Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERGANİ DEVLET HASTANESİ EĞİTİM BİRİMİ ATİLLA ORAK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERGANİ DEVLET HASTANESİ EĞİTİM BİRİMİ ATİLLA ORAK"— Sunum transkripti:

1 ERGANİ DEVLET HASTANESİ EĞİTİM BİRİMİ ATİLLA ORAK
HASTA HAKLARI HASTA MEMNUNİYETİ & ETİK **Katkılarından Dolayı, Diyarbakır Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine Teşekkürler. Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

2 ETİK Ahlaksal değer yargılarını ve ahlaksal davranışların standartlarını, bunların altında yatan felsefi ilkeleri inceleyen felsefe dalıdır. Etik; kuramsal ahlak olarak da bilinir. Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

3 ETİK İLKELER Yararlılık ilkesi(karşılıklı zarar vermeme)
Dürüstlük İlkesi(Aldatmama) Saygı İlkesi Özerklik ilkesi(Tarafların bağımsızlığı,istekliliği) Eşitlik ilkesi(Bireysel ve toplumsal bağlamda eşitlik) Hakkaniyet ve Adalet İlkesi Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

4 Adalet ve hukukun bireylere kazandırdığı;
HAK Adalet ve hukukun bireylere kazandırdığı; Kazanç yada hukuk düzeninin kişilere tanıdığı yetkidir. Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

5 İNSAN HAKLARI İnsan hakları, Batıda ilk kez 1215 yılında İngiltere’de gündeme gelmiştir. Resmi olarak 18. yy sonlarında Amerikan Haklar Bildirgesi. 1789 Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Evrensel Bildirgesi. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi. Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

6 HASTA HAKLARI Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları vasfıyla sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarını ifade eder. Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

7 HASTA HAKLARI Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

8 Dünyada Hasta Hakları;
HASTA HAKLARI Dünyada Hasta Hakları; Nuremberg Kanunları Helsinki Deklerasyonu Lizbon Bildirgesi Amsterdam Bildirgesi Bali Bildirgesi Çocuk Hastaların Hakları Bildirgesi Varşova Toplantısı İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

9 Ülkemizde hasta hakları;
HASTA HAKLARI Ülkemizde hasta hakları; Anayasa, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü, Hasta Hakları Yönetmeliği, Hasta Hakları Uygulama Yönergesi ile düzenlenmiştir. Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

10 Hizmetten genel olarak faydalanma hakkı:
TEMEL HASTA HAKLARI Hizmetten genel olarak faydalanma hakkı: Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma. Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır. Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır. Bilgilendirme ve bilgi isteme hakkı: Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

11 Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme:
TEMEL HASTA HAKLARI Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme: Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye hakkı vardır. Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

12 İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık:
TEMEL HASTA HAKLARI İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık: Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır. Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

13 Ziyaret ve refakatçi bulundurma:
TEMEL HASTA HAKLARI Ziyaret ve refakatçi bulundurma: Sağlık tesislerince belirlenen usül ve esasları çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır. Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

14 TEMEL HASTA HAKLARI Mahremiyet: Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır. Güvenlik : Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya, Dini vecibeleri yerine getirebilme :Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı. vardır. Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

15 TEMEL HASTA HAKLARI Reddetme, durdurma ve rıza:
Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır. Müracaat, şikayet ve dava hakkı: Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır. Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

16 Bir yerde hak varsa hemen yanı başında sorumluluk da vardır.
HASTA SORUMLULUĞU Bir yerde hak varsa hemen yanı başında sorumluluk da vardır. Hasta Sorumluluğu : Hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir. Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

17 1-Genel Sorumluluklar: Kişiler kendi sağlığına dikkat etmeli.
HASTA SORUMLULUKLARI 1-Genel Sorumluluklar: Kişiler kendi sağlığına dikkat etmeli. Basit durumlarda kendi bakımını yapmalıdır. Kişi eğer uygunsa kan verebilir organ ve doku bağışında bulunabilir. Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

18 HASTA SORUMLULUKLARI 2. Sosyal Güvenlik Durumu
Hasta; sağlık, sosyal güvenlik durumu ve kişisel bilgi değişikliklerini zamanında bildirmekle sorumludur. Vizeleri zamanında yapmak zorundadır. Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

19 HASTA SORUMLULUKLARI 3. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme
Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir. Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

20 HASTA SORUMLULUKLARI 4. Hastane Kurallarına Uyma:
Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır. Hasta sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır . Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir. Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir. Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir. Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır. Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

21 HASTA MEMNUNİYETİ Hasta memnuniyeti; Verilen hizmetin hastanın
beklentilerini karşılaması yada hastanın verilen hizmeti algılamalarına dayanmaktadır. Beklenti; Genel olarak hasta memnuniyetinin beklentilerle ilişkili olduğuna inanılmaktadır. Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

22 HASTA MEMNUNİYETİ İLE İLGİLİ
YASAL DÜZENLEMELER Anayasanın 41. ve 56. maddesinde bireylerin Sağlıklı yaşama hakkına sahip olduğu ve sağlık eğitiminin önemi vurgulanmaktadır. Hasta hakları yönetmeliğine göre hastaların bilgilendirme ve bilgi isteme hakları mevcuttur. Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

23 HASTA MEMNUNİYETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
1. Hastaya ait faktörler Bireyin geçmiş deneyimleri. Arkadaşları aracılığıyla edindiği bilgiler. Yazılı ve sözlü basın aracılığı ile edindiği beklentiler. Yaşı,cinsiyeti, eğitim düzeyi, sağlık durumu, sosyal statüsü. Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

24 HASTA MEMNUNİYETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
2-Hizmet Verenlere İlişkin Faktörler Sağlık personelinin kişilik özellikleri. Hastaya gösterdiği nezaket,şefkat,ilgi ve anlayış. Sağlık personelinin profesyonel tutumları. Sağlık personelinin bilgi ve becerilerini sunma Biçimleri. Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

25 HASTA MEMNUNİYETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
3.Çevresel ya da Kurumsal Faktörler Hastanenin ulaşılabilirliği ve ortamı. Hastanenin çalışma saatleri. Hastanenin otopark, temizlik ve yiyecek hizmetlerinin kalitesi. Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

26 HASTA HAKKI İHLALİNDE NERELERE BAŞVURABİLİRSİNİZ
İNTERNETTEN ADRESİNE ALO 184 SABİM HATTINA HASTANELERDEKİ HASTA HAKLARI BİRİMLERİNE BAŞVURABİLİRSİNİZ. Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

27 HAKLARINIZIN İHLAL EDİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORSANIZ NE YAPMALISINIZ
HASTA VEYA HASTA YAKINI HASTANE HASTA HAKLARI BİRİMİ BAŞVURU FORMU DOLDURULUR. WEB ORTAMINA AKTARILIR. (AYNI GÜN) ÇOK ACİL BİR DURUM VARSA HASTANE İDARESİ BİLGİLENDİRİLİR. Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

28 HAKKINDA BAŞVURU YAPILAN TARAFLAR DIŞINDA BİLGİ
HASTANE ÇALIŞANINDAN BİLGİ İSTENİR. (İKİ GÜN İÇİNDE) HASTANE HASTA HAKLARI BİRİMİ TARAFLAR DIŞINDA BİLGİ ALINMASI GEREKEN KİŞİLER VARSA ONLARDANDA BİLGİ ALINIR. (İKİ GÜN İÇİNDE) Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

29 BELGELER HASTANE HASTA HAKLARI KURUL ÜYELERİNE
ALINAN TÜM BİLGİ BELGELER HASTANE HASTA HAKLARI KURUL ÜYELERİNE DOSYA OLUŞTURULARAK DAĞITILIR. Hastane Hasta Hakları Birimi KURUL HAFTADA BİR TOPLANIR DOSYALARI DEĞERLENDİRİR. OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİR. KARARLAR HASTA HAKLARI BİRİMİNE BİLDİRİLİR. Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

30 ETKİLİ İLETİŞİM İletişim Nedir? > İletişim; duygu, düşünce veya bilgilerin her türlü yolla bir başkasına aktarılmasıdır. > Konuşmak ve dinlemekten önemlisi bu sürecin amacı; “anlaşılmaktır”. Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

31 İki insan birbirinin farkına vardığı andan itibaren iletişim başlar.
Söylediği/söylemediği, yaptığı/yapmadığı her şeyin bir anlamı vardır. Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

32 İLETİŞİMİN AMACI İnsanların temel bazı gereksinimlerini
gidermektir. İletişim sisteminin etkinliği; bireylerin kendileri hakkındaki bilgileri anlama, düzeltme ve dolayısıyla davranışlarına yardımcı olmaktır. Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

33 İLETİŞİMİN ÖĞELERİ NELERDİR?
Bireyler, duygularını, düşüncelerini, gereksinimlerini sözlü (konuşarak) veya sözsüz (davranışlar, mimikler, jestler) olmak üzere iki temel yolla iletmeye çalışır. Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

34 İLETİŞİMİN ÖĞELERİ NELERDİR?
Gönderici, Mesaj, Kanal, Alıcı. Eğer mesaj doğru oluşturulmuş, doğru yolla iletilmiş ve doğru yorumlanmışsa alıcı ve göndericinin mesajı aynı olacaktır. İletişimin olup olmadığı bu iki kişi arasındaki geri bildirimle anlaşılır. Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

35 İLETİŞİMDE; BEDEN DİLİ %60 SES TONU %30 SÖZLER %10 ETKİLİDİR.
Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

36 teşekkürler Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi


"ERGANİ DEVLET HASTANESİ EĞİTİM BİRİMİ ATİLLA ORAK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları