Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

**Katkılarından Dolayı, Diyarbakır Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine Teşekkürler. 1 Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "**Katkılarından Dolayı, Diyarbakır Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine Teşekkürler. 1 Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi."— Sunum transkripti:

1 **Katkılarından Dolayı, Diyarbakır Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine Teşekkürler. 1 Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

2 Ahlaksal de ğ er yargılarını ve ahlaksal davranı ş ların standartlarını, bunların altında yatan felsefi ilkeleri inceleyen felsefe dalıdır. Etik; kuramsal ahlak olarak da bilinir. 2Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

3 Yararlılık ilkesi(kar ş ılıklı zarar vermeme) Dürüstlük İ lkesi(Aldatmama) Saygı İ lkesi Özerklik ilkesi(Tarafların ba ğ ımsızlı ğ ı,isteklili ğ i) E ş itlik ilkesi(Bireysel ve toplumsal ba ğ lamda e ş itlik) Hakkaniyet ve Adalet İ lkesi 3Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

4 Adalet ve hukukun bireylere kazandırdı ğ ı; Kazanç yada hukuk düzeninin ki ş ilere tanıdı ğ ı yetkidir. 4Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

5 İ nsan hakları, Batıda ilk kez 1215 yılında İ ngiltere’de gündeme gelmi ş tir. Resmi olarak 18. yy sonlarında Amerikan Haklar Bildirgesi. 1789 Fransız İ nsan ve Vatanda ş Hakları Evrensel Bildirgesi. İ nsan Hakları Evrensel Beyannamesi. 5Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

6 Sa ğ lık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları vasfıyla sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası antla ş malar, kanunlar ve di ğ er mevzuat ile teminat altına alınmı ş bulunan haklarını ifade eder. 6Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

7 7

8 Nuremberg Kanunları Helsinki Deklerasyonu Lizbon Bildirgesi Amsterdam Bildirgesi Bali Bildirgesi Çocuk Hastaların Hakları Bildirgesi Var ş ova Toplantısı İ nsan Hakları ve Biyotıp Sözle ş mesi 8Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

9 Anayasa, Tıbbi Deontoloji Tüzü ğ ü, Hasta Hakları Yönetmeli ğ i, Hasta Hakları Uygulama Yönergesi ile düzenlenmi ş tir. 9Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

10 Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sa ğ lık hizmetlerinden faydalanma. Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır. Her türlü sa ğ lık hizmetinin ve imkanının neler oldu ğ unu ö ğ renmeye ve sa ğ lık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır. 10Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

11 Sa ğ lık kurulu ş unu seçmeye, de ğ i ş tirmeye ve seçti ğ i sa ğ lık tesisinde verilen sa ğ lık hizmetlerinden faydalanmaya, sa ğ lık hizmeti verecek vermekte olan tabiplerin ve di ğ er sa ğ lık çalı ş anlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını ö ğ renmeye seçme ve de ğ i ş tirmeye hakkı vardır. 11Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

12 Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, ş efkatli bir ortamda, her türlü hijyenik ş artlar sa ğ lanmı ş gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmi ş bir sa ğ lık hizmeti almaya hakkı vardır. 12Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

13 Sa ğ lık tesislerince belirlenen usül ve esasları çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sa ğ lık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır. 13Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

14 Mahremiyet: Gizlili ğ e uygun bir ortamda her türlü sa ğ lık hizmeti almaya hakları vardır. Güvenlik : Sa ğ lık hizmetini güvenli bir ortamda almaya, Dini vecibeleri yerine getirebilme :Sa ğ lık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı. vardır. 14Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

15 Reddetme, durdurma ve rıza: Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır. Müracaat, ş ikayet ve dava hakkı: Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü ba ş vuru, ş ikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır. 15Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

16 Bir yerde hak varsa hemen yanı ba ş ında sorumluluk da vardır. Hasta Sorumlulu ğ u : Hastanın bir sa ğ lık kurulu ş una ba ş vurmadan ve ba ş vurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir. 16Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

17 1-Genel Sorumluluklar: Ki ş iler kendi sa ğ lı ğ ına dikkat etmeli. Basit durumlarda kendi bakımını yapmalıdır. Ki ş i e ğ er uygunsa kan verebilir organ ve doku ba ğ ı ş ında bulunabilir. 17Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

18 2. Sosyal Güvenlik Durumu Hasta; sa ğ lık, sosyal güvenlik durumu ve ki ş isel bilgi de ğ i ş ikliklerini zamanında bildirmekle sorumludur. Vizeleri zamanında yapmak zorundadır. 18Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

19 3. Sa ğ lık Çalı ş anlarını Bilgilendirme Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdi ğ i hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmedi ğ ini, e ğ er varsa halen kullandı ğ ı ilaçları ve tüm sa ğ lı ğ ıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir. 19Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

20 4. Hastane Kurallarına Uyma: Hasta; ba ş vurdu ğ u sa ğ lık kurulu ş unun kural ve uygulamalarına uymalıdır. Hasta sa ğ lık Bakanlı ğ ı ve di ğ er sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır. Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sa ğ lık çalı ş anları ile i ş birli ğ i içinde olması beklenir. Hasta; randevulu hizmet veren bir sa ğ lık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve de ğ i ş iklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir. Hasta; hastane personelinin, di ğ er hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir. Hasta; hastane malzemelerine verdi ğ i zararları kar ş ılamak zorundadır. 20Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

21 Hasta memnuniyeti; Verilen hizmetin hastanın beklentilerini kar ş ılaması yada hastanın verilen hizmeti algılamalarına dayanmaktadır. Beklenti; Genel olarak hasta memnuniyetinin beklentilerle ili ş kili oldu ğ una inanılmaktadır. 21Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

22 Anayasanın 41. ve 56. maddesinde bireylerin Sa ğ lıklı ya ş ama hakkına sahip oldu ğ u ve sa ğ lık e ğ itiminin önemi vurgulanmaktadır. Hasta hakları yönetmeli ğ ine göre hastaların bilgilendirme ve bilgi isteme hakları mevcuttur. 22Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

23 1. Hastaya ait faktörler Bireyin geçmi ş deneyimleri. Arkada ş ları aracılı ğ ıyla edindi ğ i bilgiler. Yazılı ve sözlü basın aracılı ğ ı ile edindi ğ i beklentiler. Ya ş ı,cinsiyeti, e ğ itim düzeyi, sa ğ lık durumu, sosyal statüsü. 23Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

24 2-Hizmet Verenlere İ li ş kin Faktörler Sa ğ lık personelinin ki ş ilik özellikleri. Hastaya gösterdi ğ i nezaket, ş efkat,ilgi ve anlayı ş. Sa ğ lık personelinin profesyonel tutumları. Sa ğ lık personelinin bilgi ve becerilerini sunma Biçimleri. 24Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

25 3.Çevresel ya da Kurumsal Faktörler Hastanenin ula ş ılabilirli ğ i ve ortamı. Hastanenin çalı ş ma saatleri. Hastanenin otopark, temizlik ve yiyecek hizmetlerinin kalitesi. 25Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

26 İ NTERNETTEN www.saglik.gov.tr ADRES İ NEwww.saglik.gov.tr ALO 184 SAB İ M HATTINA HASTANELERDEK İ HASTA HAKLARI B İ R İ MLER İ NE BA Ş VURAB İ L İ RS İ N İ Z. 26Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

27 HASTA VEYA HASTA YAKINI HASTANE HASTA HAKLARI B İ R İ M İ BA Ş VURU FORMU DOLDURULUR. WEB ORTAMINA AKTARILIR. (AYNI GÜN) ÇOK AC İ L B İ R DURUM VARSA HASTANE İ DARES İ B İ LG İ LEND İ R İ L İ R. 27Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

28 HAKKINDA BA Ş VURU YAPILAN HASTANE ÇALI Ş ANINDAN B İ LG İ İ STEN İ R. ( İ K İ GÜN İ Ç İ NDE) TARAFLAR DI Ş INDA B İ LG İ ALINMASI GEREKEN K İŞİ LER VARSA ONLARDANDA B İ LG İ ALINIR. ( İ K İ GÜN İ Ç İ NDE) HASTANE HASTA HAKLARI B İ R İ M İ 28Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

29 Hastane Hasta Hakları Birimi ALINAN TÜM B İ LG İ BELGELER HASTANE HASTA HAKLARI KURUL ÜYELER İ NE DOSYA OLU Ş TURULARAK DA Ğ ITILIR. KURUL HAFTADA B İ R TOPLANIR DOSYALARI DE Ğ ERLEND İ R İ R. OY ÇOKLU Ğ U İ LE KARAR VER İ R. KARARLAR HASTA HAKLARI B İ R İ M İ NE BİLDİRİLİR. 29Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

30 ETKİLİ İLETİŞİM İletişim Nedir? > İletişim; duygu, düşünce veya bilgilerin her türlü yolla bir başkasına aktarılmasıdır. > Konuşmak ve dinlemekten önemlisi bu sürecin amacı; “anlaşılmaktır”. 30Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

31 İki insan birbirinin farkına vardığı andan itibaren iletişim başlar. Söylediği/söylemediği, yaptığı/yapmadığı her şeyin bir anlamı vardır. 31Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

32 İLETİŞİMİN AMACI İnsanların temel bazı gereksinimlerini gidermektir. İletişim sisteminin etkinliği; bireylerin kendileri hakkındaki bilgileri anlama, düzeltme ve dolayısıyla davranışlarına yardımcı olmaktır. 32Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

33 İLETİŞİMİN ÖĞELERİ NELERDİR? Bireyler, duygularını, düşüncelerini, gereksinimlerini sözlü (konuşarak) veya sözsüz (davranışlar, mimikler, jestler) olmak üzere iki temel yolla iletmeye çalışır. 33Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

34 1. Gönderici, 2. Mesaj, 3. Kanal, 4. Alıcı. Eğer mesaj doğru oluşturulmuş, doğru yolla iletilmiş ve doğru yorumlanmışsa alıcı ve göndericinin mesajı aynı olacaktır. İletişimin olup olmadığı bu iki kişi arasındaki geri bildirimle anlaşılır. İLETİŞİMİN ÖĞELERİ NELERDİR? 34Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

35 İLETİŞİMDE; BEDEN DİLİ %60 BEDEN DİLİ %60 SES TONU %30 SÖZLER %10 SES TONU %30 SÖZLER %10 ETKİLİDİR ETKİLİDİR. 35Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi

36 36Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi


"**Katkılarından Dolayı, Diyarbakır Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine Teşekkürler. 1 Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları