Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İCRA MÜDÜRLERİ VE MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İCRA MÜDÜRLERİ VE MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERİ"— Sunum transkripti:

1 İCRA MÜDÜRLERİ VE MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERİ
T.C. ADALET BAKANLIĞI   İCRA MÜDÜRLERİ VE MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERİ

2 “SIRA CETVELİ” Osman DEĞERMENCİ Ankara 26. İcra Müdürü Tevfik KOLÇAK
Tevfik KOLÇAK Ankara 2. İcra Müdürü Nejla POLAT Ankara 4. İcra Müdürü

3 BİZİM HEDEFİMİZ Hakkın, hak sahibine kusursuz teslim edilmesidir.

4 Satış hasılatının ya da mahçuz paranın bütün alacaklıların alacaklarını karşılamaması halinde İcra Müdürü’nün re’sen alacaklılar arasında bir sıra cetveli tanzim etmesi ve işbu sıra cetvelinin kesinleşmesi üzerine de satış bedelinin alacaklılar arasında dağıtımını yapması zorunludur.

5 İflasta; kural olarak alacaklılar bütün aktife iştirak etmekte olup, birinin diğerinden önce gelebilmesi alacağın niteliğine bağlıdır. Alacağın niteliği de “sıra” kavramına yol açmaktadır. Bu nedenle iflâsta derece tabiri sözkonusu olmamaktadır. Buna karşın, hacizde İ.İ.K.’nun 100.ve 101. Maddelerindeki şartlar dahilinde aynı derecede iştirak mümkün olmakta ve sıra kavramı bu dereceler içinde değerlendirilmekte, aynı derecede hacze iştirak olsun ya da olmasın, tüm alacakların karşılanamaması halinde ise 140. Madde gereğince sıra cetvelinin yapılması gerekmektedir..

6 İflas yoluyla takip, alacaklıların hak ve alacaklarının eşit oranda karşılanmasını temin için tacirler veya tacir sayılan kimseler hakkında yapılabilmekte iken, haciz yoluyla takip ise, sadece takipte bulunan alacaklıların alacaklarını teminat altına almakta, buna karşın takip yoluna başvurmayan alacaklıların alacaklarına kavuşamamaları riskini taşımaktadır. Bu riski yok etmek ve bütün alacaklıların, borçlunun hak ve alacaklarından eşit olarak fayda temin etmelerini sağlamak amacıyla takip hukukunda hacze iştirak müessesesi düzenlenmiştir

7 Bunun yanında; kötü niyetli borçluların danışıklı olarak borçlanmak suretiyle hakları olmadığı halde yasal hükümlerden fayda temin etmeleri ve bu sayede gerçek alacaklıları zarara uğratmalarının önlenmesi amacıyla, hacze iştirak müessesesi bazı şartlara bağlanmış ve böylece takip hukukunda diğer alacaklıların ne zaman ve ne şekilde hacze iştirak edebileceklerine dair düzenleme yapılmıştır.

8 Sıra cetveli yapılırken, ilk kesin haciz sahibinin haczi dikkate alınarak, İİK’nın 100.ve 101. Maddeleri gereğince bu hacze iştirak edebilecek olan hacizler belirlenip, bu suretle hacze iştirak dereceleri oluşturulmalı, aynı derecede hacze iştirak etmiş bulunan alacaklılar da dahil olmak üzere tüm takyidat alacaklıları arasında 138. Maddeye istinaden para paylaştırılmalı, hasılat bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmezse 140. Maddeye göre işlem yapılmalıdır.

9 İLK HACİZ ; İlk önce verilen haciz kararı değil, ilk önce uygulanan hacizdir. İlk haciz, kesin haczi ifade eder. Başka bir deyişle, ne ihtiyati haciz, ne de geçici haciz ilk haciz olamaz. Yine ilk haczin kanuna uygun bir haciz olması zorunludur. Bu manada; 103 davetiyesi tebliğ edilmemesi haczi hükümsüz kılmayacağı (19.HD /780) gibi, borçlunun muvafakatı ile itiraz süresi içerisinde haciz konulması halinde, bu haczin takip türüne göre ödeme süresi geçtikten sonra konulduğunu (19.HD /10089) kabul etmek gerekir.

10 Kara taşıt araçlarının fiili ve kaydî hacizlerinin doğurduğu hukuki sonuçlar bakımından farkları yoktur. Bu araçların sicil kaydına konulan haciz de, fiili haciz gibi geçerlidir. (19.HD /467) Kara taşıt aracının siciline haciz konulduktan sonra ayrıca fiilen de haczedilmesi yeni bir haciz işlemidir. Satış isteme süresi de bu yeni tarihten itibaren işlemeye başlar.

11 Hacze iştirak talebi, ilk haczin tatbik edildiği İcra Dairesine yapılır. İcra Müdürü talep hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verir. Bu karara karşı şikayet yoluna başvurulabilir. Hacze yeni iştirakler ve ilâve hacizler, daha önce haciz koydurmuş olan alacaklılara ve borçluya bildirilir ve üç gün içinde haciz tutanağını incelemek ve bir diyecekleri varsa bildirmeleri için İcra Dairesine davet olunur.

12 Hacze katılma istemi kabul edilirse, hacze katılanlar bir derece oluştururlar. Hacizli malın satılmasından elde edilen paradan önce birinci derecede hacze katılan alacaklılara ödeme yapılır. Geriye para artarsa, bu ikinci derecede hacze katılmış olan alacaklılar arasında paylaştırılır. Bu alacaklıların da alacaklarını tamamen almalarından sonra, para artarsa üçüncü derecede hacze katılmış alacaklılar arasında paylaştırılır

13 Nafaka alacağı kendinden önce konulan bir hacze İİK’nın 100. Ve 101
Nafaka alacağı kendinden önce konulan bir hacze İİK’nın 100. Ve 101. Maddeleri çerçevesinde iştirak edebilir ve bu durumda nafaka alacaklısının alacağı tam olarak ödenir. Nafaka alacağından dolayı konulan bir hacze, daha sonra kamu alacağından dolayı konulan haciz iştirak edebilecek ise de, nafaka alacağı imtiyazlı alacak olduğundan öncelikle nafaka alacaklısına tam ödeme yapılması gerekir. (19.HD /10741)

14 Kamu Alacakları Yönünden ;
Kamu alacağının ilk hacze katılıp satış bedelinden garameten pay alabilmesi için, kamu idaresince konulmuş geçerli ve kesin bir haciz bulunmalıdır. (19. HD /1154) Kamu İdaresi, İcra Dairesine yazı göndermek suretiyle satış bedelinden pay ayrılmasını istemesi halinde hacze katılması mümkün değildir.

15 6183 Sayılı Kanuna göre Devlete, İl Özel İdarelerine ve Belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer’i kamu alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından kaynaklanan diğer alacakları ile, bunların takip masrafları kamu alacağı sayılmaktadır.

16 Üçüncü şahıslar tarafından haczedilen mallar paraya çevrilmeden evvel o mal üzerine kamu alacağı için de haciz konulursa, bu alacak da hacze iştirak eder ve aralarında satış bedeli garameten taksim olunur. Genel bütçeye gelir kaydedilen vergi, resim, harç ile vergi cezaları ve bunlara bağlı zam ve faizler için tatbik edilen hacizlerde mahçuz mal rehinli ise, rehinden önce ihtiyati ya da kesin haciz konulmuş olsa bile, kamu alacağı için rehinden önce konan hacizlere iştirak etmek mümkündür.

17 6183 Sayılı Kanunda satış talebi için belli bir süre öngörülmediğinden, iki yıl içinde kamu idaresince satış istenmese dahi haczin düştüğünden bahsedilemez. Böyle bir durumda idarenin hacze katılması mümkündür. (19.HD / /1155) Dolayısıyla kamu alacaklarından dolayı haczedilen menkul ve gayrimenkul malların tahsil zamanaşımı süresi olan beş yıl içinde paraya çevrilebileceği kabul edilmektedir.

18 Kamu alacağı için hacze katılma imkânı, İİK’nın 100
Kamu alacağı için hacze katılma imkânı, İİK’nın 100. Maddesinin aksine (satış bedelinin vezneye girmesine kadar değil) satış tarihine kadar tanınmıştır. Kamu alacağına tanınan bu ayrıcalık satışın neticesine bağlanmaksızın hacze katılmasını sağlamak bakımındandır. Dolayısıyla, kamu idarelerinin malın satıldığını öğrendikten sonra sırf satış hasılatından pay almak amacıyla hacze iştirak etmelerinin imkânı yoktur.

19 İlk haciz kamu alacağı için konulmuş ise, bu hacze adi ve imtiyazlı alacaklar iştirak edemez. (19.HD /1345) Meselâ, işçi alacağı için konulan haciz, kamu alacağından dolayı konulan ilk hacze iştirak edemez. (21.HD /6885) Her kamu idaresi, diğer kamu idaresi tarafından yapılan hacizlere, kamu alacağı bu haciz tarihinden önce tahakkuk etmiş olmak şartı ile iştirak edebilir. Bu durumda, ilk önce haczi yapan dairenin alacağı ödendikten sonra artan olursa iştirak tarihi sırasıyla diğer dairelere ödenir. (6183 S.K. Md. 69)

20 Sonuç olarak; Kamu alacaklarının hacze iştiraki, 6183 sayılı Yasanın 21. maddesinde özel olarak düzenlenmiş olup, kamu alacakları İİK’nın 100. Maddesinde düzenlenen sıkı şartlardan soyutlanmış, ancak yasa koyucu kamu alacaklarının hacze iştiraki için öncelikle haciz şartı öngörmüş, hacze iştirak suresini sınırlı tutmuş ve iştiraki garameten taksim usulü ile sınırlandırmıştır.

21 Garameten paylaşma; satış hasılatının, paylaşıma tabi alacaklar oranında bir taksime tabi tutulması olup, hasılatın garameye girecek olan tüm alacakların toplamına bölünmesiyle bulunan rakamın her alacaklının alacak tutarı ile çarpılması suretiyle hesap edilir.

22 HACZE İŞTİRAK DERECELERİNİN TEŞKİLİ:
İİK.nun 100.maddesinde hacze takipli iştirak konusu düzenlenmiştir.Hacze iştirakin ilk koşulu, alacaklı tarafından borçluya karşı bir icra takibi yapılmış olması ve bu takip dolayısıyla haciz isteme yetkisinin de gelmiş olmasıdır. İcra takibi, genel haciz yolu ile yapılabileceği gibi, kambiyo senetlerine özgü takip veya ilamlı icra takibi veya kiralar hakkında hususi hükümlere göre de yapılabilir. Burada önemli olan husus hangi yolla icra takibi yapılırsa yapılsın, alacaklının yaptığı icra takibinde kendisine “haciz isteme yetkisinin de gelmiş olması” gerekir.Ayrıca alacaklının haciz isteme yetkisinin geçmemiş olması da gerekir.

23 Hacze Takipli iştirak :
a)Takip unsuru: İlk hacze, aynı derecede iştirak etmek isteyen diğer alacaklının takip yapmış ve haciz isteme hakkının gelmiş olması gerekir. Aciz vesikası sahibi alacaklı 1 yıllık süre içerisinde takibi kesinleştirme şartını yerine getirmeksizin aynı derecede hacze iştirak talebinde bulunabilir.

24 Bu bir yıllık süre iflastaki aciz vesikası için geçerli değildir
Bu bir yıllık süre iflastaki aciz vesikası için geçerli değildir. İflas sonucu alacağı aciz vesikasına bağlanmış alacaklı, hacze iştirak etmek istiyor ise (İİK Md. 251) müflis hakkında takipte bulunması ve kendisine haciz isteme hakkının gelmiş olması gerekir. Aciz vesikası 1 yıllık süre bitiminden sonra takibe konulmuş ise bu takibin kesinleşmesi de gerekir.

25 b) Öncelik unsuru: İlk hacze iştirak etmek isteyen alacaklının alacağının, ilk haczi koydurmuş olan alacaklının takibinden önce doğmuş olması gerekir. İlk haciz kanuna uygun haciz olmalıdır. Burada, İİK’nun 20’inci maddesindeki sürelerden feragat sonucu önce uygulanan haciz, feragat edilen süreler diğer alacaklıların sırasını etkiliyor ise ilk haciz olarak öncelik kazanmaz.

26 c) Belgelendirme unsuru: Öncelik unsuru, sayılı belgeler ile ispatlanmalıdır. Başka bir anlatımla; Hacze aynı derecede iştirak edecek alacağın öngörülen sürelerden önce doğduğunun nitelikli belge ile ispatlanması gerekir.

27 Öğretide nitelikli belge olarak tanımlanan kanunda yazılı belgeler :
Aciz vesikası: Belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde iştirak talebinde bulunulmalıdır. İlam: İştirak etmek isteyen alacaklının dayandığı ilamın dava tarihinin, ilk haczin takip tarihi veya dava tarihinden önce olması yeterlidir. Resmi veya tarih ve imzası onaylı senet: Öncelik tarihinden önce alınmış resmi veya tarih ve imzası onaylı senet anlaşılmalıdır. Resmi dairelerin veya yetkili makamların verdikleri makbuz veya belgeler:Bu belge ve makbuzların tarihinin, öncelik tarihinden önce olması gerekir

28 Yabancı ülke noterleri tarafından düzenlenen senet
Kanunda düzenlenmeyen aşağıda yazılı belgelerin ilk hacze aynı derecede iştirak edip etmeyeceği hususu tartışmalıdır. Rehin açığı belgesi Adi senet Yabancı ülke noterleri tarafından düzenlenen senet Hiçbir belgenin bulunmaması: Hiçbir belgesi bulunmayan alacaklının, kendisinden önceki hacze iştirak hakkı yoktur.

29 d) Süre unsuru: Hacizli malın bedeli icra veznesine girinceye kadar yapılmalıdır.

30 Borç ödemeden aciz belgesi (İİK.m.100, 1/1);
Borç ödemeden aciz belgesi (İİK.m.100, 1/1); Haczi kabil mal bulunmazsa haciz tutanağı aciz belgesi hükmündedir. İcraca takdir edilen kıymete göre haczi kabil malların kifayetsizliği (yetersizliği) anlaşıldığı surette dahi haciz tutanağı “muvakkat aciz belgesi” yerine geçer. Bu belge alacaklıya 277. maddede yazılı (tasarrufun iptali davası açma) hakları vermektedir. Muvakkat aciz belgesi icra müdürünün düzenleyeceği müstakil bir belge olmayıp, alacaklıya muvakkat aciz belgesi olarak verilecek olan, haciz zabıt varakasının bir suretidir.

31 Haciz zabıt varakasının muvakkat aciz belgesi niteliğini taşıyabilmesi için;
Zabıt varakası kat’i hacze taalluk etmelidir, muvakkat haciz halinde tutulan zabıt varakası muvakkat aciz belgesi yerine geçmez. İcra müdürünün takdirine nazaran haczi kabil malların alacağı karşılamayacağı anlaşılmış olmalı ve bu kıymet takdiri kesinleşmiş olmalıdır. Muvakkat aciz belgesi İİK.nun 277.’ye göre alacaklıya tasarrufun iptali davası açmak hakkını sağlar, bunun dışında başka bir imkan sağlamaz.

32 İİK.nun 105/1.maddesi gereğince kat’i aciz belgesi;
Bu madde gereğince tutulan haciz zabıt varakasının kat’i aciz belgesi yerine geçmesi için borçlunun haczi kabil hiçbir malı bulunmamış olması icap eder. Şayet borçlunun mal beyanında veya sair suretle haczi kabil mal bulunduğu anlaşılırsa tutulan zabıt varakası aciz belgesi hükmünde olmaz. Bu hususta alacaklının borçluya ait diğer mallarının haczinden sarfınazar etmesinin de önemi yoktur. İİK.nun 105/1. maddesi gereğince, haczi kabil mal bulunmadığını tespit eden bir zaptın dosyada mevcudiyeti kafi olup, ayrıca belge tanzimi gerekmemektedir.

33 İİK.nun 143.maddesi gereğince kati aciz belgesi;
Bunun için; alacaklının takip konusu alacağı tamamen veya kısmen karşılanamamış olmalı ve borçlunun başkaca haczi kabil malı bulunmamış olmalıdır. Her iki şekilde sağlanan kati aciz belgesi alacaklısına hacze iştirak imkanı verir. Alacaklı aciz belgesini aldığı tarihten itibaren bir yıl içinde takip yapmışsa takip talebinin müteakip hacze iştirak edebilir. Buna mukabil bir yılı geçirdikten sonra takip talebinde bulunmuş ise, borçluya ödeme emri tebliği ve takibin kesinleşmesi, yani haciz isteme aşamasına gelinmiş olması gerekir.

34 İlam (İİK.m.100, 1/ 2) Hacze iştirak etmek isteyen alacaklı, daha önce borçlu aleyhine bir alacak davası açmış ve dava sonucunda mahkeme borçluyu alacaklıya bir bedel ödemeye mahkum etmiş olabilir. Ancak, alacaklının dayanağının mahkeme ilamı olması, onun mutlaka hacze iştirak edeceği anlamına gelmez. Öncelik koşulunun da gerçekleşmesi gerekir, öncelik koşulunun gerçekleşmesi için, ilamın öncelik tarihinden önce alınmış olması gerekmez, ilamın verildiği davanın bu tarihten önce açılmış olması yeterlidir. Buradaki ilam terimi, mahkemelerce bir dava sonunda verilen hükümlere münhasır olup İİK.nun 38.maddesine göre ilam niteliğinde sayılan belgeler buraya dahil değildir. Yalnız mahkeme huzurundaki sulh ve kabuller buraya dahildir.

35 Resmi veya tarih ve imzası onaylı senet (İİK. m.100, 1/1)
Resmi senetle veya tarih ve imzası onaylı bir senetle de hacze iştirak mümkündür. Maddedeki resmi senet deyimi, tapu memurları tarafından düzenlenen tapu ve ipotek senetleri ile noterler tarafından re’sen düzenlenen borç ikrarlarını kapsayan senet anlamına gelir. Maddede resmi senetlerden başka, tarih ve imzası onaylı senetten söz edilmektedir. Kanunun bu hükmünde belirtilmemiş olmakla beraber bunlar noterlerce onaylanan senetlerdir. İİK.nun 100/1,3. maddesinde belirtilen bu senetlerden birine dayanarak takip yapan alacaklının hacze iştirak edebilmesi için takibine dayanak aldığı senedin tarihinin öncelik tarihlerinden önce olması gerekir. Aksi halde hacze iştiraki söz konusu değildir.

36 Resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri makbuz ve belgeler (İİK. m.100, 1/ 4) Resmi dairelerin yetkileri içerisinde ve usulüne uygun olarak verdikleri makbuz veya belgelerin kapsamı, m.100 1/3’de belirtilen resmi senet kavramından daha geniştir. Resmi senet kavramından sadece tapu memurlarının düzenlediği tapu ve ipotek senetleri ile noterlerce resen düzenlenen senetler anlaşıldığı halde, 4.bentte sözü edilen belgeler resmi dairelerin verdikleri her türlü belgelerdir. Ancak bu belgelerin veya makbuzların resmi dairelerin yetkisi içerisinde ve usulüne uygun olarak verilmesi gerekir.

37 İİK.nun 100.maddesinin 4.bendinde öngörülen belgeler, resmi bir makamca düzenlendiği için, bu belgelerde borçlunun imzası bulunmaz. Maddedeki makbuzlara, posta ve banka makbuzları örnek olarak gösterilebilir. Ancak bu makbuzlar tek başlarına hacze iştirak için yeterli değildir. Bunların kayıtsız şartsız borç ikrarı sayılabilmeleri için diğer belgelerle ve senetlerle tamamlanması, desteklenmesi gerekir. Hacze iştirak için bu belge ve makbuzların tarihinin, öncelik tarihlerinden önce olması da gereklidir.

38 İştirak talebinin yapılacağı zaman;
İİK.nun 100. maddesine göre, hacze iştirak istemi “satılan malın tutarı vezneye girinceye kadar” yapılması gerekir. Satış kural olarak peşin para ile yapılır. Ancak icra müdürü, menkullerde (m.118) yedi günü ve gayrimenkullerde (m.130) on günü geçmemek üzere alıcıya bir ödeme süresi verebilir. Bu durumda ihale bedeli ödeninceye kadar hacze iştirak etmek mümkündür. 6183 Sayılı yasanın 21.maddesine göre, kamu alacaklarının hacze iştirak süresi “hacizli malın paraya çevrilmesine kadar” olup, bu süre ile sınırlıdır.

39 Hacze takipsiz iştirakin koşulları: Bir haczin varlığının koşulu;
İİK.nun 101.maddesi “borçlunun eşi ve çocukları ve vasi veya kayyum olduğu şahıslar evlenme, velayet veya vesayetten mütevellit alacakları için önce icrası lazım gelen takip merasimine lüzum olmaksızın ilk haciz üzerine satılan malın tutarı vezneye girinceye kadar aynı derecede hacze iştirak edebilirler” demektedir. Demek ki hacze takipsiz iştirakin ilk koşulu diğer bir alacaklının borçlunun malları üzerine koydurmuş olduğu bir haczin varlığıdır. İİK.nun 101.maddesinde ilk haciz üzerine satılan malın denilmesi, uygulanan haczin satışı temin edecek nitelikte olması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle hacizli bir malın paraya çevrilmesi için kesin haciz olması gerekir. İhtiyati haciz ve geçici haciz malın satışını temin etmediğinden bunlar kesin hacze dönüşmediği müddetçe takipsiz iştirak istemi söz konusu değildir.

40 Yasal süreye uyulması koşulu;
Hacze takipsiz iştirak hakkına sahip olan kişilerin bu haktan faydalanma imkânları süresiz değildir. Süreleri “ilk haczin” konulduğu zamana göre ve bu hacze “iştirak talebi”nde bulunma zamanına göre olmak üzere ikiye ayırmak uygun düşmektedir.Hacze takipsiz iştirak talebinde bulunanla, malları üçüncü kişi tarafından haczedilen borçlu arasında özel bir ilişki (aile hukuku ilişkisi ve yasada sayılan diğer ilişkiler) mevcut olması ve alacağın da bu ilişkiden doğmuş olması gerekmektedir.Bu hak ancak haciz, vesayetin veya velayetin veya evliliğin devamı esnasında veya sona ermesini takip eden sene içinde yapıldığı takdirde kullanılabilir. Bir dava veya takibin devam ettiği müddet hesaba katılmaz.İİK.nun 101.maddesi, hacze takipsiz iştirak isteminin “ilk haciz üzerine satılan malın tutarı vezneye girinceye kadar” yapılabileceğini öngörmektedir. Bu bakımdan hacze takipli veya takipsiz iştirak arasında hiçbir fark yoktur.

41 Hacze takipsiz iştirak için süre açısından iki koşul öngörülmüştür ve bu koşulların bir arada bulunması gerekir. Bunlar, iştirak olunacak haczin konulduğu zamana ilişkin süre (haczin evlilik, velayet veya vesayetin devamı esnasında veya zevalini takip eden sene içinde konulması) ve hacze iştirak talebinde bulunma zamanına ilişkin süre (ilk haciz üzerine satılan malın tutarı vezneye girinceye kadar) iştirak talebinde bulunulmasıdır. Bunlardan birinin mevcut olmaması halinde koşulları oluşmadığından hacze takipsiz iştirak mümkün olmayacaktır.Nafaka alacaklarının İİK.nun 101/3.maddesinde her zaman hacze iştirak edebilecekleri belirtilmiştir. Yargıtay uygulamalarına göre de hacze iştirak satış bedeli vezneye girinceye kadar mümkün olmaktadır. Ancak mahcuz mal alacağa mahsuben satıldığı takdirde nafaka alacaklısının sıra cetveli düzenleninceye kadar iştirak talebinde bulunabileceği kabul edilmektedir.

42 HACZE TAKİPSİZ İŞTİRAK USULÜ:
İİK’nın 101.maddesinde düzenlenmiş bulunan Hacze takipsiz ya da imtiyazlı iştirak istemi üzerine icra dairesi, alacaklıya ve borçluya haber vererek yedi gün içinde bu isteme itiraz edebileceklerini bildirir. İtiraz halinde hacze iştirak istemi geçici olarak kabul olunur ve istem sahibinin yedi gün içinde yapılan itiraza karşı dava açması gerekir. Süresi içinde dava açılmaz veya açılır da reddedilirse hacze iştirak istemi düşer, kabul edilirse geçici hacze iştirak kesinleşir.Hacze iştirak istemi, özel şekle tabi değildir. Bir dilekçe ile yazılı olarak yapılabileceği gibi, icra zaptına yazdırılmak suretiyle sözlü olarak da hacze takipsiz iştirak isteminde bulunmak mümkündür. İstemde hacze iştirakin niteliği (takipsiz iştirak olduğu), alacağın kesin olarak miktarı ve dayanağının (varsa belgeleri ile birlikte) bildirilmesi gerekir.Hacze takipsiz iştirak istemi üzerine, icra müdürlüğünce; istemin süresi, icra dairesinin yetkisi, başvuruda bulunan kişinin hak sahibi ve alacağın yasada belirlenen özel ilişkilerden doğması vs. konularında inceleme yapılarak hacze takipsiz iştirak koşullarının gerçekleşip gerçekleş-mediğinin saptanması ve buna göre bir karar verilmesi gerekir. İştirak isteminin reddedilmesi halinde İİK.nun 16. maddesi hükümlerine göre şikayet yoluna gidilebilir.

43 İİK.nun 101.maddesi ile 206.maddesi arasındaki bağlantı:
Hacze takipsiz iştirak sonunda iştirak alacaklısı haczi koyduran takip alacaklısı ile birlikte malların satış bedelinden alacağını alır. Takip alacaklısı ile iştirak alacaklısının alacağın tahsili yönünden birbirlerine karşı imtiyazlı bir durumları yoktur. Satış sonunda bu para alacaklılar arasında garameten yani alacakları oranında dağıtılır, icra takibini yapması ve haciz koydurmuş olması takip alacaklısına iştirak alacaklısı karşısında bir üstünlük sağlamadığı gibi, takipsiz iştirakçi olmak da iştirak alacaklısına daha mümtaz haklar sağlamaz.

44 “ Diğer alacaklıların koydurduğu haciz daha önce kamu alacağı için konulan hacze iştirak edemez.” (19.HD Tarih 6354/9572) “ Rehin açığı belgesi İİK.nun 100. maddesinin 1.fıkrasının 1.bendine göre değil 4.bendine göre ilk hacze iştirak imkanı sağlar” (19.HD Tarih 1681/3590) “ Kamu idareleri arasında hacze iştirakte ilk önce haciz uygulayan kamu idaresine pay ayrılmalıdır” (19.HD Tarih 1804/3290)

45 “ İşçi alacakları İİK.nun 206. maddesi uyarınca imtiyazlı ise de haczi daha önce olan kamu idaresinin haczine iştirak edemez” (19.HD Tarih 4077/6500) “ İhtiyati tedbir hacze iştirak edemez” (19.HD Tarih 261/5736) “ Satılan malın tutarı icra veznesine girinceye kadar hacze iştirak mümkündür.”(19.HD Tarih 2002/ /1566) “ Hukuki sonuçları bakımından fiili haciz ile kaydi haciz arasında fark yoktur.”(19.HD Tarih 3616/4400)

46 “Kara taşıt araçlarının fiili ve kaydi hacizleri ayrı ayrı geçerlidir
“Kara taşıt araçlarının fiili ve kaydi hacizleri ayrı ayrı geçerlidir. Alacaklının kaydi haczin kaldırılması talebi haciz iradesinin ortadan kalktığı şeklinde yorumlanamaz” (19.HD Tarih 7242/1117) “Kara taşıt araçlarının sicil kaydına konulan haciz tıpkı fiili haciz gibi hüküm ifade eder.” ( 19.HD Tarih 3926/4617) “ Kambiyo senetlerine özgü icra takibinde borçlunun muvafakatı ile konulan haciz üçüncü kişiler yönünden en erken 10 günlük ödeme süresi sonunda konulmuş kabul edilir.” (19.HD Tarih 3794/439) “ 103 Davetiyesi tebliğ edilmemesi haczi geçersiz kılmaz”(19.HD Tarih 91/780)

47 “ Gemi siciline kayıtlı olmayan gemiler menkul hükümlerinde olduğundan fiilen haczedilmesi gerekir, kaydi haciz talebi haciz olarak kabul edilemez.”(19.HD Tarih 7103/7731) “ Sıra cetvelini düzenleme yetkisi ilk haczi uygulayan icra dairesine aittir.”(19.HD Tarih 5302/5685) “İlk haczi talimat icra dairesi koymuşsa sıra cetvelinin bu dosyanın esas icra dairesince düzenlenmesi gerekir.” (19.HD Tarih 232/1724) “ Alacağı ilama dayalı alacaklının dava tarihi takipten önce olduğuna göre satış bedelinin garameten paylaştırılması gerekir” (19.HD – 6537/8889)

48 “ Taşınmaz üzerine aynı gün haciz koyduran alacaklılar, haczin yapıldığı saat belli değilse, yevmiye numaralarına bakılmaksızın satış bedelinden garameten yararlanırlar.” (19.HD Tarih 12012/10325) “ Birden çok alacak için aynı gün aynı memur tarafından aynı mahalde aynı eşyalar üzerine haciz konulmuşsa, bunların birbirinin önüne alınmasındaki fiili zorunluluk dikkate alınarak hacizler aynı anda konulmuş sayılır ve alacaklılar aynı derecede hacze iştirak ettirilir.” (19.HD Tarih 8969/6054)

49 “ Satılan mal tutarı icra veznesine girinceye kadar hacze iştirak mümkündür”(19.HD Tarih 2002/ /1566) “ Haciz kararı alınmış olması sıra cetvelinde yer alacak alacaklıların sırasını teyit yönünden yeterli değildir. Haczin uygulanması gerekir.” (19.HD /9877) “ Sıra cetveli haciz talep tarihlerine göre değil, haciz tarihlerine göre düzenlenir”(19.HD Tarih 2636/5236) “ Ödeme emri tebliğ edilmeden konulan haciz geçersizdir. Borçlunun haricen öğrenmesi takibi kesinleştirmez.” (19.HD Tarih 2424/4677) “ Haciz mahalli yazılı olmayan, tarihsiz ve imzasız tutanakla yapılan hacizler geçerli değildir.” (19.HD Tarih 2341/4352)

50 “ Yarış atları ile ilgili tutulan soy kütüğündeki kayıtlara mülkiyet değeri verilmediğinden yarış atları için konulan kaydi hacizler geçerli değildir. Bu hayvanların fiilen haczedilmesi gerekir.” (19.HD Tarih 8698/954) “ İş makinesinin Ticaret ve Sanayi Odasındaki sicil kaydına konulan haciz geçerlidir.” (19.HD Tarih 5249/8492) “ Haciz talebindeki imza eksikliğinin sonradan giderilmesi halinde konulan haciz geçerlidir.” (19.HD Tarih 4314/5330) “ Taşınmazın tapu kaydına konulan haciz geçerlidir. Ayrıca fiili haczin yapılmış olması gerekmez.” (19.HD Tarih 5413/4972) “ İhtiyati hacizden sonra ipotek tesis edilmişse ihtiyati haczin kesin hacze dönüşmesi kaydıyla ihtiyati haciz sahibi alacaklıya öncelik verilmelidir.”(19.HD Tarih 2004/ )

51 “ Tasarrufun iptali davasını kazanan alacaklının taşınmazı devralan kişinin alacaklılarının haczine karşı önceliği vardır.” (19.HD Tarih 12360/10374) “ Aynı tarihte uygulanan ihtiyati hacizler farklı tarihlerde kesin hacze dönüşse bile satış bedeli garameten paylaştırılır.” (19.HD Tarih 3591/5035) “ İhtiyati haciz kesinleşmeden kesin haciz konulması halinde satış bedelinin taraflar arasında garameten paylaştırılması gerekir.” (19.HD /8489) “ Tasarrufun iptali davasını kazanan alacaklıya iptal edilen tasarruf oranında, taşınmazı devralan kişinin verdiği ipoteklerle alacaklı olanlar ile sonradan haciz uygulayan alacaklılardan önce ödeme yapılmalıdır” (19.HD /8250)

52 “ İhtiyati haczi kesin hacze dönüşmeyen alacaklıya ayrılan pay yönünden İİK.nun 138/son maddesi uyarınca işlem yapılmalıdır.” (19.HD Tarih 6259/6361) “ İhtiyati haczi kesin hacze dönüşmeyen alacaklılara düşecek payların sağlam bir bankaya, banka bulunmayan yerlerde mahkeme veya icra sandıklarına yatırılması gerekir.” (19.HD Tarih 5336/5416) “ Aynı gün uygulanan hacizlerde haciz saatleri belirtilmişse haciz saatlerine göre sıralama yapılmalı, ilk hacze öncelik tanınmalıdır” (19.HD – 4943/5410) “ Takibe geçilen miktara bakılmaksızın ihtiyati haciz tutarına göre iştirak hükümleri uygulanır.” (19.HD Tarih 1018/2018) “ İhtiyati tedbirin hacze iştiraki mümkün değildir” (19.HD /7983)

53 “ Farklı zamanlarda uygulanan ve aynı gün kesinleşen ihtiyati hacizler birbirine iştirak eder.” (19.HD Tarih 2979/4985) “ Dosyada mevcut paranın tedbirli olması halinde bütün alacaklıların muvafakatı ile dahi diğer bir dosyaya aktarılması mümkün değildir” (19.HD /10390) “ İhtiyati hacizden sonra borçlunun ödeme emrine itirazı halinde, itirazın tebliğinden itibaren 7 gün içinde dava açılmadığı takdirde ihtiyati haciz düşer.”(19.HD Tarih 2084/4193) “ İhtiyati haciz uygulayan alacaklının 7 gün içinde dava açması halinde ihtiyati haciz geçerliliğini korur, bu durumda ihtiyati haczin icrai hacze dönüştüğü tarih itirazın mahkemece iptaline karar verildiği tarihtir” (19.HD Tarih 1115/3278)

54 “ Alacaklının yokluğunda uygulanan ihtiyati haczin alacaklıya bildirildiği tarihten itibaren takip talebinde bulunma süresi işlemeye başlar.”(19.HD Tarih 8014/8686) “ Hem ihtiyati haciz tarihi, hem de icrai hacze dönüşme tarihi diğer alacaklılardan önce olan alacaklının haczine birinci sırada yer verilmesi gerekir.”(19.HD Tarih 3091/4487) “ Usulsüz tebligat üzerine konulan haciz hukuki sonuç doğurmaz, itiraz üzerine açılan dava sonucu mahkemece verilen itirazın iptali kararı dahi önceki geçersiz haczi geçerli hale getirmez. Burada İİK.nun 65/5.maddesinin kıyasen uygulanma olanağı yoktur. Diğer taraftan İİK.nun 100.maddesinde ihtiyati tedbire yer verilmemiş olduğundan derece tayininde ihtiyati tedbir dikkate alınmaz. Keza usulüne uygun olmayan sıra cetveline itiraz etmeyen alacaklının alacağı imtiyazlı olsa dahi sıra cetveli bu alacaklı yönünden itiraz edilmemekle kesinleşir.” (19.HD – 3177/1815)

55 “ Motorlu taşıt vergisi alacağı öncelikli alacaklardandır.”
“ Borçlunun üçüncü kişideki alacağına haciz konulması halinde bu alacağın ilk haczi uygulayan icra dairesine gönderilerek sıra cetveli düzenlenmesinde bir usulsüzlük yoktur.” (19.HD Tarih 1009/6870) “ Alacaklının ihtiyaten haczettirdiği borçlunun üçüncü kişideki alacağı üzerinde tasarruf hakkı kısıtlandığından hacizden sonra yapılan temlik hukuki sonuç doğurmaz.”(19.HD Tarih 3926/4397) “ Aynı tarihte haczedilen borçlunun maaşının birbirine önceliği olmayan alacaklılara garameten paylaştırılması gerekir” (19.HD – 33/1570) “ Kamu idareleri arasında hacze iştirakte kamu alacakları için konulan haciz tarihine göre işlem yapılır.” (19.HD Tarih 566/5982) “ Motorlu taşıt vergisi alacağı öncelikli alacaklardandır.” (19.HD Tarih 10817/12879)

56 “ Motorlu taşıt vergisinin alacağı aracın aynından kaynaklanan bir vergi olması nedeniyle öncelikle ödenmelidir. İcra vekalet ücretinin önceliği bulunmamaktadır.”(19.HD Tarih 3257/10376) “ Veraset ve intikal vergisi alacağı rüçhanlıdır” (19.HD / /3705) “ Vergi alacağından dolayı konulan haciz ilk hacze 6183 Sayılı Yasanın 21.maddesi uyarınca iştirak eder” (19.HD Tarih 2001/ /1524) “ Vergi alacağının satış tarihine kadar gecikme zammı yürütülerek pay ayrılmasında isabetsizlik bulunmamaktadır.” (19.HD – 2001/ /900) “ Trafik cezası aracın aynından kaynaklanan bir alacak niteliğinde olmadığından satış bedelinden mahsup edilemez” (19.HD Tarih 10474/11276)

57 “ Kamu alacağından dolayı konulan haciz ilk haczin dayanağı ne olursa olsun ilk hacze iştirak eder.” (19.HD Tarih 1999/ /408) “ Satışa konu menkuller üzerinde fiili haczi bulunmayan Vergi Dairesine pay ayrılmaması isabetlidir.” (19.HD Tarih 8384/627) “ Satıştan sonra haciz uygulayan SSK’ya pay ayrılmaz”(19.HD /7554)  “ Kanuni temsilcisi olduğu şirketin vergi borcunu ödeyen davacının ödediği vergiler için rücu hakkı vardır, alacaklının haklarına halef olan davacının bu alacağı vergi alacağı gibi işlem görür.” (19.HD Tarih 4957/5678) “ Satış isteme süreleri ile ilgili İİK.nun 106 ve 110. maddeleri kamu alacakları yönünden uygulanmaz.” (19.HD Tarih 2057/2471)

58 “ Kamu alacaklarından dolayı yapılan haczin belli sürede paraya çevrilmemesi haczin düşmesi şeklinde yaptırıma bağlanmamıştır.” (19.HD /1351) “ Emlak vergisi taşınmazın aynından doğduğundan rehinli alacaklardan önce pay ayrılmalıdır.” (19.HD Tarih 3208/4312) “ Paylaşıma konu mal üzerinde haczi olmayan vergi dairesine pay ayrılmaz.”(19.HD Tarih 4148/6106) “ Gelir vergisi, mali denge vergisi ve bunların gecikme cezasının ipotekli alacağa karşı önceliği bulunmamaktadır.” (12.HD Tarih 13359/9697) “ Vergi idaresi haciz uyguladığı tarihten sonra oluşan vergi alacağı için ayrıca haciz koymamışsa pay alamaz, ancak ilk haciz koyduğu tarihteki alacağının 6183 Sayılı Yasanın 51.maddesinde öngörülen satış tarihine kadar işleyecek gecikme zammıyla beraber alır.” (19.HD Tarih 9417/9087)

59 “ Nafaka alacağından dolayı konulan haciz kamu alacağından dolayı konulan ilk hacze iştirak edemez.” (19.HD Tarih 5835/1721) “ Bütün alacaklıları ilgilendiren masraflar (satış masrafları) satış bedelinden öncelikle ayrılmalıdır.” (19.HD Tarih 2004/ /345) “ Haciz, paraya çevirme ve paylaştırma gibi bütün alacaklıları ilgilendiren masraflar satış bedelinden öncelikle ayrılır.” (19.HD – 6613/7006) “ Paylaştırma işleminin talep olmaksızın icra memurluğunca yapılması gerekir.”(12.HD Tarih 11063/12079) “Satış tarihinden sonra işleyen faizler paylaştırmada dikkate alınmaz.”(19.HD Tarih 1220/1769) “ İflasın açılmasından evvel paraya çevrilen mahcuz malların bedelinin alacaklılar arasında paylaştırılmasında bir isabetsizlik yoktur.” (19.HD Tarih 7396/9879)

60 “ Satış bedelinin paylaştırılmasında alacaklıların alacağına satış bedelinin vezneye girdiği tarihe kadar değil satış tarihine kadar faiz yürütmesi gerekir.”(19.HD Tarih 6402/9042) “Sıra cetvelinin düzenlenmesinde alacaklıların mahcuzun satış tarihi itibariyle alacak tutarları dikkate alınarak düzenlenmesi doğrudur.” (19.HD Tarih 5223/7717) “ Rehinli malın satış bedeli tüm alacaklıların alacağını karşılamadığı takdirde sıra cetveli düzenlenerek diğer alacaklılara itiraz imkanı verilmelidir.”(19.HD Tarih 5767/8295) “ Mahcuzların satışından elde edilen para bütün alacaklıların alacağını karşılaması halinde sıra cetveli düzenlemeye gerek yoktur.” (19.HD Tarih 3822/5566)

61 “ Nafaka alacağından dolayı konulan haciz kamu alacağından dolayı konulan ilk hacze iştirak edemez.” (19.HD Tarih 5835/11721)  “ Takipsiz katılma talebinde bulunan kişinin itiraz edilen alacağının miktarına göre sulh veya asliye hukuk mahkemesinde dava açması gerekir.”(12.HD Tarih 9110/10363) “ Nafaka ilamına dayanan alacaklı para vezneye girinceye kadar takip yapmadan ilk hacze iştirak edebilir. Mahcuz mal alacağa mahsuben satıldığında sıra cetveli düzenleninceye kadar iştirak talebinde bulunmak mümkündür.”(19.HD Tarih 4909/7711) “ İİK.nun 103.maddesi uyarınca çıkarılan davet kağıdı ile haciz yokluğunda yapılmış olan alacaklıya veya borçluya verilen üç günlük süre, haciz işlemine karşı şikayet süresinin (m.16) işlemeye başlamasını ve böylece haciz işleminin kesinleşmesini sağlamak içindir.” (12.HD Tarih 5973/9124)

62 “ Üçüncü kişiye çıkarılan 89/1 haciz ihbarnamesi gereği üçüncü kişi tarafından dosyaya yatırılan paranın alacaklıya ödenmesi için 103 davet tebligatının borçluya tebliğine gerek yoktur.” (12.HD Tarih 26796/28140) “ Borçlu evinde yapılan hacze ilişkin tutanakta, borçlunun bir kısım eşyalarının haczedildiği, ancak haczi kabil başkaca mal bulunmadığı belirtilmiştir. Bu haciz tutanağı, İİK.nun 105.maddesi uyarınca geçici aciz belgesi niteliğindedir.”(15.HD Tarih 2006/ /2007) “ Tutanak içeriğine göre; borçlunun haczi kabil menkul malına rastlanılamadığı anlaşılmaktadır. Bu haliyle haciz tutanağı İİK.nun 105.maddesi gereğince geçici aciz belgesi niteliğindedir.” (15.HD Tarih 32/1886) “ Borçlunun taşınmaz malları olup kıymet takdirleri yapılmadığı cihetle borcu karşılayıp karşılamadığı anlaşılamadığından, haciz tutanağı geçici aciz belgesi niteliğinde sayılmaz.” (15.HD Tarih 69/1981)

63 Madde 138 – Mahcuz mallar tamamıyla satıldıkta bedelleri alakadarlara
Madde 138 – Mahcuz mallar tamamıyla satıldıkta bedelleri alakadarlara hisselerine göre paylaştırılır ve bir kısmı satıldıkta icabına göre bedeli hisseleri nispetinde alakadarlara avans olarak dağıtılır.               Haciz, paraya çevirme ve paylaştırma gibi bütün alacaklıları alakadar eden masraflar önce satış tutarından alınır ve artan para takip masrafları ve işlemiş faizler dahil olduğu halde alacakları nispetinde paylaştırılır.              (Değişik: 18/2/ /64 md.) Vekil vasıtasıyla yapılan takiplerde vekalet ücretinin miktarı, alacaklı ile borçlu arasında yapılmış sözleşmeye bakılmaksızın, icra memuru tarafından avukatlık ücret tarifesine göre hesaplanır. Bu şekilde tayin olunan vekalet ücreti de takip masraflarına dahildir.              Muvakkat hacizler için ayrılmış hisseler vaziyet anlaşılıncaya kadar sağlam bir bankaya, banka bulunmayan yerlerde mahkeme veya icra sandıklarına yatırılır.

64 Bu maddede hem haczedilen malların satışından elde edilen paranın hacze iştirak eden alacaklılar arasında ne şekilde ve ne zaman paylaştırılacağı, hem de vekil vasıtasıyla yapılan takiplerde vekalet ücretinin miktarının ne şekilde hesaplanacağı düzenlenmiştir. Herhangi bir talep olmaksızın İcra Dairesi, satış hasılatını kendiliğinden alacaklılara paylaştırmak zorundadır. Bu husustaki gecikme şikayet konusu yapılabilir. Paraların paylaştırılması, doğal olarak aynı malların birden fazla alacaklı tarafından haczettirilmiş olması halinde söz konusu olabilir. Mahçuz mallar tek bir alacaklı için haczedilmiş ise, paylaştırma yapılmasına lüzum yoktur.

65 Paylaştırmaya geçilebilmesi için, kural olarak mahçuz bütün mal ve hakların paraya çevrilmiş olması gerekir. Fakat, mahçuzların bir kısmı satıldıktan sonra, İcra Dairesi, eldeki parayı alacaklılara hisseleri oranında avans olarak dağıtma yetkisine sahiptir. Bu konudaki taktir yetkisi İcra Müdürü’ne aittir. Ancak; avans olarak dağıtımda bulunabilmek için, hangi alacaklıların kesin olarak dağıtıma katılabileceklerinin tespit edilmiş olması gerekir. Zira, bu halde dahi dağıtıma dair sıra cetvelinin tanzimi ve kesinleşmesi şarttır. Geçici haciz sahibi alacaklılara avans olarak ödeme yapılamayacağı gibi bu alacaklılar için hisse ayrılıp depo edilmesine gerek yoktur. Ancak, paylaşımdan artan bir miktar olması halinde borçluya iade edilmeyip işbu alacaklıların durumları netleşinceye kadar İ.İ.K.’nun 138/4. Maddesi gereğince depo edilmesi zorunludur.

66 İhtiyati haczi kesin hacze dönüşmeyen alacaklılar için satış tarihine kadar faiz yürütülmek suretiyle pay ayrılır. Haczin kesinleşmesi üzerine işbu pay alacaklıya ödenir, ihtiyati haczin hükümsüz kalması halinde ise, haciz tarihlerine göre diğer alacaklılar arasında paylaştırılır. Mahçuz malların satış bedelinden, öncelikle haciz, muhafaza (yediemin-otopark ücreti ve muhafaza için yapılan zaruri giderler dahil), satış ve paylaştırma gibi bütün alacaklıları ilgilendiren ortak giderler ile, mahçuz malın aynından doğan vergi borç ve cezaları ve ipotek, rehin gibi rüçhanlı takyidat alacakları bedellerinin ayrılıp hak sahiplerine ödenmesi zorunludur. Geri kalan net satış hasılatı sıra cetveli ile alacaklılar arasında paylaştırılır. Ancak sıra cetveli kesinleşmiş olsa dahi, haczi henüz kesin hacze dönüşmeyen geçici ve ihtiyati haciz sahibi alacaklılara ödeme yapılamaz.

67 İcra dairesinin tamamlama hacizleri:
             Madde 139 – Satış tutarı bütün alacakları ödemeye yetmezse icra memuru kendiliğinden yeni hacizler yaparak haczi tamamlar; ancak bu suretle haczolunan mallar üzerinde sonra gelen derecelerin evvelce koydurdukları hacizler varsa bu hacizlerin doğurduğu haklara halel gelmez. Yeniden haczedilen mallar ayrıca satış talebine hacet kalmaksızın ve mümkün olduğu kadar çabuk satılır. Sıra cetveli:              Madde 140 – Satış tutarı bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemiye yetmezse icra dairesi alacaklıların bir sıra cetvelini yapar.             Alacaklılar 206’ ncı madde mucibince iflas halinde hangi sıraya girmeleri lazım geliyorsa o sıraya kabul olunurlar.              Bununla beraber ilk üç sıraya kayıt için muteber olan tarih haciz talebi tarihidir.

68 Faiz hesabının mahçuz malın satış tarihine kadar yapılması yani ihale tarihine kadar işlemiş faizler için pay ayrılması gerektiğine dair (Yargıtay 19.H.D /5912 ve /3081) içtihat mevcut olduğu gibi, borcun İcra Dairesine ödendiği gün son bulmuş olacağı ilkesinden hareketle; alacak için ancak borcun İcra Dairesine ödendiği, yani satış bedelinin icra veznesine girdiği tarihe kadar temerrüt faizinin ödeneceği, hatta, icra veznesine giren paranın alacaklıya ödenmesi borçlunun kusurundan dolayı gecikmiş ise (Meselâ; borçlu alacaklının alacağını almasını geciktirmek amacıyla kötü niyetle ihalenin iptalini talep etmiş ise, alacaklı alacağına ihalenin kesinleşmesi ile kavuşabileceğinden, işbu kesinleşme tarihine kadar temerrüt faizi hesaplanmasına dair (12.H.D /14923) içtihat da mevcuttur.

69 Kanımızca, aynı derecede hacze iştirak sözkonusu olması halinde ilk sıradaki dosya alacağı tamamiyle karşılanmadan sonraki sıralarda bulunan dosyalara geçmenin hukuki faydası bulunmadığından sıra cetvelinin tanzim edildiği tarihteki güncel borç miktarlarına göre paylaştırmanın yapılması, aynı derecede iştirak sözkonusu olmaması halinde ise, satış hasılatının ödenebilir hale geldiği kesinleşme tarihine göre hesaplamanın yapılarak paylaştırılması gerektiği düşünülmektedir.

70 Alacaklının vekili varsa, İcra Müdürü tarafından avukatlık asgari ücret tarifesi uyarınca hesaplanacak vekalet ücretinin takip giderlerinden sayılacağı hususu madde metninde yazılı olup, bu meyanda vekalet ücretinin sıra cetveli öncesinde diğer alacaklılara karşı önceliği yoktur. Diğer bir ifadeyle vekalet ücreti diğer alacaklara göre rüçhanlı değildir. Zira, vekalet ücreti ancak vekil ile müvekkil arasındaki iç ilişki olup, üçüncü şahıslara karşı ileri sürülemez ve öncelik iddiasında bulunulamaz. Ancak, İcra Dairesi’nin vekalet ücretini hesaplarken paylaştırmanın yapıldığı tarihteki tarifeyi esas alacağı ve tarifeye göre karşı tarafa yükletilecek işbu vekalet ücreti avukata ait olduğundan, iş sahibinin borcundan dolayı takas, mahsup ve haciz edilemeyeceği gibi, iş sahibince işbu alacaktan feragat edilemeyeceği ve talep edilmese dahi takip giderleri ile birlikte vekalet ücretinin de İcra Dairesi tarafından re’sen hesaplanıp takip borcuna ilave edileceği muhakkaktır.

71 Cetvel suretlerinin tebliği:
             Madde 141 – Sıra cetvelinin birer sureti icra dairesi tarafından alakadarlara tebliğ edilir.              Cetvele itiraz:              Madde 142 – (Değişik: 3/7/ /1 md.)              Cetvel suretinin tebliğinden yedi gün içinde her alacaklı takibin icra edildiği mahal mahkemesinde alakadarlar aleyhine dava etmek suretiyle cetvel mündericatına itiraz edebilir.               Dava basit muhakeme usulüyle görülür.               İtiraz alacağın esas ve miktarına taalluk etmeyip yalnız sıraya dairse şikayet yoliyle tetkik merciine arz olunur.

72 Teminat karşılığı ödeme:
              Madde 142/a- (Ek: 17/7/ /39 md.)              Sıra cetveline karşı 142 nci madde uyarınca şikâyet veya itiraz yapılmışsa, tebligatı alan ve sıra cetvelinde hak sahibi görünen her alacaklı, bir bankanın kesin teminat mektubunu dosyaya ibraz ederek payına düşen meblâğı tahsil edebilir. 36 ncı maddenin ikinci fıkrası burada da uygulanır.                Teminat mektubunda, alacaklının dosyadan tahsil ettiği meblâğ ile bu meblâğın kısmen veya tamamen icra dosyasına iadesinin gerekmesi hâlinde iade tarihine kadar geçecek süreye ait olan faizin, icra dairesinin ilk yazılı talebi üzerine dosyaya ödenmesi taahhüt edilmelidir. Bu esaslar dahilinde teminat mektubuyla garanti edilecek miktar icra dairesince belirlenir.


"İCRA MÜDÜRLERİ VE MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları