Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRK İ YE’DE SANAY İ Sanayileşmiş Ülkelerde Şu Özellikler Gözlenir; Enerji tüketimi fazladır. İ şsizlik oranı düşüktür. Kentsel nüfus oranı yüksektir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRK İ YE’DE SANAY İ Sanayileşmiş Ülkelerde Şu Özellikler Gözlenir; Enerji tüketimi fazladır. İ şsizlik oranı düşüktür. Kentsel nüfus oranı yüksektir."— Sunum transkripti:

1 TÜRK İ YE’DE SANAY İ Sanayileşmiş Ülkelerde Şu Özellikler Gözlenir; Enerji tüketimi fazladır. İ şsizlik oranı düşüktür. Kentsel nüfus oranı yüksektir. Teknoloji kullanımı yo ğ undur Kişi başına düşen milli gelir yüksektir. İ hracatında sanayi ürünleri fazladır. Ortalama yaşam süresi uzundur. Nüfus artış hızı azdır. E ğ itim seviyesi yüksektir. Gelir da ğ ılımı dengelidir.

2 Ülkemizde Endüstrileşmenin bazı özellikleri şunlardır; Sanayinin bölgelere da ğ ılımı düzenli de ğ ildir. Sanayinin en yo ğ un oldu ğ u bölge Marmara’dır. ( İ stanbul İ zmit arası ve bursa çevresi.) Sanayinin en az oldu ğ u yerler Do ğ u Anadolu, Do ğ u Karadeniz, Yukarı Kızılırmak, Dicle Bölümü. Sanayileşmeye yönelik yatırımlar giderek artmaktadır. Sermayenin az olması sanayileşmenin en önemli sorunudur. İ hracat ve ithalatımızda en büyük pay sanayi ürünlerine aittir. Dokuma ve otomotiv dış ticaretimizde en çok gelir sa ğ ladı ğ ımız sanayi kollarıdır. Faal nüfusun % 25 i sanayi sektöründe çalışmaktadır. Savunma, bilişim ve uçak sanayileri şu an için ülkemizde yeteri kadar gelişmemiştir.

3 Sanayi faaliyetlerinin yaygınlaşması için şu koşullar önemlidir. Sermaye Ulaşım Hammadde İ ş gücü Enerji Pazarlama

4 KAYDET!!! Ülkemizde sanayinin gelişmesinde en az etkili olan faktör iş gücüdür. Bir bölgede sanayinin gelişmesinde en önemli faktör önce ulaşım sonra sermayedir. Bir bölgenin sanayi bakımından gelişmiş oldu ğ unun en büyük kanıtı enerji tüketimi ve hammadde tüketiminin fazla olmasıdır. Çimento, un ve şeker ülkemizde en yaygın olan endüstri kollarıdır. Yo ğ un endüstri faaliyetleri nedeniyle İ zmit Körfezi’nde kirlilik oranı fazladır.

5 S İ GARA FABR İ KALARI

6 CAM FABR İ KALARI

7 SERAM İ K FABR İ KALARI

8 KA Ğ IT FABR İ KALARI

9 PAMUKLU DOKUMA

10 OTOMOT İ V OTOMOBİL İzmir, İzmit, Bursa, Adapazarı OTOBÜS-KAMYON Adana, İzmit,İstanbul, Aksaray, İzmir TRAKTÖR Konya, Kayseri, Ankara, İstanbul, Adapazarı, İzmit, İzmir

11 GEMİ Haliç,Pendik, Gölcük UÇAK Eskişehir, Ankara LOKOMOTİF Eskişehir YOLCU VAGONU Adapazarı YÜK VAGONU Eskişehir, Sivas Gemi Lokomotif Yük Vagonu Yolcu Vagonu Uçak

12 B İ SKÜV İ MAKARNA

13 İ zmit İ PRAŞ Mersin ATAŞ İ zmir AL İ A Ğ A Kırıkkale ORTA ANADOLU Batman BATMAN PETROL RAF İ NER İ LER İ

14 NOT!!! Şeker Fabrikası, Güneydo ğ u Anadolu dışında bütün bölgelerde vardır. Çimento fabrikası, En çok İ ç Anadolu ve Marmara Bölgelerindedir. Bütün bölgelerde vardır. İ hraç ürünüdür. Konserve Fab. Her mevsim sebze var oldu ğ u için çok gelişmemiştir. En çok Güney Marmara İ lk yünlü dokuma Hereke( İ zmit’te kurulmuştur.) İ lk deri ayakkabı fab. İ stanbul(Beykoz) Çinicilik, Kütahya Bakır işlemecili ğ i, Erzincan Tahta oymacılı ğ ı, Kahramanmaraş.

15 TÜRK İ YE’DE T İ CARET Ülkemizde iç ticaret potansiyelinin sürekli artmasında; Sanayinin bölgelere göre da ğ ılımındaki dengesizlik, Bölgelere göre üretilen tarım ürünlerinin farklı olması, Ulaşım imkanlarının gelişmesi, Nüfusun bölgelere da ğ ılımında belirgin farklılıkların olması, Ürünlerin gelişen iletişim sayesinde geniş kitlelere tanıtılması.

16 Dış Ticaret Ülkeler arasında gerçekleşen dış ticaret üzerinde; Ulaşım imkanları Ülkenin nüfus miktarı Ülkeler arası ödemeler Gümrük vergileri Yerli üretimde ürünün kalitesi ve miktarı. İ hracat: Bir ülkenin başka bir ülkeye hammadde ya da mamul madde satması. Dış satım. İ thalat: Başka bir ülkeden ham ya da mamul madde alınması. Dış alım.

17 Ülkemizin dış ticaretine ilişkin genel özellikler; Dış ticaret hacmi giderek artmaktadır. İ hracat gelirleri ithalatı karşılamamaktadır. İ hracat gelirleri giderek artmaktadır. ( sanayi giderek gelişmesi) İ hracatımızda en fazla pay Almanya’ya aittir (%24), komşularımız içinde ise Irak’a aittir. Endüstri ürünlerinden sa ğ lanan gelir ihracatımız içinde en fazla paya sahiptir(%94) En çok ihracat yapan ilk üç ilimiz İ stanbul, Bursa, İ zmir. En çok ithalat yapan iller İ stanbul, Ankara, Kocaeli, İ thalat gelirlerinin artması dış ticaret açı ğ ının büyümesine neden olur. İ thalatta en fazla pay Rusya’ya aittir.( do ğ al gaz en önemli ithalat giderini oluşturur) İ thalat giderlerimizin büyük bölümünü endüstri ürünleri meydana getirir% 82. Bunu madencilik izler. İ thal edilen maden ürünleri içinde en büyük pay petrol ve do ğ al gaza aittir

18 İ HRACAT - İ THALAT TÜ İ K 2011

19 Başlıca İ hraç ürünlerimiz Dokuma ve tekstil ürünleri (en fazla paya sahip ) Çeşitli ulaşım araçları Çimento, cam, seramik Bitkisel ya ğ lar, unlu mamüller, İ ncir, üzüm, fındık, turunçgil, zeytin, kayısı Bor, krom, tuz, mermer, manganez Başlıca İ thal Ürünlerimiz Tıbbı cihazlar, elektrik ve elektronik aletler İ laç, boya, gübre, tohum, ka ğ ıt Ulaşım araçları, iş makineleri Muz, pirinç, kahve, kauçuk, avakado Petrol, do ğ algaz, taşkömürü, fosfat

20 Serbest bölgeler dış ticaret, vergi ve ticari faaliyetlerde daha geniş muafiyet ve teşviklere sahip bölgelerdir. Antalya, Mersin, Trabzon, Mardin, Samsun, Kayseri, Gaziantep, Bursa Denizli, İ zmir, İ stanbul, IMKB. Ülkemizin ithalat ve ihracatında en büyük paya sahip ulaşım biçimi deniz yoludur.

21 SORU- 2008 KPSS Aşa ğ ıdaki endüstri kuruluşlarından hangisi Türkiye’nin kıyı bölgelerinin tümünde vardır? A) Otomotiv B) Çimento C) Petrokimya D) Demir-çelik E) Seramik

22 SORU- 2010 KPSS Bir yerde endüstrinin gelişebilmesi, ham maddenin varlı ğ ı, enerji kaynaklarına yakınlık, iş gücü temininin kolaylı ğ ı, ulaşımın kolaylı ğ ı, üretim araçları ve ham maddenin getirilmesinin kolaylı ğ ı gibi etmenlere ba ğ lıdır. Buna göre, aşa ğ ıdakilerin hangisinde verilen yerdeki endüstri kolu di ğ erlerinden farklı bir etmene ba ğ lı olarak gelişmiştir? A) Adana ve çevresinde dokuma endüstrisi B) Edremit-Ayvalık ve çevresinde sıvı ya ğ endüstrisi C) Çanakkale’de konserve balık endüstrisi D) Seydişehir’de alüminyum endüstrisi E) Bursa ve çevresinde otomotiv endüstrisi

23 SORU- 2011 KPSS

24

25 SORU- 2012 KPSS Endüstri kuruluşlarının yer seçimini belirleyen etmenler göz önüne alındı ğ ında Karadeniz’in kıyı kesiminde çay, fındık ve kâ ğ ıt endüstrisinin gelişmesinde aşa ğ ıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır? A) Sermaye B) Nitelikli iş gücü C) Ham madde D) Ulaşım E) Enerji

26 SORU- Aşa ğ ıdakilerden hangisi Türkiye'nin ithal etti ğ i maddeler içerisinde en az paya sahiptir? A) Gıda maddeleri ve hayvan ürünleri B) Mamul maddeler C) Ham petrol D) Elektronik aletler E) Gübre, ilaç ve kimyasal maddeler

27 SORU- Bir ülkenin başka ülkeler ile yaptı ğ ı alışverişe dış ticaret denir. Her ülke az ya da çok oranda Dünya ticaretine katılır. Bir ülkenin Dünya ticaretine katılma oranı aşa ğ ıdakilerden hangisine ba ğ lı olamaz? A) Gelişmişlik düzeyine B) Ekonomik faaliyetlerine C) Ulaşımın gelişmesine D) Tarımsal üretimine E) Yüzölçümünün büyüklü ğ üne

28 MUZAFFER ADEM COĞRAFYA ÖĞRETMENİ


"TÜRK İ YE’DE SANAY İ Sanayileşmiş Ülkelerde Şu Özellikler Gözlenir; Enerji tüketimi fazladır. İ şsizlik oranı düşüktür. Kentsel nüfus oranı yüksektir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları