Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MUĞLA VALİLİĞİ İŞ BÖLÜMÜ GÖREV ve YETKİ DAĞILIMI YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK Hazırlayan: Şükriye DEMİRAL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MUĞLA VALİLİĞİ İŞ BÖLÜMÜ GÖREV ve YETKİ DAĞILIMI YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK Hazırlayan: Şükriye DEMİRAL."— Sunum transkripti:

1 MUĞLA VALİLİĞİ İŞ BÖLÜMÜ GÖREV ve YETKİ DAĞILIMI YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK Hazırlayan: Şükriye DEMİRAL

2 AMAÇ Muğla İlinde Vali adına imzaya yetkili makamları belirlemek, verilen yetkileri belli ilke ve usullere bağlamak, alt kademelere yetki tanıyarak sorumluluk duygusunu geliştirmek, üst makamlara önemli konularda daha sağlıklı kararlar alabilmeleri için zaman kazandırmak, hizmetlerde sürat ve verimliliği artırmaktır. Vali adına imzaya yetkili kişilerin belirlenmesi, Verilen yetkileri belirli ilkelere bağlamak, Hizmeti ve iş akışını hızlandırmak, Kırtasiyeciliği asgari düzeye indirmek, Üst düzey yöneticilere zaman kazandırmak,ana sorunlarda daha iyi değerlendirme yapabilmelerine imkan sağlamak, Hizmette sürat ve etkinliği arttırmak.

3 KAPSAM Bu yönerge Muğla Valisinin ve Vali adına imzaya yetkili kılınanların; İlin genel idaresine ait yazışmalarla imza yetkilerini ve nasıl kullanacaklarına dair ilke ve usullerle resmi yazışma usulünü kapsar.

4 TANIMLAR Yönerge…………….:Muğla Valiliği İmza Yetkileri Yönergesini, Vali…………………...: Muğla Valisi’ni, Makam……………...: Muğla Valilik Makamını, Vali Yardımcısı………….: Muğla Vali Yardımcılarını, İlgili Vali Yardımcısı……: Görev bölümü esasına dayalı olarak daire kurum kuruluş ve birimlerin bağlı olduğu Vali Yardımcısını

5 YETKİLİLER Vali Vali Yardımcıları İl Hukuk İşleri Müdürü
İlçe Kaymakamları İl İdare Şube Başkanları Birim Amirleri Ve Yatırım İzlemem Ve Koordinasyon Başkanı Kaymakam Adayları İl İdare Şube Başkan Yardımcıları

6 2. Bölüm İlkeler Sorumluluklar ve Uygulama Esasları
İlke ve Usuller İmza yetkisinin devrinde, Vali’nin her konuda havale, imza ve onay yetkisi saklıdır. Vali gerek gördüğünde devrettiği yetkileri her zaman kullanabilir. 2. Vali Yardımcıları, Vali olmadığı durumlarda Vali adına, bulunmadığı durumlarda diğer Vali Yardımcıları adına verilen yetkileri kullanabilir. 3. Vali tarafından devredilen imza yetkisi kullanılırken imza yetkisinin adının altına “Vali a.” ibaresi yazılacaktır. 4. Her kademe sorumluluğu derecesinde bilmek durumunda olduğu konular hakkında aydınlatılır. Yetki derecesinde “Bilme Hakkı” nı kullanır. 5. Bilgi verme ve açıklama yapmayı gerektiren yazılardan; Vali’nin imzalayacağı yazılar bizzat Birim Amirleri tarafından imzaya sunulur.

7 İlkeler Sorumluluklar ve Uygulama Esasları
Birim amiri birimlerinden çıkan bütün yazılardan sorumludur. Yetkilinin izin hastalık gibi nedenlerle görev başında bulunmadığı durumlarda vekili imza yetkisini kullanır. Yazılar varsa ekleriyle birlikte, evveliyatı olanlar veya incelemeyi gerektirenler ise dosyasıyla birlikte imzaya sunulmalıdır. Yazı ekleri; başlıklı, ek numaralı,ve onaylanmış olmalıdır. Valilik Makamınca verilen sözlü talimatlar hakkında birim amiri tarafından en kısa zamanda vali yardımcısına bilgi verilir. Hiç bir birim diğer birimin görev alanına giren, ona görev yükleyen konularda ilgili birim amiriyle görüşmeden onay hazırlayamaz. Havale evrağında yada yazıda “Görüşelim” notu olduğunda, ilgili kişi en kısa zamanda ön bilgi ve belgelerle imzası bulunan Vali Yardımcısı ile görüşür, gerekiyorsa Vali ile görüşerek kesin uygulama sağlanır.

8 İlkeler Sorumluluklar ve Uygulama Esasları
Valilik görüş veya takdirini gerektiren konulardaki yazılar, ilgili Vali Yardımcısının “Uygun Görüşü” alındıktan sonra Vali’nin imzasına sunulur. Birim amirleri kendi kurumları içinde, müdür yardımcıları ve şube müdürleri arasında yapmış oldukları görev dağılımını en geç 15 gün içinde Valilik Makamının oluruna sunarlar. Yetki devri ile devredilen yetki devredilemez. Vali ve Vali Yardımcılarının imzalayacağı ve onaylayacağı iş ve işlemler dışındaki bütün yazışmalar, birim amirleri tarafından imzalanacak ve onaylanacaktır. İl’deki tüm Kurum ve Kuruluşlar yazışmalarında Valilik ve Kaymakamlık kanalını kullanacaklardır. Kurumların kullandığı baskılı kağıtların başlığı Resmi Yazışma Yönetmeliğindeki standarda uygun olmalıdır. Yazıyı yazan görevliden başlayarak imza aşamasına kadar, sıralı görevlilerce paraf olunarak, ekleri varsa evveliyatına ait dosyası ile birlikte imzaya sunulacaktır. Tüm birimlerden Valiliğe yazılan yazılarda birimin en üst amirinin imzası bulunur. “Koruyucu Güvenlik Yönergesi” gereğince personel, bina ve belge güvenliği sağlanacaktır.

9 SORUMLULUKLAR Yönerge ile verilen yetkilerin tam ve doğru olarak kullanılmasından, ve uygulamanın yönergeye uygunluğunun denetiminden Vali Yardımcıları ve Birim Amirleri sorumludur. Birim Amirleri birimlerinde işlem gören ve çıkan tüm yazılardan ve işlerden sorumludur. Resmi yazı ve belgelerin korunmasından tedbirlerin alınmasından Birim Amirleri sorumludur. Tekid Yazıları, tekide meydan verilen birimlerde Birim Amirleri ile birlikte ilgili görevliler ortaklaşa sorumludur. Yetkilinin bulunmadığı durumlarda; vekili konumundaki görevli, imza yetkisini kullanacak, yapılan iş ve işlemleri asıl yetki sahibine iletecektir. İmzayı atan görevli, konu ile ilgili sorumluluğu da üstlenmiş olur.

10 UYGULAMA ESASLARI BAŞVURULAR
Vatandaşlarımız “Dilekçe Hakkının Kullanılması Hakkında Kanun” uyarınca, kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında yetkili makamlara başvurma hakkına sahiptirler. Bilgi Edinme Kanunu’na göre yapılan başvurular, kamu kurum ve kuruluşların kurum amiri imzası ile cevap verilir. Alışılmış işlemlere ilişkin hizmetlerin akışında vatandaşların hiçbir şekilde bekletilmemesi esastır. Bütün birim amirleri kendi görev alanlarına giren konularla ilgili başvuruları doğrudan doğruya kabul etmelidir.

11 GELEN YAZILAR – EVRAK HAVALESİ
“Çok Gizli” , “Kişiye özel”, “Acele” “Şifreler” ve Vali adına gelen yazılar; İl Yazı İşleri müdürü tarafından Valiye sunulmak üzere Özel Kalem Müdürlüğüne açılmadan teslim edilecek ve orada kayıt tutulacaktır. Birim amirleri kendilerine gelen havalesiz evrakları, kendi takdirlerine göre Vali veya Vali Yardımcılarının görmesini gerekli bulduklarını bilgi verip talimatlarını alacaklardır.

12 GİDEN YAZILAR Vali adına yetki verilmiş makamlarca imzalanacak yazılarda da, adı soyadı ile unvan arasında “Vali a.” ibaresi konulur. Vali onayına sunulan yazılar ilk teklif eden birim amirinin imzası ve kağıdın sol tarafına ilgili vali yardımcısının” Uygun görüşle arz ederim” imzası ile Makamın oluruna sunulur. Vali Muavini, Müdür Muavini şeklinde farklı kullanılan ifadeler yerine “Vali Yardımcısı” “Müdür Yardımcısı” unvanı yazılır. Onaylarda imza için yeterli açıklık bırakılarak sadece “OLUR” deyimi kullanılır. Yazıların sonuç bölümünde “Saygılarımla arz ederim” “Önemle rica ederim” ifadelerinin yerine “Arz ederim” “Rica ederim” deyimi kullanılır. Eşit ve üst makamlara “arz” Ast Makamlara “rica” Hem üst, hem de eşit makama veya ast makamlara yazılan yazılara “ arz ve rica ederim” ibaresi kullanılır.

13 3. BÖLÜM İMZA VE ONAY YETKİLER
VALİ TARAFINDAN İMZALANACAK YAZILAR Bakanlıklardan bizzat Bakan ve Müsteşar imzası ile gelen yazılara verilecek cevaplarla, Bakanlıklara görüş ve teklif bildiren yazılar, Bakan, Müsteşar imzalı gelen yazıların ilgili birimlere intikal ettirilmesine ilişkin yazılar, Prensip, yetki ve uygulama genel usulleri ve sorumlulukları değiştiren yazılar, Birimlere ve Kaymakamlılara gönderilecek genel nitelikli direktif ve genelgeler, Şifreli yazışmalar ile “Gizli” “Kişiye Özel” işaretli yazılar, Önem ve özellik arz eden diğer gizlilik dereceli yazılar, Ataması Bakanlık ve Genel Müdürlüklere ait personel ile ilgili görüş ve değerlendirme ve muvafakat yazıları,

14 VALİ TARAFINDAN İMZALANACAK YAZILAR
8. Kaymakamlardan ve birim amirlerinden gelen taltif ve ceza gibi önemli öneri ve tekliflere verilecek cevaplar, Herhangi bir konunun incelenmesi ve soruşturulması için üst makamlardan müfettiş istenmesi ile ilgili yazılar, Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunda görüşülmesi gereken Devlet memurluğundan Çıkarma teklif yazıları, Vali Yardımcıları ya da Birim Amirlerinin adlarına yazılan yazılar, Mülki İdare Amirleri hakkındaki şikayet ve inceleme sonucunda gönderilecek yazılar, Valinin bizzat imzalamayı uygun gördüğü diğer yazılar İl Valisi tarafından bizzat imzalanır.

15 Vali’nin Onaylayacağı Yazılar
Asaleten yapılacak atamalara ilişkin onaylar, Mülki idare Amirleri ve ve Birim Amirlerinin her türlü izin vekalet onayları, Vali Yrd. Kaymakamlar, Birim Amirleri ve kuruluşların birinci derecede amirlerin İl dışına çıkış ve bunlara tahsis edilen araçların görevlendirme onayları, Ataması Valiliğe ait her türlü personelin Atama ve Yer Değiştirme Onayları, Kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırmalarına ve göreve iade edilmelerine ilişkin onaylar, Kamu Görevlilerinin Yargılanmaları Hakkındaki Kanuna göre verilecek onay ve kararlar, Mülki İdare Amirleri ve Birim Amirleri hakkındaki Disiplin Soruşturma onayları, Disiplin Kurulu Kararlarının onayı,

16 Vali’nin Onaylayacağı Yazılar
Günlük mesai saatlerinin belirlenmesine ilişkin onaylar, Mahalli İdare Birlikleri uyarınca tüzük onayları, Özelliği olan sözleşmelerin onaylanması, Kamu konutlarını yasa dışı işgal edenlere ilişkin “zorla boşaltma” kararına ilişkin onaylar, Kamu yararına verilecek kararların onayları, Satış ve kiralama sözleşmelerinin onayları, Özel nedenlerle okulların tatil edilmelerine ilişkin onaylar,

17 Vali Yardımcılarının İmzalayacakları Yazılar
Vali’nin teftiş toplantı gibi nedenlerle makamında bulunmadığı zamanlarda Vali tarafından imzalanması gereken yazılarda gecikmesinde sakınca görülen yazılar, Görev bölümüne göre yürütülüp sonuçlandırılması ve yazıların Vali adına yürütülmesi, kararlarının imzalanması, Bakanlıklar ile tüzel kişiliği haiz genel müdürlüklere yazılan diğer yazılar, Kişiye özel işaretli olanlar ayrı tutulmak üzere gizlilik dereceli yazılar, Görev bölümü içerisinde, Vali tarafından yürütülen komisyonların kurulların Vali adına yürütülmesi, kararların imzalanması, basına açıklama yapılması, İl İdare kurulunun çalışma ve toplantıları ile ilgili yazılar, İl Disiplin Kurulunun çalışma ve toplantıları ile ilgili yazılar, Vali’nin bulunmadığı zamanlarda görev bölümüyle ilgili toplantılara başkanlık etmek, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu gibi konularda asayişi ilgilendiren dilekçe ve bildirimlerin havalesi

18 Vali Yardımcılarının İmzalayacakları Yazılar
Görev bölümü esasları dahilinde ilgili dairelerin maaş, sağlık gibi rutin ödemeler dışındaki ödemeleri, Atanan personelin yer ve unvan değişikliği talepleri, İhbar ve şikayetler ile ilgili yazılar, Kaymakamlıklara yapılan ve dairelerin kendi aralarında yaptıkları yazışmalar, Mülki İdare Amirleri ve Birim Amirlerinin izine ayrılış ve bilahare görevi başlayışlarına ilişkin üst makamlara yazılan yazılar, İş ve işlemlerin denetimi ile imza yetkisi devri konusundaki Yönerge hükümlerine uyumu ve riayeti sağlama ve dairelerde denetimler yapmak, Diğer Vali Yardımcılarının bulunmadığı zamanlarda onların yerine yazılan yazıların imzalanması, Önemi itibari ile vali yardımcıları tarafından imzalanması gereken yazılar, Protokol ve törenlere ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi, İdari davalara verilen cevap ve açılacak davalar ile ilgili savunma yazıları, İl Valisinde olan hariç, Mal ve Hizmet alımlarında TL.ye kadar harcama, İl Valisinin uygun gördüğü diğer yazı ve belgelerin imzalanması.

19 Vali Yardımcılarının Onaylayacağı Yazılar
Valinin onayı dışındaki tüm işlem ve kararların görev bölümüne göre onaylanması, İzinleri Vali tarafından verilecekler dışında kalan Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürünün görev bölümü esaslarına göre yıllık, mazeret ücretsiz izin ve yurt dışı izinlerinin onayları, Birim amirlerinin dışında kalan ve görev bölümü dahilindeki il dışı geçici olarak personel ve taşıt görevlendirme onayları, Bakanlıklara sunulacak yatırım teklifleri ve tekliflere ilişkin görüşleri ile Birim Amirinin veya ilgili Vali Yardımcılarının önemli gördüğü konularla ilgili yazılar, Birim Amirlerince teklif edilen denetleme ve hizmet içi eğitim programı onayları, Memurların adaylık işlemlerinin kaldırılmasına dair onayları, Personelin görevden çekilme,çekilmiş sayılma ve emeklilere ilişkin onaylar, Kamu personelinin 15 günden fazla süreli geçici görevlendirme onayları,

20 Vali Yardımcılarının Onaylayacağı Yazılar
Yardım toplama kanuna ait onaylar, İdarece alınacak kararlar işlemler ve idari para cezaları, Sağlık kuruluşlarının ruhsatlandırma ve kapatma onayları ile bu kuruluşlara yeni ilave edilecek ünitelerin ruhsatlandırma onayları, “ÇED gereklidir, gerekli değildir” kararları, Genel kadınlar ve genelevlerin tabi olacakları hükümler, zührevi hastalılarla mücadele tüzüğü uyarınca alınacak kararlar, işlemler ve onaylar, Valinin uygun göreceği diğer onaylar.

21 Birim Amirlerinin İmza Yetkileri
Genel idareye dahil bütün daire ve kuruluş müdürlerine, verilen yetki çerçevesinde kurumlar arası yazışmalarda; icrai ve bir hak doğurmayan, sadece bilgilendirmeye yönelik olarak aşağıda belirtilen hususlarda “Vali adına” imza yetkisi verilmiştir.

22 Tüm Birim Amirlerinin İmza Yetkileri
Vali veya Vali yardımcılarının onayından geçmiş kararların duyuru mahiyetindeki evrakların ilgili mercilere gönderilmesine tebliğine ilişkin yazılar, Bir işlemin sonuçlandırılması için bilgi veya belge istenmesi ile ilgili yazılar, Tip formlarla bilgi alma veya bilgi verme niteliğinde olan yazılar, Kuruluşların bağlı oldukları Bakanlık veya üst makamlara periyodik olarak gönderdikleri istatistiği bilgilere ait yazılar ve cetveller, Yeni bir hak veya yükümlülük doğurmayan,Valiliğin görüş ve takdirini gerektirmeyen mutat yazılar, Yanlış gelen yazıların iadesi ile ilgili yazılar, Bir işlemin tamamlanmasına yönelik olarak bilgi ve belge isteme, bilgi ve belge verme,evrak noksanlıklarının tamamlanması gibi hususlarda ilçelere ve belediyelere yazılacak yazılar, Kamu İhale Mevzuatı kapsamında yapılan ve İhale Yetkilisi tarafından onaylanan her türlü sözleşmelerin imzalanması,

23 Tüm Birim Amirlerinin İmza Yetkileri
Ödeneklerin alt birimlere ve ilçelere duyurulmasına ve gönderilmesine ilişkin yazılar, Döner Sermaye İşletmesi bulunan birimlerin bu işletmenin faaliyet ve çalışmaları ile ilgili olarak yazılacak yazılar, Taşınır Mal Yönetmeliğinin uygulanmasına ilişkin yazı ve onaylar, Kadro tahsisi, derece ve kademe ilerlemelerinin ilgililerine duyurulmasına ilişkin yazılar, Meslek içi eğitim ve kurslarla ilgili yazılar, Personelin yıllık, mazeret, ücretsiz izin,sağlık izni ve yurt dışı izin onayları ile vekalet onayları, personelin izne ayrılış ve göreve başlayışlarına ilişkin yazılar, İl içi taşıt görevlendirmeleri, Yer değiştiren personelin özlük dosyalarının ilgili birimlere gönderilmesi ile ilgili yazılar, Personelin emeklilik ve askerlik işlemlerine ilişkin yazılar,

24 Tüm Birim Amirlerinin İmza Yetkileri
İl içinde yapılacak toplantılara katılacak personele ilişkin onaylar, Kamu kurum ve kuruluşlarına ait personelin 15 güne kadar geçici görevlendirme onayları, Hizmet cetveli ve belgelerine ilişkin yazışmalar, Vatandaşın şahsi talep ve isteklerini dile getiren karar ve icraya yönelik olmayan rutin dilekçeler, Vali ve Vali Yardımcılarının imzalayacağı ve onaylayacağı iş ve işlemler dışında kalan bütün yazışmalar birim amirleri tarafından imzalanacak ve onaylanacaktır.

25 İL SAĞLIK MÜDÜRÜNE DEVREDİLEN YETKİLER
İl içi ve dışı ambulans görevlendirme onay yetkisi İl Sağlık Müdürüne devredilmiştir. Sağlık Bakanlığına bağlı ambulansların onarım ve hasta nakli için sağlık personeli ve şoförü ile birlikte il dışına görevlendirilmesine ait onaylar, Sağlık Müdürü veya Sağlık Müdür yardımcısı tarafından, İlk ve Acil yardım Komuta Kontrol Merkezi ile bağlı tüm istasyonlarında bulunan ambulansların hasta nakli için, içindeki personeli ile birlikte görevlendirilmesine komuta Kontrol Merkezi Baştabibi, Hastane ambulanslarının hasta nakli için içindeki personel ile birlikte, İl dışına görevlendirilmesine, mesai saatleri içerisinde başhekim veya yardımcısının, mesai saatleri dışı ve tatil günlerinde nöbetçi hekim tarafından, İlaç satış yerleri, eczanelere ait ruhsat onayları, Tıbbi atık lisans onayı.

26 BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.


"MUĞLA VALİLİĞİ İŞ BÖLÜMÜ GÖREV ve YETKİ DAĞILIMI YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK Hazırlayan: Şükriye DEMİRAL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları