Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yönetişim Kavramının Afet Yönetimine Yansımaları ve Türk Afet Yönetim Sisteminin Durumu Doç. Dr. Hikmet Yavaş Arş. Gör. Ömer Yavuz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yönetişim Kavramının Afet Yönetimine Yansımaları ve Türk Afet Yönetim Sisteminin Durumu Doç. Dr. Hikmet Yavaş Arş. Gör. Ömer Yavuz."— Sunum transkripti:

1 Yönetişim Kavramının Afet Yönetimine Yansımaları ve Türk Afet Yönetim Sisteminin Durumu Doç. Dr. Hikmet Yavaş Arş. Gör. Ömer Yavuz

2 Afetler, beklenmedik zamanlarda ve öngörülemeyen büyüklüklerde meydana gelerek birey ve toplumların ola ğ an yaşantılarını kesintiye u ğ ratabilme potansiyeline sahip olaylardır. Son yıllarda afetlerin görülme sıklı ğ ı ve afet nedeniyle ortaya çıkan zararın büyüklü ğ ü eskiye nazaran artmaktadır. 1980’li yıllar tüm dünyada afetler ve afetlerin ortaya çıkardı ğ ı zararlar ile ilgili farkındalı ğ ın oluştu ğ u yıllar olmuştur.

3 Di ğ er taraftan küreselleşme ile birlikte tüm dünyada yaşanan siyasal, sosyal ve ekonomik de ğ işim ve dönüşümler, devletin rolünün de de ğ işmesi sonucunu ortaya çıkarmıştır. Tüm bu de ğ işim ve dönüşümler yönetim ve organizasyon stratejisinde de de ğ işikliklere yol açmış ve “yönetişim” denilen yeni bir yönetim anlayışını gündeme taşımıştır.

4 Yönetişim kavramı ile birlikte, yönetim toplumla, özel sektörle, yerel yönetimlerle ve uluslararası kuruluşlarla birlikte gerçekleştirilmesi gereken bir eylem halini almıştır. Ortaya çıkan bu yeni kavramın nitelikleri, afet yönetimi ve afet risklerinin azaltılması açısından uygun bir zemin sunmaktadır. Bu çalışma yönetim kavramının yönetişim kavramına evrildi ğ i dönemde afet yönetimi politika ve uygulamalarında yaşanan de ğ işimleri incelemektedir.

5 Sunum Planı 1. Öncelikle afet yönetimi kavramı ele alınmıştır. 2. Dünyada ve Türkiye’de yaşanan de ğ işim ve dönüşümler üzerinden “afet yönetişimi” de ğ erlendirilmesine yer verilmiştir.

6 Afet Yönetimi Kavramı Afet yönetimi; afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir arama-kurtarma, ilk yardım, geçici barınma ve yeniden inşa çalışmalarının yürütülebilmesi için, mevcut bütün imkân ve kaynakların akılcı bir şekilde yönetilmesini gerektiren çok genel bir kavramdır.

7 Müdahale İ yileştirme Zarar Azaltma Hazırlık Afet yönetimi; bu 4 evreyi bütüncül bir yaklaşımla ele alarak toplumun tümünü kapsayacak şekilde planlanmasını, yönlendirilmesini, desteklenmesini, koordinasyonunu, mevzuat ve kurumsal yapıların oluşumunu ve kaynakların etkin ve verimli kullanımını ça ğ rıştıran bir kavramdır.

8 Afet Yönetimi ve Yönetişim Hiçbir kamu kurumu ya da özel kuruluş afet yönetiminde gerekli olan kapasite, kaynak ve tecrübeye tek başına sahip de ğ ildir. Bu nedenle afet yönetimi, normal zamanlarda farklı görevler ifa eden yüzlerce kamu kurumu, sivil toplum kurumu ve özel sektör kuruluşlarını içermektedir. Başarılı bir afet yönetimi, görev, yetki ve örgütsel kültürleri birbirinden farklı örgütlerin aynı amaç do ğ rultusunda, koordinasyon ve işbirli ğ i içerisinde etkili bir şekilde çalışabilmelerine ba ğ lıdır.

9 Dünyada Afet Yönetimi Politikalarında Yaşanan De ğ işim 1980’li yıllar tüm dünyada mevcut afet yönetim politikalarının sorgulandı ğ ı yıllar olmuştur. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından1990-2000 yılları arasını “Do ğ al Afet Zararlarının Azaltılması Uluslararası On Yılı” olarak ilan edildi. Ayrıca;  1994 yılında Yokohama Konferansı gerçekleştirildi.  2000 yılında Do ğ al Afet Zararlarını Azaltma Uluslararası Stratejisi, BM’nin bir organı olarak kabul edildi.  Yine 2000 yılında Milenyum Bildirgesi yayınlandı.  2005 yılı Hyogo Bildirgesi

10 Dünyadaki Afet Yönetimi Algısında Yaşanan De ğ işimin De ğ erlendirilmesi Birleşmiş Milletler tarafından şekillendirilen afet yönetimi politikaları incelendi ğ inde özellikle 1980’li yılların son döneminde bir algı de ğ işimi yaşandı ğ ı açıktır. Ancak bu de ğ işimin tam olarak yönetişim nitelikleri taşıdı ğ ı söylenemez. BM, afet yönetimini bir kalkınma sorunu olarak gördü ğ ü için politika ve uygulamalarında da sıklıkla kalkınmaya atıf yapmaktadır. Yine de bu dönemde afet yönetimine bütün paydaşların katılımının gerekti ğ i kabul görmüştür.

11 Dünyadaki Afet Yönetimi Algısında Yaşanan De ğ işimin De ğ erlendirilmesi Afet yönetişimi ile ilgili en önemli gelişme Hyogo Bildirgesidir. Bildirgede belirtilen önceliklerden ilki yönetişimdir. Katılım, Sorun ve kaynakların merkezileştirilmemesi Sektörler arası işbirli ğ i Gönüllülü ğ ün teşvik edilmesi

12 Türk Afet Yönetim Sisteminin Durumu Türkiye, geçmişten bugüne büyük ölümlere, yaralanmalara ve ekonomik hasara neden olan çok sayıda afetle karşı karşıya kalmıştır. Meydana gelen hemen her büyük afet sonrasında Türkiye’nin afet yönetimi sisteminde yaşanan hukuki ve kurumsal de ğ işiklikler zengin bir literatür ortaya çıkarmaktadır.

13 Türk Afet Yönetim Sisteminde yaşanan de ğ işikliklerin belli başlı kırılma noktaları vardır. Türk Afet Yönetimi 1944 Öncesi - Afet Öncesine Odaklanmış -Kurumsal ve Teknik Düzenlemelerd en Yoksun -Her afet sonrası yeni yasal düzenleme 1944-1958 -4623 sayılı Kanunun çıkarılması -DE-SE-YA ‘nın kurulması -Devlet Su İ şlerinin Kurulması 1958-1999 - 7269 sayılı Kanun Sivil Savunma Genel Müdürlü ğ ü -88/12777 1999-2009 -TAY Başkanlı ğ ının kurulması -DASK -Gönüllüler Yönergesi -8. Beş Yıllık Kalkınma Planı -60. hükümet programı 2009 ve Sonrası - AFAD’ın kurulması -TAMP

14 Türk Afet Yönetim Sisteminin De ğ erlendirilmesi Güçlü merkeziyetçi yapı ve yerelleşme çalışmaları Gönüllülerin ve halkın afet yönetimine katılımı Sektörler arası işbirli ğ i kapasitesi Afet yönetiminin (özellikle iyileştirme) safhasının finansmanı

15 Sonuç Yönetişim kavramın nitelikleri, afet yönetimi ve afet risklerinin azaltılması açısından uygun bir zemin sunmaktadır. Türk afet yönetim sisteminde uluslararası gelişmelere paralel olarak bir takım reform çalışmaları yürütülmüş ve yürütülmektedir. Ancak gerçekleştirilen reformların afet yönetimindeki yapısal ve yönetsel sorunlara tam olarak çare oldu ğ unu söylemek mümkün de ğ ildir. Bu ba ğ lamda yönetişimin temel ilkeleri olan katılım, işbirli ğ i ve yerelleşme gibi unsurların afet yönetiminde daha fazla uygulama alanı bulması gerekmektedir.


"Yönetişim Kavramının Afet Yönetimine Yansımaları ve Türk Afet Yönetim Sisteminin Durumu Doç. Dr. Hikmet Yavaş Arş. Gör. Ömer Yavuz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları