Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ABD’nin Transatlantik Politikası

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ABD’nin Transatlantik Politikası"— Sunum transkripti:

1 ABD’nin Transatlantik Politikası
Doç. Dr. Atilla SANDIKLI

2 ABD’NİN TRANSATLANTİK POLİTİKASI
Doç. Dr. Atilla SANDIKLI

3 AMAÇLAR Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Transatlantik ilişkilerin çeşitli boyutlarını tanımlayabilecek, Transatlantik ilişkilerde savunma ve güvenlik boyutunun neden daha önemli olduğunu açıklayabilecek, Transatlantik ilişkilerin Soğuk Savaş döneminde bütün zorluklarına rağmen neden daha sorunsuz olduğunu ifade edebilecek,

4 AMAÇLAR Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Transatlantik ilişkilerde Türkiye’nin yerini tartışabilecek, Transatlantik ilişkilerin 1990’lı yıllarda neden daha sorunlu olmaya başladığını ve bunda etkili olan faktörlerin neler olduğunu açıklayabilecek, Transatlantik ilişkilerde ABD Başkanı Bush’un politikalarının neden olumsuz sonuçlar ortaya çıkardığını açıklayabilecek,

5 AMAÇLAR Bu üniteyi tamamladıktan sonra; ABD’nin Transatlantik ilişkilere bakışının Obama’nın başkanlığı döneminde neden daha olumlu olmaya başladığını açıklayabilecek bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz.

6 Transatlantik İlişkiler Kıyısal Dengeleme Stratejisi
ANAHTAR KAVRAMLAR Transatlantik İlişkiler NATO NATO’nun Dönüşümü Avrupa Birliği Soğuk Savaş Yeni Muhafazakarlık Kıyısal Dengeleme Stratejisi Kapsayıcı Güvenlik

7 Transatlantik ilişkilerin çeşitli boyutlarını tanımlamak
Transatlantik ilişkilerin ekonomik, sosyo-kültürel ve savunma/dış politikalar olmak üzere çeşitli boyutları vardır. Sosyo-kültürel boyut taraflar arasında ortak değer ve normların varlığına işaret eder. Ekonomik boyut, taraflar arasında ortak ekonomik modellere işaret eder.

8 Transatlantik ilişkilerin çeşitli boyutlarını tanımlamak
Taraflar birbirlerinin en büyük ticaret ortaklarıdır. Dış politika ve savunma boyutunda NATO transatlantik ilişkilerin en önemli kurumudur. Bu boyutta NATO içerisinde ABD ile Avrupalı müttefikleri arasındaki ilişkiler, Soğuk Savaş’ın başından günümüze kadar bazen sıcak bazen de sorunlu bir seyir izleyerek devam etmiştir.

9 Transatlantik ilişkilerin çeşitli boyutlarını tanımlamak
NATO, üyelerini ortak tehditlere karşı koruyan bir güvenlik ve savunma örgütüdür. NATO aynı zamanda üyelerinin ortak değerler etrafındaki birlikteliğini temsil etmektedir.

10 Transatlantik ilişkilerde savunma ve güvenlik boyutunun neden daha önemli
Savunma ve güvenlik boyutu önemlidir zira Transatlantik ortaklar arasında sağlıklı ve işbirliğine dayalı ilişkilerin kurulabilmesi, tarafların ortak tehdit ve dış politika algılamalarına sahip olmalarına yakından bağlı olmuştur. Transatlantik ilişkiler kavramı özünde savunma ve dış politika alanındaki ilişlileri kapsamaktadır.

11 Transatlantik ilişkilerin Soğuk Savaş döneminde bütün zorluklarına rağmen neden daha sorunsuz
ABD ve Avrupalı müttefikleri, Soğuk Savaş sırasında ortak güvenlik tehditlerine maruz kalmışlardır. Taraflar arasında yaşanan bazı görüş ayrılıklarına rağmen, bu ilişkiler Soğuk Savaş sırasında daha sorunsuz bir şekilde cereyan etmiştir; çünkü Sovyetler Birliği’nden kaynaklanan tehdit, tarafların aralarındaki farklılıkları bir kenara bırakmalarını gerektirecek kadar hayatidir.

12 Transatlantik ilişkilerin Soğuk Savaş döneminde bütün zorluklarına rağmen neden daha sorunsuz
ABD, Avrupalı müttefiklerinin askerî ve ekonomik kabiliyetlerinin artmasına destek vermiştir. Avrupalı müttefikler de ABD’nin ve NATO’nun Avrupa kıtasındaki varlığı sayesinde kendi aralarındaki karşılıklı bağımlılığa dayalı ekonomik entegrasyonu ilerletebilmişlerdir. Her iki taraf da bu ilişkilerin devamından büyük fayda gördüğünden, ara ara ortaya çıkan görüş ayrılıkları tolere edilmiştir.

13 Avrupalı müttefiklerin Soğuk Savaş sırasında zaman zaman gösterdikleri tepkilere rağmen, ABD’nin NATO içindeki hakim konumunu genelde kabul etmelerinin nedenleri nelerdir? Soğuk Savaş sırasında Sovyetler Birliği’nden kaynaklanan tehdidin büyüklüğü ve Avrupalı müttefiklerin kendilerini bu tehdide karşı savunabilecek askerî imkânlara sahip olmayışları, onları ABD’nin NATO içindeki liderliğini kabul etmeye zorlamıştır.

14 Avrupalı müttefiklerin Soğuk Savaş sırasında zaman zaman gösterdikleri tepkilere rağmen, ABD’nin NATO içindeki hakim konumunu genelde kabul etmelerinin nedenleri nelerdir? Ayrıca unutmamak gerekir ki, ABD askerlerinin NATO şemsiyesi altında Avrupa kıtasındaki varlığı, Avrupalı müttefiklere sınırlı kaynaklarını ekonomik entegrasyon sürecine ayırabilme imkânını sunmuştur. Avrupa kıtasındaki entegrasyon süreci, NATO’nun sunmuş olduğu güvenlik garantisi sayesinde mümkün olabilmiştir.

15 Transatlantik ilişkilerde Türkiye’nin yeri
Türkiye bir yandan NATO üyesi olup diğer yandan da AB üyesi olmaya çalışan bir ülkedir. Soğuk Savaş sırasında ABD ve Avrupalı müttefikleri,Türkiye’nin Avrupa’nın güvenliğinde oynadığı rolü önemli bulmuşlardır. Türkiye, NATO üyesi olmayı hem kendi güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak hem de batılı kimliğini pekiştirmek adına çok istemiştir.

16 Transatlantik ilişkilerde Türkiye’nin yeri
Türkiye’nin Transatlantik ilişkilerde rolü ve faydası Soğuk Savaş sonrasında daha tartışmalı hâle gelmiştir.

17 Transatlantik ilişkilerde Türkiye’nin yeri
Ortak Sovyet tehdidinin ortadan kalkması, ABD’nin stratejik ilgisini Avrupa dışı alanlara kaydırmaya başlaması, AB’nin temel ilgi ve enerjisini kendi içindeki entegrasyon sürecine vermesi ve AB’nin kendisine ait NATO’dan bağımsız askerî kurum ve imkânlarını geliştirmek istemesi, Transatlantik ilişkilerde Türkiye’nin rolünü önemli kılmaya devam ederken aynı zamanda tartışmalı hâle getirmiştir.

18 Transatlantik ilişkilerde Türkiye’nin yeri
AB’nin NATO’nun askerî imkân ve yeteneklerine erişimi bağlamında Türkiye’nin ve AB’nin birbirlerine karşı takındıkları uzlaşmaz tutumlar, AB-NATO arasındaki ilişkinin problemli gelişmesinde önemli olmuştur. ABD’nin, Türkiye’nin AB’ye üyeliğini desteklemesi ve buna AB üyesi ülkelerin verdikleri tepkiler ayrıca önemlidir.

19 Türkiye’nin AB üyesi olmak istemesine rağmen, AB’nin NATO’nun askerî imkân ve yeteneklerine erişimini engelleme çabalarını nasıl yorumlamak gerekir? Aslında burada söz konusu olan, Türkiye’nin, AB’nin kendisine ait askerî imkân ve yeteneklerini oluşturmasına karşı gelmesi değildir. Türkiye bu sürecin içinde meşru bir aktör olarak yer almak istemiştir.

20 Türkiye’nin AB üyesi olmak istemesine rağmen, AB’nin NATO’nun askerî imkân ve yeteneklerine erişimini engelleme çabalarını nasıl yorumlamak gerekir? NATO üyesi olarak Avrupa’nın güvenliğine yapıyor olduğu katkının göz ardı edilmesi, Türk liderleri üzmüştür. Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte Türkiye’nin daha çok Orta Doğu coğrafyası bağlamında dikkate alınmaya başlaması, Türkiye açısından bir üzüntü kaynağı olmuştur.

21 Türkiye’nin AB üyesi olmak istemesine rağmen, AB’nin NATO’nun askerî imkân ve yeteneklerine erişimini engelleme çabalarını nasıl yorumlamak gerekir? Türk liderler, Türkiye’nin bu konudaki politikasının Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinin dışında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. İki olay arasında doğrudan bir bağlantı kurulmasına karşı gelmişlerdir.

22 Türkiye’nin AB üyesi olmak istemesine rağmen, AB’nin NATO’nun askerî imkân ve yeteneklerine erişimini engelleme çabalarını nasıl yorumlamak gerekir? Ama diğer taraftan bakıldığında, Avrupalı müttefikler Türkiye’nin bu tutumunu anlaşılmaz bulmuşlar ve Türkiye’nin bu tutumunun onun AB üyelik şansını olumsuz etkileyebileceğini söylemişlerdir.

23 Transatlantik ilişkilerin 1990’lı yıllarda neden daha sorunlu olmaya başladığı ve bunda etkili olan faktörler Bu zaman diliminde, Transatlantik ilişkilerde ilk ciddi çatlaklar ortaya çıkmaya başlamıştır. Sovyetler’den kaynaklanan ortak tehdidin son bulması, taraflar arasındaki ortak çıkar ve kader birliği duygusunu zayıflatmıştır.

24 Transatlantik ilişkilerin 1990’lı yıllarda neden daha sorunlu olmaya başladığı ve bunda etkili olan faktörler AB’nin kendi entegrasyon sürecine daha fazla önem vermeye başlaması, Avrupa’nın güvenliğini etkileyen Balkanlarda gelişmelerin ortaya çıkması, ABD’nin küresel çıkarlarını Avrupa merkezli tanımlamaya devam etmesi ve ABD’nin küresel güç imkânlarındaki artış, Transatlantik ilişkilerin gergin seyretmesine neden olan faktörlerdir.

25 Transatlantik ilişkilerin 1990’lı yıllarda neden daha sorunlu olmaya başladığı ve bunda etkili olan faktörler 1990’lı yıllarda ABD, NATO içindeki liderlik pozisyonunu korumaya çalışırken, Avrupalı müttefikler de Transatlantik ilişkilerin daha dengeli bir karakter kazanmasını istemişlerdir.

26 Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve Sovyetler Birliği’nden kaynaklanan tehdidin ortadan kalkmasına rağmen, NATO 1990’lı yıllarda Avrupa kıtasının güvenliğinin sağlanmasında en önemli örgüt olmaya devam etmiştir. Bunun nedeni ya da nedenleri nedir? Bunun başlıca nedenleri arasında, Avrupalı müttefiklerin kendi güvenlik imkânlarını oluşturamamaları, AB’nin bir güvenlik örgütüne dönüşememesi ve ABD’nin ulusal güvenliğini hâlâ büyük ölçüde Avrupa kıtası odaklı tanımlamaya devam etmesi sayılabilir. NATO’nun askerî müdahaleleri ve operasyonları olmadan Balkanlar’da yaşanan iç çatışmaların sona ermesi mümkün olmayacaktı.

27 Transatlantik ilişkilerde ABD Başkanı Bush’un politikalarının neden olumsuz sonuçlar ortaya çıkardığını açıklamak 2000’li yıllarda Yeni Muhafazakar düşüncenin Başkan Bush’un dış politikasını etkilemeye başlaması ABD ile Avrupalı müttefikleri arasındaki ilişkinin sorunlu ve gergin geçmesine neden olmuştur.

28 Transatlantik ilişkilerde ABD Başkanı Bush’un politikalarının neden olumsuz sonuçlar ortaya çıkardığını açıklamak Amerikan dış politikasında askerî güç kullanımını önemseyen, çok taraflı kurumsal yapılara kuşkuyla bakan ve ABD’nin küresel hegemonyasını sürdürmesini önemseyen bu bakış açısı, Bush’un Avrupalı müttefiklere karşı politikalarını olumsuz etkilemiştir.

29 Transatlantik ilişkilerde ABD Başkanı Bush’un politikalarının neden olumsuz sonuçlar ortaya çıkardığını açıklamak Bush döneminde ABD’nin NATO’yu pek ciddiye almadığı ve Avrupalı müttefiklerin görüşlerini pek önemsemediği görülmüştür. Avrupa ülkelerindeki Amerikan aleyhtarlığı bu zaman diliminde artmıştır.

30 Obama, Avrupalı müttefikleriyle işbirliğini önemsemektedir.
ABD’nin Transatlantik ilişkilere bakışının Obama’nın başkanlığı döneminde neden daha olumlu olmaya başladığını açıklamak Obama’nın ABD Başkanı olması Transatlantik ilişkilere olumlu bir etki yaratmıştır. Obama, Avrupalı müttefikleriyle işbirliğini önemsemektedir. Obama, NATO’nun kapsayıcı güvenlik stratejisi bağlamında NATO-AB ilişkilerinin güçlendirilmesini istemektedir.

31 ABD’nin Transatlantik ilişkilere bakışının Obama’nın başkanlığı döneminde neden daha olumlu olmaya başladığını açıklamak Obama’yı Avrupalı müttefiklere yaklaştıran bir sebep, ABD’nin temel ilgi alanını Uzak Doğu Asya’ya çevirmeye başlaması ve bu bağlamda Avrupalı müttefiklerin desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymasıdır.

32 ABD’nin Transatlantik ilişkilere bakışının Obama’nın başkanlığı döneminde neden daha olumlu olmaya başladığını açıklamak Avrupa kıtasının ve yakın çevresinin güvenliğinin Avrupalı müttefiklerin kendileri tarafından sağlanması, ABD’nin içinden geçmekte olduğu ekonomik kriz sürecinde anlamlı olmaktadır.

33 ABD’nin Transatlantik ilişkilere bakışının Obama’nın başkanlığı döneminde neden daha olumlu olmaya başladığını açıklamak Obama, Avrupalı müttefiklerinin yaşadıkları ekonomik ve kurumsal kriz neticesinde, AB’nin dış, savunma ve güvenlik konularında tek sesli hareket edebilecek bir aktöre dönüşebileceğine inanmamaktadır. Bu nedenle Obama, AB’nin NATO’nun askerî imkânlarına erişimi konusunda daha esnek bir tutum takınmaktadır.

34 Önümüzdeki yıllarda NATO’nun Transatlantik ilişkilerde en önemli örgütü olarak kalmaya devam edeceğini söyleyebilir misiniz? Neden? Bu konuda iyimser olmamızı mümkün kılacak nedenler söz konusudur. NATO’nun Lizbon Anlaşması ile kendisini yeniden tanımlaması ve yeni güvenlik tehditlerine uyumlu bir şekilde güvenlik kavramlarını güncellemesi olumlu gelişmelerdir.

35 Önümüzdeki yıllarda NATO’nun Transatlantik ilişkilerde en önemli örgütü olarak kalmaya devam edeceğini söyleyebilir misiniz? Neden? Ayrıca belirtmek gerekir ki hem ABD hem de Avrupalı müttefik ülkelerin çoğunda NATO’nun önemine inanan liderler iktidarda bulunmaktadır. NATO’yu önemli kılabilecek bir diğer sebep, ABD ve Avrupalı müttefiklerinin Çin’in yükselişine dair benzer kaygılara sahip olmalarıdır.

36 Önümüzdeki yıllarda NATO’nun Transatlantik ilişkilerde en önemli örgütü olarak kalmaya devam edeceğini söyleyebilir misiniz? Neden? Batı dışı ülkelerin küresel güç skalasında yükselişe geçmeleri, Batılı devletleri NATO bünyesinde daha yakın işbirliği yapmaya teşvik edebilir. Bir diğer gelişme, Avrupalı müttefiklerin AB’yi NATO’ya alternatif bir güvenlik örgütüne dönüştürme yönündeki isteklerini kaybetmeye başlamaları ve bunu gerçekleştirebilecek maddi imkânlardan yoksun olmalarıdır.

37 ANAHTAR KAVRAMLAR Avrupa Birliği: Altı Batı Avrupalı devletin (Batı Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg) yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu adıyla kurdukları örgüt, 1992’de Maastricht Anlaşmasıyla Avrupa Birliği (AB) adını almıştır. Amacı üyeleri arasında birçok alanda ileri düzeyde entegrasyon kurmaktır.

38 ANAHTAR KAVRAMLAR NATO: 1949 senesinde Kuzey Amerika kıtasında yer alan ABD ve Kanada’yla batı Avrupa’da yer alan devletlerin kurdukları, temel amacı Sovyetler Birliği’nden kaynaklanan güvenlik tehdidinin caydırılması olan ortak savunma örgütüdür. Örgüt içerisinde üyelerden herhangi birine yapılacak silahlı bir saldırı diğer üyelerin hepsine yapılmış addedilir.

39 ANAHTAR KAVRAMLAR Erime Kasesi/Çanağı: Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan farklı etnik, dini ve dilsel grupların ortak Amerikalılık kimliği altında kolayca kaynaşabilmelerini ifade eden bir terimdir.

40 ANAHTAR KAVRAMLAR Avrupa Savunma Topluluğu: 1952 senesinde oluşturulan ama 1954 senesinde Fransız meclisinin veto etmesiyle hayatiyet kazanamayan bir projedir. Gerçekleşmesi durumunda, batı Avrupa’daki altı devlet ulus üstü bir savunma topluluğu kuracaklar ve ortak orduya sahip olacaklardı.

41 ANAHTAR KAVRAMLAR Güvenlik cemiyeti: Savaşın ve güç kullanımının devletlerarası ilişkilerde bir araç olmaktan çıktığı bir devletlerarası ilişki tarzını ifade etmektedir. Bu cemiyet içerisinde olan devletler sorunlarını uzlaşma ve müzakere ile çözerler. Karşılıklı bağımlılık ilişkisi ve ortak değerler sayesinde bu cemiyetin üyeleri birbirlerini dost olarak görürler. Cemiyetin formal bir yapıya sahip olması gerekmez.

42 ANAHTAR KAVRAMLAR Marshall Planı: İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD Dış İşleri Bakanı Marshall’ın adıyla anılan ve amacı ABD’nin savaştan tükenerek çıkmış Avrupa ekonomilerini diriltmek olan geniş kapsamlı ekonomik yardım planıdır.

43 ANAHTAR KAVRAMLAR Bretton Woods sistemi: İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda ABD’nin Bretton Woods şehrinde kabul edilen ekonomik sistemin adıdır. Buna göre serbest piyasa ekonomisinin temel değer ve prensiplerinin dünyanın her yanına yayılması için Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası gibi örgütler kurulacaktır.

44 ANAHTAR KAVRAMLAR Avrupa’nın Fransızlaşması: Fransa’nın Avrupa kıtasını kendi değer ve çıkarları doğrultusunda dönüştürmeye çalışmasını ifade eden bir kavramdır. Fransa’nın AB’yi, kendi gücünü hem Avrupa hem de küresel ölçekte daha görünür hale getirmek için aracsal bir mantıktan kullanması anlamına gelmektedir.

45 ANAHTAR KAVRAMLAR Almanya’nın Avrupalılaşması: Almanya’nın ortak Avrupa değerlerini kabul edip kendisini her şeyden önce bir Avrupalı olarak tanımlamasını ve bu sayede komşusu olan ülkelerin gözünde tehdit olmaktan çıkmasını ifade eden bir kavramdır.

46 ANAHTAR KAVRAMLAR Topyekûn karşı koyma stratejisi: 1950’li yıllarda NATO’nun kabul ettiği stratejik kavramdır. Buna göre NATO, Sovyetler Birliği’nden kaynaklanabilecek tehditlere karşı, niteliği ne olursa olsun, elindeki en şiddetli silahlarla karşılık verecektir. Nükleer saldırı olmasa bile nükleer silahlarla karşılık verilmesi söz konusu olabilecektir.

47 ANAHTAR KAVRAMLAR Esnek mukabele stratejisi: NATO’nun 1960’lı yılların sonunda kabul ettiği stratejik kavramdır. Sovyetlerden kaynaklanabilecek tehditlere tehdidin karakteriyle doğru orantılı bir karşılık verilmesi anlamına gelmektedir.

48 ANAHTAR KAVRAMLAR Yıldız savaşları projesi: 1980’li yılların başında ABD Başkanı Reagan’ın öne attığı ve amacı ABD topraklarını Sovyetler Birliği’nden fırlatılacak nükleer başlık taşıyan kıtalararası balistik füzelere karşı korumak olan füze savunma sistemi projesidir.

49 ANAHTAR KAVRAMLAR Tarafsızlık Politikası: Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı sırasında takip ettiği politikanın adıdır. Herhangi bir devletin herhangi bir savaşta savaşın tarafları arasından tarafsız kalması durumunu ifade etmektedir.

50 ANAHTAR KAVRAMLAR Kore Savaşı: 1950’li yılların başında Kore yarımadasında Kuzey ve Güney Kore arasında yaşanan savaştır. Komünist Kuzey’in, Güney’i kontrolü altına almak istemesinden kaynaklanan savaş küresel aktörlerin de dahil olduğu Soğuk Savaş’ın ilk önemli güç mücadelesidir. Türkiye bu savaşta Batılı aktörlerin yanında yer alarak Kore’ye 4500 civarında asker göndermiştir.

51 ANAHTAR KAVRAMLAR Müşterek savunma örgütü: Üyelerini ortak dış düşmanlara karşı korumak olan savunma örgütüdür. Bu örgütlerin üyeleri düşmanlarını önceden tanımlamakta ve onlardan ne zaman ve ne şekillerde tehdit gelebileceğini bilmektedir. Bu anlayışa göre, güvenlik bölünebilir.

52 ANAHTAR KAVRAMLAR Müşterek güvenlik örgütü: Güvenliğin bölünmezliği ve tehditlerin önceden tanımlanamayacağı varsayımıyla kurulan Birleşmiş Milletler gibi uluslararası örgütlerdir. Bu tarz örgütlerin üyeleri herhangi bir dış düşmana karşı bir araya gelmiş değillerdir.

53 ANAHTAR KAVRAMLAR Tehdit, örgüt içerisinden ya da dışarısından kaynaklanabilir. Tehdit tanımlandığında örgütün bütün üyeleri tehdidin bertaraf edilmesi için güçlerini birleştirirler.

54 ANAHTAR KAVRAMLAR Alan-dışı misyon: NATO’nun üyelerini herhangi bir silahlı dış saldırıya karşı korumak dışındaki görevleridir. Alan dışılık hem askerî operasyonun karakteri hem de faaliyette bulunulan alanla ilgili olabilir.

55 ANAHTAR KAVRAMLAR Alan dışı operasyonlar genelde savaş dışındaki misyonları, örneğin insani krizlere müdahaleyi ifade ederler. Coğrafi olarak alan-dışılık ise NATO’nun geleneksel olarak odak noktasını oluşturan Kuzey Atlantik bölgesi dışındaki faaliyetlerini kapsamaktadır.

56 ANAHTAR KAVRAMLAR Füze savunma kalkanı projesi: ABD Başkanı George W. Bush’un önerdiği, amacı ABD ve diğer NATO üyesi ülkelerin topraklarını İran gibi ülkelerin sahip olduğu varsayılan kitle imha silahları taşıyabilen füzelere karşı korumak olan bir savunma projesidir. Amerikan topraklarını vurabilecek füzeler fırlatıldıkları andan itibaren izlenecek ve atılacak karşı füzelerle vurulacaktır.

57 ANAHTAR KAVRAMLAR Kendi kaderini kendi belirleme: Uluslararası hukuka ait bir kavramdır. Buna göre, her bir ulus devlet kendi geleceğini kendi belirleyebilmeli ve devletler birbirlerinin iç işlerine karışmamalıdırlar. Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle o zamanki ABD Başkanı Woodrow Wilson’ın önemle vurguladığı bir prensiptir.

58 ANAHTAR KAVRAMLAR Kapsayıcı Güvenlik: Güvenliğin çok boyutlu bir şekilde tanımlanmasını ifade eder. Güvenlik sorunlarının askerî ve sivil yönleri vardır. Güvenlik problemleriyle hem askerî hem de sivil araçlar kullanarak mücadele edilmelidir. Uluslararası insani operasyonların başarılı olabilmesi, kapsayıcı güvenlik anlayışının benimsenmesine yakından bağlıdır.

59 ANAHTAR KAVRAMLAR Kıyısal Dengeleme: ABD dış politikasında var olan bir düşünce ekolüdür. Buna göre, ABD küresel hegemonyasını devam ettirmek için dünyanın çeşitleri yerlerinde ciddi sayıda asker bulundurmamalı, bunun yerine kilit önemdeki coğrafyalarda kendisiyle iş birliği yapacak kilit müttefiklerle yakın ilişkiler geliştirmelidir.

60 ANAHTAR KAVRAMLAR Herhangi bir bölgede her hangi bir devlet bölgesel hegemonya peşinde koşarsa, ABD oralara asker göndermek yerine o bölgelerdeki müttefiklerini desteklemelidir. Bu yeterli olmazsa güç kullanılması düşünülmelidir.

61 ABD’NİN TRANSATLANTİK POLİTİKASI
Doç. Dr. Atilla SANDIKLI


"ABD’nin Transatlantik Politikası" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları