Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜBİTAK VİZYON 23 ÖNGÖRÜ PANELLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜBİTAK VİZYON 23 ÖNGÖRÜ PANELLERİ"— Sunum transkripti:

1 TÜBİTAK VİZYON 23 ÖNGÖRÜ PANELLERİ
Enerji ve Doğal Kaynaklar Paneli Rapor ( I ) 23 Kasım 2002 Enerji ve Doğal Kaynaklar Paneli

2 VİZYON 23 ENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLAR PANELİ
1. Teknolojik/Ekonomik/Yapısal Durumun Türkiye ve Dünya Açısından Değerlendirilmesi /9 Türkiyenin Nufusu yılda ort. % 1.5 düzeyinde artmaktadır. Ekonomisi arası yılda %3,65 büyümüştür. Kalitesi düşük kömür dışında, petrol ve doğal gaz gibi birincil enerji kaynakları zayıftır. Dünya rezervlerinin % 64’ünü oluşturan bor tuzları dışında, baskın bir maden kaynağı yoktur. Küçük akarsu, rüzgar ve güneş enerjisi potansiyelleri kısmen dikkate değerdir. 23 Kasım 2002 Enerji ve Doğal Kaynaklar Paneli

3 VİZYON 23 ENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLAR PANELİ
1. Teknolojik/Ekonomik/Yapısal Durumun Türkiye ve Dünya Açısından Değerlendirilmesi /9 Türkiyenin Enerji arzı arası % 4.3 artmıştır. Oysa Avrupa ortalaması % 0.8 dir. 2001 enerji arzının % 39.6’sı petrol, % 19’u doğal gaz, % 16.8’i linyit, %5’i diğer, % 2.6’sı hidroelektrik kaynaklardan sağlanmıştır. 2001 yılı tüketimi sektörler arasında % 36 sanayi, % 35 konut ve hizmet, % 21 ulaştırma ve % 5’i tarım sektöründe kullanılmıştır. 23 Kasım 2002 Enerji ve Doğal Kaynaklar Paneli

4 VİZYON 23 ENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLAR PANELİ
1. Teknolojik/Ekonomik/Yapısal Durumun Türkiye ve Dünya Açısından Değerlendirilmesi /9 Türkiyenin 2001yılı birincil enerji üretiminin %51’i kömür, %11 ’i petrol ve doğal gaz, %7.5’i hidro, % 23 ‘ü ticari olmayan kaynaklardan oluşmuştur. Enerji tüketimi enerji üretiminin üzerindedir döneminde net enerji ithalatı %6 artmış ve TBAE’nın % 57.6’sından % 68’ine tırmanmıştır. Elektrik Enerjisi üretiminin yaklaşık %40’ı doğal gaz, %30’u kömür ve % 25’i su kaynaklarını kullanmaktadır. 23 Kasım 2002 Enerji ve Doğal Kaynaklar Paneli

5 VİZYON 23 ENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLAR PANELİ
1. Teknolojik/Ekonomik/Yapısal Durumun Türkiye ve Dünya Açısından Değerlendirilmesi /9 Türkiye Dünya nufusunun %1.1, dünya ekonomisinin % 0.68, enerji tüketiminin % 0.86’nı oluşturuyor. Kişi başına enerji tüketimi 1.1 tpe ve elektrik tüketimi 1850 kWs olarak, OECD içinde en sondadır. Enerji yoğunluğu 18.8 MJ/USD ve 0.64 kWs/USD olarak eski Doğu Bloğu ülkelerinin ardından OECD içinde en yüksek değerdedir. Karbon yoğunluğu 0.36 kgC/USD olarak Doğu Bloğu ülkelerin ardından OECD içinde en yüksektir. 23 Kasım 2002 Enerji ve Doğal Kaynaklar Paneli

6 VİZYON 23 ENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLAR PANELİ
1. Teknolojik/Ekonomik/Yapısal Durumun Türkiye ve Dünya Açısından Değerlendirilmesi /9 ÖzetleTürkiyede Kişi başına az enerji üretiliyor. Kişi başına az enerji tüketiliyor. Enerji, verimli kullanılmıyor. Çevre dostu enerji kullanımında başarılı olunamıyor. Birincil enerjinin büyük çoğunluğu yurt dışından sağlanıyor. Elektrik enerjisi üretiminde doğal gaz en önemli paya sahip ve bu pay artıyor. 23 Kasım 2002 Enerji ve Doğal Kaynaklar Paneli

7 VİZYON 23 ENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLAR PANELİ
1. Teknolojik/Ekonomik/Yapısal Durumun Türkiye ve Dünya Açısından Değerlendirilmesi /9 Dünya Ölçeğinde Birincil enerji üretimi: (IEA 2002, page 410) petrol % 39 doğal gaz %23 Kömür %26 hidro % 2 Nükleer % 7 Diğerleri % 3 oranındadır. 23 Kasım 2002 Enerji ve Doğal Kaynaklar Paneli

8 VİZYON 23 ENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLAR PANELİ
1. Teknolojik/Ekonomik/Yapısal Durumun Türkiye ve Dünya Açısından Değerlendirilmesi /9 Dünya Ölçeğinde Elektrik Enerjisi Üretiminde (2000 yılı) Kömür %43 Doğal Gaz %20 Nükleer % 19 Petrol %9 Hidro %6 Diğer yenilenebilir %4 oranında kullanılmaktadır. 23 Kasım 2002 Enerji ve Doğal Kaynaklar Paneli

9 VİZYON 23 ENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLAR PANELİ
1. Teknolojik/Ekonomik/Yapısal Durumun Türkiye ve Dünya Açısından Değerlendirilmesi /9 Dünya Ölçeğinde Dünya nufusunun %15’ini oluşturan OECD ülkeleri, dünya enerji tüketiminin % 68’ini oluşturuyor. Karbondioksit emisyonu 1970 yılına göre yaklaşık iki kat artmıştır verileriyle : Petrol %40, Kömür % 39, Doğal gaz % 21 oranında pay sahibidir. Kyoto Sözleşmesine rağmen CO2 emisyonu 2020 de 2/3 oranında artacaktır. 23 Kasım 2002 Enerji ve Doğal Kaynaklar Paneli

10 VİZYON 23 ENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLAR PANELİ
1. Teknolojik/Ekonomik/Yapısal Durumun Türkiye ve Dünya Açısından Değerlendirilmesi /9 Dünya Ölçeğinde Dünya nufusunun % 25’i elektrik enerjisinden yoksundur. Dünya nufusunun %40’ı geleneksel biyo-yakıt kullanıyor. Orta Doğu devletleri,Türk Cumhuriyetleri ve Rusya birincil enerji satışının cok büyük kısmına sahiptir. Şu andaki tüketim hızıyla, kömür rezervleri 200 yıl, petrol rezervleri 80 yıl, doğalgaz rezervleri 80 yıl sonrasına kadar yetecektir. 23 Kasım 2002 Enerji ve Doğal Kaynaklar Paneli

11 VİZYON 23 ENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLAR PANELİ
2. Önümüzdeki 20 yıl içindeki değişiklikleri belirleyecek temel eğilimler ve itici güçler /5 Enerji Pazarının Büyümesi : Dünyanın az gelişmiş ve gelişmekte olan bölgelerinde, nufus artışı ve ekonomik büyümeye paralel olarak enerji talebinin de hızla artması beklenmektedir. Türkiye de bu durumdadır. Yalnızca elektrik enerjisi üretim tesisleri için önümüzdeki 30 yılda 4.2 trilyon USD harcanacaktır. 2010 yılından itibaren Amerika ve Avrupa petrol üretimi azalacak, üretim Orta Doğu’da yoğunlaşacaktır. Petrol fiyatları artacaktır. 23 Kasım 2002 Enerji ve Doğal Kaynaklar Paneli

12 VİZYON 23 ENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLAR PANELİ
2. Önümüzdeki 20 yıl içindeki değişiklikleri belirleyecek temel eğilimler ve itici güçler /5 Enerji İletiminin Artışı : Ortadoğudan Avrupa’ya ve Asya-Pasifik’e petrol nakli artacaktır. Özellikle Avrupa’da doğal gaz kullanımı artacak, Rusya’ya ek olarak OrtaDoğu’dan Avrupa’ya doğal gaz taşınacaktır. Temiz Enerji Üretiminin Artışı : Çevresel ve İklimsel kaygılar sonucu getirilen kurallar ve teşvikler temiz enerji üretimini ve kullanımını artıracaktır. Enerji verimliliğinin Artışı: Enerji tasarrufu ve etkin enerji kullanımı çabaları devam edecektir. 23 Kasım 2002 Enerji ve Doğal Kaynaklar Paneli

13 VİZYON 23 ENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLAR PANELİ
2. Önümüzdeki 20 yıl içindeki değişiklikleri belirleyecek temel eğilimler ve itici güçler /5 Yeni Teknolojilerin Geliştirilmesi : H teknolojileri veYakıt Pillerindeki (YP) ilerlemeler. BorHidrür ile H saklanması, PEM ve Katı Oksit Yakıt pili teknolojileri, otomotiv ve bina uyg. Batarya teknolojilerinde önemli ilerleme meydana gelmektedir. Şu anda LiIon önü en açık teknolojidir. HTC süperiletkenler olgunlaşmaktadır. Motor, generatör, transformatör, kablo vs ile SMES süperiletken enerji depolama sistemlerinde ticarileşme sürecine yaklaşılmıştır. 23 Kasım 2002 Enerji ve Doğal Kaynaklar Paneli

14 VİZYON 23 ENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLAR PANELİ
2. Önümüzdeki 20 yıl içindeki değişiklikleri belirleyecek temel eğilimler ve itici güçler /5 Yeni Teknolojilerin Geliştirilmesi (Devam) : Rüzgar türbin teknolojisinin geliştirilmesi. Sürekli mıknatıs teknolojisinde (NdFeB) ilerleme, ucuzlama ve dayanıklılığın artması; bunun yeni elektrik motor ve generatör teknolojilerine yansıması. Yarıiletken anahtar teknolojisindeki gelişmeler ve güç elektroniğindeki ilerlemeler. Mikroelektronikteki ilerlemeler ve bunun enerji kontrol sistemlerine yansıması. 23 Kasım 2002 Enerji ve Doğal Kaynaklar Paneli

15 VİZYON 23 ENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLAR PANELİ
2. Önümüzdeki 20 yıl içindeki değişiklikleri belirleyecek temel eğilimler ve itici güçler /5 Yeni Teknolojilerin Geliştirilmesi (Devam) : Fotovoltaik alanında devrimsel bir ilerleme (ümit edilen, henüz çağ açıcı bir ilerleme oluşmamıştır ). Süper kapasitörlerdeki gelişmeler Yeni maden arama ve çıkartma tekniklerinin bulunması. Malzeme teknolojilerindeki ilerlemeler. 23 Kasım 2002 Enerji ve Doğal Kaynaklar Paneli

16 VİZYON 23 ENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLAR PANELİ
3. Türkiye’nin güçlü ve zayıf yanlarının, tehdit ve fırsatların belirlenmesi - SWOT- analiz sonuçları GÜÇLÜ YANLAR 1/2 Jeopolitik konum…………………………………..16 Hidrolik kaynakların zenginliği …………………...14 Kömür kaynaklarının zenginliği …………………..13 Temiz ve yenilenebilir enerji potansiyelinin yüks…11 Yetişmiş insan gücü ………………………………..9 Enerji tasarruf potansiyelinin yüksekliği …………..8 Stratejik kaynakların varlığı(Bor, Toryum, Su )…....8 Olgunlaşmış tekn. sonradan katılma imkanı ……….4 23 Kasım 2002 Enerji ve Doğal Kaynaklar Paneli

17 VİZYON 23 ENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLAR PANELİ
3. Türkiye’nin güçlü ve zayıf yanlarının, tehdit ve fırsatların belirlenmesi - SWOT- analiz sonuçları GÜÇLÜ YANLAR 2/2 Enerji sektörü piyasasının liberalleşmesi…………...4 Enerji kaynaklarının çeşitliliği...……………………3 Yeşil alana yönelik arazi potansiyeli …..…………..3 Elektromekanik sanayinin potansiyeli………….….2 Yabancı yatırımcıya çekici gelmesi….……………..1 23 Kasım 2002 Enerji ve Doğal Kaynaklar Paneli

18 VİZYON 23 ENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLAR PANELİ
3. Türkiye’nin güçlü ve zayıf yanlarının, tehdit ve fırsatların belirlenmesi - SWOT- analiz sonuçları ZAYIF YANLAR 1/2 Finansman Yetersizliği..………………...…………15 Bürokratik engeller ve hukuki altyapı eksikliği...…15 Etiksel eksiklik ……………………………………15 Nufus artışı ………………………..…..…………..15 Kararlı bir devlet politikasının olmayışı ….…….…12 ARGE’nin ve teşviklerin yetersizliği .…………….12 Kamuoyu bilincinin ve örgütlenmenin eksikliği ….11 23 Kasım 2002 Enerji ve Doğal Kaynaklar Paneli

19 VİZYON 23 ENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLAR PANELİ
3. Türkiye’nin güçlü ve zayıf yanlarının, tehdit ve fırsatların belirlenmesi - SWOT- analiz sonuçları ZAYIF YANLAR 2/2 Teknolojil ve bilimsel altyapının eksikliği..………..9 Tarafsız ve uzman kurumların eksikliği…….....…..9 Petrol ve doğalgaz rezervlerinin eksikliği .………..8 Enerji kullanım veriminin düşüklüğü ..……………7 Yerli linyitin, termik santral tekn. Uyumsuzluğu …4 23 Kasım 2002 Enerji ve Doğal Kaynaklar Paneli

20 VİZYON 23 ENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLAR PANELİ
3. Türkiye’nin güçlü ve zayıf yanlarının, tehdit ve fırsatların belirlenmesi - SWOT- analiz sonuçları FIRSATLAR 1/3 Yenilenebilir enerji teknolojilerine girme imkanı....17 Stratejik madenleri değerlendirecek ARGE person..15 Türk Cumhuriyetlerine yakınlık………... .………..13 Enerjide yeni teknolojilerin belirmesi..……………13 Yenilenebilir enerji kayn. çeşitliliği ve potansiyeli..12 Teknoloji transferinde seçenek çokluğu …………..11 Avrupaya komşu laik bir cumhuriyet oluşu ………10 Teknolojik birikim ve sanayi potansiyeli …………10 23 Kasım 2002 Enerji ve Doğal Kaynaklar Paneli

21 VİZYON 23 ENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLAR PANELİ
3. Türkiye’nin güçlü ve zayıf yanlarının, tehdit ve fırsatların belirlenmesi - SWOT- analiz sonuçları FIRSATLAR 2/3 Modernleşmeye en yakın islam ülkesi olması....…..10 Stratejik madenlerin bol miktarda bulunması……….9 Girişimci sanayici yapısı……...………... .…………9 Avrupa Birliği genişleme sürecinde yer almak...…...7 Yenilenebilir uygulamalarında öncü olma ….…...…7 ABD ile enerji alanında işbirliği …….………..…..6 Avrasya enerji koridoru olma imkanı ……………..4 Modernleşme ve gelişme yönündeki kararlılığı…….4 23 Kasım 2002 Enerji ve Doğal Kaynaklar Paneli

22 VİZYON 23 ENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLAR PANELİ
3. Türkiye’nin güçlü ve zayıf yanlarının, tehdit ve fırsatların belirlenmesi - SWOT- analiz sonuçları FIRSATLAR 3/3 Kısa bir dönem için elek.arz fazlalığı……… …..4 AB’ne enerji yoğun sektörde ihracaat imkanı…...….3 Çevremizdeki pazarların büyümekte oluşu…………3 Yeni piyasa yapısına geçiş………………….....…….3 Muhtemel enerji kaynaklarının varlığı….….…...…..2 Türkiye’nin yükselen imajı…….…….………..…….2 Dinamik genç nufusun seferber edilebilme imkanı…1 23 Kasım 2002 Enerji ve Doğal Kaynaklar Paneli

23 VİZYON 23 ENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLAR PANELİ
3. Türkiye’nin güçlü ve zayıf yanlarının, tehdit ve fırsatların belirlenmesi - SWOT- analiz sonuçları TEHDİTLER 1/4 Ekonomik, teknolojik, siyasi açıdan dış müdahalelere açık olmak …………………………………….18 Türkiyedeki siyasi istikrarsızlık ……………….…..17 Ekonomik istikrarsızlık………………….…………17 Sermaye yetersizliği…….…………………..……..15 Bölgemizdeki(Kafkaslar,OrtaDoğu,Balkanlar) olumsuz gelişmeler …………………………..……15 Toplumsal değerlerdeki bozulma…..…….…..……15 Enerji planlarının uygulanmasında istikrarsızlık..…14 23 Kasım 2002 Enerji ve Doğal Kaynaklar Paneli

24 VİZYON 23 ENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLAR PANELİ
3. Türkiye’nin güçlü ve zayıf yanlarının, tehdit ve fırsatların belirlenmesi - SWOT- analiz sonuçları TEHDİTLER 2/4 ARGE kültürünün ve politikalarının yetersizliği ….14 Nufus artışı, ,iç göç ve plansız kentleşme.…….…..14 Enerji arzında doğal gaza bağımlılık ..….…………13 Toplumsal denge ve iç huzurun inşasındaki güçl….13 Fazla bürokr. ve kurumlar arası eşgüdüm eksikliği..13 Gelir dağılımında ve eğitimde dengesizlik ………..10 Teknoloji üretim ve uygulamaları için ara eleman eğitiminin yetersizliği.…………………..….....…….9 23 Kasım 2002 Enerji ve Doğal Kaynaklar Paneli

25 VİZYON 23 ENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLAR PANELİ
3. Türkiye’nin güçlü ve zayıf yanlarının, tehdit ve fırsatların belirlenmesi - SWOT- analiz sonuçları TEHDİTLER 4/4 Sanayimizin yetersizliği……………...………...…...7 Tekelleşme ………………...…………….…….……6 Genç beyin göçü………...………. ..….…………….5 Doğal kaynaklarımız üzerinde dış güçlerin etkileri .. 5 Su kaynaklarımıza yönelik dış etkiler ……….……..3 23 Kasım 2002 Enerji ve Doğal Kaynaklar Paneli

26 VİZYON 23 ENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLAR PANELİ
4. Bu alanda nasıl bir türkiye görülmek istendiğinin kurgulanması (vizyon) Büyüyen ekonomisinin ve artan refah düzeyinin gereksinim duyduğu enerjiyi, mümkün olan en temiz çözümlerle, zamanında ve karşılanabilir bir maliyetle karşılayabilen, bu enerjiyi en verimli bir biçimde ileten, depolayan ve kullanan, aynı zamanda enerji teknolojilerinde know-how sahibi olarak uluslararası enerji yatırımlarında pay sahibi bir Türkiye. 23 Kasım 2002 Enerji ve Doğal Kaynaklar Paneli

27 VİZYON 23 ENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLAR PANELİ
23 Kasım 2002 Enerji ve Doğal Kaynaklar Paneli

28 VİZYON 23 ENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLAR PANELİ
23 Kasım 2002 Enerji ve Doğal Kaynaklar Paneli

29 Endüstriyel ArGe Son Kullanıcı
İLERİ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ Prof.Dr.R.Nejat Tuncay, İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi 15 Şubat Enerji ARGE Politikası Teknoloji Gelişimi Endüstriyel ArGe Son Kullanıcı ArGe Kuruluşları Uygulamalı ArGe Üniversiteler Temel ArGe Zaman 23 Kasım 2002 Enerji ve Doğal Kaynaklar Paneli

30 İLERİ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ Prof. Dr. R
İLERİ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ Prof.Dr.R.Nejat Tuncay, İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi 15 Şubat 2002 Enerji ARGE Politikası Türkiye’nin kayıtlı Enerji ARGE harcaması yaklaşık 4 Milyon USD’dir ABD’de ARGE harcamaları yaklaşık 5 Milyar USD mertebesinde olup, harcamaların yaklaşık % 55 ‘ devlet tarafından karşılanmıştır. ABD’deki savunma sanayii ve uzay çalışmaları için yapılan harcamaların toplam ARGE harcamaları içerisindeki payının yaklaşık % 50 mertebesinde olduğu ve bunun içerisinde de enerji harcamalarının yaklaşık % 5 düzeyinde olduğu göz önüne alındığında , otomotiv gibi birçok alandaki dolaylı enerji ARGE’ lerinin katılımıyla ABD’nin toplam enerji ARGE harcama miktarının milyar USD, 23 Kasım 2002 Enerji ve Doğal Kaynaklar Paneli

31 İLERİ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ Prof. Dr. R
İLERİ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ Prof.Dr.R.Nejat Tuncay, İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi 15 Şubat 2002 Japonya’da enerji ARGE harcamaları yaklaşık 7 Milyar USD, savunma ve uzay harcamaları hariç diğer ARGE harcamaları içinde enerjinin payı % 24 ve kamunun enerji ARGE’si için yaptığı harcamalarının oranı % 64 dür AVRUPA Birliği ülkeleri benzeri Enerji ARGE Harcaması yapmaktadır. SONUÇ OLARAK SATIN ALDIĞIMIZ HER ÜRÜN İLE GERÇEKTE İLERİ ÜLKELERİN ARGE HARCAMALARINI FİNANSE ETMEKTEYİZ. 23 Kasım 2002 Enerji ve Doğal Kaynaklar Paneli


"TÜBİTAK VİZYON 23 ÖNGÖRÜ PANELLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları