Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN İDARİ VE MALİ SORUMLULUĞU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN İDARİ VE MALİ SORUMLULUĞU"— Sunum transkripti:

1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN İDARİ VE MALİ SORUMLULUĞU
Sorumluluğun GİB Tarafından Değerlendirilmesi (Disiplin ve Mali Sorumluluk Açısından İdari Uygulamalar) Mustafa AKPINAR Gelir İdaresi Grup Başkanı Antalya; 04 Aralık 2014

2 SUNUM PLANI 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu, Meslek Mensupluğu, Yönetmelikler, Tasdik ve Tam Tasdik, YMM Sorumluluğuna İlişkin Düzenlemeler, Doğruluk, Uygunluk ve İlliyet Bağı, Disiplin Cezaları, Disiplin Raporlarının Süreci, Disiplin Cezalarının Kesinleşmesi, Disiplin ve Mali Sorumluluk Raporları Üzerine Yapılan İşlemler, Mali Takibat, Değerlendirme, Sonuç,

3 YMM SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELER
Tasdik İşlemlerinin Esasları ve Sorumluluklarına İlişkin Düzenlemeler 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 12 nci maddesi, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 227 nci maddesi, Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 41 inci maddesi, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Disiplin Yönetmeliği, 18 sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği, vb.

4 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜLŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU’NUN AMACI İŞLETMELERDE; Faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, Faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye ve değerlendirmeye tabi tutmak, Gerçek durumu ilgililerin ve resmi mercilerin istifadesine tarafsız bir şekilde sunmak, Yüksek mesleki standartları gerçekleştirmek,

5 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU’NUN GEREKÇESİ Maliye Bakanlığı’nın vergi denetimindeki yükünü hafifletmek, Vergicilik ve işletmecilik sahasında güven ve ahlak unsurunun gelişmesini temin edebilmek, Vergi kanunlarının uygulanmasından doğacak uyuşmazlıkları en az düzeye indirebilmek, YMM

6 3568 SAYILI KANUN KAPSAMINDA MESLEK MENSUPLUĞU
13 Haziran 1989 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Bu alanlarda profesyonel anlamda hizmet sunma nitelikleri belirlenerek meslek yasal bir zemine oturtulmuştur. DENETİM TASDİK YMM

7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİNİN KONUSU
Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, malî mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak, Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak, Gerçek ve tüzelkişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin Malî tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre inceleyerek tasdik etmek,

8 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ
Yeminli mali müşavirlere verilen en önemli yetki, vergi mükelleflerinin hesap ve işlemlerinin tasdiki yetkisidir. Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile bunlara ekli mali tablolar ve bildirimlerin tasdiki olan «Tam Tasdik» yetkisinin YMM’lere verilmesi ve vergi matrahının doğrulanması mesleğin gelişimine çok önemli bir katkı sağlamıştır. Yeminli mali müşavirler; tam tasdik kapsamında hizmet verdikleri firmaların, defter kayıt ve bu kayıtlara dayanak teşkil eden belgelerini ve bu kayıtlar sonucunda ortaya çıkan mali tablolarını; vergi mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat açısından incelemektedirler. Yeminli mali müşavirler, tam tasdik sözleşmesi kapsamında tasdik ettikleri yıllık gelir ya da kurumlar vergisi beyannamesi ile ilgili defter ve belgeler üzerinde cari denetim yapmakta ve hizmet verdikleri mükelleflerin vergiye müteallik bütün işlemlerini sürekli olarak denetlemektedirler. YMM

9 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN TASDİK EDECEKLERİ BELGELER, TASDİK KONULARI, TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASDİKİN AMAÇ VE KAPSAMI; Yeminli Mali Müşavirlerce gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs veya işletmelerinin mali tablo veya beyannamelerinin; vergi, istisna, muafiyet, iade, indirim, tecil, terkin veya zarar mahsubu işlemleri ve benzeri taleplerinin mevzuat hükümlerine, muhasebe ilke ve standartlarına uygunluğu esas alınarak hesapların gerçeğe uygun ve doğru bilgi verecek şekilde tutulmasını ve bu suretle mükelleflerin doğru beyanda bulunmalarını sağlamaktır.

10 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN TASDİK EDECEKLERİ BELGELER, TASDİK KONULARI, TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASDİK; Gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin, Yeminli Mali Müşavirlerce denetleme ilke ve standartlarına göre uygunluk yönünden incelenmesi, Bu inceleme sonuçlarına dayanılarak tasdik kapsamına giren konuların ve belgelerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının imza ve mühür kullanmak suretiyle tespiti ve rapora bağlanmasıdır. Tasdik edilmiş konu ve belgeler kamu idaresinin yetkililerince tasdikin kapsamı ölçüsünde incelenmiş olarak kabul edilir.

11 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
YMM MÜKELLEF

12 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU SORUMLULUK

13 DİSİPLİN SORUMLULUĞU 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu, (48, 49 ve 50. Maddeleri) Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Disiplin Yönetmeliği,

14 MALİ SORUMLULUK 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu, (12. Madde) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227. Maddesi,

15 TASDİK VE TASDİKTEN DOĞAN SORUMLULUK
DOĞRULUK SORUMLULUĞU 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 12. maddesi; Yeminli mali müşavirler, gerçek ve tüzelkişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin malî tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre incelediğini tasdik ederler. Kanunları gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarına verilen tasdik edilmiş mali tablolar, kamu idaresinin yetkili memurlarınca, tasdikin kapsamı ölçüsünde incelenmiş bir belge olarak kabul edilir. Yeminli malî müşavirler yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. Yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. Yeminli malî müşavirler yaptıkları tasdikin kapsamını düzenleyecekleri raporda açıkça belirtirler.

16 TASDİK VE TASDİKTEN DOĞAN SORUMLULUK
DOĞRULUK SORUMLULUĞU 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 12. maddesi (6552 sayılı Kanunla eklenen); Yeminli mali müşavirlerin tasdikten doğan mali sorumlulukları ile disiplin sorumlulukları ayrı ayrı müstakil bir rapor ile tespit edilir. Bu kapsamda yeminli mali müşavir hakkında sorumluluk raporu yazılabilmesi için yeminli mali müşavirin yazılı savunması istenir. Savunma isteme yazısının tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde savunma yapılmaması durumunda ilgili yeminli mali müşavir savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Bu Kanun hükümlerine göre meslek icra edenlerin vergi kanunları ve diğer kanunlardaki sorumlulukları saklıdır.

17 İDARİ VE MALİ SORUMLULUK
Denetim Elemanı Yazılı Savunma Tebliği Yazılı Savunma 30gün YMM Disiplin Sorumluluğu Mali Sorumluluk DEĞERLENDİRME Disiplin Sorumluluğu Raporu GİB YMM Odası TÜRMOB Bakan Onayı Mali Sorumluluk Raporu GİB (Vergi Dairesi)

18 VERGİ BEYANNAMELERİNİN İMZALANMASI VE YMM TASDİK RAPORLARINDAN DOĞAN SORUMLULUK
UYGUNLUK SORUMLULUĞU 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 257 nci maddesi; Vergi beyannamelerini imzalayan veya tasdik raporunu düzenleyen yeminli mali müşavirler, İmzaladıkları Beyannamelerde, Düzenledikleri Tasdik Raporlarında Yer alan bilgilerin, defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere «uygun olmamasından» dolayı ortaya çıkan vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, ceza, gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

19 SM, SMMM ve YMM’LERİN ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Yönetmeliğin 20 Maddesi ile Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluğu; Tasdik işlemlerinden imza ve mühür kullanmak suretiyle tasdik yapan, tasdik raporu düzenleyen yeminli mali müşavirler, tasdik kapsamı ile sınırlı olmak üzere tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. Tasdik konusu ile ilgili olarak Bakanlıkça tebliğlerle belirlenen hususların; tasdik kapsamı içinde mutlaka araştırılması ve incelenmesi zorunludur. YMM’ler inceledikleri ve sonucunda tasdik raporu düzenledikleri konu ve belgelerin gerçeği yansıtmaması ve doğru olmaması halinde, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan 213 sayılı VUK ile 3568 sayılı Kanun hükümleri uyarınca mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu sorumluluğun yerine getirilmesinde Borçlar Kanunu'nun "Tam Teselsül" hükümleri uygulanır. Tasdik amacıyla yapılacak inceleme ve denetlemelerde doğacak zararların hukuki sorumluluğu yeminli mali müşavire aittir.

20 18 SIRA NOLU SM, SMMM ve YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİNDE YETKİ ve SORUMLULUK
Yeminli Mali Müşavirler sözleşme yapılan mükelleflerin; Tüm defter, kayıt ve belgelerini gizli olsalar dahi incelemek, Tasdik işlemini ilgilendiren tüm bilgiler yöneticilerden, iç denetçilerden ve diğer ilgililerden istemek, Şirketlerin yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarına katılmak ve bu toplantılarda istenildiği takdirde tasdik faaliyetini ve sonuçlarını ilgilendiren konularda açıklamalarda bulunmak, yetkisini haizdirler. Kamu idare ve müesseseleri, yeminli mali müşavirlerin tasdik konusu ile sınırlı olmak üzere isteyeceği bilgileri vermekle yükümlüdürler.

21 SM, SMMM ve YMM’LERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİ
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER Kısmı 41 inci Maddesinde Sorumluluk: Hükümlerine göre yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. Yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. Yeminli mali müşavirler yaptıkları tasdikin kapsamını raporda açıkça belirtirler. KANUNLAR YÖNETMELİKLER TEBLİĞLER

22 18 SIRA NOLU SM, SMMM ve YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİNDE TASDİK RAPORU TANZİMİNDE YMM’NİN SORUMLULUĞU
Beyanname ve eklerini tasdik eden yeminli mali müşavirler, tasdik ettikleri beyanname ve eklerinde yer alan bütün bilgilerle bunların dayanağını teşkil eden defter kayıtları ve belgelerdeki bilgilerin doğruluğu ile beyannamesini tasdik ettikleri mükelleflerin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmasından sorumludurlar. Belgelerin yasal süresi içerisinde MUSUGT’lara, Genel muhasebe kurallarına, Vergi mevzuatına İlgili diğer mevzuata uygun ve doğru olarak yasal defterlere kaydedilmesi ve mali tablolara aktarılması sorumluluk kapsamındadır. Bu bilgi ve belgeler esas alınarak mükelleflerin vergi ve benzeri mali yükümlülüklerinin doğru olarak hesaplanması yeminli mali müşavirlerin sorumluluğuna dahildir. Bu çerçevede yeniden değerleme, amortisman tutarları, yatırım indirimi, her türlü istisna ve muafiyet tutarları ve benzeri tutarların vergi mevzuatı çerçevesinde doğru olarak tesbit edilmesi, aktif ve pasif kıymetlerin VUK hükümlerine uygun olarak değerlemelerinin yapılması, kaydi envanterin sağlanması ve randıman tespitlerinin yapılması yeminli mali müşavirlerin sorumluluğundadır.

23 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN SORUMLULUĞU
DOĞRULUK - UYGUNLUK - İLLİYET BAĞI YMM DOĞRULUK UYGUNLUK Müşterek ve Müteselsil Sorumluluk 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 12. maddesi 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 227 nci maddesi İLLİYET BAĞI

24 VERGİ İDARESİ & YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
MÜKELLEF Denetim, Tam Tasdik, Tasdik, Sözleşme, Karşıt İnceleme, Danışmanlık, Beyanname, Bildirim, Tebligat, Uzlaşma vb.

25 GENEL ANLAMDA SORUMLULUKLARININ KAPSAMI
SM, SMMM VE YMM’LERİN GENEL ANLAMDA SORUMLULUKLARININ KAPSAMI Meslek mensupları, mükellef tarafından kendilerine ibraz edilen belgelerin, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ile genel muhasebe kurallarına uygun ve doğru bir şekilde kanuni defterler ile mali tablolar arasındaki ilişkiden sorumludurlar. Meslek mensupları, bilerek kullandıkları veya harici araştırmayı gerektirmeden sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olduğu anlaşılabilen belgelerden sorumludurlar. Miktar veya tutar itibariyle işletmenin faaliyet konusu veya iş hacmiyle mütenasip olmayan belgeler ile ticari örf ve teamüle uygun olmayan belgeler, meslek mensuplarının sorumluluğu kapsamındadır. Meslek mensupları, beyannamelerini imzaladıkları mükelleflerce ibraz edilen belgelerde yer alan bilgilerin kanuni defterlere ve defterlerdeki bilgilerin mali tablolara uygunluğunun yanı sıra, beyannamelere eklenen temel mali tablolarda yer alan ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre belirlenen Dönem Kâr/Zararı'nın doğruluğundan da sorumludurlar.

26 MALİ SORUMLULUKTA TAKİBAT
Müşterek ve müteselsil sorumluluğu vergi inceleme raporu ile tespit edilen YMM’ler nezdinde yapılacak takibat, vergi ve ceza tahakkukunun kesinleşmesinden sonra başlamaktadır. Uygulamada genel itibari ile tarhı istenen vergiler ile kesilmesi istenen cezaların kesinleşmesi ve mükelleften tahsil edi­lememesi durumunda, vergi dairesi, YMM’den ödeme emri ile tahsili yoluna gitmektedir. Vergi dairelerince yapılacak olan takibat, tahakkuku kesinleşen vergi ve cezaların tahsiline yöneliktir. YMM’nin bilgi ve rızası dışında, mükellefin tek taraflı tasarrufu sonucu kesinleşen ve yeminli mali müşavir tarafından ödenen vergi ve cezalar için mükellefe rücu hakkı saklıdır. Sorumluluğu tespit edilen YMM’lerle ilgili takibat, yeminli mali müşavirin bağlı bulunduğu vergi dairesince yerine getirilmektedir sayılı Kanun Genel Tebliğlerinde, ödeme emrinin YMM’nin kayıtlı bulunduğu vergi dairesi tarafından düzenleneceği belirtilmektedir.

27 MALİ SORUMLULUK Mükellefin Vergi Dairesi Mükellef
Vergi / Ceza İhbarnamesi Mükellef Tahakkuk / Kesinleşme Tahsilat Tahsil Edilememe Mükellefin Vergi Dairesi YMM’nin Vergi Dairesi Ödeme Emri Ödeme Emri Mükellef YMM

28 DİSİPLİN CEZALARI 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 48. Maddesi Mesleğin vakar ve onuruna aykırı fiil ve hareketlerde bulunanlarla, görevlerini yapmayan veya kusurlu olarak yapan yahut da görevinin gerektirdiği güveni sarsıcı hareketlerde bulunan meslek mensupları hakkında, muhasebe ve müşavirlik hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesi maksadı ile durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre disiplin cezaları verilir. Disiplin cezaları: a) Uyarma; meslek mensubuna mesleğinin icrasında daha dikkatli davranması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. (Disiplin Yönetmeliği 5. Madde) b) Kınama; meslek mensubuna görevinde ve davranışında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir. (Disiplin Yönetmeliği 6. Madde) c) Geçici olarak meslekî faaliyetten alıkoyma; meslekî sıfatı saklı kalmak şartıyla altı aydan az, bir yıldan çok olmamak üzere meslekî faaliyetten alıkoymadır. (Disiplin Yönetmeliği 7. Madde) d) Yeminli sıfatını kaldırma; yeminli malî müşavirlerin yeminli sıfatının kaldırılmasıdır. (Disiplin Yönetmeliği 8. Madde) e) Meslekten çıkarma; meslek mensubunun ruhsatnamesinin geri alınarak bir daha bu mesleği icra etmesine izin verilmemesidir. (Disiplin Yönetmeliği 9. Madde)

29 DİSİPLİN CEZALARINDA FARKLI UYGULAMA
Üç yıllık bir dönem içinde iki veya daha fazla disiplin cezasını gerektiren davranışta bulunan meslek mensubuna her yeni suçu için bir öncekinden daha ağır ce­za uygulanabilir. Disiplin cezası kesinleşip ilgiliye bildirildikten sonra, aynı cezayı gerektiren bir eylemin yinelenmesi durumunda bir üst ceza uygulanır. Disiplin kurulları, her iki durumda da; yaptıkları incelemeler sonucu bir derece ağır veya bir derece hafif disiplin cezası uygulamasına karar verebilirler.

30 DİSİPLİN CEZALARINDA KOVUŞTURMA YETKİSİ VE ZAMANAŞIMI
Disiplin cezasını gerektiren eylemlerin işlenmesinden itibaren 5 (beş) yıl geçmiş ise ko­vuşturma yapılamaz. Şikâyet dilekçesinin Oda kayıtlarına girdiği tarihten itibaren zamanaşımı durur. Disiplin cezasını gerektiren eylem, aynı zamanda suç teşkil ediyorsa ve bu suç için Kanun daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörmüşse, bu zamanaşımı süresi uygulanır.

31 DİSİPLİN CEZALARININ KESİNLEŞMESİ
İtiraz Karar Disiplin Raporu Karar Kesinleşme

32 DİSİPLİN CEZALARI SÜRECİ
Sorumluluğu Tespit Edilen YMM’ye İlişkin Görüş ve Öneri Raporu Başkanlığımızca Disiplin Soruşturması Başlatılmak Üzere Meslek Mensubunun Bağlı Olduğu YMM Odasına Gönderilir Dosya ilk olarak Oda Yönetim Kuruluna İntikal Eder. Oda Yönetim Kurulunca yapılan soruşturma neticesinde aşağıdaki kararlardan biri alınabilir Disiplin Kovuşturmasına Yer Olmadığına Konunun Disiplin Kuruluna Sevk Edilmesine Başkanlığımıza bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde Birlik Disiplin Kuruluna itiraz edilebilir. Birlik (TÜRMOB) Disiplin Kurulu Kararı kesindir.

33 DİSİPLİN CEZALARI SÜRECİ
Konunun Disiplin Kuruluna Sevk Edilmesine Kovuşturma dosyası Disiplin Kuruluna gönderilir ve Disiplin Kurulu yaptığı kovuşturma sonucunda aşağıdaki Kararlardan birini alabilir 3568 sayılı Kanunun 48. Maddesinde Belirtilen “uyarma”, “kınama”, “geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma”, “yeminli sıfatın kaldırma”, “meslekten çıkarma” Cezalarının Verilmesine, Disiplin Cezası Verilmesine Yer Olmadığına, Başkanlığımızca Birlik Disiplin Kuruluna Otuz Gün İçinde İtiraz Edilebilir. İtiraz Edilmez. Karar Kesinleşir. Başkanlığımız veya meslek mensubu tarafından Birlik Disiplin Kuruluna 30 (otuz gün) içinde itiraz edilebilir. İtiraz Edilir. İtiraz Edilmez. Karar Kesinleşir. İtirazı Reddeder ve Karar Kesinleşir. İtirazı kabul eder ve dosyayı yeniden Karar verilmek üzere YMM Odası Disiplin Kuruluna geri gönderir. İtirazı kabul eder ve dosyayı inceleyip kendisi Karar verebilir,. Bu durumda Karar kesindir veya yeniden karar verilmek üzere YMM Odası Disiplin Kuruluna geri gönderir. Birlik Disiplin Kurulu itirazı reddeder ve Bu Kararlar Maliye Bakanlığının Onayı ile kesinleşir.

34 DEĞERLENDİRME Yeminli mali müşavirler, vergi idaresi ile mükellef arasında denge unsuru olmalarının yanı sıra eğitim ve tecrübeleri ile işletmelere ekonomik anlamda yön vermekte, vergi denetimi konusunda da sisteme önemli katkılar sunmaktadırlar. Yeminli mali müşavirlerin tasdikten doğan mali sorumlulukları ile disiplin sorumluluklarının ayrı ayrı müstakil bir rapor ile tespit edilmesi ve bu kapsamda yeminli mali müşavir hakkında sorumluluk raporu yazılabilmesi için yeminli mali müşavirin yazılı savunması istenmesi, sorumluluk konusunda, idare, denetim elemanı, mükellef, yargı ve meslek mensupları için büyük kazanım olmuştur. Mali sorumlulukta kural «doğruluk sorumluluğu» olmakla birlikte, mevzuat çerçevesinde illiyet bağı net olarak kurulmalı ve sonuç açıkça ortaya konularak desteklenmelidir. Disiplin raporlarında ise, özellikle «her matrah farkı eşittir disiplin raporu» şeklinde otomatik bir yaklaşım tarzı olmamalı, illiyet bağı net olarak kurulmalı ve açıkça belirtilmelidir. 34

35 SONUÇ Yeminli Mali Müşavirlik; Mesleki kurallar, meslek ahlakı, tam bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlük ilkeleriyle yerine getirilen ve işlerde de büyük dikkat ve özen gerektiren bir kamu hizmeti sunumudur. Yeminli Mali Müşavirler; Vergi idaresi ile mükellef arasında denge unsuru olmalarının yanı sıra, mevzuatta yer alan diğer iş ve işlemlerinde de eğitim ve tecrübeleri ile işletmelere ekonomik anlamda yön vermekte, vergi denetimi konusunda da sisteme önemli katkılar sunmaktadırlar. Yeminli Mali Müşavirlerin; İlgili mevzuat kapsamındaki sorumluluk değerlendirmelerinde, amaç ve sahip oldukları yetki ile genel hukuk kuralları da göz önünde bulundurulmalıdır.

36 Gelir İdaresi Grup Başkanı
TEŞEKKÜR EDERİM ***2014*** Mustafa AKPINAR Gelir İdaresi Grup Başkanı Telefon :


"YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN İDARİ VE MALİ SORUMLULUĞU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları