Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

19-20 EYLÜL 2011 3. HAFTA Dersin işlenişi ve müfredat hakkında bilgi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "19-20 EYLÜL 2011 3. HAFTA Dersin işlenişi ve müfredat hakkında bilgi."— Sunum transkripti:

1

2 19-20 EYLÜL 2011 3. HAFTA

3 Dersin işlenişi ve müfredat hakkında bilgi.

4 26-30 EYLÜL 2011 4. HAFTA

5 MİLLİ GÜVENLİĞİN TANIMI Devletin anayasal düzeni, milli varlığını, bütünlüğünü, milletler arası alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik bütün çıkarlarının yanı sıra, uluslar arası antlaşmalarla kararlaştırılan haklarını, her türlü iç ve dış tehdide karşı korunmak ve kollamak üzere gerçekleştirilen faaliyetlerin bütünüdür. MİLLİ GÜVENLİK SİYASETİ Milli güvenliğin sağlanması ve milli hedeflere ulaşılması amacı ile Milli Güvenlik Kurulunun belirlediği görüşler dahilinde, Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilen iç, dış ve savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan siyaseti ifade eder.

6 03-07 EKİM 2011 1. HAFTA

7 STRATEJİ NEDİR?

8 Strateji sözcüğünün kökeni, etimolojik açıdan ele alındığında, eski Yunanca’da “generallik sanatı” anlamına gelen strategos sözcüğüne bağlanmaktadır. “Büyük Strateji” ya da “Yüksek Strateji”, bir devletin benimsediği politikaya uygun olarak saptamış olduğu hedeflere ulaşmada, her tür olanak ve araçları bilimsel yöntemlerle kullanmak sanatıdır. General Carl Von Clausewitz (1831); strateji, savaşı kazanmak için muharebeleri kullanma sanatıdır. Mareşal Moltke (1870); strateji, bir çare bulmak ve en zor koşullar altında uygulamada bulunabilme sanatıdır. [1] [1]

9 MİLLİ STRATEJİ NEDİR?

10 STRATEJİ: Takip edilen, yol, usul, tarz, yöntem. Bir milletin varlığını ve refahını sağlamak, aynı zamanda korumak için uluslar arası hukuka uygun olarak devletin kabul ettiği genel siyasete, Milli Strateji denir. Milli Stratejinin belirlenmesinde temel öğe milli menfaatlerdir. Bu nedenle, milli stratejinin kapsamı milli menfaatler ile sınırlıdır.

11 MİLLİ STRATEJİNİN UNSURLARI  Milli Güç  Milli Hedefler  Milli Menfaatler

12 Milli Güç Bir ulusun, milli hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kullanılabilecek maddi ve manevi kaynaklarının toplamıdır. Bir devletin, diğer devletler karşısında istediği sonuçları elde etmesini sağlayan imkan ve kabiliyetlerinin toplamıdır.

13 Milli gücün unsurları: Siyasi Güç Askeri Güç Ekonomik Güç Nüfus (demografik) Gücü Coğrafi Güç Bilimsel ve teknolojik Güç Psiko-sosyal Güç Kültürel Güç

14 Milli Hedef Bir toplumun milli menfaatlerini gerçekleştirmek amacıyla ulaşılması gereken ve ulaşıldıktan sonra da korunup devam ettirilecek somut ve belirli amaçlarıdır. Milli hedef, elde edilmesi halinde, milli çıkarların gerçekleştirilmesini sağlayan sonuçlardır.

15 Milli Hedefin Nitelikleri:  Tamamen milli nitelik taşımalıdır.  Sadece bir siyasi gruba, doktrine, ideolojik veya oligarşik sınıfa ait olmamalıdır.  Sadece bir lider, bir hükümdar veya hanedanın hedefi olmamalıdır.  Devletin varoluş nedenine uygun olarak, milli çıkarını sağlayacak biçim ve nitelikte olmalıdır.  Hayallere, aşırı heyecanlara kapılmaksızın gerçekçi ve akılcı olmalıdır.  Millete rağmen değil milletin de benimseyeceği bir nitelik taşımalıdır. Millet ikna edilmelidir.  Uluslar arası hukuka ve anlaşmalara uygun olmalıdır.

16 Milli Menfaatler Bir milletin kendi güvenliği, refah ve mutluluğu için uluslar arası hukuka uygun olmak şartıyla zaruri olduğuna inandığı her şeye “milli menfaat” denir.

17

18

19 Çin: 9.326.410 kilometre kare karasal alana sahiptir. Rusya, Kanada ve ABD’den sonra dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip dördüncü ülkesidir. Asyanın doğusunda kıtasal büyüklüğe sahip olup, komşu ülkeleri ile Afganistan 76 km, Butan 470 km, Burma 2,185 km, Hindistan 3,380 km, Kazakistan 1,533 km, Kuzey Kore 1,416 km, Kırgızistan 858 km, Laos 423 km, Moğolistan 4,677 km, Nepal 1,236 km, Pakistan 523 km, Rusya 3,645 km, Tacikistan 414 km, Vietnam 1,281 km uzunluklarında sınırları bulunmaktadır. 14.500 km uzunluğunda sahil şeridi vardır.

20 Nüfus: 1.337.000.000

21 Çin’deki nehirlerin uzunluğu 220.000 km olup, hidroelektrik enerji potansiyeli açısından dünyada lider konumdadır. Nehirler dış ve iç nehirler olarak sınıflandırılabilir. Dış nehirler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak okyanuslara akmaktadır. En büyük dış nehirler 6.300 km. uzunluğunda olan Yangtze (Afrika’daki Nil ve Güney Amerika’daki Amazon nehirlerinden sonra dünyadaki en uzun üçüncü nehirdir) ve 5.464 km. uzunluğunda olan Huanghe (Sarı Irmak)’dir. İç nehirler göllere dökülen ya da çöl kumlarına akarak kaybolan nehirlerdir. Tarım Nehri 2.179 km. uzunluğunda olup, Çin’in en uzun iç nehridir.

22

23

24

25 Çin’de üç ayrı yönetim biçimi mevcut olup, doğrudan merkezi hükümetin yönetimi altında 23 eyalet, 5 özerk bölge ve 4 belediye bulunmaktadır. Eyaletler: Anhui, Fujian, Gansu, Guangdong, Guizhou, Hainan, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Liaoning, Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Yunnan, Zhejiang; (Tayvan’ı Hong Kong ve Makao dahil 23. eyaleti olarak kabul etmektedir.) Özerk Bölgeler: Guangxi, Nei Mongol, Ningxia, Xinjiang, Xizang (Tibet) Belediyeler: Beijing, Chongqing, Shanghai, Tianjin

26 10-14 EKİM 2011 2. HAFTA

27 ISSIKGOL1.flv ISSIKGOL2.flv Ders girişinde izlenecek filmler

28 MİLLİ GÜÇ UNSURLARI Önem ve öncelik sırası yoktur.

29 Bir devletin milli hedeflerine erişmek, erişilenleri koruyup geliştirmek ve milli menfaat sağlamak amacıyla kullandığı siyasal kuvvetlerin toplam verimidir. SİYASİ GÜÇ

30 Devletin her aşamadaki kanunlarının yeterli ve uygulamalarının eksiksiz olması, Kanunların, toplumun sosyal hayatına ve kültür yapısına uygun yapılması, Devletin iç politikasının milletle bütünleşmiş güçlü bir yapıya sahip olması ve milleti tatmin edecek şekilde hizmet etmesi, Yeniliklerin, çağın ve teknolojinin gereklerine uygun, milletin özelliklerine paralel yapılması, Devletin uluslar arası itibarının yüksek olması, Siyasi gücün yüksek olabilmesi için:

31 Devletin diğer devletlerle siyasi ilişkilerinde ve anlaşmalarında, menfaatlerini koruma kabiliyetine sahip olması, Uluslar arası ittifak ve kuruluşlarda etkin rol alması, aynı zamanda diplomatik alanda hareket serbestliği çapının geniş olması, Devleti yönetenlerin siyasi ve diplomatik bilgi ve tecrübelerinin yüksek olması gerekir. Siyasi gücün yüksek olabilmesi için:

32 Demokrasilerde, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesi, siyasi gücün halktan kaynaklanıyor olması sonucunu doğurur. Bu da siyasi güç açısından olabilecek en elverişli durumdur.

33 Milli politikanın uygulanmasında ve milli hedeflerin elde edilmesinde kullanılan devletin fiziki gücüdür. Askeri gücün yeterliliği, milli varlığın güvencesidir. Milli güvenliğe yönelik düşmanca hareketler: Tehdit, baskı, bunalım yaratma, müdahale, kışkırtma, terör olayları, bilgi destek harekatı, soğuk savaş ve konvansiyonel savaş. ASKERİ GÜÇ:

34 Ordumuz, Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir. Böyle evlatlara ve öyle evlatlardan oluşan ordulara sahip bir millet, elbette hakkını ve bağımsızlığını tam anlamıyla korumayı başaracaktır. Böyle bir milleti bağımsızlığından yoksun etmeye kalkışmak boş bir hayaldir. Atatürk:

35 Bir ülkenin ekonomik gücünün yüksek olabilmesi için: İç ve dış kaynaklarının devamlı ve yeterli olması, Kaynakların işlenmesini sağlayan endüstriyel kapasite, sanayi alt yapısı ve nitelikli insan gücünün bulunması, İthalat ve ihracat dengesini sağlaması, EKONOMİK GÜÇ:

36 Her türlü ulaşım ve haberleşme alt yapısını yeterli düzeye getirmesi, Çağdaş ekonomik sistemlere (finans yasaları, merkez bankası, vergi vs.) sahip olması, Yer altı ve yer üstü zenginliklerini en verimli şekilde kullanması ve turizm gelirlerini artırması, Teknoloji ve bilişimde dünya standartlarına ulaşması, Dünyadaki pazar payını artırması gerekir.

37 Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olmaz, az zamanda söner. ATATÜRK:

38 Bir ülkede yaşayan insanların sayısı, nüfus gücünün başlıca etkenlerinden biridir. Nüfus potansiyel bir güçtür ve bu bakımdan önem taşır. Fertlerin iyi yetiştirilmiş olmaları da önemlidir. NÜFUS GÜCÜ (DEMOGRAFİK GÜÇ):

39 Uzmanlar nüfus artışının ekonomi üzerindeki etkilerini tartışmaktadırlar: Nüfus kötümserleri (population pessimists) yüksek doğum oranlarının ve hızlı nüfus artışının gelişmeyi engellediğini ısrarla savunurlar. Nüfus iyimserleri (population optimists) karşı görüşü savunurlar. Süratli nüfus artışı ve büyük nüfus miktarı ekonomik başarıyı destekler.

40 Nüfus tarafsızları (population neutralism) diğer faktörlerden yalıtıldığında ekonomik performansa çok az etkisi olduğunu söylerler. Bu görüş sahipleri günümüzde baskın durumdadır. Kaynak: - David E. Bloom, David Canning, Jaypee Sevilla, The Demographic Dividend: A New Perspective on the Economic Consequences of Population Change, MR-1274, (Santa Monica, Calif.: Rand Publications, 2002).

41 Bir devletin coğrafyasına ait canlı-cansız, doğal-yapay tüm değerleri, onun milli gücünün coğrafi unsurlarını oluşturur. COĞRAFİ GÜÇ: Bir ülkenin coğrafi gücünü etkileyen unsurlar: Ülkenin jeopolitik ve jeostratejik konumu (dünya coğrafyasında bulunduğu yerin o ülkeye sağladığı fayda ve mahzurlar), Ülkenin büyüklüğü,

42 Doğal yapısı, iklimi ve bitki örtüsü, Yer altı ve yer üstü zenginliği (yer altı kaynakları, tarihi ve turistik değerleri), Topraklarının verimliliği ve su kaynakları, Çevresindeki enerji kaynakları ve doğal ticaret yolları (İstanbul, Çanakkale, Süveyş Kanalı, Balkanlar, Kafkasya, Basra Körfezi) üzerinde olması.

43

44 Rusça: Респу́блика Алта́й / Respublika Altay Altay Türkçesi: Алтай Республика / Altay Respublika Rusya Federasyonu’nun en güneyinde yer alan özerk cumhuriyeti. Altay Cumhuriyeti Yüzölçüm: 92.600 km² Nüfus:209.207

45 193919591970197919892002 Altay 39,285 (24.2%) 38,019 (24.2%) 46,750 (27.8%) 50,203 (29.2%) 59,130 (31.0%) 67,995 1 (33.5%) Rus 114,209 (70.4%) 109,661 (69.8%) 110,442 (65.6%) 108,795 (63.2%) 115,188 (60.4%) 116,510 (57.4%) Kazak 4,280 (2.6%) 4,745 (3.0%) 7,170 (4.3%) 8,677 (5.0%) 10,692 (5.6%) 12,108 (6.0%) Di ğ er 4,405 (2.7%) 4,736 (3.0%) 3,899 (2.3%) 4,365 (2.5%) 5,821 (3.1%) 6,334 (3.1%)

46 Tuva Cumhuriyeti Tuva Türkçesi: Тыва Республика, Tıva Respublika; Rusça: Республика Тыва, Respublika Tıva Rusya’da federe bir cumhuriyetdir. Cumhuriyet adını, Türk halklarından biri olan Tuvalardan alır. Tıva Cumhuriyeti olarak da Türkiye Türkçesinde kullanımı vardır. Yüzölçümü 170.500 km2'dir. Nüfusu 400.000'e yakındır. Rusya Federasyonu'nda yaklaşık 180 bin, Moğolistan Halk Cumhuriyetinde ise 24 bin kadar Tuva yaşamaktadır.

47 Ulus2007 Tuvalar81 % Ruslar16,1 % Di ğ er2,9 % Ulus19591970197919892002 Tuvalar57,0 %58,6 %60,5 %64,3 %77,0 % Ruslar40,1 %38,3 %36,2 %32,0 %20,1 % Hakaslar1,0 %…………

48 Buryatça: Буряад Республика Rusça: Респу́блика Буря́тия Rusya Federasyonu'na bağlı federe cumhuriyettir. Ülkenin yüzölçümü: 351 400 km², Nüfusu: 900 000, Başkent: Ulan-Ude'dir. Buryat Cumhuriyeti

49 1926193919591970197919892002 Buryatlılar 214,957 (43.8%) 116,382 (21.3%) 135,798 (20.2%) 178,660 (22.0%) 206,860 (23.0%) 249,525 (24.0%) 272,910 (27.8%) Soyotlar161 (0.0%)2,739 (0.3%) Ruslar 258,796 (52.7%) 393,057 (72.0%) 502,568 (74.6%) 596,960 (73.5%) 647,785 (72.0%) 726,165 (69.9%) 665,512 (67.8%) Ukraynalılar1,982 (0.4%)13,392 (2.5%)10,183 (1.5%)10,769 (1.3%)15,290 (1.7%)22,868 (2.2%)9,585 (1.0%) Tatarlar3,092 (0.6%)3,840 (0.7%)8,058 (1.2%)9,991 (1.2%)10,290 (1.1%)10,496 (1.0%)8,189 (0.8%) Evenkler2,808 (0.6%)1,818 (0.3%)1,335 (0.2%)1,685 (0.2%)1,543 (0.2%)1,679 (0.2%)2,334 (0.2%) Di ğ erleri9,440 (1.9%)17,277 (3.2%)15,384 (2.3%)14,186 (1.7%)17,630 (2.0%)27,519 (2.7%)19,969 (2.0%)

50 Yüzölçümü: 1,564,116 km² Nüfusu: 2.9 milyon MOĞOLİSTAN Kazakistan'dan sonra denize kıyısı olmayan en büyük ikinci ülkedir.

51 Moğolca: Орхон гол, Orkhon gol Moğolistan'da uzunluğu 1.124 kilometre, tarihi ve kültürel önemi çok olan bir nehirdir. Orhun Nehri boyunca üç tane çok eski şehir kalıntıları bulunur. Göktürk Devleti: Ötüken(Bilge Kağan ve Kültigin) Uygur Devleti: Karabalasagun veya Ordu-balık Moğol İmparatorluğu: Karakurum (Horhorin) Orhun Nehri

52

53 17-21 EKİM 2011 3. HAFTA

54 Ders girişinde izlenecek filmler Arslanbek Sultanbekov Dombıra.flv ANAYURT MARŞI 2.flv

55 BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GÜÇ MİLLİ GÜÇ UNSURLARI

56 Bilimsel ve teknolojik yönde ilerlemeyi sağlayan araştırma ve geliştirme (AR-GE) faaliyetlerine önem vermesi, Bilgi ve teknoloji üreten personel yetiştirmesi, Hızlı haberleşmenin alt yapısını sağlaması (uydu haberleşme sistemi), Bireylere teknik gelişmeye uyum sağlayacak eğitimleri vermesi gerekir. Milli güce katkı sağlaması için:

57 Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışında kılavuz aramak gaflettir, bilgisizliktir, doğru yoldan sapmaktır. Bilim ve teknolojide ilerlemiş olarak nitelediğimiz devletler, aynı zamanda dünyanın en gelişmiş ve güçlü devletleridir. ATATÜRK:

58 Tarihsel gelişmede, çeşitli aşamalardan geçerek millet olma düzeyine ulaşan toplumun, psiko-sosyal ve kültürel değerlerle donanması, milli varlığın vazgeçilmez koşullarındandır. Devletlerin gerçek gücü, vatandaşların birlik, beraberlik, sevgi ve saygı ortamında bütünleşmelerinin ve bir millet olarak örgütlü olmalarının başarısına bağlıdır. PSİKO-SOSYAL VE KÜLTÜREL GÜÇ

59 Sivil toplum kuruluşlarının milli gücü artırmaya yönelik çalışması, Toplum fertlerinin, siyasal ve ideolojik görüşlerinde milli menfaatleri ön planda tutmaları, Toplumun sosyal yapı bütünlüğü ve etnik bütünlüğünün olması(kültürel değerlerde ortak düşünmek ve hissetmek), Devletin resmi dilinin etkin ve kurallara uygun olarak kullanılması, Milli güce katkı sağlaması için;

60 Toplumun eğitiminde etkili olan basın-yayının doğru, eksiksiz, tarafsız ve objektif yayın yaparak milli menfaatleri ön planda tutması, Toplumun sosyal ve ahlaki inançlarında bir bütünlüğün sağlanması, Toplum fertlerinin tarihi birikiminin, eğitim ve kültür düzeyinin yüksek olması, Fertlerin birbirinden habersiz ortak menfaatlerini doğru değerlendirip, devleti tehdit edebilecek faaliyetlere karşı aynı anda tepki gösterebilmesi (milli refleks), Kültür savaşlarının en yoğun yaşandığı ortamda kültürel yapısını savunacak bilgi düzeyine ulaşmış olması gerekir.

61 Bu gücün değerlendirilmesinde, milli kurumlar (siyasal, sosyal, dinsel ve eğitsel nitelikli), etnik yapı, basın, halkın ideolojik ve dinsel nitelikleri ile sosyal ve ahlaki inançları, milli birlik ve beraberlik anlayışı, moral ve kültür düzeyi belirleyici faktörlerdir. Sosyo-kültürel güç ya da sosyo-psikolojik güç olarak da adlandırılmıştır. Bu tanımlama, toplum gücünün daha çok duygusal bir niteliğe sahip olmasından kaynaklanır.

62 Toplumun sahip olduğu ve tarihten gelen maddi ve manevi değerlerin o topluma sağladığı güçtür. Bu değerlerin gücü oranında toplumların hissettikleri psiko-sosyal ve kültürel tatmine moral güç de denebilir. Psiko-sosyal ve kültürel gücüyle gurur duyan toplumun yapacağı en önemli faaliyet, bu moral gücü çalışma ile birleştirerek uygulamaya koymasıdır.

63 Ders sonunda incelenecek gezi fotoğrafları Moğolistan (Ötüken, Orhun Yazıtları)

64 Orhun Yazıtları, Göktürk Yazıtları ya da Köktürk Yazıtları, Türklerin bilinen ilk alfabesi olan Orhun alfabesi ile Göktürkler tarafından yazılmış yapıtlardır. Bilge Kağan ve Kül Tigin yazıtlarını Yolluğ Tigin yazmıştır. Yolluğ Tigin aynı zamanda Bilge Kağan'ın yeğenidir. Yazıtlarda bu abidelerin sonsuzluğa kadar kalması temennisi ile "Bengü Taşlar" denmiştir. Yazıtlar, 1889 yılında Moğolistan’da Orhun Vadisi'nde bulunmuşlardır. Bu yazıtlar II. Göktürk Kağanlığı'na aittir. Yazılış tarihleri MS. 8. yüzyılın başlarına dayanmaktadır. Yazıtlardan Kül Tigin Yazıtı 732 yılında, Bilge Kağan Yazıtı 735 yılında yazılmışlardır.

65 1893 yılında Danimarkalı dilbilimci Vilhelm Thomsen tarafından, Rus Türkolog Vasili Radlof’un da yardımıyla çözülmüş ve aynı yılın 15 Aralık günü Danimarka Kraliyet Bilimler Akademisi'nde bilim dünyasına açıklanmıştır. 20 Ekim 1915 tarihinde, Müslümanların Halifesi Osmanlı Hükümdarı Sultan V. Mehmet Reşat Han, yeryüzündeki bütün Türklerin Hakanı sıfatıyla Danimarkalı dil âlimi Wilhelm Thomsen'i birinci dereceden Mecidi Nişanı ile ödüllendirir.

66 “Türk, Oğuz beyleri, milleti işit: Üstte gök basmasa, altta yer delinmese, Türk milleti, ilini, töreni kim bozabilecekti? Varlıklı, zengin millet üzerine oturmadım. İçte aşsız, dışta elbisesiz; düşkün, perişan millet üzerine oturdum. Küçük kardeşim Kül Tigin, iki şad, küçük kardeşim Kül Tigin ile konuştuk. Babamızın, amcamızın kazanmış olduğu milletin adı sanı yok olmasın diye Türk milleti için gece uyuyamadım, gündüz oturmadım. Küçük kardeşim Kül Tigin ile, iki şad ile öle yite kazandım. Öyle kazanıp bütün milleti ateş, su kılmadım. Ben kendim kağan oturduğumdan her yere gitmiş olan millet yaya olarak, çıplak olarak, öle yite geri geldi. Milleti besleyeyim diye kuzeyde Oğuz kavmine doğru; doğuda Kıtay, Tatabı kavmine doğru; güneyde Çine doğru on iki defa ordu sevk ettim … savaştım. Ondan sonra Tanrı buyurduğu için, devletim, kısmetim var olduğu için, ölecek milleti diriltip besledim. Çıplak milleti elbiseli kıldım. Fakir milleti zengin kıldım.”

67 24-28 EKİM 2011 4. HAFTA

68 Bir toplumun milli menfaatlerini gerçekleştirmek amacıyla ulaşılması gereken ve ulaşıldıktan sonra da korunup devam ettirilerek somut ve belirli amaçlarıdır. Milli hedef, elde edilmesi halinde, milli çıkarların gerçekleştirilmesini sağlayan sonuçlardır. MİLLİ HEDEFLER

69 SİYASİ HEDEFLER SOSYAL VE KÜLTÜREL HEDEFLER EKONOMİK HEDEFLER ASKERİ HEDEFLER MİLLİ HEDEFLER

70 Devlet yönetiminde gücün halktan kaynaklanması, Bireyin doğuştan sahip olduğu inanç özgürlüğünü sağlamak, din ve devlet işlerini birbirine karıştırmamak, Devlet yönetiminin içeride demokratik, dışarıda devletin tam bağımsız olmasını sağlamak, Uluslar arası kuruluşlarda etkili ve aktif olarak yeni düzeninde Milli hedeflerimizden vazgeçmeden yer almaktır. SİYASİ HEDEFLER

71  20 Ocak 1921 tarihli Anayasa (Teşkilat-ı Esasiye)’da belirtilen “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir” ilkesi ile gücünü halktan alması nedeniyle demokrasi olarak da niteleyebileceğimiz çok partili siyasi yaşam siyasi hedeflerden birisi olarak kabul edilmiştir.  Demokrasinin en önemli öğelerinden biri de laik devlet yapısıdır.

72  Bağımsızlığını sağlayamayan bir devletin milli hedefler ile milli menfaatlere ulaşması söz konusu değildir. Bu nedenle, siyasi hedeflerden birisi de bağımsızlıktır. Atatürk’ün ifadesiyle “TAM BAĞIMSIZLIK”.  Dünyamız gittikçe küçülmekte, küreselleşme olgusu her alanda kendini hissettirmektedir. Devletler kendi menfaatleri doğrultusunda siyasi, ekonomik, askeri birçok ittifaklar oluşturmaktadır. Aynı ittifak içinde bulunanlar ortak hareket ederler. Önemli olan devletlerin aldıkları kararların ve uygulamaların milletin genel çıkarlarına ters düşmemesidir.

73 Bireylerin sağlık, eğitim, konut ve emeklilik güvencesini sağlamak, Sosyal devlet ve sosyal adalet prensibini eksiksiz uygulamak, Bireylerin işsizlik problemini gidermek, Aynı kültür yapısı içinde, birbiriyle kaynaşmış ve ortak menfaatlerde kesin kararlı bir toplum oluşturmak, Atatürk’ün gösterdiği hedef olan “çağdaş medeniyet seviyesi üstüne” ulaşmak, Milli kimlik özelliklerimizi koruyarak teknolojiye açık çağdaş toplum hayatını yaşamaktır. SOSYAL VE KÜLTÜREL HEDEFLER

74  Zengin kültüre sahip olan ülkemizde, bu kültürün yaşatılması yanında çağdaş değerlerle süslenmesi de diğer bir hedeftir.  Sosyal ve kültürel hedef Atatürk’ün 1933 yılında söylediği şu sözde anlamını en iyi şekilde bulmaktadır: “Milli kültürümüzü, çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız.”

75 Günümüzde devletlerin gücü ekonomik güçleri ile eşit orantılı olarak kabul edilebilmektedir. Karma ekonomik sistemi sağlıklı bir şekilde işletmek, Denk bütçeyi sağlamak, İthalat – ihracat dengesini lehimize geliştirmek, EKONOMİK HEDEFLER

76 Yolsuzluk ve haksız kazanç yollarını ortadan kaldırmak, Devletin her türlü hizmetini vatandaşa adil olarak götürmek, Tükettiğinden çok üreten bir millet olmak, Yer altı ve yer üstü zenginliklerimizi, insan gücümüzü milli menfaatlerimize en uygun şekilde değerlendirmek. EKONOMİK HEDEFLER

77  Anadolu doğudan batıya, kuzeyden güneye iletişim hatları üzerinde yer aldığından bu topraklar üzerinde tarih boyunca çok nüfus hareketleri yaşanmıştır.  Günümüzde de açık ya da gizli birçok iç ve dış tehditle karşı karşıya kalınmaktadır. ASKERİ HEDEFLER

78 İç ve dış tehdit unsurlarını caydıracak özelliklerde bir orduya sahip olmak, Ordumuz, eğitimli ve inanmış personelini günümüzün savaş teknolojisine göre yetiştirmek, Harp sanayisini kendi ihtiyaçlarımızı karşılayacak düzeye getirmek, Askeri iş birliği yaptığımız ve bizden askeri eğitim talebinde bulunan ülkelere yardımcı olmak, Devletimizin menfaatleri doğrultusunda uluslar arası askeri kuruluşlarda yer almak. ASKERİ HEDEFLER

79 31 Ekim - 04 Kasım 2011 1. HAFTA

80  Bir milletin kendi güvenliği, refah ve mutluluğu için uluslar arası hukuka uygun olmak şartıyla zaruri olduğuna inandığı her şeye “milli menfaat” denir.  Milli menfaat, milli politikanın yalnız meşru değil, aynı zamanda esas sebebidir. Devletin görevi, milli menfaatleri gerçekleştirmektir. MİLLİ MENFAATLER

81 Hâkimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olması, Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, Atatürk İlke ve İnkılaplarının bir hayat tarzı olarak benimsenmesi, Milli gelirin sosyal adalet ilkelerine uygun olarak dağıtılması, Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” prensibine uyulması, MİLLİ MENFAATLER

82 Toplumda insan hakları ve temel özgürlükler kavram ve şartlarının yerleştirilmesi, Vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması, Milletimizin sağlık, eğitim ve diğer hizmetleri tam ve zamanında almasının sağlanması, İç ve dış tehdit ve tehlikelere karşı milletin ve vatanın korunması. MİLLİ MENFAATLER

83 Birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek ve vatandaş olmanın getirdiği yükümlülükleri (vergi vermek, oy kullanmak, askerlik görevini yapmak ve kanunlara uygun hareket etmek) yerine getirmek, Anayasanın vatandaşa verdiği hak ve hürriyetlerin takipçisi olmak, Devlet ve millet menfaatlerinin birey menfaatlerinden önce geldiği bilincine sahip olmak, Milli Hedefler ve Menfaatler Konusunda Vatandaşa Düşen Görevler:

84 Milli kimliğimizi yaşamak ve yaşatmak (dilimizi, sosyal hayat tarzımızı, milli dayanışmamızı ve bizi biz yapan değerlerin yaşamasını sağlamak), Türk devletinin dost ve düşmanlarını ayırt edebilecek bilince sahip olmak (milli menfaatlerimize, milli kültürümüze, birlik ve beraberliğimize karşı sinsice yapılan çalışmaları fark edebilmek), Dış güçler ile onların ülkemizdeki iş birlikçilerinin toplumumuzda yaratmak istedikleri kargaşa ortamına karşı bilinçli (gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde olmamak) olmak. Milli Hedefler ve Menfaatler Konusunda Vatandaşa Düşen Görevler:

85 İzlenecek filmler Temir Komuz.flv Throat Singing.flv Kısa filmlerin kritik edilmesi.

86  Oğuzlar Oğuz Han'ın 6 oğlu ve onların 4'er oğlundan meydana gelmişlerdir. Meydana gelen bu 24 boyun ayrı adı ve unvanları vardır. Bu bölümleme, Oğuz Kağan Efsanesi'nden kaynaklanmaktadır Etimoloji  “Oğuz” daha doğrusu “Oguz” sözünün yapısına dair birçok görüş vardır. Etimoloji açıklamalarından birisi şu şekildedir: Ok+u+z “Oklar; boylar”.  “Oğuz” sözü, kendi orijinal yapısı yanında, tarihte birçok şekilde kullanılmıştır. Bizanslar “Uz” der, Araplar “Guz” der. OĞUZLAR

87  24 Oğuz boyunu önce iki kolda (Bozoklar ve Üçoklar) daha sonra Oğuz Han'ın 6 oğluna ve son olarak da onların 4 oğluna ayırmaktadır. Listelerin kaynakları, Kaşgarlı Mahmud ve 14. yüzyılda yaşayan Reşidüddin'e dayanmaktadır. Reşidüddin 24, Kaşgarlı Mahmut ise 22 boy saymaktadır.  Aileler (oguşlar) birleşerek urug (oymak)ları, uruglar birleşerek boyları, boylar birleşerek bodunları, bodunlar da birleşerek elleri (illeri) oluşturur. Bu kelimenin baş harfi "i" ile "e" karışımı bir sesle okunmaktadır. Bozkırda en yüksek siyasal örgütlenme biçimi eldir. Bodun yöneticisine han, el yöneticisine kağan denilmektedir.

88

89 Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuzların 24 boyundan biri ve Kaşgarlı Mahmud'a göre Divân-ı Lügati't- Türk'deki yirmi iki Oğuz bölüğünden "İkincisi; "Kayığ"lardır. Osmanlı Hanedanı bu boydan gelmiştir. (Kayı Boyu’nun en büyük aile grubu olan Karakeçili Aşireti) Reşidüddin'nin listesinde sembolleri şahin, yani şahinlerin en büyüğü olan akdoğan'dır. Kayı kelime anlamı olarak kuvvet ve kudret sahibi demektir. Kayı

90 Kayı boyunun damgası, iki ok ve bir yaydan oluşur. Tarihsel kökeni çok eskilere dayanan tamgalar (damgalar) bir iletişim gereksinimi olarak türemiştir. Bu sebeple hayvan, eşya ve hatta silahların damgalanması gibi harmanda elde edilmiş olan hububat da damgalanırdı. Erken Türkler, Kuzey Avrasya kıtasında yaygın olarak yaşamışlar, geçimlerini çobanlık ve avcılıkla sağlamaya başlamışlardı. Yazın yaylakta, kışın kışlakta yarı göçebe hayat sürdürmüşlerdi. Mevsim göçleri sırasında, sürülerin birbirlerine karışmaması için her boy, sürülerine kendi tamgasını vuruyordu.

91 KAYI BOYU KINIK BOYU

92 Eşkiya klip.flv Kısa filmin kritik edilmesi. İzlenecek kısa film:

93 14-18 Kasım 2011 3. HAFTA 07-11 Kasım 2011 2. HAFTA (Kurban Bayramı Tatili)

94  Milli güvenlik daha çok askeri gücün varlığı ile ilgilidir. Toprak bütünlüğü, bağımsızlığın korunması, tehditler karşısında caydırıcı olmak ve yapılan saldırılara karşı koymak doğrudan Türk Silahlı Kuvvetlerinin görev ve sorumluluk alanındadır.  Ayrıca yasalar çerçevesinde gerektiğinde yurt içinde huzur ve güvenliği sağlamak da silahlı kuvvetlerin görev ve sorumluluk alanı içine girmektedir. GENEL

95 GENELKURMAY BAŞKANLIĞI KKKDzKKHvKKJnGKSGK

96 Türk Silahlı Kuvvetlerini görevi, Türk yurdunu ve nitelikleri Anayasa ile belirlenmiş Türkiye Cumhuriyeti’ni iç ve dış tehditlere karşı korumak ve kollamaktır. Kuvvet komutanlıkları, Genelkurmay Başkanlığı tarafından barış ve sefer görevlerini en iyi şekilde başarmak ve her seviyedeki birliklerini her an savaşa hazır durumda bulundurmaktan sorumludurlar. Jandarma Genel K.lığı ve Sahil Güvenlik K.lığı mülki ve adli görevleri bakımından İçişleri Bakanlığına karşı sorumludur. TSK GÖREVİ

97 Kara Kuvvetleri Komutanlığı (http://www.kkk.tsk.tr/00video/icerik.htm) 8 dk klip izlenecek Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (http://www.dzkk.tsk.tr/turkce/MULTIMEDYA.php) DzKK 3 dk klip izlenecek MİLGEM 5 dk klip izlenecek İzlenecek kısa filmler:

98 Web Sayfası Hazırlama teknikleri 1- Kodlama dillerini kullanma (PHP, C++ vs.) 2- Paket program kullanma (Dreamweaver, Artisteer vs.) 3- Platform kullanma (Jumla, Wordpress, Drupal vs.) 4- Sunucuların hizmeti Web sayfası hazırlama programları

99 Alan adı (Domain name) Ucuz: 1.99 USD Sunucu (Host) Bedava (www.000webhost.com)

100 21-25 Kasım 2011 4. HAFTA

101 TSK HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

102 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu gereğince: Jandarmanın sorumluluk alanlarında genel olarak görevleri; mülki, adli, askeri ve diğer görevleri olmak üzere 4’e ayrılır. GÖREVLERİ

103 Mülki Görevler: Emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak, kaçakçılığı engellemek, takip ve soruşturmak, suç işlenmesini önlemek için gerekli önlemleri almak ve uygulamak, ceza infaz kurumları ve tutuk evlerinin dış korumaları ile tutuklu ve hükümlülerin sevk ve nakillerini yapmaktır. Adli Görevler: İşlenmiş suçlarla ilgili olarak, suç delillerinin belirlenme ve toplanması, hazırlık soruşturmasının yürütülmesi, sanık ve tanıkların adli makamlara gönderilmesi gibi kanunlarda belirtilen işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin adli hizmetleri yerine getirmektir.

104 Askeri Görevler: Askeri kanun ve nizamların gereği olarak yerine getirilmesi gereken görevlerle Genelkurmay Başkanlığı tarafından verilen görevleri yerine getirmektir. Diğer Görevler: Mülki, adli ve askeri görevler dışında kalan ve diğer kanun ve kural hükümlerinin yürütülmesi ile bunlara dayalı emir ve kararlarla jandarmaya verilen görevleri yapmaktır.

105 ALO 156 Jandarma İmdat Hattı

106 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI Sahil Güvenlik Komutanlığı, 9 Temmuz 1982 tarihinde kabul edilen 2692 sayılı yasa ile silahlı bir güvenlik kuvveti olarak kurulmuştur. Aynı yasa gereği, 1985 yılına kadar Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olarak görev yapmış, 1985 yılından itibaren de barış döneminde görev ve hizmet yönünden İçişleri Bakanlığına bağlanmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı, olağanüstü durumlarda Genelkurmay Başkanlığının isteği üzerine, savaş halinde ise doğrudan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine girecektir.

107 Karasularımızı, iç sularımızı ve boğazlarımızı korumak ve güvenliğini sağlamak, Denizlerimizde can ve mal güvenliğini sağlamak, Denizlerimizde, kanunlara aykırı eylemleri önlemek, suçluları yakalamak, yakalanan kişi ve suç vasıtalarını adli makamlara teslim etmek, Sahil Güvenlik Komutanlığı Görevleri:

108 Karasularımıza giren mültecileri, silah ve mühimmattan arındırmak ve bunları ilgili makamlara teslim etmek, Türk arama kurtarma sahasında, denizdeki arama kurtarma görevlerini koordine ve icra etmek, Deniz kirliliğine mani olmak, Emredildiğinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrinde ülke savunmasına katkıda bulunmaktır.

109 Sahil Güvenlik İhbar Hattı ALO 158

110 HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI (http://www.hvkk.tsk.tr/TR/Videolar.aspx?ID=81& VID=186) (http://www.hvkk.tsk.tr/TR/Videolar.aspx?ID=81& VID=189) 1 dk + 2 dk klip izlenecek SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI (http://www.sgk.tsk.tr/baskanliklar/genel_sekreterlik/ videolar/videolar.asp) 15 dk klip izlenecek. İzlenecek kısa filmler:

111 28 Kasım-02 Aralık 2011 5. HAFTA

112 GENEL ÖZET

113 29 Kasım 2011 Salı I. Dönem I. Yazılı Yoklama

114 05-09 Aralık 2011 1. HAFTA

115 Devletler Silahlı Kuvvetlerine Neden İhtiyaç Duyarlar? -İnsanlar, ilk çağlardan itibaren kendilerini birçok tehlikeyle karşı karşıya hissettiklerinden çeşitli savunma yöntem ve silahları geliştirmişlerdir. İnsanlar, bugüne kadar birbirleriyle pek çok konuda mücadele etmişlerdir. Bu mücadeleler devletlerarasında olduğu gibi ulusların kendi içinde de görülebilmektedir. -Çatışmaların en önemli nedeni, devletlerin sahip oldukları yer altı ve yer üstü kaynaklarının zaman içinde yetersiz kalması nedeniyle diğer ülkelerin doğal zenginliklerine göz dikmeleridir. -Her devlet, Silahlı Kuvvetleri iç güvenliği için de gerekli görmektedir. Bu nedenle askeri gücü olmayan devlet yoktur.

116 Silahlı Kuvvetler, Özel Yasalara Neden İhtiyaç Duyarlar? 211 sayılı İç Hizmet Kanunu’nun 36’ncı maddesi, “Silahlı kuvvetler, harp sanatını öğrenmek ve öğretmekle vazifelidir. Bu vazifenin ifası için lazım gelen tesisler ve teşkiller kurulur ve tedbirler alınır.” demektedir. Tüm dünya silahlı kuvvetlerinde olduğu gibi, Türk Silahlı Kuvvetlerinde de zor görevler, silahlı kuvvetler dışındaki kamu görevlilerinin tabi olduğu yasa ve yönetmeliklerle gerçekleştirilemez. Özel yasalara ihtiyacı şöyle sıralayabiliriz: Türk Silahlı Kuvvetleri personeli yurdun her köşesinde görev yapar. Bu askeri yönergelerle teminat altına alınmıştır. Coğrafi şartlar, iklim vb. hiçbir koşul, askeri eğitimleri engelleyemez, Askeri eğitimin çok büyük bölümü fiziki güç ile gerçekleştirilir. Ağır ve yorucudur.

117 Askeri eğitimin büyük bölümü gerçek silahlarla ve gerçek mermilerle yapılır. Doğal olarak bu da çeşitli can kayıplarına neden olabilir. Askeri eğitimin esası, mevcut silahlarla en az zayiatla düşmanı imha veya etkisiz hale getirmek esasına dayanır. Askeri personel mecburi hizmet süresini tamamlamadan emekli olamaz ve istediği zaman istifa edemez. Türk Silahlı Kuvvetleri personeli savaş, olağanüstü hal, doğal afetler ve tatbikatlarda yıllık izinlerini diledikleri gibi kullanamazlar. Askeri personel, mesai sınırlaması olmaksızın çalışır.

118 TSK’nın Özel Yasaları 1.211 sayılı İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği: Silahlı kuvvetler personelinin görev yapmada uyacakları esasları tespit ve tayin eden hükümlerden oluşmaktadır. 2.926 sayılı Personel Kanunu: Silahlı kuvvetler mensupları ile ailelerinin her türlü özlük haklarını tayin ve tespit eder. 3.1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu: Askeri personelin tamamının işleyebileceği suçlara ve askerliğini yapmakta olan er ve erbaşlar ile askerlik görevini yapmaktan kaçınanlara verilecek cezaları içermektedir.

119 12-16 Aralık 2011 2. HAFTA

120 Türk Silahlı Kuvvetlerinin Görev ve İşlevleri -Koruma ve Kollama Görevi Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevi 4 Ocak 1961 tarihinde T.B.M.M. tarafından kabul edilen TSK İç Hizmet Kanunu’nun 35. Maddesinde şu şekilde ifade edilmiştir. “Silahlı kuvvetlerin görevi, Türk yurdunu ve Anaya ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti’ni kollamak ve korumaktır.”Ayrıca, 7 Kasım 1982 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen 2709 sayılı TC Anayasası 117. Maddesinde, “Silahlı Kuvvetlerin yurt savunması ile yükümlü olduğu” belirtilmektedir.

121 -Huzur ve Güvenliği Sağlama Görevi -Doğal Afetlerde Halka Yardım -Okuma ve Yazma Kursları -Sağlık Hizmetleri -Ülkeyi Tanıma ve Tanıtma -Savunma Sanayii -Meslek Kazandırma İşlevi -Diğer Faaliyetler -Çevre Sağlığı, Ağaçlandırma ve Erozyonla Mücadele -Köy Destek Uygulamaları

122 DHO Deniz Harp Okulu tanıtımı ve giriş şartları DAMYO Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu ve giriş şartları Tanıtıcı Filmler

123 19-23 Aralık 2011 3. HAFTA

124 Emniyet Teşkilatı Türk tarihinde polis teşkilatı 10 Nisan 1845 tarihinde kurulmuştur. Polisin tanımı ve görevleri: Polis, toplumda dirlik ve düzeni, toplumun ve kişilerin temel haklarını kullanma güvencesini, konut dokunulmazlığını, halkın ırz, can ve malını koruyan, toplumun huzur ve güven içerisinde yaşamasını sağlayan; yardım isteyene, yardıma muhtaç olan çocuk, sakat ve düşkünlere yardım eden; kanun, tüzük ve yönetmeliklerin kendisine verdiği görevleri yapan silahlı bir kolluk kuvvetidir.

125 Polisin görevleri: Suç öncesi görevleri ve suç sonrası görevleri bulunmaktadır. Emniyet Teşkilatı Kanunu polisin görevlerini adli, idari ve siyasi görevler olarak ayırmıştır. Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu en önemli kanundur. Polis İmdat 155, Alo Trafik 154 numaralarıdır.

126 Seferberlik Barış Hali: Barış, düşmanlık ve savaştan uzak, dostluk ve anlaşmanın üstün olduğu bir durumdur. Barış zamanı: Savaşın olmadığı, seferde uygulanan esasların geçersiz olduğu, savaşsız geçen dönemdir. Sefer: Kelime anlamı yolculuktur. Genellikle savaşa gitme anlamında kullanılan bir sözcüktür. Seferberlik: Savaşa hazırlık ve tedbirlerin tümü demektir. Seferberlik Hali: (Sefer zamanı) Seferberlik faaliyetinin başlatıldığı gün ve saatten, kaldırıldığı güne kadar devam eden duruma denir.

127 Savaş Hali: Savaş ilanına karar verilmesinden, bu halin kaldırıldığının ilan edilmesine kadar devam eden süre içinde, hak ve özgürlüklerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı durumdur. Seferberlik Tanımı: Devletin tüm güç kaynaklarının, başta askeri güç olmak üzere, savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı, hak ve özgürlüklerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandığı haldir.

128 Seferberlik türleri: 1. Uygulama alanı bakımından a. Genel Seferberlik b. Bölgesel (kısmi) Seferberlik 2. Kapsam bakımından a. Topyekün Seferberlik b. Silahlı Kuvvetler Seferberliği  Personel Seferberliği  Lojistik Seferberlik

129 Bir başka öngörü metodunu da ilk defa bu terimi kullanmış olan Robert Prechter’ın ifadesiyle “Sosyonomi” incelemesi olarak isimlendirebiliriz. Prechter, sosyal bilimlerin, fizik temelli bilimlerin 300 yıl önce bulunduğu noktada olduğunu iddia etmektedir ve Ralph Nelson Elliott’un dalga teorisinden hareketle, bilimsel temellerini 1970’lerde yaygınlaşan kaos araştırmalarında bulan sosyonomi kavramını dile getirmiştir. Yaygın görüş, kitlesel ruh halindeki değişimin, ekonomik, sosyal ve kültürel değişimlerin sonucu olduğu yönündedir. Bu yaklaşıma göre, ekonomide, politikada, uluslar arası ilişkilerde ya da toplumsal yaşamdaki bir takım değişimler, kitlesel ruh halinde değişimlere neden olur. Sosyonomik yaklaşım ise, geleneksel yaklaşımın tam tersidir. Sosyonomik yaklaşıma göre ekonomideki, toplumsal yaşamdaki, politikadaki ya da uluslar arası ilişkilerdeki değişimler, toplumsal ruh halindeki değişimlerin sonucudur. Bu yaklaşıma göre, kitlesel ruh hali, olayları izlemez. Olaylar, kitlesel ruh halindeki değişimlerin sonucudur ve kitlesel ruh halindeki değişimler de insan etkinliklerinin sonucu olan alanlarda, olayların ilerleme ve gelişme çizgisini belirler. ÖNGÖRÜ

130 Finans piyasalarındaki trend değişiklikleri de, aynı yaklaşımla, olayların, haberlerin ve gelişmelerin sonucu değildir. Tam tersine, finans piyasalarındaki trend değişiklikleri, gelecekte yaşanacak olan olayların sinyallerini verirler. Fiyat grafikleri üzerinde ne kadar büyük derecede bir dalga başlangıcı görülüyorsa, toplumsal yaşamda da etkileri o derecede büyük olacak gelişmeler ve olaylar beklemek gerekir. Bu çerçevede, Elliott dalga analizi; fiyat hareketinin devamında, muhtemel pek çok dalga yapısının dikkate alınması, olası farklı modeller doğrultusunda piyasanın izlenmesi, dalgaların fiyat ve zaman boyutu dikkate alınarak birbirlerine oranlanması ve hangi seviyelere ulaşabileceğinin analizi, hangi fiyat seviyeleri geçildiğinde hangi modellerin olasılık dışına çıktığı, hangi modellerin olasılığının kuvvetlendiği gibi karmaşık bir yaklaşıma dayanır. Elliott analizinde temel, fibonacci sayıları ve dalga yapısının kendisidir. Bu analiz şeklinde toplulukların psikolojilerinin ve davranışlarının fiyat çubuklarına yansıması incelenir. Stratejik Açıdan Çin – Hasan Bilgin

131 Moskova gezi resimleri ve Moğolistan gezi resimleri tartışma.

132 26-30 Aralık 2011 4. HAFTA

133 Sivil Savunma  Birinci Dünya Savaşından sonra sivil halkın cephe gerisinde korunması fikri ortaya çıkmış, Türkiye’de 1928 yılında halkın hava saldırılarına karşı korunması için Pasif Korunma Teşkilatı kurulmuştur.  Gelişen havacılık teknolojisi İkinci Dünya Savaşında kayıpların yüzde 48’inin sivil halktan olmasına neden olmuştur.

134  Bundan dolayı cephe gerisindeki kayıpları en aza indirmek amacıyla Sivil Savunma örgütleri kurulmaya başlanmıştır. Bu sivil savunma kavramı barış dönemlerinde deprem, yangın ve sel baskınları gibi doğal afetleri de kapsamına almaya başlamıştır.  Bu oluşuma bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de Sivil Savunma adı verilmiş ve 1959 yılında yürürlüğe giren 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu ile İçişleri Bakanlığına bağlı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Sivil Savunma, her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ile faaliyetleri kapsar, başka bir ifade ile Sivil Savunma, can ve mal kurtarma olarak tanımlanabilir.

135 Sivil Savunma teşkilatının görevleri  Savaş zamanında halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması,  Doğal afetlerde can ve mal kurtarma,  Büyük yangınlarda can ve mal kaybını azaltma,  Savaş zamanında her türlü savunma gayretlerinin, sivil halk tarafından en üst derecede desteklenmesinin sağlanması,  Savaşta cephe gerisindeki halkın moralinin kuvvetlendirilmesi,

136  Savaşta ve doğal afetlerde yok olmaları, çalışmaz hale gelmeleri, toplum yaşamını büyük ölçüde etkileyecek, ordunun savaş gücünü azaltacak nitelikteki önemli resmi ve özel işletme ve tesislerin korunması, çalışmalarının sürekliliğinin sağlanması, ivedi onarımlarının yapılması,  Bütün bu işlerin silahsız olarak bilinçli bir şekilde yapılmasıdır.

137 SİVİL SAVUNMA TEŞKİLATI Merkez Teşkilatı  Sivil Savunma Koleji  Sivil Savunma Birlikleri  Uyarı Alarm Merkezleri İl Teşkilatı  İllerde Sivil Savunma Müdürlükleri  İlçelerde Sivil Savunma Müdürlükleri veya memurlukları  Kurumlarda Sivil Savunma Uzmanları  Sivil Savunma Mahalli Kuvvetleri

138 SİVİL SAVUNMA MAHALLİ KUVVETLERİ Bu kuvvetler, askerlikle ilgisi olmayan ya da kendisine milli savunma ile ilgili diğer kanunlarla herhangi bir görev ve yükümlülük verilmemiş, 15 yaşını bitirmiş ve 65 yaşını bitirmemiş kadın-erkek yurttaşlar arasında sivil savunma yükümlülüğü verilenlerden meydana gelir.  Şehir ve Kasaba Sivil Savunma Teşkilleri  Korunma Kılavuzları  Resmi ve Özel Kuruluşların Teşkilleri

139  Şehir ve Kasaba Sivil Savunma Teşkilleri  Karargah Servisi  Kurtarma Servisi  İlk Yardım ve Ambulans Servisi  Sosyal Yardım Servisi Emniyet ve Trafik Servisi Teknik Onarım Servisi Hastaneler Servisi  Korunma Kılavuzları  Şef Kılavuzluk (5*10.000)  Baş Kılavuzluk (5*2.000)  Kılavuzluk (2.000 kişilik bölge)

140  Resmi ve Özel Kuruluşların Teşkilleri  Kontrol Merkezi ve Karargah Servisi  Emniyet ve Kılavuz Servisi  İtfaiye Servisi  Kurtarma Servisi  İlk Yardım Servisi  Sosyal Yardım Servisi  Teknik Onarım Servisi

141 SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ 3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki kanuna göre;  Sivil savunma hizmetlerini yurt düzeyinde teşkilatlandırmak, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda bu hizmetlerin planlanmasını, uygulanmasını, koordinasyonunu sağlamak ve denetimini yapmak,  Her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbirleri, acil kurtarma ve ilk yardım faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,

142 SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ  Yangından korunma ve önleme tedbirlerini, itfaiye teşkilatlarının standartlarını tespit etmek, personelini eğitmek, kurumları denetlemek ve koordinasyonunu sağlamak,  Sivil savunma personelini eğitmek ve halka sivil savunma bilgileri vermek,  Sivil savunma fonunu yönetmek,  Bakanlığın savunma sekreterliği görevini yapmak,  Özel kanunla verilen diğer görevleri yürütmektir.

143 Güç Mücadelesi ve Uluslararası İlişkiler Bağlamında Çinli Düşünce Yapısının Analizi Günümüzde insanlık nüfusunun yaklaşık dörtte birini oluşturan ve ekonomik açıdan dev adımlarla büyüyen Çin korkulara neden olmaktadır. Gelişen bilim ve iletişim imkânları sayesinde etki alanı giderek genişleyen, belki de insanlık tarihinin bu en büyük oyuncusunun bilinmeyen yönleri araştırmalara konu olmaya başlamıştır. Çin kültürünün oluşumunu bilmenin ve Çinli düşünce yapısının analizinin, ekonomik ilişkilerden uluslararası ilişkilere, bilimsel faaliyetlerden askeri ilişkilere ve toplumlararası karşılıklı kültür alışverişine kadar her alanda fayda saylayabileceği değerlendirilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Çinli düşünce yapısının kökenlerini, tarihsel gelişimini, diğer kültürlerle etkileşimlerini belirterek, Marksist ve Maoist ideolojilerin bugünkü Çin’e etkilerini ve sonrasında nasıl değişimler olduğunu ortaya koymaktır. Bu yapıldığında, Çinlilerle her alanda kurulacak ilişkilerde dikkat edilmesi gereken hususlar daha anlaşılır olacaktır.

144 Tarihsel dönemde hiçbir kültür tam bir yalıtım durumunda değildi. Tahmin edilenin çok ötesinde bir kültür alışverişi de toplumlar arasında bulunmaktaydı. Bu nedenle değişik bölgelerde kültür karışımları vardı. Çin’de Shang Devleti (M.Ö. 1450-1050) ortalarından itibaren Çin düşüncesine kuzeyli kavimlerin etkisiyle astral(göksel) bir kült nüfuz etmiş ve artık inanış Gök Dini haline dönmüştür. Arkeoloji biliminden öğrendiklerimize göre M.Ö. 1000’den itibaren Çin’de gerçek bir Çin kültüründen bahsedebiliriz. Wolfram Eberhart’a göre, Çin’de yazı en erken M.Ö. 1500’lü yıllarda bulunmuş olmalıdır. Düşünsel açıdan “Dünya tarihinin ekseni olan dönem” de diyebileceğimiz M.Ö. 600-500’lü yıllarda batıda olduğu gibi Çin’de de düşünürler ortaya çıkmış, Lao Tze ve Konfüçyüs ile onları takip edenler o güne kadar olan tüm kültürel gelişmeyi ifade etmişlerdir. Dokuz klasik adı verilen eserler memur olmak isteyenler için sınavlarda sorulan soruların kaynakları olarak kullanılmıştır. Bazı dönemlerde Konfüçyüs kitapları ve eski klasikler yasaklansa da günümüze kadar intikal etmiştir.

145 M.S. 4. asrın başlarına kadar kuzeyli göçebeler güneye yerleşmemiş, kültürlerini korumaya çalışmışlardır. Orhun Yazıtlarında da güneydeki hayat tarzının, Mao’nun ifadesiyle şekere bulanmış mermilerin korkutuculuğu belirtilmektedir. Daha sonra değişen strateji güneye gidip yerleşmek ve yerliler gibi olup onlara hükmetmek haline gelmişti. Bunun sonucunda 1911 yılına kadar Çin kuzeylilerin hâkimiyetinde kaldı. Müzikten dansa, takvimden ve at kültüründen fiziki özelliklere ve dil yapısına kadar kuzeylilerin ciddi etkileri Çinli düşünceyi değiştirdi. Eski Çin felsefesiyle, Çinliler, o zamana kadar yalnız Çin’i kültür memleketi olarak gösteriyorlar, diğer memleketlerin hepsini barbar sayıyorlardı. Kültür memleketi denildiği zaman, şehir kültürü ve ziraatı olan memleketler anlaşılıyordu. Bir Çinlinin Hun ordusu raporunda; (M.Ö. 140)“Çin geleneği, yabancıları, yabancılara karşı savaştırmaktır. Mümkün mertebe Hunlar ile karşı karşıya gelinmemelidir” demektedir.

146 Sun Zi’ye göre zaferi elde etmenin dört metodu vardır. En fazla tercih edilenden itibaren; -Savaşta en büyük öneme sahip olan şey düşmanın stratejisine taarruz etmek, -Onu müttefiklerinden ayırmak, -Onun ordusuna taarruz etmek, -En kötü politika şehirlere taarruz etmektir. Başka alternatif kalmamışsa şehirlere taarruz edilebilir. Tercih edilenler ilk iki metod olup, bunlar kuvvet kullanımından daha fazla diplomatik ve psikolojik taktileri içerirler ve karar vermek daha kolaydır.

147 Sun Zi’yi izleyen Çinli düşüncesinde, kişi, kurum, kuruluş ya da devletlere karşı doğrudan bir taarruz, muhatap alma ya da eyleme girişme söz konusu olmamaktadır. Çoğunlukla dolaylı yöntemler uygulanmakta, muhatabın düşüncesine, stratejisine taarruz edilmekte ve zaman faktörü sabırla kullanılmaktadır. Kendi çıkarlarını korumak ve geliştirmek isteyen ve acele eden tarafın hata yapması beklenmektedir.

148 Kaşgar gezi fotoğraflarının incelenmesi.

149 02-06 Ocak 2012 1. HAFTA

150 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI

151 09-13 Ocak 2012 2. HAFTA

152 Doğal Afetler ve Doğal Afetlerde Vatandaşın Sorumluluğu Büyük felaketlere, yıkımlara, çok sayıda insan ve hayvanın ölümüne yol açan deprem, sel, yangın, çığ, heyelan, kasırga, lav püskürmesi gibi olağanüstü büyük olaylara doğal afet denir.

153 Deprem Sırasında Ne Yapmalı:

154  Bina içinde iseniz; deprem sırasında sakin olup, paniğe kapılmayınız, cesaretinizi toplayınız ve koşuşturmayınız.  Depremler genellikle hafif bir sarsıntı, gürültü ile başlar ve birkaç saniye sonra daha yıkıcı sarsıntılar gelir. Bu birkaç saniye deprem sırasında ne yapacağınızı belirleyen "ev deprem planı"nınızı hemen uygulamaya koyunuz.  Büyük bir depremde ayakta durmanız, koşmanız mümkün değildir.

155

156 Deprem durduğunda elektrik, gaz, su vanalarını ve yanan ocakları hemen kapatınız. Kendinize güvenli bir çıkış yolu arayarak binayı terk ediniz.

157

158  Araç kullanıyorsanız; bulunduğunuz yer eğer güvenli ise durunuz ve araç içinde kalınız.  Köprülerden, üstgeçitlerden, tünellerden uzak durunuz.  Eğer mümkünse ağaçlardan, direklerden ve enerji nakil hatlarından uzakta kalınız.

159  Çömeliniz ya da döşemeye yatınız.  Sağlam bir masa, sıra, mobilya veya kapı kasasını altına giriniz ve başınızı koruyunuz.  Masaya tutunun ve onunla birlikte hareket etmeye hazır olunuz. Pozisyonunuzu sallantı duruncaya kadar ya da hareket etmek güvenli oluncaya kadar değiştirmeyiniz.  Pencerelerden, şöminelerden, sobalardan, ağır mobilya veya kolayca devrilebilecek eşyalardan uzak durunuz.  Bina içinde kalınız. Dışarı çıkarsanız düşen cam kırıkları yada bina molozlarından yaralanabilirsiniz.

160  Tiyatro, okul sinema, büro gibi kalabalık yerlerde iseniz, kesinlikle merdivenlere, asansörler koşmayınız.  Unutmayın ki bu yerler hasar görmese dahi, aynı anda yüzlerce kişinin panik içerisinde koşarak çıkış yerlerinden binayı terk etmeleri mümkün değildir.  Kendinizi koltuk, sıra gibi yerlerde korumaya alınız, sakin olunuz ve başkalarını da aynı şekilde davranmaya davet ediniz.

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179 NBC SİLAHLARI (Nükleer, Biyolojik, Kimyasal) Nükleer Silahların Etkileri:  Işık: Güneşli bir günde dahi insan gözünde 15-45 dakika kadar süren geçici körlük yapabilecek parlaklıktadır.  Isı: bu etki insanlar üzerinde 1., 2. ve 3. Derece yanıklar meydana getirebilmektedir.  Radyasyon: Ani radyasyon ve radyoaktif serpinti olmak üzere iki türlüdür. Ani radyasyon 20 sn. süreli ve geçicidir. Radyoaktif serpinti ise yüzeyde ya da yüzeye yakın olarak patlatılan nükleer silahların yerden kaldırmış olduğu ve radyoaktif hale gelen cisimlerin 30-60 dakika sonra ağırlıklarına göre dökülmeleridir.

180 Biyolojik Silahlar:  Canlı varlıklara etki eden, çeşitli bulaşıcı hastalık etkenlerinden (mikrop) veya toksinlerden (zehir) üretilmiş silahlardır.  Genel özellikleri; bulaşıcıdırlar, zehirlidirler, geniş alana etki edebilirler, keşfedilmeleri güçtür, yapımları kolaydır, toplu ölüm silahlarının en ucuz olanlarıdır, kuluçka dönemi nedeniyle gecikmeli etki yapabilirler. Kimyasal Silahlar:  Kimyasal özellikleri sayesinde öldürücü, yaralayıcı ve tahriş edici etkiler gösteren, sis ve yangın meydana getiren, bitki ve metallere etkili olan katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerden yapılmış silahlardır.

181 FİBONACCİ hakkında bilgi verilecek. Kısa film izlenecek. http://www.youtube.com/watch?v=KpBfbzxS1l4&feature=bf_p rev&list=PL629B5753F5210908&lf=results_main http://www.youtube.com/watch?v=jYsbFreUMkg

182 16-20 Ocak 2012 3. HAFTA

183 Atatürkçü Düşünce Yapısı Nedir? Kısa bir özet ile giriş yapılacak.

184 Fibonacci sayı ve oranları – Elliott Dalga Analizi Sosyonomi

185  Elliott Dalgası bakış açısına göre, bir piyasadaki fiyat hareketlerinin çizimi topluluk psikolojisinin grafiksel gösterimidir.  Elliott dalga teorisi, piyasa fiyat hareketinin görünen rastsal akışını topluluk psikolojisinin doğal akışına dayanan tanımlanabilir ve öngörülebilir kalıplara çevirir.  Dalga Teorisi, fiyat davranışı noktasından hareket eder. Piyasa hareketlerinde tesadüfler, acayiplik ya da sınıflandırılamazlık yoktur.

186  Tarih tekerrür etmez, düşüş ve yükselişler benzerlik gösterirler. Çünkü her bir fiyat hareketi Elliott’un tarif ettiği standart dalga modellerinden biridir. Ancak her fiyat hareketi özgündür ve kendi ilerleme mekanizması içinde incelenmelidir.  Dalga Teorisi de insan davranışlarını ve bu davranışların sayısal değerlere dönüştüğü piyasaları ölçek olarak alır. İnsan davranışları ise, coğrafi, ırksal ve demografik özelliklerden bağımsız olarak dünyanın her yerinde aynıdır. Ancak koşullar ne kadar benzer olursa olsun, grafikler üzerinde birbirine benzemekle birlikte her biri özgün dalga yapıları oluştururlar.

187  İnsan etkinliklerini, doğanın tüm diğer süreçlerinden ayrı tutan, rastgele, kestirilemez ve tahmin edilemez olarak kabul eden yaklaşımların aksine Dalga Prensipleri, büyümenin evrensel matematik modeli olan Fibonacci sayı serilerinden hareketle insan etkinliklerinin sonucu olan tüm süreçlerin de düzenli ve kestirilebilir yapılar içinde geliştiğini varsayar.  İnsan faaliyetlerinin birçok alanı dalga prensibini takip eder. Fakat borsa en fazla kullanılan yerdir.

188  Dalga prensipleri, insanların kitlesel davranışlarındaki zıtlıkların sonucu olan karşılıklı etki ve tepkilerle ileri gidiş ve geri dönüş süreçlerini oluşturduğunu kabul eder.  Hiçbir ilerleme kesintisiz değildir. Her ileri gidiş, bir geri dönüşle kesintiye uğramak durumundadır. Başka bir ifade ile her şey med ve cezir olayı gibi denizin alçalıp yükselmesi şeklinde belirli bir ritim içinde dalgalanmaktadır.  Bu ileri gidiş ve geri dönüşlerden oluşan süreci kontrol eden mekanizma ise “Fibonacci Sayı Serileri ve Altın Oran”dır. Phi olarak bilinen bu sayı, doğadaki tüm büyüme, genişleme, küçülme ve daralma süreçlerinde olduğu gibi, insan etkinliklerinde de söz konusudur.

189 Fibonacci sayı serisi, sadece ilerlemenin büyüklüğünü değil, süresini ve genişleme çapını da tayin eden en önemli faktördür.


"19-20 EYLÜL 2011 3. HAFTA Dersin işlenişi ve müfredat hakkında bilgi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları