Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Adli Tıp ve Adli Bilimlere Giriş

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Adli Tıp ve Adli Bilimlere Giriş"— Sunum transkripti:

1 Adli Tıp ve Adli Bilimlere Giriş
Prof. Dr. Nesime YAYCI Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

2 ADLİ BİLİMLER VE ADLİ TIP
Adli bilimlerin amacı suç unsuru bulunan adli nitelikteki olaylarda, verileri değerlendirerek sonuçları, suçu aydınlatacak şekilde hukukun kullanabileceği deliller haline getirmek Tıp, hukuk, fen, sosyal ve kriminal alanları ilgilendirir.

3 ADLİ BİLİMLER İÇERİSİNDE ADLİ TIBBIN YERİ
ADLİ TIP Adli bilimler alanındaki bilim dalları, birbiri ile iç içe geçmiş olup, çoğu kez bunları keskin sınırlar ile birbirinden ayırabilmek mümkün değildir.

4 ADLİ TIP Adli tıbbın temel görevi, otopsileri yapmak, ölüm sebeplerini ve zamanını saptamak, adli bir olaya yönelik insan vücudu üzerindeki darp izlerini tespit etmek ve cinsel saldırılarda delil saptamaktır. Adli Tıp, Tıp alanında bir uzmanlık dalıdır. Adli Tıp Uzmanı Doktor kökenlidir.

5 ŞİDDET Her türlü saldırılar Çocuk istismarı Yaşlı istismarı
Aile içi şiddet Cinsel saldırı İnsan hakları ihlali, işkence İntihar Kazalar

6 ÖLÜM BİLİMİ (TANATOLOJİ)
Ölüm nedenleri, orijinleri, şekilleri, Ölümün belirtileri Ölüm zamanı Ölüme etki eden faktörler Ölümle ilgili diğer unsurlar Otopsi

7 ADLİ TRAVMATOLOJİ (Adli yaralanma bilimi)
Yaşayan kişilerde travma ile oluşan zararlar Bu zararları meydana getiren etkenler Orijin (kaza, cinayet, intihar, doğal) Travmatik değişikliklerin her birinin ağırlık dereceleri Yaralanmanın zamanı ve bunlarla ilgili diğer unsurlar

8 CİNSEL SUÇLAR Cinsel ilişkinin gerçekleşip gerçekleşmediği
Cinsel saldırının derecesi ve sonuçları Olayda fiziksel şiddet veya kurbanın direncini kırıcı yöntemler kullanılıp, kullanılmadığı Saldırganın ve olay yerinin belirlenmesine yönelik fiziksel muayeneler, delil toplaması ve laboratuar incelemeleri Saldırı kurbanlarının fiziksel ve ruhsal tedavi sürecinde yönlendirilmesi Saldırı sonrası istenmeyen gebeliklere ve bulaşıcı hastalıklara karsı alınması gereken önlemler

9 Multidisipliner (Çok alanlı)yaklaşım
Adli Tıp uzmanı Kadın hastalıkları uzmanı Çocuk psikiyatristi Çocuk cerrahı, Dermatolog Adli hemşire, Psikolog, Pedagog Sosyal hizmet uzmanı Hukukçu

10 TIP HUKUKU/SAĞLIK HUKUKU
Hekimin yasal sorumluluk ve yetkileri Hekim hataları (Malpraktis) Hasta ve hekim hakları Hukukun ve tıbbın kesiştiği diğer alanlar

11 ADLİ PSiKiYATRİ Suç işleyen kişinin bilinç durumunu etkileyecek derece ve nitelikte ruhsal bozukluğa neden olan bir etken, akıl hastalığı ya da zeka geriliği olup olmadığı ve dolayısıyla suçu isleyen kişinin tam ceza almasına engel olacak bir durumunun bulunup, bulunmadığı Suç işleyen çocukların bu suçun ve sonuçlarının farkında olup olmadıkları Kendisine cinsel saldırıda bulunulan bir kişinin ruhsal olarak buna karsı koymasına engel bir durumunun bulunup, bulunmadığı Satış, vasiyet, miras gibi hukuki işlemleri gerçekleştiren kişinin akıl sağlığı yerinde olarak bu işlemleri gerçekleştirip gerçekleştirmediğinin belirlenmesi Ruhsal yaralanmalar

12 ADLİ PSİKOLOJİ Mağdur ya da sanıkların zeka ve kişilik çözümlenmesi
Çeşitli psikiyatrik yardımcı testlerden yararlanır Cinsel saldırı, çocuk ve kadın istismarı mağdurlarının uğradıkları psikolojik travmanın en aza indirgenmesi Sanık, tutuklu ve hükümlülerin psikolojik sorunlarının çözümü

13 ADLİ PATOLOJİ Otopsi sırasında organların makroskobik incelemeleri
Otopsi sonrasında alınmış örneklerin mikroskobik incelemeleri

14 ADLİ TOKSİKOLOJİ (ADLİ KİMYA)
Zehirlenmelerde, yaşayan kişilerin kan, idrar, tükürük, kıl gibi materyallerinde, ölen kişilerin ise bunlara ek olarak iç organ parçaları ve diğer vücut sıvılarında herhangi bir toksik (zehirleyici) ya da narkotik (uyuşturucu) madde veya alkol bulunup, bulunmadığı Alınan gıda ve sıvılarda toksik madde olup, olmadığı Bir maddenin narkotik ya da toksik özellikte olup, olmadıgı Bu tür maddelerin etkileri

15 ADLİ BİYOLOJİ Her türlü leke ve biyolojik materyalleri inceler
Plankton gibi mikroorganizmaları inceler Adli mikrobiyoloji, adli hemogenetik, adli entomoloji ve adli palinoloji bilim dalları ile sıkı işbirliği içindedir

16 ADLİ MİKROBİYOLOJİ Otopsi sırasında cesetten alınan örneklerde ve biyolojik saldırılarda canlılara ait örneklerin mikrobiyolojik incelenmesi Gıda ve sıvılarda kontaminasyon olup, olmadığı

17 ADLİ HEMOGENETİK Kan grup-subgrup tayinleri ve DNA incelemeleri ile annelik-babalık ve akrabalık ilişkileri Sanığın olay yeri ya da kurban üzerinde bırakmış olabileceği sperm, kan, tükürük, kıl, vücut hücreleri, dışkı gibi biyolojik materyalleri inceleyerek kimliklendirme

18 ADLİ RADYOLOJİ/ GÖRÜNTÜLEME
Yasayan kişilerde ve cesetlerde, kimlik belirtimi için eski kırıkları ve protezlerin saptanması Yaş tayini amacıyla kemikleşme noktalarının belirlenmesi Travmalar sonrası ne tür lezyonlar meydana geldiği Meydana gelmiş lezyonlar ile travmanın uyumluluğu Vücutta kalmış metalik cisimlerin belirlenmesi

19 ADLİ ANTROPOLOJİ VE ADLİ ANTROPOMETRİ
Çürümüş insan cesedinin bulunabilen kalıntılarından kimlik, ırk, yaş, boy ve cinsiyet belirleme İskelet kalıntılarından ölüm sebeplerini saptama

20 FASİYAL REKONSTRÜKSİYON YENİDEN YÜZLENDİRME
Yumuşak dokularından arınmış bir şekilde bulunan bir kafatasının nasıl bir yüze sahip olduğunun gerek plastik yöntemler gerekse bilgisayar ortamında araştırılması

21 ADLİ Kimliklendirme Yaşayan kişilerde ya da cesetlerde kimlik belirlemesine yönelik olarak ırk, yaş, cinsiyet, boy gibi kişilik özelliklerini saptama Adli radyoloji, Adli antropoloji Antropometri Yeniden yüzlendirme (fasiyal rekonstrüksiyon) Parmak izi Adli hemogenetik

22 KRiMiNOLOJi Suça yönelten faktörlerin tespiti
Suçluluğun önlenmesi için çalışma ve araştırmalar Suç Psikolojisi: Suç işleyen kişilerin ruhsal çözümlemeleri ile olayları açıklığa kavuşturulması Suçlunun Psikolojik Profilin çıkarılması Suç bölgelerinin belirlenmesi

23 ADLİ OBSTETRİ (ADLİ KADIN DOĞUM)
Bir kadının gebe olup, olmadığı Gebeliğin bulunduğu durumlarda gebelik süresi Doğum ya da düşük yapıp yapmadığı, yaptıysa ne kadar süre önce yaptığı Düşük yapma riski bulunup, bulunmadığı Düşüğün travma ile ilgili olup olmadığı

24 ADLİ ODONTOLOJİ (ADLİ DİŞ HEKİMLİĞİ)
Kimliklendirme: Diş ve diş etlerinden özellikle yanmış, parçalanmış, çürüyerek tanınmaz hale gelmiş cesetlerden kimliğini belirleme ve ısırık izinden sanık tayini Yaş tayini Zehirlenme Diş yaralanmaları Diş hekimlerinin hataları

25

26 ADLİ ENTOLOMOLOJİ Cesetteki böcek ve larvaları incelenerek cesedin ölüm zamanını ve kişinin öldüğü bölgeyi belirleme

27 ADLİ PALİNOLOJİ Cesedin vücudundaki ve giysilerindeki, sanığın vücudundaki, giysilerindeki ve olayda kullandığı araçlar ve silahlar üzerindeki toz-toprak kalıntılarında bulunabilecek polenlerin varlıklarını araştırarak kişinin ölüm yerini ve zamanını ya da sanığın olayla ilişkisini araştırır.

28 ADLİ ECZACILIK (ADLİ FARMAKOLOJİ)
Reçete sahtekarlıkları, farmakolojik ötenazi, ilaç bağımlılığı ve suiistimali ile ilgili analizler Yanlış tedavi, ilaç etkileşimleri ve ilaçların istenmeyen yan etkileri İlaç aracılığı ile işlenen suçlar İlaç etkisinde araç kullanımı Analiz sonuçlarında tahrifat İlaç zehirlenmeleri, ilaç risk ve yararları Psikoaktif ilaçların denge üzerindeki etkileri

29 ADLİ HEMŞİRELİK Yaralanmalar ve hasta tedavisi ile ilgili mahkemelerce sorulan sorulara klinik ve özel bilgi sunulması Cinsel saldırı, ölüm, çocuk istismarı olaylarının araştırılması, delil toplanması, bulguların kaydedilmesi İslahevinde ve yüksek güvenlikli psikiyatri hastanelerinde bulunan hükümlülerin bakım, tedavi ve rehabilitasyonları

30 BALİSTİK Ateşli silah ve patlayıcıların kullanıldığı olaylarda ölüm nedenlerini ve orijinlerini belirleme Kullanılan silah, barut ve çekirdeğin tespiti, hangi silahtan atıldıkları, atış mesafesinin belirlenmesi Kişinin ateş edip etmediği Kullanılan aletlerin yasal nitelikleri

31 ADLİ BELGE İNCELEME (GRAFOLOJİ)
Yazı ve imzaların kime ait olduğu Kimlik, pasaport, para, çek, senet, sözleşme ve kredi kartı gibi belgelerde sahtecilik bulunup bulunmadığı

32 SES VE GÖRÜNTÜ ANALİZLERİ
Ses ve görüntü bantlarını incelenerek bunların çözümlenmesi, geri plan sürekliliği, montaj aranması gibi teknik konularda adalete yardımcı olur.

33 ADLİ FOTOĞRAFİ Adli olaylarda fotoğraflama teknikleri
Fotoğrafları inceleyerek bunların çözümlenmesi, montaj aranması gibi teknik konular

34 ADLİ ANİMASYON/Adli Bilişim
Suç olaylarının bilgisayar yardımıyla yeniden canlandırılarak açıklanması ve bilgisayar aracılığı ile islenen suçların saptanması Bilgisayar/ İnternet Suçları

35 ADLİ OTOMOTİV ·        Trafik kazalarında Kazanın nedenini öğrenme, kazadaki kusur ve suç unsurlarını bulma, kusur derecelerini saptama ·        Trafik kazası sonucu yaralanan ve/veya ölenlerde adli muayene ve otopsi, kimliklendirme ·        Travmatik değişikliklerin lokalizasyonu ile niteliğinin belirlenmesi, ·        Giysiler ve lezyon niteliğinin incelenmesi ile kazadan sorumlu taşıtın tanımlanması, ·        Kaza öncesi konumun araştırılması, ·        Ölüm nedeni ve şekli ile ölüm zamanının belirlenmesi, ·        Geç ölümlerde nedensellik bağının kurulması ve ·        Kazanın gerçekleşmesinde etkili olabilecek diğer etkenlerin araştırılması

36 YANGIN ve KUNDAKLAMA Çıkan yangınlarda yangın sebeplerini tespit etme
Yangında oluşan hasarların nitelikleri Hızlandırıcı tespiti

37 ADLİ ASTRONOMİ Gökyüzü olaylarını inceleyerek, güneş ve ayın doğuş ve batış anları ile yüksekliğini matematik ve fizik yöntemlerle saptayıp, olay sırasında ve olay yerindeki ortamın aydınlık olup, olmadığını belirleme ADLİ METEOROLOJİ Uydu ve radar görüntülerini inceleyerek, olay sırasında, olay yerindeki ısı, reaktif nem, rüzgar hız ve yönü, yağıs, bulutlanma, kuraklık, sel, toprak kayması, görüş alanı saptama

38 ADLİ MÜHENDİSLİK Olay yerinde, sanık, mağdur ve maktul üzerinde bulunabilecek, boya kalıntıları, cam kırıkları, kağıt parçacıkları, mürekkep ve diğer kimyasal madde kalıntıları gibi materyallerin kimyasal ve fiziksel analizlerini yaparak bu maddelerin orijinleri, oluşum şekilleri, nitelikleri gibi konularda görüş bildirme Silah olarak kullanılabilecek taş, sopa ve diğer eşyaların dayanıklıları, darbe anındaki hızları, darbeyi uygulayan kişinin maksimum gücü Araçların lastiklerindeki izler ve aşınma durumları Giysilerin ve suçla ilintili diğer delillerin üretiminde kullanılan materyaller ve bunların üretim yerlerini belirleme

39 DVI(Disaster victim identification)
DVI(Disaster victim identification) . Felaket Kurbanları Kimliklendirilmesi Deprem, yangın, uçak faciası gibi olaylarda tamamen uzman kadrodan oluşan takım Kimlik tespit ve teşhis işlemlerinde  koordinasyon sağlar Bu tim; polis, jandarma, adli tıp uzmanı, adli diş hekimi , DNA Uzmanı , Adli Antropolog gibi konusunda uzman personellerden oluşur


"Adli Tıp ve Adli Bilimlere Giriş" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları