Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

R İ SK YÖNET İ M İ Öznur OKAY Mali Hizmetler Uzmanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "R İ SK YÖNET İ M İ Öznur OKAY Mali Hizmetler Uzmanı."— Sunum transkripti:

1 R İ SK YÖNET İ M İ Öznur OKAY Mali Hizmetler Uzmanı

2 Risk Nedir? Gelecekte kar ş ıla ş ılabilecek olan ve amaçların gerçekle ş tirilmesini engelleyebilecek tehditler/olumsuzluklar veya amaçlara ula ş mayı kolayla ş tırabilecek fırsatlardır.Gelecekte kar ş ıla ş ılabilecek olan ve amaçların gerçekle ş tirilmesini engelleyebilecek tehditler/olumsuzluklar veya amaçlara ula ş mayı kolayla ş tırabilecek fırsatlardır.

3 D İ B’in Amaçları Nitelikli dinî bilgi (sorun çözücü, güncel ve bilimsel kriterlere uygun) üretmekNitelikli dinî bilgi (sorun çözücü, güncel ve bilimsel kriterlere uygun) üretmek Nitelikli din görevlisi sayısını artırarak kaliteli din hizmeti sunmakNitelikli din görevlisi sayısını artırarak kaliteli din hizmeti sunmak Din hizmetlerini toplumun tüm kesimlerine ulaştırmakDin hizmetlerini toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak

4 D İ B’in Amaçları Yurtdışındaki vatandaşlarımızın kimliklerini koruyacak ve yaşadıkları toplumla bütünleşmelerine katkı sağlayacak nitelikte din hizmeti götürmekYurtdışındaki vatandaşlarımızın kimliklerini koruyacak ve yaşadıkları toplumla bütünleşmelerine katkı sağlayacak nitelikte din hizmeti götürmek Kurumu, özlük hakları bakımından cazip hale getirmekKurumu, özlük hakları bakımından cazip hale getirmek Töre cinayeti, aile içi şiddet, madde bağımlılığı ve ayrımcılık gibi toplumsal sorunların çözümünde dini açıdan etkin rol almakTöre cinayeti, aile içi şiddet, madde bağımlılığı ve ayrımcılık gibi toplumsal sorunların çözümünde dini açıdan etkin rol almak

5 Risk Yönetiminin Faydaları Sürpriz ve kayıpları en aza indirir,Sürpriz ve kayıpları en aza indirir, Hızlı ve etkili karar almaya yardımcı olur,Hızlı ve etkili karar almaya yardımcı olur, Zaman tasarrufu sa ğ lar,Zaman tasarrufu sa ğ lar, Kaynak israfını önler,Kaynak israfını önler, Risklerin makul seviyelerde tutulmasını sa ğ lar,Risklerin makul seviyelerde tutulmasını sa ğ lar, Ki ş ileri yeniliklere açık olma konusunda cesaretlendirir.Ki ş ileri yeniliklere açık olma konusunda cesaretlendirir.

6 Risk Yönetiminin Temel Unsurları Risklerin tanımlanmasıRisklerin tanımlanması De ğ erlendirilmesiDe ğ erlendirilmesi Kontrol faaliyetlerinin belirlenmesiKontrol faaliyetlerinin belirlenmesi Görev ve sorumlulukların tayiniGörev ve sorumlulukların tayini Risk yönetiminin (kontrol faaliyetlerinin) uygulanmasıRisk yönetiminin (kontrol faaliyetlerinin) uygulanması İ zleme İ zleme

7 Risk Yönetiminin Kurgulanması Risklerin belirlenmesiRisklerin belirlenmesi Vizyon, misyon ve de ğ erlerVizyon, misyon ve de ğ erler İ ç ve Dı ş Ko ş ullar İ ç ve Dı ş Ko ş ullar Risk EvreniRisk Evreni

8 D İ B’in Misyonu Toplumun dinî ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermek amacıyla İslam Dini’nin temel kaynaklarına dayalı doğru ve güncel bilgi ile toplumu din konusunda aydınlatmak, inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek ve ibadet yerlerini yönetmektir.Toplumun dinî ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermek amacıyla İslam Dini’nin temel kaynaklarına dayalı doğru ve güncel bilgi ile toplumu din konusunda aydınlatmak, inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek ve ibadet yerlerini yönetmektir.

9 D İ B’in Vizyonu Türkiye ve dünyada İslam Dini’ne ilişkin her hususta referans alınan, en etkin ve saygın kurum olmakTürkiye ve dünyada İslam Dini’ne ilişkin her hususta referans alınan, en etkin ve saygın kurum olmak

10 D İ B’in De ğ erleri İnsan hak ve özgürlüklerine saygıİnsan hak ve özgürlüklerine saygı TutarlılıkTutarlılık YetkinlikYetkinlik EtkililikEtkililik Temel kaynaklara dayalı doğru ve güncelleştirilmiş bilgiyi esas almakTemel kaynaklara dayalı doğru ve güncelleştirilmiş bilgiyi esas almak GüvenilirlikGüvenilirlik BirleştiricilikBirleştiricilik KuşatıcılıkKuşatıcılık FedakârlıkFedakârlık

11 Risk Belirleme Teknikleri Mülakat ve Atölye Çalı ş maları,Mülakat ve Atölye Çalı ş maları, Odak Grubu Çalı ş malarıOdak Grubu Çalı ş maları Olay EnvanteriOlay Envanteri Dahili AnalizDahili Analiz Eski VerilerEski Veriler İş lem akı ş analizi İş lem akı ş analizi Uyarıcı göstergeUyarıcı gösterge

12 Risklerin De ğ erlendirilmesi Muhtemel risklerin gerçekle ş me ihtimalini, gerçekle ş mesi halinde olası etkilerinin önceden tahmin ve tespit edilmesini ve yönetimin bu riskleri göze alma düzeyinin belirlenmesini içeren süreçtir.Muhtemel risklerin gerçekle ş me ihtimalini, gerçekle ş mesi halinde olası etkilerinin önceden tahmin ve tespit edilmesini ve yönetimin bu riskleri göze alma düzeyinin belirlenmesini içeren süreçtir.

13 Risklerin Önceliklendirilmesi Zaman olarak gerçekle ş me aralı ğ ı ve kurumun ba ş arısına etkisi açısından risklerin sıralanmasını ifade eder.Zaman olarak gerçekle ş me aralı ğ ı ve kurumun ba ş arısına etkisi açısından risklerin sıralanmasını ifade eder. Etki ve ihtimal düzeyleri, risklerin önemlilik düzeylerinin göstergesidir.Etki ve ihtimal düzeyleri, risklerin önemlilik düzeylerinin göstergesidir.

14 Risk De ğ erlendirme Tablosu 3X3 MATR İ S İ ETK İ 1 2 3 1 2 3 3 2 1 Orta (1x3) Yüksek (2x3) Yüksek (3x3) Dü ş ük (1x2) Orta (2x2) Yüksek (3x2) Dü ş ük (1x1) Dü ş ük (2x1) Orta (3x1) İHTİMAL

15 Risk Kütü ğ ü D İ B’ İ N R İ SK KÜTÜ Ğ Ü Temel Riskler Muh. Sonuç Birim İ htim al Etki Risk Skoru Kontrol Faaliyetle ri De ğ erle ndirme 1… İ li ş kin Risk 2… İ li ş kin Risk

16 Kontrol Türleri ÖnleyiciÖnleyici DüzelticiDüzeltici YönlendiriciYönlendirici DenetleyiciDenetleyici

17 Riskleri Kar ş ılama Yöntemleri Azaltma( Riskle Mücadele Etme)Azaltma( Riskle Mücadele Etme) Kaçınma (Faaliyetten Vazgeçme)Kaçınma (Faaliyetten Vazgeçme) Transfer Etme (Payla ş ma)Transfer Etme (Payla ş ma) Kabullenme (Göze Alma)Kabullenme (Göze Alma) Fırsatları De ğ erlendirmeFırsatları De ğ erlendirme

18 Görev ve Sorumluların Tayini Başkan (Üst Yönetici) Risk Yöneticisi (Başk. Yard.) Risk Yetkilisi (Daire Bşk.) Risk Sorumluları

19 Ba ş kan Kurumun risk yönetiminin genel i ş leyi ş ini belirler ve izler.Kurumun risk yönetiminin genel i ş leyi ş ini belirler ve izler.

20 Risk Yöneticisi Risk yetkililerinin risklerin durumu, risklerin önceliklerindeki de ğ i ş imi, yeni riskler ve risk kaydından çıkan riskler ile kontrol faaliyetleri konularındaki de ğ erlendirmelerini inceler ve atılması gereken adımları belirler.Risk yetkililerinin risklerin durumu, risklerin önceliklerindeki de ğ i ş imi, yeni riskler ve risk kaydından çıkan riskler ile kontrol faaliyetleri konularındaki de ğ erlendirmelerini inceler ve atılması gereken adımları belirler. Risk kaydının 3 ayda bir güncellenmesi için gerekli koordinasyonu sa ğ lar.Risk kaydının 3 ayda bir güncellenmesi için gerekli koordinasyonu sa ğ lar. Ba ş kanı bilgilendirir.Ba ş kanı bilgilendirir.

21 Risk Yetkilisi Risk sorumlularının görevlendirilmesini, koordine edilmesini, de ğ erlendirmelerinin incelenmesini, mücadele yöntemlerinin izlenmesini, raporlarının incelenerek müzakere edilmesini sa ğ lar ve sonuçları risk yöneticisine rapor eder.Risk sorumlularının görevlendirilmesini, koordine edilmesini, de ğ erlendirmelerinin incelenmesini, mücadele yöntemlerinin izlenmesini, raporlarının incelenerek müzakere edilmesini sa ğ lar ve sonuçları risk yöneticisine rapor eder. Risk sorumlularının yeni riskler hakkındaki önerilerini de ğ erlendirir.Risk sorumlularının yeni riskler hakkındaki önerilerini de ğ erlendirir. Kontrol hatalarını ara ş tırır.Kontrol hatalarını ara ş tırır. Risk kaydının 3 ayda bir güncellenmesi faaliyetlerini yürütür.Risk kaydının 3 ayda bir güncellenmesi faaliyetlerini yürütür. Risk sorumlularının hazırladı ğ ı yıllık raporları Strateji Geli ş tirme Daire Ba ş kanlı ğ ına gönderir.Risk sorumlularının hazırladı ğ ı yıllık raporları Strateji Geli ş tirme Daire Ba ş kanlı ğ ına gönderir.

22 Risklerin durumunu sürekli olarak de ğ erlendirir (ihtimal ve etkileri açısından).Risklerin durumunu sürekli olarak de ğ erlendirir (ihtimal ve etkileri açısından). Riskleri azaltmak için risk yetkilisi ile birlikte gerekli kontrol faaliyetlerine karar verir ve bunları uygular.Riskleri azaltmak için risk yetkilisi ile birlikte gerekli kontrol faaliyetlerine karar verir ve bunları uygular. Kontrol faaliyetlerinin sonuçlarını izler.Kontrol faaliyetlerinin sonuçlarını izler. Personelle ileti ş im kurarak yeni riskleri belirler.Personelle ileti ş im kurarak yeni riskleri belirler. 3 ayda bir risk yetkilisine risklerin durumunu rapor eder.3 ayda bir risk yetkilisine risklerin durumunu rapor eder. Önemli kontrol aksaklıklarını risk yetkilisine iletir.Önemli kontrol aksaklıklarını risk yetkilisine iletir. Risklerin nasıl yönetildi ğ i hususunda yıllık rapor hazırlar.Risklerin nasıl yönetildi ğ i hususunda yıllık rapor hazırlar. Personelin faaliyetlerini risk yönetimi açısından izler ve de ğ erlendirir.Personelin faaliyetlerini risk yönetimi açısından izler ve de ğ erlendirir.

23 İ zleme, De ğ erlendirme ve Nihai Raporlama İ zleme iki ş ekilde yapılabilir.Sürekli izleme ve münferit izleme İ zleme iki ş ekilde yapılabilir.Sürekli izleme ve münferit izleme İ zleme ve de ğ erlendirme risk yetkilisi tarafından yapılır. İ zleme ve de ğ erlendirme risk yetkilisi tarafından yapılır. Risk yetkilileri ve sorumluları, kendi birimleri ve di ğ er birimlerden edindikleri bilgileri de ğ erlendirerek, gerekli gördüklerini raporlara alırlar.Risk yetkilileri ve sorumluları, kendi birimleri ve di ğ er birimlerden edindikleri bilgileri de ğ erlendirerek, gerekli gördüklerini raporlara alırlar.

24 Eylem Planı Tespit Edilen Risk Eylem Kod No Öngörüle n Eylem/Eyl emler Sorumlu ki ş i/Çalı ş ma Grubu İş birli ğ i Yapılacak Ki ş i/Biri m Çıktı/Son uç Tamamlan ma Tarihi Açıklama Kütüphanede muhafaza edilen tarihî el yazmaların ve eski eserlerin korunamamas ı, çalınması ve hasar görmesi 1. 1 Fiziki koruma ortamının iyile ş tiril mesi X Ki ş i veya X Ş ubesi 31/12/2010 1. 2 Müzelerde ki güvenlik sistemleri nin kurulması X Ki ş i veya X Ş ubesi 31/12/2010

25 TEŞEKKÜR EDERİM


"R İ SK YÖNET İ M İ Öznur OKAY Mali Hizmetler Uzmanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları