Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADLİ KAN ANALİZLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADLİ KAN ANALİZLERİ."— Sunum transkripti:

1 ADLİ KAN ANALİZLERİ

2 KAN ANALİZİNİN TARİHÇESİ
Pat Latarnus, 1990, Kanada DNA analizi (Kimliklendirme) Kan lekesi modeli (Olay anı canlandırılması) -Kanın hacmi -Hangi yükseklikten düştüğü, -Serpiliş yönü

3 KANIN YAPISI

4 KAN ÖRNEĞİNİN ALINMASI
Bir bireyden kan alınması : Antikoagülan olarak EDTA içeren vakumlu bir tüp içine en az 5 ml. kan alınmalıdır (mor kapaklı). Eğer geleneksel serolojik ve/veya ilaç yada alkol analizleri yapılacaksa ek tüplere kan alınmalıdır. Her tüp tarih, saat, olgu adı, alım yeri, alınan miktar, olgu sayısı ve örnek sayısı ile işaretlenmelidir. Kan örnekleri buzdolabına konmalı ve mümkün olduğunca çabuk bir şekilde laboratuvara gönderilmelidir. Eğer serolojik testler yapılması düşünülüyorsa kanın dondurulmaması gerektiğine dikkat edilmelidir.

5 Olay mahalinden kan örneğinin alınması:
Steril iğne veya disposable pipet kullanılarak alınmalı ve temiz tercihen steril bir test tübüne nakledilmelidir. Bir kan pıhtısı temiz bir spatüla kullanılarak temiz bir test tüpüne aktarılabilir. Temiz bir pamuklu kumaş sıvı kan yada kan pıhtısının emdirilmesi için kullanılabilir. Kan paketlenmeden ve laboratuvara teslim edilmeden önce hava ile kurutulmalıdır (fakat direkt güneş ışığı altında olmamalıdır).

6 Islak kan lekeli giysilerden kan örneğinin alınması:
Kar, buz ya da su içindeki kandan örnek alınması: Kar yada su içinde bulunan kan örnekleri daha fazla dilüsyondan kaçınmak için derhal alınmalıdır . Bu örneklerin en konsantre kısmı ve mümkün olduğunca fazla miktarı temiz uygun bir kap içine alınmalıdır (örneğin örnek fincanı ile) ve dondurulmamalıdır. Islak kan lekeli giysilerden kan örneğinin alınması: Islak kan lekeli giysiler temiz bir yüzey üzerine konmalı ve hava ile kurumasına izin verilmelidir.(Direkt güneş ışığı, saç kurutma makinası kullanmayın) Kapalı, hava geçirmez kutu yada plastik çantaya konmamalıdır.( degredasyon) Giysiler ve lekeler kuruyunca temiz bir kağıt ile paketlenir yada kağıt kutuya konur.

7 Büyük ve taşınamayan objeler üzerindeki kuru kan lekelerinden örnek alınması:
Kan lekesinin şekli fotoğraflanmalı, belgelenmeli ve krokisi çizilmelidir. Kan lekesi temiz bir kağıt üzerine kazınmalıdır. Alternatif olarak, her bir leke yüksek kalitede bir yapışkan band kullanılarak yüzeyden kaldırılabilir. Eğer band bulunamazsa, örnek, distile su ile nemlendirilmiş numune kumaş ile lekeli alan sürtülerek alınabilir. Son olarak obje üzerine bir kaç kez pipetle küçük miktarda distile su damlatılırak, leke serbestleştirilir ve daha sonra örnek temiz bir test tüpü içine aktarılır.

8 Ceset üzerinden kan örneği alınması:
Ceset üzerindeki kan lekeleri örnek alınmadan önce tamamen belgelenmelidir. Lekenin yeri, büyüklüğü, miktarı, şekli ve paterni not edilmelidir. Cesedin deri hücrelerinin alınmasını minimumuma indirmek için leke mümkün olduğu kadar nazikçe alınmalıdır. Tırnak altlarındaki kan lekeleri temiz bir kürdanla kazınmalıdır.Tırnaklar temiz bir tırnak makası ile nazikçe kesilmeli ve alınmalıdır.Her bir tırnak ayrı bir kap içine konulmalıdır.

9 KAN LEKESİ ŞÜPHESİNDE ARAŞTIRILMASI GEREKEN HUSUSLAR
A) Lekenin kan lekesi olup olmadığının tespiti, B) Lekenin kaynağı, C) Kan lekesinin grubu, D) Lekenin insan kanı mı hayvan kanı mı olduğunun tespiti, E) Kan lekesinin kadına mı erkeğe mi ait olduğunun tespiti,

10 KAN LEKESİNDE GRUP TAYİNİ
LEKENİN KAYNAĞI - Menstrüasyon, düşük veya doğum kanı, deflorasyon kanaması ve genital kanamalar, yaralar. - Pas Lekesi ile Kan Lekesinin Ayırımı: Pas lekesi suda erimez, süzgeç kağıdı ıslatılıp lekeye sürüldüğünde, pas lekesi kağıda çıkmaz. Buna, Taylor izi negatiftir denir. Pas lekesi KOH'ta erimez, HCl'de erir. KAN LEKESİNDE GRUP TAYİNİ 1. Schiff-Holzer aglütinin bağlama testi 2. Absorpsiyon-Elüsyon testi 3. Lattes testi

11 İNSAN KANI İLE HAYVAN KANI AYIRIMI
Takayasu ve arkadaşları (1988) şempanzeler üzerinde yaptıkları araştırmada insan A1 antijeni ile şempanzelerdeki A antijeninin aynı serolojik özelliğe sahip olduğunu göstermişlerdir. A) Sitolojik metotlar Kuşların ve balıkların alyuvarlarının çekirdekli olduğu, insan ve memeli hayvan (deve hariç) alyuvarlarının ise, çekirdeksiz oldukları pek eskiden beri bilinmektedir. Taze lekelerden hazırlanan preparatlar, kan boyama metotları ile boyandığında alyuvarların çekirdeksiz oldukları tespit edilirse, insan kanı lekesi olduğu düşünülebilir.

12 B) İmmunolojik testler
Bu testler presipitasyon ve aglütinasyon esasına dayanır. Presipitasyon Esasına Dayanan Testler: Suda erimiş antijenlerin, elektrolitli ortamda kendi antikorları ile birleşmeleriyle önce bulanıklık, sonra bir çökme olayı şeklinde sonuçlanan reaksiyona presipitasyon denir. Presipitasyon için presipitan seruma ihtiyaç vardır. Halka Deneyi, Tüp Tekniği, Huber'in Modifiye Presipitasyon Testi, Kapiller Test ve Agar-Gel Diffüzyon Testi presipitasyonun uygulama alanlarıdır.

13 Aglütinasyon Esasına Dayanan Testler:
Antikorların, birden fazla antijenik hücre ile, antijenik hücrelerin de, birden fazla antikorla birleşmesi sebebiyle eritrositlerin biraraya toplanmasına aglütinasyon denir. Bir araya toplanan bu eritrositler gözle, büyüteçle veya mikroskopla görülebilir. Coombs testi, Anti–human globulin testi, Pasif hemaglütinasyon testi, Leke içinde anti–ark aglütininlerin varlığı esasına dayanan bu testler aglütinasyon esasına dayanan testlerden bazılarıdır.

14 KANIN KADINA MI ERKEĞE Mİ AİT OLUP OLMADIĞININ TAYİNİ
Kan kadına ait ise ve örnek homoliz olmamışsa nötrofil lokositlerin çekirdeklerinde drumstick cisimleri görünür. Drumstick’in diğer adı Barr cisimciğidir. Barr cisimciği dişi cins hücrelerine özgü ve çekirdek zarının yakınında bulunan kromatin kümesine verilen addır. Aslında Barr cisimciği işlev görmeyen bir X kromozomudur. Barr cisimciğinin incelenmesi belirli bir kişinin kromozom donanımındaki X kromozomu sayısının belirlenmesini sağlar. Bir hücredeki toplam X kromozomu sayısının bir eksiği Barr cisimciği sayısına eştir.

15 LEKENİN KAN LEKESİ OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ
Eskimiş kan lekeleri bazen pas lekesi, bazen kırmızı renkteki meyve suları ve bazen de kırmızı mürekkep lekeleri ile karışabileceğinden, alınan bir leke üzerinde ilk yapılacak işlem, lekenin kan lekesi olup olmadığının tespitidir. Bu tespiti yapabilmek için kullanılan 3 farklı yöntem vardır: İhtimali reaktifler Kat^i reaktifler (Kristal reaktifler) Enstrümental metotlar

16 A) İHTİMALİ REAKTİFLER
Bu reaktiflerin esası, leke içindeki peroksidaz enzim aktivitesinin gösterilmesine dayanır. İhtimali reaktif olarak seçilen testler, kan lekesinin düşük konsantrasyonlarında hassas, kullanımı kolay, güvenilir olmalı ve hızlı sonuç vermelidir. Dezavantajı ise, kan lekelerinde insan kanı lekesi olup olmadığının tespitinde kullanılan serolojik testlerin ve ABO kan grubu testlerinin reaksiyon verme özelliklerini inhibe etmesidir.

17 1) ADLER (BENZİDİN) REAKTİFİ
tetrametilbenzidin Reaktif damlatıldıktan hemen sonra yeşil, 10 dakika sonra mavi bir rengin meydana gelmesi lekenin kan lekesi olduğunu düşündürür. Benzidin testi, yıllardan beri adli tıp laboratuvarlarında lekenin kan lekesi olup olmadığının araştırılmasında büyük bir güvenle kullanılmıştır. Ancak günümüzde, bu reaktifin kanserojenik özellikleri olması nedeniyle bazı ülkelerde yasaklanmıştır . Bu sebeple benzidin testinin yerine geçecek bir test araştırılmış ve tetrametilbenzidin kullanılmaya başlanmıştır.

18 2) LOKO-MALAŞİT REAKTİFİ
Loko-Malaşit reaktifi lekeye uygulandığında leke kan lekesi ise, bir dakika içinde mavi–yeşil renk meydana gelir ve bu renk 10 dakika sonra yeşil renge dönüşür. Leucomalachite 3) ORTHOTOLİDİN TESTİ Eşit miktarda çalışma solüsyonu ve hidrojen peroksit karıştırılarak ya tüpteki leke ekstratının, ya da süzgeç kağıdına emdirilen leke ekstratının üstüne damlatılır. Yeşil veya mavi rengin meydana gelmesi, pozitif sonuç olarak yorumlanır.

19 4) KASTLE MAYER REAKTİFİ
Bir saat camı veya tüp içine konulmuş bir kaç damla leke solüsyonunun üzerine, önce bir iki damla reaktif, sonra da aynı miktarda hidrojen peroksit damlatıldığında, bir kaç saniye içinde açık kırmızı–pembe renk meydana gelirse, sonuç müspet olarak kabul edilir.

20 5) LUMİNOL TESTİ Test solüsyonu bir yere asılmış veya yayılmış olan lekeli giysi veya kumaşın üzerine karanlık odada atomizer ile spreylenir. Parlak mavi bir görünümün ortaya çıkması, kuvvetle lekenin kan lekesi olduğunu gösterir.

21 Luminolün kan üzerine sıkıldığında verdiği rengin temeli kemiluminesans dediğimiz olaya dayanır. Burada luminol maddesi, hidrojen peroksit ile birlikte kan olduğu tahmin edilen bölgeye sıkılmak ve eğer kan kalıntıları varsa, kandaki hemoglobinin Fe(II) iyonları, luminol’un hidrojen peroksit ile yükseltgenmesi tepkimesini katalizleyip, luminol’un, aminoftalat’ a yükseltgenmesini sağlamaktadır. Oluşan yüksek enerjili aminoftalat enerji fazlalığından dışarıya foton yani ışık yayarak kurtulmaktadır.

22 6)VAN DEAN RAKTİFİ Reaktif lekeye tatbik edildiğinde, leke kan lekesi ise mavi bir renk verir. Adler reaktifi, Loko-malaşit reaktifi, Kastle Mayer reaktifi, Orthotolidine test, Luminol test, Van Dean reaktifi gibi ihtimali reaktifler ile pozitif sonuç alındığında ve elde yeterli miktarda leke varsa kati reaktiflere geçilir.

23 B) KAT^İ (KRİSTAL) TESTLER
1) Hemin Billurlarının Oluşturulması Teichmann–Hemin Billurlarının Oluşturulması: Leke üzerine uygulandığında mikroskopta incelendiğinde kahverengi saman çöpü şeklinde görülen billurlar, reaktifin müspet sonuç verdiğini, lekenin kan lekesi olduğunu gösterir. Bu billurlara Hemin billurları denir. Wagennar Deneyi: Bu deneyle Asetonklorhemin billurları oluşturulur. Kırmızı renk farkedilebilecek kadar açık renkli leke solüsyonları bile, pozitif sonuç alınması için yeterlidir. Gabriel Bertrand Reaktifi: Leke üzerine bir damla reaktif damlatılıp bir süre bekletildikten sonra mikroskopta hemin billurlarına benzeyen, renkleri sarı–kahverengi arası olan rhomboit şekilli billurlar görülür.

24 2) Hemokromojen kristallerinin oluşturulması:
Hemokromojen kristalleri, eski, ısıtılmış, kokuşmuş kan ile de oluşabilmektedir. Şekilleri dikdörtgen, iğne gibi veya iğ biçimindedir. Takayama Reaktifi: Reaktif ile lekenin birleştiği yerde önce sarı, sonra kırmızı renge dönüşen bir renk değişikliği ortaya çıkar.

25 Oustinov Reaktifi: Kan lekesinden bir parça, lam üzerine konur ve bir iki damla reaktif damlatılarak lamel kapatılır. Çok hafif bir alevden geçirilip, ısıtılarak kurutulur. Mikroskopta incelendiğinde, kırmızı esmer renkte hemokromogen kristalleri görülür. Heller'in Florans Deneyi: Bir lam üzerine bir parça konulur ve bu leke materyaline bir iki damla konsantre sülfürik asit ilave edilir. Leke kan lekesi ise, kan lekesinin içinde bulunan hematoporfirin parçalanarak porfirin açığa çıkar. Açığa çıkan bu porfirin, mikroskopta incelendiğinde, oldukça yoğun bir florans ve parlak bir görünüm gözlenir.

26

27 3) ENSTRUMENTAL METOTLAR
Lekenin Spektroskopik Muayenesi: Bu tetkikten sonuç alınabilmesi için, en azından narçiçeği görünümünü almış leke solüsyonu gereklidir. Daha açık renkli bir solüsyonla sonuç alınamaz. Şeffaf bir kap içine konulan leke solüsyonu, spektroskopla incelendiğinde leke eğer kan lekesi değilse, spektroskopla görülen renkler arasında hiçbir değişiklik olmaz. Kan lekesinde ise, spektroskoptaki sarıyla yeşil rengin birleştiği yerde, absorbsiyon bandı adı verilen iki siyah çizgi görülür.

28 Lekenin HPLC ile muayenesi:
HPLC kandaki hemoglobinin absorbansını ölçerek hemoglobin varlığını doğrular. Bu metotla cenine ait hemoglobin ile yetişkine ait hemoglobin birbirinden ayırt edilebilir. Ayrıca analiz edilen kanın yaşı hakkında tahminen bilgi verir.

29 OLAY YERİNDE BULUNAN KANDAN DNA ANALİZİ
Kan analizlerinde bulunan kanın insana ait olduğunu bulduktan sonra kime ait olduğunu bulmanın adli kimyada önemi büyüktür. Bunun için de DNA’nın analizi yapılmalıdır.DNA analizi yapmak için olay yerinden. Mağdur ve sanıktan biyolojik örnekler alınır. Olay yerinden alınan biyolojik örneğin orijini bilinmeyebilir ancak olayla ilgisi olabilecek kişi ya da kişilerle mutlaka karşılaştırılmalıdır. Bu örneklerden DNA izole edilir ve DNA molekülü üzerindeki belirli bazı bölgeler ve mümkün olduğu kadar çok sayıdaki bölge polimeraz zincir raksiyonu ile binlerce kez çoğaltıldıktan sonra görünür hale gelir.DNA analizleri yalnız saldırı ve cinayetlerin aydınlatılmasında değil aynı zamanda babalık tayinlerinin, akrabalık ilişkilerinin aydınlatılmasında da tek güvenilir yöntemdir.

30 DNA’NIN YAPISI Sugar Phosphate Backbone (Sides of Ladder Nitrogenous
Base (Rungs of Ladder

31 DNA İZOLASYONU Hücrenin parçalanması ile yüksek molekül ağırlıklı DNA’nın açığa çıkması, Denatürasyon veya proteoliz ile DNA-protein kompleksinin ayrılması ve DNA’nın çözünür duruma getirilmesi, DNA’ nın basit enzimatik ve/veya kimyasal yöntemlerle proteinler, RNA ve diğer makromoleküllerden ayrılması. -Denatürasyon: Çift zincirli DNA molekülü yüksek pH veya yüksek sıcaklık etkisinde bırakıldığında sarmal yapısında çözünmeler meydana gelir. -Renatürasyon: Koşullar tekrar normal duruma getirildiğinde iki iplik sarmal yapıyı oluşturmak üzere birleşir.Yani denatürasyon geri dönüşümlüdür.

32 KAN MODEL ANALİZ YÖNTEMLERİ
Kan analiz yöntemleri Adli tıp çalışmasının ihtisas kollarından biridir. Kan ve türevlerini inceler.Yöntemleri kendine özgüdür. 1. Blood into blood - Ardarda alınan darbeler sonucu havzada biriken kanı tahlil eder. Bu doğrultuda vücudun hangi bölgelerine ne kadar sıklıkta darbeler alındığı ortaya çıkartılır. 2. Expiratory blood - Cinayette matkap gibi kendiliğinden hava sirkülasyonu olan bir alet kullanılmasıyla ilgilidir. Böylece kesim sırasında ortaya çıkan sıçramalar üzerinden vücudu inceler. Örneğin boğazı kesilen bir maktülün durumu ve eylemin kaç seferde sonuçlandığı kanın sıçrama biçimleri üzerinden çıkartılabilir.

33 3. Arterial spurting - Ana arterlerde biriken kanın alınan darbe sonucu fışkırmasını inceler. Boğuşma gerçekleşmişse durumu ve hangi konumda nasıl bir darbe alındığını gösterir. 4. Point impact - Sünger gibi kan birikmiş cisimleri inceler. Uygulanan kuvvet itibariyle kanın ne şekilde hareket ettiğini keşfeder. 5. Shadowing ghosting - Dolu mekanlarda cisimlerin kanın dağılım hareketini nasıl etkilediğini gösterir. Kanın sıçradığı bir duvarda örneğin bir tablo varsa duvarda yer alan izleri farklı şekilde gösterebilir. Bu doğrultuda kanın hareketini ortaya çıkarabiliriz.

34 6. Cast off stains - Kılıç, pala gibi aletler kullanıldığında kanın ne şekilde sıçradığı ile ilgilenir. Bu şekilde kılıç darbeleri canlandırılır ve ardarda kaç darbe, ne şekilde, hangi açıdan vs. sorgulanır. -swipe and wipe - kanlı yüzeyde meydana gelen sürtünmeler sonucu cismin hareketi incelenir. Örneğin duvara çarpmış bir yaralı bu doğrultuda hangi açıdan nasıl bir düşüş sergilediği ortaya çıkarılır. Yerdeki cisimler ile (bıçak gibi) kurduğu temas incelenir. 7. Transfer pattern - Kana bulanmış cisimlerin yer değiştirme sonucu ortaya çıkardığı izlerle ilgilenir. Bir bıçağın hareketini ve kim tarafından kullanıldığını bu şekilde inceleyebiliriz.

35 KAN ANALİZLERİ İLE İLGİLİ VAKALAR
Konya'da 37 yerinden bıçaklanarak öldürülen taksicinin katil zanlıları adeta samanlıkta iğne arayan polis dedektifinin çabasıyla yakalandı. Konya'nın Batı'sında merkeze yaklaşık kilometre uzaklıkta Beşyüzevler semti bulunmaktadır. Kendi halinde küçük bir şehir görünümünde olan bu semt geceleri son derece ıssızdır. Manzarası itibariyla Konya'yı tepeden seyretmek için ideal bir yerdir. Bir yaz gecesinde saatler 01.30'u gösterdiği sırada semtteki Anakent sitesi önünde birisi yardım istiyordu. Site sakinleri "İmdat! Yetişin, ölüyorum" feryatlarıyla yataklarından fırladı. Hemen ambulansa ve polise haber verdiler. Ambulans ve doktor olay yerine geldiğinde şahsın nabzına baktı. Ancak yaşam belirtisi kaybolmuş, adam ölmüştü. Ceset iki büyük site arasında, yüzlerce meraklı arasında kanlar içinde yatıyordu. Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri ve kriminal polis olay yerinde geniş çaplı soruşturma başlattı. Kriminal polisin ilk belirlemelerine göre kaldırım üzerindeki kurban 30 yaşlarında, kısa saçlı bir erkekti. Cesedin üzerinde düğmeleri kopmuş kan lekeleri içinde beyaz bir gömlek ve mavi renkte kot pantolon vardı. kimliği belirsiz kurbanın üzerinde 37 bıçak darbesi tespit etti. İki ayrı bıçak tarafından açılan bu yaralara bakılırsa darbeler göğüs hizasında yoğunlaşıyordu. Ancak asıl öldürücü darbe boğazının kesilmesi ile oluşmuştu.

36 Kurbanın boğazı 4 cm derinliğinde kesilerek şah damarı koparılmıştı
Kurbanın boğazı 4 cm derinliğinde kesilerek şah damarı koparılmıştı. En ufak ipucuna ulaşamayan polis sabırlı bir çalışmayla tam 300 apartmanı milim milim aradı ve beklenen kan izi bir asansörün aynasında ortaya çıktı. Cinayet masası dedektiflerden Ertuğrul kurbanın az ilerisinde üzerinde kan lekeleri bulunan bir direksiyon kilidi buldu. Dedektife göre kurban katillerden kaçmak için sitenin içine girmeye çalışmış, ancak başaramamıştı. Polislerin elinde kurbanın cesedi ve kanlı direksiyon kilidi dışında hiçbir delil yoktu. Kriminal polis maktulün cesedini incelemek üzerine adli tıp morguna götürdü. Cinayet masası polisleri ise kurbanın bulunduğu Anakent Sitesi sakinleriyle konuşarak soruşturmaya başladılar. Site sakinlerinden biri imdat sesini duyduğunda balkona çıktığını ve plakasını göremediği bir ticari taksinin şehir merkezine doğru uzaklaştığı gördüğünü anlattı. Polis kurbanın yanında bulunan direksiyon kilidinin taksiye ait olduğunu düşünüyordu. Dedektifler taksi duraklarına yoğunlaşmayı düşünürken olay yerinin tam tersi istikamette şehir merkezine 10 kilometre uzaktaki Bosna Hersek semtinde terkedilmiş bir ticari taksinin bulunduğu ihbarı geldi. Aranan taksi bulunmuştu. 42 TT 742 plakalı ticari taksinin direksiyon ve sürücü koltuğu kanlar içindeydi. Bu da kurbanın taksici olabileceğini gösteriyordu. Plakadan ticari taksinin sahibinin sahibiyle irtibata geçen polis, taksicinin araç sahibinin oğlu Hakkı Önsarı olduğunu öğrendi. Polis için bir babaya oğlunun öldürüldüğünü söylemek hayli güçtü, o yüzden polis babanın Polis merkezine kadar gelmesini istedi. Oğlunun bir suça karıştığı korkusuyla merkeze gelen baba, 33 yaşında, üç çocuk ve henüz adı bile koyulmayan 20 günlük bir bebek babası olan oğlu Hakkı Önsarı'yı cesedinden teşhis etti.

37 VAKA 2 Kendilerini polis gibi tanıtarak Dikmen'de bir döviz bürosu sahibi ile Yenimahalle'deki bir telefon bayiini gasp eden 3 kişi, polis tarafından yakalandı. Geçen ay Dikmen Sokullu Caddesi'nde bir döviz bürosu sahibi, iş yerinden çıkarken kendisini polis olarak tanıtan 3 kişi tarafından gasp edildi. Kullandıkları arabaya aldıkları döviz bürosu sahibi Mesut A'yı darp eden 3 kişi, bu kişinin yanında bulunan yaklaşık 20 bin YTL'yi alarak kaçtı. Polis, şüphelendikleri Hüseyin Ç, Mustafa C, ve Ercan Ö. adlı kişileri gözaltına aldı. Bu kişilerin kullandıkları arabada yapılan incelemede kan lekesine rastlandı. Tahlil sonucu kan lekelerinin döviz bürosu sahibi Mesut A'ya ait olduğu belirlendi

38 VAKA 3 Liseli Münevver'i oğlu Cem'le birlikte vahşice öldürdüğü ileri sürülen baba Mehmet Nida Garipoğlu'nu gömleğindeki kan lekesi ele verdi. İddianamede yer verilen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Polis Kriminal Laboratuarı raporuna göre, baba Garipoğlu'nun gömleği ve iç çamaşırında tespit edilen Münevver'e ait kan lekeleri, olaydan sonra villada yapılan temizlikte değil, cinayet anında oluştu. 'Cinayete iştirak'le müebbet hapisle yargılanması istenen baba Garipoğlu'nu gömleği ve iç çamaşırı üzerindeki kan lekeleri ele verdi. İddianameye göre, polis, cinayetin işlendiği villada Cem'in odası ve banyodaki çamaşır sepetinde baba Garipoğlu'na ait, Münevver'in kan izlerinin bulunduğu Ravelli marka gömlek ile 'Burgaz' ibareli gömlek ve içlik buldu. Gömlek ve içlikte elde edilen doku örneklerini inceleyen Adli Tıp Kurumu, eşyaların baba Mehmet Nida Garipoğlu'na ait olduğunu tespit etti. Ayrıca Adli Tıp, villada sanıklara ait eşyalar ile Münevver'in cesedi üzerinden alınan sürüntü örneklerinde, Garipoğlu ailesinden katil Cem dışında bir erkeğe ait Y-STR DNA tespit etti. Baba Garipoğlu'na ait iki gömlek ve bir içlikteki birden fazla kan lekeleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Polis Kriminal Laboratuarı'nda incelendi.

39 Kriminal raporda 'Üçdal' marka alt içlik ile 'Burgaz' marka gömlekteki kan lekelerinin sürtünme ile oluşmadığı belirtildi. Rapordaki bulgular iddianameye şöyle girdi: "İçlikteki ikisi ön üst kısımda, ikisi sağ diz ön kısmında ve birisi sol arka baldır yan tarafında, Burgaz marka gömleğin arka sırt sol tarafında bir adet kan izlerinin silme ile oluşmadığı, sıçrama, dokunma yada değme suretiyle oluşabileceği tespit edildi." İddianamede kan lekelerinin cinayet anında giyisilere sıçradığı belirtildi. Savcılar Cem'in yaşını da dikkate alarak "böylesine nitelikli öldürme eylemini tek başına yapmasının mümkün görülmediği" sonucuna vardı.

40 BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ 


"ADLİ KAN ANALİZLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları