Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UYAP YARGITAY BİLGİ SİSTEMİ (UYAP SUPREME COURT INFORMATION SYSTEM ) Dr. Servet YETİM Assistant Secretary General-Supreme Court.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UYAP YARGITAY BİLGİ SİSTEMİ (UYAP SUPREME COURT INFORMATION SYSTEM ) Dr. Servet YETİM Assistant Secretary General-Supreme Court."— Sunum transkripti:

1 UYAP YARGITAY BİLGİ SİSTEMİ (UYAP SUPREME COURT INFORMATION SYSTEM ) Dr. Servet YETİM Assistant Secretary General-Supreme Court

2 YARGININ MODERNİZASYONU "İnsanların evlerinde bilgisayar bulundurmaları için herhangi bir neden göremiyorum." (Kenneth Olsen, Digital Equipment Corp.'un (bir bilgisayar firması) başkanı – 1977) Bugün sadece Türkiye’de 45 Milyon kişi internet kullanmaktadır. MODERNIZATION OF JUDICIARY "I do not see any reason why people have computers in their homes." (Kenneth Olsen, The President of Digital Equipment Corp. - ( the computer company – 1977) Today just in Turkey, 45 million people use Internet.

3 PROJENİN AMACI UYAP Yargıtay Bilgi Sistemi (UYAP) ile Yargıtay'daki idari ve yargılama faaliyetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, iş süreçlerinin hızlandırılması, şeffaf ve etkin mahkeme yönetimi ve elektronik arşivin oluşturulması hedeflenmiştir. AIM OF THE PROJECT It is aimed with UYAP Supreme Court Information System (UYAP) to carry out judicial activities more effectively and efficiently, to accelerate business processes and to create electronic archives.

4 PROJE AŞAMALARI  2003 sonu Yazılım Sözleşmesinin İmzalanması,  2004 Yazılım Geliştirme,  2005 Yazılım Yaygınlaştırma,  2006- ∞ Yazılım Uygulama,  Yerli sermaye kullanılmıştır,  Yazılım Türk mühendislerince geliştirilmiştir,  Yazılım açısından dışarıya bağımlığı ortadan kaldırmayı hedeflemiştir,  Yargıtay kendi yazılımını kendisi geliştirmektedir,  Dünyanın örnek aldığı bir proje olma başarısını göstermiştir, MILESTONES OF THE PROJECT  End of the 2003 - Signing the Software Contract,  2004 Development of Software,  2005 Extending the use of Software,  2006- ∞ Application,  Domestic capital is used,  Software is developed by Turkish engineers,  Eliminating the foreign dependency is aimed in terms of software,  The Supreme Court develops its own software,  It is a role model project in the world that has demonstrated success.

5 SAYILARLA YARGITAY  379 Yargıtay üyesi,  779 Tetkik Hakimi,  197 Cumhuriyet Savcısı,  1489 Personel,  23 Hukuk Dairesi Başkanlığı,  15 Ceza Dairesi Başkanlığı,  Ve idari birimler, SUPREME COURT BY NUMBERS  379 Member of the Supreme Court,  779 Rapporteur judges,  197 Supreme Court prosecutor,  1489 Personnel,  23 Civil Chambers,  15 Criminal Chambers,  And administrative units,

6 DONANIM SAYILARI  2000 adet dizüstü bilgisayar,  950 adet masa üstü bilgisayar,  1377 adet yazıcı,  313 adet tarayıcı,  10300 adet network ucu,  Müzakere Salonu Sistemleri, E-imza altyapısı, Görsel Dosya inceleme, Her türlü veriye erişim, NUMBER OF HARWARE EQUIPMENT  2000 pcs notebook computers,  950 pcs desktop computers,  1377 pcs printers,  313 pcs scanners,  10300 pcs network ends,  Court Room Systems, E-signature infrastructure, Visual File review, Access to any kinf of data,

7 UYGULANDIĞI BİRİMLER 1.Yargılama faaliyetlerinde, 2.İdari Birimlerde, 1.Özel Kalem Müdürlüğünde, 2.Bilgi işlem Merkezi Müdürlüğünde, 3.Personel ve Eğitim Müdürlüğünde, 4.Eğitim ve Sosyal İşlerde, 5.İdari Mali İşlerde, 6.Tasnif Kurulunda, 7.Yayın Kurulunda, 8.Poliklinikte, 9.Tedavi Bürosunda, 10.Kütüphanede, 11. Sivil Savunma Uzmanlığı Alanında, 12.Lojman Müdürlüğünde 13. Üye Sicil Bürosunda APPLICATION UNITS 1.Trial Activities, 2.Administrative Units, 1. private secretariat 2. Data Processing Center 3. Personnel Directorate, 4. Education and Social Affairs, 5. Administrative and Financial Affairs 6. Classification Board, 7. Editorial Board 8. Clinic, 9. Health Directorate 10. Library, 11. Sivil Defence 12.Public Housing Directorate 13.Member Record Bureau

8 UYGULANDIĞI BİRİMLER 14. Daire Müdürlüğünde 15. Strateji İşleri Müdürlüğünde 16. Genel Yazı İşleri Müdürlüğünde 3. Siyasi Parti kayıtlarında 4. DYS (Doküman Yönetim Sistemi) ile tüm idari birimlerin yazışmalarında, APPLICATION UNITS 14. Chamber Directorate 15. Strategical Affairs Bureau, 16. General Office Directorate 3. Political Party Records, 4. Document Management System

9 UYAP YARGITAY BİLGİ SİSTEMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

10 UYAP SUPREME COURT OF APPEALS INFORMATION SYSTEM FLOW CHART

11 ENTEG. SAĞ. BİRİMLER 1.Anayasa Mahkemesi, 2.Danıştay, 3.İlk Derece Mahkemeleri, (UYAP) 4.MERNİS, 5.ADLİ SİCİL, 6.TAKBİS, 7.POLNET, 8.VEDOP, 9.BANKALAR, 10.PTT, 11.GSM Operatörleri, 12.SGK, 13.…… INTEGRATED UNITS 1.Constitutional Court, 2.Council of State, 3.Courts of first instance, (UYAP) 4.MERNİS - Ministry of Interior, 5.ADLİ SİCİL - Judicial statistics and records, 6.TAKBİS - Land Registry, 7.POLNET - Police, 8.VEDOP - Tax Automation System, 9.BANKALAR - Banks, 10.PTT – Turkish Post, 11.GSM Operators, 12.SGK - Social Security Association 13. …………………..

12 Adliye Adalet Bakanlığı Diğer Kamu Kurumları Kolluk Kuvvetleri Noterler-Barolar Birliği. YARGITAY Nüfus ve Vat. Müd. Tapu ve Kad. Müd.

13

14 ELEKTRONİK DOSYA 1.İlk derece mahkemelerinden dosyalar elektronik dosya olarak gelmektedir. 2.Bu dosyaların; 1.Esas kayıt işlemleri, 2.Otomatik Esas ve karar numarası verme işlemleri, 3.Duruşma işlemleri, 4.Tebligat/davetiye hazırlama, 5.Dosya inceleme / rapor, ilam hazırlama işlemi, 6.Her türlü defterin tutulması işlemi, ELECTRONICAL FILES 1.Files come from courts of first instance as an electronic files. 2.These files; 1.Registration, 2.Automatically numbering system of registration and decision, 3.Records of the trial, 4.Preparation of Notification / Trial Invitation, 5.File review / report and verdict draft preparation, 6.Process of keeping all kinds of records electronically,

15 ELEKTRONİK DOSYA 3.Seri dava dosyaları işlemleri, 4.Şablon özelleştirme işlemleri, 5.Her türlü evrak içinde arama işlemi, 6.Adli yazışmaların tamamı sistem üzerinden yapılabilme, 8.Bütün kullanıcılara e-posta hesapları tanımlanmıştır. Bu hesaplar Portal hesabı ile entegre edilmiştir. 9.Vekil bilgileri devamlı olarak güncellenmekte, 10.Her türlü rapor ve istatistik sistem üzerinden alınabilmektedir. ELECTRONICAL FILE 3.Serial case records, 4.Template customization, 5.Full text search through all kinds of documents, 6.All judicial correspondence could be done via UYAP, 8.All users’ e-mail adresses are created and integrated with users’ Portal accounts. 9.Information of personal representatives are updated continuously, 10.All kinds of reports and statistics could be taken from the system.

16 ELEKTRONİK İMZA UYGULAMALARI 1.Hukuk Dairelerinden 23/23, 2.Ceza Dairelerinden 15/15 3.Üyelerin 379/379* (YO) 4.Tetkik hakimlerinin 779/779, 5.C. Savcılarının 197/197, 6.Personelin %90 e-imzası mevcuttur. 7.Adli ve idari faaliyetler, 8.Sisteme güvenli erişim, 1.Bilgisayar açılışı, 2.UYAP erişimi, 3.******* E-SIGNATURE APPLICATIONS 1.Civil Chambers 23/23, 2.Criminal Chambers 15/15 3.Members 379/379,* 4.Investigating judges 779/779 5.Public Prosecutors 197/197 6.90% of Staff have/use e- signature. 7.Judicial and administrative activities, 8.Secure access to the system, 1.Computer Start-Up, 2.UYAP access, 3.*******

17 ELEKTRONİK İMZA UYGULAMALARI 1.Not fişlerinde kağıt ortamı terk edilmiştir, 2.Tüm daire başkanlıklarında ilk derece mahkemelerine kağıt ortamında ilam gönderilmemektedir, **** 3.Tehiri icra kararları elektronik imzalı olarak gönderilmektedir, 4.Kağıt ortamı terk edildiğinde yıllık, 1.15.000 Top kağıt=75.000.000 sh.=75.000 TL Kağıt tasarrufu, 2.1000 Adet toner=220.000 TL Toner tasarrufu + Yazıcı=120.000 3.Çevreye katkısı, E-SIGNATURE APPLICATIONS 1.Note slips could be sent to Ministry of Justice electronically, 2.All of the Chambers send verdicts to the Firs Instance Courts only electronically not physically, 3.Bill to suspend a decree is sent with e-signatue. 4.When paper environment leaved, 1.15.000 reams of paper=75.000.000 pg.= 75.000 TL saved paper, 2.1000 pieces toner=220.000 TL Toner saved + Printer=120.000 TL 3.Contribution to environment,

18 SUPREME COURT OF THE NEGOTIATION HALLS

19 THE HALL OF ASSEMBLY OF CRIMINAL CHAMBERS

20 HEARING / NEGOTIATION ROOMS

21 MÜZAKERE SALONUNDA 1.…

22 WHAT CAN BE DONE WITH THE SYSTEM SET UP IN NEGOTIATION HALLS? Decision Search Access to legislation Access to intranet Access to internet Review of files Sharing of reports between Rapporteur Judges Watch audial and visual broadcasting Collective e-signature and many more…

23 ELEKTRONİK DOSYA Nüfus kayıtları, Adli Sicil kayıtları, Trafik Tescil kayıtları, Tutuklu/hükümlü bilgileri, Bir kısım tapu kayıtları, Pasaport bilgileri, Sosyal güvenlik bilgileri, Tebligat safahat aşamaları, ……………. Online alınabilmektedir. ELECTRONIC FİLE Birth records, Judicial records, Traffic registry records, Convict/prisoner information, Some of land register records, Passport information, Social security information, Notification stages, ……………. are received online.

24 YASAL DÜZENLEME 6100 Sayılı HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU  ELEKTRONİK İŞLEMLER  Madde 445-. 1) Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP), adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla oluşturulan bilişim sistemidir. Dava ve diğer yargılama işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirildiği hâllerde UYAP kullanılarak veriler kaydedilir ve saklanır. LEGAL ARRANGEMENT No. 6100 CIVIL PROCEDURE LAW  ELEKTRONICAL TRANSACTIONS  Article 445-.1) National Judiciary Network System(UYAP) Information System is created for the execution of justice services electronically. The case and other trial procedures where carried out in electronical environment by using UYAP data is recorded and stored.

25 YASAL DÜZENLEME 6100 Sayılı HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU  ELEKTRONİK İŞLEMLER  Madde 445-.  2) Elektronik ortamda, güvenli elektronik imza kullanılarak dava açılabilir, harç ve avans ödenebilir, dava dosyaları incelenebilir. Bu Kanun kapsamında fizikî olarak hazırlanması öngörülen tutanak ve belgeler güvenli elektronik imzayla elektronik ortamda hazırlanabilir ve gönderilebilir.  ……………. LEGAL ARRANGEMENT No. 6100 CIVIL PROCEDURE LAW  ELEKTRONIC TRANSACTIONS  Article 445-.  2) In the electronic environment, by using the secure electronic signature the case can be filed, advance and fees can be paid and the case files can be reviewed. Within the scope of legislation, the reports and documents which are envisaged for physical preparation can be prepared and sent electronically with the secure electronic signature.  ………………

26 ELEKTRONİK HİZMETLER** 1.Doküman Yönetim Sistemi, 2.Karar Arama, 3.Dosya Sorgu, 4.Emsal Karar Arama, 5.UYAP Mevzuatı, 6.UYAP Bilgi Bankası, 7.AİHM Kararları, 8.SMS Bilgi Sistemi, ELECTRONICAL SERVICES** 1.Document Management System 2.Decision Search, 3.File Query, 4.Precedent Search, 5.UYAP Legislation, 6.UYAP Data Bank, 7.ECHR Decisions, 8.SMS Information System,

27 ULUSLAR ARASI ÖDÜLLER UYAP SMS BİLGİ SİSTEMİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN KAMU HİZMETLERİ ÖDÜLLERİ ARASINDA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜNÜ ALDI UYAP SMS BİLGİ PROJESİ “KAMU HİZMETLERİNDE YOLSUZLUĞU ÖNLEME VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE” kategorisinde ABD’nin New York şehrinde Haziran 2012’de gerçekleştirilecek olan törende birincilik ödülünü alacaktır. INTERNATIONAL AWARDS UYAP SMS INFORMATION SYSTEM WAS AWARDED FIRST PRIZE BETWEEN PUBLIC SERVICES AWARDS UYAP SMS INFORMATION PROJECT will take the first prize in the category of "Preventing and Combating Corruption in the Public Service" in the ceremony which will be held in New York in June 2012

28 ULUSLAR ARASI ÖDÜLLER UYAP SMS BİLGİ SİSTEMİ AVRUPA E-DEVLET ÖDÜLLERİNDE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜNÜ ALDI İsveç'in Malmö şehrinde 20 Kasım 2009 tarihinde yapılan Avrupa e-Devlet Ödüllerinde toplam 31 devlete ait 259 proje arasından İdari Etkinliği ve Etkililiği Artıran e-Devlet Uygulamaları kategorisinde UYAP Projesi finalist olmuş, vatandaşlara Yönelik e-Devlet Uygulamaları kategorisinde UYAP SMS Bilgi Sistemi Birincilik ödülünü kazanmıştır. INTERNATIONAL AWARDS UYAP SMS INFORMATION SYSTEM RECEIVED THE FIRST PRIZE OF EUROPEAN E-STATE AWARD In Swedish city of Malmo the European e-Government Awards on 20 November 2009 through total of 259 projects from 31 state-owned in the category of Enhancing Administrative Efficiency and Effectiveness of e-Government Applications UYAP became a finalist, and UYAP SMS Information System gained a first prize in the category of e- government applications for citizens.

29 ULUSLAR ARASI ÖDÜLLER UYAP, Oracle Tarafından Düzenlenen En Çevreci Projeler Yarışmasında Ödül Kazandı. ABD’nin San Francisco şehrinde 12 Ekim 2009 tarihinde yapılan "Oracle Açık Dünya" etkinliğinde, çevreye faydalı bir etki oluşturan, kağıt tüketimini azaltan, iş süreçlerini etkili hale getirip zaman, işgücü ve kağıttan tasarruf sağlayan proje olarak en çevreci proje seçilmiştir. INTERNATIONAL AWARDS UYAP, was selected as one of the winners of Oracle's 'Enable the Eco- Enterprise‘ award. In San Francisco, the city of United States, “Oracle Open World” event held on October 12, 2009, UYAP has been selected as the most environment-friendly project which creates beneficial effect for environment, reduces paper consumption and streamlines business processes to save the time, labor and paper.

30 ULUSLAR ARASI ÖDÜLLER UYAP, Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Konseyi “Adaletin Kristal Terazisi” yarışmasında İkinci olmuştur. Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Konseyi tarafından düzenlenen Adaletin Kristal Terazisi yarışmasında 23-25 Ekim 2008 Avrupa hukuk ağından 38 proje arasından finale kalan 4 proje arasına girmiş ve birinciliğe aday olarak seçilmiştir. INTERNATIONAL AWARDS UYAP came in second in the competition of ''Crystal Scales of Justice'' which was held by the European Commission and the Council of Europe. In the competition of ''Crystal Scales of Justice'' on 23-25 October 2008 which was arranged by the European Commission and the Council of Europe, UYAP was selected as the candidate for the first place between 4 finalists from 38 projects in European Law Network.

31 ULUSLAR ARASI ÖDÜLLER ABD BİLGİSAYAR DÜNYASI ONUR PROGRAMINDA (The Computer World Honors Programme) “Seçkin (Laureate)” onuruna layık görülerek altın madalya almıştır. UYAP, 21. Yüzyıl başarı ödüllerinde e-devlet alanında dünya çapında en iyi e-Adalet projesi olma başarısını göstermiştir. INTERNATIONAL AWARDS UYAP received its laureate gold medal in the USA COMPUTER WORLD HONORS PROGRAMME. UYAP demonstrated the success of “best e-Justice project around the world” between the Achivement Awards of 21st Century in the field of e-government.

32 UYAP HAKKINDA İNCELEME YAPAN ÜLKELER  İNGİLTERE  ALMANYA  KAZAKİSTAN  İSVEÇ  MISIR  HOLLANDA  BOSNA-HERSEK  SURİYE  ÇEK CUMHURİYETİ  GÜRCİSTAN  MAKEDONYA  POLONYA  AZERBAYCAN  …………………….. COUNTRIES MAKING RESEARCH ON UYAP  ENGLAND  GERMANY  KAZAKHSTAN  SWEDEN  EGYPT  HOLLAND  BOSNIA-HERZEGOVINA  SYRIA  CZECH REPUBLIC  GEORGIA  MACEDONIA  POLOND  AZERBAIJAN  ……………………..

33 33 Abone sayısı: 220.000

34 WHAT IS SMS INFORMATION SYSTEM ? The SMS judicial information system provides an outstanding service for the citizens and lawyers which enables them to receive SMS messages containing legal information such as ongoing cases, dates of court hearings, the last change in the case and suits or dept claims against them. Therefore, they can be instantly informed by SMS about any kind of legal event related to them without going to courts. A cooperation agreement has been signed with the GSM operators in order to establish this system that makes it possible to send SMS to the concerning parties � mobile phones. This system aims to automatically inform all related parties of cases when any legal event, data or announcement (which has to be sent parties) realized by the judicial units such as courts, public prosecutor offices and enforcement offices. Sending a SMS does not replace official notification as it provides information to the parties so that they can take necessary measures in time without delay in order to prevent loss of legal rights.


"UYAP YARGITAY BİLGİ SİSTEMİ (UYAP SUPREME COURT INFORMATION SYSTEM ) Dr. Servet YETİM Assistant Secretary General-Supreme Court." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları