Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 AKUT PANKREATİT İNT. DR. SALİHA TEMEL EYLÜL 2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 AKUT PANKREATİT İNT. DR. SALİHA TEMEL EYLÜL 2014."— Sunum transkripti:

1 1 AKUT PANKREATİT İNT. DR. SALİHA TEMEL EYLÜL 2014

2 2 ERKEN AGRESİF İNTRAVENÖZ HİDRASYON  Onlarca randomize çalışma olmasına rağmen akut pankreatitte effektif bir ilaç tedavisine ulaşılamamıştır.  Ancak etkili bir müdahale yöntemi bulunmuştur: erken ve agresif iv hidrasyon.  Hızlıca gelişen hipovolemi (kusma, oral alımın azalması, solunum kayıpları, terleme, üçüncü boşluklara kayıp…) erken agresif iv hidrasyon için yeterli gerekçedir.

3 3  İnflame pankreastaki mikroanjiopatik etki ve ödem kan akımının azalmasına, hücre ölümünün tetiklenmesine, nekroz ve pankreatik enzim kaskadının kontrolsüz aktive olmasına sebep olur.  Pankreastaki inflamasyon vasküler permeabiliteyi artırır, üçüncü boşluğa olan kayıplar artar ve kötüleşen pankreas hipoperfüzyonu hücre ölümü ve nekroza neden olur.

4 4  Erken agresif hidrasyon pankreasta meydana gelen bu komplikasyonlara karşı makro ve mikro sirkülasyonla destek olur.  Hidrasyonda rehberlik eden belirteçler; hct, bun ve yaygın olarak da kreatinin kullanılması tavsiye edilmektedir.  Bazı çalışmalar erken agresif hidrasyonun yararlı olduğunu gösterse de bazı çalışmalarda morbidite ve mortaliteyi artırdığı da gösterilmiştir.

5 5  Erken agresif hidrasyon 6-12 saatler arasında etkili olup 48 saat boyunca devam edilmesi uygun bulunmuştur.  İlk 24 saatte morbidite ve mortaliteyi azalttığı çalışmalarda gösterilmiştir.  Yaşlılar ve belirli hasta gruplarında (kardiyak ve renal) dikkatli olunmalıdır. (Hacim yüklenmesi, Ac ödemi ve akut abdomen kompartman sendromu gibi komplikasyonlar gelişmesine karşılık)

6 6  Hasta eğer ilk 6-12 saat içinde yanıt vermiyorsa hidrasyonun devamı fayda vermeyebilir.

7 7 AP’de ERCP  Koledokolityazis ERCP yöntemi ile tanımlanır.  Şiddetli ap hastalarında duktal bozulma major sebeptir. Bu amaçla ERCP rutin önerilir.

8 8 Öneriler  1. AP ve eş zamanlı akut kolanjitli hastalara ilk 24 saat içinde gereklidir.  2. Safra taşı olan hastalarda pankreatit için labaratuar veya klinik kanıt eksikliği durumunda erken dönemde gerekli değildir. Ancak devam eden safra yolları tıkanıklığı ERCP yi gerekli kılar.  3. Kolanjit veya sarılıkta MRCP yokluğunda koledokolityazis şüphesi varsa ERCP tercih edilmelidir.

9 9  4.ERCP sonrası şiddetli pankreatit riskini azaltmak için pankreas kanal içi stent, NSAİİ kullanılmalıdır.

10 10 ERCP’nin ROLÜ  Safra taşlarının çoğu duedonumdan kolayca geçmekte ve dışkıda kaybolmaktadır. Ama küçük bir kısmı koledokolityazise sebep olmaktadır. Bunlara erken dönemde (ilk 24 saat) ERCP ile müdahale komplikasyonların önüne geçebilmektedir. (Biluribin>5 mg/dl olduğunda ERCP düşünülmelidir.)

11 11 POST-ERCP PANKREATİTİN ÖNLENMESİ  ERCP’nin en sık görülen komplikasyonu pankreatittir.  Son 15 yılda bu risk azalmıştır. Bu azalma da post-ercp ve şiddetli pankreatit olgularının tanınmasıyla olmuştur.  Ayrıca yüksek risk taşıyan hastalarda EUS veya MRCP kullanılması da riski azaltmıştır.(Normal kalibreli safra kanalı ve normal bilirubin olan hastada dilate koledok)

12 12  Terapötik ERCP geçiren hastalarda post- ERCP pankreatit geçirmesini önlemeye yönelik üç önemli noktaya dikkat edilmeli: (i) kılavuz tel kanül (ii) pankreas kanalı stentler (iii) rektal NSAİİ'lar

13 13  Post-ERCP pankreatit’e karşı proflaksi düşünülmüş. Ancak bu farmakolojik çalışmalar başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

14 14 ANTİBİYOTİĞİN ROLÜ Öneriler  1. Antibiyotikler pankreatite eşlik eden ekstrapankreatik enfeksiyonlar için verilmelidir: kolanjit, kateter enfeksiyonları, bakteriyemi, idrar yolu enfeksiyonları, pnömoni.  2.Şiddetli hastalarda profilaktik antibiyotik rutin kullanımı önerilmektedir.  3. Enfekte nekroz gelişimini önlemek için kullanımı tavsiye edilmemiştir.

15 15  4. Enfekte nekroz olan hastalarda düşünülmelidir.  5.Enfekte nekrozda karbapenemler, kinolonlar ve metronidazol kullanımının mortalite ve morbiditeyi azalttığı gösterilmiştir.  6. Proflaktik veya terapötik antibiyotik tavsiye edilmez.

16 16 İnfeksiyöz Komplikasyonlar  Morbidite ve mortaliteyi artıran major komplikasyonlar: enfekte nekroz ve extrapankreatik enfeksiyonlardır(pnömoni, kolanjit, bakteriyemi, üriner enfeksiyonlar).  Extrapankreatik enfeksiyonlar oldukça tehlikeli olabilirler: erken AP sırasında oluşabilecek SIRS (ilişkili taşikardi, takipne ve lökositoz), sepsis sendromu.

17 17 STERİL NEKROZ ENFEKSİYONUNUN ÖNLENMESİ  Enfekte pankreatik nekroz hastaları ile steril nekroz hastalarına oranla daha yüksek bir ölüm oranına sahiptir. Bu nedenle, pankreas nekrozunun enfeksiyonunu önlemek önemlidir.  Bu komplikasyon hastalığın geç döneminde ortaya çıkar.

18 18  Steril nekrozda verilen antibiyotikler nekrotik bölgeye nüfuz edemediğinden etkili de olamamışlardır. Bu yüzden yapılan antibiyotik çalışmaları da başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

19 19  Yapılan bir çalışmada enfekte nekrozda verilen antibiyotik sonrası %12’si ölümle sonuçlanmış, %26’sında ameliyata gerek duyulmuştur.

20 20 CT FNA’nın ROLÜ  Bilgisayarlı tomografi eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisinin steril ve enfekte nekroz ayrımında güvenli ve etkili olduğu kanıtlanmıştır.  Nekroz ile extrapankreatik enfeksiyon varlığını ayırmada da bu yöntem tavsiye edilmekte.

21 21 BESLENME Öneriler  1.Hafif AP’de bulantı, kusma ve karın ağrısı yoksa oral beslenmeye başlanılabilir.  2. Hafif AP’de, düşük yağlı katı diyet ile beslenmenin başlatılması tavsiye edilir.  3. Enfeksiyöz komplikasyonlarda parenteral beslenme olmalıdır.  4.Nazogastrik ve nasojejunal yolla beslenme güvenli bulunmuştur.

22 22 CERRAHİNİN ROLÜ Öneriler  1.Hafif AP’li hastaların safra kesesi taşı olduğu bulunmuştur. Bu hastalarda kolesistektomi yapılmalıdır.  2.AP’li hastada nekrotize safra kesesi varlığında aktif inflamasyon stabilize olana kadar kolesistektomi ertelenmelidir.  3. Asemptomatik psödokistleri ve pankreas ve / veya ekstrapankreatik nekroz varlığında boyut lokasyon veya uzanımına bakılmaksızın müdahale edilmez.

23 23  4.Stabil enfekte nekroz hastasında cerrahi, radyolojik işlem ve endoskopik drenaj 4 haftadan fazla geciktirilmelidir(fibröz duvar oluşumu)  5.Minimal enfekte nekrozu olan semptomatik hastalarda nekrozektomi tercih edilmelidir.

24 24  Yapılabilecek cerrahi işlemler: kolesistektomi, nekroz debritmanı.

25 25 PANKREAS NEKROZUNDA MİNİMAL İNVAZİV YÖNTEM  Pankreas cerrahiye minimal invaziv yaklaşımlar anterior veya retroperitoneal laproskopik cerrahi, perkütan yaklaşım, radyolojik kateter boşaltma veya debridman, video yardımlı ya da küçük bir kesi-tabanlı sol retroperitoneal debridman ve endoskopi.

26 26  American College of Gastroenterology Guideline:  Management of Acute Pancreatitis

27 27  Sabrınız için teşekkürler…


"1 AKUT PANKREATİT İNT. DR. SALİHA TEMEL EYLÜL 2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları