Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANKARA ÜN İ VERS İ TES İ BOLOGNA SÜREC İ KOORD İ NATÖRLÜ Ğ Ü L İ SANSÜSTÜ PROGRAMLAR İ Ç İ N PROGRAM B İ LG İ YÖNET İ M İ PANEL İ E Ğİ T İ M İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANKARA ÜN İ VERS İ TES İ BOLOGNA SÜREC İ KOORD İ NATÖRLÜ Ğ Ü L İ SANSÜSTÜ PROGRAMLAR İ Ç İ N PROGRAM B İ LG İ YÖNET İ M İ PANEL İ E Ğİ T İ M İ."— Sunum transkripti:

1 ANKARA ÜN İ VERS İ TES İ BOLOGNA SÜREC İ KOORD İ NATÖRLÜ Ğ Ü L İ SANSÜSTÜ PROGRAMLAR İ Ç İ N PROGRAM B İ LG İ YÖNET İ M İ PANEL İ E Ğİ T İ M İ

2 Sunum Akışı G İ R İ Ş 1. E Ğİ T İ M B İ LG İ S İ STEM İ YÖNET İ M PANEL İ 2. Ö Ğ RENC İ B İ LG İ S İ STEM İ ÜZER İ NDEN PROGRAM B İ LG İ YÖNET İ M İ PANEL İ

3 Ankara Üniversitesi Bologna Süreci Amaç Ankara Üniversitesi’nde e ğ itim-ö ğ retim sistemlerinin farklılıklarını ve özgünlüklerini koruyarak, toplumun ihtiyaçlarını karşılayan, ulusal ve uluslararası normlara uygun, kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir ö ğ retim sistemi oluşturulabilmesidir.

4 Bologna Süreci uyum çalışmaları kapsamında; Önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde tüm programlarda Bölüm başkanları (program sorumluları) da dahil olmak üzere 3’er kişilik Bologna Çalışma Grupları oluşturulmuştur. Önlisans ve lisans düzeyinde program bilgileri çalışmaları tamamlanmıştır. Lisansüstü? (Bu toplantının amacı)

5 Üniversitemiz bünyesinde mezun veren tüm programların program ve ders bilgilerini içeren “Bologna Bilgi Sistemi” web sitesi Türkçe ve İ ngilizce olarak http://bbs.ankara.edu.trhttp://bbs.ankara.edu.tr adresinden yayına açılmıştır. Burada bulunan bilgilerin güncel bilgiler olması üniversitemiz açısından önemlidir.

6

7 Neden? Ö ğ renci Bilgi Sistemi (OBS) ve Bologna Bilgi Sistemi (BBS) üzerinden entegre çalışmalar ile Ankara Üniversitesi bünyesindeki tüm programların Diploma Eki (DE) verebilir duruma gelmesi için mevcut eksiklerin giderilmesi gerekmektedir. YÖK’ün bu konuda - TYYÇ İ lişkilendirmesi hk.- başlıklı yazısı da bizi ba ğ lamaktadır.

8 DE verebilmek ve DE Etiketi başvurusunda bulunabilmek için; BBS’de bulunan ◦ “Ankara Üniversitesi hakkında kurumsal bilgiler” ◦ “Ö ğ renciler için faydalı olabilecek bilgiler” ◦ “Diploma Eki hakkında bilgi” menüleri Bologna Süreci Koordinatörlü ğ ü tarafından Türkçe ve İ ngilizce olarak hazırlanmıştır.

9 BBS’de bulunan ve tüm programlar için girilmesi gereken bazı bilgiler olan; ◦ E ğ itim Türü ◦ Kayıt kabul şartları ◦ Önceki Ö ğ renmenin Tanınması ◦ Sınavlar, de ğ erlendirme ve notlandırma ◦ Mezuniyet koşulları ◦ Kazanılan derece ◦ Kazanılan derece ve düzeyi ◦ Kazanılan derece gereklilikleri ve kurallar ◦ Bir üst dereceye geçiş başlıkları Türkçe ve İ ngilizce olarak sisteme koordinatörlü ğ ümüz tarafından girilecektir.

10 Önlisans ve lisans düzeyinde 2014-2015 e ğ itim- ö ğ retim yılında tamamlanan ve lisansüstü düzeyde de tüm programların sorumlulu ğ unda yapılması gerekenler ise; ◦ Program Hakkında Açıklama ◦ Program Amaç ◦ Program Yeterlikleri Özeti ◦ Program Yeterlikleri ◦ Program Yeterliklerinin TYYÇ İ le İ lişkilendirilmesi ◦ Mezunların İ stihdam Olanakları Başlıklarında program bilgilerini Türkçe ve İ ngilizce olarak hazırlamaları ve sisteme bu bilgilerin girişini yapmalarıdır.

11 2011-2012 e ğ itim ö ğ retim yılında lisansüstü mezun veren programlardan belirtilen bilgilerin sadece Türkçeleri istenmişti. BBS’de lisansüstü modülün o dönem aktif olmaması sebebiyle veriler tam olarak toplanamamıştı. O dönem verilerini göndermiş olanların bilgileri sisteme koordinatörlü ğ ümüz tarafından girilmiştir. Verileri gönderilmiş ve sisteme girilmiş olanların listesi slayt sonunda paylaşılacaktır. Ayrıca http://bologna.ankara.edu.tr sayfasından da ilgili listeye ulaşabilirsiniz. http://bologna.ankara.edu.tr

12 Bu süreçte bölüm başkanlarının da dahil oldu ğ u “Bologna Çalışma Grupları”nın kendi programlarında veri girişi için aktif görev almaları, Bologna Koordinatörlü ğ ü ile iletişim halinde olarak gerekti ğ inde süreç ile ilgili bilgilendirme ve destek vermeleri beklenmektedir.

13 ◦ Program Hakkında Açıklama: Programa ait, verilmek istenen içeri ğ i ifade eder. ◦ Program Amaç: Programın amacını ifade eder. ◦ Mezun Olanların İ stihdam Alanı: Programdan mezun olanların istihdam olanaklarını ifade eder. ◦ Program Yeterlikleri Özeti: Program yeterliliklerinin üç-dört cümle ile özet olarak ifade edilmiş halidir.

14 Program Yeterlikleri: Programdan mezun olanların kazandı ğ ı yeterliliklerdir (Nasıl bir mezun veriyoruz sorusunun cevabıdır başka bir deyişle). Bilgi, Beceri ve Yetkinlik olarak kategorize edilmiştir. Program yeterlikleri ö ğ renci açısından ifade edilmelidir. (…..de ğ erlendirir, tartışır, alanıyla ilgili bir soruna çözüm önerisi getirir, ba ğ ımsız çalışma yapabilir, vb. ) Program yeterliklerinde “ANLAR, TANIR, Ö Ğ REN İ R, B İ L İ R, KAVRAR” gibi ölçme güçlü ğ ü gösteren ifadeler KULLANILMAMALIDIR.

15

16

17

18 Program Yeterliklerinin; Türkiye Yüksekö ğ retim Yeterlikler Çerçevesi (TYYÇ) ile uyumlu olması gerekmektedir. Yüksek lisans düzeyi için TYYÇ; http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=34 http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=34 Doktora düzeyi için TYYÇ; http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=35 linklerinden ulaşılabilir. http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=35 Program yeterlikleri yazılırken Alan Yeterliklerinden de faydalanabilirsiniz. http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=48

19 1. E Ğİ T İ M B İ LG İ S İ STEM İ YÖNET İ M PANEL İ “E ğ itim Bilgi Sistemi Yönetim Paneli”, Ö ğ renci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden çalışan bir paneldir. Bu panelden girece ğ iniz Bologna bilgileri, http://bbs.ankara.edu.tr web adresinde “Akademik Programlar” başlı ğ ından görüntülenmektedir. http://bbs.ankara.edu.tr

20 Bologna ile ilgili veri girişlerinin yapabilmesi için, obs.ankara.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldı ğ ında, ekranda karşınıza çıkacak olan “E ğ itim BS” bileşenine tıklanması gerekmektedir. E ğ itim Bilgi Sistemi’nde programa ait bilgilerin ve derslere ait bilgilerin girildi ğ i iki ayrı veri giriş butonu mevcuttur. Bu toplantıda sadece programa ait verilerin girişi anlatılacaktır.

21 2. PROGRAM İ ŞLEMLER İ YÖNET İ M İ PANEL İ Programa ait bilgilerin girildi ğ i ekran Bu ekranda, seçilecek olan programın tanıtımı, amacı, yeterlikleri, kabul koşulları, mezun olanların istihdam alanı gibi bilgiler yer almaktadır. Programa ait temel bilgilerin veri girişleri bölüm başkanları (program sorumluları) üzerinde tanımlıdır ve bu ekrandaki düzenlemeleri “sadece bölüm başkanları (program sorumluları) ” yapabileceklerdir.

22 E ğ itim Bilgi Sistemi’nde programa ait verilerin girilmesi için; “Program İ şlemleri/Program Bilgi Yönetimi” menüsünden giriş yapılmalıdır.

23 Çıkan ekranda ilgili program/akademik birim/bölüm seçilip “Getir” butonu tıklanarak program bilgi giriş sayfasının ekrana gelmesi sa ğ lanmalıdır.

24 Veri Girişi Yapılacak Başlıklar (Türkçe ve İ ngilizce olarak)

25 “Program Hakkında açıklama” başlı ğ ı tıklandıktan sonra gerekli bilgiler yazılmalı (Türkçe ve İ ngilizce olarak) ve sisteme kayıt etmek için “Güncelle” butonuna tıklanmalıdır.

26 Daha önce koordinatörlü ğ ümüze gönderilmiş olan bilgiler tarafımızca sisteme girilmiştir. Bunların da eksik olan İ ngilizceleri program sorumluları tarafından sisteme tanımlanmalıdır.

27 Girilen verilerin BBS’de yansıması

28 “Program Amaç” başlı ğ ı tıklandıktan sonra gerekli bilgiler yazılmalı (Türkçe ve İ ngilizce olarak) ve sisteme kayıt etmek için “Güncelle” butonuna tıklanmalıdır.

29 “Program Yeterlikleri Özeti” başlı ğ ı tıklandıktan sonra gerekli bilgiler yazılmalı (Türkçe ve İ ngilizce olarak) ve sisteme kayıt etmek için “Güncelle” butonuna tıklanmalıdır.

30 “Mezun Olanların İ stihdam Alanı” başlı ğ ı tıklandıktan sonra gerekli bilgiler yazılmalı (Türkçe ve İ ngilizce olarak) ve sisteme kayıt etmek için “Güncelle” butonuna tıklanmalıdır.

31 Program Yeterlikleri Girişi için izlenmesi gereken adımlar;

32 “Program Yeterlilikleri” başlı ğ ından yeterlik, yeterli ğ in İ ngilizcesi ve yeterlili ğ in sırası yazılmalıdır. Yeterlilik sırası yeterlili ğ in hangi sırada görünmesini istedi ğ inizin ifadesidir. Bilgileri girilen yeterli ğ in sisteme kayıt edilmesi için “Yeterlik Bilgisini Ekle” butonuna tıklanması gerekir. Bu aşamadan sonra yeterlilik tabloda görünür hale gelecektir.

33 Sistemde program yeterliklerinin Türkçesi girilmiş olan programların İ ngilizcelerini yapmak için izlemesi gereken adımlar;

34 İ lgili yeterlik “Düzenle” butonu tıklanarak aktif edildi ğ inde İ ngilizcesi girilir ve “Yeterlik Bilgisi Güncelle” butonuyla veriler kaydedilir.

35 TTYÇ ilişkilendirme; Sistemde daha önceden Türkçesi girilmiş olan program yeterliklerinin TYYÇ İ lişkilendirmesi koordinatörlü ğ ümüz tarafından yapılmıştır. Bu yüzden bu programların TYYÇ ilişkilendirmesi yapmalarına gerek yoktur.

36 Sisteme girilen program yeterliklerinin TYYÇ ilişkilendirmesini yapmak için izlemesi gereken adımlar;

37 “TYYÇ Kategori” başlı ğ ı tıklandı ğ ında “Yeterlik Kategori” seçene ğ i gelmektedir. Burada TYYÇ’de belirtilen yeterlik kategorileri yer almaktadır. İ lk olarak ilişkilendirmesi yapılacak olan yeterlik kategorisi seçilmelidir. Seçilen kategoride bulunan yeterlikler sıralanır. Bunlardan ilgili olanın numarası yazılır. Belirtilen yeterlik ile ilişkili olan program yeterlikleri tıklanır ve “Kaydet” butonu ile işlem tamamlanır.

38

39

40 SON TAR İ H: 27 MART 2015 epg@ankara.edu.tr adresine bilgilendirme yapılmasını rica ediyoruz.

41 Sunu ve Bologna Süreci hakkında detaylı bilgilere http://bologna.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

42 Katılımınız için teşekkür ederiz. Yrd. Doç. Dr. Berna Aslan Bologna Süreci Koordinatörü E-posta: baslan@ankara.edu.trbaslan@ankara.edu.tr


"ANKARA ÜN İ VERS İ TES İ BOLOGNA SÜREC İ KOORD İ NATÖRLÜ Ğ Ü L İ SANSÜSTÜ PROGRAMLAR İ Ç İ N PROGRAM B İ LG İ YÖNET İ M İ PANEL İ E Ğİ T İ M İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları