Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
BİRİM FAALİYET RAPORU (30 TEMMUZ 2012)

2 SUNUŞ: Faaliyet Raporu
Üst yöneticiler ve bütçeyle kendilerine ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde her yıl düzenli olarak hazırlanan ve kamuya duyurulan rapordur. Dayanağı, 5018 Sayılı Kanunun 41 inci maddesi ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliktir.

3 5018 sayılı Kanun ile; Kamu kaynaklarının kullanımında mali saydamlığın sağlanması, Hesap verme mekanizmasının kurulması ve işlerlik kazandırılması, Bütçe uygulamalarına ilişkin bilgilerin zamanında verilmesi suretiyle Kamuoyu denetiminin sağlanması, Harcama sürecinde yetki-sorumluluk dengesinin kurulması, Uluslararası standartlara uygun bir kontrol sisteminin oluşturulması, Kamu hesaplarının tutulmasında uluslararası standartlara uygun bir muhasebe düzenine geçilmesi amaçlanmıştır.

4 GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesi 5436 sayılı Kanunun 15. maddesi Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

5 Daire Başkanlığımızın Görevleri:
Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak, İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yapmak, İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,

6 İdarenin izleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, İdarenin mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, İdarenin bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak, İlgili mevzuatı çerçevesinde idarenin gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek, Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak, İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,

7 İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak, İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak, Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak, Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek, İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak, İdarede kurulmuşsa strateji geliştirme kurulunun sekretarya hizmetini yürütmek, Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek, Üst yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

8 S.G.D.B.’nca Sunulan Hizmetler- 1
Personel Maaş, ücret, ek ders, sosyal haklar vb. ödemelerinin yapılması Diğer ödemelerin yapılması (Mal, Hizmet, Yapım İşleri vb.) Birim bütçesinin hazırlanması ve Üniversite bütçesinin konsolide edilmesi Birim faaliyet raporunun hazırlanması ve Üniversite faaliyet raporunun konsolidesinin yapılması Üniversite Performans Programının konsolide edilmesi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması Kişi borçlarının takibi Gelirlerin tahakkuku ve takibi Şartlı bağış ve yardımların bütçeleştirilmesi Bütçe ek ödenek işlemleri, ödenek aktarma , ödenek iptal ve devir işlemlerinin yapılması

9 S.G.D.B.’nca Sunulan Hizmetler-2
Ödenek Gönderme ve Tenkis Belgelerinin düzenlenmesi Ayrıntılı Finansman Programının Hazırlanması Ödeme emri belgeleri üzerinden yapılan yasal kesintilerin ilgili kurumlara aktarılması (İcra, Nafaka,Vergi,SGK, Sendika aidatları, kefalet aidatı vb.) Taşınır kayıt ve devir işlemlerinin yapılması Teminatların kayıt altına alınması ve iade işlemleri

10 S.G.D.B.’nca Sunulan Hizmetler-3
Banka giriş-çıkış işlemlerinin kayıt altına alınması ve izlenmesi Personelin banka maaş promosyon ödemeleri Ödeme Evrakları, sözleşme tasarıları vb. üzerinde İç Kontrol ve Ön Mali Kontrolünü gerçekleştirmek Kurumsal düzeyde onaylanan bütçenin birimlere dağılımının yapılması

11 İdari Yapı DAİRE BAŞKANI Bütçe ve Performans Programı Birimi Bütçe
Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi Stratejik Plan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi Ön Mali Kontrol Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi Emanet Taşınır-Kesin Hesap Yazı İşleri Raporlama İdari Yapı

12 Bütçe ve Performans Programı Birimi Görev ve Sorumlulukları
Bütçeyi hazırlamak. Ayrıntılı harcama ve finansman programlarını hazırlamak. Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak. Ödenek gönderme belgesi düzenlemek. Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek. Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak Mali konularda mevzuat ve amirler tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

13 Stratejik Yönetim ve Planlama Biriminin Görev ve Sorumlulukları
İdarenin stratejik planının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek Stratejik planlamaya ilişkin her türlü çalışmaları yürütmek. İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak. Mali konularda mevzuat ve amirler tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

14 İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Biriminin Görev ve Sorumlulukları
İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak. Ön mali kontrol görevini yürütmek. İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak. Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. Mali konularda mevzuat ve amirler tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

15 Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Biriminin Görev ve Sorumlulukları
Üniversitemizin muhasebe hizmetlerini yürütmek. Gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. Bütçe kesin hesabını hazırlamak. Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak. Mali istatistikleri hazırlamak. Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. Mali konularda mevzuat ve amirler tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

16 Personel Durumu (Ocak 2012) Personel Durumu (Temmuz 2012)
- Daire BAŞKANI 1-Mustafa DOĞAN - Bütçe ve Performans Programı Birimi 2- Ahmet BOZDOĞAN – Memur – Birim Sorumlusu 3- Ahmet UNKUN– Memur 4- Nalan TANRIVERDİ– Memur - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi 5- Ahmet ARSLAN - Şef - Muhasebe Yetkilisi 6- Veysel BAYSAL – Memur 7- Naciye DÜZGÜN – Memur 8- Ayfer AVSEREN – Memur 9- Volkan BOĞA – Memur -Stratejik Planlama ve İç Kontrol- Ön Mali Kontrol Birimi 10- Mehmet Ali TERZİ-Memur -Birim Sorumlusu 11- Şakir DAŞDEMİR - Mali Hizmetler Uzman Yrd. 12- Gönül ÇALIŞ – Memur 13- Erhan VURAL – Memur 14- Hakan ALTUNBAŞ – Memur 15- Ali KOYUNCU- Hizmet Alımı Personeli Olmak üzere 15 Personel ile hizmet vermektedir. Personel Durumu (Temmuz 2012) - Daire BAŞKANI 1-Mustafa DOĞAN - Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü 2- Ahmet BOZDOĞAN – Şb.Md.V. 3- Önder ÖZÇELİK – Memur - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü 4- Mustafa ÖZAYDIN– Şb. Müdürü – Muhasebe Yetkilisi 5- Veysel BAYSAL – Şef V. 6-Ahmet UNKUN – Şef V. 7-Ayfer AVSEREN – Memur 8- Naciye DÜZGÜN – Memur 9- Orhan ÇAĞLAYAN – Memur 10-Erhan VURAL – Memur 11- Nalan TANRIVERDİ– Memur - Stratejik Planlama ve İç Kontrol - Ön Mali Kontrol Müdürlüğü 12- Mehmet Ali TERZİ – Şb.Md.V. 13- Şakir DAŞDEMİR – Mali Hizm. Uzm. Yrd. 14-Gönül ÇALIŞ – Memur – 15-Ali KOYUNCU-Hizmet Alımı Personeli Olmak üzere 15 Personel ile hizmet vermektedir.

17 Eğitim Durumu

18 Birim Personelinin Hizmet Yılı

19 Yaş Durumu

20 Çalışma Ortamımız (Fiziksel Durum)
Daire Başkanlığımız Üniversitemiz Rektörlük Binasının 1. katında faaliyet göstermekte olup, 7 ofiste hizmet vermektedir.

21 Başkanlığımızca Düzenlenen Eğitimler
Eğitimin Konusu Katılımcılar Tarihi Analitik Bütçe Harcama Yetk.,Ger Gör.,Tah. Elm. Haziran 2012 2013 Hazırlık Bütçesi KBS- Harcama Yönetim Sistemi Harcama Yetk.,Ger Gör. Mayıs 2012

22 Başkanlığımızca Düzenlenecek Eğitimler
Eğitimin Konusu Katılımcılar Tarihi Harcama Belgeleri Yön. Harcama Yetk.,Ger Gör.,Tah. Elm. Eylül 2012 Taşınır Mal Yönetmeliği Ekim 2012 Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi Kullanımı Harcama Yetk.,Ger Gör.

23 Daire Başkanlığımız 2012 yılı Bütçe Durumu
Açıklama Başlangıç Ödeneği Harcama Kalan Harcama Oranı % 01- Personel Giderleri ,00 ,72 ,28 66 02- Sosyal Güvenlik Giderleri 55.000,00 36.028,83 18.971,17 03- Mal ve Hizmet Alımları 68.000,00 16.479,54 51.520,46 24 Genel Toplam ,00 ,09 ,91 60

24 Daire Başkanlığımız 2012 yılı Bütçe Durumu

25 Daire Başkanlığımız 2012 yılı Ödenek-Harcama Grafiği

26 Üniversitemizin 2012 Başlangıç Ödeneği
Bütçe Tertibi 2012 Başlangıç Ödeneği 01-Personel Giderleri ,00 02-SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 05-Cari Transferler ,00 06-Sermaye Giderleri ,00 07-Sermaye Transferleri 0,00 Toplam ,00

27

28 2012 Yılı Ödenek Gelişimi ve Harcama (Temmuz)
KODU ÖDENEK TÜRÜ 2012 KBÖ EKLEME/AKTARMA TOPLAM ÖDENEK TEMMUZ HARCAMA Gerç Oranı 01 PERSONEL GİDERLERİ 63 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 23.000 65 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 46 05 CARİ TRANSFERLER 68 06 SERMAYE GİDERLERİ 48 GENEL TOPLAM 53

29 Ödenek Harcama Grafiği

30 Üniversitemiz Bütçe Gelirleri
HESAP KODU HESAP ADI BÜTÇE TAHMİNİ TEMMUZ 2012 GERÇEKLEŞME GERÇ.ORANI (%) 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 ,21 94 4 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gel. ,00 ,80 47 5 Diğer Gelirler 68.500,00 ,11 1141 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,00 ,12 52

31 2012 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Grafiği

32 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ŞARTLI BAĞIŞ VE YARDIMLAR
TOPLAM ÖDENEK HARCAMA KALAN ÖYP ,61 ,77 ,84 İPEK YOLU KALKINMA AJANSI ,00 59.663,00 ,00 GENEL TOPLAM ,61 ,77 ,84

33 Yürütülen Projeler TOPLAM ÖDENEK HARCAMA KALAN BAP ,94 ,01 ,93 TL TUBİTAK / GAP ,19 40.238,85 64.179,34TL FARABİ 42.226,00 22.425,00 19.801,00 TL TOPLAM ,27TL ERASMUS 903,85 903,85 € ERASMUS 22.354,00  18.741 3.613,00 € ERASMUS 67.867,00  10.046 57.821,00 € LEONARDO 19.200,00  1.340 17.860,00 € 80.197,85 €

34 İşleme Alınan Tahakkuk Evrak Sayıları
 AÇIKLAMA 2011 2012 (Temmuz) Gerçekleşme % SAY2000İ KABUL SAYISI 7.287 6.200 85 SAY2000İ ONAY SAYISI 6.993 5.950 HATALI EVRAK TESPİT TUTANAĞI SAYISI 814 133 16

35 Personel Maaş Promosyonları
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ ÖDEME YAPILAN KİŞİ SAYISI ÖDENEN 851 ,00

36 2012 Yılında Birimlerden Gelen Ödenek Talep Sayısı
ÖDENEK TALEP SAYISI KARŞILANAN ÖDENEK TALEP SAYISI Karş. Oranı % 44 35 80

37 2012 Yılında Bütçe Kodları Arasında Yapılan Aktarmalar
AÇIKLAMA İŞLEM SAYISI KARŞILANAN ÖDENEK MİKTARI BÜTÇE İÇİ AKTARMA 22 TL

38 2012 Yılında Eklenen Ödenek Durumu
AÇIKLAMA İŞLEM SAYISI EKLENEN MİKTAR LİKİT EKLENEN DİĞER EKLENEN ÖDENEK EKLEME 28 TL TL TL

39 2012 Yılında Bütçe Ödenek Gönderme Belge Sayısı
AÇIKLAMA SAYISI MİKTARI ÖDENEK GÖNDERME BELGESİ 174 ,91 TL TENKİS BELGE SAYISI 12 ,00 TL

40 2012 Yılı Ek Ödenek Durumu AÇIKLAMA MİKTARI
EK ÖDENEK (Maliye Bakanlığında Eklenecek) ,00 TL LİKİT KARŞILIĞI EKLEME ,00 TL TOPLAM ,00 TL

41 Üstünlükler Öğrenmeye açık, özgüvenli, idealist personelin varlığı.
Kurumun finansman iş ve işlemlerini yürütüyor olmak. Birim içinde idari ve mali konularda karar alabiliyor olması. Birim içi ve diğer birimlerle güçlü iletişimin varlığı. Güçlü bir teknolojik altyapının varlığı.

42 Fırsatlar Bilgi işlem ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler.
Bütçe ve muhasebe kayıtlarının e-bütçe ve say2000i projelerinde tutulması Teknoloji sayesinde bilgi kaynaklarına (Mevzuat, Kanun, Yönetmelik vs.) ulaşabilme olanağının artması.

43 Zayıflıklar Paydaş birimlerde nitelikli personel sayısının yetersizliği ve temin zorluğu. Tayin, terfi, izin gibi nedenlerle personel yer değişikliğinin sık olması. Personelin mesleki eğitimine (Hizmet içi) ağırlık verilmemesi. Çalışma ofislerinin yetersizliği. Mevzuatın sık sık revize edilmesi. Harcama Yetkilisi, Taşınır Kontrol Yetkilisi, İhale Komisyon Üyelerinin mevzuattaki bilgilerinin yetersizliği ve ilgisizliği.

44 Arz Ederim.


"ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları