Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SUNUŞ: GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesi 5436 sayılı Kanunun 15. maddesi Strateji Geliştirme.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SUNUŞ: GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesi 5436 sayılı Kanunun 15. maddesi Strateji Geliştirme."— Sunum transkripti:

1

2 SUNUŞ:

3

4 GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesi 5436 sayılı Kanunun 15. maddesi Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

5 Daire Başkanlığımızın Görevleri: Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak, İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yapmak, İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,

6 İdarenin izleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, İdarenin mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, İdarenin bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak, İlgili mevzuatı çerçevesinde idarenin gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek, Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak, İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,

7 İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak, İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak, Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak, Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek, İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak, İdarede kurulmuşsa strateji geliştirme kurulunun sekretarya hizmetini yürütmek, Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek, Üst yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

8 S.G.D.B.’nca Sunulan Hizmetler- 1 Personel Maaş, ücret, ek ders, sosyal haklar vb. ödemelerinin yapılması Diğer ödemelerin yapılması (Mal, Hizmet, Yapım İşleri vb.) Birim bütçesinin hazırlanması ve Üniversite bütçesinin konsolide edilmesi Birim faaliyet raporunun hazırlanması ve Üniversite faaliyet raporunun konsolidesinin yapılması Üniversite Performans Programının konsolide edilmesiKurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanmasıKişi borçlarının takibiGelirlerin tahakkuku ve takibiŞartlı bağış ve yardımların bütçeleştirilmesi Bütçe ek ödenek işlemleri, ödenek aktarma, ödenek iptal ve devir işlemlerinin yapılması

9 S.G.D.B.’nca Sunulan Hizmetler-2 Ödenek Gönderme ve Tenkis Belgelerinin düzenlenmesiAyrıntılı Finansman Programının Hazırlanması Ödeme emri belgeleri üzerinden yapılan yasal kesintilerin ilgili kurumlara aktarılması (İcra, Nafaka,Vergi,SGK, Sendika aidatları, kefalet aidatı vb.) Taşınır kayıt ve devir işlemlerinin yapılmasıTeminatların kayıt altına alınması ve iade işlemleri

10 S.G.D.B.’nca Sunulan Hizmetler-3 Banka giriş-çıkış işlemlerinin kayıt altına alınması ve izlenmesiPersonelin banka maaş promosyon ödemeleri Ödeme Evrakları, sözleşme tasarıları vb. üzerinde İç Kontrol ve Ön Mali Kontrolünü gerçekleştirmek Kurumsal düzeyde onaylanan bütçenin birimlere dağılımının yapılması

11 DAİRE BAŞKANI Bütçe ve Performans Programı Birimi BütçePerformans Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi Stratejik Plan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi Ön Mali Kontrol Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi Emanet Taşınır- Kesin Hesap Yazı İşleriRaporlama

12 Bütçeyi hazırlamak. Ayrıntılı harcama ve finansman programlarını hazırlamak. Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak. Ödenek gönderme belgesi düzenlemek. Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek. Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak Mali konularda mevzuat ve amirler tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

13 İdarenin stratejik planının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek Stratejik planlamaya ilişkin her türlü çalışmaları yürütmek. İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak. Mali konularda mevzuat ve amirler tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

14 İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak. Ön mali kontrol görevini yürütmek. İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak. Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. Mali konularda mevzuat ve amirler tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

15 Üniversitemizin muhasebe hizmetlerini yürütmek. Gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. Bütçe kesin hesabını hazırlamak. Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak. Mali istatistikleri hazırlamak. Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. Mali konularda mevzuat ve amirler tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

16

17 Eğitim Durumu

18 Birim Personelinin Hizmet Yılı

19 Yaş Durumu

20

21 Başkanlığımızca Düzenlenen Eğitimler Eğitimin KonusuKatılımcılarTarihi Analitik BütçeHarcama Yetk.,Ger Gör.,Tah. Elm. Haziran 2012 2013 Hazırlık BütçesiHarcama Yetk.,Ger Gör.,Tah. Elm. Haziran 2012 KBS- Harcama Yönetim Sistemi Harcama Yetk.,Ger Gör. Mayıs 2012

22 Başkanlığımızca Düzenlenecek Eğitimler Eğitimin KonusuKatılımcılarTarihi Harcama Belgeleri Yön. Harcama Yetk.,Ger Gör.,Tah. Elm. Eylül 2012 Taşınır Mal Yönetmeliği Harcama Yetk.,Ger Gör.,Tah. Elm. Ekim 2012 Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi Kullanımı Harcama Yetk.,Ger Gör. Ekim 2012

23 Daire Başkanlığımız 2012 yılı Bütçe Durumu

24

25 Daire Başkanlığımız 2012 yılı Ödenek-Harcama Grafiği

26 Bütçe Tertibi 2012 Başlangıç Ödeneği 01-Personel Giderleri27.757.000,00 02-SGK Devlet Primi Giderleri3.814.000,00 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.462.000,00 05-Cari Transferler1.012.000,00 06-Sermaye Giderleri35.430.000,00 07-Sermaye Transferleri0,00 Toplam77.475.000,00 Üniversitemizin 2012 Başlangıç Ödeneği

27

28 2012 Yılı Ödenek Gelişimi ve Harcama (Temmuz) KODUÖDENEK TÜRÜ 2012 KBÖ EKLEME/ AKTARMA TOPLAM ÖDENEK TEMMUZ HARCAMA Gerç Oranı 01PERSONEL GİDERLERİ27.757.000187.50127.944.50117.585.40163 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3.814.00023.0003.837.0002.501.33965 03MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ9.462.0001.790.84811.252.8485.127.90346 05CARİ TRANSFERLER1.012.000 687.07568 06SERMAYE GİDERLERİ35.430.0007.210.50042.640.50020.434.24048 GENEL TOPLAM77.475.0009.211.84986.686.84946.335.95753

29 Ödenek Harcama Grafiği

30

31 2012 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Grafiği

32

33 Yürütülen Projeler

34 İşleme Alınan Tahakkuk Evrak Sayıları

35 Personel Maaş Promosyonları

36 2012 Yılında Birimlerden Gelen Ödenek Talep Sayısı

37 2012 Yılında Bütçe Kodları Arasında Yapılan Aktarmalar

38 2012 Yılında Eklenen Ödenek Durumu

39 2012 Yılında Bütçe Ödenek Gönderme Belge Sayısı

40 2012 Yılı Ek Ödenek Durumu

41 Üstünlükler Öğrenmeye açık, özgüvenli, idealist personelin varlığı. Kurumun finansman iş ve işlemlerini yürütüyor olmak. Birim içinde idari ve mali konularda karar alabiliyor olması. Birim içi ve diğer birimlerle güçlü iletişimin varlığı. Güçlü bir teknolojik altyapının varlığı.

42 Fırsatlar Bilgi işlem ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler. Bütçe ve muhasebe kayıtlarının e-bütçe ve say2000i projelerinde tutulması Teknoloji sayesinde bilgi kaynaklarına (Mevzuat, Kanun, Yönetmelik vs.) ulaşabilme olanağının artması.

43 Zayıflıklar Paydaş birimlerde nitelikli personel sayısının yetersizliği ve temin zorluğu. Tayin, terfi, izin gibi nedenlerle personel yer değişikliğinin sık olması. Personelin mesleki eğitimine (Hizmet içi) ağırlık verilmemesi. Çalışma ofislerinin yetersizliği. Mevzuatın sık sık revize edilmesi. Harcama Yetkilisi, Taşınır Kontrol Yetkilisi, İhale Komisyon Üyelerinin mevzuattaki bilgilerinin yetersizliği ve ilgisizliği.

44


"SUNUŞ: GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesi 5436 sayılı Kanunun 15. maddesi Strateji Geliştirme." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları