Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1) Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişiminin işlevlerinden birisidir

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1) Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişiminin işlevlerinden birisidir"— Sunum transkripti:

1 1) Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişiminin işlevlerinden birisidir
1) Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişiminin işlevlerinden birisidir? A) Manipülasyon B) Halkı eğitme C) Halkı bilgilendirme D) Birlik ve beraberliği sağlama E) Haber verme 2) Bir kişiye karşı hissedilen pozitif (olumlu) duyguya ne denir? A) Empati B) Sempati C) Entropi D) Sosyopati E) Antipati

2 3) “Bir insanın kendisini başkasının yerine koyma" tarifi hangi kavramı anlatmaktadır? A) Antipati B) Sempati C) Duyumsama D) Duygusallık E) Empati 4) İletişimde iletişimi ilk başlatana ne denir? A) Hedef B) Mesaj C) Kaynak D) Ortam E) Alıcı

3 5) Aşağıdakilerden hangisi yazılı iletişim çeşitlerindendir
5) Aşağıdakilerden hangisi yazılı iletişim çeşitlerindendir? A) Makale B) Konferans C) Sohbet D) Açık oturum E) Münazara 6) Aşağıdakilerden hangisi iletişimde kullanılan 5N 1K formülündeki 1K’yi ifade eden kelimedir? A) Kaç B) Kez C) Kaçıncı D) Kim E) Kaç kere

4 7) Aşağıdakilerden hangisi profesyonel hayatta erkekler için imajı olumlu etkileyen iletişim unsurlarındandır? A) Beyaz ve ucu sivri ayakkabı B) Dar giysiler C) Takım elbise D) Kaliteli sigara içtiğini belli eden sararmış diş E) Kot pantolon ve üstten iki düğmesi açık gömlek 8) Aşağıdakilerden hangisi aile içi iletişimi geliştirme yollarından değildir? A) Yapılacak işlerde eşinin fikrini alma B) Çocuklarla arasına devamlı mesafe koyma C) Eşlerin birbirini ara sıra telefonla arayıp hal hatır sorması D) Eşinin eksikliklerini telafi etme E) Çocuklarla beraber yürüyüş yapma

5 9) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir iletişim için hedefte (alıcıda) bulunması gereken özelliklerden değildir? A) Konuyu açık, sade anlatma B) Dinlediği konuda ön hazırlık yapma C) Önyargılı olmama D) Dikkatlice bakma, dinleme E) Anlayıp anlamadığını anlatana hissettirme, bildirme 10) Aşağıdakilerden hangisi etkili hitap şekillerindendir? A) Muhatabına sürekli nasihat etmek B) Konuşurken sürekli yere bakma C) Kişiye ismi yerine dolaylı hitap etme D) Konuşmayı hep aynı tonda sürdürme E) Karşısındakiyle göz teması kurarak konuşma

6 11) Aşağıdakilerden hangisi profesyonel hayatta kadınlar için imajı olumsuz etkileyen iletişim unsurlarındandır? A) Abartısız makyaj B) Taranmış saç C) Etek, bluz D) Gösterişli takılar E) Elbise rengiyle uyumlu çanta 12) Aşağıdakilerden hangisi iletişimde kaynağın engelleyici özelliklerindendir? A) Dinlememe B) Konuyu iyi bilme C) Sürekli öksürerek konuşma D) Yerinde cümle kullanma E) Geri beslemenin yetersizliği

7 13) Aile üyeleri gibi yakın akrabaların ve dostlarımızın girdiği ve 50 cm’e kadar olan alanı ifade eden alana ne denir? a) Genel alan b) Kişisel alan c) Mahrem (özel) alan d) Sosyal alan e) Ortak alan 14) Aşağıdakilerden hangisi stresle başa çıkmanın kişisel yollarından değildir? a) Bedensel hareket (egzersiz) yapma b) Olumlu hayal kurma c) Stres kaynağını bulma d) Gülümseme e) Her şeye “evet” deme

8 15) Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden değildir
15) Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden değildir? a) Anlatılanların karıştırılması b) Mesajı algılayamama c) İlgi duymama d) Fiziksel çevrenin verdiği rahatsızlık e) İlgiyle dinleme 16) Aşağıdakilerden hangisi iletişimde dinleme ve algılamadan kaynaklanan engellerden değildir? a) Atlama b) Savsama c) Çarpıtma d) Aşırı anlam yükleme e) Farklı frekansta olma

9 17) Aşağıdakilerden hangisi stresle örgütsel başa çıkma yollarından değildir? a) Rol belirsizliğini en aza indirmek, b) Aşırı iş yükünü ortadan kaldırmak, c) Çalışanları devamlı motive etmek ve ödüllendirme yapmak, d) Örgütte sürekli değişim yapmak, e) Çalışanların kararlara katılımını sağlamak, 18) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin kültürel farklılıklardan kaynaklanan yönlerinden değildir? a) Geleneksel toplumlarda erkeklerin beden dilini kullanmasına daha fazla müsaade edilir. b) Kadınlar birbirleriyle göz temaslarını erkeklerden daha fazla sürdürürler. c) İnsanlar daha yüksek statüde olanlara dokunmada bir ayrıcalık görürler. d) Geleneksel toplumlarda kadınlarla erkekler arasında görüşme engelleri daha fazladır. e) Kız ve erkek çocuklar tüm kültürlerde aynı ortamda yetiştirilir ve aynı iletişime maruz kalır.

10 19) İletişimle ilgili olarak aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır
19) İletişimle ilgili olarak aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır? a) Dil, iletişimin temel unsurudur. b) Jargon ve argo kullanmak mesajın anlaşılmasını kolaylaştırır. c) Dil karmaşık bir şekilde kullanılırsa,iletişim engeline yol açar. d) Bir iletişimde kaynağın kullandığı kelimeler ve genel anlamda kullandığı dil, iletişimin kalitesini belirler. e) Muhatabın kültür ve eğitim seviyesine uygun konuşmak iletişimde etkililiği artırır. 20) Aşağıdaki deyimlerden hangisi iletişimle doğrudan ilişkili değildir? a) Gözü gibi bakmak b) Gözlerindeki parıltıdan etkilenmek c) Göz göze gelmek d) Gözlerini kaçırmak e) Gözlerinin içine bakmak

11 21) Aşağıdakilerden hangisi aile içi iletişimde çocuk merkezci anne baba tarafından büyütülmüş çocukların genel özelliklerinden değildir? a) Hep merkezde olmaları sebebiyle bencil ve kişilere saygısız bireyler olurlar. b) Sosyal çevre ve aile ortamlarına uymada başarılı olurlar. c) İstediği şeyi elde etmeye alıştığı için doyumsuz bireyler olurlar. d) Kurallara alışık olmadığı için kurallarla karşılaştığında hayal kırıklığına uğrarlar. e) Sosyal çevre tarafından karşılanmayan isteklerini elde etmek için aşırı tepkiler verirler ki bu da toplumdan dışlanmalarına sebep olur. 22) “Soru sorma, açıkça ifade etme, destekleme, yorumlama ve yapıcı eleştiri verme” gibi özellikler aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade etmektedir? a) Empatik dinleme b) Motivasyon c) Şeytanın avukatlığı d) İletişimin aşamaları e) Sorun çözme teknikleri

12 23) Otobüs durağında beklemek, mağazada alışveriş yapmak, sinema izlemek, konferans dinlemek, trafik kazasını görmek için biriken insanlar aşağıdakilerden hangisi için bir örnektir? a) Grup b) Millet c) Aşiret d) Kalabalık e) Teşkilat 24) Aşağıdakilerden hangisi Grup için söylenemez? a) Aynı fikir ve düşünceyi paylaşan insanlardan oluşur. b) Birbirlerini tanımazlar. c) Liderleri olur. d) Ortak amaca yönelik eylem içinde olan insanlardan oluşur. e) Örgütlenmiş olan insanlardan oluşur.

13 25) Olaylar içerisinde ani karar veren, çoğu zaman grubun önünde yer alan, grup içerisinde statü elde etmek için öne çıkarak eylemi başlatan ve devam ettiren, olayın sonucunu düşünmeyen, planlı bir amaçları bulunmayan kişi tipleri aşağıdakilerden hangisidir? a) Karşı eylemciler b) Atılganlar c) Tesir altında kalanlar d) Psikopatlar e) Hiçbiri 26) Kişi, topluluk içinde bulunmasıyla psikolojisi ve davranışları değiştirmektedir. Bu kişinin gruba mensubiyetinden dolayı yeni özellikleri ortaya çıkmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerdendir? a) Duygusallık b) İrade zayıflığı c) Taklit d) Özenti e) Hepsi

14 27) Bir kişiye karşı hissedilen negatif duyguya ne denir
27) Bir kişiye karşı hissedilen negatif duyguya ne denir? a)Empati b)Sempati c)Entropi d)Sosyopati e)Antipati   28) Aşağıdakilerden hangisi kitlesel iletişimde kullanılan 5N1K formülündeki 5N’yi ifade eden kelimelerden değildir? a)Ne b)Nerede c)Nasıl d)Neden e)Ne ile

15 29) İletişimde anlatımın şifrelenmesine ne denir
29) İletişimde anlatımın şifrelenmesine ne denir? a)Kaynak b)Mesaj c)Hedef d)Kodlama e)Alıcı   30) "Bir insanın bir başkasına karşı duyduğu sevgi ve yakınlık" tanımı hangi kavramı anlatmaktadır? a)Empati b)Sempati c)Duyumsama d)Duygusallık e)Antipati

16 31) Aşağıdakilerden hangisi profesyonel hayatta erkekler için imajı olumsuz etkileyen iletişim unsurlarındandır? a) Takım elbise b) Boyalı ayakkabı c) Dar giysiler d) Beyaz diş e) Ütülü pantolon, gömlek 32) Aşağıdakilerden hangisi profesyonel hayatta kadınlar için imajı olumlu etkileyen iletişim unsurlarındandır? a) Abartılı makyaj b) Taranmış saç c) Fazla dekolte d) Gösterişli takılar e) Resimli tişört

17 33) Örgütlerde açıklanması karmaşık ve zor olan aktiviteleri ve olayları açıklamaya yardımcı olan masalımsı anlatımlara ne denir? a) Mitler b) Gelenekler c) Ayinler d) Kahramanlıklar e) Semboller 34) İyi iletişim kuran insanlarla, kuramayan insanlar arasındaki belirgin farkı tayin eden kişiler arası faktör, aşağıdakilerden hangisi değildir? a) Öfke b) Sosyal statü c) Kendini açığa vurma d) İfade berraklığı e) Benlik

18 35) Aşağıdakilerden hangisi insanların topluluk içerisinde gösterdiği kolektif davranış özelliklerinden değildir? a) İrade zayıflığı b) Duygusallık c) Yaşamsallık d) Özenti e) Telkin   36) Aşağıdakilerden hangisi kalabalığın genel nitelikleri arasında yer almaz? a) İnsanların fiziki olarak bir yerde bulunmaları veya oraya yakın olmaları. b) Geçici olarak bir araya gelmeleri. c) İş bölümü ve statü düzeninin yokluğu. d) İş bölümü ve statü düzeninin olması e) Nispeten denetimsiz, yada kendiliğinden oluşan bir etkileşmedir.

19 37) Örgüt içinde en fazla rastlanılan çatışmalar. ve. çatışmalarıdır
37) Örgüt içinde en fazla rastlanılan çatışmalar ve çatışmalarıdır. a) Rol çatışmaları / ast üst ilişkileri b) Otorite hiyerarşisi / ortak amaç c) Örgüt / iş bölümü d) insan faaliyetleri / koordinasyon e) Amir / algılama   38) Mizahı yerli yerinde kullanma deyimi etkili sunum tekniklerinde hangi anlamda kullanılmaktadır? A)Sunum boyunca sürekli fıkra anlatarak insanları eğlendirmek B) Dinleyicileri kahkahaya boğmak C) Nerelerde fıkra anlatacağını sunum öncesinde dinleyicilere açıklamak D) Her paragraf sonunda bir fıkra anlatmak E) Birlikte dinleme atmosferi oluşturmak

20 39) Aşağıdakilerden hangisi biçimsel (formel) iletişim yöntemlerinden değildir? A) Dikey iletişim B) Empatik iletişim C) Yatay iletişim D) Çapraz iletişim E) Çok yönlü ve açık 40) İnsanların aynı asansördeyken birbirlerinin yüzüne bakmamaları, beden dili açısından nasıl değerlendirilir? A) Mahrem Alan İhlali B) Sosyal Alan İhlali C) Genel Alan İhlali D) Hepsi E) Hiçbiri

21 CEVAP ANAHTARI 1-E 2-B 3-E 4-C 5-A 6-D 7-C 8-B 9-A 10-E 11-D 12-C 13-C 14-E 15-E 16-E 17-D 18-E 19-B 20-A 21-B 22-A 23-D 24-B 25-B 26-E 27-E 28-E 29-D 30-B 31-C 32-B 33-A 34-B 35-C 36-D 37-A 38-E 39-B 40-A


"1) Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişiminin işlevlerinden birisidir" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları