Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Personel Dairesi Başkanlığı Stratejik Plan Taslağı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Personel Dairesi Başkanlığı Stratejik Plan Taslağı"— Sunum transkripti:

1 Personel Dairesi Başkanlığı Stratejik Plan Taslağı
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Personel Dairesi Başkanlığı Stratejik Plan Taslağı

2 1 - GENEL BİLGİLER 1.1. Kuruluş ve Tarihçe Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı 2547 Sayılı Kanunun 51 ve 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatlanması hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamenin 29.maddesi uyarınca 1992 yılında kurulmuştur. Kuruluşunda Anadolu Sigorta ve Metropol Binasında hizmet vermeye başlamış, sicil, özlük ve tahakkuk birimleri ile faaliyetlerini sürdürmüştür yılında Çiftlikköy kampüsü Rektörlük Binasının tamamlanmasıyla faaliyetlerini burada sürdürmeye devam etmiş ve 1998 yılında hızla gelişen Üniversite olarak artan iş hacmi neticesinde Akademik tayin Şube Müdürlüğü, İdari Tayin Şube Müdürlüğü ve Özlük Hakları Tahakkuk Şube Müdürlüğü şeklinde teşkilatlanmıştır. Başkanlığımız bu bağlamda üzerine düşen görevleri Merkez Kampüste ( 20 ) personel ile yürütmektedir. 1.2. Birimin Yapısı ve Görevleri Birimimiz Çiftlikköy Kampusünde Rektörlük Binasında ikinci katta aşağıdaki örgüt şemasında da görüldüğü şekliyle faaliyetlerini sürdürmektedir.

3 1.2.1.Akademik Tayin Şube Müdürlüğü
Birimlerin görev ve sorumlulukları daha ayrıntılı biçimde aşağıdaki gibi sıralanabilir. Özlük İşleri Kapsamında; 1.2.1.Akademik Tayin Şube Müdürlüğü Üniversitemiz akademik kadrolarına, açıktan, naklen veya yükseltilme yoluyla atanacaklar ile atanma süresi dolup yeniden atanacaklara ait atama tekliflerini incelemek ve Rektörlük Makamının onayına sunmak; Doçent unvanı alanların kadroya atanmaları ile profesörlük süresi dolanların yükseltilme ve atanma işlemlerini yürütmek; Bulundukları derece ve kademede bir yılını dolduranlara ait terfi tekliflerini kontrol ederek onaya sunmak ve daha sonra birimlere göndermek; Lisansüstü öğrenimlerini tamamlayan öğretim elemanlarının bu öğrenimlerinin değerlendirilmesini sağlamak; Sigorta ve benzeri hizmeti bulunan akademik personele ait hizmet değerlendirme işlemlerini yürütmek. Emeklilik, istifa veya nakil yoluyla ayrılanların işlemlerini yürütmek. Her yıl başında Üniversitemize bağlı fakültelerin, yüksekokulların ve enstitülerin ihtiyaç duydukları akademik kadroların bildirilmesini sağlamak ve bu teklifleri Rektörlük Makamının değerlendirilmesine sunmak. Uygun bulunanları Yüksek Öğretim Kurulu’na teklif etmek ve aynı kurum tarafından aktarılan kadroları ilgili birimlere duyurmak; Her yıl itibariyle kadro derece sıkıntısı bulunan akademik personel ile boş durumdaki akademik kadrolardan, Üniversite genelinde unvan ve derece bazında ihtiyaç duyulanları tespit ederek iptal-ihdas çalışmalarını yapmak; İlgili kurumlardan kullanma-açıktan atama izinlerini almak; İlan edilecek kadrolar tespit edildikten sonra bunların basına duyurulmasını ve ilanlar sonucunda iki yıllık yüksekokullar ile Rektörlüğe bağlı bölümlere başvuranların başvuru kabul, sınav jürisi oluşturulması vb. işlemlerini yürütmek; Her eğitim-öğretim yılı güz ve bahar dönemlerinde 2547 Sayılı Kanunun 40/a ve 31. maddelerine ve 40/b ve 41. maddelerine göre yapılan görevlendirilme tekliflerini kontrol etmek ve Rektörlük Makamının onayına sunmak; Görevlendirilecek öğretim elemanlarının kadrolarının bulunduğu birimlerle ilgili yazışmaları yürütmek; Kongre, konferans ve benzeri nedenler ile 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesine göre yurtiçinde veya yurtdışında görevlendirilen öğretim elemanları ile ilgili işlemleri yürütmek; Üniversitede görev almak isteyen yabancı uyrukluların başvuruları ve belgelerinin birimlerden gönderilmesi ve Üniversite Yönetim Kurulu görüşüne sunulması işlemlerini yürütmek. Görev verilmesi düşünülenler hakkında ilgili kurumlar ile yapılan yazışmaları yürütmek; Yurtdışında görevlendirilen araştırma görevlilerinin çalışmalarını ve görevlendirilebilecekleri süreleri takip etmek, bu konuda İzleme Komisyonu tarafından düzenlenen raporları izlemek ve daha sonra Üniversite Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’na görevlendirme teklifini yapmak. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’ndan görevlendirme teklifleri geldikten sonra ise; Pasaport işlemleri için İçişleri Bakanlığı ile yapılan yazışmaları

4 yürütmek, Fakülteler ile yapılan yazışmaları yürütmek, İlgililerden kefalet ve taahhüt senedi almak, Lisansüstü eğitim için yurtdışında görevlendirilen ve daha sonra çeşitli nedenlerle geri çağrılan veya fiilen Fakültelerinde ve Enstitülerinde görev yapmakta olan araştırma görevlilerinin lisansüstü öğrenimlerinin, 2547 Sayılı Kanunun 35. Maddesine göre devam etmesi için yapılan işlemleri yürütmek; Yurtdışında lisansüstü öğrenim için ilgili kurum tarafından ayrılan kontenjanların Fakülte/Anabilim Dalı bazında tespit edilmesini sağlamak ve konuya ilişkin yazışmaları yürütmek, Akademik personel için düzenlenmesi gereken Bilgi Derleme Formlarını doldurtmak ve değişiklikleri sözü edilen formlara işlemek, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’na göndermek Üniversitemiz birimlerine dekan ve müdür atanmasına ait yazışmalar ile atama sürelerinin ve ayrıca Rektörlük/Fakülte/Yüksekokul ve Enstitülerin akademik teşkilatının takibini yapmak; Dekan ve müdürlerin izin-vekalet işlemlerine ait yazışmaları yürütmek; Sicil raporlarının 1. ve 2. sicil amirlerine doldurtulmasını , kontrol edilmesini ve muhafazasını sağlamak; Disiplin soruşturmalarının ilgili kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin kontrolünü yapmak ve gerekli yerlere işlemek; Akademik personelin askerlik tecilinin veya bu konudaki her türlü yazışmanın takibini yapmak ; Doçentlik sınavlarında jüri üyesi olarak görevlendirilen Üniversitemiz öğretim üyeleri ile ilgili yazışmaları yürütmek; Atanan ayrılanların unvan değişikliklerini düzenli olarak her ay ve üç ayda bir ilgili kurumlara bildirmek; Üniversitemiz içinden ve dışından istenen personel ve kadro sayılarına ait istatistiki bilgileri hazırlamak ve ilgili yerlere göndermek; Personel işleri ile ilgili olarak ilgili kurumlardan gelen genel mahiyetteki yazıları, kararları ve tebliğleri Üniversitemiz birimlerine duyurmak; Diğer üniversitelerden gelen öğretim üyesi isimlerine ilişkin listeleri düzenlemek; Üniversitemizden çeşitli nedenlerle ayrılanlar hakkında gelen yazılara ait işlemleri (dosya gönderme,hizmet cetveli çıkarma vb. gibi) yürütmek; Akademik personele ait kimliklerin yazılmasına ve kurum sicil numarası verilmesine ilişkin işlemleri yürütmek; 1.2.2.İdari Tayin Şube Müdürlüğü, İdari personelin açıktan alımı için, Devlet Personel Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık’tan izin almak; Memuriyet sınavları ile ilgili her türlü işlemleri (Sınav ilanının hazırlanması, Devlet Personel Başkanlığına gönderilmesi, Devlet Personel Başkanlığı’nca yapılan Devlet Memurları sınavını kazanan ve aranan nitelikleri taşıyan adayların atama kararnamesi) hazırlayıp Üniversitemiz Rektörlük Makamının onayına sunmak. Üniversitemiz’e diğer kurumlardan naklen geçmek isteyenlerin, kurumlarından muvafakat almak ve atama kararnamelerini hazırlayarak, Rektörlük Makamının onayına sunmak. Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği gereğince görevde yükselme eğitiminin (en az 2 hafta, -En fazla 8 hafta olmak üzere) düzenlenmesi ve sınavın yapılmasını sağlamak. Kazananların atama işlemlerini yapmak.

5 Bulundukları derece ve kademede süresini dolduran idari personelin terfi işlemlerini yürütmek;
Son altı yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olan idari personelin terfi işlemlerini yürütmek; Bir üst öğrenimi bitiren idari personelin intibak işlemlerini yürütmek, Sigorta veya benzeri hizmeti bulunan idari personele ait hizmet değerlendirme işlemlerini yürütmek. Üniversitemiz birimlerinden emekli olan veya istifa eden idari personelin, birimlerince hazırlanarak gönderilen belgelerine göre işlem yaparak Rektörlük Makamına sunmak ve Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ile gerekli yazışmaların yapılmasını sağlamak; Üniversitemiz personelinin yıllık, mazeret ve hastalık izni işlemlerinin takibini yapmak; İdari personelin sicil ve disiplin işlemlerini yürütmek; Dolu ve boş kadrolara ait İptal-ihdas ile serbest bırakma işlemlerini yürütmek; İdari personele ait tayin, terfi ve kadro unvan değişikliklerinin kadro defterine işlenmesini sağlamak; İdari personelin 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca görevlendirilme işlemlerini yürütmek; Aday memurların temel ve hazırlayıcı eğitimlerini düzenlemek, eğitim sonucu görev yerlerinde iki aylık staja tabi tutulmalarını sağlamak, eğitim ve staj sonucu başarılı olan idari personelin asalet tasdik onaylarının alınmasını sağlamak; İdari personele yönelik hizmet-içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak; İdari kadro pozisyonlarının dolu-boş durumlarını ve naklen atamalara ilişkin sayıları gösterir cetvellerin düzenli olarak her ay ve 3 ayda bir ilgili kurumlara bildirilmesini sağlamak; Kurum içinden ve dışından istenen personele ve kadro sayılarına ait istatistiki bilgileri hazırlamak ve ilgililere göndermek, Kurumlardan gelen yazıları, kararları ve tebliğleri ve diğer üniversitelerden gelen ilanları Üniversitemiz birimlerine duyurmak. 1.2.3.Özlük Hakları ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü, Tahakkuk hizmetleri ile ilgili konularda, Kurum içi ve Kurum dışı resmi yazışmaların hazırlanmasını sağlamak. Gerektiğinde diğer kurumlarla telefon, faks ve bilgisayar aracılıyla iletişim sağlamak. Faaliyetlerle ilgili belgelerin dosyalanmasını sağlamak. Geçmiş döneme ait her türlü evrakın arşivlenmesini sağlamak. Üniversitemiz Personelinin maaş ve tahakkukla ilgili bilgi taleplerinin karşılanmasını sağlamak. Üniversitemiz Personelinin maaşlarının tahakkuk ettirilerek ödenecek safhaya getirilmesini sağlamak. Terfi haklarının tahakkuk ettirilerek ödenecek safhaya getirilmesini sağlamak.

6 Üniversitemiz Rektörlük Okutmanlarının maaşlarının tahakkuk ettirilerek ödenecek safhaya getirilmesini sağlamak. Yurt dışında bulunan öğrencilerin maaşlarının ve tedavi giderlerinin tahakkuk işlemlerini yapmak Yurt dışında bulunan öğrencilerin yolluklarının ve okul harçlarının tahakkuk ettirilerek ödenecek safhaya getirilmesini sağlamak Emekli olan Üniversitemiz personelinin Emekli Kesenekleri Şahıs İcmal Bordrolarını hazırlamak Üniversitemizden emekliye ayrılan personele ait Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen emekli ikramiyesi faturalarının tahakkuklarını hazırlamak. Üniversitemiz personelinin bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık giderleri (tedavi, cenaze ve hastane giderleri) ile geçici görev ve sürekli görev yolluklarının tahakkuk işlemlerini yapmak. Rektörlüğe bağlı olarak çalıştırılan vizeli/vizesiz geçici işçilerin maaş ve tahakkuk (sevk kağıdı vermek, sigorta giriş işlemleri, sigorta primleri vb.) hizmetleriyle ilgili işlemleri ve bu konulardaki yapılan resmi yazışmaları hazırlamak. 2 – STARATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 2.1.Durum Analizi Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı yılları arasında mevcut personelin maaş ve tedavi giderleri ile ilgili işlemlerini manuel olarak yapmakta iken 1996’da Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığının hazırlamış olduğu maaş programına geçilmiş ve günümüze kadar da söz konusu program geliştirilmiştir. Başkanlığımız; kadrolu Akademik – İdari personel (2073) ile diğer pozisyonlarda (41) çalışan personelin özlük işlemlerini (atanmasından emekliliğine kadar geçen süreçteki işlemlerini) yürütmektedir. Özlük işlemleri ile ilgilide, kuruluşundan 2005 yılına kadar geçen tüm işlemler manuel olarak yapılmakta, yazışmalar bilgisayar ortamında yazılmakta iken, 2005 yılında yine Bilgi İşlem Daire Başkanlığının hazırlamış olduğu Personel Takip Otomasyonu Programı hayata geçirilmek üzere veri girişi yapılmaya başlandı. Bugün personelle ilgili pek çok istatistiki bilgilere bilgisayar ortamında kısa sürede ulaşılacak seviyeye gelindi. Ayrıca terfi, görev süresi uzatma, gibi özlük işlemlerinin çıktısı da dosyalanmak üzere programdan alınmaya başlandı. 2.1.1.Hizmetlerimiz Birimin temel görev ve sorumlulukları; 124 sayılı KHK’nin 29.maddesinde şu şekilde belirtilmektedir. *İnsan işgücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ve ilgili önerilerde bulunmak; *Personelin atama, özlük ve emeklilik işleri ile ilgili işlemleri yapmak; *İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek yürütmek ve denetlemek. *Rektör ve Genel Sekreter tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

7 2.1.2. Personel Durumu ve Fiziki Kaynaklarımız İdari Personel Sayıları
Sınıflandırma 2001 2002 2003 2004 2005 G.İ.H 215 348 430 418 443 T.H.S 42 63 76 73 75 74 S.H.S 14 119 150 157 187 195 A.H.S - 2 D.H.S 1 E.Ö.H Y.H.S 52 85 88 93 TOPLAM 323 618 748 739 771 808 Personel Durumumuz (sayısal olarak) Başkan : 1 Şube Müdürü : 2 Şef : 6 Bilgisayar İşletmeni : 2 Memur : 3 Veri Hazl.ve Kont.İşlt : 6 Geçici İşçi : 1 Olmak üzere Başkanlığımızda 21 idari personel görev yapmaktadır. Araç – Gereç Durumumuz (sayısal olarak) Bilgisayar : 22 Yazıcı : 16 Faks makinası : 1 Fotokopi makinası : 2 2.1.3.İlişkide Olduğumuz Gerçek ve Tüzel Kişiler (Paydaşlarımız) Paydaşlarımız tablodan anlaşılacağı gibi hizmet alanlarımız, çalışanlarımız, temel ortaklarımız ve stratejik ortaklarımızdan oluşmaktadır. Temel ortağımız aynı zamanda da stratejik ortağımız olarak karşımıza çıkmaktadır. Paydaşlarımızın düşünce ve arzularını bilerek beklentilerine cevap vermek bizim için sosyal bir sorumluluk anlayışıdır ve bu çerçevede de devam edecektir.

8 Paydaşlar Hizmet Alanlar Çalışanlar Temel Ortak Stratejik Ortak Akademik Pers. X İdari Pers. Emekli YÖK Devlet Personel Başkanlığı Maliye Bakanlığı Başbakanlık Sağlık Bakanlığı Diğer Bakanlıklar Üniversiteliler Askeri Kuruluşlar Sivil Toplum Kuruluşları Diğer Kamu Kuruluşları Sosyal Güvenlik Kurumları

9 SWOT ANALİZİ (Fırsatlar ve Tehditler)
GZFT Analizi (SWOT Analizi) Kurum içi analiz çalışmasını yapmaktaki amaç; birimin güçlü olduğu yönler, zayıf olduğu yönler, imajımız, birimin yapısı, sistemi ve süreçleri, insan kaynakları durumumuz, hizmetlerimiz ve bu hizmeti verirken ne kadar başarılı verebildiğimiz, maliyetimiz, teknolojik alt yapımız ve bunları yaparken performans durumumuz gibi sorulara cevap bulmaktır. SWOT ANALİZİ (Fırsatlar ve Tehditler) Etki Değerlendirmesi Etkisi çok olumsuz Etkisi Olumsuz Etkisiz Etkisi Olumlu Etkisi Çok Olumlu Temel Eğilimler -2 -1 1 2 Fırsatlar; Rektörlük Makamının Teknolojik gelişmelere açık olması ve bu konudaki taleplere sıcak bakması X Kurum İçi Birimler ve diğer kamu kurum ve kuruluş- larıyla iyi ilişkilerin kurulmuş olması Tehditler; Personel Kanunlarında sürekli ve köklü Değişikliklerin olması Ücret Dengesizliği Personelin başka kurumlara geçme isteği

10 SWOT ANALİZİ (Güçlü, Zayıf Yönler)
Etki Değerlendirmesi Etkisi çok olumsuz Etkisi Olumsuz Etkisiz Etkisi Olumlu Etkisi Çok Olumlu Temel Eğilimler -2 -1 1 2 Güçlü Yönler; Alanında köklü bir geçmişi ve olumlu bir imaja sahip olma, değişim, gelişim ve işbirliğine açık, liderlik özellikleri ile takım bilincini birleştirmiş, etik değerlere bağlı idari bir kadroya sahip olmak X Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde deneyimli olmak Kanun ve Yönetmeliklerin uygulanması konusunda danışmanlık hizmetleri verebilecek kadar bilgi ve deneyimli personele sahip olmak Teknolojinin nimetlerinden yararlanmaya hevesli, genç ve dinamik bir kadromuzun bulunması  İşin niteliğine uygun personel seçimi   X Zayıf Yönler; Teknolojinin yararlarından yeterince faydalanamamak Teknolojik donanımlarımızın eski ve yetersiz olması Kaynaklarımızı yaratamamak Personel Dairesi Başkanlığının idari yapı içerisindeki önem ve değerini yeterince anlatamamak Bilgisayar sisteminden çok iyi anlayan yani gerektiğinde basit arızalara çözümler bulabilen sistem konusunda her türlü soruya cevap verebilecek düzeyde teknik personelin olmaması  İş yüküyle orantılı olarak personel çalıştırılamaması   X

11 2. 2.Varsayımlar Kamu personel yasasının gerek günümüz gerekse de AB uyum sürecinde yeni düzenlemeleri getireceği beklenmektedir. Yasal platformda üniversite personelinin sosyal haklarında iyileştirmeler getirecek ve bunun neticesinde personelden en etkili biçimde yararlanılacaktır. Norm kadro çalışmalarına hız verilerek gereksiz yerlerdeki yığılmaların önüne geçileceğini, İnternetin, çalışma hayatımızın bütününü kapsayacağını ve yazışmalarımızın internet ortamından yapılabileceğini, ağır ve hantal işleyen bürokrasinin yerini daha etkili, verimli işleyen yapıların oluşturacağını, kısa zamanda personel arşivi için mekan sorununun çözüleceğini öngörmekteyiz. Bunun için üniversite yönetiminin teknolojik ve fiziki alt yapısının en kısa zamanda oluşmasının sağlanacağını umuyoruz. Önümüzdeki yıllarda, eğitime önem verilerek kurum içi ve dışı eğitimlerin sıklıkla yapılacağını ve personelin kaynaşmasına olanak sağlanacağını, böylece nitelikli ve iyi eğitimli personelin de verimli çalışması hem üniversite hem de ülke kaynaklarının en etkin biçimde kullanılmasının sağlanması önem kazanacaktır. 3. STRATEJİK PLAN 3.1 Misyonumuz Üniversitemizde çalışan tüm personelin Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik ve Yönergelerin kendilerine tanıdığı hak ve yükümlülükleri eksiksiz olarak uygulanmasını temin etmek, çalışanlardan en yüksek verimi almak ve üniversitenin insan gücünden en iyi şekilde yararlanmayı amaçlamaktadır. 3.2 Vizyonumuz Personel Dairesi Başkanlığı öncelikle üniversitemizdeki çalışan tüm personele kaliteli ve nitelikli hizmet vermeyi, verdiği bu hizmetlerle de diğer üniversitelere örnek bir başkanlık olmayı hedeflemektedir 3.3 Değerlerimiz Dürüstlük: Üniversitenin çıkarları doğrultusunda her zaman dürüst davranmak, söylediğini yapmak veya yaptığını söylemek. Hedeflere Kendini Adama: Üniversitenin amaçları doğrultusunda, bireysel ve toplu olarak her zaman üstün bir performans standardında ısrarcı olmak. Güçlü sorumluluk duygusu sergileyerek daima sahiplenmek. Yaratıcılık: İleriyi düşünmek, girişimci olmak, yeni fikirlere, yeni sistemlere, yeni yapılanmalara açık olmak ve bunlara sahiplenmek, uygulamalarında da proaktif olmak Sürekli Öğrenme: Deneyim ve hatalardan ders almak, konusunda kişisel gayret göstererek sürekli gelişmek ve iyileşmek, kendi zayıf yönlerini kabullenmek ve bu alanlarda iyileşmek için kendini teşvik etmek. İletişim:Birey/birim ilişkilerinde her ortamda etkin ve geri bildirim sağlanabilecek anlaşılır, sağlıklı iletişim kurma becerisine sahip olmak. Dili olabildiğince kurallara uygun anlaşılır kullanmak. Saygı: Bütün seviyelerle yapıcı bir biçimde iletişim kurmak ve her birey/birimle seviyede kalmak konusunda vazgeçilmez biri olduğunu akıldan çıkarmamak. Takdir ve Ödüllendirme: Yüksek performansı takdir etmek ve düşük performans konusunda harekete geçerek kazanan bir ekip olmak, amacına bağlılık sağlamak.

12 Kendine Güven: İnsiyatif kullanmak, adil, tarafsız ve tutarlı kararlar vermek, bunları eyleme dönüştürmek ve iyi hesaplanmış riskler almaya hazır olmak. Ekip Ruhu: Üniversite ekibinin sadık bir üyesi olmak, diğer birim ve bireylerle işbirliği yapmak, beceri, deneyim ve bilgiyi paylaşmak, bunu yaparken her bireyin kendine has becerilerine güvenmek ve bunları kabul etmek. Pozitif Enerji: İnsanlara, olaylara hayata olumlu bir bakış açısıyla bakmak. sorunları fırsatlara dönüştürmek. Baskı altında dahi konuları bütün yönleriyle yapıcı ve öğrenmeye yönelik bir biçimde değerlendirmek. Şeffaflık: Her durum ve alternatifi adil, dürüst ve tarafsız bir biçimde değerlendirmek, değerlendirmenin bütün yönlerini başkalarıyla açık bir şekilde tartışmaya istekli olmak ve gerektiğinde hayır demeye/duymaya hazırlıklı olmak. Disiplin: İşi zamanında ve en doğru şekilde tamamlamak için görev ve sorumluluk bilinciyle ciddi bir şekilde işe adapte olup, kurum kültürüne sahip çıkmak. 3.4.Stratejik Amaçlarımız ve hedeflerimiz Başkanlığımızın stratejik amaçlarını belirlerken, geleceğe yönelik hangi kararları almalı ve uygulamalıyız sorularına cevaplar bulmaya çalıştık. Birimimizin sahip olduğu kaynaklar, güçlü ve zayıf yönler, dış çevredeki fırsatlar ve tehlikeleri tespit ve analiz ettik. Vizyonumuza ulaşabilmek için Misyonumuzu belirledik. Misyon ve Vizyonun tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi ve ortak değerler olarak kabul edilmesine önem verdik. Başarımızın bunlarla sınırlı kalmayacağı düşüncesi ile stratejik amaçlarımızı ve hedeflerimizi ortaya koyduk. Stratejik Amaç 1- Personel hizmetlerinin kalitesini arttırmak için periyodik aralıklarla hizmet içi eğitim faaliyetleri hazırlamak. Hedef 1- Her yıl personelimizin verimliliğini ve yeterliliğini geliştirmeye yönelik ikişer haftalık eğitim seminerleri düzenlenecektir. Hedef 2 – Eğitim faaliyetlerinde kullanılacak teknolojik alt yapı güçlendirilecek. Hedef 3 – Eğitim faaliyetlerinde kullanılacak fiziki alanlar iyileştirilecek Stratejik Amaç 2– İnsan kaynakları sisteminde oluşturulan ve sınıflandırılan bilgiler Üniversitemizin tüm birimleri tarafından erişilebilir ve kurumsal sorunların çözümünde kullanılabilir hale getirilecektir. Hedef yılı sonuna kadar bilgisayar ortamına aktarılan personel bilgilerinin bir kısmı üniversitenin tüm birimlerine açılacak. Hedef yılı sonunda e-devlet projesi içerisinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla personel bilgilerimiz paylaşılacak, onlarla entegre hale getirilecektir. Hedef 3– Personel işlemleri ile ilgili belgeler 2007 yılında bilgisayar ortamından dökülebilir hale getirilecek.

13 4. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
İzleme raporunda stratejik amaçların gerçekleşmesine yönelik değerlendirmeler yapılacaktır. Ayrıca bu izleme sonucunda ortaya çıkan sonuçlar önümüzdeki döneme ışık tutacaktır. 4.2 Değerlendirme Performans ölçüm ve değerlendirme kriterlerimize göre stratejik planda yazdığımız gibi değerlendirme yapılacaktır. Özellikle elde edilen sonuçlar ile bir sonraki dönemin insan kaynakları politikası belirlenecektir. 4.3 Stratejik Göstergelerimiz Stratejik Gösterge 1. İş akışındaki hız Amaç : Hizmetin en kısa sürede gerçekleşmesini sağlamak. Ölçmenin Şekli : Bir evrakın sonuçlandırılması süresi Kaynak : Birim veri kaynaklarından elde edilecek anket çalışması Yıllar Memnuniyet Oranı % 2004 91.2 2005 93.6 2006 98.3 Stratejik Gösterge 2. Bordro alan personel ve birim sayısı Amaç : Kişilere zamanında bordro bilgilerini ulaştırmak. Ölçmenin Şekli : Gönderilen bordro sayısı Kaynak : Kaç kişiye ulaştığı Yıllar Memnuniyet Oranı % 2004 100 2005 2006

14 Stratejik Gösterge 3. Hasta Sevk Kağıdını sistemden alabilen birim sayısı Amaç : Birimlerin kendi personeline kendi sevk kağıdı vererek zaman kaybının önlenmesi. Ölçmenin Şekli : Sistemden bilgiye ulaşan birim sayısı. Kaynak : Hasta sevk kağıdı sayısı Yıllar Memnuniyet Oranı % 2004 86 2005 100 2006 Stratejik Gösterge 4. Yapılan işlerin birimlerce kabul görme derecesi Amaç : Çok sayıda insana hizmet götürmek. Ölçmenin Şekli : Alınan hatalı işlem sayısının toplam işlem sayısına oranı Kaynak : Birim veri kaynakları Yıllar Memnuniyet Oranı % 2004 92.5 2005 95.4 2006 99.4 Stratejik Gösterge 5. Personel konusundaki yapılacak istatistikler Amaç : Personel politikasının belirlenmesinde geçerli bilgilere dayanmak. Ölçmenin Şekli : : Personel konusunda hazırlanan istatistiklerin doğruluk oranı. Kaynak : Birim veri kaynakları Yıllar Memnuniyet Oranı % 2004 95.1 2005 100 2006


"Personel Dairesi Başkanlığı Stratejik Plan Taslağı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları