Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MERVE İ PEK 20843814 FATMA SEDANUR TORNUO Ğ LU 20844131 SEVG İ KAHRAMAN 20843833.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MERVE İ PEK 20843814 FATMA SEDANUR TORNUO Ğ LU 20844131 SEVG İ KAHRAMAN 20843833."— Sunum transkripti:

1 MERVE İ PEK 20843814 FATMA SEDANUR TORNUO Ğ LU 20844131 SEVG İ KAHRAMAN 20843833

2 Milli E ğ itim Temel Yasasına göre Türkiye E ğ itim Sistemi, örgün e ğ itim ve yaygın e ğ itim olmak üzere iki ana bölümden meydana gelmektedir.

3  ÖRGÜN E Ğİ T İ M  YAYGIN E Ğİ T İ M

4

5

6  Okul öncesi eğitimi  İlköğretim  Orta öğretim  Yükseköğretim

7  Genel e ğ itim programları  Mesleki ve Teknik e ğ itim programları

8  0-6 ya ş arası çocuklar için  6 ya ş a kadar iste ğ e ba ğ lı  Ba ğ ımsız ana okulları veya ilkö ğ retim okullarına ba ğ lı anaokulları veya di ğ er ö ğ retim kurumlarına ba ğ lı uygulama sınıfları (MEB Yönetmeli ğ i kurallarına gör.)

9  20yy sanayi ve teknoloji alanı geli ş meleri ile birlikte ailede ekonomik ve sosyal de ğ i ş meler gere ğ i Kadının i ş ya ş amına katılması zorunlulu ğ u  Ana-babaların çocuk geli ş imi alanındaki bilgi ve deneyim eksikleri

10  Bu e ğ itimi alan ve almayan çocuklara yönelik Ara ş tırma sonuçlarındaki farklar Zihin, psiko-motor ve sosyal farklar  Bu ya ş larda edinilen bilgi ve becerilerin, tavır/tutumların tüm ya ş amı etkilemesi Beden sa ğ lı ğ ı, ki ş ilik, inanç ve de ğ erler

11  1915 – Ana Mektepleri Nizamnamesi  1960 – Kız Teknik Yüksek Ö ğ retmen Okulu “Çocuk Geli ş imi ve E ğ itimi” Bölümü  1962 – Anaokulu ve Anasınıfları Yönetmeli ğ i  1973- Milli E ğ itim Temel Kanunu’nda okul öncesi e ğ itim “örgün e ğ itim” sistemine dahil ediliyor.  1992-Okul Öncesi E ğ itimi Genel Müdürlük

12  Kre ş ler  Çocuk Yuvaları  Ba ğ ımsız anaokulları  İ lkö ğ retim okullarındak ş ana sınıfları  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü ğ üne ba ğ lı çocuk yuvaları ve gündüz bakımevleri  Kamu ve özel sektörce MEB denetiminde açılan kre ş, yuva, çocuk bakım evleri vb

13 (1) Çocukların bedensel, zihin,duyugu geli ş imini ve iyi alı ş kanlıklar sa ğ lamak (2) Çocukları ilkö ğ retime hazırlamak (3) Olumlu/olumsuz ko ş ul ve çevreden gelenler için de ortak bir geli ş me zemini yaratmak. (4) Çocukların düzgün Türkçe konu ş abilmelerini sa ğ lamak

14  Okul öncesi için altyapısal yetersizlikler ve önemsemezlik (Çözüm:?)  Özel anaokullarının pek çok aile için pahalı olu ş u (Çözüm:?)  Okul öncesi e ğ itiminin daha çok anaokulları ve anasınıfları olarak yürütülmesi (di ğ er gruplar ile uyum?)

15  7-14 ya ş grubu  Kız/erkek zorunlu  Devlet okullarında parasız  TC’de (resmi, özel ve pansiyonlu/yatılı ilkö ğ retim okullarını kapsar) AMAÇ: ortak vatanda ş tipini yeti ş tirmek

16

17 1. Finansman sorunu 2. Fiziki mekan sorunu 3. İ lkö ğ retimdeki rehberlik hizmetlerinin gerekti ğ i gibi yapılamaması 4. Özel e ğ itime gerek duyan ö ğ rencilere düzenlenen özel programlar yetersiz

18  İ lkö ğ retime dayalı, en az 3 yıllık ö ğ renim veren genel, mesleki ve teknik ö ğ retim kurumlarının tümü (2006’dan beri 9.,10., 11. ve 12. sınıflar).  İ lkö ğ retimi tamamlayan her ö ğ renci devam hakkına sahip.

19

20 1. Asgari ortak genel kültür, toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak, yurdun iktisadi-sosyal-kültürel kalkınmasına katkı bilinci ve gücü kazandırmak. 2. Ö ğ rencileri ilgi ve kabiliyetleri, toplum ihtiyaçları do ğ rultusunda çe ş itli programlara, yüksek ö ğ renime veya mesleki i ş hayatına yöneltmek.

21 1. Genel Liseler 2. Anadolu Liseleri 3. Fen Liseleri 4. Sosyal Bilimler Liseleri 5. Anadolu Ö ğ retmen Liseleri 6. Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri 7. Spor Liseleri 8. Açık Ö ğ retim Lisesi

22 1. Çok çe ş itli genel ortaö ğ retim okulunun olması(çözüm?) 2. Ders programlarının ça ğ ın gereklerine göre sürekli güncellenmemesi (çözüm?) 3. Genel liselere devam eden ö ğ rencilerin bir bölümünün yüksek ö ğ renime devam etmeye yeterli olmaması (çözüm?)

23 1. Erkek Teknik Ö ğ retim Okulları 2. Kız Teknik Ö ğ retim Okulları 3. Ticaret ve Turizm Ö ğ retimi Okulları 4. Din E ğ itimi Okulları 5. Sa ğ lık Ö ğ retimi Okulları 6. Çok Programlı Okullar

24 1. Meslek Liselerinden kaçı ş 2. Çok çe ş itli mesleki-teknik okulu 3. Mezunların i ş bulma sorunu 4. Yüksekö ğ retime geçi ş sorunu

25 Özel E ğ itim  Özel e ğ itimin amacı; özel e ğ itim gerektiren bireylerin e ğ itim ihtiyaçlarını en iyi ş ekilde kar ş ılayarak onları toplumla bütünle ş tirmek ve meslek sahibi yapmaktır. Özel e ğ itim okulları Türk millî e ğ itim sistemindeki kademelendirmeye göre yapılandırılmı ş tır. Ancak, di ğ er okullardan farklı olarak, ilkö ğ retim öncesinde hazırlık sınıfı bulunmaktadır. İ lkö ğ retime devam edecek durumda olan engelli ö ğ renciler hazırlık sınıfına alınmadan ilkö ğ retime ba ş lamaktadır.

26

27  Özel e ğ itim okullarında; Görme Engellilerin E ğ itimi, İş itme Engellilerin E ğ itimi, Ortopedik Engellilerin E ğ itimi, Zihinsel Engellilerin E ğ itimi, Süre ğ en Hastalı ğ ı Olanların E ğ itimi, Otistik Çocukların E ğ itimi, Üstün veya Özel Yeteneklilerin E ğ itimi ve Kayna ş tırma ve Özel Sınıflarda E ğ itim kategorilerinde e ğ itim verilmektedir. 2005-2006 e ğ itim-ö ğ retim yılında 495 özel e ğ itim okulunda, 25.238 ö ğ renci e ğ itim görmekte ve bu kurumlarda 4.904 ö ğ retmen görev yapmaktadır.

28 Özel Ö ğ retim  Özel öğretim kurumları 625 sayılı kanun doğrultusunda a ç ılmış, her kademe ve t ü rdeki ö zel okullar, ö zel dershaneler, ö zel mesleki ve teknik kurslar, ö zel motorlu taşıt s ü r ü c ü leri kursları ile ö zel ö ğrenci et ü t eğitim merkezlerini kapsamaktadır. Ö zel ö ğretim kurumları faaliyetlerini, Milli Eğitim Bakanlığı'nın g ö zetim ve denetiminde s ü rd ü rmektedir. 2005-2006 eğitim- ö ğretim yılında 10.766 ö zel ö ğretim kurumunda, 2.429.893 ö ğrenci eğitim g ö rmekte bu kurumlarda 95.609 ö ğretmen g ö rev yapmaktadır.

29

30  Sistemin De ğ i ş mesi ( İ TÜ, İ Ü,...vb)  Bölge Üniversitelerinin kurulması (Ege Üni., KTÜ, Erzurum Atatürk Üni., Diyarbakır Dicle Üni.,Adana Çukurova Üni., Eski ş ehir Anadolu Üni.)  Belli İş levi Yerine Getirmek Üzere Üniversitelerin kurulması 1956 ODTÜ (kaynak gel.ve ekonomik sorun çöz., ulusal ve uluslararası yarar,uyg.ara ş tırma,ingilizce dilinde) 1967 Ankara Hacettepe Üni.(geni ş kültürlü, pratik a ğ ırlıklı, sosyal sorunları bilen doktorlar yeti ş tirmek  AB E ğ itim Programlarından Erasmus’a Katılım

31 1. Üniversiteler 2. Fakülteler 3. Enstitüler 4. Yüksek Okullar 5. Konsenvartuarlar 6. Meslek Yüksek Okulları 7. Uygulama ve Ara ş tırma Merkezleri

32

33  Ö ğ rencileri ilgi ve yetenekleri (ülkenin bilim politikası, toplumun çe ş itli kademedeki insan gücü ihtiyaçları) do ğ rultusunda yeti ş tirmek  Bilimsel ara ş tırmalar yapmak  Ara ş tırma sonuçlarını gösteren ve bilime katkı yapan yayınlar yapmak  Hükümetler tarafından istenen konularda inceleme-ara ş tırmalar yapmak ve dü ş ünce bildirmek  Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici, aydınlatıcı yayın ve e ğ itim hizmeti sunmak

34 1. Yüksekö ğ retim kurumları, yüksekö ğ retim istemini kar ş ılayamıyor. 2. Çe ş itli bilim dallarında Türkçe makale yok 3. Üniversiteler akademik, yönetsel ve mali açıdan tam özerk de ğ iller. 4. Ö ğ retim yöntemlerinde yenile ş me sınırlı 5. Ar-Ge ‘de yetersizlik 6. Mezunlardan yeterli dönüt alınmıyor. 7. İ stihdam sorunu

35

36

37 1. Bilinçli vatanda ş yeti ş tirmek 2. Demokrasiyi benimsetmek ve ya ş atmak 3. Toplumsal de ğ i ş ime ve geli ş ime uyum 4. Meslek sahibi yapmak, mesleki geli ş meleri izlemek 5. Ku ş ak çatı ş malarını minimize etmek 6. Hızlı nüfus artı ş ını önlemek 7. Kırsal’dan kent’e göçte uyum sorununu minimize etmek 8. Dünyayla bütünle ş mek

38 1. Okuma-yazma ö ğ retmek, eksikleri sürekli gidermek. 2. Ça ğ ın geli ş melerine uyum sa ğ layacak e ğ itim imkanları 3. Milli kültür de ğ erlerimizi korumak, geli ş tirmek, tanıtmak, benimsetmek 4. Toplu ya ş ama, dayanı ş ma, birlikte çalı ş ma, örgütlenme alı ş kanlı ğ ı kazandırmak 5. Ekonomik gücün artırılması için beslenme ve sa ğ lıklı ya ş am ş ekillerini benimsemek 6. Bo ş zamanları kullanmak ve de ğ erlendirmek 7. Kısa süreli e ğ itimlerle uygun meslekler kazanılmasına imkan vermek 8. Çe ş itli mesleklerde çalı ş anlar için H İ E

39 1. Örgün e ğ itimden “kopuk” ayrı bir sistem özelli ğ i gösterir. (çözüm?) 2. Ki ş ilerin ya ş am boyu e ğ itimini tam olarak sa ğ layamıyor.(çözüm?) 3. Yaygın e ğ itim çalı ş malarının kapsamı çok dar.(çözüm?)

40  Ekonomi  Sosyal  Bilim  Kültür  Politik Etkenler

41  E ğ itimin Alt Sistemlerindeki Aksaklıklar  A ş ırı Bürokrasinin Uygulanması  Örgütsel Yapı Bozuklu ğ unun Bulunması  Ça ğ da ş Yöntemlerin Kullanılmaması

42


"MERVE İ PEK 20843814 FATMA SEDANUR TORNUO Ğ LU 20844131 SEVG İ KAHRAMAN 20843833." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları