Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ UNION OF MUNICIPALITIES OF TURKEY

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ UNION OF MUNICIPALITIES OF TURKEY"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ UNION OF MUNICIPALITIES OF TURKEY
Ayşe ÜNAL Şehir Plancısı ODTÜ/1986 Türkiye Belediyeler Birliği İmar ve Şehircilik Müdürü Çankaya Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Üst Sorumlusu

2 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ BELEDİYELERLE İLGİLİ YENİ GÖREVLERİ
TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

3 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
ALINAN YETKİLER Planlama, Parselasyon, Yapı Ruhsatı ve Kullanma İzni Verilmesi Çevre Düzeni Planlarını Yapmak Belediyeleri Denetleme Yetkisi Kentsel Dönüşüm ve TOKİ İle İlgili Yetkiler Yatırımlara İlişkin Plan, Parselasyon ve Ruhsat İşlemleri Hazineye Ait Taşınmazlara Ait Planları Yapma Yetkisi Mücavir Alan Sınırlarını Belirlemek ve Onaylamak Kıyı ve Dolgu Alanları İle İlgili Yetki TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

4 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
YÜRÜRLÜK TARİHLERİ İLK TARİH : Kanun Hük. Kar. nin Tarihi   : 29/6/2011,    No : 644  Yetki Kanununun Tarihi       : 6/4/2011,      No : 6223  Yayımlandığı R.G. Tarihi       : 4/7/2011,      No : Mük. DEĞİŞTİRİLDİĞİ TARİH : Kanun Hük. Kar. nin Tarihi   : 08/08/2011,    No : 644  Yayımlandığı R.G. Tarihi       : 17/08/2011,  No : 28028 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

5 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
DENETLEME YETKİSİ Görevler(1) MADDE 2- a) Yerleşmeye, çevreye ve yapılaşmaya dair imar, çevre, yapı ve yapım mevzuatını hazırlamak, uygulamaları izlemek ve denetlemek, c) Faaliyetleri sonucu alıcı ortamlara katı, sıvı ve gaz halde atık bırakarak kirlilik oluşturan veya oluşturması muhtemel her türlü tesis ve faaliyetin, çevresel etkilerini değerlendirmek; alıcı ortamlar ile ilgili ölçüm ve izleme çalışmalarını yapmak; bahse konu tesis ve faaliyetleri izlemek, izin vermek, denetlemek ve gürültünün kontrol edilmesini sağlamak. d) Mekânsal strateji planlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle hazırlamak ve mahalli idarelerin plan kararlarının bu stratejilere uygunluğunu denetlemek. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

6 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
DENETLEME YETKİSİ Madde 7 - c) Havza ve bölge bazındaki çevre düzeni planları da dâhil her tür ve ölçekteki çevre düzeni planlarının ve imar planlarının yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, havza veya bölge bazında çevre düzeni planlarını yapmak, yaptırmak, onaylamak ve bu planların uygulanmasını ve denetlenmesini sağlamak. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

7 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
İmar Planı, Parselasyon Planı yapma,onama Yapı Ruhsatı ve İskan Ruhsatı verme yetkisi Madde 2/ç) Her tür ve ölçekteki fiziki planlara ve bunların uygulanmasına yönelik temel ilke, strateji ve standartları belirlemek ve bunların uygulanmasını sağlamak, Bakanlar Kurulunca yetkilendirilen alanlar ile merkezi idarenin yetkisi içindeki kamu yatırımları, mülkiyeti kamuya ait arsa ve araziler üzerinde yapılacak her türlü yapı, milli güvenliğe dair tesisler, askeri yasak bölgeler, genel sığınak alanları, özel güvenlik bölgeleri, enerji ve telekomünikasyon tesislerine ilişkin etütleri, harita, her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve değişikliklerini resen yapmak, yaptırmak, onaylamak ve başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarelerce ruhsatlandırma yapılmaması halinde resen ruhsat ve yapı kullanma izni vermek. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

8 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
İmar Planı, Parselasyon Planı yapma,onama Yapı Ruhsatı ve İskan Ruhsatı verme yetkisi e) …Milli Savunma Bakanlığının inşaat milli ve NATO alt yapı hizmetleri ile Ulaştırma Bakanlığına bağlı genel müdürlüklere kanunlarla yapım yetkisi verilmiş olan özel ihtisas işleri hariç talepleri halinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin ihtiyaç programlarını hazırlamak, her türlü etüt, proje ve maliyet hesaplarını yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, inşa, güçlendirme, tadil ve esaslı onarımlarını yapmak, yaptırmak ve denetlemek veya denetlenmesini sağlamak.(1) TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

9 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
İmar Planı, Parselasyon Planı yapma,onama Yapı Ruhsatı ve İskan Ruhsatı verme yetkisi ğ) Gecekondu, kıyı alanları ve tesisleri ile niteliğinin bozulması nedeniyle orman ve mera dışına çıkarılan alanlar dâhil kentsel ve kırsal alan ve yerleşmelerde yapılacak iyileştirme, yenileme ve dönüşüm uygulamalarında idarelerce uyulacak usul ve esasları belirlemek, Bakanlar Kurulunca belirlenen bu nitelikteki uygulamalar ile finans merkezleri ve benzeri özel proje alanları ve özel yapım gerektiren yapılaşmalar ile 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan uygulamalara ilişkin her tür ve ölçekte etüt, harita, plan, parselasyon planı ve yapı projelerini yapmak, yaptırmak, onaylamak, kamulaştırma, ruhsat ve yapım işlerini gerçekleştirmek, yapı kullanma izinlerini vermek ve bu alanlarda kat mülkiyetinin kurulmasını sağlamak. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

10 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
İmar Planı, Parselasyon Planı yapma,onama Yapı Ruhsatı ve İskan Ruhsatı verme yetkisi 2.madde h)Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya mülkiyeti Hazineye, kamu kurum veya kuruluşlarına ya da kişilere ait olan taşınmazlar üzerinde yapılacak yatırımlara ilişkin olarak ilgilileri tarafından hazırlanan veya hazırlattırılan ancak yetkili idarelerce üç ay içerisinde onaylanmayan etüt, harita, her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve değişikliklerini ilgili idarelerin başvurusu üzerine yapmak, yaptırmak, onaylamak ve başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde yetkili idarelerce ruhsatlandırma yapılmaması halinde resen ruhsat ve yapı kullanma izni vermek. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

11 DEPREME DAYANIKSIZ BİNALARLA İLGİLİ YETKİLER
Madde 2-ı) Depreme karşı dayanıksız yapılar ile imar mevzuatına, plan, proje ve eklerine aykırı yapıların ve bunların bulunduğu alanların dönüşüm projelerini ve uygulamalarını yapmak veya yaptırmak. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

12 Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Görevleri içinde gelen değişiklikler
MADDE 7 – e)  2 nci maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen konularla ilgili olarak 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 7 nci maddesi çerçevesinde uygulama yapmak veya yaptırmak, bu uygulamalara yönelik olarak kentsel dönüşüm, yenileme ve transfer alanları geliştirmek, bu alanların her ölçekteki imar planı ve imar uygulamalarını, kentsel tasarım projelerini yapmak, yaptırmak ve onaylamak, bu çerçevede paylı mülkiyetleri ayırmak, birleştirmek, arsa ve arazi düzenlemeleri yapmak, imar hakkı transfer etmek, kamulaştırma ve gerektiğinde usulüne uygun olarak acele kamulaştırma yoluna gitmek, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izinlerini vermek ve kat mülkiyeti tesis ve tescilini sağlamak. (2.madde h)Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya mülkiyeti Hazineye, kamu kurum veya kuruluşlarına ya da kişilere ait olan taşınmazlar üzerinde yapılacak yatırımlara ilişkin olarak ilgilileri tarafından hazırlanan veya hazırlattırılan ancak yetkili idarelerce üç ay içerisinde onaylanmayan etüt, harita, her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve değişikliklerini ilgili idarelerin başvurusu üzerine yapmak, yaptırmak, onaylamak ve başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde yetkili idarelerce ruhsatlandırma yapılmaması halinde resen ruhsat ve yapı kullanma izni vermek. ) TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

13 Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Görevleri içinde gelen değişiklikler
Madde 7/g) Bakanlar Kurulunca belirlenen proje kapsamı içerisinde kalmak kaydıyla kamuya ait tescilli araziler ile tescil dışı araziler ve muvafakatleri alınmak koşuluyla özel kişi veya kuruluşlara ait arazilerin yeniden fonksiyon kazandırılıp geliştirilmesine yönelik olarak her tür ve ölçekte etüt, harita, plan, parselasyon planı, kamulaştırma, arazi ve arsa düzenlemesi yapmak, yaptırmak ve onaylamak. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

14 Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Görevleri içinde gelen değişiklikler
Madde 7/h) İdarelerin ihtilafı halinde, genel imar düzeni ve uyumunu sağlamak üzere, her türlü etüt, harita ve imar planı, plan değişikliği, plan revizyonu, parselasyon planı hazırlanması, onaylanması ve uygulanmasında koordinasyon sağlamak, ihtilafları gidermek, gerektiğinde ihtilaf konusu işi resen yapmak, yaptırmak ve onaylamak. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

15 Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Görevleri içinde gelen değişiklikler
Madde 7/ı) Her tür ve ölçekteki fiziki planların birbiriyle uyumunu ve mekânsal strateji planları hedeflerine ve kararlarına uygunluğunu sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak, ilgili idareler tarafından Bakanlıkça verilen süre içinde yapılmayan il çevre düzeni planlarını yapmak, yaptırmak ve resen onaylamak. i) Bütünleşik kıyı alanları yönetimi ve planlaması çalışmaları, kıyı alanlarının düzenlenmesine dair iş ve işlemler ile bu alanlara ilişkin jeolojik ve jeoteknik etütleri yapmak, yaptırmak ve onaylamak, kıyı kenar çizgisini tespit etmek, onaylamak ve tescilini sağlamak. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

16 Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Görevleri içinde gelen değişiklikler
Madde 7/ j) Kıyı ve dolgu alanları ile bu alanların fonksiyonel ve fiziksel olarak devamı niteliğindeki geri sahalarına ilişkin her tür ve ölçekteki etüt, harita ve planları yapmak, yaptırmak ve resen onaylamak ve bunların uygulanmasını sağlamak. k)... Bakanlar Kurulunca yetkilendirilen alanlar ile merkezi idarenin yetkisi içindeki kamu yatırımları, mülkiyeti kamuya ait arsa ve araziler üzerinde yapılacak her türlü yapı, milli güvenliğe dair tesisler, askeri yasak bölgeler, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun hükümleri çerçevesinde yapılacak binalar, genel sığınak alanları, özel güvenlik bölgeleri, enerji ve telekomünikasyon tesisleri ile ilgili altyapı, üstyapı ve iletim hatları, yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı madde üretim tesisleri ve depoları, akaryakıt ve sıvılaştırılmış petrol gazı istasyonları gibi alanlar ile ilgili her tür ve ölçekteki planların yapılmasına ilişkin esasları belirlemek, bunlara ilişkin her tür ve ölçekteki harita, etüt, plan ve parselasyon planlarını gerektiğinde yapmak, yaptırmak ve resen onaylamak.(1) TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

17 Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Görevleri içinde gelen değişiklikler
Madde 7 (2) Çevre düzeni planlarının Bakanlıkça belirlenen mekânsal strateji planlarına, imar planlarının ise mekânsal strateji planlarına veya çevre düzeni planlarına aykırılığının tespit edilmesi halinde ilgili idareler Bakanlıkça verilen süre içerisinde aykırılıkları giderir. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

18 Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Görevleri içinde gelen değişiklikler
Madde 7- (3) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen ulusal ve bölgesel nitelikteki fiziki planları Bakanlık yapar, yaptırır ve onaylar. Büyükşehir belediyeleri sınırları içerisindeki çevre düzeni planlarını büyükşehir belediyeleri, büyükşehir olmayan illerde ise Bakanlık yapar, yaptırır ve onaylar. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

19 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü içerisinde getirilen yetkiler Madde 9 - f) Alıcı ortamları izlemek, buna ilişkin altyapıyı oluşturmak, çevre kirliliği ile ilgili olarak ölçüm, ve analiz ölçütlerini belirlemek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak; çevreyle ilgili her türlü ölçüm, izleme, analiz ve kontroller yapacak laboratuvarlar kurmak, kurdurmak, bunların akreditasyon işlemlerini yapmak, yaptırmak; alıcı ortamlar konusunda ölçüm yapacak kuruluşları belirlemek. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

20 Altyapı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Madde 11- d) Mahalli idarelerin talepleri üzerine teknik altyapı tesislerine ait harita, plan, proje, keşif ve etütleri yapmak veya yaptırmak, tesis ve yapılardan mahallince yaptırılmasına imkân olmayan veya Bakanlık tarafından toplu olarak yaptırılmasında fayda bulunanları yatırım programına alarak, mahalli idarelerin talepleri aranmaksızın hibe veya fon yardımlarının katkısıyla gerçekleştirilecek olanları yapmak veya yaptırmak. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

21 Altyapı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Madde 11- g) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamındaki uygulamalara ilişkin her türlü altyapı, katlı ve köprülü kavşak gibi yapıların proje ve uygulamalarını yapmak, yaptırmak, bu alanlarda mülk sahiplerinden altyapı katılım bedellerini tahsil etmeye dönük düzenlemeler yapmak. Madde-2- ğ) Gecekondu, kıyı alanları ve tesisleri ile niteliğinin bozulması nedeniyle orman ve mera dışına çıkarılan alanlar dâhil kentsel ve kırsal alan ve yerleşmelerde yapılacak iyileştirme, yenileme ve dönüşüm uygulamalarında idarelerce uyulacak usul ve esasları belirlemek, Bakanlar Kurulunca belirlenen bu nitelikteki uygulamalar ile finans merkezleri ve benzeri özel proje alanları ve özel yapım gerektiren yapılaşmalar ile 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan uygulamalara ilişkin her tür ve ölçekte etüt, harita, plan, parselasyon planı ve yapı projelerini yapmak, yaptırmak, onaylamak, kamulaştırma, ruhsat ve yapım işlerini gerçekleştirmek, yapı kullanma izinlerini vermek ve bu alanlarda kat mülkiyetinin kurulmasını sağlamak. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

22 Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü
MADDE 12 – a) Yerleşme ve yapılaşmaya yönelik mimarlık, mühendislik, müteahhitlik ve müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlemeleri yapmak, uygulamaları denetlemek ve izlemek. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

23 Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
MADDE 13/A – a) Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanların tescil, onay ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek ve bu alanların sınırlarını tescil etmek. b) Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinin tespit, tescil, onay, değişiklik ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek ve bu alanların sınırlarını tespit ve tescil etmek, yönetmek ve yönetilmesini sağlamak. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

24 Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
MADDE 13/A – c) Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, doğal sit alanları, sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanların kullanma ve yapılaşmaya yönelik ilke kararlarını belirlemek ve her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını yapmak, yaptırmak, değiştirmek, uygulamak veya uygulanmasını sağlamak. ç) Tabiat varlıkları, doğal, tarihi, arkeolojik ve kentsel sitler ile koruma statüsü bulunan diğer alanların çakıştığı yerlerde koruma ve kullanma esaslarını ilgili bakanlıkların görüşünü alarak belirlemek ve bu alanların kısmen veya tamamen hangi idarelerce yönetileceğine karar vermek, her tür ve ölçekteki çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını yapmak, yaptırmak ve onaylamak. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

25 Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
MADDE 13/A – d) Orman alanları dışında yer alan korunması gerekli taşınmaz tabiat varlıkları, koruma alanları ve doğal sit alanlarının Bakanlıkça belirlenen ilke kararlarına, onaylanan planlara uygun olarak kullanılmak üzere tahsisini gerçekleştirmek, uygulamaların tahsis şartlarına uygun olarak gerçekleşmesini izlemek ve denetlemek. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

26 Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
MADDE 13/A – (2) Orman ve orman rejimine tabi olmayan yerlerde Orman ve Su İşleri Bakanlığınca tespit edilen veya ettirilen tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve benzeri diğer koruma alanları ile Bakanlıkça tespit edilen doğal sit alanları, tabiat varlıkları ve bunların koruma alanlarının tescil ve ilanı Bakanın onayı ile yapılır. Ancak Bakanlıkça yapı yasağı önerilen tabiat varlıkları ve doğal sit alanları dahil orman rejimine tabi olmayan bütün koruma alanları Bakanlar Kurulu kararı ile tescil ve ilan edilir. Uygulama imar planı kararı ile yapı yasağı getirilen özel mülkiyete konu alanlara ilişkin arazi ve arsa düzenlemesi, trampa veya kamulaştırma işlemleri, bu alanların yönetimi ve işletmesini üstlenen kuruluşlarca veya Bakanlıkça gerçekleştirilir.  TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

27 Kamu kurum ve kuruluşlarının yükümlülüğü
MADDE 32 – (1) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler, ilgili kanunlarında aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre ihale ettikleri işler hariç bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca çıkarılan yönetmelik, tip sözleşme, şartname, rayiç, birim fiyat, birim fiyatlara ait analiz ve tariflerine uymak ve bunları uygulamakla yükümlüdür. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

28 Kamu kurum ve kuruluşlarının yükümlülüğü
MADDE 32 – (2) (Ek: 8/8/2011-KHK-648/ 13 md.) Bakanlık, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (i) bendinde belirtilen görevlerden bir kısmını veya tamamını, talepleri üzerine, yeterli teknik teşkilatı olduğu kabul edilen kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir. Madde 2- i) 657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulmasına, kullanılmasına ve geliştirilmesine dair iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak, mahalli idarelerin planlama, harita, altyapı ve üstyapıya ilişkin faaliyetleri ile ilgili kent bilgi sistemlerinin kurulması, kullanılması ve Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi ile entegre olmasını desteklemek. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

29 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
Düzenleme yetkisi MADDE 33 – (1) Bakanlık; görev, yetki ve sorumluluk alanına giren ve önceden kanunla düzenlenmiş konularda idari düzenlemeler yapabilir. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

30 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
EK MADDELER (1) 19/10/1989 tarihli ve 383 sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı kapatılmıştır. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

31 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
Düzenleyici işlemler GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasına ilişkin düzenlemeler, bir yıl içinde yürürlüğe konulur. Bu düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

32 Mevcut statülerin değerlendirilmesi
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, doğal sit alanı ve tabiat varlığı olarak tespit ve tescil edilmiş alan ve varlıklara ilişkin her türlü belge, bu alan ve varlıkların statülerinin yeniden değerlendirilmesi için en geç altı ay içinde Bakanlığa devredilir. Tabiat varlıkları ve doğal sitlerle ilgili yeni değerlendirme yapılıncaya kadar bu alanlara ilişkin olarak kültür ve tabiat varlıklarını koruma bölge kurullarınca alınmış kararlar geçerlidir. (3) Bakanlık tarafından konunun uzmanlarından oluşturulacak komisyonca yeniden tespit edilen statüler Çevre ve Şehircilik Bakanının onayı ile, yapı yasağı öngörülen statüler ise Bakanlar Kurulunca onaylandıktan sonra tescil edilir. Bu alanlar ve varlıklar yeni statüsüne, ören yerleri ise mevcut statüsüne uygun koruma-kullanma esaslarına göre yetkili idarelerce yönetilir. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

33 Mevcut statülerin değerlendirilmesi
GEÇİCİ MADDE 6 – (4) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden önce ilan edilmiş olan milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları ve sulak alanlardaki kamuya ait alanların mevcut halleriyle yönetilmesine ve işletilmesine ilişkin iş ve işlemler, Bakanlıkça onaylanan her tür ve ölçekteki çevre düzeni planı ile nazım ve uygulama imar planı kararlarına uygun olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yürütülür.  TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

34 3194 sayılı kanunda yapılan değişiklik
3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesi Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir.” ( ’den itibaren) “Onay tarihinden itibaren valilikçe tespit edilen ilan yerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir.” TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

35 3194 sayılı kanunda yapılan değişiklik
3194 sayılı Kanunun 27 nci maddesi başlığı ile birlikte değiştirilmiştir. “Köylerde yapılacak yapılar ve uyulacak esaslar” başlığını almıştır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça hazırlanan yönetmelikle belirlenecektir. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

36 3194 sayılı kanunda yapılan değişiklik
sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. “EK MADDE 4 – Mera, yaylak ve kışlakların geleneksel kullanım amacıyla geçici yerleşme yeri olarak uygun görülen kısımları valilikçe bu amaçla kurulacak bir komisyon tarafından tespit edilir. Bu yerlerin ot bedeli alınmaksızın tahsis amacı değiştirilerek tapuda Hazine adına tescilleri yapılır. Bu taşınmazlar, bu madde kapsamında kullanılmak ve değerlendirilmek üzere, belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalanlar ilgili belediyelerine, diğer alanlarda kalanlar ise il özel idarelerine veya özel kanunlarla belirlenen ilgili idarelere tahsis edilir. Özel kanunlar kapsamı dışında kalan alanlarda belediyesince veya il özel idaresince geçici yerleşme alanının vaziyet planı ve yapılaşma şartları hazırlanır ve onaylanır. Bu taşınmazlardan kamu hizmetleri için gerekli olanların dışındakiler, il özel idaresince veya belediyesince ve özel kanunlarla belirlenmiş alanlarda ilgili idarece kadastro verileri işlenmiş hâlihazır haritalar üzerine yapılmış vaziyet planına veya onaylı imar planına uygun olarak talep sahiplerine bedeli karşılığında yirmidokuz yıla kadar tahsis edilebilir. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

37 3194 sayılı kanunda yapılan değişiklik
sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. “EK MADDE 4 – mera,yaylak,kışlak…. Bu yerlerde umumi ve kamusal yapılar hariç, inşa edilecek yapıların kat adedi bodrum hariç olmak üzere ikiyi, yapı inşaat alanı 200 metrekareyi geçemez. Bu yapıların yöresel mimariye uygun ve yöresel malzeme kullanılmak suretiyle yapılması zorunludur. Bu fıkranın uygulanmasına, bu fıkra kapsamında tahsis edilecek mera, yaylak ve kışlakların il genelindeki toplam mera, yaylak ve kışlakların binde beşini geçmemek üzere oranının belirlenmesine, bu yerlerin kiralanmak ve irtifak hakkı tesis edilmek suretiyle tahsisine, tahsis sürelerine, tahsis bedellerine, tahsil edilen bedellerin kullanım şekline, tahsis süresinin sona ermesine, komisyonun teşkiline ve diğer konulara ilişkin esas ve usuller, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının uygun görüşleri alınarak Bakanlıkça hazırlanan yönetmelikle belirlenir. Mera, yaylak ve kışlakların 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilen turizm merkezleri ile kültür ve turizm gelişim bölgeleri kapsamında kalan kısımları, ot bedeli alınmaksızın tahsis amacı değiştirilerek tapuda Hazine adına tescil edilir ve bu yerler, 2634 sayılı Kanun çerçevesinde kullanılmak ve değerlendirilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilir.” TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

38 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ UNION OF MUNICIPALITIES OF TURKEY
Ayşe ÜNAL Şehir Plancısı ODTÜ/1986 Türkiye Belediyeler Birliği İmar ve Şehircilik Müdürü Çankaya Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Üst Sorumlusu

39 4708 sayılı yapı denetim kanununda yapılan değişiklik
TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

40 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

41 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

42 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

43 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

44 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

45 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

46 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

47 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

48 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

49 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

50 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

51 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

52 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

53 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

54 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

55 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

56 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

57 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

58 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

59 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ


"TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ UNION OF MUNICIPALITIES OF TURKEY" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları