Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BOLOGNA SÜRECİNDE YAPMAMIZ GEREKENLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BOLOGNA SÜRECİNDE YAPMAMIZ GEREKENLER"— Sunum transkripti:

1 BOLOGNA SÜRECİNDE YAPMAMIZ GEREKENLER
PROF. DR. AZİZE TOPER KAYGIN

2 ISCED Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) kapsamında Temel Alan Yeterliliklerinin tanımlanması çalışmalarına esas teşkil etmek üzere TYYÇ Temel Alanları olarak Uluslararası Eğitim Sınıflandırma Stardardı (ISCED 97)’nın belirlediği temel alanlar benimsenmiştir. Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması (International Standard Classification of Education - ISCED) eğitim istatistiklerinin ve karşılaştırılabilir göstergelerin toplanması, derlenmesi ve bunların gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde sunumu için uygun bir araç olarak tasarlanmıştır. ISCED standart kavram, tanım ve sınıflamaları sunmaktadır. ISCED'e göre derlenen bilgiler, politika geliştiriciler ve diğer kullanıcılara yönelik olarak eğitimin diğer pek çok özelliğine ilişkin istatistiklerin birleştirilmesinde kullanılabilir. ISCED  eğitim programlarının sınıflamasıdır.

3

4 YETERLİLİKLER PROGRAM ÇIKTILARI ÖĞRENME ÇIKTILARI Avrupa Yükseköğretim Alanı için Yeterlilikler Çerçevesi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi (Önlisans, Lisans, YL, D) Alana Özgü Yeterlilikler (Fakülte, YO, MYO) Program Çıktıları (Bölüm, Program) Öğrenme Çıktıları , Beceriler ve Yetkinlikler (Dersler için) Tamamlandı İşlem sırası gerekenler Yapmamız

5 5 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) ÖNLİSANS TYYÇ
DÜZEYİ BİLGİ Kuramsal Uygulamalı BECERİLER Kavramsal/Bilişsel YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 5 ÖNLİSANS _____ EQF-LLL: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. - Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma. - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. - Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. - Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme. - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme. - Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme. - Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma. - Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme. - Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. - Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma. - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

6 6 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) LİSANS TYYÇ
DÜZEYİ BİLGİ Kuramsal Uygulamalı BECERİLER Kavramsal/Bilişsel YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 6 LİSANS _____ EQF-LLL: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. - Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. - Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. - Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. - Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme. - Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, - Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. -Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme. - Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. - Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. - Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. - Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme. - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

7 7 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) YÜKSEK LİSANS
DÜZEYİ BİLGİ Kuramsal Uygulamalı BECERİLER Kavramsal/Bilişsel YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 7 YÜKSEK LİSANS _____ EQF-LLL: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey - Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme. - Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme. - Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. - Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, - Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme. - Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme. - Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme. - Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. - Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme. - Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme. - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme. - Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme. - Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme. - Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

8 8 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) DOKTORA TYYÇ
DÜZEYİ BİLGİ Kuramsal Uygulamalı BECERİLER Kavramsal/Bilişsel YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 8 DOKTORA _____ EQF-LLL: 8. Düzey QF-EHEA: 3. Düzey - Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. - Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme. -Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme. - Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme. -Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme. - Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma. - Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme. - Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme. - Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme. - Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme. - Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme. - Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme. - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi’nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme. - Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme. - Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme. - Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

9 EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMEL ALANLARI
ISCED 97 EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMEL ALANLARI ISCED 97 EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMEL ALANLARI ISCED 97 EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMEL ALANLARI ISCED GENEL ALAN KODU GENEL ALANLAR ISCED TEMEL ALAN KODU EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMEL ALANLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANLARI 1 Eğitim 14 Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri 2 Beşeri Bilimler ve Sanat 21 Sanat 22 Beşeri Bilimler 3 Sosyal Bilimler, İşletme ve Hukuk 31 Sosyal ve Davranış Bilimleri 32 Gazetecilik ve Enformasyon 34 İşletme ve Yönetim Bilimleri 38 Hukuk 4 Bilim 42 Yaşam Bilimleri 44 Doğa Bilimleri 46 Matematik ve İstatistik 48 Bilgisayar 5 Mühendislik, Üretim ve İnşaat 52 Mühendislik 54 Üretim ve İşleme 58 Mimarlık ve Yapı 6 Tarım 62 Tarım, Ormancılık, Hayvancılık ve Su Ürünleri 621-Bitkisal ve Hayvansal Üretim 622-Park ve Bahça Bitkileri 623-Ormancılık 624-Su Ürünleri 64 Veterinerlik

10 Ders Öğrenme Çıktıları (Kazandırılan Yetkinlikler)
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Alana Özgü Yeterlilikler Program Çıktıları Ders Öğrenme Çıktıları (Kazandırılan Yetkinlikler)

11 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ  (TYYÇ) Tarım, Ormancılık, Hayvancılık ve Su Ürünleri TEMEL ALANI TANITICI ÖZET BİLGİ Tarım, Orman ve Su Ürünleri temel alanı karada ve sucul ortamda yaşayan bitkisel ve hayvansal canlıları bulundukları ekosistem içerisinde inceleyen, üreten, koruma altına alan bir temel alandır. Bu temel alanda yaşam bilimlerinin çeşitli dalları kullanılarak bitkisel ve hayvansal canlılar ile onların yaşadıkları ortamlarda araştırmalar yapılmakta, sorunlara çözüm üretilmekte, kuramsal ve uygulamalı eğitim-öğretim programları yürütülmektedir. Çeşitli üniversitelerde çok sayıda eğitim-öğretim programını kapsayan bu temel alanda ekosistem, çevre, biyoçeşitlilik, sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, tasarım, planlama, teknoloji kullanımı, gıda, yenilenebilir enerji/biyoenerji, hammadde üretimi ve/veya işleme süreçleri ele alınmaktadır. Tarım alanında bahçe bitkileri, bitki koruma, gıda mühendisliği, süt teknolojisi, peyzaj mimarlığı, su ürünleri, tarım ekonomisi, tarla bitkileri, tarım makinaları, tarımsal yapılar ve sulama, toprak bilimi ve bitki besleme, zootekni, tarımsal biyoteknoloji ve biyosistem mühendisliği programlarında; ormancılık alanında, orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği, peyzaj mimarlığı, yaban hayatı mühendisliği programlarında, su ürünleri mühendisliği alanında temel bilimler, yetiştiricilik, avlama ve işleme teknolojisi gibi 60’ın üstünde programda eğitim vermektedir.  

12 ÜNİVERSİTEMİZİN Vizyonu: Evrensel değerleri temel alan, yenilikçi,çağdaş bir eğitim ve öğretim sunan, bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik yapısını iyileştiren, ulusal ve uluslar arası ortamlarda mensubu olmaktan övünç duyulan saygın bir üniversite olmaktır. Misyonu: Cumhuriyetimizin temel ilkelerine bağlı, paylaşımcı, milli, ahlaki, insani,manevi ve kültürel değerlere saygılı, toplum yararını kişisel çıkarının üstünde tutan ve bilimsel donanıma sahip bireyler yetiştirmek, bilim ve teknoloji alanında bölgedeki diğer kurum ve kuruluşlara öncülük edecek yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır.

13 İlgili word dosyasına (Bologna Alan Yeterlilikleri-Orman) ve web sayfasına (http://www.tyyc.sakarya.edu.tr/) bakalım.

14 Program Yeterliliklerinin belirlenmesinde; Nasıl Bir Program ?
Nasıl Bir Mezun İstiyoruz? Sorularına yanıt ararız.

15 Program Yeterliliklerini Nasıl Belirleriz?
1. Önce programın eğitim amaçlarını ve hedeflerini oluştururuz. Programın eğitim amaçları; Eğitim süreci sonunda mezunlardan gerçekleştirmeleri beklenen davranışları tanımlayan ifadelerdir. 2. Program çıktıları açık, gözlenebilir ve ölçülebilir olarak ifade edilmelidir. 3. Program yeterliliklerini alan yeterliklerine dayalı olarak belirleriz. 4. Program yeterliliklerini bilgi, beceri ve yetkinlik başlıkları altında oluşturabiliriz. 5. Programa ilişkin içerik ve yapıyı oluştururuz (Müfredat geliştirme) 6. Programın çıktılarını karşılayacağı varsayılan dersleri belirleriz. 7. Derslerin öğrenme çıktılarını oluştururuz. 8. Öğretme-öğrenme süreçlerini ve değerlendirme yöntemlerini kararlaştırırız. 9. Dersin iş yükü ve AKTS kredisini belirleriz.

16 YETERLİK/ÖĞRENME ÇIKTISI HİYERARŞİSİ
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (2005 Bergen Bakanlar Konferansı) Ders Öğrenme Çıktıları Dış Paydaşlar Ders Öğrenme Çıktıları Türkiye YÖ Yeterlilikler Çerçevesi Ders Öğrenme Çıktıları PÇ1 PÇ2 PÇ3 D1 X Alan Yeterlilikler Çerçevesi Program Öğrenme Çıktıları Ders Öğrenme Çıktıları D2 X X D3 X Ders Öğrenme Çıktıları D4 X İç Paydaşlar D: Ders PÇ: Program Çıktısı Ders Öğrenme Çıktıları Hazır Üniversitelerde Bölüm / Program Bazında Hazırlanacak

17 PROGRAM YETERLİLİKLERİ/ÖĞRENME ÇIKTILARI YAZMA SÜRECİ
İşveren Öğrenciler Öğretim Elemanları Mezunlar DIŞ PAYDAŞLAR ULUSLAR ARASI STANDARTLAR ALAN YETERLİLİKLERİ İÇ PAYDAŞLAR Diğer Üniversiteler Sivil Toplum Kuruluşları PROGRAM YETERLİLİKLERİ/ÖĞRENME ÇIKTILARI BİLGİ BECERİ MESLEKİ YETKİNLİKLER

18 İLGİLİ ÖRNEKLER

19 Program Öğrenme Çıktıları (İşletme)
1 İşletmecilik temel kavramlarını anlama, anlatma ve kullanma 2 İş/ işletme kurma gereklerini kavrama, örgütsel düzeyde analiz etme ve tasarlama 3 İşletme yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama 4 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrama 5 İşletme yönetiminin yerel, ulusal, uluslar arası ve küresel boyutlarını kavrama 6 Analitik düşünme, bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanma 7 Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarla çalışma 8 Yenilik ve değişime açık, girişimci yaşamboyu öğrenme davranışı kazanma 9 İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrama ve toplumsal dönüşümü algılama 10 Kendini ifade etme ve kurumunu temsil etme konusunda Türkçe´yi ve gerektiği yerde yabancı dil bilgisini doğru, kurallara uygun biçimde yazılı ve sözlü iletişimde kullanabilme beceri ve yeterliliğine sahip, 11 Kalite bilincine sahip olma, kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma 12 İşletmecilik bilgi ve becerilerini pazarlama, üretim, finans, insan kaynakları, muhasebe alanlarının en az birinde uygulayabilme

20 Program Öğrenme Çıktıları (Çevre Koruma ve Kontrol)
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ile uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve çevre kirlenmesi ve kontrolü programında temel kavramları kavradığını göstermek, 2 Çevre kirlenmesi ve kontrolü programında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek, 3 Çevre kirlenmesi ve kontrolü programı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek, 4 Çevre kirlenmesi ve kontrolü programında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek, 5 Çevre kirlenmesi ve kontrolü programı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek, 6 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek, 7 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilmek (European Computer Driving Licence, Basic Level ) 8 Çevre kirlenmesi ve kontrolü programı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak, 9 Çevre kirlenmesi ve kontrolü programı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak. 10 İngilizce çevre ve çevre kirliliği ile ilgili güncel bilgi, kanun, tüzük ve yönetmelikleri takip etme, etkin iletişim kurma becerisini kazanma. 11 Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan etkileşimleri çevre biliminin diğer bilim dalları ile ilişkileri önemli çevresel faktörler olan ışık, sıcaklık, su ve edafik faktörler, ekosistem, yaşam kuşakları (biyomlar) hakkında bilgi kazandırmak. 12 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak

21 Program Öğrenme Çıktıları (Muhasebe ve Vergi Uygulamaları)
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ile uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve muhasebe mesleğinde temel kavramları kavradığını göstermek 2 İşletmeler içinde muhasebenin tanımı iyi yapılmış, muhasebe problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kaydetmeyi etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ya da düşünsel becerileri kullanarak mali ve hukuksal raporları hazırlama becerisini göstermek. 3 Muhasebe ile ilgili uygulamalı çalışmalarda arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplarla iletişime açık olmak ve takım çalışması yapabilmek 4 Muhasebe ile ilgili alanlarda bağımsız olarak öğrenmeyi gerçekleştirmek ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 5 Muhasebe içinde öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 6 Muhasebe ortamında sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirebilmek ve denetlemek 7 Muhasebe alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 8 Muhasebe ortamında Bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, internet teknolojileri, ofis, bilgisayarlı muhasebe yazılımlarını kullanabilmek 9 Muhasebe alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak, 10 Muhasebe alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak

22 PROGRAM ÇIKTILARI (KTÜ - Makine Mühendisliği)
A) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi B) Deney tasarımlama ve yapma ile deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi C) İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama becerisi D) Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme becerisi E) Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi F) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci G) Etkin iletişim kurma becerisi H) Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim I) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci J) Çağın sorunları hakkında bilgi K) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi

23 İŞLETME BÖLÜMÜ / İŞLETME PROGRAMI (Işık Üniversitesi)
1. Örgütsel yapı içerisinde ne şekilde planlama, organizasyon, liderlik ve kontrol mekanizmalarının   işleyeceğini idrak etmek. 2. Teorileri gerçek hayat fonksiyonları ile bağdaştırabilmek. 3. Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim becerisine sahip olmak. 4. Takım çalışmalarında etkin biçimde rol alarak takımın ilerlemesine katkıda bulunmak. 5. Bilgisayar ve gerekli paket programı kullanımı becerisine sahip olmak. 6. İş dünyasının yasal çerçevesini düzenleyen başlıca hukuk kurallarını dikkate almak. 7. Muhasebede kullanılan temel yöntemleri ve bu yöntemlerin iş dünyasındaki uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak. 8. İş çevresinde finansal analiz tekniklerinden faydalanabilmek. 9. Pazarlamanın fonksiyonlarını ve iş hayatındaki uygulamalarını tanıyabilmek. 10. Başlıca sayısal analiz yöntemlerinden ve bu yöntemlerin iş dünyasındaki uygulamalarından yararlanabilmak. 11. İş süreçleri ve proje yönetimi tekniklerinin temel prensiplerini uygulayabilmek. 12. Problem çözme ve karar almaya ilişkin veri toplama tekniklerinden faydalanabilmek. 13. Disiplinler arası bakış açısı kazanmak. 14. İş etiği ve sosyal sorumluluk konularında bilince sahip olmak.

24 3. ÖĞRENME ÇIKTILARI NEDİR?
Öğrencinin neleri bileceği, kavrayacağı. Neleri yapacağının Nelere yetkin olacağının açık, gözlenebilir, ölçülebilir tanımlarıdır. Ders içeriği ya da öğretim elemanının ne yapmak istediğini belirten ifadeler değildir.

25 DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI/ÇIKTILARI
Program Yeterlikleri /Çıktıları (Alan yeterlikleri ve öğrenme çıktıları ile ilişkilendirme) Ders A Ders B Ders C Ders D Öğrenme Çıktıları Öğrenme Çıktıları Öğrenme Çıktıları Öğrenme Çıktıları Öğrenme çıktıları, öğretmekten öğrenmeye bir anlayış değişikliğini, bir dönüşümü vurgular. Öğrenci kazanımlarına odaklı öğrenme, Öğrenme – öğretme – değerlendirme ilişkisine, Öğrenmenin programlanmasına, sürdürülmesine ve ölçülmesine odaklanır. Ders öğrenme çıktıları program çıktıları ile, program çıktıları Alan Yeterlilikleri ile, Alan Yeterlilikleri ise Ulusal Yeterliliklerle ilişkilendirilerek hazırlanmalıdır.

26 Öğrenme Sürecinde Öğrenme Çıktılarını /Kazanımları Kullanmamızın Yararı Nedir?
Öğrenme çıktılarının en önemli yararı öğrencinin neyi öğrenmesi gerektiği ve öğrendiği şeyi nasıl uygulayacağı konusunda net ifadeler sunmasıdır. Bu nedenle de öğrenme kazanımları hedeflerden daha belirgin ifadeleri içerir ve kolay bir şekilde hazırlanabilir. Öğrenme çıktıları, modül ve programların hem yerel hem de uluslararası düzeyde daha şeffaf olmasını sağlayan bir tür “ortak para birimi” gibidir. Öğrenme çıktıları dersi verecek öğretim elemanı tarafından hazırlanır.

27 Öğrenme Çıktılarını Oluşturmadan önce dersin amaç ve hedeflerini belirleyiniz.

28 Öğretim Üyelerimizin Hazırlaması Gereken Ders Bilgileri: •Dersin dil, •Dersin seviyesi (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora), •Tür (zorunlu/seçmeli), •Öğretim üyesi, •Dersin yardımcıları, •Dersin amacı, •Dersin içeriği, •Dersin öğrenme çıktıları •Dersin akışı, •Kaynaklar, •Ölçme değerlendirme, •AKTS işyükü, •Dersin program çıktılarına katkısı,

29 ÖĞRENME ÇIKTILARINI YAZARKEN NELERE DİKKAT EDELİM?
Bir ders ya da modül için yaklaşık 5-8 tane olmalıdır. Herkes için anlaşılır olmalıdır. Eğer hedef uzun süreli ise (meslek yaşantısına kadar uzanacaksa ) belirtilmelidir (mesleki etik, yaşam boyu öğrenme vb.) Dersin seviyesine uygun olmalıdır.(Lisans- lisansüstü vb.) Her bir çıktı için tek bir fiil kullanılmalıdır. Bilmek, anlamak, öğrenmek, aşina olmak, maruz kalmak, haberdar olmak gibi belirsiz terimlerden kaçınılmalıdır. Bu terimler öğrenme kazanımlarından ziyade öğretme amaçlarına yöneliktir. Öğrenme çıktıları gözlemlenebilir, ölçülebilir ve değerlendirilebilir olmalıdır.

30 ÖĞRENME ÇIKTILARINI YAZARKEN NELERE DİKKAT EDELİM?
Öğrenme çıktıları yazılırken, çıktıların gerçekleştirileceği zaman çizelgesi göz önünde tutulmalıdır. Öğrenme çıktılarını yazarken mevcut olan kaynaklar ve zaman içerisinde tamamlanmasının mümkün olup olmayacağı dikkate alınmalıdır. Çıktıları yazarken bunların nasıl değerlendirileceği düşünülmelidir. Bir dersin öğrenme çıktıları çok geniş hazırlanırsa bunları etkili bir şekilde değerlendirmek zor olacaktır. Öğrenme çıktıları çok sınırlı yazılır ise bu kez öğrenme çıktıları listesi oldukça uzun ve detaylı olabilir. Öğrenme çıktılarının son halini vermeden önce, çalışma arkadaşlarınıza ve eski öğrencilerinize, yazdığınız öğrenme çıktıları hakkında görüşlerini sorun.

31 ÖĞRENME ÇIKTILARI İÇİN ÖRNEKLER

32 UYGULAMA 1) Öğrenme Çıktısı Yazmak
Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler: ……. uygulayabilir ……..yapabilir 3. ……...tanıyabilir 4. ……...geliştirebilir

33 ALAN: KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
PROGRAM ÇIKTILARININ OLUŞTURULMASI VE ÖRNEK BİR DERS İÇİN ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE PROGRAM ÇIKTILARININ İLİŞKİLENDİRİLMESİ ALAN: KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

34 PROGRAM ÇIKTILARININ BELİRLENMESİ
Bölümün eğitim amaçları 1 Temel mühendislik bilgilerinin yanısıra, çağdaş mühendisin iş yaşamında gerek duyacağı sağlam bir yabancı dil (İngilizce) bilgisi, bilgisayar becerisi gibi donanımları kazanmış olmaları, 2 Kimyasal süreçlerin tasarımlarını yapabilecek, mühendislik çözümlerini ekonomi,iş güvenliği, kalite, çevre, etik değerler gibi yönlerden evrensel ve toplumsal boyutlarda irdeleyebilecek bilgi ve duyarlılığa sahip olmaları 3 Üretimde karşılaşılan teknolojik ve endüstriyel problemlere çözüm getirme yeteneğini ve yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmış olmaları, 4 Sosyal yönleri, iletişim becerileri, yaratıcılık ve girişimcilikleri, mühendislik ruhları gelişmiş, takım çalışmasına yatkın mühendisler olmaları.

35 BÖLÜM PROGRAM ÇIKTILARI (1)
Program Çıktıları P.Ç.1 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Kimya Mühendisliği problemlerine uygulama becerisi, P.Ç.2 Kimya mühendisliği ile ilgili alanlarda mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi, P.Ç.3 Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi, P.Ç.4 Küresel ve toplumsal çerçevede özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkileriningöz önünde tutularak mühendislik çözümlerinin yapılması becerisi, P.Ç.5 Verilerin çözümlenmesi, deney yapma ve tasarlama sonuçları yorumlama becerisi,

36 PROGRAM ÇIKTILARI(2) Program Çıktıları P.Ç.6 P.Ç.7 P.Ç.8 P.Ç.9 P.Ç.10
Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi, P.Ç.7 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi, P.Ç.8 Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcık becerisi, P.Ç.9 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirme becerisi, P.Ç.10 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi,

37 PROGRAM ÇIKTILARI(3) Program Çıktıları P.Ç.11 P.Ç.12 P.Ç.13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma becerisi, P.Ç.12 Ulusal ve uluslar arası çağdaş sorunları takip edebilme becerisi, P.Ç.13 Kalite konularında bilinç sahibi olma becerisi.

38 Ders öğrenme çıktıları
 Dersin Adı: Akışkanlar Mekaniği Dersin öğrenme çıktıları Makro ölçekteki akışkanlar mekaniği ile moleküler dinamik arasında bir ilişki kurarak makro ölçekteki olayların temelini kavramayı başaracaklardır. Tasarım projelerinde gerekli olan fiziksel özelliklere ait verileri formüle edebileceklerdir. Teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan polimerler, biyolojik akışkanlar ve emulsiyonlar gibi yeni akışkanların reolojik özelliklerini öğreneceklerdir. Genel denge kavramında başlayarak süreçler için model denklikleri türetmeyi başaracaklardır.

39 Ders öğrenme çıktıları
5. Fiyatları etkileyen piyasa güçlerini anlamak için temel ekonomik kavramları ve analitik araçları kullanabilir. 6. Analitik ve nümerik teknikler kullanarak akım problemlerini çözebileceklerdir. 7. Verilen bir sistem için uygun pompayı ve diğer akışkan nakli için gerekli olan cihazları seçebileceklerdir. 8. Verilen bir süreç için akım sistemini tasarlayabilecekleridir.

40 UYGULAMA 2) Program çıktısı matriksini oluşturmak x Ders 1- ÖÇ. 1

41 DERSİN KAPSAMI (1) 3 HAFTA TEORİK DERSLER UYGULAMA 1
Akışkanların akımında akışkanların, kütle, enerji ve momentum aktarımının, ara yüzey koşullarının moleküler temelleri. İlgili boyutsuz sayılar. Momentum aktarımında etkili fiziksel özellikler, karışımların özelliklerinin hesaplanması Rehberli problem çözümü 2 Akışkanların plastik ve elastik davranışları. Newton akışkanlarında ve Newton kuralına uymayan akışkanlarda viskozite tanımları. Newton kuralına uymayan akışkanların davranışlarının modellenmesi 3 Moleküler, mikro ve makro seviyelerdeki değişimi. Akım sistemlerinin ve sınırlarının tanımlanması. Toplam ve diferansiyel denklikler. Makro ölçekte mekanik enerji dengesi için referans düzleminin önemi ve seçimi. Madde miktarına bağlı (extensive) ve miktarından bağımsız (intensive) değişkenler. Toplam kütle denkliği

42 DERSİN KAPSAMI (2) 4 Mekanik enerji denkliği ve uygulamaları. hidrostatik Ödev problemlerinin tartışılması 5 Kuvvet dengesi: üç boyutlu sistemde hacim ve alan üzerindeki etkili olan kuvvetler. Katı tanelerin hareketi ve katı/gaz, katı/sıvı ayırma işlemlerine uygulanması Rehberli problem çözümü 6 İki boyutlu uzayda kuvvet denklikleri: yüzey kuvvetleri.kimyasal süreçlerin gerçekleştiği cihazlarda sıvı damlacıklarının ve gaz kabarcıklarının hareketi 7 Momentum vektörel özelliği. Makro ölçekte doğrusal ve açısal momentum denklikleri.dengelenmiş kuvvetler: itme (thrust) ve çarpma (impact). Mühendislik süreçlerine uygulanması. Ödev problemlerin tartışılması

43 DERSİN KAPSAMI (3) 11 8 Ara sınav 9
Newton ve newton kuralına uymayan akışkanlar için kartezyen ve silindirik koordinatlarda diffransiyel momentum denklikleri. Coutte ve Poiseuille akımında kayma gerilimi ve hız dağılımları. Ortalama hız. Rehberli problem çözümü 10 Akım rejimleri sınır tabaka. Sınır tabaka ayrışması ve yol açtığı etki (sürüklenme). Akım kontrolü ve ölçümü: vanalar, akım ölçerler. Basınç ölçümü kuvvetleri. Borulardan akımda sürtünme kayıpları. Meknaik enerji dengesinin borulardan akım auygulanması. Rehberli çözüm problemi 11 Boru ağlarında akım: seri ve paralel bağlı borularda akım, kollara ayrışan akım Ödev problemlerin tartışması

44 DERSİN KAPSAMI (4) 12 Akım kontrolü ve ölçümü: vanalar, akım ölçerler. Basınç ölçümü. Akım sistemlerinin tasarımının pompa seçimi ve bütünleştirilmesi Rehberli problem çözümü 13 Yerdeğişimli, santrifüjlü ve döner pompaların çalışma prensipleri. Tek ve çok kademeli pompalar. Pompa seçim kriterleri. Sistem ve pompa performand eğrileri.akışkanın yoğunluk ve viskozitesinin pompa performansına etkileri. Net pozitif emme basıncı. Dönem projesi sunumları 14 15 Final sınav

45 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi İlköğretim Bölümü
Örnek 1: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi İlköğretim Bölümü Programın Adı: Sınıf Öğretmenliği Yarıyılı: 5. Yarıyıl Kodu: ASÖ303 Dersin Adı: Fen ve Teknoloji Öğretimi I Dersin Türü: ( ) Seçmeli (X ) Zorunlu Dersin Verildiği Düzey: (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans ( ) Doktora Ön Koşullar: - AKTS Kredisi: Geliştirdiği Program Yeterlikleri: 1.Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar. (PY5) 2. Bilgi teknolojilerini hem öğretimi planlama sürecinde hem de öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır. (PY6) 3. Etkili öğretme öğrenme süreçleri oluşturmak için uygun öğrenme materyalleri geliştirir. (PY10) 4. Tüm eğitim uygulamalarında estetik bakış açısını kullanır. (PY11) 5. Öğrencilerin dil becerilerinin, öğrenmedeki rolünü değerlendirir. (PY12) 6. Türkçeyi doğru ve etkili kullanır. (PY13) 7. Öğretim programlarının felsefesini, genel özelliklerini ve her bir program ögesinin gerekliliklerini eğitim uygulamalarına yansıtır. (PY14)

46 Örnek 1: Öğrenme Çıktıları Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Değerlendirme
Öğrenci İş Yükü (saat) Bilim, fen ve teknoloji kavramlarının arasındaki ilişkiyi açıklar. Fen ve teknoloji okuryazarlığı kavramını tanımlar. Fen ve teknoloji öğretim programının güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirir. İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerine uygun bir fen dersinin nasıl olmasını gerektiğini açıklar. Temel süreç becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler tasarlar. Deneysel süreç becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler tasarlar. Fen ve teknoloji dersinin öğrencilerin sorgulama becerilerini geliştirmedeki rolünü takdir eder. Fen ve teknoloji dersini etkili bir şekilde öğretme konusunda öz yeterlik inancı yüksektir. * Anlatım, * Soru cevap, * Tartışma, * Örnek Olay * Beyin fırtınası, * Proje ( bireysel ve grup), * Rapor hazırlama * Metin inceleme, * İşbirliğine dayalı grup çalışması * Gözlem, * Yazılı sınav, * Öğrenci ürün dosyası - Sunular, - Raporlar, - Etkilik örnekleri, -Proje Değer. ölçeği,

47 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi İlköğretim Bölümü
Örnek 2: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi İlköğretim Bölümü Programın Adı: Sınıf Öğretmenliği Yarıyılı: 1. Yarıyıl Kodu: Dersin Adı: Eğitim Bilimine Giriş Dersin Türü: ( ) Seçmeli (X ) Zorunlu Dersin Verildiği Düzey: (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans ( ) Doktora Ön Koşullar: - AKTS Kredisi: Geliştirdiği Program Yeterlikleri: PY1. Sınıf öğretmenliği ile ilgili gelişimleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir. PY2. Sınıf öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası kültürel unsurları tanır. PY3. Eğitim tarihinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir. PY4. Tüm eğitim uygulamalarında Türk milli eğitiminin amaç ve ilkelerini temel alır. PY13. Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.

48 Örnek 2: Öğrenme Çıktıları Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Değerlendirme
Öğrencinin İş Yükü (saat) 1. Eğitim ile ilgili temel kavramları açıklar. 2. Eğitim biliminin tarihsel gelişimini özetler. 3. Eğitim biliminin felsefe ile ilişkisini yorumlar. 4. Eğitim biliminin psikoloji ile ilişkisini 5. Eğitim biliminin sosyoloji ile ilişkisini 6. Eğitim biliminin ekonomi ile ilişkisini 7. Eğitim biliminin hukuk ile ilişkisini 8. Eğitim biliminin politika ile ilişkisini 9. Türk eğitim sisteminin temel özelliklerini sıralar. 10. Eğitim alanında yapılan değişim ve reform girişimlerini değerlendirir * Anlatım, * Soru cevap, * Tartışma, * Örnek Olay * Beyin fırtınası, * Rapor hazırlama * Metin inceleme, * İşbirliğine dayalı grup çalışması * Altı şapkalı düşünme * Görüş geliştirme * Gözlem, * Yazılı sınav, * Bireysel ve grup sunuları

49 PROGRAM YETERLİLİKLERİ ve DERS KAZANIMLARININ İLİŞKİLENDİRİLMESİ
PY 1 PY 2 PY 3 PY 4 PY 5 PY 6 PY 7 PY 8 PY 9 PY 10 PY 11 PY 12 PY 13 PY 14 PY 15 PY 16 PY 17 PY 18 PY 19 PY 20 PY 21 D1 X D2 D3 D4 D5 D6 D1: Fen ve Teknoloji Öğretimi I D2: Eğitim Bilimine Giriş D3: Temel Matematik D4: Sınıf Yönetimi D5: Bilimsel Araştırma Yöntemleri D6: Türk Eğitim Tarihi Ders kazanımlarını program yeterlilikleri ile karşılaştırmak için dereceleme sistemi oluşturulabilir.

50 x BÖLÜM (PROGRAM) ÖĞRENME ÇIKTILARI VE DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI
KESİŞİM MATRİKSİ Dersler ve Öğrenme Çıktıları Bölüm (Program) Öğrenme Çıktıları Bilgi Beceri Bağımsız Çalışma Ve Sorumluluk Alma Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Mesleki Yetkinlik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ders A DÖÇ 1 x DÖÇ 2 Ders B Stajlar Staj 1 Staj 2 Ders Dışı Etkinlikler …………

51 Öğretim Üyelerimizin Hazırlaması Gereken Ders Bilgileri: •Dersin dil, •Dersin seviyesi (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora), •Tür (zorunlu/seçmeli), •Öğretim üyesi, •Dersin yardımcıları, •Dersin amacı, •Dersin içeriği, •Dersin öğrenme çıktıları •Dersin akışı, •Kaynaklar, •Ölçme değerlendirme, •AKTS işyükü, •Dersin program çıktılarına katkısı, Bölümde; Bölüm/Program çıktılarını oluşturmak, dersleri ve seçmeli dersleri (alan içi ve alan dışı olabilir) yeniden gözden geçirmek,

52 Bologna sürecinde iyi bir aşamaya ulaşmak dileğiyle..
Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim.


"BOLOGNA SÜRECİNDE YAPMAMIZ GEREKENLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları