Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ergenlik Beyin Gelişimi Duygusal Gelişim Soyal Gelişim Ahlaki Gelişim Yrd. Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül Hasan Kalyocu Ün. Psikoloji Yğksek Lisans Programı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ergenlik Beyin Gelişimi Duygusal Gelişim Soyal Gelişim Ahlaki Gelişim Yrd. Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül Hasan Kalyocu Ün. Psikoloji Yğksek Lisans Programı."— Sunum transkripti:

1 Ergenlik Beyin Gelişimi Duygusal Gelişim Soyal Gelişim Ahlaki Gelişim Yrd. Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül Hasan Kalyocu Ün. Psikoloji Yğksek Lisans Programı

2 Beyin gelişimi O Ergenin davranıs ̧ larıyla ilgili olan beyinin iki farklı bo ̈ lgesi gelis ̧ meye devam etmektedir. O Myelinleşme devam eder O Budanma olur.

3 Fizisel faktörler Sosyal faktörler/aile ve arkadaşlar Psikolojik faktörler Çevresel faktörler/medya Beden İmajı Gelişimi

4 Duygusal Gelişim Yaş Grubu Eğitimin sürekliliği Ailenin tutumları Toplumsal kabul ERGEN

5 Duyguları artar İstikrarsızdırlar O Duygusal dalgalanmalar; O kars ̧ ı cinse a ̂ s ̧ ık olma, O mahcu ̂ biyet ve c ̧ ekingenlik, O as ̧ ırı haya ̂ l kurma, O tedirginlik ve huzursuzluk, O yalnız kalma isteg ̆ i, O c ̧ alıs ̧ maya kars ̧ ı isteksizlik O c ̧ abuk heyecanlanma... O Bulundukları yaş gruplarına, O okula devam edip etmemelerine, O ailenin gelis ̧ tirdig ̆ i tutumlarına, O ergenlerin sahip oldukları bireysel zekalarına ve c ̧ evreleri tarafından kabul edilme derecelerine go ̈ re deg ̆ is ̧ iklik go ̈ sterdig ̆ i gösterilmiştir.

6 O En c ̧ ok gelecekle ilgili kaygılar tas ̧ ırlar; okula gidip- gidemeyecekleri ve istedikleri mesleg ̆ i yapıp-yapamayacakları

7 Psikososyal Kurama Göre (Ericson); O C ̧ alıs ̧ kanlıg ̆ a Kars ̧ ı As ̧ ag ̆ ılık Duygusu (6-12 yaş) O Kimlik Kazanmaya Kars ̧ ı Kimlik Karmas ̧ ası (12-21 yaş)

8 O Bireyin sosyalles ̧ mesi ilk olarak ailede bas ̧ lar. O Bu süreç c ̧ ocukluk do ̈ neminde bas ̧ lar ve ergenlik arkadaş grupları ekseninde hızla devam eder. O Ergen ic ̧ in o ̈ nemli go ̈ rdu ̈ g ̆ ü konularda ailesi, ha ̂ la bir bas ̧ vuru kaynag ̆ ı olmaya devam eder.

9 Bilişsel Gelişim O Soyut düşünceden somut düşünceye geçiş olur. O Sorgulamak, araştırmak ve konuşmak ister. O Hayatı, ilişkileri, inançları tartışır. O Matematik ve fizik bile onun için daha anlaşılabilir hale gelmektedir. O Mahremiyet önem kazanır. O Kendini tanımak ister. O İyi bir yaşam ister. Hedefleri oluşmaya başlamıştır, güç ve statü sahibi olmak önemlidir. Bu anlamda kendine modelle bulur.

10 O Sınırları test etmek ister. Abartmayı sever. O Hata yaparak öğrenir. O İtiraz etmek ister. Yaratıcı olmalı, yenilikçi olmalıdır. Teknolojiyi en iyi onlar kavramaktadır. O Yaşamın anlamını bilmek isterler, sorgularlar. O Kolay beğenmez, kolay tatmin olmazlar. O Sorumluluk almak ister. O Ailenin bir parçası olduğunu bilmek önemlidir.

11 O Takdir edilmek ister. Özgüveninin gelişebilmesi için iyi yaptıklarını bilmelidir. O İlgi alanlarına özgürce yoğunlaşmak ister. Yeni pek çok merakı oluşur. Bazı ilgiler çok kısa sürebilir. O Zaman zaman yalnız kalmak ister.

12 7-12 Yaş: Somut İşlemler Dönemi: *Sıralama, Sınıflandırma, Karşılaştırma işemleri yapabilirler *Nesneler arası deg ̆ is ̧ meyen ilis ̧ kileri, nesneleri go ̈ rmeden mantık yolu ile kavrayabilirler *Zihinsel problem c ̧ o ̈ zme yetenekleri başlar *Soyut kavramlar kullanılmaya bas ̧ lansa bile ic ̧ erikleri tam olarak bilinemez, somut o ̈ rneklere dayalı c ̧ o ̈ zu ̈ mleri daha iyi anlarlar

13 O Soyut İşlemler Dönemi: 12- O En u ̈ st bilis ̧ sel gelis ̧ im do ̈ nemidir. O Sorun deg ̆ is ̧ ik s ̧ ekillerde ele alınabilir. O Genelleme, tu ̈ mden gelim, tu ̈ me varım gibi zihinsel is ̧ lemler yapılmaya bas ̧ lanır. O Hipotezler kurularak dog ̆ rulukları kontrol edilebilir. O Soyut kavramlar u ̈ zerinde fikir yu ̈ ru ̈ tu ̈ lebilir.  Du ̈ s ̧ u ̈ nce ile oynama. O Tartıs ̧ malara katılma, mantık oyunları oynama, sanatla ug ̆ ras ̧ ma

14 Ahlak Gelişimi O “Belli bir toplumun belli bir do ̈ nemde bireysel ve toplumsal davranış kurallarını belirleyen ve inceleyen bilim” ( Hanc ̧ erliog ̆ lu, 1989 ) O Neleri yapıp neleri yapmaması gerektig ̆ i konusunda bireyin kendi davranış ve eylemlerini belirleyen, her bireye o ̈ zgü bir inanç ve deg ̆ erler sistemi bulunmaktadır. Bu sistem gelis ̧ imsel bir su ̈ reç ic ̧ inde ortaya c ̧ ıkar.

15 Ahlaki Gelişimde Kuramlar: O Psikanalitik kuram: “su ̈ perego”nun gelis ̧ imi O Davranıs ̧ c ̧ ı yaklas ̧ ım: O ̈ du ̈ llendirilen davranış devam ederken (dog ̆ ru), hos ̧ go ̈ ru ̈ lmeyenler yanlış olarak kabul edilir. O Sosyal o ̈ g ̆ renme yaklas ̧ ımı: model alma yoluyla kazanım.

16 O Dewey’in ahlak gelis ̧ imi kuramı: bireyin eg ̆ itimi ile yakından ilgilidir. 3 evredir; 1. Gelenek o ̈ ncesi du ̈ zey, biyolojik ve sosyal du ̈ rtu ̈ lerle gu ̈ du ̈ len davranıs ̧ ları ic ̧ erir 2. Geleneksel du ̈ zey, grubun deg ̆ erlerinin benimsendig ̆ i evredir 3. Özerk du ̈ zey, akıl yu ̈ ru ̈ tmenin kullanılarak grubun standartlarının irdelendig ̆ i evredir.

17 O Bourcier’in kuramı: bireyin ahlaklılas ̧ ması, ait oldug ̆ u grubun ic ̧ inde toplumsallas ̧ ması ve bu ̈ tu ̈ nles ̧ mesidir. O Norman Bull’un kuramı; (1969) 4 evreden olus ̧ ur: O Kuralsızlık(anomy) O Bag ̆ ımlılık (heteronomy) O Toplumsallık (socionomy) O Bag ̆ ımsızlık (autonomy)

18 O Piaget; Bilis ̧ sel gelis ̧ ime paralel ilerler. Birbirinden farklı nitelikler tas ̧ ıyan ve hiyerars ̧ ik bir sıra izleyen do ̈ nemler ic ̧ inde ortaya c ̧ ıkar. C ̧ ocukların dog ̆ ru ve yanlıs ̧ la ilgili yargıları bilis ̧ sel gelis ̧ imine bag ̆ lı olarak, c ̧ evresiyle olan sosyal etkiles ̧ imi c ̧ erc ̧ evesinde deg ̆ is ̧ iklik go ̈ stermektedir. Kuralların yorumlanış bic ̧ imleri de yas ̧ lara go ̈ re deg ̆ is ̧ iklik sergilemektedir

19 4-6 yaş; Ahlak Öncesi Dönem O Kendileri dıs ̧ ındaki bireyleri dikkate almada gu ̈ c ̧ lu ̈ kleri vardır. O Nerdeyse kuralların varlıg ̆ ından dahi habersizdirler. O Kuralları oyun etkinlikleri ic ̧ inde dig ̆ er c ̧ ocuklarla olan sosyal etkiles ̧ imi ic ̧ erisinde o ̈ g ̆ renirler.

20 6-10 yaş; Dışa Bağlı Dönem O Ahlaki yargılar ac ̧ ısından bas ̧ kalarına bag ̆ ımlıdırlar. O Yetis ̧ kinlerin kurallarını sorgulamadan kabul ederler. O Her hal ve kos ̧ ulda herkesin bu kurallara uyması gerekir. O Kural dıs ̧ ı davranış, davranıs ̧ ın sonuc ̧ larına bakarak deg ̆ erlendirilir. O Daha fazla fiziksel hasara yol ac ̧ an suc ̧ lar daha ko ̈ tu ̈ du ̈ r.

21 11- yaş; Özerk Dönem O Kos ̧ ulları dikkate alarak deg ̆ erlendirme O yaparlar. O Kuralları uygulayıs ̧ ları esneklik go ̈ sterir. O Kendi yaptıkları deg ̆ erlendirmeye uygun davranırlar. O Yargılamada niyet belirleyicidir.

22 KOHLBERG’İN Ahklak Gelişim Kuramı O Ahlak gelis ̧ iminin bilis ̧ sel gelis ̧ ime paralel olarak gelis ̧ tig ̆ ini savunur. O Kis ̧ inin ic ̧ inde bulundug ̆ u do ̈ nemi saptamak ic ̧ in c ̧ o ̈ zu ̈ me varma yolunda go ̈ zlenen akıl yu ̈ ru ̈ tme su ̈ reci ile ilgilenir.

23 O Ahlak gelis ̧ imini 3 bu ̈ yu ̈ k du ̈ zeyde ele almıs ̧ tır. O Her du ̈ zey 2 as ̧ amadan gec ̧ mektedir: Gelenek o ̈ ncesi Du ̈ zey Geleneksel Du ̈ zey Gelenek Sonrası Du ̈ zey

24 1. Gelenek Öncesi Düzey (3-9 yaş): O 1. evre: CEZA ve BOYUN EG ̆ ME Davranıs ̧ ın “iyi” ya da “ko ̈ tu” oldug ̆ u, sonuc ̧ ta ortaya c ̧ ıkan zarara ve yetis ̧ kinin bunu nasıl deg ̆ erlendireceg ̆ ine bakarak belirlenir. O Cezalandırılmayan davranıs “iyi”, cezalandırılan “ko ̈ tu”du ̈ r. O Kurallara yapılan davranıs ̧ ın dog ̆ rulug ̆ una inanıldıg ̆ ı ic ̧ in deg ̆ il, cezalandırılmamak ic ̧ in boyun eg ̆ ilir. O Ceza go ̈ rmeyeceklerine inanırlarsa konulmuş kural ve yasaları c ̧ ig ̆ nemekte sakınca go ̈ rmezler.

25 O 2. evre: BI ̇ REYSELCI ̇ LI ̇ K ve C ̧ IKARCILIK O Dog ̆ ruyu yapma nedeni kendi gereksinim ve c ̧ ıkarlarına hizmet etmektir. O Kimi zaman kendilerinden bas ̧ kalarının da gereksinmelerini dikkate alırlar. Ancak bu ilgi c ̧ ıkarcı bir bic ̧ imde yapılır. O Her s ̧ ey kars ̧ ılıklıdır. O Kendi ac ̧ ısından yararlıysa dog ̆ ru, zararlıysa yanlıs ̧ tır. O “Bana dokunmayan yılan bin yas ̧ asın”, “Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez” ana fikri hakimdir.

26 2. Geleneksel Düzey (10-14 yaş): O 3. Evre: I ̇ YI ̇ C ̧ OCUK YO ̈ NELI ̇ MI ̇ O Kendisinden beklenen davranıs her zaman dog ̆ rudur. O Grubun beklentilerine uygun davranma O eg ̆ ilimindedirler. O Kars ̧ ısındakinin beklentisine uygun davranırsa sevgi ve takdir go ̈ receg ̆ i du ̈ s ̧ u ̈ ncesindedir. O Empatik du ̈ s ̧ u ̈ nce o ̈ n plana c ̧ ıkar. Birey bas ̧ kalarının duygu ve du ̈ s ̧ u ̈ ncelerini dikkate alarak du ̈ nyaya onların go ̈ zu ̈ nden bakmaya c ̧ alıs ̧ ır.

27 O 4. evre: YASA VE KURAL EG ̆ I ̇ LI ̇ MI ̇ O Toplumsal kural ve yasalara uygun davranma o ̈ n plana c ̧ ıkar. Amaç toplumsal du ̈ zenin korunmasıdır. O Dig ̆ er bireylerin haklarına saygılı olma benimsenir.

28 Gelenek Ötesi Dönem (İlkeli Ahlak Dönemi) O 5. evre: SOSYAL ANLAS ̧ MA VE YASALARA UYMA EG ̆ I ̇ LI ̇ MI ̇ O “Sosyal so ̈ zles ̧ me” gec ̧ erlidir. O Yasa ve kurallar gereklidir ancak toplum gereksinimlerini kars ̧ ılamada yetersiz kalanlar deg ̆ is ̧ melidir. O I ̇ nsan hakları go ̈ zetilerek konmuş kurallara uygun davranılır. O Tu ̈ m insanların es ̧ itlig ̆ i, o ̈ zgu ̈ rlu ̈ k gibi soyut kavramlar o ̈ nem kazanır. Bu haklar c ̧ og ̆ unlug ̆ un go ̈ ru ̈ s ̧ u ̈ ne ters du ̈ s ̧ se de korunmalıdır.

29 O 6. evre:EVRENSEL I ̇ LKELER DO ̈ NEMI ̇ O Yazılı kural ve yasalardan tamamen bag ̆ ımsız kendi o ̈ zerk ahlaki ilkeleri bireyin davranıs ̧ larına yo ̈ n verir. O Soyut evrensel u ̈ st du ̈ zey deg ̆ erler temel alınır. O O ̈ nkos ̧ ul olmaksızın insan yas ̧ amı c ̧ ok o ̈ nemlidir. O Genelde yasalara uygun davranılsa da insan yasa ve du ̈ zenin u ̈ zerindedir. O Evrensel iyi ve gu ̈ zele ulas ̧ ma hedeflenir. O Kendi ilkelerine ters du ̈ s ̧ en yasalara kars ̧ ı c ̧ ıkma ve O Yasalara uygun olmayan s ̧ ekilde davranma go ̈ ru ̈ lebilir.

30 Bu evrede… O Kendini olayda yer alan herkesin yerine (kendi dahil) koyarak isteklerini tartmak. O Daha sonra olayda kimin yerinde olacag ̆ ını bilmedig ̆ i bir durumda yine aynı kararı verip vermeyeceg ̆ ini du ̈ s ̧ u ̈ nmek. O Sonrasında da tersine c ̧ evrilebilir karar dog ̆ rultusunda davranmak. gelişir….

31 O Ahlak gelis ̧ imi do ̈ nemlerin sırasına go ̈ re olur ve sıralama deg ̆ is ̧ mez. O C ̧ u ̈ nkü, her do ̈ nemde bir o ̈ nceki do ̈ nemde eris ̧ ilenlerin bir sentezi yapılır ve ilerisine ulas ̧ ılır. O Her birey 6. evreye c ̧ ıkmayabilir. 10-16 yaş u ̈ zerinde 5 farklı toplumda, 11-20 yaş u ̈ zerinde 2 farklı toplumda yapılan c ̧ alıs ̧ malar katılanların c ̧ og ̆ unun 4. evrede kaldıg ̆ ını go ̈ stermis ̧ tir (Kag ̆ ıc ̧ ıbas ̧ ı, 1999).

32 O Piaget’in bilis ̧ sel do ̈ nemleri Duyusal motor do ̈ nem (0-2) I ̇ s ̧ lem o ̈ ncesi do ̈ nem (2-7) Somut is ̧ lemler do ̈ nemi(7-12) Soyut is ̧ lemler do ̈ nemi (12---) O Kohlberg’in ahlak gelis ̧ imi ---- O Gelenek o ̈ ncesi du ̈ zey(3-9) Geleneksel du ̈ zey (9-14) O Gelenek sonrası do ̈ nem(14--)

33 Piaget’in bilis ̧ sel do ̈ nemleri O Duyusal motor do ̈ nem (0-2) O I ̇ s ̧ lem o ̈ ncesi do ̈ nem (2-7) O Somut is ̧ lemler do ̈ nemi(7-12) O Soyut is ̧ lemler do ̈ nemi (12---) Kohlberg’in ahlak gelis ̧ imi ---- O Gelenek o ̈ ncesi du ̈ zey(3-9) O Geleneksel du ̈ zey (9- 14) O Gelenek sonrası do ̈ nem(14--)

34 O İyi örneklere ihtiyacı vardır. O Saygıya ihtiyacı vardır. O Anlaşılmaya ihtiyacı vardır. O Destek olunmaya ihtiyacı vardır. O Cesaretlendirilmek ister sık sık. O Yol gösterilmeye ihtiyaç duyar. O Yeteneklerini denemek için fırsatlara ihtiyaç duyar

35 Sonuç olarak ERGENLİK… O “Sosyal-duygusal Sistem”in kolaylıkla uyarıldıg ̆ ı ve sosyal geri bildirimlere duyarlı bir do ̈ nemdir. O “Bilis ̧ sel Kontrol Sistemi” hala olgunlas ̧ mamıs ̧ tır. O I ̇ ki sistem arasındaki bag ̆ lantıların hala olgunlas ̧ makta oldug ̆ u bir do ̈ nemdir. O Ergenler, henüz olgunlaşmakta olan bireylerdir.


"Ergenlik Beyin Gelişimi Duygusal Gelişim Soyal Gelişim Ahlaki Gelişim Yrd. Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül Hasan Kalyocu Ün. Psikoloji Yğksek Lisans Programı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları