Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dürtü Kontrol Bozuklukları. Aralıklı Patlayıcı Bozukluk Kleptomani Patolojik Kumar Alı ş kanlıkları Piromani Trikotilomani.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dürtü Kontrol Bozuklukları. Aralıklı Patlayıcı Bozukluk Kleptomani Patolojik Kumar Alı ş kanlıkları Piromani Trikotilomani."— Sunum transkripti:

1 Dürtü Kontrol Bozuklukları

2 Aralıklı Patlayıcı Bozukluk Kleptomani Patolojik Kumar Alı ş kanlıkları Piromani Trikotilomani

3 Aralıklı Patlayıcı Bozukluk Agresif dürtülere direnememe sonucunda ortaya çıkan tekrarlayan ataklarla belirli bir bozukluktur. Dönem dönem belirgin olarak kontrolünü kaybetme, di ğ er insanlara kar ş ı ciddi saldırılar gerçekle ş tirme ya da mala zarar verme davranı ş ları ortaya çıkar. Hastalar tarafından “nöbet” ya da “tutulma” olarak da tanımlanabilen bulgular, dakikalar ya da saatler içinde görülür ve süreden ba ğ ımsız olarak kendili ğ inden yatı ş ır.

4 Agresif davranı ş genel olarak benli ğ e yabancı oldu ğ undan, atakların büyük kısmını pi ş manlık ve kendine yönelik kızgınlık izler. Hastalık dönemleri dı ş ında sıklıkla ki ş ide yaygın dürtüsellik ya da agresyon belirtileri görülmez. B kümesi ki ş ilik bozukluklarıyla açıklanamayan bozukluklardır. Belirlenen bir zaman dilimi için en az 3 agresif eylemin olması gerekti ğ i dü ş ünülür…

5 Agresif davranı ş larını sergilerken durumluk öfke ve kızgınlık ya ş arlar. Aralıklı patlayıcı bozuklu ğ u olan bireyler durum hakkında uzun boylu dü ş ünmeksizin ortaya çıkan bu agresif dürtüler ile ba ş ba ş a kalmaktan rahatsızlık duyarlar. Öfke patlamaları öncesinde veya sırasında tremor, çarpıntı, gö ğ üste sıkı ş ma hissi gibi huzursuzluk ya ş antıları ! Atak sonrası büyük ölçüde rahatlama ve huzur hissi duyma, ya ş ama

6 Atak süresi 10 ile 30 dakika arasındadır. Ya ş am boyu yaygınlı ğ ı % 3 ! Erkeklerde daha sık 14-15 ya ş larında ba ş lar Ayırıcı tanının titizlikle yapılması gerekir.

7 PS İ KOTERAP İ S İ APB’un tedavisinde kullanılan yakla ş ımların büyük bir kısmı di ğ er ruhsal bozukluklarda görülen dürtüsellik ya da agresyonun tedavisinde kullanılan yakla ş ımlar temel alınarak olu ş turulmu ş ya da geli ş tirilmi ş tir. Öfke, ş iddet, saldırganlık ve benzeri dürtü kontrol bozukluklarınının tedavisi için en uygun tedavi yakla ş ımının psikoe ğ itim ve bili ş sel davranı ş çı yakla ş ımlar oldu ğ u dü ş ünülmektedir.

8 Sıklıkla e ğ itim sınıfları, ki ş isel geli ş im kursları gibi yollarla, bir hastalı ğ ın tedavisinden çok “ki ş isel geli ş im” ş ansı gibi sunularak, bu da tedaviyi kabul etmeyecek bir çok ki ş inin bu yakla ş ımları kabul etmesi sa ğ lanabilmektedir. Bireylerin kendilerini denetleme stratejileri geli ş tirmelerine yardımcı olmak hedeflenmektedir. Farklı yapılandırılmı ş uygulamalar (öfke günlükleri, çe ş itli öfke ve saldırganlık senaryoları içeren filmler ve ma ğ durlarla yapılan görü ş meler ve tartı ş malar) terapiye entegre edilebilir.

9 Bu ş ekilde saldırgan bireylerin duygularını ve hislerini anlamaları sa ğ lanarak, onların öfkeye alternatif olabilecek yanıtlar geli ş tirmelerine yardımcı olunur. Bu nedenle bu hastalara uyarılmı ş lıklarını azaltmaya yönelik progresif kas gev ş etme, derin nefes alıp verme egzersizleri ve imgeleme gibi çe ş itli yöntemler ö ğ retilebilir. Panik bozuklu ğ un kaçınması kar ş ısında APB’ de saldırıya geçme görüldü ğ ü söylenebilir.

10 Bu hastalara mola tekniklerinin ö ğ retilmesi de tedavi sürecinde yararlı olacaktır. Bu teknikler, hastanın kendini kontrol yetilerinin henüz geli ş medi ğ i tedavinin ilk dönemlerinde kar ş ıla ş ılacak olası sorunlu durumlardan kurtulmada yardımcı olacaktır. Bu yöntemin amacı bir çe ş it emniyet sübapı rolü görerek saldırganlı ğ ın devamını önlemek ve saldırganlı ğ ın artmasına neden olan uyarılmanın azaltıp daha mantıklı biçimde sorunların çözülmesine sa ğ lamaktadır.

11 KLEPTOMAN İ Çalmaya karı olan dürtülere karı direnç gösterememe veya direnç göstermede zorluk yaama. Kleptomanide çalmaya karı oluan dürtüler kiisel kullanım için gereksinilmeyen veya parasal maddi de ğ eri olmayan nesnelere yönelik olmaktadır Kleptomanisi olan bireyler çalma davranıı öncesinde bir gerginlik yaarlar ve bu gerginlik sürekli bir artı gösterir. Süreç ilerledikçe ve çalma eylemi oluunca kleptomanik bireyler eylemden haz alma, doyum sa ğ lama duygusu yaarlar ve rahatlama süreci balar.

12 Dü ş ünüldü ğ ünden daha yaygın olabilse de görülme sıklı ğ ı tam olarak bilinmemektedir. Dükkan hırsızlıklarının %5’ inden azı kleptomani kriterlerini kar ş ılar. Yakalanma, tutuklanma, hırsızlıktan suçlu bulunma, arkada ş larına ve ailesine kar ş ı rezil olma, utanç duygusu ya ş ama gibi durumlar ya ş anabilir.

13 Klinik ortamda nadir rastalanan bir durum, Klinikte adli vakalar olarak görülebilmektedir. Belirtilerden utanç duyuldu ğ undan, kleptomaninin yerine elik eden di ğ er ruhsal sorunların semptomları aktarıldı ğ ından tanı gecikmektedir. Ço ğ u olguyla terapötik iliki yeterli bir ekilde kurulamamaktadır ve terapötik süreci olumsuz etkileyen gelimeler görülebilmektedir.

14 P İ ROMAN İ Birçok kez istekli ve planlı bir ş ekilde yangın çıkarmayla karekterize bir bozukluk. Eylem öncesi gerginlik, yangın çıkarırken ve yangını izlerken haz alma, doyum sa ğ lama ve rahatlama görülür… Hastaya ve topluma ciddi zarar verme potansiyeli oldu ğ undan terapistin gizlilik görevi ve üçüncü ki ş ileri koruma görevi arasında dikkatli bir ş ekilde denge sa ğ lanmalıdır. Nadir görülen bir bozukluktur.

15 PATOLOJ İ K KUMAR ALI Ş KANLI Ğ I Kumar oynama üzerine a ş ırı kafa yorma İ stek heyecan duyabilmek için giderek artan miktarlarda kumar oynama Kaybettiklerini kovalama vardır. Kumar oynamayı azaltma ve bırakma çabasına huzursuzluk ve irritabilite e ş lik eder.

16 Yalan söyler ( Terapisti de kandırabilir) Kumar için gereken parayı sa ğ lamak üzere yasa dı ş ı eylemlerde bulunabilir. Toplumsal ve mesleki i ş levselli ğ inde önemli düzeyde dü ş ü ş ler görülür. Sosyal kumar oynama; zaman sınırlı olması, finansal kaynakları riske atmaması, genellikle arkada ş ortamında gerçekle ş mesi, kayıpları telafi etme çabası olmamasıyla ayırdedilir.

17 TEDAV İ S İ Adsız kumar oynayanlar grubu için tasarlanmı ş 12 a ş amalı ba ğ ımlılık temeline dayalı multidisipliner bir model uygulanmaktadır. Terapi sürecinde de ğ erlendirme ve te ş hisin ardından:  Ki ş inin borçlarının sorumlulu ğ unu üstlenmesi sa ğ lanmalıdır.  Kredi kartları ortadan kaldırılmalıdır.  Ba ş kalarının parasını idare etmesi sa ğ lanmalıdır.  Komorbid psikopatolojiler tespit edilip tedavi edilmelidir.

18 TR İ KOT İ LOMAN İ Ki ş inin kendi saçlarını, göze çarpar derecede saç kaybı olacak ş ekilde, öncesinde gerginlik, eylem sırasında haz ve rahatlık duyarak yolmasıdır. Sıklı ğ ı %0,6 veya daha dü ş ük

19 Tedavi Alı ş kanlı ğ ı tersine çevirme: Ki ş iye saç yolma ile ba ğ lantılı, durumların ya da stresörlerin farkına varmayı ö ğ retmeyi, gev ş eme e ğ itimi vermeyi ve saç yolma davranı ş ı ortaya çıktı ğ ında ya da ortaya çıkma olasılı ğ ı oldu ğ unda ellerini sıkıca kapatma tepkisini te ş vik etmeyi içermektedir…

20 Negatif Uygulama: Alı ş kanlı ğ ı tersine çevirme uygulamalarına ek olarak ilerleyen seanslarda her saat 30 saniye boyunca ayna önünde herhangi bir zarar vermeden saç yolma hareketlerini yapmaları istenir. Bu kolayca planlanabilecek yöntemin bir kaç ay içerisinde saç yolma davranı ş larını % 70’ e varan oranda azalttı ğ ını gösterilmi ş tir.

21 Patolojik İ nternet Kullanımı ( İ nternet Ba ğ ımlılı ğ ı) İ nternet kullanımı ile ilgili zihinsel me ş guliyet İ nternet kullanımını sınırlama ve kontrol etme ile ilgili yineleyici dü ş ünceler Eri ş im iste ğ ini durduramama İş levselli ğ in çe ş itli düzeylerde bozulmasına kar ş ın internet kullanmayı sürdürme Giderek artan sürelerde internette zaman geçirmek Kullanma olana ğ ı bulunamadı ğ ı zaman arama ve a ş erme davranı ş larıyla karekterizedir.

22 Sıklı ğ ı %1.5-8 arasında de ğ i ş ti ğ i bildirilmektedir Özgül ve Yaygın olarak ikiye ayrılır Özgül tipte internet online seks, oyun,kumar, borsa takibi, alı ş veri ş gibi özel amaçlar do ğ rultusunda kullanılır. Amaç bir hedefe ula ş mak için internetin kullanılmasıdır.

23 Yaygın patolojik internet kullanımında ise, amaç do ğ rudan internet kullanımıdır ve kullanım amacı ya çok çe ş itlidir, ya da açık bir amaç olmaksızın çok fazla zaman harcanması söz konusudur. Genellikle her an ula ş abilme ve ula ş ılabilir olma gereksinmesi vardır. ‘Online’ olundu ğ unda hissedilen sosyal ba ğ ve destek duygusu, online kalmaya yönelik motivasyonu artırır ve internet ki ş inin dı ş dünyayla olan ana ba ğ lantısı haline gelir.

24 TEDAV İ İ nternet kullanımını düzenlemek ve sıklıkla internet ba ğ ımlılı ğ ına e ş lik eden altta yatan psikososyal sorunlara yönelmek için temel olarak bili ş sel davranı ş çı ve ki ş ilerarası terapi tekniklerine odaklanır. Terapi amaca yönelik, düzenli ve kontrollü internet kullanımı ve internetten uzak tutan alternatif aktiviteleri geli ş tiren teknikler içerir.

25 Bili ş sel davranı ş çı terapisi, di ğ er bili ş sel davranı ş çı terapiler gibi zamanla sınırlıdır ve genelde üç ay veya 12 oturum sürmektedir. Önce davranı ş analizi yapılıp olgu formüle edilir. Di ğ er ba ğ ımlılık türlerinde oldu ğ u gibi ki ş ilerin yakınmalarını saklama ve azaltma olasılı ğ ı da göz önünde bulundurularak internet kullanım davranı ş ı tüm unsurlarıyla, tam olarak belirlenir

26 Ki ş iye özel formülasyon: İ nternet kullanımının haftanın günlerine, gün içinde saatlere yayılımı Günlük toplam kullanım süresi internetin kullanıldı ğ ı yer Kullanma amacı Kullanılan ortamın özellikleri İ nternet kullanma iste ğ ini etkileyen durumlar ö ğ renilerek yapılır

27 İ nternete ba ğ lanılacak zamanı kontrol edebilmek için internet kullanımı ile ilgili haftalık bir çizelge olu ş turulur. İ nternetin kontrollü kullanımını kolayla ş tırmak ve kontrol duygusu olu ş turabilmek için sık aralıklarla, ancak kısa ve sınırlı sürelerde internet ula ş ımı planlanır.

28 İ nternet kullanımını sınırlandırmak ve kullanım amacını de ğ i ş tirmek amacıyla internete eri ş im zamanları önceki kullanıma göre farklı gün ve saatlere kaydırılabilir. Ki ş i interneti aralıksız kullanıyorsa molalar belirlenebilir. İ nternet kullanımını te ş vik eden ortama yönelik giri ş imler planlanır.

29 Süre sınırını görmezden gelme olasılı ğ ı göz önünde bulundurularak alarm kurmak gibi uyarıcı i ş aretler kullanılabilir. Ki ş ilerin kendi internet kullanımlarını düzenlemek veya ebeveynlerin internetteki cinsel içeri ğ e ula ş ımdan çocuklarını korumak için filtreleme programları kullanılabilir. Ki ş i internet kullanım süresini doldurdu ğ u zaman geride kalan bo ş zamanlar için alternatif zaman de ğ erlendirme etkinlikleri önerilir.

30 Ki ş inin sosyal destek a ğ ının geli ş tirilmesine ve yeni sosyal ili ş kilerin te ş vik edilmesine çalı ş ılır. Aile ve evlilik ili ş kileri internet kullanımına ba ğ lı olarak zarar gören veya olumsuz etkilenen ki ş ilerde ailenin de katılımı sa ğ lanabilir.

31


"Dürtü Kontrol Bozuklukları. Aralıklı Patlayıcı Bozukluk Kleptomani Patolojik Kumar Alı ş kanlıkları Piromani Trikotilomani." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları