Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

B İ TK İ SOSYOLOJ İ S İ N İ N TAR İ HÇES İ VE KONULARI HAZIRLAYAN :Ayşegül Gürsel.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "B İ TK İ SOSYOLOJ İ S İ N İ N TAR İ HÇES İ VE KONULARI HAZIRLAYAN :Ayşegül Gürsel."— Sunum transkripti:

1 B İ TK İ SOSYOLOJ İ S İ N İ N TAR İ HÇES İ VE KONULARI HAZIRLAYAN :Ayşegül Gürsel

2 Konular 1.Vejetasyonun tanımı, oluşumu ve gelişimi; vejetasyon araştırmalarının önemi; vejetasyonun yapısı 2. Vejetasyonun topo ğ rafya ile olan ilişkisi 3. Vejetasyon iklim ilişkileri 4. Vejetasyon toprak ilişkileri 5. Bitki birli ğ i hakkında bilgiler 6. Sintaksonomik birimler ve sintaksonları isimlendirme kuralları 7. Örnek parsel çeşitleri ve özellikleri 8. Hayat formları 9. Vejetasyon tipleri 10. Süksesyon ve klimaks 11. Vejetasyon araştırma metodları 12. Vejetasyon araştırma metodları 13. Alansız örnekleme metodları

3  Vejetasyon, bir bölgedeki bitkilerin birlikteli ğ ini ifade eder.  Belirli bir bölgeye ait vejetasyon, yapısında bir çok bitki toplumunu barındırır.  Kısaca bitki örtüsü de denir. Vejetasyonu meydana getiren bitkilerin birbirleri ile akraba olması gerekmez

4  Vejetasyonun nasıl şekillendi ğ i ya da bitki toplumlarının nasıl oluştu ğ una dair 20. yüzyılın başlarında Kuzey Amerika’da başlıca iki farklı düşünce egemen olmuştur.  Bunlardan ilki, Frederic E. Clements’e ait olan, özetle “bitki toplumlarının zaman içinde belirli bir sıralı gidiş (süksesyon) sonucu oluşan, dinamik yapılar oldu ğ u” şeklindeki görüştür,,,

5  İ kincisi ise, toplumların homojen olmadı ğ ını; zaman ve mekan içinde çevre faktörlerine ve örne ğ in bir afet gibi çeşitli rastlantısal olaylara ba ğ lı olarak farklılaştıklarını savunan Henry A. Gleason’un görüşüdür.

6  Vejetasyonu sınıflandırmaya ilişkin ilk çalışmalar ise 1800’lü yılların ilk yarısında Alexandr von Humboldt ve Griesebach’ın yapmış oldukları ve temelde vejetasyonun fizyonomik yapısına (görünüş) dayalı çalışmalarla başlamıştır.

7 VEJETASYONUN OLUŞMASI  Vejetasyon, yaşama şartları birbirine benzeyen bitkilerin bir araya gelmesi ve bunlar arsındaki ilişkilerden do ğ ar. Karşılıklı ilişkiler, bitkilerin habitatları veya yaşadıkları çevreleri de ğ iştirmeleri ile meydana gelir.

8  Farklı sınıflandırma tekniklerinin kullanıldı ğ ı vejetasyon sınıflama ekolleri oluşmuştur.  1970’li yıllara kadar vejetasyon sınıflaması üzerine gerçekleştirilmiş olan çalışmaların ayrıntılı bir derlemesi Whittaker (1973), tarafından gerçekleştirilmiştir.

9  Vejetasyon oluşumunun ilk yılında tek yıllık bitkiler göze çarpar.  İ kinci yıl vejetasyon büyük ölçüde gelişir ve yeni tek yıllık bitkilere ilave olarak iki yıllık bitkiler hatta bazı çok yıllık bitkilerde ortaya çıkabilir.  Tohum, vejetatif ço ğ alma ve di ğ er bitkilerin göç etmesi ile bu yeni alan kısa zamanda bitki örtüsü ile örtülür

10  Vejetasyona ilişkin çalışmaların zaman içinde artması ve gelişmesi ise bitki sosyolojisi disiplininin sadece Braun – Blanquet yaklaşımıyla sınırlandırılamayaca ğ ını ortaya koymuştur. Nitekim Ewald (2003), bitki sosyolojisini kritik etti ğ i çalışmasında, vejetasyona dair gerçekleştirilen bütün çalışmaların bitki sosyolojisi kapsamında de ğ erlendirilmesi gerekti ğ ini savunmuş ve bitki sosyolojisini sadece Braun – Blanquet yaklaşımıyla özdeşleştirmenin anlamsız oldu ğ unu belirtmiştir.

11  Bu nedenle gerek vejetasyonu sınıflandırmaya,  gerekse ekolojik yapısı ve gelişimini ortaya koymaya çalışan araştırmaların tamamı bitki sosyolojisi kapsamında ele alınmalıdır.

12

13  Bitki sosyolojisinde birlik kavramı geniş anlamlı bir terimdir. Çünkü en basit bir sinusia ( vejetasyon katı) bir birlik olabilece ğ i gibi çok karmaşık olan fitosönez de geniş anlamda bir birlik anlamı taşır.  Bunun için birçok araştırıcılar bitki birli ğ ini de ğ işik şekilde anlarlar ve ona göre tanımını yaparlar.

14  Bitki birli ğ ini birçok araştırıcı, organik bir birim olarak bir alanı işgal eden belirli bir floristik kompozisyon, strüktür olarak ve bitkilerin kendi aralarında ve çevreleri ile bazı ilişkiler bulundu ğ unda birleşmişlerdir.

15  Braun-Blanguet’e (1932)göre bitki birli ğ inde rekabet esastır. Rekabetsiz bitki toplulu ğ unda türler arasında herhangi bir organizasyon olamaz ve bu topluluk floristik kompozisyon, strüktür ihtiva etmez.  Klements’te aynı görüş üzerinde ısrar eder. Tansley ve Cleason(1936) bitki birli ğ ini bir alanı işgal eden sınırlı ve co ğ rafik bir bütün olarak kabul ederler. Her çevrede benzerlik hem de bitkiler arasındaki karşılıklı ilişkilerde benzerlik ararlar.

16  Örnek Alechin(1926) bitki birli ğ ini ekolojik ve fenolojik bakımdan farklı elementlerden oluşan ve belirli bir strüktürü ( yapısı) bulunan bir topluluk olarak tanımlar.  Wangerin’e (1925) göre bitki birli ğ i ekolojisi ile uyum halinde olan bir bitki toplulu ğ udur.

17  Caen ve Castro (1959) bir alanı işgal eden karakteristik floristik bir kompozisyonu ve strüktürü olan sosyolojik bir birim olarak tanımlar.  Oesting(1939) ise kendi aralarındaki karşılıklı ilişkilere ve kendileri ile çevrelerindeki ilişkilere dayanarak bir arada yaşayabilen bitkiler diye tarif etmişlerdir.

18  Buna göre bitki sosyolojisinin babası sayılan Braun- Blanquet bitki birli ğ ini şöyle tarif etmiştir.  Belirli bir strüktür ve floristik kompozisyonu olan bitkilerin kendi aralarındaki ilişkilere ve çevreleri ile olan ilişkilere dayanarak bir arada yaşayan belirli bir alanı işgal eden sosyolojik bir birimdir.

19  Keza Godall(1952)ve Greig Smith(1957) ve di ğ er bazı ekologlar yaptıkları kantitatif çalışmalarda bitki türlerinin guruplar teşkil edemeyece ğ ini açıkladılar.  Yani bu görüşe sahip olan araştırıcılar bitki türlerinin guruplar halinde yaşayamayaca ğ ını ve bitki türlerinin guruplar oluşturamayaca ğ ını savunurlar.  Bu görüşe ra ğ men pek çok araştırıcı bitki türlerinin bir arada yaşadı ğ ını ve topluluklar kurdu ğ unu savunmaktadır.

20  Ülkemizdeki vejetasyon sınıflamasına ilişkin çalışmalar ise Avrupa’ya oranla daha geç başlamıştır. Özellikle 70’li yıllarda yo ğ unlaşan ve günümüze kadar uzanan bu çalışmalar, ço ğ unlukla Braun-Blanquet metodu temelinde gerçekleştirilmiştir

21  TEŞEKKÜR EDER İ M


"B İ TK İ SOSYOLOJ İ S İ N İ N TAR İ HÇES İ VE KONULARI HAZIRLAYAN :Ayşegül Gürsel." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları