Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mondros Ate ş kes Antla ş ması’ ndan sonra İ ngilizler; Urfa, Antep ve Mara ş ’ı; Fransızlar ise Adana ve Çukrova dolaylarını i ş gal ettiler. Ancak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mondros Ate ş kes Antla ş ması’ ndan sonra İ ngilizler; Urfa, Antep ve Mara ş ’ı; Fransızlar ise Adana ve Çukrova dolaylarını i ş gal ettiler. Ancak."— Sunum transkripti:

1

2

3 Mondros Ate ş kes Antla ş ması’ ndan sonra İ ngilizler; Urfa, Antep ve Mara ş ’ı; Fransızlar ise Adana ve Çukrova dolaylarını i ş gal ettiler. Ancak İ ngiltere Fransa ile bir antla ş ma imzalayarak Irak’ taki tüm haklarından vazgeçmesi ko ş ulu ile Urfa, Antep ve Mara ş dolaylarını Fransa’ ya bıraktı.

4 İ ngilizlerin bo ş altıkları bölgeye giren Fransızlar, Ermeniler’ le i ş birli ğ i yaparak i ş gallere ba ş lamı ş, halkın milli ve manevi de ğ erlerini hiçe saymı ş lardır.

5 Bunun üzerine yöre halkı, kendi çabaları ile Fransız ve Ermeni saldırılarına ve i ş gallerine kar ş ı te ş kilatlanıp Kuvayımilliye birliklerini olu ş turdu. Böylece Fransız i ş galine kar ş ı yöre halkı Güney Cephesi’ ni kurmu ş oldu.

6 Mustafa Kemal, Sivas Kongresi’ nde temsil heyeti ba ş kanı sıfatıyla Güney Cephesi’ ne de komutanlar gönderdi. Kılıç Ali ve Yörük Salim Bey Mara ş ’ ta, Yüzba ş ı Ali Saip Bey Urfa’ da, Topçu Kemal Bey, Piyade Yüzba ş ı Ratip Bey Adana’ da ve Te ğ men Said Bey Antep’ de önemli hizmetlerde bulundular.

7 Bölgede örgütlenen Kuvayımilliye birliklerinin çabalarıyla Fransızlar 11 Ş ubat 1920’ de Mara ş ’ dan, 10 Nisan 1920’ de Urfa’ dan çekilmi ş lerdir.

8 Türk topraklarında tutunamayaca ğ ını anlayan Fransa Sakarya Zaferi’ nin kazanılmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi ile 20 Ekim 1920’ de yaptı ğ ı Ankara Antla ş ması’ nı imzalayarak birliklerini tamamen Güney Cephesi’ nden çekmi ş tir.

9 Ankara Antla ş ması ile Hatay dı ş ında kalan bugünkü Suriye sınırımız çizilmi ş oldu. Fransa’ nın TBMM ile anla ş ma yaparak i ş gal etti ğ i yerlerden çekilmesi Güney Cephesi’ nin kapanmasına neden olmu ş ve TBMM’ nin tamamen Batı Cephesi’ ne yo ğ unla ş masına ortam hazırlamı ş tır.

10 TBMM Güney Cephesi’ nde her türlü imkansızlıklara ra ğ men üstün bir direni ş gösteren Antep ş ehrine 6 Ş ubat 1921’ de çıkardı ğ ı bir kanunla Gazi unvanını vermi ş tir. 5 Nisan 1921’ de ise Mara ş ’ a İ stiklal Madalyası daha sonra da 7 Ş ubat 1973’ te Kahraman unvanını vermi ş tir.Yine 12 Haziran 1989’ da TBMM’ de çıkarılan bir kanunla Urfa’ nın ismi Ş anlıurfa olarak de ğ i ş tirilmi ş tir.

11

12 Fransız kuvvetlerinin Mara ş ’a giri ş lerinin ertesi günü Türkler, Fransız ve Ermenilerin ta ş kınlıklarına, ş ımarıklıklarına bir gün dahi katlanmanın çok zor oldu ğ unu anlamı ş lardı. İş te bunu ilk olarak tabancası ile ilan eden Sütçü İ mam oldu. Türk namus ve ş erefine uzanan elin kırılaca ğ ını, dilin koparılaca ğ ını dü ş mana gösterdi. Olay ş öyle olmu ş tu: O gün Fransız ve Ermeni askerleri, üçer, dörder ki ş ilik gruplar halinde ş ehri çar ş ı, Pazar dola ş ıyordu. Mara ş lı çılgın Ermeniler onları, önlerine dü ş erek gezdiriyor, gösteriler yapıyor, rastladıkları Türklere hakaretler savuruyorlardı.

13 Bir grup Fransız askeri, hükümet kona ğ ı kar ş ısında nöbetçiye sata ş mı ş, Türk Hükümeti’ni küçük dü ş ürücü sözler söylemi ş ve oradan geçmekte olan bir posta da ğ ıtıcısını dövmü ş lerdi. Bütün bu haberler ş ehre yayılıyor, zaten patlamaya hazır halkın sabrını ta ş ırıyordu.

14 Fransız askerleri, hürriyetine ba ğ lı, ş eref ve gururuna dü ş kün, bu u ğ urda ölümü hiçe sayan Mara ş lıları, henüz tanımıyor, giderek pervasızlık ve cesaretlerini artırıyor, bütün bu yaptıklarının yanlarına kalmayaca ğ ını dü ş ünmüyorlardı. Oysa Fransız ve Ermenilerin ta ş kınlık ve ş ımarıkları Türkleri sindirmiyor, tersine onların mücadele istek ve kararlarını peki ş tiriyordu.

15 Dü ş man bundan habersizdi. Türkler için uzun, a ğ ır, katlanması çok zor olan bir gün bitiyordu. Ak ş ama do ğ ru bir grup Fransız ve Ermeni askeri, Uzunoluk Caddesi’nden kı ş laya dönüyordu. Uzunoluk Hamamı önünde küçük bir alan vardı. Askerler yol de ğ i ş tirerek hamamdan çıkan kadınların inmekte oldukları alana yöneldiler ve birine yakla ş ıp; “Burası artık Türklerin de ğ ildir. Fransızların memleketinde peçe ile geçilmez.” Diyerek kadının peçesini çekip yırttılar.

16 Bu durum kar ş ısında kadın bayılmı ş, öteki kadınlar da ba ğ rı ş ıp a ğ la ş maya ba ş lamı ş lardı. Az ilerde bulunan kahvedeki halk ko ş tu, askerlere yollarına gitmeleri söylendi. Ama askerler kötü sözlerle ve silahla kar ş ılık verdiler. İ ki Türk yaralandı. Bunlardan Çakmakçı Sait’in yarası a ğ ır oldu ğ undan dereye yuvarlandı. İ ngiliz devriyeleri olay yerine yeti ş tikleri halde Fransız askerleri yatı ş mıyorlardı.

17 Yakınlarda küçük bir dükkânda süt sayan Hacı İ mam, Karada ğ tabancasını aldı, bir ş ahin gibi ortaya atıldı. Tabancasını peçe yırtan ve Çakmakçı Sait’i vuran dü ş manın üzerine bo ş alttı. İ ngiliz subayları da gelmi ş lerdi. Gözleri dönmü ş dü ş man askerleri, silahlı ve süngülü oldukları halde kahraman sütçünün yüreklili ğ i kar ş ısında ş a ş ırdılar, ellerini silahlarına bile götüremediler.

18 Sütçü İ mam uzakla ş tı, yaralı asker kı ş laya kaldırıldı; ertesi gün öldü. Sütçü İ mam, Fransızlar ve Ermeniler tarafından her tarafta arandı. Türk Hükümeti sıkı ş tırıldı. Ama Sütçü İ mam’ın izi dahi bulunamadı.

19 Türkler öylesine birlik halindeydiler ki, kapı kom ş usu Ermeniler bile Sütçü İ mam’a ait en küçük bir haberi sızdırmıyorlardı. Oysa Sütçü İ mam, hem ş ehrilerinin arasında ya ş ıyor, gündüzleri köy ve ba ğ evlerinde kalıyor, gecelerini de kom ş ularının evlerinde geçiriyordu. Böylece Türk’ün ş eref ve gururuna uzanan eli kırmak, uzatılan dili koparmak ilk kez Sütçü İ mam’a nasip oldu.

20 Bundan sonraki olaylarda ve muharebelerde Mara ş lılar, arslanlar gibi dövü ş tüler. Akıl almaz kahramanlıklar gösterdiler. Ya ş adıkları yerleri karı ş karı ş savundular. Dü ş mana Türk’ün gücünü bir daha ispatladılar ve tarihe mal oldular.(31 Ekim 1919 Cuma)

21

22 Ş ahin Bey Harbiye Nezareti tarafından Antep’e yakın Nizip kazası askerlik ş ube ba ş kanlı ğ ına tayin olup Antep’e gelmi ş ti. Antep Merkez Heyeti’ne müracaat ederek Millî Mücadele’de görev isteyen Ş ahin Bey, heyetin kendisine Kilis - Antep yolunu kontrol altında tutma vazifesini vermesi üzerine, derhâl çalı ş maya ba ş lamı ş tı.

23

24 Ş ahin Bey, kendisine haber gönderen Anteplilere de ş u cevabı vermi ş ti: “Müsterih olunuz, dü ş man arabaları cesedimi çi ğ nemeden Antep’e giremez” Kilis - Antep yolu, Antep Sava ş ı’nın kilit noktasıydı. Ne yapıp etmeli Fransızların bu yoldan Antep’teki i ş gal birliklerine yardım ula ş tırmalarına engel olunmalıydı.

25

26 5 Kasım 1919’da Ingilizlerden i ş gal hareketini devralan Fransızlar, bir türlü Anadolu’nun bu güzel beldesini i ş gale muvaffak olamamakta, ş ehir halkı, sınırlı imkânlarıyla kar ş ı koymaktaydı. Fransızlar bütün ümitlerini Kilis’ten gelecek takviye kuvvetlerine ba ğ lamı ş lardı. Fakat o yolu da Ş ahin Bey bir avuç askeri ile tutmu ş tu.

27 Fransızların silahlı ve kalabalık erzak konvoylarını iki kez buradan geri çevirmi ş, Antep’te ku ş atılmı ş bulunan Fransız ve Ermenileri korkudan titretmi ş ti. Fransız kuvvetleri 25 Mart 1920’de Albay Andrea komutasında yeniden yola çıktılar.

28

29 Bu Fransız kuvvetleri sekiz bin piyade ve iki yüz süvariden olu ş maktaydı. Ayrıca, bu Fransız birli ğ inde, 1 batarya top, 16 a ğ ır makinalı tüfek, çok miktarda otomatik tüfek ve 4 tank mevcuttu.

30 Kahraman Ş ahin Bey ancak 100 ki ş i kalan fedaileriyle kar ş ısına dikilmi ş ti. 25 Mart günü sabahtan ak ş ama kadar çatı ş ma devam etmi ş ve Ş ahin Bey dü ş mana a ğ ır kayıplar vermi ş ti. 26 Mart sabahı çatı ş ma tekrar ba ş ladı. Ş ahin Bey kuvvetleri 6 saat kıyasıya çarpı ş tı. E ş ine az rastlanır bir kahramanlık örne ğ i gösterildi.

31 Ancak ak ş am oldu ğ unda Ş ahin Bey’in 25 - 30 kadar askeri kalmı ş tı. Atacak kur ş unu da kalmayan Ş ahin Bey, tüfe ğ ini yere çarparak kırdı ve sel gibi üzerine hücum eden dü ş manlara kar ş ı yumruklarını sıkarak kar ş ı durdu.

32 Silahsız Ş ahin Bey’in yanına yakla ş amayan dü ş man askerleri, uzaktan ate ş ederek Ş ahin Bey’i ş ehit ettiler. Ş ahin Bey, Antep’te; istiklal me ş alesini tutu ş turmu ş, on binlerce Ş ahinler, tutu ş turulan bu me ş aleyi söndürmemek için var güçleriyle vuru ş maya ko ş mu ş lardır. Antepliler dü ş mana tek bir ta ş vermemek için 11 ay dü ş mana kan kusturmu ş lar ve din için, millet için, vatan için 6.000’den fazla ş ehit vermi ş lerdir.


"Mondros Ate ş kes Antla ş ması’ ndan sonra İ ngilizler; Urfa, Antep ve Mara ş ’ı; Fransızlar ise Adana ve Çukrova dolaylarını i ş gal ettiler. Ancak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları