Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları"— Sunum transkripti:

1 Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları
2015 Yılı Mali Destek Programları Kısa Bilgilendirme Şubat 2015

2 Proje Hazırlama Eğitiminin Kapsamı
2015 yılı Mali Destek Programları İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı Yerel Kapasitenin Artırılması Mali Destek Programı Doğrudan Faaliyet Destek Programı Teknik Destek Programı Başvuru Formu Bütçe Başvuru Aşamaları

3 Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı
• Sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun” a istinaden • 22 Kasım 2008 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile, • TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Erzurum, Erzincan, Bayburt) Erzurum merkezli olarak kurulmuştur.

4 Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı
Ajansın Kuruluş Amacı  • Bölgede işbirliğini geliştirmek    • Yerel potansiyeli harekete geçirmek • Bölgede yapılacak yatırımları artırmak • Bölgesel gelişmeyi hızlandırmak • Bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak • Bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak

5 Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı

6 Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı
2015 yılı Mali Destek Programları Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı

7 Teklif Çağrısı Takvimi
Teklif Çağrısı İlanı: 30 Aralık 2014, Salı Bilgilendirme Toplantıları: 5-9 Ocak 2015 Eğitim Toplantıları: 12 – 29 Ocak 2015 Son Başvuru Tarihi: 20 Şubat 2015, 23:50

8 2014 Yılı Mali Destek Programları
İktisadî Kalkınma Mali Destek Programı TL Yerel Kapasitenin Arttırılması Mali Destek Programı TL 2015 Yılı Mali Destek Programları Toplam Bütçesi TL

9 Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı
İktisadî Kalkınma Mali Destek Programı Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı

10 Programın Amacı: TRA1 Bölgesi imalat sanayi ve turizm sektörlerinde ürün / hizmet / insan kaynakları verimliliğinin / kalitesinin / kapasitesinin artırılması suretiyle kurumsal, kendine yeten / kaynak bağımlılığı azalmış, rekabetçi ve tedarik / satış bağlantıları güçlü, yenilikçi işletme yapılarının oluşturulması; iktisadî kalkınma için gerekli olan katma değer artışının sağlanması

11 Programın Öncelikleri:
Öncelik 1: Tarıma dayalı sanayi dâhil olmak üzere imalat sanayi sektöründe; ürün çeşitliliğinin ve üretim kapasitesinin artırılması, markalaşmanın ve kalite standardizasyonunun sağlanması, etkin pazarlama tekniklerinin kullanılması, çalışanların niteliğinin geliştirilmesi

12 Programın Öncelikleri
Öncelik 2: Turizm sektöründe; hizmet çeşitliliğinin ve ürün çeşit/kapasitesinin artırılması, markalaşmanın ve kalite standardizasyonunun sağlanması, etkin pazarlama tekniklerinin kullanılması, sektördeki insan kaynaklarının niteliğinin geliştirilmesi

13 Programın Öncelikleri
Öncelik 3: Turistik hizmet arzında, tarımsal ve endüstriyel üretimde; yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması, enerji verimliliğinin ve tasarrufunun sağlanması

14 Programın Öncelikleri
Öncelik 4: Ürün/hizmet üretiminde; yenilikçiliğin ve Ar-Ge altyapısının geliştirilmesi; kümelenmeye ve işbirliğine dayalı yeni üretim modellerinin uygulanması

15 Proje Başına Verilecek Destekler Kâr Amacı Güden Kuruluşlar
Asgarî Tutar TL Azamî Tutar TL Kâr Amacı Güden Kuruluşlar İçin Asgarî Destek Oranı: %15 Azamî Destek Oranı: %50 Programın Bütçesi Toplam Bütçe: TL

16 Uygun Başvuru Sahipleri Kimlerdir?
Kâr Amacı Güden Kuruluşlar KOBİ* tanımına uyan işletmeler, Kooperatifler (Taşıma ve Konut Kooperatifleri hariç), Kâr Amacı Güden Birlikler *KOBİ: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon TL’yi aşmayan; mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerdir.

17 Başvuru Sahibinin Uygunluğu
Ajanstan hiç destek almamış olması veya Ajansla yaptığı mali destek sözleşmesinin sona ermesinin üzerinden en az bir (1) yıl geçmiş olması, Proje faaliyetinin görev ve yetki alanı içerisinde bulunması, Merkezinin ya da yasal şubesinin TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nde kayıtlı olması, Projenin hazırlığından ve yönetiminden doğrudan sorumlu olması, Proje hesabını kendi adına açma ve bu hesaptan harcama yapma ehliyetine sahip olması gerekmektedir.

18 Ortakların Uygunluğu Başvuru Sahibi Ortak
KOBİ tanımına uyan işletmeler Kooperatifler Kâr Amacı Güden Birlikler Kamu Kurumlarının Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri Kamuya Ait Araştırma Enstitüleri Üniversiteler Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Organize Sanayi Bölgeleri İş Geliştirme Merkezleri Teknokent Küçük Sanayi Siteleri Kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar bu programın 3’üncü ve 4’üncü öncelikleri kapsamında sunulacak projelerde ortak olarak yer alabilir.

19 Süre 9 ay Yer TRA1 Düzey 2 Bölgesi Maksimum Başvuru Sayısı 2 Maksimum Destek 1

20 Uygun Olmayan Proje ve Faaliyetler
Sadece eğitim, tanıtım veya planlama faaliyeti içeren projeler, Kamu işletmeciliğini öngören projeler, Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini kapsayan projeler, Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan finanse edilen projeler, Turizm dışında kalan hizmet sektörlerine (perakende ve toptan ticaret, ulaştırma, haberleşme vb.) yönelik projeler, Ahır yapımı, hayvan alımı, yenilikçilik özelliği olmayan ve birincil tarım kapsamı içerisine giren ekim-dikim gibi tarımsal üretim faaliyetlerine yönelik projeler, Turizm yatırım/işletme belgeli oteller, butik oteller, özel konaklama tesisleri ve dağ/yayla evleri dışında kalan turizm konaklama tesislerine yönelik projeler,

21 Uygun Maliyetler BÜTÇEDE KDV UYGUNLUĞU
Projenin uygulanabilmesi için gerekli olmalı Piyasa fiyatlarıyla uyumlu olmalı Götürü maliyetlere değil, fiili maliyetlere dayandırılmalı Projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmeli Yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilmeli BÜTÇEDE KDV UYGUNLUĞU Kâr amacı güden başvuru sahipleri için KDV Hariç Kâr amacı güden ortaklar için Kâr amacı gütmeyen ortaklar için KDV Dâhil UYARI: Ortak içeren projelerde KDV uygunluğu, faaliyeti kimin gerçekleştireceğine bakılarak belirlenecektir. Bu nedenle faaliyetlerin ortaklar arasında gerçekçi olarak dağıtılması önem arz etmektedir.

22 Uygun Doğrudan Maliyetler
Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri (işveren ve işçi payları), ilgili diğer ücret ve maliyetler Yolculuk ve gündelik giderleri, Yeni ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri, Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.), Gerekli olması ve proje bütçesinde öngörülen Ajans destek tutarının %30’unu geçmemesi koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri (peyzaj, tadilat, onarım), Denetim maliyetleri, Sertifika, lisans ve belge maliyetleri, Görünürlük maliyetleri, Frigorifik özellikli ekipmanlar ile römork, süt tankı, taşıma kafesi, yükleyici, tırmık, yükleme rampası vb.ekipmanların satın alımı,

23 Uygun Olmayan Maliyetler
Arazi veya bina alımları, yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanmasına ilişkin yapım işleri, İkinci el ekipman alımları, Turistik hizmet sunan tesislere ait her türlü züccaciye, dekoratif süs eşyası, izleme sürecinde sayımı ve tespiti güç olan tefrişat ve mefruşata ilişkin malzemeler, Her türlü motorlu taşıt alımı, Taşıt bakım, tamir, kasko, sigorta ve vergi giderleri (ÖTV hariç), Kur farkından doğan zararlar, Projenin uygulamasına katılan kamu görevlilerinin maaşları, Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri, Hayvan alımı, sigortası ve nakliye giderleri Hammadde alımı, Kâr amacı güden destek yararlanıcılarının KDV giderleri

24 UYARI: Kâr amacı gütmeyen bir kurum veya kuruluşun kâr amacı güden bir başvuru sahibinin ortağı olması durumunda, projede yer alan kamu görevlilerinin maaşları eş finansman olarak kabul edilmeyecektir. Proje hazırlanması ve sunulmasını teşvik etmek amacıyla, yararlanıcıların danışmanlık ve kırtasiye giderlerine ilişkin harcamaları; faturalandırılmaları talep edilen destek miktarının % 2’sini geçmemesi şartıyla, uygun maliyet sayılabilir ve bütçede gösterilebilir. *Bu desteğin projenin başarılı olması halinde geçerli olacağı unutulmamalıdır.

25 Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı
Yerel Kapasitenin Arttırılması Mali Destek Programı Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı

26 Programın Amacı: TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nde tarım, turizm ve imalat sektörlerinde Ar-Ge, yenilikçilik, planlama ve pazarlama altyapısının iyileştirilmesi; bölgesel ürün ve değerlerin ekonomiye kazandırılması

27 Programın Öncelikleri:
Öncelik 1: Üretim, hizmet ve pazarlama altyapısının yenilikçi uygulamalar ve Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirilmesi Öncelik 2: Üreticinin niteliğinin artırılması ve örgütlenme kültürünün geliştirilmesi

28 Öncelik 3: Turizm sektöründe farklılaşan ve değer yaratan turizm ürün ve hizmetlerinin geliştirilmesi

29 Öncelik 4: Markalaşma kültürünün geliştirilmesi ve marka ürünler oluşturulması

30 Proje Başına Verilecek Destekler Proje Başına Verilecek Destek Oranı
Programın Bütçesi Program Bütçesi: TL Proje Başına Verilecek Destekler Asgarî tutar TL Azamî tutar TL Proje Başına Verilecek Destek Oranı Asgarî Destek Oranı: %15 Azamî Destek Oranı: %90

31 Başvuru Sahibinin Uygunluğu
Kâr Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar Valilikler, Kaymakamlıklar, Kamu kurumlarının bölge, il ve ilçe müdürlükleri ve kamuya ait olan araştırma enstitüleri, İl özel idareleri, Belediyeler, Üniversiteler, (fakülteler, yüksekokullar, üniversitelere bağlı enstitüler), Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (odalar, borsalar, vb.), Kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları (dernekler, vakıflar, federasyonlar), Organize sanayi bölgeleri, İş geliştirme merkezleri (İŞGEM), Teknokent, Küçük sanayi siteleri, Kâr amacı gütmeyen birlikler, Kâr amacı gütmeyen kooperatifler

32 Başvuru Sahibinin Uygunluğu
Tüzel Kişiliği haiz olması (kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelere bağlı birimler için bu şart aranmayacaktır), Proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması, TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nde kayıtlı olması veya merkezinin ya da yasal şubesinin bu bölgede bulunması, Projenin hazırlığından ve yönetiminden doğrudan sorumlu olması Proje hesabını kendi adına açma ve bu hesaptan harcama yapma ehliyetine sahip olması

33 Ortakların Uygunluğu Başvuru Sahibi
Bu program kapsamında başvuru sahibi olarak sayılan kurum ve kuruluşlar, projelerde ortak olarak da yer alabilir. *Ortaklar, TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nde kayıtlı olması veya merkezinin ya da yasal şubesinin bu bölgede bulunması” dışında, başvuru sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdır. Başvuru Sahibi Ortak Kâr Amacı Gütmeyen

34 Süre 9 ay Yer TRA1 Düzey 2 Bölgesi Maksimum Başvuru Sayısı 2 Maksimum Destek 1

35 Uygun Olmayan Proje ve Faaliyetler
Sadece eğitim, tanıtım veya planlama faaliyeti içeren projeler, Kamu işletmeciliğini öngören projeler, Sadece ekipman alımını içeren projeler, Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini kapsayan projeler, Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan finanse edilen projeler, Turizm dışında kalan hizmet sektörlerine (perakende ve toptan ticaret, ulaştırma, haberleşme vb.) yönelik projeler, Ahır yapımı, hayvan alımı, yenilikçilik özelliği olmayan ve birincil tarım kapsamı içerisine giren ekim-dikim gibi tarımsal üretim faaliyetlerine yönelik projeler,

36 Uygun Maliyetler BÜTÇEDE KDV UYGUNLUĞU
Projenin uygulanabilmesi için gerekli olmalı Piyasa fiyatlarıyla uyumlu olmalı Götürü maliyetlere değil, fiili maliyetlere dayandırılmalı Projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmeli Yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilmeli BÜTÇEDE KDV UYGUNLUĞU Kâr amacı gütmeyen başvuru sahipleri için KDV Dâhil Kâr amacı gütmeyen ortaklar için

37 Uygun Doğrudan Maliyetler
Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri (işveren ve işçi payları), ilgili diğer ücret ve maliyetler Yolculuk ve gündelik giderleri, Yeni ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri, Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.), Gerekli olması ve proje bütçesinde öngörülen Ajans desteği tutarının %30’unu geçmemesi koşuluyla, küçük ölçekli yapım işleri (peyzaj, tadilat, onarım), Sertifika, lisans ve belge maliyetleri, Görünürlük maliyetleri, Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması koşulu ile frigorifik özellikli ekipmanlar ile römork, süt tankeri, taşıma kafesi, yükleyici, tırmık, yükleme rampası vb. ekipmanların satın alımı,

38 Uygun Olmayan Maliyetler
Arazi veya bina alımları, Kamulaştırma (istimlâk) bedelleri, İkinci el ekipman alımları, Turistik hizmet sunan tesislere ait her türlü züccaciye, dekoratif süs eşyası, izleme sürecinde sayımı ve tespiti güç olan tefrişat ve mefruşata ilişkin malzemeler, Her türlü motorlu taşıt alımı, Taşıt bakım, tamir, kasko, sigorta ve vergi giderleri (ÖTV hariç), Yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanmasına ilişkin yapım işleri, Projenin uygulamasına katılan kamu görevlilerinin maaşları Hayvan alımı, sigortası ve nakliye giderleri, Hammadde alımı

39 faturalandırılmaları talep edilen destek miktarının % 2’sini geçmemesi
UYARI: Yararlanıcı konumundaki kamu kurum/kuruluşlarının proje kapsamında görevlendirdikleri kamu görevlilerine yaptıkları maaş ödemeleri, proje süresiyle sınırlı olarak ve yararlanıcının toplam yükümlülüklerinin yarısını (%50’sini) geçmemek kaydıyla eş finansman olarak kabul edilebilir. Örneğin: yararlanıcının proje kapsamında öngördüğü eş finansman tutarı TL ise yararlanıcının projede görevlendirdiği kamu personeli için proje süresince yaptığı maaş ödemelerinden Ajans tarafından proje eş finansmanı olarak değerlendirilecek tutar en fazla TL olabilir. Proje hazırlanması ve sunulmasını teşvik etmek amacıyla, yararlanıcıların danışmanlık ve kırtasiye giderlerine ilişkin harcamaları; faturalandırılmaları talep edilen destek miktarının % 2’sini geçmemesi şartıyla, uygun maliyet sayılabilir ve bütçede gösterilebilir. *Bu desteğin projenin başarılı olması halinde geçerli olacağı unutulmamalıdır.

40 Projeleriniz Nasıl Değerlendirilecek?
Ön İnceleme; İdari Kontrol Uygunluk Kontrolü Bağımsız Değerlendirici Süreci (Teknik ve Mali Değerlendirme) En az 2 Bağımsız Değerlendirici 65 ve üzerinde puan alan projeler başarılı Eşit puan alan başvuruların sıralaması: İdari ve mali kapasiteden İlgililikten alınan puanlara bakılır. Değerlendirme Komitesi ve Yönetim Kurulu Onay

41 Başvurular Nasıl Yapılacak?
Proje başvuruları 20 Şubat 2014 saat 23.50’ye kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden hazırlanmalı ve onaylanmalıdır. Saat itibarıyla sistem otomatik olarak kapanacak ve sonrasında destekleyici belge ekleme ve projenin nihai halini onaylama da dâhil olmak üzere sistem üzerinden projeye dair hiçbir işlem yapılamayacaktır. Projenin KAYS üzerinden alınan çıktısı destekleyici belgelerle birlikte elden veya posta/kargo yolu ile 27 Şubat 2014 saat 23.50’ye kadar KUDAKA’ ya teslim edilmelidir. Zamanında KAYS üzerinden başvuru sahibi tarafından onaylanmadığı için taslak olarak kalan ve/veya matbu olarak KUDAKA’ya zamanında teslim edilmeyen proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

42 Başvurular Nasıl Yapılacak?
Başvuru sahipleri başvurularının, eksiksiz olup olmadığını Başvuru Rehberinde yer alan kontrol listesinden kontrol etmelidirler. Sistem üzerinden yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir ! Tam olmayan başvurular reddedilebilecektir !

43 Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı
Doğrudan Faaliyet Destek Programı Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı

44 PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ
DFD PROGRAMIN ADI 2014 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI REFERANS NUMARASI TRA1/14/DFD PROGRAMIN AMACI TRA1 Düzey 2 Bölgesinin kalkınması ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik fırsatların değerlendirilmesi, sosyo-ekonomik kalkınma için mevcut potansiyellerin belirlenmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesine katkı sağlayacak ve somut çıktılar üretebilecek stratejik faaliyetlerin, araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarının desteklenmesidir.  PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ Beşeri sermaye ve sosyal altyapının geliştirilmesi · TRA1 Bölgesi’nde örgütlenme, ortak çalışma kültürü, profesyonel ortaklık ve işbirliği ağlarının oluşturulması · Bölge dışına verilen nitelikli göçün etkilerinin tespiti, önlenmesi ve tersine göçün hızlandırılması · Bölgenin ihtiyaç duyduğu işgücünün niteliğinin ve beceri düzeyinin artırılması · Bölgede kadın ve genç istihdamının artırılması, yenilikçilik ve girişimciliğin geliştirilmesine yönelik iyi uygulama modellerinin geliştirilmesi · Bölgenin hizmet sunum kapasitesinin geliştirilmesi, ayırt edici hizmet tiplerinin oluşturulması · Bölgede kırsal ve kentsel yoksulluk, yoksullukla mücadele mekanizmalarının geliştirilmesi

45 DFD Sürdürülebilir ekonomik gelişmenin sağlanması
Sürdürülebilir ekonomik gelişmenin sağlanması PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ · TRA1 Bölgesinde gelişme potansiyeline sahip sektörlerin ve sektörel ihtiyaçların tespiti · Bölgede uygun yatırım alanlarının belirlenmesi, atıl yatırım alanlarının ekonomiye kazandırılması ve yatırımcıya sunulması (sektörel bazlı yatırım fizibiliteleri, saha araştırmaları) · Bölgenin doğal kaynaklarının (madenler, Oltu taşı, maden suyu, yeraltı suyu, tuz ve termal su) özel sektör yatırımcıları tarafından değerlendirilmesine yönelik rezerv ve kullanılabilirliklerinin tespiti · Bölge genelinde yenilenebilir enerji kaynakları (başta rüzgâr, güneş ve biyogaz) ve üretim imkânları ile ilgili araştırma, fizibilite ve strateji geliştirilme çalışmalarının hazırlanması · Bölgenin Ar-Ge, yenilikçilik ve teknoloji kullanım seviyesinin yükseltilmesi · Bölgeye rekabet avantajı sağlayacak sektörlerde kümelenme potansiyelinin tespiti ve değerlendirilmesi · Bölgede kaliteli ve ayırt edici tarımsal üretim için uygun tarımsal alanların, aktivitelerin ve ürün çeşitliliğinin tespit edilmesi · Bölgede ihracat potansiyeli taşıyan ürünlerin ve hedef pazarların tespitine yönelik analizlerin, stratejilerin ve bilgilendirmelerin yapılmasının sağlanması · Bölgede markalaşmayı geliştirme yolunda coğrafi işaret özelliği, markalaşma potansiyeli taşıyan ürünlerin tespiti

46 DFD PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ - TRA1 Bölgesinin dış ticaret kapasitesinin geliştirilmesine yönelik bölgenin sektörel bazlı üretim ve ihracat kapasitesinin, hedef pazarların tespit edilmesi - İnovasyona Dayalı Bölgesel Turizm Stratejisinde belirtilen öncelikli turizm alanlarına yönelik olarak; - Halkın turist ve turizm farkındalığının yaratılması ve turizm gelirlerinin tabana yayılması - Mevcut turizm varlıklarının işlevselleştirilerek turizme kazandırılması, turizm faaliyetlerinde farklılaşan hizmet çeşitliliğinin ve turizm ürünlerinin geliştirilmesi Yaşanabilirliğin artırılması · Yoksul ve sosyal dışlanma riski taşıyan yerleşim alanlarının sosyal, kültürel ve ekonomik boyutlarıyla yeniden yapılandırılması · Bölgede kırsal alanların çekiciliğinin artırılmasına yönelik mekânsal modellerin oluşturulması · Kentsel yaşanabilirliğin ve hizmet sunum çeşitliliğinin artırılması · TRA1 Bölgesinde sürdürülebilir atık yönetimi (atıkların toplanması, bertarafı, ayrıştırılması ve depolanması) ve atıkların geri kazanımı

47 DFD UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ Beşeri sermaye ve sosyal altyapının geliştirilmesi · Üniversiteler · Araştırma enstitüleri · Kar amacı gütmeyen araştırma merkezleri · Sivil toplum kuruluşları Sürdürülebilir ekonomik gelişmenin sağlanması · Diğer kamu kurum ve kuruluşları · Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları · Organize sanayi bölgeleri · Küçük sanayi siteleri · Teknoparklar · Teknoloji geliştirme bölgeleri · Endüstri bölgeleri · İş geliştirme merkezleri TOPLAM BÜTÇE TL ASGARİ/AZAMİ DESTEK MİKTARLARI · Asgari Destek Tutarı: TL · Azami Destek Tutarı: TL AZAMİ PROJE SÜRESİ 3 ay SON BAŞVURU TARİHİ 31 ARALIK 2014 – (Elektronik Başvurular) 18.00 (Matbu Başvurular)

48 DFD Programı kapsamında aşağıda verilen faaliyetler desteklenmeyecektir: • Kurum ve kuruluşların mevzuatları gereği hazırlamakla yükümlü oldukları kurumsal strateji belgeleri, imar planı, yerleşim planı, master plan hazırlık faaliyetleri • Restorasyon/restitüsyon/röleve projeleri • Salt fuar katılımı, festival, kongre, sempozyum, iyi uygulama gezisi vb. organizasyonlar • Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri • Salt akademik çalışmalar • Program öncelikleri ile uyumlu olmasına rağmen başvuru tarihinden önce hazırlanmış, hazırlık aşaması başlamış analiz, envanter, strateji ve fizibilite çalışmaları

49 DFD Uygun maliyetler: Faaliyet kapsamında görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler (piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır), Yolculuk ve gündelik giderleri Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile mal ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri, Sarf malzemesi maliyetleri, Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.), Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.), Görünürlük maliyetleri, Destek yararlanıcılarının Katma Değer Vergisi (KDV) giderleri.

50 DFD Uygun olmayan maliyetler:
Yararlanıcının ve faaliyet kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler,  - Borçlar; zarar veya borç karşılıkları, Faiz borcu,   - Hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler,   - Arazi veya bina alımları,   - İkinci el ekipman alımları, - Kur farkından doğan zararlar, - Faaliyetin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları, - Faaliyet başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri, - Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler, - Faaliyet ile ilgisi olmayan harcamalar

51 Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı
Teknik Destek Programı Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı

52 TDP

53 DFD TRA1 Düzey 2 Bölgesindeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma
TRA1 Düzey 2 Bölgesindeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır. PROGRAMIN AMACI Beşeri sermayenin ve girişimcilik kültürünün geliştirilmesi Bölgede turizm bilincinin geliştirilmesi Sürdürülebilir çevre yönetimi ve yenilenebilir enerji kullanımı alanlarında bilinç geliştirilmesi Bölgede faaliyet gösteren kamu kurumları ve STK’ların kurumsal kapasitelerinin ve bölgedeki ortaklık kültürünün geliştirilmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımının sağlanması Bölgede ürün/hizmet kalitesinin ve çeşitliliğin artırılması

54 DFD Programın Bütçesi Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2014 yılı bütçesinden teknik destek faaliyetleri için ayrılan toplam yıllık tutar, 2014 yılı için TL’dir. Teknik Destek Programı kapsamında verilecek desteği Ajans, mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde temelde kendi personeli eliyle sağlar. Ancak zorunlu hallerde teknik destek, hizmet alımı yoluyla da sağlanabilir. Program kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmeyecektir. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin Ajansa toplam maliyeti TL’yi aşamaz. Aynı yararlanıcıya bir yılda toplam iki haftadan fazla süreyle geçici uzman personel görevlendirilemez.

55 DFD Destek almaya hak kazanabilmek için, Başvuru Sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır: Tüzel Kişiliği haiz olmak (Kamu kurum ve kuruluşları ve üniversitelere bağlı birimler için bu şart aranmaz), Teknik Destek Faaliyetinin başvuruda bulunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması, TRA1 Düzey 2 Bölgesi (Erzurum-Erzincan-Bayburt) sınırları içerisinde kurulmuş olmak veya kayıtlı olmak ya da faaliyet göstermek (merkezi veya şubesi), Teknik Destek Başvurusu sürecinden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olmak, aracı olarak hareket etmemek. Başvuru Sahipleri tek başlarına ya da ortak kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunabilirler.

56 DFD Süre Ajans tarafından kendi personeli veya hizmet alımı yoluyla sağlanan her bir teknik desteğin uygulama süresi bir aydır. Bir kurum/kuruluş, başvuru sahibi ya da ortak sıfatıyla dönemde bir defayı aşmamak üzere azami iki kez desteklenebilir. Aynı yararlanıcıya bir yılda toplam iki haftadan fazla süreyle geçici uzman personel görevlendirilemez.

57 DFD Uygun Faaliyet Alanları
Teknik Destek Programı kapsamında yapılabilecek faaliyet türleri aşağıdakilerle sınırlıdır: Eğitim verme Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama Danışmanlık sağlama Geçici uzman personel görevlendirme Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler

58 DFD Örnek Proje Konuları
1. Beşeri sermayenin ve girişimcilik kültürünün geliştirilmesi Kurumsallaşma, yönetim ve organizasyon, aile işletmelerinde profesyonelleşme gibi konularda eğitim ve bilgilendirme çalışmaları Ticaret mevzuatı ve ticari ortaklıklar konusunda bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri Girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi eğitimleri Okul öncesi eğitimin önemi hakkında velilere yönelik bilinçlendirme çalışmaları Üstün zekâ veya yeteneğe sahip olan çocukların tespitine yönelik eğitimler Engelliler için gerekli fiziki altyapının oluşturulması konusunda farkındalık yaratılması ve planlama faaliyetleri Yeni yatırımlara veya var olan sanayi tesislerinin kurulmasına yönelik fizibilite ve iş planı hazırlama eğitimleri Bölgeye yatırım çekilmesi veya dış ticaret potansiyelinin geliştirilmesi amacıyla dış bağlantıların kurulması, bölgedeki işletmelerin ve yatırım olanaklarının tanıtım çalışmaları Franchising sistemi ve uygulamaları hakkında eğitim veya tanıtım programları Ulusal ve uluslararası teşvik ve hibe mekanizmaları, alternatif finans kaynakları ve bu kaynaklardan faydalanma araçlarına yönelik eğitimler

59 DFD Örnek Proje Konuları 2. Bölgede turizm bilincinin geliştirilmesi
TRA1 Bölgesinin tur programlarında yer alabilmesi için tur operatörlerine ve seyahat acentelerine yönelik tanıtım, bilgilendirme ve lobi faaliyetleri Bölgede turizm ve tanıtıma yönelik hediyelik eşya üretim teknikleri vb. alanlara yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri Ev pansiyonculuğu gibi alternatif konaklama hizmetlerine yönelik uygulamalı eğitim faaliyetleri Turizm işletmelerinde işgücünün niteliğinin artırılmasına yönelik eğitim faaliyetleri Ulusal ya da uluslararası organizasyonların (sempozyum, kongre, fuar, çalıştay, konferans, bienal, festival vb.) bölgede gerçekleştirilmesine yönelik lobicilik faaliyetleri Bölgede bulunan tarihi ve kültürel değere sahip yapıların rölöve, restitüsyon, restorasyon, statik, aydınlatma ve çevre düzenleme projeleri ile uygulama projelerinin hazırlanmasına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri

60 DFD Örnek Proje Konuları
3. Sürdürülebilir çevre yönetimi ve yenilenebilir enerji kullanımı alanlarında bilinç geliştirilmesi Çevresel sürdürülebilirlik, biyolojik çeşitlilik, atık yönetimi ve enerji verimliliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi Kent estetiğini arttıracak nitelikte sokak sağlıklaştırma ve dönüşüm çalışmalarının planlanması faaliyetleri Akıllı şehirler konusunda yerel yönetimlerin kapasitesinin geliştirilmesi Bölge illerinde özellikle ilk ve orta dereceli okullardan başlamak üzere toplum genelinde atık ayrıştırma, depolama vb. konularda bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik projeler

61 DFD Örnek Proje Konuları
4. Bölgede faaliyet gösteren kamu kurumları ve STK’ların kurumsal kapasitelerinin ve bölgedeki ortaklık kültürünün geliştirilmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımının sağlanması Sivil Toplum Kuruluşlarının mali ve yönetsel kapasitelerinin ve sosyal bağlarının güçlendirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri İnsan kaynakları yönetimi ve performans yönetim sisteminin yerleştirilmesi Kamu kurumları, yerel yönetimler ve mahalli idarelerce yürütülen proje ve planlama çalışmalarında katılımcılık, cinsiyet eşitliği ve sosyal içerme konusunda duyarlılığı geliştirme Plan hiyerarşisi, kent planlaması ve uygulaması üzerine teknik personele eğitim verilmesi

62 DFD Örnek Proje Konuları
5. Bölgede ürün/hizmet kalitesinin ve çeşitliliğin artırılması Özellikle rekabet avantajı olan üretim alanlarında katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesine yönelik eğitim, inovasyon ve Ar-Ge çalışmaları E-ticaret kapsamında sanal kümelenme, e-ticaretin faydaları ve bölgeye uyarlanabilecek örnek uygulamaların geliştirilmesi hakkında eğitim ve bilgilendirme çalışmaları Sektör – pazar araştırma, pazarlama planı hazırlama eğitimleri Dış ticarete yönelik eğitim programları ve seminerler Hizmet çeşitlendirmesi ve müşteri memnuniyeti odaklı eğitim faaliyetleri Kaliteli çiğ süt üretimi, soğuk zincir kurulumu ve pazarlanmasına yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri Organik ürünlerin pazarlanması ile ilgili eğitim ve danışmanlık hizmetleri Bölgede damızlık hayvan potansiyelinin geliştirilmesine yönelik uygulamalı eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri Bölgede markalaşma/patent/faydalı model vb. fikri sınai mülkiyet hakları kültürünün, alternatif pazar ağlarının ve e-ticaret gibi pazarlama yöntemlerinin geliştirilmesi amacıyla eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin yapılması

63 Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı
TEŞEKKÜRLER... Fikirlerinizi Projelendirin...


"Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları