Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ GİDER GERÇEKLEŞTİRME SÜRECİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ GİDER GERÇEKLEŞTİRME SÜRECİ"— Sunum transkripti:

1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ GİDER GERÇEKLEŞTİRME SÜRECİ
Hazırlayan : Ufuk ÇİÇEK GİDER GERÇEKLEŞTİRME İŞANALİSTİ

2 HASTANELERİMİZİN İHTİYAÇLARINI; ZAMANINDA ÖNGÖREREK ŞAİBESİZ, GEÇERLİ MEVZUATA UYGUN OLARAK ZAMANINDA GİDEREBİLMEK

3 GİDER GERÇEKLEŞTİRME SÜRECİNDE KULLANILAN TANIMLAR

4 ihtiyaç maddeleri ile taşınır, taşınmaz mal
Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır, taşınmaz mal ve hakları, ifade eder.

5 HİZMET ifade eder. Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta,
araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını diğer hizmetleri ifade eder.

6 YAPIM ifade eder. Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı,
rıhtım, liman, tersane, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat  işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, ifade eder.

7 DANIŞMAN Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, idareden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını, ifade eder.

8 İSTEKLİ Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini, ifade eder.

9 Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
YÜKLENİCİ Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi, ifade eder.

10 İhaleyi yapan kanun kapsamındaki
İDARE İhaleyi yapan kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşları, ifade eder.

11 İHALE Bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri, ifade eder.

12 TEKLİF Yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri, ifade eder.

13 AÇIK İHALE USULÜ Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü,
ifade eder.

14 BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ
Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü, ifade eder.

15 PAZARLIK USULÜ Kanunda belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü, ifade eder.

16 DOĞRUDAN TEMİN Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü, ifade eder.

17 SÖZLEŞME Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı  anlaşmayı, ifade eder.

18 HARCAMA YETKİSİ VE YETKİLİSİ
Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. Harcama yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar, ödenek gönderme belgesiyle kendisine ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapabilir.

19 HARCAMA YETKİSİ VE YETKİLİSİ
Ancak, teşkilât yapısı ve personel durumu gibi nedenlerle harcama yetkililerinin belirlenmesinde güçlük bulunan idareler ile bütçelerinde harcama birimleri sınıflandırılmayan idarelerde harcama yetkisi, üst yönetici veya üst yöneticinin belirleyeceği kişiler tarafından; mahallî idarelerde İçişleri Bakanlığının, diğer idarelerde ise Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine yürütülebilir. Kanunların verdiği yetkiye istinaden yönetim kurulu, icra komitesi, komisyon ve benzeri kurul veya komite kararıyla yapılan harcamalarda, harcama yetkisinden doğan sorumluluk kurul, komite veya komisyona ait olur.

20 HARCAMA YETKİSİ VE YETKİLİSİ
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde; idareler, merkez ve merkez dışı birimler ve görev unvanları itibarıyla harcama yetkililerinin belirlenmesine, harcama yetkisinin bir üst yönetim kademesinde birleştirilmesine ve devredilmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idarî sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

21 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU
BİRİNCİ KISIM :Genel Hükümler İKİNCİ KISIM :İhale Süreci ÜÇÜNCÜ KISIM : Kamu İhale Kurumu, Şikâyetlerin İncelenmesi ve Anlaşmazlıkların Çözümü DÖRDÜNCÜ KISIM :Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu BEŞİNCİ KISIM :Çeşitli Hükümler ALTINCI KISIM :Son Hükümler

22 AMAÇ Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

23 KAPSAM Madde 2- Aşağıda belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu kanun hükümlerine göre yürütülür.

24 4735- KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU
BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ KISIM Sözleşmenin Uygulanması ÜÇÜNCÜ KISIM Yasaklar ve Sorumluluklar DÖRDÜNCÜ KISIM Çeşitli Hükümler BEŞİNCİ KISIM Son Hükümler

25 4735-AMAÇ Madde 1- Bu Kanunun amacı, Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

26 4735-KAPSAM Madde 2- Bu Kanun, Kamu İhale Kanununa tabi kurum ve kuruluşlar tarafından söz konusu Kanun hükümlerine göre yapılan ihaleler sonucunda düzenlenen sözleşmeleri kapsar.

27 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ KISIM Kamu İdare Bütçeleri ÜÇÜNCÜ KISIM Taşınır ve Taşınmazlar DÖRDÜNCÜ KISIM Kamu Hesapları ve Mali İstatistikler BEŞİNCİ KISIM İç Kontrol Sistemi ALTINCI KISIM Dış Denetim YEDİNCİ KISIM Yaptırımlar ve Yetkili Merciler SEKİZİNCİ KISIM Diğer Hükümler DOKUZUNCU KISIM Yürürlükten Kaldırılan Hükümler, Geçici Maddeler ve Yürürlük

28 5018-AMAÇ MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektir.

29 5018-KAPSAM MADDE 2.- Bu Kanun, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar. Avrupa Birliği fonları ile yurt içi ve yurt dışından kamu idarelerine sağlanan kaynakların kullanımı ve kontrolü de uluslararası anlaşmaların hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Kanun hükümlerine tabidir.

30 TEMEL İLKELER

31 İDARENİN SORUMLULUĞU KAYNAKLARI VERİMLİ KULLANMA SAYDAMLIK REKABET
EŞİT MUAMELE GÜVENİLİRLİK GİZLİLİK KAMUOYU DENETİMİ İHTİYAÇLARIN UYGUN ŞART VE ZAMANDA KARŞILANMASI

32 Mal Alımı Hizmet Alımı Yapım İşleri Danışmanlık
Mal, hizmet alımı ve yapım işinin bir arada ihale edilememesi (doğal bağlantı yoksa), kısımlara bölünememesi gerekmektedir. İhale Tipleri Mal Alımı Hizmet Alımı Yapım İşleri Danışmanlık

33 Belli İstekliler Arasında İhale Usulü
İhale Usulleri Açık İhale Belli İstekliler Arasında İhale Usulü

34 ÖDENEĞİ OLMAYAN HİÇBİR İŞ İÇİN İHALEYE ÇIKILAMAZ.

35 İHTİYAÇ TESPİTİ İç işleyiş çerçevesinde ihtiyaca ilişkin talebin görevli birime bildirilmesi İhtiyaç bildirimi sonrasında alım planlaması yapılması Yatırım projelerinde yıllar itibariyle bütçelerde ödenek planlaması yapılması Birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde yılın ilk dokuz ayında ihalenin sonuçlandırılması esası

36 İHTİYAÇ TESPİTİ Ertesi yıl gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımlarında yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilmesi Yapım işlerinde arsa temini, mülkiyet, kamulaştırma ve gereken durumlarda imar işlemleri tamamlanmadan ihaleye çıkılamaması (baraj, büyük sulama, petrol ve doğal gaz boru hattı projeleri dışında)

37 TEKNİK ŞARTNAME VE PROJENİN HAZIRLANMASI
Teknik ayrıntılar, şartlar ve kriterler Verimlilik, fonksiyonellik, rekabet, fırsat eşitliği Ulusal/Uluslar arası Teknik Standartlar Marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilememesi

38 TEKNİK ŞARTNAME VE PROJENİN HAZIRLANMASI
Yapım işlerinde bu aşamada proje hazırlanması, uygulama projeleri yapılması, projeye bağlı olarak mahal ve metraj listeleri ile imalat tariflerinin hazırlanması Doğal afetler nedeniyle ivedilik varsa ön veya kesin proje hazırlanması Belli aşamalarda arazi ve zemin etüdü gerekiyorsa kesin proje hazırlanması

39 YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ:
Teklif ve Sözleşme Türü (Götürü Bedel-Anahtar Teslimi Götürü Bedel-Birim Fiyat-Teklif Birim Fiyat) Malın Cinsi, Sınıfı, Miktarı, Teslim Süresi, Nakliye, Sigorta vb. Hizmet Kalemleri (işçilik, malzeme, ekipman vb.) Yapım işlerinde metraj ve mahal listeleri, iş kalemleri ve grupları

40 YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ:
Kamu idarelerince belirlenmiş fiyatlar, önceki tarihlerdeki alımlarda gerçekleşmiş fiyatlar, ilgili odalarca belirlenmiş fiyatlar, piyasadan alınan fiyatlar, Internet gibi çeşitli kaynaklardan araştırılarak tespit edilen fiyatlar Malzeme ve ekipmanın idare tarafından verilmesi, fiyat farkı verilmesi, genel gider ve kar karşılıkları

41 YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ:
Her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez. İsteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz. Dayanaklarıyla birlikte yaklaşık maliyet hesap cetveli ihale onay belgesine eklenir.

42 İHALE USULLERİ VE UYGULAMASI
Madde 18- İdarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır: Açık ihale usulü. Belli istekliler arasında ihale usulü. Pazarlık usulü.

43 AÇIK İHALE USULÜ Madde 19-
Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

44 BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ
Madde 20- Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Yapım işleri, hizmet ve mal alım ihalelerinden işin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı işlerin ihalesi ile yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısını aşan yapım işi ihaleleri bu usule göre yaptırılabilir. Teklif veren istekli sayısının üçten az olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, ön yeterliği  tespit edilen bütün istekliler tekrar davet edilerek  ihale sonuçlandırılabilir.

45 PAZARLIK USULÜ Madde 21- Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir: a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması.

46 PAZARLIK USULÜ b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması.

47 PAZARLIK USULÜ e) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi f) İdarelerin yaklaşık maliyeti ellimilyar Türk Lirasına (yüzonaltıbin yediyüzdoksanbeş Türk Lirasına)kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları.  (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan hallerde en az üç istekli davet edilerek, yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir.

48 DOĞRUDAN TEMİN Madde 22- Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir: a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi. b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.  c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

49 DOĞRUDAN TEMİN c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması. d) Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin onbeş milyar (otuzbeşbin otuzyedi Türk Lirası), diğer idarelerin beşmilyar Türk Lirasını (onbirbin altıyüzyetmişdört Türk Lirasını) aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar.

50 DOĞRUDAN TEMİN e) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması f) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları.

51 ÖN YETERLİK/İHALE DOKÜMANININ HAZIRLANMASI:
Ön Yeterlik Dokümanı (Ön Yeterlik Şartnamesi, Standart Formlar) İhale Dokümanı (İdari Şartname, Teknik Şartname, Proje, Sözleşme Tasarısı, Standart Formlar, Genel Şartnameler) Tip Ön Yeterlik Şartnamesi/İdari Şartname/Sözleşme Ön Yeterlik/İhale Dokümanında Yer Alacak Hususlar İhaleye Katılım Koşulları (oda kayıt belgesi, imza sirküleri, teklif mektubu, geçici teminat gibi) Ekonomik ve Mali Yeterlik Kriterlerine İlişkin Belgeler (banka mektubu, bilanço, gelir tablosu gibi) Mesleki ve Teknik Yeterlik Kriterlerine İlişkin Belgeler (kalite belgeleri, iş deneyim belgeleri, kalite sertifikaları, kapasite raporları gibi)

52 İHALE KOMİSYONU Madde 6-
İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.

53 İHALE İLAN SÜRELERİ ve KURALLARI
İHALE USULLERİ AÇIK İHALE BELLİ İSTEKLİLER PAZARLIK 21/ b-c-f de ilan yayımlanması zorunlu değildir. 1- Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında ve TL. ye kadar olan mal alımı ihalesi (13 b/1 kapsamında) İhale ilanı ihale tarihinden en az 7 gün önce ihalenin ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin en az ikisinde ve KSP’de yayımlanır. Ön yeterlik ilanı son başvuru tarihinden en az 7 gün önce ihalenin ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin en az ikisinde ve KSP’de yayımlanır. 2- Yaklaşık maliyeti TL ile TL arasında olan mal alımı ihalesi (13 b/2 kapsamında) İhale ilanı ihale tarihinden en az 14 gün önce işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde ve KİB’de yayımlanır. Ön yeterlik ilanı son başvuru tarihinden en az 7 gün önce işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde ve KİB’de yayımlanır. 3- Yaklaşık maliyeti TL üzerinde ve eşik değer altında olan mal alımı ihalesi (13 b/3 kapsamında) İhale ilanı ihale tarihinden en az 21 gün önce işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde ve KİB’de yayımlanır. Ön yeterlilik ilanları son başvuru tarihinden en az 7 gün önce işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde ve KİB’de yayımlanır. 4- Yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan mal alımı ihalesi (13/a kapsamında) İhale ilanı ihale tarihinden en az 40 gün önce * KİB’de yayımlanır. (*:Uygulama 33 gün) Ön yeterlilik ilanları son başvuru tarihinden en az 14 gün önce KİB’de yayımlanır. İhale ilanı ihale tarihinden en az 25 gün önce KİB’de yayımlanır.

54 İHALE İŞLEM DOSYASI İhale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, İhale dokümanı, İlân metinleri, Adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, İhale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

55 İHALEYE KATILIM KURALLARI
Yasak fiil veya davranışlar Madde 17- İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır: a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs  etmek.             b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak. c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek. e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak. Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

56 TEKLİFLERİN VE BAŞVURULARIN SUNULMASI
Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

57 TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ
Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla  ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.

58 GEÇİCİ TEMİNAT İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

59 TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER
Tedavüldeki Türk Parası.         Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

60 TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.  İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

61 AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu; İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,   Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,   Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,         Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

62 BÜTÜN TEKLİFLERİN REDDEDİLMESİ VE İHALENİN İPTALİ
İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.

63 İHALENİN KARARA BAĞLANMASI VE ONAYLANMASI
Yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

64 KESİNLEŞEN İHALE KARARLARININ BİLDİRİLMESİ
İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.

65 SÖZLEŞMEYE DAVET İhale karar sürelerin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye on iki gün ilave edilir. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur. 43 üncü madde hükmü gereğince sözleşmeden önce kesin teminat alınmayan danışmanlık hizmet ihalelerinde sözleşmeye davet ise, kesin teminat istenilmeksizin birinci fıkra hükümlerine göre yapılır.

66 KESİN TEMİNAT Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.

67 SÖZLEŞME YAPILMASINDA İSTEKLİNİN GÖREV VE SORUMLULUĞU
Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

68 SÖZLEŞME YAPILMASINDA İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUĞU
Madde 45- İdare, 42 ve 44 üncü maddede yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. İdarenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar, sebep olanlara  tazmin ettirilir ve ayrıca haklarında 60 ıncı madde hükümleri uygulanır.

69 İHALENİN SÖZLEŞMEYE BAĞLANMASI
Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.  İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

70 SONUÇ BİLDİRİMİ Bu Kanun kapsamında yer alan idarelerin yapım işleri ile mal ve hizmet alımlarının sonuçları, 42 nci maddeye göre gönderilenler hariç, en geç onbeş gün içinde Kuruma bildirilir. Bu sonuçlardan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olanlar Kurum tarafından Kamu İhale Bülteninde yayımlanır. Sonuç bildirimlerinde yer verilecek bilgiler ile savunma, güvenlik ve istihbarat alanlarında görev yapan idarelerin Kanun kapsamında yaptıkları mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihale sonuçlarından hangilerinin yayımlanacağı ilgili idarenin görüşü alınarak Kurum tarafından belirlenir.

71 MUAYENE VE KABUL tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Muayene ve Kabul Yönetmelikleri hükümlerine göre hareket edilecektir. Komisyon, İhale yetkilisi tarafından kurulur, 1 Başkan , 1 Uzman ve 1 Üyeden oluşur.

72 BÜTÇEYE KONULAN ÖDENEKLERİN GİDER YERLERİ TAHMİNİ YATIRIMLAR

73 253 01 Tesisler: Hizmet üretiminde kullanılan tesis giderleri, geçici şantiye tesislerinin yapımı, prefabrik şantiyelerin satın alınmasına ilişkin alımlar. 02 Makineler: Hizmet üretiminde kullanılacak her türlü makine alımlar, imal montaj ile makinelerin performans ilavesine yönelik yapılacak alımlar. 03 Tıbbi Cihazlar: Hizmet üretiminde kullanılan tıbbi cihazların alımı, imal ve montaj ile cihazların performans ilavesine yönelik yapılacak alımlar.

74 254 01 Ambulanslar 02 Binek Araçları 03 Diğer Araçları

75 255 01 Tıbbi Demirbaşlar: Hizmet üretiminde kullanılan her türlü demirbaş alımı. 02 Döşeme ve Mefruşat: İşletmede kullanılacak halı, perde gibi mefruşat alımları. 03 Bilgisayarlar: İşletmenin faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan bilgisayar, server, yazıcı, network donanımı ile benzer maddi duran varlık alımları. 04 Diğer Büro Makineleri: İşletmede kullanılacak daktilo, hesap makinesi gibi büro makine alımları. 05 Haberleşme araçları: Telefon Santrali, teleks makinesi, telefon makinesi gibi haberleşme araçlarının alımı.

76 255 06 Ölçü tartı aletleri: Her türlü ölçü aletler, baskül vb. tartı ve cihaz sistem alımları. 07 Yangından korunma malzemeleri: Yangından korunma için gerekli olan, yangın söndürme cihazı-sistemi tüpü ( İçine sonradan doldurulacak kimyevi maddeler hariç), hortum, merdiven, kazma, kürek ve kova gibi maddi duran varlıkların alımları. 08 Diğer Demirbaşlar: İşletme faaliyetinde kullanılan ve 255 bölümünün yukarıda belirtilen maddelerinde açıklanmayan diğer maddi duran varlıkların alımları.

77 256 01 Likitgaz tüpler: İşletmede kullanılacak likit veya diğer gazların muhafazası için satın alınacak (İçerisine doldurulacak gazlar hariç) tüp alımları 02 Tamir bakım aletleri: Her türlü tamir bakımlarda kullanılacak alet, pens, çekiç, anahtar vb. maddi duran varlıkların alımları. 03 Diğer duran maddi varlıklar: Yukarıda 256 bölümünde belirtilmeyen diğer duran maddi varlıklar. 267 Yazılımlar: İşletmede kullanılacak otomasyona yönelik yazılımla, keza robot santral, otomatik giriş çıkışı düzenleyen yazılımlar gibi maddi olmayan varlıkların alımları.

78 HİZMET ÜRETİM GİDERLERİ
656 01 Kambiyo zararları:Yabancım paraların değerlemesi sonucu ortaya çıkan değer azalışları bu hesapta izlenir. 681 Önceki dönem gider ve zararları: Cari dönemden önceki dönemler ait olan ve bu dönemlerin mali tablolarına hata veya başka nedenlerle yansılatılamayan veya sonradan ortaya çıkan gider ve zararlar bu hesapta izlenir.

79 740 01 Kırtasiye giderleri:Hizmet üretiminde kullanılan her türlü kırtasiye giderleri. 02 Yakacak alım giderleri: Isıtma işletme ve pişirme ile ilgili her türlü madde, malzeme ve yakıtların (doğalgaz dahil) satın alma bedelleriyle bunlara ilişkin depolama dağıtım giderleri. 03 Akaryakıt ve yağ giderleri: Makine ve taşıtların işletilmesiyle ilgili her türlü akaryakıt, yağ ve madde alımları 04 Yiyecek malzemeleri alım giderleri: Her türlü yiyecek malzemesi alımları

80 740 05 Özel malzeme giderleri: Tüketilebilen ve hizmet üretiminde kullanılacak spor araç ve giderleri,gasp, soygun ve sabotaj hareketlerine karşı koruma giderleri, hizmetin özelliği nedeniyle diğer bölüm ve maddelerdeki gider kaleminden alınamayan giderler. 06 Tekstil malzeme giderleri: Hizmet üretiminde kullanılacak kumaş (Personele verilen ayni giyim yardımına ait kullanımlar hariç) ve her türlü dikiş malzemeleri. 07 İlaç Giderleri: Hizmet üretiminde kullanılacak veya satışı yapılacak her türlü (Personele tedavi yardımı çerçevesinde alınacak ilaçlar hariç) giderleri.

81 740 08 İnşaat malzemeleri alım giderleri: Hizmet üretimi amacıyla alınan ve kullanılan çimento, demir vb. inşaat malzemeleri alım giderleri. 09 Hırdavat Giderleri: Hizmet üretiminde kullanılan yapı, tesis, elektrik ve sıhhi tesisatların her türlü basit sarf malzemeleri. 10 Tıbbi Malzeme Alım Giderleri:Bu Bölümün 07 ilaç giderleri maddesinde yazılan ilaç giderleri dışında kalan ve hizmet üretiminde kullanılacak her türlü tıbbi malzeme alım giderleri. 11 Temizlik malzeme alım giderleri:Hizmet üretiminde kullanmak amacıyla alınan her türlü temizlik malzemesi giderleri.

82 740 12 Diğer Tüketim Malzemesi Alım Giderleri: Hizmet üretiminde kullanılan ve diğer bölümlerde bulunmayan diğer tüketim malzeme giderleri. 13 İşçi Ücret ve giderleri: Hizmet üretiminde çalıştırılacak işçi statüsündeki çalışanlara iş yasası çerçevesinde ödenmesi gereken tüm giderler. (Merkez Hıfzıssıhha Enst.) 14 Memur ücret ve giderleri: Hizmet üretiminde çalışan ve memurlara ödenmesi gereken tüm giderler.

83 740 15 Müşavir firma ve bilirkişi giderleri: Proje giderleri bilirkişi, ekspertiz, giderleri, işletmenin üçüncü kişilere yaptıracakları araştırma inceleme etüt giderleri temizlik ve yemek hizmeti dışında işletmenin firmalara yaptıracağı diğer hizmet ihalelerine ait giderler. 16 Elektrik ve Su Giderleri: Her türlü aydınlanma, soğutma ve havalandırma için zorunlu olan enerji olarak elektrik giderleri içme ve su kullanma su bedelleri giderleri 17 Ulaştırma Ve Haberleşme Giderleri: Telefon teleks ve benzeri iletişim araçlarının ücret, tesis, bakım, nakil, hat, kiralama ve abone giderleri posta, telgraf ücretleri ve bunlara ilişkin giderler bilgisayar haberleşmesiyle ilgili hat kiralama ve abone giderleri

84 740 18 Taşıma ve Ardiye Giderleri: Diğer bölüm ve maddelerin esas gider yerlerine ilişkin olarak ödenen taşıma giderleri ve ardiye giderleri dışında kalan her türlü taşıma ve ardiye giderleri. 19 Temizlik Hizmet Alım Giderleri: İhale yoluyla üçüncü kişilerden satın alınan malzemeli veya malzemesiz temizlik hizmet alım giderlerini kapsar 20 Yemek Hizmet Alım Giderleri: İhale yoluyla üçüncü kişilerden satın alınan malzemeli veya malzemesiz yemek hizmet alım giderlerini kapsar 21 Makine teçhizat ve tıbbi cihaz onarım giderleri: İşletmenin aktifine kayıtlı olan tüm makine teçhizat ve tıbbi cihazların bakım ve onarım giderleri. 22 Bilgisayar bakım ve onarım giderleri: İşletmede kullanılan bilgisayar sistemine dahil her türlü donanımların bakım ve onarım giderleri.

85 740 23 Kira Giderleri: Hizmet Üretiminde kullanılmak üzere kiralanacak gayri menkullere veya taşınır mal makine alet ve taşıtlara ait kira bedelleri. 24 Yapı Tesis Onarım Giderleri: İşletmenin kullanımına verilen her türlü yapı ve tesisisin onarım ve bakım giderleri. 25 Diğer Hizmet Giderleri: Yukarıdaki maddelerde sayılmayan hizmet üretiminde sayılmayan hizmet üretimine ait diğer hizmet giderleri. 26 Üretimde kullanılan Maddi Duran Varlık Amortisman Giderleri:Hizmet üretiminde kullanılan tüm maddi duran varlıklar için ayrılması gereken amortisman giderleri.

86 770 01 Yönetimle ilgili malzeme giderleri: Hizmet üretiminin dışında sadece yönetim faaliyetleri ile ilgili alınacak ilk madde malzeme giderleri, kırtasiye ve diğer tüm tüketime yönelik madde ve malzeme giderleri. 02 Memur aylık ücret ve tazminat giderleri:Kadrosu saymanlık bünyesinde olan memurların her türlü aylık ücret tazminat vb. diğer giderleri. 03 Tedavi Yardımı ve Cenaze giderleri: Döner sermaye bütçesinden aylık alan personelin tedavi yardımı ve cenaze giderleri ilgili yönetmelik hükümlerine göre ödenmesi gereken tüm tedavi giderleri ile cenaze giderleri. 04 Geçici ve sürekli görev yollukları:Döner sermaye bütçesinden aylık alan personelin 6245 sayılı harcırah yasası kapsamında ödenmesi gereken her türlü geçici ve sürekli görev yollukları.

87 770 05 Ek Çalışma karşılıkları: Hastane Personeline döner sermayeden ödenen katkı payları. 06 Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler:Öğrenci staj giderleri, kurslara katılma giderleri, eğitim giderleri tıbbi atıkların bertarafı,ile ilgili belediyelere ödenecek ücretle, geçici hizmet karşılığı ödenecek vb. ücretler. 07 Vergi resim ve harçlar:Hazine hissesi, SHÇEK payı, vb. giderler. 08 Yönetimde kullanılan maddi duran varlık amortisman giderleri:Genel Yönetim Hizmetlerinde kullanılan tüm maddi duran varlıklar için ayrılması gereken amortisman giderleri. 09 Çeşitli giderler: Genel yönetimle yapılacak olan 770 bölümünde sayılmamış diğer giderler.

88 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ GİDER İDARESİ SÜRECİ KRİTİK KONTROL NOKTALARI FORMU

89 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ GİDER İDARESİ SÜRECİ KRİTİK KONTROL NOKTALARI FORMU
SÜRECE UYGUN İŞLEYİŞ UYGUN TALEP AMAÇ DOĞRULTUSUNDA DÜZGÜN HAZIRLANIYOR MU? SATINALMA KOMİSYONUNCA ALINMASI DIŞINDA İŞLEMLER OLUYOR MU? ALIMA ÇIKIM ŞEKLİ DOĞRU BELİRLENİYOR MU? ALIMLAR AMAÇA UYGUN SÜREÇLERİ VAKTİNDE KARŞILIYOR MU? ALIMLARLA İLGİLİ KONTROL MEKANİZMASI NASIL İŞLİYOR AVANS TAKİBİ AVANS AÇILMA KAPANMA TARİHELRİ UYGUN TAKİP EDİLİYOR MU DMO ALIM BİLGİSİ VE TAKİBİ

90 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ GİDER İDARESİ SÜRECİ KRİTİK KONTROL NOKTALARI FORMU
DOĞRUDAN TEMİN GERÇEKLEŞTİRME HIZI UYGUN TALEP AMAÇ DOĞRULTUSUNDA DÜZGÜN HAZIRLANIYOR MU? SATINALMA KOMİSYONUNCA ALINMASI DIŞINDA İŞLEMLER OLUYOR MU? ALIMLAR AMAÇA UYGUN SÜREÇLERİ VAKTİNDE KARŞILIYOR MU? FİRMALARLA İLETİŞİM SÜRESİ DOĞRUDAN TEMİN GERÇEKLEŞTİRME İÇİN İMZA İÇİN GEÇEN SÜRE D.T GERÇEKLEŞTİRME OBJEKTİFLİĞİ İMZALAR İÇİN GEÇEN SÜRELER HASTABAŞI ALIMLARININ ACİLİYETİ ALIM KARARINDAN SONRA FİRMALARIN MAL GEİTRME SÜRESİ MUAYENE VE MAL ALIMININ YERİNE ULAŞMA HIZI

91 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ GİDER İDARESİ SÜRECİ KRİTİK KONTROL NOKTALARI FORMU
İHALE HAZIRLAMA HIZI UYGUN TEKNİK ŞARTNAMELERİN UYGUN VE ZAMANINDA GELMESİ FİRMALARLA İLETİŞİM SÜRESİ İMZALAR İÇİN GEÇEN SÜRELER YAKLAŞIK MALİYET İÇİN ÇOKLU KALEMLERDE FİYAT ALIMI İHALE İLANLARININ ZAMANINDA BASIN YAYINA ULAŞTIRILMASI İHALE GERÇEKLEŞTİRME ORANI TEKNİK ŞARTNAME YETERSİZLİĞİ TEKNİK ŞARTNAME MALZEME UYUŞMAZLIĞI HİZMET ALIMLARININ KRİTERLERİ AŞIRI DÜŞÜK FİYAT SORGULAMASI VERİ GÜVENLİĞİNE RİAYET İSTEKLİLERİN KOMİSYON KARARLARINI ÖĞRENME İSTEĞİ FİRMALARIN KOMİSYON KARARLARINI ÖĞRENME İSTEĞİ ÇALIŞAN PERSONELİN KOMİSYON KARARLARINI ÖĞRENME İSTEĞİ

92 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ GİDER İDARESİ SÜRECİ KRİTİK KONTROL NOKTALARI FORMU
TAHAKKUK GERÇEKLEŞTİRME HIZI UYGUN SATINALMADAN GELEN DOSYA KONTROLÜ MUAYENEDEN MALLARIN TAMAMLANIP GELMESİ BÜTÇEYE UYGUNLUĞUN KONTROL EDİLMESİ İMZALAR İÇİN GEÇEN SÜRELER MUAYENE GERÇEKLEŞTİRME HIZI FİRMALARIN MALLARI KISIM KISIM GETİRMESİ HASTABAŞI ALIMLARIN FATURALARININ DOĞRU GELMESİ GELEN MALLARIN HANGİ ALIMA AİT OLDUĞUNU FİRMANIN BELİRTMESİ MUAYENE İÇİN GÖREVLİLERİN KONTROL İÇİN ZAMAN UYUMSUZLUĞU

93 SATINALMA SÜREÇLERİ

94 GİDER GERÇEKLEŞTİRME SATINALMA İHALE HAZIRLIK İHALE SÜRECİ SÖZLEŞME YÖNETİMİ TAHAKKUK

95 PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA İHALE DÖKÜMANI OLUŞTURMA İHALE SÜRECİ
SATINALMA İHALE HAZIRLIK İSTEM OLUŞTURULMASI PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA İHALE DÖKÜMANI OLUŞTURMA İHALE SÜRECİ İHALE ONAY İHALE İLANI TEKLİF DEĞERLENDİRME KARAR BİLDİRİMİ KESİNLEŞEN İHALE KARARI BİLDİRİMİ SÖZLEŞME YÖNETİMİ SÖZLEŞMEYE DAVET SÖZLEŞME YAPILMASI MUAYENE KABUL TAHAKKUK İHALE DOSYA İNCELEME ÖDEME EMRİ HAZIRLAMA SAYMANLIĞA DOSYA GÖNDERİMİ

96 İhtiyacın Ortaya Çıkması Teknik Şartnamenin Hazırlanması
Yaklaşık Maliyet İhale Usulünün Tespiti İhale Dokümanı İhale Onayının Alınması İhale Komisyonunun Kurulması İhale İlanı İhale Dokümanının Görülmesi Tekliflerin Sunulması Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Karara Bağlanması İhale Sonucunun Bildirilmesi ve Sözleşme Yapılması

97 İhtiyacın Ortaya Çıkması Teknik Şartnamenin Hazırlanması
Yaklaşık Maliyet İhale Usulünün Tespiti İhale Dokümanı

98 İhale Onayının Alınması İhale Komisyonunun Kurulması İhale İlanı
İhale Dokümanının Görülmesi

99 Tekliflerin Sunulması
Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Karara Bağlanması İhale Sonucunun Bildirilmesi ve Sözleşme Yapılması

100 İHALE SÜRECİ İhale Hazırlık Süreci Sözleşme Yönetimi Süreci
İdare Teklif Değerlendirme Muayene Kabul Garanti İhale Dokümanı İhtiyaç İlan Teklif Sözleşme Ödeme Teslim Teklif Dokümanı İstekli

101

102

103

104 4/8/2017 4:28 PM Dağınık yapıdaki uygulamalarının kurumsal ve merkezi çözüme dönüştürülmesi Merkezi veri güvenliği, ve raporlama Süreç ilerleme ve kârlılık analizleri İhtiyaç Süreç yönetim Finans yönetimi Satınalma yönetimi Bütçe yönetimi Malzeme tedarik yönetimi Kayıt Kontrol Sistemi Çözüm Güçlü bir iletişim ağı oluşturulması Bölümler arası veri farklılıkları giderilerek gerçek veriye ulaşılması Etkin raporlamalar sağlanılması Sonuç ©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

105 2010 YILI İSTANBUL ÜN. İHALE DURUMLARI

106 2010 YILI İHALE TÜR/DURUM İHALE SÜRECİNDE İPTAL ONAYLANMIŞ SONUÇLANMIŞ boş Genel Toplam İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 79 477 7 2295 2858 4734 Sayılı K.İ.K.'un 19. Maddesi 27 35 163 225 4734 Sayılı K.İ.K.'un 21(B). Maddesi 1 3 9 13 4734 Sayılı K.İ.K.'un 22(A). Maddesi 8 4734 Sayılı K.İ.K.'un 22(D). Maddesi 5 83 1003 1091 4734 Sayılı K.İ.K.'un 22(F). Maddesi 46 356 1112 1521 CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ 57 156 12 1642 4 1871 25 20 96 2 146 21 23 6 19 48 674 741 88 845 955 KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ 81 125 206 4734 Sayılı K.İ.K.'un 21(F). Maddesi 36 71 107 40 41 ONKOLOJI ENSTITÜSÜ 16 11 128 157 24 68 72 38 59 4734 Sayılı K.İ.K.'un 22(G). Maddesi DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 39 45

107 2010 YILI İSTANBUL ÜN. İHALE DURUMLARI

108 HEDEFLER

109 Birimlerden gelen taleplerin; ihtiyacı ve kapsamı doğrultusunda satınalma istemlerinin oluşturulması.

110 Satınalma istemlerine ait teknik şartnamelerin yasal sorumluluklara uygun net bir şekilde oluşturulması.

111 Teknik şartnameleri ile birlikte oluşan ihtiyacımızın, piyasa fiyat araştırmasını en gerçekçi piyasa koşulları içinde tespit etmek ve önceki alımlarla mukayese ederek karşılaştırmak.

112 Piyasa fiyat araştırması tamamlanan onay bekleyen isteklerin gider bütçesindeki ödeneğine göre uygunluk durumuna göre kontrolünün gerçekleştirilmesi.

113 Alımına uygun görülen ve ödeneği var olan satınalma istemlerinin onaylanarak ilan edilmesi.

114 İhale süreçlerinin kontrolü ve durumunun belirlenmesi.

115 Satınalma istemlerinin karşılanma ve gerçekleşme hızlarının tespiti.

116 Kullanıcıların iş yükü analizinin sağlanılması ve kullanıcılara teslim edilen işlerin durumlarının tespiti.

117 İstemlerin mal teslim sürelerinin kontrolü.

118 Süreçsel işleyişte işlerin hangi kısımlarda ne kadar sürede işlem gördüğünün tespiti ve aksayan kısımların tespiti.

119 Sgk ve medulanın genel tebliğlerinin takibi ve buna göre alımlarda kamu zararı oluşmasının engellenmesi için gerekli tedbirlerin alınması.

120 Alımlar için yapılan sözleşmelerin ilgili birimlere bildirimi

121 Depo stok durumuna göre teslimatlarını organize edebilmelerini sağlamak.

122 Kırınımlı bütçe sisteminin kurulması ve işlevselliğinin sağlanması.

123 Daha etkin bütçe raporlarının yapılmasının sağlanılması.

124 SATINALMA KOMİS. TOPLANMA SÜRESİ SATINALMA KOM. KARARI
KOMİSYONU SATINALMA TALEBİ İLETME SÜRESİ SATINALMA KOMİS. TOPLANMA SÜRESİ SATINALMA KOM. KARARI SATIN. KOMİS. KARAR SÜRESİ YAKLAŞIK MALİYET SÜRESİ

125 YAKLAŞIK MALİYET SÜRESİ DOĞRUDAN TEMİN SÜRESİ
HAZIRLIK İHALE YAKLAŞIK MALİYET SÜRESİ DOĞRUDAN TEMİN SÜRESİ DOĞRUDAN TEMİN SİPARİŞ SÜRESİ İHALE İLAN VERME SÜRESİ İHALE SÜRESİ

126 İHALE KOMİS. KARAR SÜRESİ HARCAMA YETKİLİSİ ONAY BEK. SÜRE
SÜRECİ İHALE İHALE KOMİS. KARAR SÜRESİ HARCAMA YETKİLİSİ ONAY BEK. SÜRE FİRMAYA TEBLİĞ ETME SÜRESİ İTİRAZ DURUMU İTİRAZ SÜRECİ

127 MUAYENE BEKLEME SÜRESİ TAŞINIR İŞLEM KAYIDI SÜRESİ
SÜRECİ SÖZLEŞME SÖZLEŞME DAVET SÜRECİ SÖZLEŞME SÜRESİ FATURA & MAL TESLİM SÜRESİ MUAYENE BEKLEME SÜRESİ TAŞINIR İŞLEM KAYIDI SÜRESİ

128 SAYMANLIĞA İLETİM SÜRESİ FİRMA ÖDEME SÜRESİ KIRINIMLI BÜTÇE TAKİBİ
TAHAKKUK SÜRECİ TAHAKKUK SÜRESİ SAYMANLIĞA İLETİM SÜRESİ FİRMA ÖDEME SÜRESİ KIRINIMLI BÜTÇE TAKİBİ

129 TEŞEKKÜRLER…


"İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ GİDER GERÇEKLEŞTİRME SÜRECİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları