Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ STANBUL ÜN İ VERS İ TES İ HASTANELER İ G İ DER GERÇEKLEŞT İ RME SÜREC İ Hazırlayan : Ufuk Ç İ ÇEK G İ DER GERÇEKLEŞT İ RME İ ŞANAL İ ST İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ STANBUL ÜN İ VERS İ TES İ HASTANELER İ G İ DER GERÇEKLEŞT İ RME SÜREC İ Hazırlayan : Ufuk Ç İ ÇEK G İ DER GERÇEKLEŞT İ RME İ ŞANAL İ ST İ."— Sunum transkripti:

1 İ STANBUL ÜN İ VERS İ TES İ HASTANELER İ G İ DER GERÇEKLEŞT İ RME SÜREC İ Hazırlayan : Ufuk Ç İ ÇEK G İ DER GERÇEKLEŞT İ RME İ ŞANAL İ ST İ

2 HASTANELER İ M İ Z İ N İ HT İ YAÇLARINI; ZAMANINDA ÖNGÖREREK ŞA İ BES İ Z, GEÇERL İ MEVZUATA UYGUN OLARAK ZAMANINDA G İ DEREB İ LMEK

3 G İ DER GERÇEKLEŞT İ RME SÜREC İ NDE KULLANILAN TANIMLAR

4 MAL Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır, taşınmaz mal ve hakları, ifade eder.

5 H İ ZMET Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve da ğ ıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî e ğ itim, foto ğ raf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını di ğ er hizmetleri ifade eder.

6 YAPIM Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini, ifade eder. köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat,

7 DANIŞMAN Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan, danışmanlı ğ ını yaptı ğ ı işin yüklenicileri ile hiçbir organik ba ğ içinde bulunmayan, idareden danışmanlık hizmeti karşılı ğ ı dışında hiçbir kazanç sa ğ lamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını, ifade eder.

8 İ STEKL İ Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini, ifade eder.

9 YÜKLEN İ C İ Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi, ifade eder.

10 İ DARE İ haleyi yapan kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşları, ifade eder.

11 İ HALE Bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldı ğ ını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri, ifade eder.

12 TEKL İ F Yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sundu ğ u fiyat teklifi ile de ğ erlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri, ifade eder.

13 AÇIK İ HALE USULÜ Bütün isteklilerin teklif verebildi ğ i usulü, ifade eder.

14 BELL İ İ STEKL İ LER ARASINDA İ HALE USULÜ Ön yeterlik de ğ erlendirmesi sonucunda idare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildi ğ i usulü, ifade eder.

15 PAZARLIK USULÜ Kanunda belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildi ğ i ve idarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştü ğ ü usulü, ifade eder.

16 DO Ğ RUDAN TEM İ N Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek do ğ rudan temin edilebildi ğ i usulü, ifade eder.

17 SÖZLEŞME Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı, ifade eder.

18 HARCAMA YETK İ S İ VE YETK İ L İ S İ Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. Harcama yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar, ödenek gönderme belgesiyle kendisine ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapabilir.

19 HARCAMA YETK İ S İ VE YETK İ L İ S İ Ancak, teşkilât yapısı ve personel durumu gibi nedenlerle harcama yetkililerinin belirlenmesinde güçlük bulunan idareler ile bütçelerinde harcama birimleri sınıflandırılmayan idarelerde harcama yetkisi, üst yönetici veya üst yöneticinin belirleyece ğ i kişiler tarafından; mahallî idarelerde İ çişleri Bakanlı ğ ının, di ğ er idarelerde ise Maliye Bakanlı ğ ının uygun görüşü üzerine yürütülebilir. Kanunların verdi ğ i yetkiye istinaden yönetim kurulu, icra komitesi, komisyon ve benzeri kurul veya komite kararıyla yapılan harcamalarda, harcama yetkisinden do ğ an sorumluluk kurul, komite veya komisyona ait olur.

20 HARCAMA YETK İ S İ VE YETK İ L İ S İ Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde; idareler, merkez ve merkez dışı birimler ve görev unvanları itibarıyla harcama yetkililerinin belirlenmesine, harcama yetkisinin bir üst yönetim kademesinde birleştirilmesine ve devredilmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlı ğ ınca belirlenir. Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idarî sorumlulu ğ unu ortadan kaldırmaz.

21 4734 SAYILI KAMU İ HALE KANUNU B İ R İ NC İ KISIM :Genel Hükümler İ K İ NC İ KISIM : İ hale Süreci ÜÇÜNCÜ KISIM : Kamu İ hale Kurumu, Şikâyetlerin İ ncelenmesi ve Anlaşmazlıkların Çözümü DÖRDÜNCÜ KISIM :Yasaklar ve Ceza Sorumlulu ğ u BEŞ İ NC İ KISIM :Çeşitli Hükümler ALTINCI KISIM :Son Hükümler

22 4734 - AMAÇ Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kayna ğ ı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

23 4734 - KAPSAM Madde 2- Aşa ğ ıda belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu kanun hükümlerine göre yürütülür.

24 4735- KAMU İ HALE SÖZLEŞMELER İ KANUNU B İ R İ NC İ KISIM Genel Hükümler İ K İ NC İ KISIM Sözleşmenin Uygulanması ÜÇÜNCÜ KISIM Yasaklar ve Sorumluluklar DÖRDÜNCÜ KISIM Çeşitli Hükümler BEŞ İ NC İ KISIM Son Hükümler

25 4735-AMAÇ Madde 1- Bu Kanunun amacı, Kamu İ hale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

26 4735-KAPSAM Madde 2- Bu Kanun, Kamu İ hale Kanununa tabi kurum ve kuruluşlar tarafından söz konusu Kanun hükümlerine göre yapılan ihaleler sonucunda düzenlenen sözleşmeleri kapsar.

27 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNET İ M İ VE KONTROL KANUNU B İ R İ NC İ KISIM Genel Hükümler İ K İ NC İ KISIM Kamu İ dare Bütçeleri ÜÇÜNCÜ KISIM Taşınır ve Taşınmazlar DÖRDÜNCÜ KISIM Kamu Hesapları ve Mali İ statistikler BEŞ İ NC İ KISIM İ ç Kontrol Sistemi ALTINCI KISIM Dış Denetim YED İ NC İ KISIM Yaptırımlar ve Yetkili Merciler SEK İ Z İ NC İ KISIM Di ğ er Hükümler DOKUZUNCU KISIM Yürürlükten Kaldırılan Hükümler, Geçici Maddeler ve Yürürlük

28 5018-AMAÇ MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler do ğ rultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirli ğ i ve malî saydamlı ğ ı sa ğ lamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektir.

29 5018-KAPSAM MADDE 2.- Bu Kanun, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar. Avrupa Birli ğ i fonları ile yurt içi ve yurt dışından kamu idarelerine sa ğ lanan kaynakların kullanımı ve kontrolü de uluslararası anlaşmaların hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Kanun hükümlerine tabidir.

30 TEMEL İ LKELER

31 İ DAREN İ N SORUMLULU Ğ U KAYNAKLARI VER İ ML İ KULLANMA SAYDAMLIKREKABETEŞ İ T MUAMELEGÜVEN İ L İ RL İ KG İ ZL İ L İ K KAMUOYU DENET İ M İ İ HT İ YAÇLARIN UYGUN ŞART VE ZAMANDA KARŞILANMASI

32 İ hale Tipleri Mal Alımı Hizmet Alımı Yapım İ şleri Danışmanlı k Mal, hizmet alımı ve yapım işinin bir arada ihale edilememesi (doğal bağlantı yoksa), kısımlara bölünememesi gerekmektedir.

33 İ hale Usulleri Açık İ hale Belli İ stekliler Arasında İ hale Usulü

34 ÖDENE Ğİ OLMAYAN H İ ÇB İ R İ Ş İ Ç İ N İ HALEYE ÇIKILAMAZ.

35 İ HT İ YAÇ TESP İ T İ İç işleyiş çerçevesinde ihtiyaca ilişkin talebin görevli birime bildirilmesi İhtiyaç bildirimi sonrasında alım planlaması yapılması Yatırım projelerinde yıllar itibariyle bütçelerde ödenek planlaması yapılması Birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde yılın ilk dokuz ayında ihalenin sonuçlandırılması esası

36 İ HT İ YAÇ TESP İ T İ Ertesi yıl gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımlarında yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilmesi Yapım işlerinde arsa temini, mülkiyet, kamulaştırma ve gereken durumlarda imar işlemleri tamamlanmadan ihaleye çıkılamaması (baraj, büyük sulama, petrol ve doğal gaz boru hattı projeleri dışında)

37 TEKNİK ŞARTNAME VE PROJENİN HAZIRLANMASI Teknik ayrıntılar, şartlar ve kriterler Verimlilik, fonksiyonellik, rekabet, fırsat eşitliği Ulusal/Uluslar arası Teknik Standartlar Marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilememesi

38 TEKNİK ŞARTNAME VE PROJENİN HAZIRLANMASI Yapım işlerinde bu aşamada proje hazırlanması, uygulama projeleri yapılması, projeye bağlı olarak mahal ve metraj listeleri ile imalat tariflerinin hazırlanması Doğal afetler nedeniyle ivedilik varsa ön veya kesin proje hazırlanması Belli aşamalarda arazi ve zemin etüdü gerekiyorsa kesin proje hazırlanması

39 YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ: Teklif ve Sözleşme Türü (Götürü Bedel-Anahtar Teslimi Götürü Bedel-Birim Fiyat-Teklif Birim Fiyat) Malın Cinsi, Sınıfı, Miktarı, Teslim Süresi, Nakliye, Sigorta vb. Hizmet Kalemleri (işçilik, malzeme, ekipman vb.) Yapım işlerinde metraj ve mahal listeleri, iş kalemleri ve grupları

40 YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ: Kamu idarelerince belirlenmiş fiyatlar, önceki tarihlerdeki alımlarda gerçekleşmiş fiyatlar, ilgili odalarca belirlenmiş fiyatlar, piyasadan alınan fiyatlar, Internet gibi çeşitli kaynaklardan araştırılarak tespit edilen fiyatlar Malzeme ve ekipmanın idare tarafından verilmesi, fiyat farkı verilmesi, genel gider ve kar karşılıkları

41 Her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez. İsteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz. Dayanaklarıyla birlikte yaklaşık maliyet hesap cetveli ihale onay belgesine eklenir. YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ:

42 İ HALE USULLER İ VE UYGULAMASI Madde 18- İ darelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde aşa ğ ıdaki usullerden biri uygulanır: ◦ Açık ihale usulü. ◦ Belli istekliler arasında ihale usulü. ◦ Pazarlık usulü.

43 AÇIK İ HALE USULÜ Madde 19- Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildi ğ i usuldür.

44 BELL İ İ STEKL İ LER ARASINDA İ HALE USULÜ Madde 20- Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik de ğ erlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildi ğ i usuldür. Yapım işleri, hizmet ve mal alım ihalelerinden işin özelli ğ inin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadı ğ ı işlerin ihalesi ile yaklaşık maliyeti eşik de ğ erin yarısını aşan yapım işi ihaleleri bu usule göre yaptırılabilir. Teklif veren istekli sayısının üçten az olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, ön yeterli ğ i tespit edilen bütün istekliler tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılabilir.

45 PAZARLIK USULÜ Madde 21- Aşa ğ ıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir: ◦ a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması.

46 PAZARLIK USULÜ b) Do ğ al afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. d) İ halenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması.

47 PAZARLIK USULÜ e) İ hale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi f) İ darelerin yaklaşık maliyeti ellimilyar Türk Lirasına (yüzonaltıbin yediyüzdoksanbeş Türk Lirasına)kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları. (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu de ğ ildir. İ lan yapılmayan hallerde en az üç istekli davet edilerek, yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir.

48 DO Ğ RUDAN TEM İ N Madde 22- Aşa ğ ıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın do ğ rudan temini usulüne başvurulabilir: a) İ htiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabilece ğ inin tespit edilmesi. b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması. c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sa ğ lanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

49 DO Ğ RUDAN TEM İ N c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sa ğ lanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması. d) Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin onbeş milyar (otuzbeşbin otuzyedi Türk Lirası), di ğ er idarelerin beşmilyar Türk Lirasını (onbirbin altıyüzyetmişdört Türk Lirasını) aşmayan ihtiyaçları ile temsil a ğ ırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar.

50 DO Ğ RUDAN TEM İ N e) İ darelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması f) Özelli ğ inden ve belli süre içinde kullanılma zorunlulu ğ undan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları.

51 ÖN YETERLİK/İHALE DOKÜMANININ HAZIRLANMASI: Ön Yeterlik Dokümanı (Ön Yeterlik Şartnamesi, Standart Formlar) İhale Dokümanı (İdari Şartname, Teknik Şartname, Proje, Sözleşme Tasarısı, Standart Formlar, Genel Şartnameler) Tip Ön Yeterlik Şartnamesi/İdari Şartname/Sözleşme Ön Yeterlik/İhale Dokümanında Yer Alacak Hususlar İhaleye Katılım Koşulları (oda kayıt belgesi, imza sirküleri, teklif mektubu, geçici teminat gibi) Ekonomik ve Mali Yeterlik Kriterlerine İlişkin Belgeler (banka mektubu, bilanço, gelir tablosu gibi) Mesleki ve Teknik Yeterlik Kriterlerine İlişkin Belgeler (kalite belgeleri, iş deneyim belgeleri, kalite sertifikaları, kapasite raporları gibi)

52 İ HALE KOM İ SYONU Madde 6- İ hale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.

53 İ HALE İ LAN SÜRELER İ ve KURALLARI İ HALE USULLER İ AÇIK İ HALEBELL İ İ STEKL İ LER PAZARLIK 21/ b-c-f de ilan yayımlanması zorunlu de ğ ildir. 1- Yaklaşık maliyeti eşik de ğ erlerin altında ve 70.076 TL. ye kadar olan mal alımı ihalesi (13 b/1 kapsamında) İ hale ilanı ihale tarihinden en az 7 gün önce ihalenin ve işin yapılaca ğ ı yerde çıkan gazetelerin en az ikisinde ve KSP’de yayımlanır. Ön yeterlik ilanı son başvuru tarihinden en az 7 gün önce ihalenin ve işin yapılaca ğ ı yerde çıkan gazetelerin en az ikisinde ve KSP’de yayımlanır. İ hale ilanı ihale tarihinden en az 7 gün önce ihalenin ve işin yapılaca ğ ı yerde çıkan gazetelerin en az ikisinde ve KSP’de yayımlanır. 2- Yaklaşık maliyeti 70.076 TL ile 140.157 TL arasında olan mal alımı ihalesi (13 b/2 kapsamında) İ hale ilanı ihale tarihinden en az 14 gün önce işin yapılaca ğ ı yerde çıkan gazetelerin birinde ve K İ B’de yayımlanır. Ön yeterlik ilanı son başvuru tarihinden en az 7 gün önce işin yapılaca ğ ı yerde çıkan gazetelerin birinde ve K İ B’de yayımlanır. İ hale ilanı ihale tarihinden en az 14 gün önce işin yapılaca ğ ı yerde çıkan gazetelerin birinde ve K İ B’de yayımlanır. 3- Yaklaşık maliyeti 140.157 TL üzerinde ve eşik de ğ er altında olan mal alımı ihalesi (13 b/3 kapsamında) İ hale ilanı ihale tarihinden en az 21 gün önce işin yapılaca ğ ı yerde çıkan gazetelerin birinde ve K İ B’de yayımlanır. Ön yeterlilik ilanları son başvuru tarihinden en az 7 gün önce işin yapılaca ğ ı yerde çıkan gazetelerin birinde ve K İ B’de yayımlanır. İ hale ilanı ihale tarihinden en az 21 gün önce işin yapılaca ğ ı yerde çıkan gazetelerin birinde ve K İ B’de yayımlanır. 4- Yaklaşık maliyeti eşik de ğ erlere eşit veya bu de ğ erleri aşan mal alımı ihalesi (13/a kapsamında) İ hale ilanı ihale tarihinden en az 40 gün önce * K İ B’de yayımlanır. (*:Uygulama 33 gün) Ön yeterlilik ilanları son başvuru tarihinden en az 14 gün önce K İ B’de yayımlanır. İ hale ilanı ihale tarihinden en az 25 gün önce K İ B’de yayımlanır.

54 İ HALE İ ŞLEM DOSYASI İ hale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, İ hale dokümanı, İ lân metinleri, Adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve di ğ er belgeler, İ hale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

55 İ HALEYE KATILIM KURALLARI Yasak fiil veya davranışlar Madde 17- İ halelerde aşa ğ ıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır: a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sa ğ lama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. b) İ steklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak. c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına do ğ rudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek. e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayaca ğ ı belirtildi ğ i halde ihaleye katılmak. Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

56 TEKL İ FLER İ N VE BAŞVURULARIN SUNULMASI Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebilece ğ ine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılı ğ ında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve de ğ iştirilemez.

57 TEKL İ FLER İ N GEÇERL İ L İ K SÜRES İ Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İ darece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları de ğ iştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.

58 GEÇ İ C İ TEM İ NAT İ halelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

59 TEM İ NAT OLARAK KABUL ED İ LECEK DE Ğ ERLER a. Tedavüldeki Türk Parası. b. Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları. c. Hazine Müsteşarlı ğ ınca ihraç edilen Devlet İ ç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

60 TEKL İ FLER İ N DE Ğ ERLEND İ R İ LMES İ Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İ steklilerin belgelerinin eksik olup olmadı ğ ı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadı ğ ı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İ stekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen de ğ erlendirilmek üzere oturum kapatılır.

61 AŞIRI DÜŞÜK TEKL İ FLER İ hale komisyonu verilen teklifleri de ğ erlendirdikten sonra, di ğ er tekliflere veya idarenin tespit etti ğ i yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirledi ğ i süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli oldu ğ unu tespit etti ğ i bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İ hale komisyonu; a. İ malat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, b. Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanaca ğ ı avantajlı koşullar, c. Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlü ğ ü, d. Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri de ğ erlendirir. Bu de ğ erlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

62 BÜTÜN TEKL İ FLER İ N REDDED İ LMES İ VE İ HALEN İ N İ PTAL İ İ hale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İ halenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İ dare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.

63 İ HALEN İ N KARARA BA Ğ LANMASI VE ONAYLANMASI Yapılan de ğ erlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. İ hale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İ hale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

64 KES İ NLEŞEN İ HALE KARARLARININ B İ LD İ R İ LMES İ İ hale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandı ğ ı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İ hale sonucunun bildiriminde, tekliflerin de ğ erlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İ hale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, di ğ er hallerde ise on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.

65 SÖZLEŞMEYE DAVET İ hale karar sürelerin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandı ğ ı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebli ğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye on iki gün ilave edilir. Sözleşmenin imzalanaca ğ ı tarihte, ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadı ğ ının teyit edilmesi zorunludur. 43 üncü madde hükmü gere ğ ince sözleşmeden önce kesin teminat alınmayan danışmanlık hizmet ihalelerinde sözleşmeye davet ise, kesin teminat istenilmeksizin birinci fıkra hükümlerine göre yapılır.

66 KES İ N TEM İ NAT Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sa ğ lamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.

67 SÖZLEŞME YAPILMASINDA İ STEKL İ N İ N GÖREV VE SORUMLULU Ğ U Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

68 SÖZLEŞME YAPILMASINDA İ DAREN İ N GÖREV VE SORUMLULU Ğ U Madde 45- İ dare, 42 ve 44 üncü maddede yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. İ darenin bu yükümlülü ğ ü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptı ğ ı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar, sebep olanlara tazmin ettirilir ve ayrıca haklarında 60 ıncı madde hükümleri uygulanır.

69 İ HALEN İ N SÖZLEŞMEYE BA Ğ LANMASI Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye ba ğ lanır. Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İ hale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu de ğ ildir. İ hale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

70 SONUÇ B İ LD İ R İ M İ Bu Kanun kapsamında yer alan idarelerin yapım işleri ile mal ve hizmet alımlarının sonuçları, 42 nci maddeye göre gönderilenler hariç, en geç onbeş gün içinde Kuruma bildirilir. Bu sonuçlardan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olanlar Kurum tarafından Kamu İ hale Bülteninde yayımlanır. Sonuç bildirimlerinde yer verilecek bilgiler ile savunma, güvenlik ve istihbarat alanlarında görev yapan idarelerin Kanun kapsamında yaptıkları mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihale sonuçlarından hangilerinin yayımlanaca ğ ı ilgili idarenin görüşü alınarak Kurum tarafından belirlenir.

71 MUAYENE VE KABUL 19.12.2002 tarih ve 24968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Muayene ve Kabul Yönetmelikleri hükümlerine göre hareket edilecektir. Komisyon, İhale yetkilisi tarafından kurulur, 1 Başkan, 1 Uzman ve 1 Üyeden oluşur.

72 BÜTÇEYE KONULAN ÖDENEKLER İ N G İ DER YERLER İ TAHM İ N İ YATIRIMLAR

73 25301 Tesisler: Hizmet üretiminde kullanılan tesis giderleri, geçici şantiye tesislerinin yapımı, prefabrik şantiyelerin satın alınmasına ilişkin alımlar. 25302 Makineler: Hizmet üretiminde kullanılacak her türlü makine alımlar, imal montaj ile makinelerin performans ilavesine yönelik yapılacak alımlar. 25303Tıbbi Cihazlar: Hizmet üretiminde kullanılan tıbbi cihazların alımı, imal ve montaj ile cihazların performans ilavesine yönelik yapılacak alımlar.

74 25401Ambulanslar 25402Binek Araçları 25403Diğer Araçları

75 25501 Tıbbi Demirbaşlar: Hizmet üretiminde kullanılan her türlü demirbaş alımı. 25502 Döşeme ve Mefruşat: İşletmede kullanılacak halı, perde gibi mefruşat alımları. 25503 Bilgisayarlar: İşletmenin faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan bilgisayar, server, yazıcı, network donanımı ile benzer maddi duran varlık alımları. 25504 Diğer Büro Makineleri: İşletmede kullanılacak daktilo, hesap makinesi gibi büro makine alımları. 25505Haberleşme araçları: Telefon Santrali, teleks makinesi, telefon makinesi gibi haberleşme araçlarının alımı.

76 25506 Ölçü tartı aletleri: Her türlü ölçü aletler, baskül vb. tartı ve cihaz sistem alımları. 25507 Yangından korunma malzemeleri: Yangından korunma için gerekli olan, yangın söndürme cihazı-sistemi tüpü ( İçine sonradan doldurulacak kimyevi maddeler hariç), hortum, merdiven, kazma, kürek ve kova gibi maddi duran varlıkların alımları. 25508Diğer Demirbaşlar: İşletme faaliyetinde kullanılan ve 255 bölümünün yukarıda belirtilen maddelerinde açıklanmayan diğer maddi duran varlıkların alımları.

77 25601 Likitgaz tüpler: İşletmede kullanılacak likit veya diğer gazların muhafazası için satın alınacak (İçerisine doldurulacak gazlar hariç) tüp alımları 25602 Tamir bakım aletleri: Her türlü tamir bakımlarda kullanılacak alet, pens, çekiç, anahtar vb. maddi duran varlıkların alımları. 25603 Diğer duran maddi varlıklar: Yukarıda 256 bölümünde belirtilmeyen diğer duran maddi varlıklar. 26701Yazılımlar: İşletmede kullanılacak otomasyona yönelik yazılımla, keza robot santral, otomatik giriş çıkışı düzenleyen yazılımlar gibi maddi olmayan varlıkların alımları.

78 65601 Kambiyo zararları:Yabancım paraların değerlemesi sonucu ortaya çıkan değer azalışları bu hesapta izlenir. 68101Önceki dönem gider ve zararları: Cari dönemden önceki dönemler ait olan ve bu dönemlerin mali tablolarına hata veya başka nedenlerle yansılatılamayan veya sonradan ortaya çıkan gider ve zararlar bu hesapta izlenir. H İ ZMET ÜRET İ M G İ DERLER İ

79 74001 Kırtasiye giderleri:Hizmet üretiminde kullanılan her türlü kırtasiye giderleri. 74002 Yakacak alım giderleri: Isıtma işletme ve pişirme ile ilgili her türlü madde, malzeme ve yakıtların (doğalgaz dahil) satın alma bedelleriyle bunlara ilişkin depolama dağıtım giderleri. 74003 Akaryakıt ve yağ giderleri: Makine ve taşıtların işletilmesiyle ilgili her türlü akaryakıt, yağ ve madde alımları 74004Yiyecek malzemeleri alım giderleri: Her türlü yiyecek malzemesi alımları

80 74005 Özel malzeme giderleri: Tüketilebilen ve hizmet üretiminde kullanılacak spor araç ve giderleri,gasp, soygun ve sabotaj hareketlerine karşı koruma giderleri, hizmetin özelliği nedeniyle diğer bölüm ve maddelerdeki gider kaleminden alınamayan giderler. 74006 Tekstil malzeme giderleri: Hizmet üretiminde kullanılacak kumaş (Personele verilen ayni giyim yardımına ait kullanımlar hariç) ve her türlü dikiş malzemeleri. 74007İlaç Giderleri: Hizmet üretiminde kullanılacak veya satışı yapılacak her türlü (Personele tedavi yardımı çerçevesinde alınacak ilaçlar hariç) giderleri.

81 74008 İnşaat malzemeleri alım giderleri: Hizmet üretimi amacıyla alınan ve kullanılan çimento, demir vb. inşaat malzemeleri alım giderleri. 74009 Hırdavat Giderleri: Hizmet üretiminde kullanılan yapı, tesis, elektrik ve sıhhi tesisatların her türlü basit sarf malzemeleri. 74010 Tıbbi Malzeme Alım Giderleri:Bu Bölümün 07 ilaç giderleri maddesinde yazılan ilaç giderleri dışında kalan ve hizmet üretiminde kullanılacak her türlü tıbbi malzeme alım giderleri. 74011Temizlik malzeme alım giderleri:Hizmet üretiminde kullanmak amacıyla alınan her türlü temizlik malzemesi giderleri.

82 74012 Diğer Tüketim Malzemesi Alım Giderleri: Hizmet üretiminde kullanılan ve diğer bölümlerde bulunmayan diğer tüketim malzeme giderleri. 74013 İşçi Ücret ve giderleri: Hizmet üretiminde çalıştırılacak işçi statüsündeki çalışanlara iş yasası çerçevesinde ödenmesi gereken tüm giderler. (Merkez Hıfzıssıhha Enst.) 74014Memur ücret ve giderleri: Hizmet üretiminde çalışan ve memurlara ödenmesi gereken tüm giderler.

83 74015 Müşavir firma ve bilirkişi giderleri: Proje giderleri bilirkişi, ekspertiz, giderleri, işletmenin üçüncü kişilere yaptıracakları araştırma inceleme etüt giderleri temizlik ve yemek hizmeti dışında işletmenin firmalara yaptıracağı diğer hizmet ihalelerine ait giderler. 74016 Elektrik ve Su Giderleri: Her türlü aydınlanma, soğutma ve havalandırma için zorunlu olan enerji olarak elektrik giderleri içme ve su kullanma su bedelleri giderleri 74017Ulaştırma Ve Haberleşme Giderleri: Telefon teleks ve benzeri iletişim araçlarının ücret, tesis, bakım, nakil, hat, kiralama ve abone giderleri posta, telgraf ücretleri ve bunlara ilişkin giderler bilgisayar haberleşmesiyle ilgili hat kiralama ve abone giderleri

84 74018 Taşıma ve Ardiye Giderleri: Diğer bölüm ve maddelerin esas gider yerlerine ilişkin olarak ödenen taşıma giderleri ve ardiye giderleri dışında kalan her türlü taşıma ve ardiye giderleri. 74019 Temizlik Hizmet Alım Giderleri: İhale yoluyla üçüncü kişilerden satın alınan malzemeli veya malzemesiz temizlik hizmet alım giderlerini kapsar 74020 Yemek Hizmet Alım Giderleri: İhale yoluyla üçüncü kişilerden satın alınan malzemeli veya malzemesiz yemek hizmet alım giderlerini kapsar 74021 Makine teçhizat ve tıbbi cihaz onarım giderleri: İşletmenin aktifine kayıtlı olan tüm makine teçhizat ve tıbbi cihazların bakım ve onarım giderleri. 74022Bilgisayar bakım ve onarım giderleri: İşletmede kullanılan bilgisayar sistemine dahil her türlü donanımların bakım ve onarım giderleri.

85 74023 Kira Giderleri: Hizmet Üretiminde kullanılmak üzere kiralanacak gayri menkullere veya taşınır mal makine alet ve taşıtlara ait kira bedelleri. 74024 Yapı Tesis Onarım Giderleri: İşletmenin kullanımına verilen her türlü yapı ve tesisisin onarım ve bakım giderleri. 74025 Diğer Hizmet Giderleri: Yukarıdaki maddelerde sayılmayan hizmet üretiminde sayılmayan hizmet üretimine ait diğer hizmet giderleri. 74026Üretimde kullanılan Maddi Duran Varlık Amortisman Giderleri:Hizmet üretiminde kullanılan tüm maddi duran varlıklar için ayrılması gereken amortisman giderleri.

86 77001 Yönetimle ilgili malzeme giderleri: Hizmet üretiminin dışında sadece yönetim faaliyetleri ile ilgili alınacak ilk madde malzeme giderleri, kırtasiye ve diğer tüm tüketime yönelik madde ve malzeme giderleri. 77002 Memur aylık ücret ve tazminat giderleri:Kadrosu saymanlık bünyesinde olan memurların her türlü aylık ücret tazminat vb. diğer giderleri. 77003 Tedavi Yardımı ve Cenaze giderleri: Döner sermaye bütçesinden aylık alan personelin tedavi yardımı ve cenaze giderleri ilgili yönetmelik hükümlerine göre ödenmesi gereken tüm tedavi giderleri ile cenaze giderleri. 77004Geçici ve sürekli görev yollukları:Döner sermaye bütçesinden aylık alan personelin 6245 sayılı harcırah yasası kapsamında ödenmesi gereken her türlü geçici ve sürekli görev yollukları.

87 77005 Ek Çalışma karşılıkları: Hastane Personeline döner sermayeden ödenen katkı payları. 77006 Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler:Öğrenci staj giderleri, kurslara katılma giderleri, eğitim giderleri tıbbi atıkların bertarafı,ile ilgili belediyelere ödenecek ücretle, geçici hizmet karşılığı ödenecek vb. ücretler. 77007Vergi resim ve harçlar:Hazine hissesi, SHÇEK payı, vb. giderler. 77008 Yönetimde kullanılan maddi duran varlık amortisman giderleri:Genel Yönetim Hizmetlerinde kullanılan tüm maddi duran varlıklar için ayrılması gereken amortisman giderleri. 77009Çeşitli giderler: Genel yönetimle yapılacak olan 770 bölümünde sayılmamış diğer giderler.

88 İ STANBUL ÜN İ VERS İ TES İ G İ DER İ DARES İ SÜREC İ KR İ T İ K KONTROL NOKTALARI FORMU

89 SÜRECE UYGUN İ ŞLEY İ Ş UYGUN TALEP AMAÇ DO Ğ RULTUSUNDA DÜZGÜN HAZIRLANIYOR MU? SATINALMA KOM İ SYONUNCA ALINMASI DIŞINDA İ ŞLEMLER OLUYOR MU? ALIMA ÇIKIM ŞEKL İ DO Ğ RU BEL İ RLEN İ YOR MU? ALIMLAR AMAÇA UYGUN SÜREÇLER İ VAKT İ NDE KARŞILIYOR MU? ALIMLARLA İ LG İ L İ KONTROL MEKAN İ ZMASI NASIL İ ŞL İ YOR AVANS TAK İ B İ UYGUN TALEP AMAÇ DO Ğ RULTUSUNDA DÜZGÜN HAZIRLANIYOR MU? SATINALMA KOM İ SYONUNCA ALINMASI DIŞINDA İ ŞLEMLER OLUYOR MU? ALIMA ÇIKIM ŞEKL İ DO Ğ RU BEL İ RLEN İ YOR MU? ALIMLAR AMAÇA UYGUN SÜREÇLER İ VAKT İ NDE KARŞILIYOR MU? AVANS AÇILMA KAPANMA TAR İ HELR İ UYGUN TAK İ P ED İ L İ YOR MU DMO ALIM B İ LG İ S İ VE TAK İ B İ UYGUN TALEP AMAÇ DO Ğ RULTUSUNDA DÜZGÜN HAZIRLANIYOR MU? SATINALMA KOM İ SYONUNCA ALINMASI DIŞINDA İ ŞLEMLER OLUYOR MU? ALIMA ÇIKIM ŞEKL İ DO Ğ RU BEL İ RLEN İ YOR MU? ALIMLAR AMAÇA UYGUN SÜREÇLER İ VAKT İ NDE KARŞILIYOR MU? AVANS AÇILMA KAPANMA TAR İ HELR İ UYGUN TAK İ P ED İ L İ YOR MU

90 İ STANBUL ÜN İ VERS İ TES İ G İ DER İ DARES İ SÜREC İ KR İ T İ K KONTROL NOKTALARI FORMU DOĞRUDAN TEMİN GERÇEKLEŞTİRME HIZI UYGUN TALEP AMAÇ DOĞRULTUSUNDA DÜZGÜN HAZIRLANIYOR MU? SATINALMA KOMİSYONUNCA ALINMASI DIŞINDA İŞLEMLER OLUYOR MU? ALIMLAR AMAÇA UYGUN SÜREÇLERİ VAKTİNDE KARŞILIYOR MU? FİRMALARLA İLETİŞİM SÜRESİ DOĞRUDAN TEMİN GERÇEKLEŞTİRME İÇİN İMZA İÇİN GEÇEN SÜRE D.T GERÇEKLEŞTİRME OBJEKTİFLİĞİ UYGUN FİRMALARLA İLETİŞİM SÜRESİ İMZALAR İÇİN GEÇEN SÜRELER HASTABAŞI ALIMLARININ ACİLİYETİ ALIM KARARINDAN SONRA FİRMALARIN MAL GEİTRME SÜRESİ MUAYENE VE MAL ALIMININ YERİNE ULAŞMA HIZI

91 İ STANBUL ÜN İ VERS İ TES İ G İ DER İ DARES İ SÜREC İ KR İ T İ K KONTROL NOKTALARI FORMU İHALE HAZIRLAMA HIZI UYGUN TEKNİK ŞARTNAMELERİN UYGUN VE ZAMANINDA GELMESİ FİRMALARLA İLETİŞİM SÜRESİ İMZALAR İÇİN GEÇEN SÜRELER YAKLAŞIK MALİYET İÇİN ÇOKLU KALEMLERDE FİYAT ALIMI İHALE İLANLARININ ZAMANINDA BASIN YAYINA ULAŞTIRILMASI İHALE GERÇEKLEŞTİRME ORANI UYGUN TEKNİK ŞARTNAME YETERSİZLİĞİ TEKNİK ŞARTNAME MALZEME UYUŞMAZLIĞI HİZMET ALIMLARININ KRİTERLERİ AŞIRI DÜŞÜK FİYAT SORGULAMASI VERİ GÜVENLİĞİNE RİAYET UYGUN İSTEKLİLERİN KOMİSYON KARARLARINI ÖĞRENME İSTEĞİ FİRMALARIN KOMİSYON KARARLARINI ÖĞRENME İSTEĞİ ÇALIŞAN PERSONELİN KOMİSYON KARARLARINI ÖĞRENME İSTEĞİ İMZALAR İÇİN GEÇEN SÜRELER

92 İ STANBUL ÜN İ VERS İ TES İ G İ DER İ DARES İ SÜREC İ KR İ T İ K KONTROL NOKTALARI FORMU TAHAKKUK GERÇEKLEŞTİRME HIZI UYGUN SATINALMADAN GELEN DOSYA KONTROLÜ MUAYENEDEN MALLARIN TAMAMLANIP GELMESİ BÜTÇEYE UYGUNLUĞUN KONTROL EDİLMESİ İMZALAR İÇİN GEÇEN SÜRELER MUAYENE GERÇEKLEŞTİRME HIZI UYGUN FİRMALARIN MALLARI KISIM KISIM GETİRMESİ HASTABAŞI ALIMLARIN FATURALARININ DOĞRU GELMESİ GELEN MALLARIN HANGİ ALIMA AİT OLDUĞUNU FİRMANIN BELİRTMESİ İMZALAR İÇİN GEÇEN SÜRELER MUAYENE İÇİN GÖREVLİLERİN KONTROL İÇİN ZAMAN UYUMSUZLUĞU

93 SATINALMA SÜREÇLER İ

94 G İ DER GERÇEKLEŞT İ RME İ HALE HAZIRLIK İ HALE SÜREC İ SÖZLEŞME YÖNET İ M İ TAHAKKUK SATINALMA

95 İ HALE HAZIRLIK İ STEM OLUŞTURULMASI P İ YASA F İ YAT ARAŞTIRMA İ HALE DÖKÜMANI OLUŞTURMA İ HALE SÜREC İ İ HALE ONAY İ HALE İ LANI TEKL İ F DE Ğ ERLEND İ RME KARAR B İ LD İ R İ M İ KES İ NLEŞEN İ HALE KARARI B İ LD İ R İ M İ SÖZLEŞME YÖNET İ M İ SÖZLEŞMEYE DAVET SÖZLEŞME YAPILMASI MUAYENE KABUL TAHAKKUK İ HALE DOSYA İ NCELEME ÖDEME EMR İ HAZIRLAMA SAYMANLI Ğ A DOSYA GÖNDER İ M İ

96 96 İ htiyacın Ortaya Çıkması Teknik Şartnamenin Hazırlanması Yaklaşık Maliyet İ hale Usulünün Tespiti İ hale Dokümanı İ hale Onayının Alınması İ hale Komisyonunun Kurulması İ hale İ lanı İ hale Dokümanının Görülmesi Tekliflerin Sunulması Tekliflerin De ğ erlendirilmesi ve İ halenin Karara Ba ğ lanması İ hale Sonucunun Bildirilmesi ve Sözleşme Yapılması

97 97 İ htiyacın Ortaya Çıkması Teknik Şartnamenin Hazırlanması Yaklaşık Maliyet İ hale Usulünün Tespiti İ hale Dokümanı

98 98 İ hale Onayının Alınması İ hale Komisyonunun Kurulması İ hale İ lanı İ hale Dokümanının Görülmesi

99 99 Tekliflerin Sunulması Tekliflerin De ğ erlendirilmesi ve İ halenin Karara Ba ğ lanması İ hale Sonucunun Bildirilmesi ve Sözleşme Yapılması

100 İhtiyaç İhale Dokümanı İlan Teklif Dokümanı Teklif Değerlendirme Teklif Değerlendirme Sözleşme Teslim Muayene Kabul Muayene Kabul Ödeme Garanti İhale Hazırlık Süreci İhale Süreci Sözleşme Yönetimi Süreci İdare İstekli İHALE SÜRECİ

101

102

103

104 Dağınık yapıdaki uygulamalarının kurumsal ve merkezi çözüme dönüştürülmesi Merkezi veri güvenliği, ve raporlama Süreç ilerleme ve kârlılık analizleri Süreç yönetim Finans yönetimi Satınalma yönetimi Bütçe yönetimi Malzeme tedarik yönetimi Kayıt Kontrol Sistemi Güçlü bir iletişim ağı oluşturulması Bölümler arası veri farklılıkları giderilerek gerçek veriye ulaşılması Etkin raporlamalar sağlanılması

105 2010 YILI İ STANBUL ÜN. İ HALE DURUMLARI

106 2010 YILI İHALE TÜR/DURUM İHALE SÜRECİNDEİPTAL ONAYLANMIŞSONUÇLANMIŞ boş Genel Toplam İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 79477722952858 4734 Sayılı K.İ.K.'un 19. Maddesi 2735163225 4734 Sayılı K.İ.K.'un 21(B). Maddesi 13913 4734 Sayılı K.İ.K.'un 22(A). Maddesi 88 4734 Sayılı K.İ.K.'un 22(D). Maddesi 58310031091 4734 Sayılı K.İ.K.'un 22(F). Maddesi 46356711121521 CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ 5715612164241871 4734 Sayılı K.İ.K.'un 19. Maddesi 25203962146 4734 Sayılı K.İ.K.'un 21(B). Maddesi 21223 4734 Sayılı K.İ.K.'un 22(A). Maddesi 66 4734 Sayılı K.İ.K.'un 22(D). Maddesi 1948674741 4734 Sayılı K.İ.K.'un 22(F). Maddesi 13889845955 KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ 81125206 4734 Sayılı K.İ.K.'un 19. Maddesi 3912 4734 Sayılı K.İ.K.'un 21(B). Maddesi 11 4734 Sayılı K.İ.K.'un 21(F). Maddesi 11 4734 Sayılı K.İ.K.'un 22(A). Maddesi 224 4734 Sayılı K.İ.K.'un 22(D). Maddesi 3671107 4734 Sayılı K.İ.K.'un 22(F). Maddesi 404181 ONKOLOJI ENSTITÜSÜ 16112128157 4734 Sayılı K.İ.K.'un 19. Maddesi 312024 4734 Sayılı K.İ.K.'un 21(B). Maddesi 11 4734 Sayılı K.İ.K.'un 22(D). Maddesi 136872 4734 Sayılı K.İ.K.'un 22(F). Maddesi 12723859 4734 Sayılı K.İ.K.'un 22(G). Maddesi 11 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 724857 4734 Sayılı K.İ.K.'un 19. Maddesi 21811 4734 Sayılı K.İ.K.'un 21(B). Maddesi 11 4734 Sayılı K.İ.K.'un 22(D). Maddesi 513945

107 2010 YILI İ STANBUL ÜN. İ HALE DURUMLARI

108 HEDEFLER

109 Birimlerden gelen taleplerin; ihtiyacı ve kapsamı do ğ rultusunda satınalma istemlerinin oluşturulması.

110 Satınalma istemlerine ait teknik şartnamelerin yasal sorumluluklara uygun net bir şekilde oluşturulması.

111 Teknik şartnameleri ile birlikte oluşan ihtiyacımızın, piyasa fiyat araştırmasını en gerçekçi piyasa koşulları içinde tespit etmek ve önceki alımlarla mukayese ederek karşılaştırmak.

112 Piyasa fiyat araştırması tamamlanan onay bekleyen isteklerin gider bütçesindeki ödene ğ ine göre uygunluk durumuna göre kontrolünün gerçekleştirilmesi.

113 Alımına uygun görülen ve ödene ğ i var olan satınalma istemlerinin onaylanarak ilan edilmesi.

114 İ hale süreçlerinin kontrolü ve durumunun belirlenmesi.

115 Satınalma istemlerinin karşılanma ve gerçekleşme hızlarının tespiti.

116 Kullanıcıların iş yükü analizinin sa ğ lanılması ve kullanıcılara teslim edilen işlerin durumlarının tespiti.

117 İ stemlerin mal teslim sürelerinin kontrolü.

118 Süreçsel işleyişte işlerin hangi kısımlarda ne kadar sürede işlem gördü ğ ünün tespiti ve aksayan kısımların tespiti.

119 Sgk ve medulanın genel tebli ğ lerinin takibi ve buna göre alımlarda kamu zararı oluşmasının engellenmesi için gerekli tedbirlerin alınması.

120 Alımlar için yapılan sözleşmelerin ilgili birimlere bildirimi

121 Depo stok durumuna göre teslimatlarını organize edebilmelerini sa ğ lamak.

122 Kırınımlı bütçe sisteminin kurulması ve işlevselli ğ inin sa ğ lanması.

123 Daha etkin bütçe raporlarının yapılmasının sa ğ lanılması.

124 SATINALMA KOM İ SYONU TALEB İ İ LETME SÜRES İ SATINALMA KOM İ S. TOPLANMA SÜRES İ SATINALMA KOM. KARARI SATIN. KOM İ S. KARAR SÜRES İ YAKLAŞIK MAL İ YET SÜRES İ

125 İ HALE HAZIRLIK YAKLAŞIK MAL İ YET SÜRES İ DO Ğ RUDAN TEM İ N SÜRES İ DO Ğ RUDAN TEM İ N S İ PAR İ Ş SÜRES İ İ HALE İ LAN VERME SÜRES İ İ HALE SÜRES İ

126 İ HALE SÜREC İ İ HALE KOM İ S. KARAR SÜRES İ HARCAMA YETK İ L İ S İ ONAY BEK. SÜRE F İ RMAYA TEBL İĞ ETME SÜRES İ İ T İ RAZ DURUMU İ T İ RAZ SÜREC İ

127 SÖZLEŞME SÜREC İ SÖZLEŞME DAVET SÜREC İ SÖZLEŞME SÜRES İ FATURA & MAL TESL İ M SÜRES İ MUAYENE BEKLEME SÜRES İ TAŞINIR İ ŞLEM KAYIDI SÜRES İ

128 TAHAKKUK SÜREC İ TAHAKKUK SÜRES İ SAYMANLI Ğ A İ LET İ M SÜRES İ F İ RMA ÖDEME SÜRES İ KIRINIMLI BÜTÇE TAK İ B İ

129 TEŞEKKÜRLER…


"İ STANBUL ÜN İ VERS İ TES İ HASTANELER İ G İ DER GERÇEKLEŞT İ RME SÜREC İ Hazırlayan : Ufuk Ç İ ÇEK G İ DER GERÇEKLEŞT İ RME İ ŞANAL İ ST İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları