Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TR-90 Yerel Kalkınma Girişimleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TR-90 Yerel Kalkınma Girişimleri"— Sunum transkripti:

1 TR-90 Yerel Kalkınma Girişimleri
Hibe Programı TR90 Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Programı, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illerinden oluşan bölgeyi kapsamaktadır. Programın stratejik çerçevesini, Ön Ulusal Kalkınma Planı (ÖUKP) ve Doğu Karadeniz Kalkınma Planı oluşturmaktadır. Türkiye için (2005 yılı) Katılım Öncesi Mali Yardımı Finansman Anlaşmasına göre, programda 3 ayrı hibe programı (bileşen) yer almaktadır: Yerel Kalkınma Girişimleri, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ve Turizm ve Çevre Altyapısı. Programın toplam bütçesi 24 milyon Avro olup, toplam bütçenin bu üç hibe programı arasında temsili dağılımı: Yerel Kalkınma Girişimleri - %23.44 (5,6 milyon Avro); KOBİ - %38.3 (9,2 milyon Avro); Turizm ve Çevre Altyapısı %38.3 (9,2 milyon Avro)’dur.

2 Programın genel amacı, Ön Ulusal Kalkınma Planında öngörülen; Türkiye’de bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve merkezde ve yerelde kurumsal kapasitenin artırılması hedeflerinin desteklenmesidir. Yerel Kalkınma Girişimleri hibe programının özel amacı, kollektif faydayı hedef alan faaliyetlerin geliştirilmesine yardımcı olmak, kalkınma için yerel faaliyetleri harekete geçirmek ve ilgili bölgede gelir getirici faaliyetlerin artırılmasına katkıda bulunmaktır.

3 Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programı çerçevesinde tahsisi öngörülen hibe tutarı, toplam Avro’dur. Hibelerin tutarı Asgari tutar : Avro Azami tutar : Avro Hibe miktarı, proje kapsamında oluşan toplam uygun maliyetin %50’sinden az olamaz.

4 Projenin toplam bütçesi en fazla 200. 000 Avro olabilir
Projenin toplam bütçesi en fazla Avro olabilir. Hiçbir hibe, proje kapsamında oluşan toplam uygun maliyetin % 90’ını aşamaz. Faydalanıcı, proje bütçesinin asgari %10’u kadar nakit katkıda bulunmalıdır. Ayni katkı kabul edilmez. Yatırım projelerine kaynak sağlanmayacaktır. Projeler, uygulama için gerekli olan küçük bir oranda ekipman ve malzeme alımı ile (örneğin eğitimin verilmesi için gerekli olan malzemeler) tadilat faaliyetlerini içerebilir. Ancak bu faaliyetler projenin odak noktası olamaz ve toplam uygun proje maliyetinin %30’unu geçemez.

5 Kimler Başvurabilir? Tüzel kişilik olması ve Kâr amacı olmayan kuruluş olması ve Kamu çıkarına hizmet eden sivil tüzel kişilikler (odalar, iş destek merkezleri, meslek odaları, çiftçi birlikleri, birlikler, vakıflar, sendikalar (işçi sendikaları, memur sendikaları), işveren kuruluşları ve bu birliklerin konfederasyonları vb.) veya Belediye, İl Özel İdaresi ve Muhtarlık gibi yerel yönetimler ve bunların birlikleri veya Mesleki okullar veya Üniversiteler veya Kamu kurumlarına bağlı olmayan araştırma enstitüleri veya

6 Kimler Başvurabilir? (Devamı)
Tarımsal üretim birlikleri ve kar amacı olmayan tarımsal amaçlı kooperatifler (Bu Teklif Çağrısı kapsamında, kar amacı olmayan tarımsal amaçlı kooperatifler, kooperatif tüzüğünde, üyelere kar dağıtılmasını yasaklayan hükmü göstermek suretiyle faaliyetlerinin kesinlikle kar amacı gütmediğini ispat etmelidir veya Kooperatif Genel Kurulu’nun, üyelere kar dağıtmayacağı kararını beyan etmelidir. Bu taahhütler imzalanacak hibe sözleşmesinde yer alacaktır.)

7 Başvuruda bulunanlar aynı zamanda aşağıdaki şartların tümüne de uymalıdır:
Hedeflenen bölgelerde kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgelerde bulunması: Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon. Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olmalı, aracı olarak hareket etmemelidir.

8 Muhtemel Başvuru Sahipleri aşağıdaki hallerde herhangi bir teklif çağrısına katılamazlar ve hibelerden yararlanamazlar: İflas etmişler veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumları nedeniyle işleri kayyum veya vasi tarafından yürütülen, konkordato ilan ederek alacaklılar ile anlaşma yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bunlarla ilgili bir kovuşturmanın konusu olanlar; veya ulusal mevzuatta veya yönetmelikte öngörülen benzer durumlarda olanlar;. Kesinleşmiş yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete ilişkin bir suçtan mahkum olanlar; Görevlerini ağır bir şekilde kötüye kullandıkları, Sözleşme Makamının haklı gösterebileceği herhangi bir yoldan ispat edilenler;

9 Bulundukları ülkenin, Sözleşme Makamının bulunduğu ülkenin veya projenin uygulandığı ülkenin yasal hükümleri uyarınca, sosyal sigorta primi veya vergi ödemesi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyenler; Dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya Avrupa Topluluğu mali çıkarlarına ters düşecek başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkum olanlar; Topluluk bütçesinden finanse edilen bir satın alma prosedürüne veya diğer bir hibe yardımına ilişkin yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler

10 Süre: Bir projenin süresi 12 ayı geçemez. Sektörler veya Konular:
Aşağıdaki öncelik alanları için hibe desteği sağlanacaktır: Bölgedeki insan kaynaklarının geliştirilmesi (örneğin; mesleki eğitim programları, yeni meslek edindirme kursları, meslek içi eğitimler vb. düzenlenmesi), Bölgedeki KOBİ’lere yönelik iş destek hizmetlerinin ve girişimciliğin geliştirilmesi (örneğin; ticaret odaları ve iş destek merkezleri gibi kuruluşlar aracılığı ile), Yeni işletmelerin sayısının artırılmasına, girişimciliğe yönelik yaklaşımların geliştirilmesine, kümelenmelerin desteklenmesine katkıda bulunulması,

11 Tarımsal üretim tekniklerinin ve becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunulması ve gelir getirici aktivitelerin çeşitlendirilmesi (örneğin; eğitimler ve danışmanlık hizmetleri), Program bölgesinde çevre dostu turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi (örneğin; turist bilgilendirme hizmetlerinin geliştirilmesi, bölgenin bitki örtüsünün ve bölgede yaşayan hayvan türlerinin korunması, doğal yolların düzenlenmesi, turist haritalarının hazırlanması vb.), Kırsal alanlarda yaşam kalitesinin artırılması ve ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesinin desteklenmesi,

12 Yerel ürünlerin pazarlanmasını geliştirmek için bölgesel markaların oluşturulmasının özendirilmesi,
Gelir getirici faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, Ürünlerin kalitesinin artırılması, Etkin, çevre dostu uygulamaların ve teknolojilerin tanıtılması, Çevre alanında gerçekleştirilecek araştırma faaliyetleri.

13 Proje Örnekleri: Eğitim kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla mesleki eğitim kurumlarının desteklenmesine yönelik projeler (müfredatın işgücü piyasasının ihtiyaçlarına göre yenilenmesi, eğitimcilerin ve idarecilerin eğitilmesi), İşgücünün iş bulma ve işe uyum sağlama kapasitesini artırıcı eğitim kurslarının düzenlenmesine yönelik projeler, Yeni kurulan işletmelerde daha yüksek olan başarısızlık riskini en aza indirmek için girişimcilere daha işin başındayken eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmesine yönelik projeler,

14 Çalışanların yeni beceriler geliştirmesine ve mevcut işlerinden yerel işgücü piyasasında bulunan daha ilgili bir işe geçmelerine yardımcı olan girişimler; iş ve kariyer danışmanlık hizmetleri ve eğitim programlarının yürütülmesine yönelik projeler, Yerel ve bölgesel düzeyde kurumsal kapasite oluşturmayı hedefleyen projelerin geliştirilmesi; kamu kurum ve kuruluşlarının il ve bölge müdürlüklerinin, yerel yönetimlerin ve demokratik toplumun diğer unsurlarının (sanayi, ticaret ve ziraat odaları, ticari birlikler, sendikalar, STK’lar ve üniversiteler vs.) becerilerinin artırılmasına yönelik projeler, Program bölgesinde girişimcilik kültürünün ve ruhunun geliştirilmesine yönelik projeler,

15 KOBİ danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin kurulması veya iyileştirilmesi için yerel kurumların desteklenmesi; yerel ürünlerin tanıtılması vb. üzerinde odaklanan projeler, Eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin çeşitliliğinin artırılması yoluyla KOBİ’lerin insan kaynakları potansiyeli ve niteliklerinin güçlendirilmesi için yerel kurumların desteklenmesine yönelik projeler, Tarımsal üretim tekniklerinin ve becerilerinin geliştirilmesi ve gelir getirici aktivitelerin çeşitlendirilmesine yönelik projeler,

16 Bilgi ve danışmanlık desteği alınması, ekipman alımı, eğitim düzenlenmesi, çalışma ziyaretleri yapılması, bilgi ve tecrübe paylaşım ağlarının oluşturulması, gelir getirici faaliyetlerin artırılmasına yönelik fikirlerin desteklenmesi ve pazarlanması yolu ile çiftçilerin ve kırsal nüfusun gelirlerinin çeşitlendirilmesine katkıda bulunan projeler, Yerel ürünlere (çay, fındık, buğday, mısır vb.) katma değer ekleyerek ve tarım tekniklerini iyileştirerek, tarım ve ormancılık sektörünün rekabet gücünün artırılmasına yönelik projeler, Ortak girişimler vasıtasıyla küçük üretim birimlerinin pazara erişiminin kolaylaştırılması; toprak yönetiminin desteklenmesi yoluyla (kırsal kalkınma projeleri dahil) çevrenin ve kırsal alanların iyileştirilmesi, kırsal alanlardaki yaşam kalitesinin artırılması ve ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik projeler,

17 Turizm hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik projeler, bölge imajının turizm merkezi olarak güçlendirilmesi yoluyla turizm sektörünün geliştirilmesi (spor, macera, tarih ve boş zaman turizmi açısından), uluslararası piyasalar ile rekabet için ihtiyaç duyulan kalite seviyesine ulaşmak amacıyla çevrenin korunması ve kamu hizmetlerinin desteklenmesine yönelik projeler, Kamuoyunun çevre bilincini artırmayı hedefleyen projeler, Yaşam ve çevre kalitesinin iyileştirilmesine; ortak kullanım alanlarının canlandırılmasına; atık yönetimi ve endüstriyel kirliliğin kontrol edilmesine; su kaynaklarının ve doğanın korunmasına; enerji tasarruflarına; doğal afetlerin önlenmesine ve yönetilmesine ve çevre eğitimine yönelik projeler,

18 Yerel ürünler için yeni bölgesel markalar oluşturulmasına yönelik projeler,
Program bölgesinde üretilen ürünlerin tanıtımına yönelik projeler, Hayvancılık ve/veya tarım alanında gelir getirici alternatif üretime yönelik projeler (Örneğin tatlı su balıkçılığı, arıcılık, mantarcılık, üzüm yetiştiriciliği, ilaç ve kozmetik bitkisi yetiştiriciliği, diğer hayvancılık, bağcılık, ceviz, kayısı ve ayçiçeği yetiştiriciliği, özel ürün yetiştiriciliği vb.),

19 Kırsal alanda (tarım veya tarım dışı) yeni gelir getiren işletmelere yönelik projeler (Örneğin tarımsal turizm, yöresel el sanatları veya işleri, hizmet/ürün sağlama/sunma), Tarımsal ürünlerin verim ve kalitesinin artırılmasını amaçlayan projeler, Hasat verimliliğini artırıcı ve üretim maliyetlerini düşürücü projeler, Yarı-çorak arazide bitkilerin en iyi biçimde nasıl sulanması gerektiğini göstermek için gerçekleştirilen projeler,

20 Geviş getiren hayvanların sağlığının, yetişme koşullarının ve kalitesinin iyileştirilmesini amaçlayan projeler, Pazar için hayvanların genetik yapısının iyileştirmesini, hayvan ve hayvan ürünlerinin kalitesinin artırılmasını amaçlayan projeler, Hayvan kalitesini ve ürünlerini iyileştiren projeler, Süt kalitesini ve et verimini artırmaya yönelik projeler, Pazar için organik sebze, meyve ve ürün yetiştiriciliğine yönelik projeler,

21 Tarımsal üretimden elde edilen hane halkı gelirini artırmaya yönelik projeler,
Tarımsal ürünlerin yönetim ve uygulama tekniklerinin iyileştirilmesini amaçlayan projeler, Tarımsal üretimde en iyi uygulamalara yönelik bilgilerin yaygınlaştırılmasını ve teknoloji transferini hedefleyen projeler, Hastalıklar ve zararlılar nedeniyle oluşan tarımsal üretim kaybının azaltılmasına yönelik projeler,

22 Havza veya köye ait doğal kaynakların kullanım ve yönetimini iyileştirmeyi amaçlayan projeler,
Su tutma ve muhafazasının ve ürünlerde kullanılmasının geliştirilmesine yönelik projeler, Çevre ve peyzajın korunmasını veya iyileştirilmesini içeren projeler. (örnek: ağaçlandırma; kuru taş duvarla çevirme; barınak kemerleri yapma; gölet oluşturma/temizleme; çevrenin korunmasına ve ülke çapında bodur ağaç, çalılarla arazi çevirme, aşılama, çit yapma gibi becerilerin yaygınlaşmasına yönelik eğitimler verilmesi)

23 Erozyonun önlenmesini ve toprak verimliliğinin artırılmasını hedefleyen projeler,
Kırsal ve tarımsal turizmin, tatlı su balıkçılığının, seracılığın ve organik tarımın tanıtılması ve geliştirilmesine yönelik projeler.

24 Proje Teklifi Sayısı ve Alınabilecek Hibe Tutarı
Bu Teklif Çağrısı çerçevesinde bir Başvuru Sahibi birden fazla proje teklifi sunabilir. Bir Başvuru Sahibi, bu Teklif Çağrısı kapsamında en fazla iki hibe ile desteklenebilir. Ancak, Başvuru Sahibi’nin iki projesi de kabul edilebilir standartta bulunsa dahi, ikinci sözleşme imzalanmadan önce, Başvuru Sahibi birden fazla projeyi yürütebileceğini kanıtlamak zorundadır.

25 Maliyetlerin Uygunluğu:
Hibe için sadece “uygun maliyetler” dikkate alınabilir. Bütçe, hem bir maliyet tahmini hem de “uygun maliyetler” için tavan niteliğindedir. Uygun maliyetler, götürü maliyetlere değil (harcırahlar ve dolaylı maliyetler hariç), gerçek maliyetlere (projenin uygulanması sırasında yapılacak fiili maliyetlere) dayandırılmalıdır.

26 Uygun olmayan maliyetler
Aşağıdaki maliyetler uygun maliyet değildir: Borçlar ve zarar veya borç karşılıkları, Faiz borçları, Halihazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler, Arazi veya bina alımları, Döviz kuru zararları, KDV dahil vergiler, Üçüncü taraflara verilen krediler, Proje hazırlık maliyetleri, Halihazırda gerçekleşmiş harcamalar, Projeyle ilgisi olmayan harcamalar.

27 Öngörülen Zaman Çizelgesi
Açılış oturumunun ve idari uygunluk kontrolünün sonuçları hakkında Başvuru Sahiplerini bilgilendirmek için Sözleşme Makamının planladığı tarih 2 Temmuz 2007’dir - bu tarih kesin değildir. Proje Ön Tekliflerinin değerlendirme sonuçları hakkında Başvuru Sahiplerini bilgilendirmek için Sözleşme Makamının planladığı tarih 1 Ağustos 2007’dir - bu tarih kesin değildir. Tüm Başvuru Formunun değerlendirme sonuçları hakkında Başvuru Sahiplerini bilgilendirmek için Sözleşme Makamının planladığı tarih 17 Eylül 2007’dir - bu tarih kesin değildir. Başvuru Sahibinin ve Ortaklarının uygunluklarını doğruladıktan sonra Sözleşme Makamının hibe konusundaki kararını açıklaması için planlanan tarih 30 Ekim 2007’dir - bu tarih kesin değildir.

28 Sözleşmenin taraflarca imzalanmasını takiben, projelerin başlaması için planlanan tarih, 15 Kasım 2007’dır. Bu tarih kesin değildir. Proje faaliyetleri 30 Kasım 2008’den önce bitirilmelidir.

29 Proje Tekliflerinin son teslim tarihi 13 Haziran 2006 saat 16:00’dır.

30 İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…


"TR-90 Yerel Kalkınma Girişimleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları