Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KOCAELİ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ YAPI DENETİM UYGULAMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KOCAELİ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ YAPI DENETİM UYGULAMALARI"— Sunum transkripti:

1 KOCAELİ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ YAPI DENETİM UYGULAMALARI
İLKAY ÖNEY USTA YAPI DENETİM ŞUBE MÜDÜRÜ KOCAELİ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ 1

2 KOCAELİ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ
17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde yaşanan depremler sonrasında meydana gelen can ve mal kayıpları, denetimsiz yapılaşmaların yol açabilecekleri zararlar bütün açıklığı ve ağır bir fatura ile gözler önüne serilmiş, böylece 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerinin uygulamada etkisiz ve yetersiz olduğu tespit edilmiştir Bakanlığımız bu depremlerin hemen sonrasında harekete geçerek muhtemel afetlerde can ve mal güvenliğini sağlamak, kaynak israfına neden olan plansız ve kalitesiz yapılaşmayı önlemek, gelişmiş ülkelerin, norm ve standartlarını yakalamak, denetimsiz ve diğer sebeplerden ötürü zarara uğrayan üçüncü şahısların haklarını korumak, yapı üretiminde kusur, ihmal ve yetersizliği tespit edilen yapı sorumlularına karşı gerekli tedbirleri almak maksadıyla bir dizi önlemler ortaya koymuştur. tarihinde 595 sayılı KHK. 27 pilot ilde uygulanmak üzere yürürlüğe girmiş Anayasa Mahkemesinin sayılı kararı ile iptal edilmiştir. K.H.K.’nin Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’nca yürütülmesinin durdurulması ve iptalinden sonra, oluşan denetim boşluğunu doldurmak üzere Bakanlığımızca hazırlanan 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun tarihinde yürürlüğe girmiştir.

3 KOCAELİ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ
4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un Amacı: Can ve mal güvenliğini sağlamak üzere, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamaktır.

4 KOCAELİ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ
4708 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDAKİ YAPILAR * KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YAPACAKLARI VEYA YAPTIRACAKLARI YAPILAR, * RUHSATA TABİ OLMAYAN YAPILAR , * TEK PARSELDE, BODRUM KATI DIŞINDA EN ÇOK İKİ KATLI VE TOPLAM İKİYÜZ METREKAREYİ GEÇMEYEN MÜSTAKİL YAPILAR, KANUN KAPSAM DIŞI TUTULMAKTADIR. Ayrıca Organize Sanayi Bölgelerinde ve Serbest Bölgelerde yapılacak yapılar bu kanun kapsamındadır.

5 4708 SAYILI KANUNUN UYGULANDIĞI 19 PİLOT İL:
KOCAELİ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ 4708 SAYILI KANUNUN UYGULANDIĞI 19 PİLOT İL: ADANA ANKARA ANTALYA AYDIN BALIKESİR BOLU BURSA ÇANAKKALE DENİZLİ DÜZCE ESKİŞEHİR GAZİANTEP HATAY İSTANBUL İZMİR KOCAELİ SAKARYA TEKİRDAĞ YALOVA

6 KOCAELİ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ

7 KOCAELİ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ
Pilot illerin genişletilmesi ve daraltılmasına, Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda, tarihi itibariyle 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun 62 ilimizde daha uygulamaya alınacaktır.

8 KOCAELİ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ
İLDE FAALİYET GÖSTERECEK YAPI DENETİM KURULUŞU SAYISININ BELİRLENMESİ: Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12.maddesinin 3.fıkrasında, Yapı Denetim Komisyonunca Kanunun uygulandığı her il için o ilde faaliyet gösterebilecek yapı denetim kuruluşu sayısının, o ilde hesap tarihi itibariyle toplam denetlenen inşaat alanının, kuruluşun denetleyeceği max alan olan m2’ye bölünmesi ve elde edilen sonucun % 10 ’u oranında artırılması suretiyle bulunduğu ve küsuratların bir üst tam sayıya tamamlandığı tariflenmektedir.

9 KOCAELİ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ
KOCAELİ İLİNE DÜŞEN YAPI DENETİM KURULUŞU SAYISI / = 36,89 37 * %10 = 3,7 37+4=41

10 KOCAELİ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ
Kapsama yeni alınan illerimizde "toplam denetlenen alan" bilgisi olmadığından,Türkiye İstatistik Kurumu'ndan temin edilen nüfus istatistikleri kullanılarak, il bazında faaliyet gösterebilecek kuruluş sayısı belirlenmiş. Buna göre, il bazında izin belgesi düzenlenebilecek kuruluş sayıları internet sitesinde yayınlanmıştır. Herhangi bir ilde, yayınlanan listede belirtilen sayıdan daha fazla başvuru olması halinde, o ilde faaliyet gösterebilecek asil ve yedek kuruluşların, noter huzurunda çekilecek kur’a ile belirleneceği duyurulmuştur.

11 KOCAELİ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ YAPI DENETİM KURULUŞLARI:
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından izin belgesi alan tüzel kişilerdir.Yönetmeliğin 12.maddesine göre izin belgesinin süresi 3 yıldır.Bu sürenin sonunda vize edilmeyen izin belgesinin kullanımına izin verilmez. Bu kuruluşların ortaklarının tamamı mimar ve mühendislerden oluşur.Yapı Denetim Kuruluşları, kuruluş aşamasında asgari bir mimar, bir proje denetçisi inşaat mühendisi, bir yapı denetçisi inşaat mühendisi, bir denetçi makine mühendisi ve bir denetçi elektrik mühendisi istihdam etmek zorundadır.

12 KOCAELİ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ
Yapı Denetim Kuruluşuna İzin Belgesi Verilmesi : MADDE 12- 1-) Firma izin belgesi talebinde; (a) Ticaret Sicil Gazetesi (b) Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi (c) Ortaklara ilişkin belgeler (taahhütname, oda kayıt belgesi, adli sicil belgesi, imza sirküsü, vukuatlı nüfus kaydı, ikametgah belgesi. (ç) Kuruluşta istihdam edilmesi gereken -Bir proje uygulama denetçisi Mimar -Bir proje uygulama denetçisi İnş. Müh. -Bir uygulama denetçisi İnş. Müh. -Bir proje ve uygulama denetçisi Mak. Müh. -Bir proje ve uygulama denetçisi Elk. Müh. 5-) 100 m2 tam donanımlı bir ofis, en az beş adet bilgisayar, iki adet yazıcı, bir adet fotokopi makinesi ve kuruluş adına üç adet otomobil bulundurmak şarttır. …izin belgesi başvurusunu müteakiben, Yapı Denetim Komisyonu veya Komisyonca görevlendirilecek bir heyet tarafından kuruluşun faaliyet göstereceği ofisin asgari şartları haiz olup olmadığına ilişkin rapor tanzim edilir (ofiste başka bir ticari faaliyetin yürütülmemesi gerekir).

13 KOCAELİ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 16.maddesinin 1.fıkrasında "Yapı denetim kuruluşu faaliyetlerine devam ettiği sürece 12. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli istihdam etmek zorundadır. Aksi takdirde, eleman eksikliği giderilip uygun denetim elemanları istihdam edilinceye kadar, kuruluşun faaliyetlerine izin verilmez. Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise kuruluşun belgesi geçici olarak geri alınır" hükmü uyarınca yapı denetim sistemi veri tabanında yapı denetim komisyonunca incelemeler yapılmaktadır.

14 KOCAELİ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ
Yapı Denetim Kuruluşunda ve Laboratuarda Görev Alacak Teknik Personelin Deneyim ve Nitelikleri MADDE 14 – Mimar ve mühendisler mesleğinde fiilen en az 5 yıl deneyimli olmak. ( tarihinden önce 12 yıl idi.) Laboratuar denetçisi mühendisler 5 yıllık fiili meslek süresinin en az üç yılını ilgili alanda çalışmış olmak. 3) Belge talebinde ; -TC. Vatandaşı olmak -Şantiyelerde iş görebileceklerine ilişkin olarak görev yapmaya mani bir durum olmadığına dair rapor ( değişti) -Diploma aslı veya ibraz edilen örneği -Meslek odası kayıt belgesi -T.C.kimlik nosu ve iki resim -Adli sicil belgesi -Mesleki deneyime ilişkin belgeler verilmesi gerekmektedir. -Proje ve uygulama denetçisi İnş.Müh.için 5 yıllık meslek süresinin en az üç yılında proje hazırlanması yada incelenmesi konularında fiilen görev yaptığının belgelenmesi ( tarihinde bu madde eklendi) . 6) Verilen denetçi belgeleri beş yıl için geçerlidir. 7) Denetçi belgesine sahip olan mimar ve mühendisler, … hizmet içi eğitim programlarına katılmak zorundadırlar. iki defa üst üste katılmayanların denetçi belgesi Yapı Denetim Komisyonunca iptal edilerek, durum sicillerine işlenmek üzere ilgili meslek odalarına bildirilir.

15 KOCAELİ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ

16 KOCAELİ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLAM DENETLENEN ALAN:13,280,305 TOPLAM İŞ SAYISI:12,969 YDK SAYISI:40 DENETÇİ SAYISI:624 YKE SAYISI:780

17 Kocaeli İlinde Faaliyet Gösteren Yapı Denetim Kuruluşları:
KOCAELİ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ Kocaeli İlinde Faaliyet Gösteren Yapı Denetim Kuruluşları: İlimizde Bakanlıktan izin belgesi almış 45 adet yapı denetim kuruluşu vardır. İzin belgesi iptal edilen : 4 İzin belgesi askıya alınan, cezası devam eden : 1 Yapı denetimi görevini sürdüren : 40 Bürosu Gebze’de olan : 19 Üzerinde YİBF görülmeyen : 3

18 KOCAELİ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ
Yapı denetim kuruluşlarının yürüttükleri denetim faaliyetleri, Yapı Denetimi Hakkında Kanunun verdiği yetkiye dayanarak, halen Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan, Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığı tarafından izlenmektedir. Komisyon, yapı denetim firmaları ile denetçi mimar ve mühendislerine izin belgesi verilmesi aşamasından itibaren, sistemin taraflarının tüm başvuruları ile denetim faaliyetlerini öncelikle, merkezde internet aracılığıyla güncellenen bir veritabanı ile kontrol etmektedir. Ulusal Yapı Denetim Sistemi Projesinin temel amacı denetimde etkinliğin sağlanmasıdır. e-devlet prensipleriyle ortaya konulan bu projenin devreye alınması ile denetim sürecini oluşturan işlemler daha hızlı yapılacak ve taraflar, sürecin her aşamasında bilgi sahibi olabilecektir. Bu hedef doğrultusunda yapılan tasarım, sistemin tarafları olan yapı denetim kuruluşları, laboratuarlar, malzeme üreticileri, yerel yönetimler ve taşra teşkilatımızın sisteme doğrudan erişmesi ve dinamik olarak verilerin güncellenmesi esasını gözetmiştir. İlgili birimlere en güncel verileri ve raporları sağlamaktadır.

19 KOCAELİ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ
Yapı Denetim Sistemi Yapı Denetim Sistemi, Türkiye'deki yapı denetiminde yer alan tüm özel ve tüzel kişilerin kendi sorumluluklarındaki görevlerini daha kaliteli takip edebilmelerini ve verimli bir biçimde yerine getirebilmelerini sağlamak amacını güden bir yazılım otomosyon sistemidir.

20 KOCAELİ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ
ULUSAL YAPI DENETİM SİSTEMİ HEDEFLERİ 4708 sayılı Kanunun uygulandığı illerde üretilen yapıların envanter bilgilerinin tek bir veritabanında toplanarak takip edilmesi Denetimde etkinliğin sağlanması Yapı denetim kuruluşlarının işlemlerini daha hızlı yapması ve sisteme dahil olan tarafların sürecin her aşamasında bilgi sahibi olabilmesinin sağlanması

21 Yapı Denetim Sistemi Kullanıcıları
KOCAELİ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Denetim Sistemi Kullanıcıları Bayındırlık ve İskan İl Müdürlükleri Yapı Denetim kuruluşları Denetçiler,Kontrol Elemanları Belediyeler Laboratuar Firmaları İl Özel İdare, Organize Sanayi Bölgesi Serbest Bölgeler

22 KOCAELİ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ
Bayındırlık ve İskan İl Müdürlükleri Sistemi nasıl kullanır 1. YDK listesi sonunda yer alan ikonlar aracılığıyla firma ile ilgili bilgiler ve işlemler görüntülenebilir, yeni denetim bilgisi girilebilir, kontör yükleme işlemi yapılabilir, 2. Denetçi ve kontrol elemanı üzerindeki YİBF’ler görülebilir, işe başlama ve istifa işlemleri gerçekleştirilebilir, 3. Kontrol elemanlarının sisteme dahil olması İl Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri tarafından ‘yeni kontrol elemanı’ girişi yapılarak sağlanır, 4. YİBF listesi sonunda yer alan ikonlar aracılığıyla YİBF bilgileri görülebilir ve fesih İşlemi gerçekleştirilebilir, 5. Yeni denetim föyü girişleri yapılabilir ve daha önce girişi yapılmış denetim föyleri görüntülenebilir..

23 KOCAELİ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ

24 KOCAELİ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜĞÜMÜZE YAPI DENETİM İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ OLARAK AYDA ARALIĞINDA EVRAK GİRİŞİ OLMAKTADIR KONTÜR YÜKLEME İŞLEMİ: Döner Sermaye Müdürlüğü hesaplarına yatırılır (yaklaşık evrak). İŞE GİRİŞ İŞLEMLERİ: Yapı Denetim şirketlerinden gelen evraklar incelendikten sonra işe başlama işlemi Yapı Denetim Sistemine giriş işlemi gerçekleştirilmektedir (yaklaşık adet işe giriş) İSTİFA İŞLEMLERİ: Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16.maddesinin 8. bendi gereğince noterde keşide edilen istifanameler, noterler tarafından 7201 sayılı yasanın 21.maddesine göre Bayındırlık ve İskan Müdürlüğümüz evrakına teslim(tebliğ) edilmektedir. Noter tebliğinin kayıtlarımıza intikal etmesinden sonra istifanamenin usulüne uygun olup olmadığı incelenerek Yapı Denetim Sisteminde istifa işlemleri yapılmaktadır.(yaklaşık istifa) FESİH İNCELEME : Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 23/8 maddesi gereğince yapılan fesih işlemlerini incelemek ve rapor hazırlamak yasal zorunluluktur(yaklaşık 15 fesih)

25 KOCAELİ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ
Yapı Denetim kuruluşlarının görevi: Proje aşamasında; Yapının inşa edileceği arsa veya arazinin zemin ve temel raporları ile uygulama projelerini ilgili mevzuata göre incelemek, proje müelliflerince hazırlanarak doğrudan kendilerine teslim edilen uygulama projesi ve hesaplarını kontrol ederek, ilgili idareler dışında başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulmadan ilgili İdareye uygunluk görüşünü vermek, Yapı sahibi ile aralarında akdedilen sözleşme, yapıya ilişkin bilgi formu, ilgili belgeler ve taahhütnamenin ilgili idareye verilmesiyle başlar.

26 KOCAELİ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ
. İnşaat aşamasında; * Zemin malzeme ve imalatlarla ilgili deneyleri şartname ve standartlara uygun olarak laboratuarlarda yaptırmak, * İmar mevzuatı gereğince yapının fenni mesuliyetini üstlenip ruhsatı imzalamak ve inşaatın ruhsat ve eklerine proje şartname ve standartlarına uygun olarak yapılmasını denetlemek, görevini yürütür.

27 KOCAELİ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ
YAPI DENETİM KURULUŞLARININ DENETLENMESİ YAPI DENETİM ÇALIŞMA BİRİMİ Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin Geçici 7.Maddesi’nde Bu Yönetmelik gereği kurulması öngörülen yapı denetimi çalışma birimlerinde görev alacak personel, Bakanlık uygun görüşü alınarak, ilgili Bayındırlık ve İskân Müdürlükleri tarafından Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde görevlendirilir. tarih ve 2354 sayılı Bakanlığımız yazısında ise bundan sonraki süreçlerde yapı denetim çalışma biriminde görevlendirilecek personellerde değişiklik olması halinde Valilik oluru alınması ve Bakanlığımıza bilgi verilmesi gerekmektedir.

28 YAPI DENETİM ÇALIŞMA BİRİMİNİN KURULMASI
KOCAELİ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ YAPI DENETİM ÇALIŞMA BİRİMİNİN KURULMASI Yapı Denetim faaliyetleri; 2008 yılından bu yana İmar ve Afet İşleri Şube Müdürlüğü ve Yapım Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte iken, Bakanlık makamının tarihli olurları ile Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün organizasyon şeması, görev tanımları yeniden yapılmış bu kapsamda yapı denetim hizmetlerinin daha etkin ve organize yürütülmesi için Bayındırlık ve İskan Müdürlüğümüz bünyesinde, Yapı Denetimi ile ilgili çalışmaları yapmak üzere Yapı Denetim Şube Müdürlüğü ve “Yapı Denetim Çalışma Birimi” kurulmuştur.

29 MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN TEŞKİLAT YAPISI
KOCAELİ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN TEŞKİLAT YAPISI • Bayındırlık ve İskan Bakanlığı • Yapı İşleri Genel Müdürlüğü • Yapı Denetim Dairesi Başkanlığı • Yapı Denetim Komisyonu • Yapı Denetimi Çalışma Birimleri • Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İlişkiler

30 KOCAELİ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 20.maddesi Yapı Denetimi Çalışma Birimleri Yapı denetimi konusundaki her türlü müracaatları, öncelikle yapının bulunduğu yerdeki il Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne yapılır ve anlaşmazlık durumunda konu yapı denetimi çalışma birimi tarafından incelenerek sonuçlandırılır. İl Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü, bu görevlerin yürütülmesi için personelin eğitimi ve gerekli donanımın sağlanması da dâhil olmak üzere gereken her türlü tedbirleri alır. Bayındırlık ve İskân Müdürlükleri bünyesinde yapı denetimi çalışma birimlerinin görev ve yetkileri şunlardır: * Yapı denetim kuruluşlarının faaliyetlerini inceleyerek sonuçlarını Yapı Denetim Komisyonuna bildirmek, * Yapı denetim kuruluşlarının Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak görevlerini yürütmelerini temin etmek üzere inceleme, araştırma ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak, * Yapı denetimi faaliyeti sebebiyle yapı denetim kuruluşu, yapı sahibi, denetçi mimar ve denetçi mühendis, kontrol ve yardımcı kontrol elemanları, yapı müteahhidi, şantiye şefi, laboratuar sahibi ve sorumluları ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek ihtilaflarda yardımcı olmak

31 KOCAELİ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ

32 KOCAELİ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ

33 KOCAELİ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 23.maddesi Fesih İşlemi Sonrasında Yapı denetim hizmet sözleşmesinin, tek taraflı olarak feshi veya yapı sahibi ve yapı denetim kuruluşunun karşılıklı anlaşmasıyla feshi durumunda, fesih işlemi, noter ihbarnamesi ile karşı tarafa, ilgili idareye, ilgili Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne dağıtımlı olarak bildirilmek suretiyle yapılır. İlgili idarece yapı tatil tutanağı tanzim edilerek, yapı ile ilgili her türlü belge bir görüş yazısı ekinde İl Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne gönderilir. Yapı denetimi hizmet sözleşmesi feshedilen yapıyla ilgili olarak İl Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünce yerinde inceleme yapılır ve ilgili idareden alınan görüş ve belgeler ışığında, yapı denetim kuruluşunun görev ve sorumlulukları ile yapının ruhsata ve eklerine uygunluğu açısından durumu değerlendiren bir rapor hazırlanarak, tarafların kusur ve sorumluluğu tespit edilen durumlarda bu rapor Yapı Denetim Komisyonuna gönderilir.

34 KOCAELİ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ
DENETİMDE İZLENEN YOL ŞİKAYET YİGM/BAYINDIRLIK MÜDÜRLÜKLERİ İLGİLİ İDARENİN BİLDİRİMİ TEKNİK ELEMANLARI FESİH İŞLEMİ YAPI DENETİM KOMİSYONU TEKNİK RAPOR YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YAPI DENETİM KOMİSYONU RESMİ GAZETE RAPOR MESLEK ODALARINABİLDİRİM İLGİLİ İDARELERE BİLDİRİM ÖN İNCELEME BAKANLIK MAKAM OLURU BAKANLIK MAKAM OLURU

35 KOCAELİ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ

36 KOCAELİ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ
YAPI DENETİM ÇALIŞMA BİRİMLERİ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜKLERİ YAPI DENETİM KOMİSYONU İLGİLİ İDARELER YAPI DENETİM KURULUŞLARI

37 KOCAELİ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ

38 KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
KOCAELİ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ YAPI DENETİM UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Beton firmalarının yapı denetim sisteminde aktif olarak yer almamaları ve buna bağlı şantiye denetimlerinde, beton dökümü sırasındaki denetimlerin yapılamaması Yapı Denetim Kuruluşları arasındaki “ ticari rekabet ” ve yapılan pazarlıklar nedeniyle yüksek oranda tenzilat yapması bu nedenle sorumluluklarını yerine getirememesi. Denetime Yönelik inşaat M2 yükümlülüklerinin fazlalığı ve buna bağlı istihdamın YDK’ca asgari düzeyde tutulması ve buna bağlı oluşan denetimsizlik.12,969/40=324 Yapı denetim kuruluşlarının başkaca mesleki ya da inşaat işleriyle ilgili ticari faaliyette bulunmaları İlgili idarelerin hakediş ödemelerini geciktirmesi nedeniyle zamanında tahsil edilmemesi. Bakanlık ya da ilgili idare ile olan ilişkiler denetim sorunları yerine evrak takibi yönünde Yoğunlaşması Firma kurucularına, firma ile birlikte faaliyet durdurma cezası verilmemesi, Kuruluşların büyük çoğunluğunun kendi denetim görevini ciddiye almayan kişilerin, farklı firmalar kurarak denetim piyasasında yer almaya devam etmektedir. Tüketici olan konut sahiplerinden de, bilgisizlik ve bilinçsizlik nedeniyle, yapı güvenliği konusunda bir talep ve baskı gelmemiş ve sonuçta tüketicilerde pratikte ne yapı projelerini ne de yapım faaliyetlerini hiç denetlememişlerdir. Ayrıca yerel yönetimler, yeterli teknik eleman ve donanıma sahip olmamaları nedeniyle etkin bir denetimi sağlayamamışlardır.

39 KOCAELİ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ ETKİN YAPI DENETİM UYGULAMALARI
Proje müellifinin projesinde, denetçi mühendislerin proje tasdik ve yapı uygulamalarında “CE” işaretli malzeme ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin mekanik dayanım ve stabilite, yangın durumunda emniyet, hijyen sağlık ve çevre, kullanım emniyet, gürültüye karşı koruma ve enerjiden tasarruf ile ısı muhafazası 6 temel gereğini sağlayan ve uygunluk belgesi almış malzeme kullanımını sağlaması gerekmektedir. Yapı denetim sisteminin, Belediyeler, Valilikler ile ruhsat vermeye yetkili diğer kuruluşlar ile mal sahibi adına proje ve yapı denetiminin, ilgili tüm idari, hukuki ve teknik mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak üzere oluşturulduğu, bu sistemin istenilen düzeyde başarıya ulaşılabilmesinin tüm yapı sorumluları, meslek odaları, ilgili kamu kuruluşlarının konuya sahip çıkarak özverili şekilde çalışmalarına bağlı olduğu açıktır.

40 KOCAELİ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ
Teşekkür ederim. İLKAY USTA ÖNEY YAPI DENETİM ŞUBE MÜDÜRÜ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ 40


"KOCAELİ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ YAPI DENETİM UYGULAMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları