Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Köy Yerleşİm AlanlarInIn Düzenlenmesİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Köy Yerleşİm AlanlarInIn Düzenlenmesİ"— Sunum transkripti:

1 Köy Yerleşİm AlanlarInIn Düzenlenmesİ
SEVDA YÜKSEKOĞUL Köy Yerleşİm AlanlarInIn Düzenlenmesİ

2 Tanım Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların toplu olarak bulunduğu yerlerde mevcut binaların en dışta olanlarının dış kenarlarının 100 m dışından geçirilecek bir çizginin içinde kalan ve sınırları İl İdare Kurulunca karara bağlanan alanlara Köy Yerleşim Alanları adı verilir.

3 Köy Yerleşim Alanı Tespit Komisyonu
Vali yardımcısının başkanlığında; milli emlak müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı İl Müdürlüğü, Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü ve ilgili Kadastro Müdürlüğünden birer teknik eleman ile köy temsilcisinden oluşur. Görevlendirme vali oluru ile yapılır. Gerektiğinde bu komisyona ilgili diğer kuruluşlardan da uzman eleman iştirak ettirilir. Komisyon üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. Oyların eşit olması halinde, Başkanın oy kullandığı taraf çoğunluğu sağlamış olur.

4 Köy Yerleşim Alanının Tespiti
Muhtarın Köy yerleşme alnının tespiti talebini kabul etmesi veya doğrudan kendi kararı üzerine; Vali ilgili komisyonu tespit ve plan çalışması için görevlendirir. Komisyon öncelikle köye ait harita (Genelde kadastro haritası) ve sosyal, ekonomik durumu gösteren dokümanları toplayarak bir ön değerlendirme yapar. Komisyon köye giderek köyün gelecekteki durumunu ne kadar gelişeceği konusunda tespitler yapar.

5 Köy Yerleşim Alanının Tespiti
İhtiyaç duyulan konut parsel sayısını, parsel büyüklüklerini, gerekli bulmuyorsa sosyal tesisler ve diğer genel ihtiyaçlar için kullanılacak arazi miktarını hesaplayarak, sonuç olarak köy yerleşme alanının ne genişlikte olacağına karar verir. Mevcut köy yerleşim alanı ile bütünlük teşkil edecek şekilde ve mümkün mertebe mera niteliğini kaybetmiş arazilerle verimi düşük ya da tarım dışı hazine arazilerine öncelik vererek, köy gelişme alanı için uygunluğuna karar verdiği sahanın sınırlarını belirler.

6 Köy Yerleşim Alanına Ait Harita veya Ölçekli Krokinin Yapılması
Köy hizmetleri il müdürlüğü, tespit edilen köy yerleşme alanı sınırlarını, mümkün mertebe sabit noktalar arasından düz hatlar geçirerek sahada tespit eder ve köşe noktalarını kalıcı işaretlerle belirler. Daha sonra tespit edilen bu alan kadastro görmüş olan yerlerde 1/1000 ölçekli harita üzerine işlenir (Genellikle kadastro haritası üzerine işlenir). Kadastro görmemiş yerlerde ise 1/1000 ölçekli haritası veya ölçekli krokisi yapılır veya yaptırılır.

7 KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN ÇİĞŞAR KÖYÜ KÖY YERLEŞİM ALAN SINIRI

8 KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN ÇİĞŞAR KÖYÜ KÖY YERLEŞİM ALAN SINIRI
KÖY SINIRI KÖY YERLEŞİM ALAN SINIRI

9 KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN ÇİĞŞAR KÖYÜ KÖY YERLEŞİM ALAN SINIRI
Sınır ile en dıştaki ev arasında en az 100 m mesafe vardır.

10 Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından yapılan ve İl İdare Kurulunca karara bağlanan Köy yerleşim alanlarının ilanı usulünce yapılır, 3 nüsha olarak hazırlanır, 1 aylık askı sürecinden sonra 1 nüshası Bayındırlık Müdürlüğünde, 1 nüshası İl İdare Kurulunda kalır ve 1 nüshası da muhtarlığa tebliğ edilir. Köy Yerleşim Alan Tespitleri; çarpık yapılaşmayı, hazine arazilerini ve tarım arazilerini katletmeyi önler, yapılacak ifrazlarda kolaylık sağlar. Köy Yerleşim alan sınırları içerisinde yapılacak bina izinlerinde köy muhtarlığı yetkilidir. Yerleşim alan dışında yapılan bina ruhsatlarında İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne başvurulur.

11 Köy Yerleşim Alanı Tespit Sonrası İlanı
İLAN İlimiz Merkez İlçesine bağlı Yenidemir Köyü Süllüler bağlısının Yerleşim Alan Sınır tespiti Müdürlüğümüz Teknik Elemanlarınca yapılmış ve İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi’nin 03/06/2008 tarih ve 242 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu Köyün Yerleşim Alan Tespiti Müdürlüğümüz zemin katında bulunan İlan Panosunda ve ilgili köyün alışılmış vasıtası ile ilan edilmek suretiyle, belli mekanında 24/06/2008 ve 24/07/2008 tarihleri arasında asılarak, 30 gün süre ile askıda kalacağı ilanen duyurulur. E.Melike … Atila …. Harita Mühendisi Harita Kadastro Teknisyeni   TASDİK EDEN 25/06/2008 Mehmet … Bayındırlık ve İskan Müdürü

12 Kırsal Yerleşimlerin Dönüşümü İçin Bir Öneri: Köy Yenileme Programı
Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi , daha verimli hale getirilmesi ve demokratik bir yapıya kavuşturulması doğrultusunda 2000’li yıllardan itibaren yerel yönetimlerde reform yapılması talepleri artmış ve 2005 yılında çıkarılan kanunlarla yerel yönetimlerde reform sayılabilecek önemli değişiklikler olmuştur. Bu değişiklikler paralelinde, birmahalli idare birimi olan köylerin kalkındırılması amacıyla, ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak Köy Kanunu’nun yenilenmesi çalışmaları başlatılmıştır. Yeni hazırlanan Köy Kanunu ile köylerin, günümüz koşullarına göre yeniden düzenlenmesi, dönüştürülmesi, kalkındırılması , şehirlerin yanında alternatif yaşam alanı olması amaçlanmıştır.

13 Bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için köylerde kapsamlı köy yenileme programları uygulanması gerekmektedir. Avrupa’da kırsal alan özellikleri taşıyan köylerin dönüştürülmesine yönelik programlar 1970’li yıllarda başlatılmış ve halen devam etmektedir. Avrupa’daki köy manzaraları

14 Ülkemizde köylerin kalkındırılması ve dönüştürülmesine
yönelik birçok girişim olsa da, bunlar kısmen başarılı olmuş ülke geneline yaygınlaştırılamamıştır. Ülkemizden bir köy manzarası

15 Köylerin şekillenmesinde tarihsel süreçte meydana gelen olayların etkili olduğu göz önünde bulundurulursa bugün köylerin yeniden şekillenmesini gerektiren unsurlar bulunmaktadır . Bu gerekliliklerin başında içinde yaşadığımız yüzyıla ait olmayan bu yerleşim birimlerinin günün ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirilmesi gelmektedir. Ülkemizde 1950’li yıllardan itibaren kırsaldan kente göç hızlı bir şekilde devam etmiştir. Köylerden kente göçün oluşturduğu sorunlar tam çözülememişken günümüzde bu defa “kentten kırsala göç ” gibi farklı bir olgu ortaya çıkmıştır. Bu olgunun da etkisiyle köy bir yönetim birimi olarak, sosyolojik olgu olarak baştan beri kendisi için tanımlanan rolden farklı bir role doğru gitmektedir. Bazı ilçelerimizde kışın köylerin nerdeyse tamamı boşalırken, yazın nüfusu neredeyse 4–5 katına kadar çıkmaktadır.

16 Kentlerde kurulan villa siteleri, köylerde ormanların içerisine, yaylalara kurulmaktadır. Bazı yörelerimizde turistik köyler ortaya çıkmıştır.Kentlerin ve sermayenin köye bakışı değişmiş durumdadır. Değişen bu şartlar altında kırsal alandaki yerleşim yerlerinin dönüştürülerek yönlendirilmesi, kırsal alanın kentler için alternatif yaşam alanına dönüştürülmesi gerekmektedir. Ancak köylerin 18. yüzyıldan kalma arazi ve yerleşim yapısı vatandaşlar için alternatif yaşam alanı olmasını engellemektedir. Ülkemizin her alanda gelişme ve ilerlemesine paralel olarak kırsal alanda kentlerde uygulanan kentsel dönüşüm benzeri köy yenileme programlarının sistemli bir şekilde uygulanması gerektiği değerlendirilmektedir.

17 Bu programın uygulamalarının sürekli izlenmesi ve yönlendirilmesi İçişleri Bakanlığı bünyesinde diğer bakanlık temsilcilerinin de katılacağı bir büro tarafından sağlanmalıdır. Bunun için koordine birim Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü olmalı, bu birimde; Tarım Bakanlığı , Çevre Şehir Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı , Devlet Planlama Müsteşarlığından katılımcıları bulunmalıdır.

18 Köy yenileştirme programı, Köyler ve İl özel idareleri ile işbirliği içerisinde ; köylerde, arazi toplulaştırma ,tarımda ortak kullanım alanları ve organize hayvancılık alanlarının oluşturulması, yerleşim alanları ve hayvan barınaklarının ayrılması , çevre düzenlemesi, konut-kültür ilişkisini gözetecek şekilde yapılaşmanın yeniden sağlanması, çalışmalarını kapsayan bir program düşüncedir.

19 KÖY YERLEŞİM ALANLARININ BAZI ÖZELLİKLERİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE BELİRLENMESİ

20 Kırsal yerleşim birimlerinin özelliklerinin belirlenmesinde doğru, güvenilir ve güncel bilgiye gereksinim vardır. Tokat İli Zile ilçesi köy yerleşim alanları, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) teknolojileri kullanılarak yükseklik, eğim, akarsu-dere yataklarına göre konum, sıcaklık, nüfus ve nüfus yoğunluğu özellikleri bakımından irdelenmiştir. Bu sayede kırsal yerleşim birimlerinin planlanmasında ve alana ilişkin gerekli bilgilerin elde edilerek harita elde edilmesinde büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

21 Bu çalışma yerleşim alanlarına ilişkin sayısal arazi modelleri yardımıyla CBS ortamında klasik yöntemlerle değerlendirmesi çok zor olan ve köy yerleşim alanının düzenlenmesinde yükseklik, eğim, akarsu-dere yataklarına, konum, sıcaklık, nüfus ve nüfus yoğunluğuna göre köy yerleşim alanın düzenlenmesinde ve köyün nasıl gelişmesi gerektiği gibi konularda ilgili kişilerin veya komisyonun yorum yapmasını kolaylaştırmaktadır. CBS ortamında köy yerleşim alanlarının tamamını birlikte görerek bir birleri arasında kıyas yapma ve istatistiki bilgi edinme olanağımızda vardır.

22 Yerleşim Alanlarının Akarsu Ve Dere Yatağına Yakınlık Durumları

23 Köy Yerleşim Alanlarının Ortalama Nüfus Yoğunluk Değerlerine Göre Sınıflandırılması

24 Yerleşim Alanlarının Ortalama Eğim Değerlerine Göre Sınıflandırılması

25 Kaynaklar KÖY YERLEŞİM ALANI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Dayandığı Kanun Numarası ve Tarih: Resmi Gazete ile Neşir ve ilânı: 20 Ağustos Sayı: 19550  ( Köy Yerleşim Alanlarının Bazı Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi: Tokat-Zile İlçesi Örneği)


"Köy Yerleşİm AlanlarInIn Düzenlenmesİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları