Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Üniversite Öğrencilerinin Gönüllülük Algısı Araştırması 25.04.2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Üniversite Öğrencilerinin Gönüllülük Algısı Araştırması 25.04.2014."— Sunum transkripti:

1 Üniversite Öğrencilerinin Gönüllülük Algısı Araştırması 25.04.2014

2 İçerik Araştırma Özeti Profil Detaylı Bulgular

3

4 Araştırma Kapsamı ve Kurgusu  Bu araştırma UNV Turkey ( Birleşmiş Milletler Gönüllüleri Türkiye) ve IBC (Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı) için İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları(İAÜTAM) tarafından soru kağıdı şeklinde 01-18 Nisan tarihleri arasında İstanbul Aydın Üniversitesi’nin farklı fakültelerinin farklı bölümlerinde okuyan özellikle 1. ve 4. sınıf öğrencilerine dağıtılmış ve 10-15 dakika içinde doldurulup toplanmıştır.  İstanbul Aydın Üniversitesi’nin dört yıllık fakültelerinin çeşitli bölümlerinde okuyan çoğunluğu 1. ve 4.sınıf öğrencisi toplam 500 öğrenciye anket yapılmıştır.  Anketler hafta için 08:00-17:00 saatleri arasında derslerde sorumlusu bulunun öğretim üyesinden izin alınarak yapılmıştır.  Görüşmeler hafta içi günleri 10:30 – 18:00, Cumartesi günleri 11:00 – 16:00 saatleri arasında gerçekleştirilmiştir.  Çalışma sonunda toplam 500 kişi ile görüşülmüştür. Proje Türü: Kantitatif Veri Toplama Yöntemi: Anket – Soru Kağıdı Örnekleme Yöntemi : Tabakalı Örnekleme Görüşme Süresi: 10-15 Dakika

5 Özet Bulgular Ankete katılan öğrencilerin yaklaşık olarak beşte üçünün refah seviyesi ortalama ve ortalamanın üstündedir. Bu refah öğrencilerin ailelerince sağlanmaktadır. Çünkü katılımcıların %72’si sadece öğrencidir ve aylık ihtiyaçlarında ailelerine bağımlıdırlar. Bu durum öğrencileri bağımsız bir bireyden çok aile kurumunun sağladığı olanaklar ve kural ekseninde sınırlı tutmaktadır. Her ne kadar bu grup için gönüllülük maddi yardımdan çok farkındalık projelerinde görev almakla karşılık bulsa da, gönüllülük çalışmalarında yer almak sosyal yapılanma algılarını göstermektedir. Daha açık bir ifadeyle, ankete katılanlar yetişkin birey değillerdir; sosyolojik tanıma göre yetişkinlik 18 yaş ve üstü grubuna dahil olmakla değil, sürekli bir gelir ve kendine ait bir mekana (kendine ait veya kiralık bir konutta bekar, evli, çocuklu veya çocuksuz ) sahip olmakla tanımlanır. Gençler için aile bir otorite kurumu olarak hem ekonomik, hem de fikri bir denetlemeye sahiptir. Fakat gönüllülük açısından ailelerin bakış açılarından çok medyanın hegemonik bir unsur görevi taşıdığı görülmektedir. Genel olarak hem öğrenci hem de gençlerden oluşan bu grubun beşte üçünün aylık ortalama gelirinin asgari ücretin üstünde olması onları gönüllülük açısından «bilinçli grup statüsünde» tutmaya yeterli görünmemektedir. Bu açıdan gönüllüğün işlevsellik kazanması ekonomik faktörden çok sosyal sorunlara karşı sorumluluk, bilinç ve farkındalıkla mümkün olabileceği anlaşılmaktadır. Türkiye istatistik Kurumu 2013 verilerine göre toplam nüfusun 6 milyonu yüksekokul veya fakülte mezunudur. Bu oran 76 milyona sahip ve yaklaşık olarak 50 milyonu 18 yaş ve üstü gruba dayanan nüfus açısından ankete katılanları eğitimli sınıfa dâhil etmektedir. Öğrencilerin sadece dörtte birinin sosyal sorumlulukla alakalı bir kuruma üye olmaları, bu bilincin eğitimle orantılı olmadığını gösterir. Kent kültürü “ zaman/mekân ” kısıtlaması yaratmaktadır. Öğrencilerin dörtte birinin yani %72’sinin dernek, vakıf veya kulübe üye olmaları ve olanların yarısının üniversitesi içindeki kuruluşları tercih etmeleri bu tanıma bir göstergedir. Gençlerin daha iyi bir gelecek için eğitim kurumu tarafından sınırlandırılmasının, gönüllülüğe ayıracakları vakti azami ölçüde tutmaktadır. Bu bağlamda, eğitim kurumlarının zorunlu bir gönüllülük/sosyal sorumluluk dersini” akademik müfredata almaları gerektiği söylenebilir. Böylece zaman- mekan kısıtlılığı aşılarak ve zorunlu katılımla bilinçlenme düzeyi arttırabilecektir. Gönüllülük faaliyetinde bulunanların önem verdikleri avantajlı grubun “çocuklar” olmasına karşın, dezavantajlı grubun “yaşlı, kadın, madde bağımlısı ve hayvanlardan” oluşması üç etkeni göstermektedir: istihdam, cinsiyet ve yaş grupları gönüllülük çalışmalarına katılımı etkilemektedir. Öyle ki toplumun ekonomik kalkınmasına ve üretimine katkı sağlamayanlar ankete katılanlar için “görünmez” bir sınıflamadır. Çünkü bu gruplar kamusal alandan izole yaşamaktadırlar. Ankete katılanlar için görünürlük medya tarafından sağlanmaktadır. Toplumsal duyarlılık kavramının medya tarafınca “sürekli tekrarla” sağlanması akabinde sosyal çevre gündeminde yer alarak genç bireyin ilgisini çekmektedir. Gönüllülüğe teşvik, sosyal sorumluluk gereğinden çok vicdani unsurlar tarafınca harekete geçmektedir. Bu vicdan çocuklar grubu için belli bir bilinç yaratmışken dezavantajlı gruplarda aynı etkiyi sağlayamamış görünmektedir. Bununla beraber denilebilir ki söz konusu dezavantajlı grupların tabakalaşmaya tabi tutulmaları bir gelişmişlik sorunudur. Çünkü gelişmiş ülkelerde bu gruplar bir tabakalaşmadan çok bir sınıf gibi algılanır ve sorunlara sınıf düzeyinde çözüm aranır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ise dezavantajlı gruplar son söz hakkına sahiptirler. Sosyal sorumluluk açısından kadına yönelik şiddetin vicdani bir unsur oluşturmadığı görülmektedir. Anket verilerinden çıkan özete göre gönüllülük ekonomik unsurlara dayanmamaktadır. Medya tarafınca görünürlük kazanan meselelerin vicdani bir kitle oluşturması, gençlerin toplumsal algılarını denetlemektedir. Buna göre dezavantajlı grupların medya tarafınca dönem dönem gündeme alınması, vicdani bir hareket yaratabilecek ölçütte olmamıştır.

6 İçerik Araştırma Özeti Profil Detaylı Bulgular

7 Hedef Kitle Profil Bu çalışmada İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencileriyle görüşülmüştür. Görüşmeler İstanbul Aydın Üniversitesi 4 yıllık bölümlerde okuyan 500 öğrenci ile yapılmıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi toplam 10 fakültesi ve 28.000 öğrencisi olan bir vakıf üniversitesidir. Türkiye’nin bir çok yerinden öğrencisi olan İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye’nin üniversite öğrenci yapısını yansıtmaktadır. Ankete katılan öğrencilerin aşağı yukarı yarısı kadın, yarısı erkektir. Ankete katılanların neredeyse tamamı 19-24 yaş aralığındadır.

8 Hedef Kitle Profil Ankete katılan öğrencilerin yarısı güzel sanatlar, üçte biri fen bilimleri, yaklaşık beşte biri de sosyal bilimler okuyor. Öğrencilerin neredeyse tamamı bekardır. Ankete katılanların yaklaşık yarısı lisans 1 öğrencileriyken geri kalan lisans 2, lisans 3 ve lisans 4 öğrencileridir.

9 Hedef Kitle Profil Ankete katılan öğrencilerin yaklaşık beşte üçü aileleriyle kendi evlerinde yaşıyor. Barınma Şekli %

10 Hedef Kitle Profil Ankete katılan öğrencilerin dörtte üçü çalışmıyor, sadece öğrenci. İş Durumu %

11 Hedef Kitle Profil Ankete katılan öğrencilerin % 84’ü bir şekilde ailesinden yardım alıyor. Aylık Gelir %

12 Hedef Kitle Profil Ankete katılan öğrencilerin %34’ünün askeri ücretin altında aylık gelirleri var iken, öğrencilerin yaklaşık beşte üçünün aylık gelirleri asgari ücretin üzerindedir. Aylık Gelir %

13 Hedef Kitle Profil Ankete katılan öğrencilerin yarısından biraz fazlası kredi kartı kullanırken, sadece beşte birinin şahsına ait/tahsis edilmiş arabası bulunmaktadır.

14 İçerik Araştırma Özeti Profil Detaylı Bulgular

15 Gönüllülük Algısı Ankete katılanların yaklaşık yarısı gönüllüğü fikirsel destek vermek, bilgi ve deneyimini paylaşmak olarak görüyor. Gönüllüğü maddi destek (para, eşya) olarak görenlerin oranı %13 iken, maddi destekle birlikte fikir verilmesi, bilgi ve denyim paylaşılması gerektiğini düşünenlerin oranı % 16’dır. Gönüllülük sizin için ne ifade ediyor? Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz. %

16 Şu anda herhangi bir kulüp, topluluk, dernek veya vakıfa üye misiniz? Kulüp/Topluluk/Dernek/Vakıf Üyelik Durumu İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerinin yaklaşık sadece dörtte biri dernek, vakıf veya kulüp üyesidir.

17 Cevabınız evet ise ne tür bir «kulübe/topluluğa/dernek veya vakıf»a üyesiniz? Üye oldukları Kulüp Türü Üye olanların büyük çoğunluğu (% 64’ü) düşünce ve sanat topluluklarına üyedir, toplumsal duyarlılıkla ilgili kulüplere üyelik oranı ise üye olanların sadece beşte biridir. Baz: 144 %

18 Cevabınız evet ise üye olduğunuz kulüp/topluluk hangi kurum içindedir? Üye oldukları kulübün bulunduğu kurum Üye olanların büyük çoğunluğu (yaklaşık yarısı) üniversitenin içinde yer alan kulüp/topluluklara üye olmayı tercih ediyor. Baz: 144 %

19 Cevabınız hayır ise olmama sebebinizi açıklar mısınız? Üye Olmama Sebebi Üye olmayanların üçte biri vakitsizliği öne sürerken, dörtte birinden biraz fazlası kulüp faaliyetlerinin nasıl olduğunu bilmediğini, yaklaşık dörtte biri ise ilgisini çekmediğini söylüyor. Baz: 364 %

20 Daha önce hiç gönüllülük faaliyetlerinde bulundunuz mu? Gönüllülük Faaliyetleri Ankete katılanların yaklaşık beşte üçü daha önce hiç gönüllülük faaliyetinde bulunmamıştır. Baz: 500 %

21 Cevap evet ise ne tür bir gönüllülük faaliyeti olduğunu seçiniz. Gönüllülük Faaliyetinin Türü Baz: 500 % Gönüllülük faaliyetine katılanların dörtte biri sosyal sorumluluk projelerinde yer alırken, para yardımı yapanlarını oranı % 15’dir. Hem sosyal sorumluk projesinde yer alıp hem de para yardımı yapanların oranı da % 13’dür.

22 Cevap evet ise sizi gönüllü faaliyette bulunmaya teşvik eden ne oldu? Gönüllülüğe Teşvik Eden Neden Gönüllülük faaliyetinde bulunanların dörtte biri gönüllülük faaliyetinde bulunan arkadaşlardan, %14’ü ise aile bireylerinden etkilendiklerini söylüyor. Yaklaşık beşte biri ise topluma ve yaşadığı bölgeye faydalı olmak için gönüllülük faaliyetinde bulunduğunu belirtiyor. Baz: 500 %

23 Cevap evet ise hangi gruba/alana yönelik bir gönüllülük olduğunu belirtiniz. Gönüllülük Alanı Gönüllülük faaliyetinde bulunanların yaklaşık üçte biri (%28) çocuklara yönelik faaliyette bulunuyorlar. İkinci sırada eğitim (%14), üçüncü sırada çevre geliyor. Dezavantajlı gruplara (yaşlı, kadın, LBGT, hayvan) yönelik çalışmalar daha az ilgi alanları içindeler. Baz: 500 %

24 Cevabınız evet ise gönüllülük faaliyetinin kim/kimlerle yapıldığını belirtiniz. Gönüllülük Faaliyetinde Çalıştığı Kişiler Baz: 220 % Evet diyenlerin yarısı (% 51) bir kuruma bağlı olmadan tek başına veya arkadaşlarıyla gönüllülük faaliyetinde bulunmayı tercih etmiştir.

25 Cevabınız evet ise «gönüllü» olarak ortalama çalışma diliminizi belirtiniz. Gönüllülük Faaliyetine Ayrılan Vakit Baz: 220 % Evet diyenlerin

26 Cevabınız hayır ise bugüne kadar gönüllülük faaliyetlerinde bulunmama sebebini açıklar mısınız? Gönüllülük Faaliyetlerine Katılmama Sebebi Baz: 280 % Hayır diyenlerin yaklaşık yarısı (%45) gönüllülük faaliyetlerinin nasıl ve kimler için yapılacağını bilmediği için, dörtte birden biraz fazlası (% 26) aklına gelmediği için gönüllülük faaliyetlerine katılmamış. Gönüllülük faaliyetine katılmak istemeyenler ise yaklaşık beşte biri oluşturuyor.

27 Üniversitenizdeki gönüllülük çalışmaları nelerdir? Üniversitedeki Gönüllülük Çalışmalarından Algıladığı Baz: 500 % Ankete katılanlarının yarısının (% 49) üniversitelerindeki gönüllülük çalışmaları hakkında bilgisi yok.

28 Üniversitenizdeki gönüllülük çalışmalarını yeterli buluyor musunuz? Üniversitedeki Gönüllülük Çalışmaları Algısı Baz: 500 % Ankete katılanlarının beşte ikisi (% 40) üniversitedeki gönüllülük çalışmaları yeterli değil mi fikir sahibi değil. Fikri olanların yaklaşık dörtte biri de (% 22) gönüllülük faaliyetlerinin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyor.

29 Üniversitenizdeki gönüllülük çalışmalarına öğrencilerin katılımını sağlamak ve katılımı artırmak için neler yapılabilir? Üniversitedeki Gönüllülük Çalışmaları Algısı Baz: 500 % Ankete katılanlarının çoğu (%67) üniversitelerde gönüllülük projeleri yapan kulüplerin faaliyetlerini daha iyi tanıtması gerektiğini düşünüyor. Müfredata proje dersi olarak konulması gerektiğin düşünenler ise ankete katılanların dörtte birinden biraz fazlasıdır.

30 Sizce gönüllük çalışmalarına katılan kişiler iş alımlarında tercih sebebi midir? Gönüllülük Çalışmaları ve kariyer Baz: 500 Ankete katılanlarının yarısı gönüllülük çalışmalarına katılmanın işe alımlarında tercih sebebi olduğunu ve kariyerleri için önemli olduğunu düşünüyor. Beşte biri önemsiz olduğunu düşünürken, dörtte birinin ise fikri yok. Sizce gönüllük çalışmalarına katılmak kişisel kariyer için önemli midir?

31 Sizce kişiyi gönüllülük çalışmaları yapmaya teşvik eden unsur nedir? (açık uçlu soru) Gönüllülük Çalışmalarına Teşvik Eden Unsurlar Baz: 218 Ankete katılanlarının yarısından fazlası (%56) bu soruya cevap vermemiş. Bu soruya cevap verenlerin beşte ikisi (%39) gönüllülük çalışmalarına teşvik eden unsur olarak vicdan duygusu ve toplumsal duyarlılığı belirttiler. İkinci sırada % 25 ile yardımlaşma ve yardım isteği, üçüncü sırada ise insan sevgisi var. «Empati» kelimesi daha çok 4. sınıf öğrencileri tarafından kullanılmıştır.

32 Gönüllülük deyince aklınıza gelen ilk üç kuruluşu yazar mısınız? (açık uçlu soru) Gönüllülük Algısındaki Kuruluşlar Baz: 248 Ankete katılanlarının yarısından fazlası (%51) bu soruya cevap vermemiş. Bu soruya cevap verenlerin gönüllülük deyince akıllarına 1. sırada TEGV (Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı), 2. sırada Kızılay ve 3. sırada TEMA geliyor.

33 «STK»nın açılımı nedir? STK Bilinirlik Oranı Baz: 500 % Ankete katılanlarının neredeyse tamamı (%90) STK’nın açılımını biliyor.

34 Ailenizin «gönüllülük» çalışmalarına tepkisi nasıldır/nasıl olurdu? Ailelerin Yaklaşımı Baz: 500 % Ankete katılanlarının beşte üçünden fazlası (% 61) ailelerinin gönüllük çalışması yapmalarını gönülden destekleyeceklerini ve yüreklendireceklerini düşünüyorlar.

35 Arkadaşlarınızın «gönüllülük» çalışmalarına tepkisi nasıldır/nasıl olurdu? Arkadaşların Yaklaşımı Baz: 500 % Ankete katılanlarının beşte üçünden fazlası (% 59) arkadaşlarının gönüllük çalışması yapmalarını gönülden destekleyeceklerini ve kendilerinin de bu çalışmalara katılmak isteyeceklerini düşünüyorlar.

36 Mezun olduktan sonra Gönüllülük çalışması yapmayı ya da devam etmeyi düşünüyor musunuz? Mezuniyet Sonrası Gönüllülük Çalışmalarına Bakış Baz: 500 % Ankete katılanlarının yaklaşık beşte dördü ( %79) bir şekilde gönüllülük çalışmalarına katılmak istiyor, ama bazı şartları bağlı. Bunlardan sadece yaklaşık dörtte biri mezun olduktan sonra kesinlikle gönüllülük çalışmalarına katılacağını söylüyor.

37 Gönüllülük yapan tanıdıklarınız var mı? Gönüllülük Faaliyetine Katılan Tanıdık Gözlemi Ankete katılanların tanıdıklarından gönüllülük faaliyeti yaptığını söyleyen beşte ikiden biraz fazlasıdır. Genelde çevrelerinde gönüllülük yapan tanıdık olmadığını söylüyorlar. Baz: 500 %

38 Cevabınız evet ise, tanıdıklarınız hangi alanda gönüllülük yapmaktadırlar? Tanıdıkların Gönüllülük Faaliyetleri Evet diyenlerin tanıdıklarını çok çeşitli alanlarda gönüllü olarak çalıştıklarını gözlemlemişler. Yaklaşık yarısı (%47) tanıdıklarının çocuklara yönelik gönüllü faaliyetlerde bulunduklarını belirtmişler. Baz: 229 %

39 Gönüllülük yapan kişiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Gönüllülülere Bakış Ankete katılanların yarısından fazlası (%55) gönüllülük faaliyetini olumlu karşılıyor ve kendileri de yapmak istiyorlar. % 16’lık bir kesim olumlu bulduğu halde bu faaliyetlerde kendisinin bulunmayacağını belirtiyor. %

40 Teşekkür ederiz…


"Üniversite Öğrencilerinin Gönüllülük Algısı Araştırması 25.04.2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları