Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ YERLERİNDE AYDINLATMA TAKDİM GRUBU ÖZDENER GÜLERYÜZ RATIP ÜRESİNLER OKAN AYNA MEHAZLAR : - İŞ YERi BiNA VE EKLENTiLERiNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLiK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ YERLERİNDE AYDINLATMA TAKDİM GRUBU ÖZDENER GÜLERYÜZ RATIP ÜRESİNLER OKAN AYNA MEHAZLAR : - İŞ YERi BiNA VE EKLENTiLERiNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLiK."— Sunum transkripti:

1 İŞ YERLERİNDE AYDINLATMA TAKDİM GRUBU ÖZDENER GÜLERYÜZ RATIP ÜRESİNLER OKAN AYNA MEHAZLAR : - İŞ YERi BiNA VE EKLENTiLERiNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLiK ÖNLEMLERiNE iLiŞKİN YÖNETMELİK - TS EN 12464-1 ŞUBAT 2013 IŞIK AYDINLATMA ÇALIŞMA YERLERİNİN AYDINLATILMASI ( KAPALI ÇALIŞMA ALANLARI) İŞ YERLERİNDE AYDINLATMA (Esin A. KÜRKÇÜ, İlknur ÇAKAR, Serap ZEYREK)

2 İŞ YERLERİNDE AYDINLATMA - İş yerlerinde aydınlatmanın ; ‘’ İŞ YERi BiNA VE EKLENTiLERiNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLiK ÖNLEMLERiNE iLiŞKİN YÖNETMELİK ‘’ esaslarına yapılması gerekmektedir. Yönetmeliğin ; ‘’ İKİNCİ BÖLÜM İş verenlerin Yükümlülükleri Genel Şartlar MADDE 5 – (1) İş veren, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için; a)Ek-1’de belirtilen asgari sağlık ve güvenlik şartlarını yerine getirir. e) İş yeri bina ve eklentilerinde yeterli aydınlatma, havalandırma ve termal konfor şartlarını sağlar. ‘’ DEMEKTEDİR. 2

3 İŞ YERLERİNDE AYDINLATMA EK-1 İŞ YERi BiNA VE EKLENTiLERiNDE UYGULANACAK ASGARi SAĞLIK VE GÜVENLiK ŞARTLARI Aydınlatma 22 – İş yerlerinin gün ışığıyla yeter derecede aydınlatılmış olması esastır. İşin konusu veya iİş yerinin inşa tarzı nedeniyle gün ışığından yeterince yararlanılamayan hallerde yahut gece çalışmalarında, suni ışıkla uygun ve yeterli aydınlatma sağlanır. İş yerlerinin aydınlatmasında TS EN 12464-1: 2013; TS EN 12464-1.2011: 2012; standartları esas alınır. 23 - Çalışma mahalleri ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemleri, çalışanlar için kaza riski oluşturmayacak türde olur ve uygun şekilde yerleştirilir. 24 - Aydınlatma sisteminin devre dışı kalmasının çalışanlar için risk oluşturabileceği yerlerde yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi bulunur. DEMEKTEDİR. 3

4 İŞ YERLERİNDE AYDINLATMA TS EN 12464-1 21 ŞUBAT 2013 IŞIK AYDINLATMA ÇALIŞMA YERLERİNİN AYDINLATILMASI ( KAPALI ÇALIŞMA ALANLARI) yönetmelikte geçen önemli mehazdır. Mehazın ; Giriş : Yeterli ve uygun aydınlatma kişilerin görsel işleri etkili ve hatasız yapmasını mümkün kılar. Görünürlük ve rahatlık derecesine gerek duyulan çalışma yerlerinin birçoğu faaliyetin çeşidi ve süresi ile idare edilir. Standardın tüm maddelerinin, özel kurallar aydınlatma özellikleri planında (Madde 5’e bakılmalıdır) çizelge haline getirilmiş olsa da izlenmesi önemlidir. Kapsam : Bu standart kapalı çalışma alanlarındaki kişiler için normal görebilen (görsel) kişilerin görme rahatlığı ve performans ihtiyaçlarını karşılayan aydınlatma kurallarını kapsar. Gösterim Ekran Cihazı (DSE) dahil tüm genel görsel işler dikkate alınır. Bu standart birçok kapalı alan çalışma yeri ve bunların ilişkili alanları için aydınlatma çözümlerini, aydınlatmanın niceliği ve niteliği bakımından belirler. Ek olarak iyi aydınlatma uygulaması için tavsiyeler de verilmektedir. 4

5 Bu standartda tarif edilen aydınlatma kuralları, güvenlik kurallarını genellikle karşılasa da çalışan işçilerin güvenliği ve sağlığı ile ilgili aydınlatma kurallarını belirtmez ve EC anlaşması Madde 153’ün uygulama alanına göre hazırlanmamıştır. Çalışan işçilerin güvenliği ve sağlığı bakımından aydınlatma kuralları, EC anlaşması Madde 153’e dayanan Direktiflerde, bu direktifleri uygulayan üye ülkelerin ulusal mevzuatında veya üye ülkelerin diğer ulusal mevzuatında bulunabilir. Bu standart özel çözümler sağlamadığı gibi tasarımcıların, yeni teknikleri araştırma serbestliğini veya yenilikçi cihaz kullanımını sınırlamaz. Aydınlatma gün ışığı, yapay aydınlatma veya ikisinin birleşimiyle sağlanabilir. Bu standart açık çalışma alanları ve yer altı madenciliği veya acil aydınlatma için uygulanmaz. Açık alan çalışma yerleri için EN 12464-2’ye ve Acil aydınlatma için EN 1838 ile EN 13032-3’e bakılmalıdır. İŞ YERLERİNDE AYDINLATMA 5

6 Atıf yapılan bazı dökümanlar; EN 12193 Light and lighting - Sports lighting TS EN 12193* Aydınlatma ve Işık – Spor aydınlatması EN 12464-2 Light and lighting - Lighting of work places - Part 2: Outdoor work places EN 12665 Light and lighting - Basic terms and criteria for specifying lighting Requirements TS EN 12665* Işık ve Aydınlatma –Aydınlatma kurallarını belirleyen temel tarifler ve kriterler EN 13032-1 Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 1:Measurement and file format TS EN 13032-1* Işık ve Aydınlatma – Lambaların ve armatürlerin fotometrik verilerinin ölçülmesi ve sunulması – Bölüm 1:Ölçme ve dosya biçimi EN 13032-2 Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 2:Presentation of data for indoor and outdoor work places TS EN 13032-2* Işık ve Aydınlatma –Lambaların ve armatürlerin fotometrik verilerinin ölçülmesi ve sunulması – Bölüm 1: İç ve dış mekan iş yerleri için verilerin sunulması İŞ YERLERİNDE AYDINLATMA 6

7 EN 15193 Energy performance of buildings -Energy requirements for lighting TS EN 15193* Binalarda enerji performansı –Aydınlatma için enerji özellikleri EN ISO 9241-307 Ergonomics of human-system interaction - Part 307: Analysis and compliance test methods for electronic visual displays (ISO 9241-307:2008) TS EN ISO 9241- 307* İnsan- sistem etkileşmesi ergonomiği – Bölüm 307: Elektronik görsel görüntüleme için analiz ve uygunluk deney metotları EN ISO 9680:2007 Dentistry - Operating lights (ISO 9680:2007) TS EN ISO 9680* Dişçilik – Diş hekimi çalışma ışığı ISO 3864-1 Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Part 1: Design principles for safety signs in workplaces and public areas TS ISO 3864-1 Grafik semboller – Emniyet ile ilgili renk ve işaretler – Bölüm 1: İş yerleri ve halka açık alanlardaki emniyet işaretleri için tasarım prensipleri dir. İŞ YERLERİNDE AYDINLATMA 7

8 Aydınlatma şiddeti (luminance): Bir yüzeye düsen ışık miktarına (ışık akısı yoğunluğu )aydınlatma şiddeti denir. Aydınlatma siddetinin birimi lükstür. lm/m2 = lx 1 lüks = 1 lümen/ m2 (lümen lüminesans akı birimidir) Aydınlatma şiddeti acık havada gündüzleri 2.000-100.000 lüks arasında, geceleri ise 50-500 lüks arasında değişmektedir. Luminesans: Luminesans bir yuzey tarafından yansıyan ya da emilen ısık miktarıdır. Birimi Kandela (cd) / m2’dir. Duvarlar, mobilya ve diğer nesnelerde görünen ışık bu yüzeylerin yansıtma ve absorbe etme özelliğine bağlıdır. Yansıtma oranı (Reflectance): Farklı yüzeyler gelen ışığı farklı büyüklülerde absorbe eder. Koyu renk bir yüzey acık renk bir yüzeye göre daha fazla ışık absorbe eder, yani daha az ışık yansıtır. Yansıtma oranı yansıyan ışığın gelen ışığa oranıdır. Aydınlık şiddeti ve luminesans değerleri ile yansıtma oranı hesaplanabilir. Yansıtma oranı (%)= (Luminesans/Aydınlatma Siddeti)* п * 100 Aydınlanma dağılımında etkili olan yüzeylerin yansıma oranları TS EN 12464 nolu standartta verilmiştir. 8

9 9 Aydınlık Düzeyi : lx Bir yüzeydeki ışık akısı yoğunluğudur. lm/m2 = lx

10 AYDINLATMA NİCELİKLERİ 10

11 IŞIK ŞİDDETİ: cd 11 “İnsan gözünün görebildiği oranda, ışığın o yöndeki büyüklüğüdür α

12 İŞ YERLERİNDE AYDINLATMA Aydınlatma tasarımı kriterleri Aydınlık çevre İyi aydınlatma uygulaması için gerekli aydınlatma yoğunluğuna ilaveten nitel ve nicel ihtiyaçların sağlanması esastır. Aydınlatma kuralları üç temel insan ihtiyacının sağlanmasıyla belirlenir: - İşçilerin kendilerini iyi hissedecekleri görme rahatlığı; dolayısıyla yüksek bir verimlilik seviyesine de katkı, - İşçilerin zor koşullar ve uzun periyotlar esnasında bile görsel işlerini yürütebil dikleri görme performansı, - Güvenlik. Yapay ışık ve gün ışığına bağlı olarak aydınlık çevreyi belirleyen ana parametreler şunlardır: - Işık yoğunluğu dağılımı, - Aydınlatma yoğunluğu, - Işığın doğrusallığı, iç alan boşluğunda aydınlatma, - Işığın çeşitliliği (ışığın seviyeleri ve rengi), - ışığın renkli görünmesi ve renk görüntüsü, - Göz kamaşması, - Titreme. 12

13 13 VERİMLİLİK: lm/W Etkinlik Faktörü = LAMBA TİPVERİMLİLİK (lm/W) RENK SICAKLIĞI (K) RENK GERİ VERİM İNDİSİ (CRI) ÖMRÜ (SAAT) Akkor lamba152700951000-2000 Tungusten Halojen lamba 203000952000-4000 Floresan lamba, T8 803000-65008515.000-20.000 Yüksek basınçlı Sodyum lamba 11030007510.000-20.000 Alçak basınçlı Sodyum lamba 1602000-15.000 Yüksek basınçlı Civa lamba553750454000-10.000 Metal Halide lamba 904500706000-20.000 Beyaz LED8590008050.000-60.000

14 14 ETKİNLİK FAKTÖRÜ

15 15 RENKSEL GERİ VERİM T840 Floresan Metal Halide Akkor Lamba

16 İŞ YERLERİNDE AYDINLATMA Işık yoğunluğu dağılımı İyi dengelenmiş bir ışık yoğunluğu dağılımı yaratmak için tüm yüzeylerin ışık yoğunlukları göz önüne alınmalıdır ve yüzeylerdeki yansıma ve aydınlatma yoğunluğu ile belirlenir. Loşluktan kaçınmak ve binalardaki kişilerin adaptasyon seviyeleri ve rahatını arttırmak için özellikle duvarlar ve tavan olmak üzere parlak iç kısım yüzeyleri tercih edilmelidir. Aydınlatma tasarımcısı iç kısım yüzeyleri için aşağıdaki yönlendirmeye dayanarak uygun yansımayı ve aydınlatma yoğunluğu değerlerini seçmelidir. Yüzeylerin yansıtıcılığı İç kısımdaki başlıca yüzeyler için faydalı yansıtıcılık aralıkları şöyledir: - Tavan: 0,7’den 0,9’a - Duvarlar: 0,5’ten 0,8’e - Zemin: 0,2’den 0,4’e Not - Başlıca nesnelerin (mobilya benzeri, düzenek vb.) yansıtıcılığı 0,2 – 0,7 aralığında olmalıdır. 16

17 İŞ YERLERİNDE AYDINLATMA Aydınlatma yoğunluğu İş alanı ile çevreleme alanındaki aydınlatma yoğunluğu ve dağılımı bir kişinin görsel bir işi çabuk, güvenli ve rahatça algılayıp sürdürebilmesinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu standard’ta belirlenen tüm aydınlatma yoğunluğu değerleri sürdürülen aydınlatma yoğunluklarıdır ve görme rahatlığı ve performans ihtiyaçlarını hesaba katar. Yakın çevreleyen alanların aydınlatma yoğunlukları İş alanı etrafındaki aydınlatma yoğunluklarında mekana bağlı büyük değişimler görsel stres ve rahatsızlığa yol açabilir. Yakın çevreleyen alanların aydınlatma yoğunluğu iş alanının aydınlatma yoğunluğuyla ilişkili olmalı ve görüş sahasında iyi dengelenmiş bir ışık yoğunluğu dağılımı sağlamalıdır. İş alanındaki aydınlatma yoğunluğuna ilave olarak aydınlatma ya yeterli uyum ışık yoğunluğunu sağlamalıdır. Yakın çevreleyen alanın boyutu ve konumu belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.. 17

18 İŞ YERLERİNDE AYDINLATMA Arka plandaki aydınlatma yoğunluğu Kapalı alan çalışma yerlerinde, özelikle gün ışığından mahrum olanlarda, aktif ve dolu iş alanını çevreleyen alanını büyük bir bölümü aydınlatılmalıdır. “Arka plan alanı” olarak bilinen bu alan boşluk sınırları içinde yakın çevreleyen alana komşu en az 3 m genişliğinde bir bant olmalıdır ve yakın çevreleyen alan değerinin 1/3’ünde sürdürülen aydınlatma yoğunluğu ile aydınlatılmalıdır. Arka plan alanının boyutu ve konumu belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. Aydınlatma yoğunluğu tekdüzeliği İş alanında aydınlatma yoğunluğu tekdüzeliği (Uo) çizelgelerde verilen asgari tekdüzelik değerlerinden az olmamalıdır. Yapay aydınlatmadan veya çatı pencerelerinden aydınlatma için aydınlatma yoğunluğu tekdüzeliği: - Yakın çevreleyen alanda Uo ≥ 0,40 olmalıdır, - Arka plan alanında Uo ≥ 0,10 olmalıdır. 18

19 İŞ YERLERİNDE AYDINLATMA Göz kamaşması Görüş alanı içindeki yanan yüzeyler, aydınlatma armatürlerinin bölümleri, pencereler ve/veya çatı pencereleri gibi parlak alanlar tarafından üretilen algıdır. Hatalardan, yorgunluktan ve kazalardan kaçınmak için göz kamaşması sınırlandırılmalıdır. Göz kamaşmasıyla, rahatsız edici kamaşma veya fizyolojik kamaşma olarak karşılaşılabilir. Göz kamaşmasına karşı siperleme Parlak ışık kaynakları göz kamaşmasına sebep olabilir ve nesnelerin görüntüsünü bozabilir. Bu durumdan uygun lamba ve çatı penceresi siperlemesi veya pencerelerden gelen parlak gün ışığının uygun şekilde karartılması yapılmalıdır. 19

20 20 KAMAŞMA (Adaptasyon ) Rahatsız Edici Doğrudan Olmayan Doğrudan

21 İŞ YERLERİNDE AYDINLATMA İç kısım boşluklarda aydınlatma İş alanı aydınlatmasına ilave olarak, İyi görsel iletişim ve bir boşluktaki nesneleri tanıma maksadıyla kişilerin tarafından kullanılan boş hacimlerin veya çalıştığı boş alanın aydınlatılmasını gerektirir. Görsel işlerin doğrusal aydınlatması Özel bir yönden gelen aydınlatma, bir görsel işin görünürlüğünü arttırarak ve işin yapılmasını kolaylaştırarak, işteki detayları ortaya çıkarabilir. İstemeden yapılan gizleme yansımaları ve yansıyan göz kamaşmasından kaçınılmalıdır. Görsel işe engel olan keskin gölgelerden kaçınılmalıdır. Fakat bazı gölgeler işin görünürlüğünü artırmaya yardım eder. 21

22 22

23 İŞ YERLERİNDE AYDINLATMA Renk görünüşleri (Işığın Renk Sıcaklığı (Colour Appearance)): Bir beyaza yakın lambanın veya gönderilen gün ışığının renk kalitesi iki nitelikle karakterize edilir: - ışığın renk görünümü, - nesneler ve kişilerin renk görünümünü etkileyen renkli görünme yetenekleri Bu iki nitelik ayrı ayrı göz önünde bulundurulmalıdır. Bir lambanın renk görünümü, yayılan ışığın görünen rengini (kromatiklik) ifade eder. Renk görünümü, yakın renk sıcaklığıyla (TCP) nitelendirilir. Renk görünümü seçimi bir psikoloji, estetik ve doğal olarak kabul edilenin ne olduğu dikkate alınarak yapılmalıdır. Renk görünümü aydınlatma yoğunluğu seviyesine, odanın ve eşyaların renklerine, çevre ortamına ve uygulamaya bağlıdır. Soğuk ortamlarda daha sıcak bir renk görünümü tercih edilirken sıcak ortamlarda genellikle daha soğuk bir renk görünümü tercih edilir. 23

24 İŞ YERLERİNDE AYDINLATMA 24 Işığın renk sıcaklığı sıcak, orta ve soğuk olarak üçe ayrılmaktadır. Işığın tayfsal kompozisyonu göz önüne alındığında “sıcak” ışık daha fazla kırmızı ışık bileşenlerinden oluşmaktadır ve bir çok insan tarafından huzurlu ve konforlu bulunmaktadır. “Orta” ışık tayfsal kompozisyonda daha az kırmızı ışık bileşenlerinden oluşmakta ve daha soğuk ve beyaz görünmektedir. “Soğuk” ışık tayfsal kompozisyonda en az kırmızı ışık bileşeni içeren ışıktır ve 1000 lüksün altında çok soğuk ve rahatsız edici gözükmektedir. Işığın renk sıcaklığı secimi daha çok psikolojik ve estetik bir konudur. TS EN 12464 nolu standartta ışığın rengi, rengin sıcaklığı ile tanımlanmıştır.

25 RENK SICAKLIĞI 25 CCT(K): Sıcak 5300 Soğuk.

26 26 Aydınlatma şiddeti ve iş yerindeki dağılımının çalışanın görsel bir işi ne kadar hızlı, güvenli ve rahat algılayıp gerçekleştirdiğinde büyük bir etkisi vardır. Aydınlatma şiddeti arttıkça yapılan işin ince detaylarının fark edilmesi o kadar kolay olmaktadır. Bu konuda yapılan çalışmalar, yüksek aydınlatma şiddetinin konsantrasyon ve motivasyonunun artmasına ve bunun çalışanın performansının %50 oranında artmasına sebep olduğunu göstermektedir. Çalışanın hata yapma oranı azaldığı için, yüksek aydınlatma şiddeti olan işyerlerinde iş kazaları da azalmaktadır. İş kazalarının büyük bir oranı aydınlatma şiddetinin 200 lüks den az olduğu işyerlerinde gerçekleşmektedir. İş yerinde Aydınlatma ve İş Kazaları

27 27 Amerikan Ulusal Guvenlik Konseyinin raporuna göre ; Kötü aydınlatma tüm iş kazalarının %5’inin sebebidir ve bu oran kötü aydınlatma dan kaynaklanan göz yorgunluğu ile birlikte değerlendirildiğinde iş kazalarının %20’sine ulaşmaktadır. 1950’lerde Amerika’da ağır sanayi endüstrisinde bir fabrikada aydınlatma alanında yapılan iyileştirme çalışmaları iş kazaları ve aydınlatma arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Bu çalışmada fabrikadaki montaj hattında aydınlatma şiddetinin 200 lükse yükseltilmesinden sonra kaza oranında %32’lik bir düşüş sağlanmıştır. Bir sonraki adım olarak kontrastı azaltmak ve daha dengeli bir aydınlatma sağlamak için duvarlar ve tavan açık renge boyanmıştır. Bunun sonucunda kaza oranında ek olarak %16,5’luk bir azalma gözlenmiştir. Benzer çalışmalar İngiltere ve Fransa’da yapılmış ve özellikle tersaneler, dokum sanayi, büyük montaj hatları ve atölyelerde iş kazalarında büyük azalma gözlenmiştir. İş yerinde Aydınlatma ve İş Kazaları

28 28 İş yerlerinde aydınlatmada yapılan iyileştirmelerden sonra verimliliğin arttığına dair bir çok çalışma bulunmaktadır. Bu artış, isin görsel açıdan daha hızlı yapılması seklinde olan direkt etki ve göz yorgunluğun azaltılması seklinde olan dolaylı etkiden kaynaklanmaktadır. Yapılan bir çalışmada başlangıçta 100 lüksten az aydınlatma şiddetine sahip 15 işyerinde aydınlatma şiddetindeki artış sonucunda verimlilikte %4 - %35 oranında artış gözlenmiştir. Amerika’da pamuk eğirme fabrikasında yapılan başka bir çalışmada ise aydınlatma şiddeti 170 lüks' den 340 lükse çıkarıldığında üretim %5 oranında artmış ve aynı zamanda hatalı üretim çok büyük ölçüde azalmıştır. Sonuç olarak toplam maliyet %27,5 oranında azalmıştır. Bu sonuçlar yönetimi aydınlatma alanında daha fazla iyileştirmeye sevk ederek aydınlatma şiddeti 750 lükse çıkarılmıştır. Bunun sonucunda ise üretim başlangıç değerine göre %10,5 artmış ve hatalı ürünlerden kaynaklanan maliyet %40 oranında azalmıştır.. İş yerinde Aydınlatma ve Verimlilik

29 29 Aydınlatma şiddeti ve verimlilik bir noktaya kadar doğru orantılı olmakla beraber 1000 lüksün üzerindeki aydınlatmalarda yansımalar, koyu gölgeler aşırı kontrast ve göz kamaşması oluşumu nedeniyle bu değerin üzerindeki aydınlatma şiddetinin olumsuz etkilere sebep olduğu bilinmektedir. Çalışanların en çok tercih ettiği aydınlatma şiddeti değeri 400-850 lüks arasında olduğu tespit edilmiştir. İş yerinde Aydınlatma ve Verimlilik

30 30 - TS EN 12464-1 ŞUBAT 2013 IŞIK AYDINLATMA ÇALIŞMA YERLERİNİN AYDINLATILMASI ( KAPALI ÇALIŞMA ALANLARI) eklerinde bulunan bazı iş yerlerine ait aydınlatma değerlerini gösterir çizelgeler aşağıdaki slaytlarda örnekleme olarak gösterilmiştir.

31 31 Lx= lüks - aydınlık şiddeti birimi, UGRL= (Unified Glare Rating) = Birleşik kamaşma(parlaklıktan dolayı gözün kamaşması manasında) oranı, U0= Toplam homojenlik ( Işığın homojen-eşit şekilde yayılma oranı) Ra= (CRI diye de geçer. ) Renksel geriverim indisi. Işığın rengine göre cisimlerin renk skalasının belirlenmesine yarar. Teknik terimlerin anlamları

32 32 Tablo 5.1 — Bina içlerinde dolaşım bölgeleri Ref. No.Alan – Görev – Aktivite TürleriIxUGRLU0RaÖzel Durumlar 5.1.1 Koridor ve dolaşım alanları100280,440 Zemin düzeyinde aydınlatma. Ra ve UGR, komşu alanlar için birbirlerine yakındır. Eğer güzergah boyunca gölge yaratabilecek herhangi bir araç (ya da engel) varsa 150 Ix. Giriş ve çıkışların aydınlatıl- masında, gündüz ve geceye bağlı olarak, iç ve dış mekanlar arasındaki ani değişikliklerden kaçınmak üzere ışık geçiş bölgeleri oluşturulmalıdır. Işıklandırma, cadde ve sokaklardaki sürücü ve yayaların gözlerini almayacak parlaklıkta yapılmalıdır.. 5.1.2 Merdiven, yürüme bantları ve asansörler 100250,440Eşiklerde daha belirgin kontrastlar, uygulanmalıdır. 5.1.3 Asansör girişleri100250,4 40Asansör kapısı önündeki ışık düzeyi en az Em = 200 Ix, olmalı. 5.1.4 Yükleme rampaları150250,4 40

33 33

34 34

35 35 Tablo 5.2 — Bina içindeki dinlenme alanları, lavabo ve ilk yardım alanları vb gibi genel alanlar Ref. no. 5.2.1Alan – Görev – Aktivite Türleri Ix UGRL U0 Ra Özel Durumlar Kantin, kafetarya vb.200 22 0,4 80 5.2.2 5.2.3Bekleme odaları100 22 0,4 80 Fiziksel eksersiz salonları 30022 0,4 80 5.2.4Tuvalet, banyo, duş ve giysi değiştirme odaları 200250,480Eğer tuvalet kabinleri tamamıyla kapalı ise her kabin için bu değerler sağlanmalıdır. 5.2.5Revir odaları500190,680 5.2.6Tıbbi müdahale merkezleri 500 16 0,6 90 4 000 K < TCp < 5 000 K

36 36

37 37

38 38

39 39 Tablo 5.3 — Bina içindeki kontrol odaları benzeri alanlar 5.3.1Operasyon yönetim ya da kumanda odaları 200 25 0,4 60 5.3.2Teleks, posta dağıtım ve santral odaları (Muhaberat 500 19 0,6 80 odaları) Tablo 5.4 — Bina içindeki kontrol odaları benzeri alanlar Ref. no.Alan – Görev – Aktivite Türleri Ekipman muhafaza ve depolama alanları Paketleme alanları Ix UGRL U0 Ra Özel Durumlar 5.4.1100 25 0,4 60 Eğer bu alanlar sürekli muhafaza için kullanılıyorsa lx=200 Iümen. 5.4.2300 25 0,6 60

40 40

41 41

42 42

43 43 Tablo 5.12 — Gıda ile ilgili endüstriyel aktiviteler ve el sanatları Ref. no.Alan – Görev – Aktivite TürleriIxUG RL U0RaÖzel Durumlar 5.12.1 5.12.2- bira ve malt sanayi ile ilgili200250,480 - temizlenmesi, elenmesi, soyulması, varile basılması, yıkanması ile ilgili - korumalı pişirme ve çukulata imalatı ile ilgili iş istasyonları ve bölgeler; - şeker fabrikalarına ilişkin alanlar; - tütün mamüllerinin kurutulması ve fermantasyon mahzenlerinde fermente edilen ürünlerle ile ilgili iş istasyonları ve bölgeler Ürünlerin öğütülmesi, karıştırılması, yıkanması, tasnif ve paketlenmesi ile ilgili alanlar 300250,680 5.12.3Mezbaha, kasap, mandıra ve şeker rafnerilerindeki fltreleme işlemleri ile ilgili iş istasyonları 500250,680 5.12.4Sebze ve meyvelerin kesme ve tasnif ile ilgili işlemlerin yapıldığı alanlar 300250,680 5.12.5Şarküteri ürünleri imalatı, mutfak işleri, puro ve sigara imalatı ile ilgili iş istasyonları 500220,680 5.12.6Dekorasyon, tasnif, budama, şişeleme, ürün control v bile ilgili iş istasyonları ve bölgeler 500220,680 5.12.7Laboratuvarlar500 190,680 5.12.8Renk ayırma1 000 160,7904 000 K < TCp < 6 500 K

44 44 Ref. no.Alan – Görev – Aktivite TürleriIx UGRLU0RaÖzel Durumlar 5.23.1İşleme amaçlı gelen balyanın açıldığı ve yıkandığı iş istasyonları 200250,660 5.23.2Çırçır işleme, yıkama, ütüleme, patron çıkarma işlemi, çizim, penye, boyutlandırma, şablon kesme, ön-iplik, jüt ve kenevir iplikleme işlemleri 300220,680 5.23.3İplik çekme, sarma, dolama, bobinleme 500220,680Stroskopik etkiler engellenmeli. 5.23.4 5.23.5 5.23.6 Çözgü, örme, örgü motifeme, dokuma Teyelleme, dikiş, ilmek açma, ince örme El tasarımı, çizim teknikleri Bitirme, boyama, apre 500 220,680Stroskopik etkiler engellenmeli 750 220,780 750 220,7904 000 K < TCp < 6 500 K 5.23.7500 220,680 5.23.8Kurutma odası100 280,460 5.23.9Otomatik kumaş baskı500 250,680 5.23.10 5.23.11 5.23.12 5.23.13 Nope, toplama, kırpma1 000 190,780 Kumaş control ve renk inceleme Gizli (görünmez) tamir (örme) Şapka imalatı 1 000 160,7904 000 K < TCp < 6 500 K 1 500 190,7904 000 K < TCp < 6 500 K 500220,680 Çizelge 5.23 - Endüstriyel faaliyetler ve zanaatlar – Tekstil imalatı ve işlenmesi

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50 Tablo 5.26 — Ofisler Ref. no.Alan – Görev – Aktivite Türleri IxUGRLU0 Ra Özel durumlar 5.26.1Dosya ve fotokopi odaları vb.300190,4 80 5.26.2Yazma, tape, okuma ve veri işleme 500190,6 80 DSE-work, 4.9.’a bak 5.26.3Teknik çizim750160,7 80 5.26.4CAD çalışma birimleri500190,6 80 DSE-work, 4.9.’a bak 5.26.5Konferans ve toplantı salonları 500190,6 80 Işıklandırma kontrol edilebilir olmalı. 5.26.6Resepsiyon masası300220,6 80 5.26.7Arşivler200250,4 80

51 51

52 52

53 53

54 54 Tablo 5.29 —Halka açık yerler – restoran ve oteller Ref. no.Alan – Görev – Aktivite TürleriIx UGRL U0 Ra Özel Durumlar 5.29.1Resepsiyon/kabul masalaı ve taşıma üniteleri 300220,6 80 5.29.2Mutfak500220,6 80 Mutfak ve restoran arasında bir ara geçiş bölümü olmalıdır. 5.29.3Restoran, yemek salonu, etkinlik odaları,dinlenme salonu ve lobiler ---80 Işıklandırma, ortama uygun bir atmosfer yaratacak biçimde seçilmelidir. 5.29.4Self-servis restoranlar200220,4 5.29.5Büfeler300220,680 5.29.6Konferans salonları500190,6 80 Kontrol edilebilir bir ışık sistemi olmalıdır. 5.29.7Koridorlar100 25 0,4 80 Gece boyunca uygun karanlıkta olmalıdır.

55 55

56 56

57 57

58 58 Tablo 5.34— Kamu binaları – kamuya açık kapalı park alanları Ref. no.Alan – Görev – Aktivite Türleri IxUG RL U0RaÖzel Durumlar 5.34.1Gün boyunca rampa giriş ve çıkışları 300250,4401. Zemin seviyesinde aydınlatma. 2. Güvenlik renkleri belirlenmeli. 5.34.2Gece boyunca rampa giriş ve çıkışları 75250,4401. Zemin seviyesinde aydınlatma. 2. Güvenlik renkleri belirlenmeli. 5.34.3Trafk güzergahı75250,4401. Zemin seviyesinde aydınlatma. 2. Güvenlik renkleri belirlenmeli. 5.34.4Park alanı75 0,4401. Zemin seviyesinde aydınlatma. 2. Güvenlik renkleri belirlenmeli. 3. İnsan yüzlerini tanıyabilecek kadar yukardan aydınlatma güvenlik duygusu sağlar. 5.34.5Bilet ofsi300190,6801. Camlardan ışık yansıması engellenmelidir. 2. Bilet ofsinin içindeki ışıklandırmanın sürücülerin gözlerini alması engellenmelidir. Tablo 5.35 — Eğitim/öğretim amaçlı binalar – yuva ve kreşler Ref. no.Alan – Görev – Aktivite Türleri IxUG RL U0RaÖzel Durumlar 5.35.1Oyun odaları300220,480Dikkatlerini dağıtmamak için görüş yönlerinde yüksek ışıklandırmadan kaçınılmalıdır. 5.35.2Bakım odaları300220,480Dikkatlerini dağıtmamak için görüş yönlerinde yüksek ışıklandırmadan kaçınılmalıdır 5.35.3Etkinlik odaları300190,680

59 59 Standart, kötü bir Türkçe ile çevrilmiştir. Bazı hususların anlatılması ve anlaşılmasında zorluklar bulunmakla birlikte kapalı alanların aydınlatma niteliklerini ayrıntılı olarak belirlemiştir. İş yeri ve, iş yeri içindeki boş alanların aydınlatılmasının önemi vurgulanmak tadır. İş yeri aydınlatmasının bilimsel olarak yapılması ve bu verilere denetlenmesinin yapılması gereklidir.

60 60 TEŞEKKÜR EDERİZ.


"İŞ YERLERİNDE AYDINLATMA TAKDİM GRUBU ÖZDENER GÜLERYÜZ RATIP ÜRESİNLER OKAN AYNA MEHAZLAR : - İŞ YERi BiNA VE EKLENTiLERiNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLiK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları