Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ortaçağ Kenti & Endüstri Kenti

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ortaçağ Kenti & Endüstri Kenti"— Sunum transkripti:

1 Ortaçağ Kenti & Endüstri Kenti

2

3 Roma’nın Bozuluşu ve Ortaçağ
5.yy-10.yy. Ortaçağ dönemi Avrupa’da. Roma İmp. Coğrafyasında homojen bir ekonomik yapı yok: Ren ve Tuna ötesi farklı Roma’dan. Bu bölgelerde sıklıkla değiştirilen tarla alanları var. Büyük ölçüde hayvancılık var: Mera iht. Gerçek anlamda yerleşik yaşam yok: Germenler Bu toplumlar, siyasi birlikten yoksun olduklarından, sürekli çatışma içinde. Bu bölgeler, Roma tarımının işgücü için potansiyel esir coğrafyası.

4 Hem ekon. Refah, hem barış ortamı nedeniyle Roma, doğal çekim merkezi.
Bu çekim, hem sıradan göçler için hem de saldırılar için geçerli. Bu çoğrafya ve kavimleri, Asya’dan gelen göçebe kavimler de sıkıştırmakta ve Roma’ya doğru sürüklemekte. Doğu’da Pers mirası Sasani idaresi ikle canlanmakta ve İmp. Doğu kanadı yıpranmakta. Böylece içte ayrılıkçı hareketler, dışta istilalarla karşı karşıya bir Roma.

5 Roma ve Diğer Kentler Roma: Zengin ve kültürlü
Diğer Kentler: Yarı barbar, fakir Şair Vergilius: «Roma, Cupreus’a (selvi ağacı), diğer şehirler ise Viburnum’a (yol kenarlarında çit olarak yetişen bir bitki) benziyor». Latince «urbs=kent», «Urbs=Roma», «Urbanitas= Romalıları diğer kentlerdekilerden ayıran zarafet».

6 Roma’da Bozulan Köy&Kent İlişkileri
Helen İmp. Toprağa yerleşik kölelik kurumu. Roma’da benzer durum: Kolon Neden? Roma’nın barbarlarla mücadelesinde köylülerin ağır mükellef. Vergi, askerlik... Köylülerin kentlere göçü, dağa, çöle kaçması, eşkiyalık yapması. = Kentlerin artan nüfusu, işsiz-güçsüzlerin artışı, bozulan tarım yapısı Tedbir= işsiz-güçsüzler, dilencilerin zorla çalıştırılması, serbest sözleşme ile kiracı ol. Çalışan köylülerin toprağı terkedemiyecek bir statüye bağlanması (kolon)

7 Kolon sistemi, çiftçiyi Ortaçağ serfi gibi toprağa bağlı, onu istediğinde terkedemeyen bir konuma getirmiştir. Romal zengin beyler, elllerine geçirdikleri arazi ve kolonların baştan toptan vergisini ödedikleri için bağımsız görüyorlardı kend. Eskiden mamur Roma, dış akınlar nedeniyle yakılıp-yıkılmaya başladığından, yeni Roma, yıkıntı taşlarından alelacele örülen duvarlar arkasında hektalık bir alana ve 4-5 bin kişiyi barındırabilecek küçük kalelerin içine hapsoldu. Kırsaldaki eski zengin villalar da taştan duvarlı kulelerle donamış şatolara dönüşmeye başlamıştı. 476’da çöktüğünde Roma’da vaziyet-i umumiye budur.

8 Ortaçağ Roma sonlarında kurulan yarı feodal toprak ilişkileri, bu dönemde en uygun dönemini bulmuştur. İstilacı kavim şefleri, eski Roma zenginleri, idari ve mali imtiyaz sahibi hakim ve aristokrat sınıfın ort. çıkışı Köylülerin senyörlerin tebaası oluşu,himaye ve tabiyet esası=sosyal ve ekonomik parçalanmanın temelleri. Bu dönemde bazı Avrupa yörelerinin Akdeniz Havzası ile ilişkileri sürmektedir. Bu dönemde Avrupa için en önemli olay, ani bir örgütlenme ile İslamiyet’in ort. çıkması., Akdeniz’in Doğu ve Batı sahillerini egemenl. altına almasıdır. Böylece Akdeniz’le ilişki hal. Yörelerinin Doğu ve dünya ile ticareti sona erdirildi.

9 Avrupa’yı bir dengeye bağlayan bu ticari yaşam bağlarının koparılması, onu kendi içine kapattı ve derin bir bünye değişikliği yarattı. Nüfusu besleyecek yetmediğinden, tek oragnize güç olan kilise desteği ile bataklı ve ormanlıklar açılmaya başlandı. Bu alanları ekip biçmek için çiftçiler ve asker olmayan köylüler toprağa bağlanarak serfleştirildi. Böylece hiyerarşik bir bağla, tabandan tavana herkes bir üste bağlandı. Bu hiy. Örgütlenme=Feudus (hizmet)- feodalite.

10 751 sonrası atın savaş değil, ekonomi için araç ol
751 sonrası atın savaş değil, ekonomi için araç ol. Kullanımı=verim artışı=fenni hayvancılık, sebzecilik. Bu gelişmelerin yeni zenaatları doğurması=Görece rahatlama Avrupa’nın önceki sınır Ren üzerinden İskandinavya’ya doğru gelişme göstermesi. Bu dönemde (9.yy) senyör ve beylerin kendilerine uzak yerlerden getirttikleri alet,edevat vs. ihtiyaçları dışında «ticaret» yok. Zirai toplum özell. baskın. Ancak XI. Yy. Da taımdaki atılım başka bir değişkeni doğurdu. Ren boyundaki eski sınır kentlerinin canlanması. Yanısıra Orta ve Kuzey İtalya’da kent devletlerinin doğuşu. Bu kentlerin ort. Çıkışında köylü yok.

11 Kuzey Avr. İse XI. Yy. Kırsal bölge ahalisi ile fakir şövalyeler Polonya&Bohemya civarına istilacı göçe başlamıştır. K. Avrupanın zenginleşen tarımı sonradan manifaktürü artırmış, artan kumaş üretimi «özgür kent» statüsünü doğurmuştur. Kaçanlar, zenginleşen bu bölgelerde konan ağır vergilerden kaçıştır. Ağır vergilere rağmen güçlenen kent tüccarları «Hansa Verein» alı birlik kurdular. Bu dönemde Carolum Magnus’un(Büyük Şalr-Şarlman) imparatorluğu da çözülmektedir (Roma-Cermen İmp.=Kutsal Roma İmp.) Hansa, önceleri bir tüccar birliği iken sonradan kentlerin üye olduğu bir birlik haline geldi.

12 Bunlar, ticaret yapmakla birlikte, kırsalın aleyhine davrandıklarından, tarım baltalandı.
Tarımın bozulmasıyla, Avrupa’daki «ticaret kenti» formu da devrini kapattı. Bunlar, Weber’in tipolojisindeki ticaret kentleridir. XV. yy itibaren eski duvarlar içinde artan ve sıkışan nüfus nedeniyle, Cenova, Edinburg, Paris gibi kentlerde 5,6, 8, 10 katlı binalar görünmeye başladı.

13 Ortaçağ (Kale) Kentleri (5.-10.yy.)
Feodalizmin etkileri İstihkam ve yönetim merkezleri olarak kentler Kale kentler

14 Ortaçağ Kentleri Akdeniz çevresinde İslam Kenti’nin yükselişi
Ticaretin yeniden önem kazanması (10. yy.) Haçlı Seferleri, Doğu-Batı arası ilişkilerin gelişmesi, ticaret merkezi kentlerin ortaya çıkışı Floransa, Venedik, Cenova Kiev, Novgorod, Moskova

15 Ortaçağ’ın Sonları ve Kent
Avrupa’nın deniz kıyısı kentlerinin gelişmesi Ticaret ve zanaat= Burjuvazi Komünler ve kentlerin büyümesi, toplumsal yaşam= Fransız İhtilali Burjuvazinin hakimiyeti+Üretim artışı= Endüstri Devrimi (Burjuvazinin baskınlığı) Endüstri Devrimi= Kentlerin Asıl Gelişimi

16 Ticaret ve Zanaat Ticaret ve zanaat= Burjuvazi
Komünler ve kentlerin büyümesi, toplumsal yaşam= Fransız İhtilali Burjuvazinin hakimiyeti+Üretim artışı= Endüstri Devrimi

17 Endüstri Devrimi Endüstri Devrimi= Kentlerin Asıl Gelişimi
Feodalizmin çöküşü ve kırdan kente göç Eski feodal beyler=şehirli kapitalist Burjuvazi= para, mal ticareti elinde olan (yükselen) sınıf Katı kurallarla toprağa bağlı köylünün yönünü kente çevirmesi Sermaye birikimi, ticaretteki gelişmeler, kıtaların keşfi, kentlerdeki manifaktür vd. 17.yy önce hızlanan kentleşme 1830’lardan sonra fanfika üretiminin artması, ulaşımın gelişmes=kırdan kente göç akını 19. yy kadar surlarla çevrili kentlerin bu yapı özelliğinin değişmesi ve günümüz Avrupa kentlerinin ort. çıkışı Sanayi kenti&Kentleşme Çağı

18

19 Endüstri Kentleri Kırdan kente göçün hızlanması
Büyük endüstri merkezleri olarak kentler Hızlı kentleşme Kır nüfus azalıyor ve yaşlanıyor. Bununla birlikte Avrupa’da bazı bölgelerde yeni köy toplumları kurmuş başarılı bölgeler vardır. Sanayi öncesi kentler içinde küçük ve orta büyüklükteki bazı kentler özell. Koruyarak varlığını sürdürmektedir. Bunlar, metropol niteliği kazanmış kentlerle kır arasında bir denge unsuru görünümündedirler.

20 Modern Çağ Kenti 1. Bu kent, 19. yüzyılın ürünü olan endüstri kentidir. 2. Her biri kendi savunmasını gerçekleştiren “kale-kent” ortadan kalkmıştır. (Ulus-devlet yapısı nedeniyle) Savunma sadece bir kentin değil, bütün bir ülkenin savunmasına yöneliktir. 3. Kentle kır arasında ve kentteki sosyal tabakalar arasında ayrım ortadan kalkmış, evrensel oy hakkıyla herkes eşit siyasal haklara kavuşmuştur. 4. Siyasi olarak kentler sadece yerel özerkliği olan birer idari merkez durumundadır. Egemenlik hakkı yoktur. 5. Modern kentte sınıf yapısında hukuki eşitlik söz konusudur. Bununla birlikte, grup prestiji, statü ve ekonomik koşullardan kaynaklanan farklılıklar vardır ve bunlar gerilim yaratma potansiyeline sahiptirler.


"Ortaçağ Kenti & Endüstri Kenti" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları