Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğrenme-Öğretme Kuramları Dr. Şirin KARADENİZ. 1896 1889 1905 1910 1929 1938 1956 1966 1968 1969 1971 1978 1985 1990 1991 1993 Pavlov Klasik Koşullanma.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğrenme-Öğretme Kuramları Dr. Şirin KARADENİZ. 1896 1889 1905 1910 1929 1938 1956 1966 1968 1969 1971 1978 1985 1990 1991 1993 Pavlov Klasik Koşullanma."— Sunum transkripti:

1 Öğrenme-Öğretme Kuramları Dr. Şirin KARADENİZ

2 1896 1889 1905 1910 1929 1938 1956 1966 1968 1969 1971 1978 1985 1990 1991 1993 Pavlov Klasik Koşullanma Gagne Öğrenme Koşulları Modeli - 1965 Thorndike Etki Yasası Wertheimer Gestalt Kuramı Piaget Genetik EpistemolojiSkinner Edimsel Koşullanma ve Gutrie Bitişiklik Kuramı Miller Bilgi İşlem Kuramı Bruner Yapılandırmacı Kuramı ve Buluş yolu ile Öğrenme Ausubel Sunuş Yoluyla Öğrenmesi Bandura Sosyal Öğrenme KuramıDeBono Etraflı Düşünme KuramıPavio İkili Kodlama Kuramı ve Lave Durumlu Öğrenme Kuramı Bransford Bağlaşık ÖğrenmeDewey ve Eğitim: Deneyim Vygotsky Sosyal Gelişim Kuramı – 1934 Öğrenme Kuramları Kronolojisi Spiro vd.’nin Bilişsel Esneklik Kuramı

3 John Dewey ve Eğitim: Deneyim Pragmatist‘tir En önemli kitapları: –Demokrasi ve Eğitim –Okul ve Toplum Dewey eğitimde 3 eleman üzerinde durur; –Okul –Toplum –Çocuk

4 John Dewey ve Eğitim: Deneyim Okul –“Okul hayata hazırlık değil, hayatın tam kendisidir” –Okulda hayattın her yönü, problemleri, meslekler vb… olmalıdır. –Bu yönleri içeren farklı dersler ile olmalıdır. Toplum –Toplumsal olayları gözlemleme ve üzerinde düşünme –Okul toplumu yansıtan bir topluluktur. Çocuk –Çocuk güneştir-merkezdir, öğretmen, araç-gereçler bunun etrafındadır. –Yaparak-yaşayarak öğrenme –Demokratik ortamda deneyimler yolu ile sosyalleşme

5 Pavlov Klasik Koşullanma U  T Genelleme

6 Thorndike Etki Yasası  Etki yasası:  Organizma ortaya koyduğu tepkinin etkisini rahatlatıcı ve doyuma ulaştırıcı bulduğu sürece tepkiyi gösterir.  Alıştırma yasası:  Öğrenme olduktan sonra U-T bağının güçlendirilmesi için alıştırma yapılmalıdır.  Hazır bulunuşluluk  Organizma etkinliği yapmaya hazır olmalıdır.

7 Wertheimer Gestalt Kuramı Gestalt = Bütün –Kendini oluşturan parçalardan farklıdır. Öğrenme; parçaların ilişkilendirilmesi ile bütünün kavranmasıdır. Sınıfta geometri problemlerinin çözümü üzerine çalışmıştır. Kofka ve Köhler Gestalt Ekolunun diğer önemli isimleridir.

8 Gutrie’nin Bitişiklik Kuramı U-T Bitişikliği: –Uyarıcıya verilen tepki başka bir durumda da verilir. Çünkü uyarıcı o tepkiye çağrışım yapar. Öğrenme –Bu U-T’den, bitişiklikten sonra gerçekleşir. –Alıştırma yapmaya, ödül ve cezaya gerek yoktur.

9 Piaget’in Genetik Epistemolojisi Jean Piaget, –‘genetik’ kavramını, biyolojik kalıtımdan çok ‘gelişim açısından büyüme’ ile eş anlamlı olarak kullanmaktadır. –‘epistemoloji’ kavramı ise bilgi edinimi teorisidir. Böylece, genetik epistemoloji, çocukların bilgi edinimleri ile ilgili, doğum ile başlayan gelişim aşamaları anlamına gelmektedir

10 Piaget’in Genetik Epistemolojisi D ö nem Yaş Ö zellikleri Hareket 0 – 2 Duyular yolu ile dış d ü nyanın algılandığı, nesnelerin g ö r ü nmediği zamanlarda da var olduğunun farkına varılmaya başlandığı d ö nemdir. Bu d ö nemdeki bebek, refleks halindeki hareketlerden, amacı olan hareketlere ge ç meye başlar. İşlem Ö ncesi 2 – 6 Dilin kullanımının ve sembollerin geliştirildiği d ö nemdir. Ç ocuklar, mantıksal olarak sadece tek y ö nl ü olarak d ü ş ü n ü rler. Diğer insanların bakış a ç ılarını algılamada zayıftırlar. Somut İşlemler 6 – 11 Problemlere mantıklı çö z ü mlerin getirildiği d ö nemdir. Ç ocuklar, kuralları anlayabilirler. Fakat ç oğunlukla somut nesneler ü zerinde d ü ş ü n ü rler. Soyut İşlemler 11- 18 Karmaşık problemlere mantıklı çö z ü mlerin getirildiği d ö nemdir. Daha soyut d ü ş ü nme ve sosyal konularda fikirlerin geliştirildiği d ö nemdir.

11 Piaget’in Genetik Epistemolojisi Şema (zihinsel yapı) Özümseme Uyumsama Dengeleme

12 Piaget’in Genetik Epistemolojisi ~ Öğretim Tasarımı Çocuklar, yetişkinlerden farklı düşünürler. –Bu nedenle çocukların ne öğrendiğine onların açısından bakarak karar verilmelidir. Yeni deneyimlerin kazanılması, özümseme ve uyumsama süreçleri, öğrencinin etkin olmasını gerektirir. –Böyle bir öğrenme ortamında öğretmen, öğrencilere bilgileri aktaran kişi olmak yerine, öğrencilerin denemeler yolu ile keşfetmesine, birlikte çalışma yolu ile etkileşim içine girmelerini sağlayan kişi olmalıdır.

13 Piaget’in Genetik Epistemolojisi ~ Öğretim Tasarımı Çocuklar, kendi ilgileri ve hızları ile öğrenirler. Bu nedenle öğretim tasarımında bireysel farklılıklara dikkat edilmeli ve öğrenci merkezli bir öğrenme ortamı sağlanmalıdır. Yeni deneyimlerin kazanılması, özümseme ve uyumsama süreçleri, öğrencinin etkin olmasını gerektirir. –Böyle bir öğrenme ortamında öğretmen, öğrencilere bilgileri aktaran kişi olmak yerine, öğrencilerin denemeler yolu ile keşfetmesine, birlikte çalışma yolu ile etkileşim içine girmelerini sağlayan kişi olmalıdır.

14 Skinner’ın Edimsel Koşullanması Edim: Organizmanın kendiliğinde gösterdiği davranış. –Örn: Parmağını kaldırma… E  P –Klasik koşullanmada; öğrenciye uyarcı verilir sonra tepki göstermesi beklenir –Edimsel koşullanmada ise öncelikle öğrenci bir edim veya davranış gerçekleştirir sonra bu davranış ödüllenerek pekiştirilir.

15 Skinner’ın Edimsel Koşullanması Pekiştireç –Olumlu Örn: Aferin vb. –Olumsuz Sınıfta gürültü yapan öğrencinin, bu olumsuz davranışı azaldıkça öğretmenin öğrenciyi uyarmaktan vazgeçmesi Ceza –Örn: Gürültü yapan öğrencilerin azarlanması Premack ilkesi (Büyükanne Kuralı) –Öğrencilerin en çok tercih ettikleri davranışın pekiştireç olarak kullanılması. Örn: Hoşlanmadığın şu etkinliği yaparsan hoşlandığın diğer etkinliği yapabilirsin….

16 Miller’ın Bilgi İşlem Kuramı 7 +/- 2 parça (chunck)

17 Vygotsky’nin Sosyal Gelişim Kuramı Bireyin sosyal gelişimi Yakınsal gelişim alanı (Zone of Proximal Development ) Öğrenme sosyal etkileşim sürecinde meydan gelen bilişsel gelişimdir. Bireysel öğrenme -Bilişsel gelişim -Çocuğun yetenekleri Bireysel yetenek sınırı Yakınsal gelişim alanı Uzmanın (öğretmen) yol göstermesi ve işbirliğine dayalı öğrenme ile sosyal etkileşim sonucu potansiyel yetenek sınırı

18 Bruner’in Yapıcı Kuramı İçerikten bağımsız bilgi ya da beceriler yoktur, içerik alanın özelliğine göre yapılandırılmalı ve öğrenme etkinlikleri farklılaştırılmalıdır. Öğrenme bağlam içinde gerçekleşir.

19 Bruner’in Yapıcı Kuramı Öğrenme gerçek yaşamın karmaşıklığını ve değişkenliğini yansıtan ortamlarda en verimli ve etkili biçimde oluşmaktadır. Yapıcı öğrenme süreçleri tasarımı içerik alanına bağımlıdır

20 Bruner’in Yapıcı Kuramı Esnek bir içeriğe sahiptir, yani öğrenilecek bilgi her zaman içerikte sunulan bilginin tamamen aynısı olmak zorunda değildir, öğrenci sunulan bilgileri kullanarak kendi anlam ve bilgisini yapılandırır. Bunun için de bilgi kaynaklarının farklı bakış açılarını değerlendirmelidir. Öğrenciler kendi öğrenmelerini kendileri yönetirler ve aktiftirler.

21 Bruner’in Yapıcı Kuramı Ortaklaşa etkinlikler ile öğrenciler hem öğretmenle hem de diğer öğrencilerle işbirliği içinde çalışma yapar, yarışma ortamı sağlanmaya çalışılmaz. Sürece yönelik değerlendirme teknikleri kullanılmalıdır.

22 Paivio’nun İkili Kodlama Kuramı Sözel ve görsel mesajlar birlikte verilmelidir. Problem çözme, kavram öğrenme, dil eğitimi…

23 Lave’ın Durumlu Öğrenme Kuramı Yanlış inançlar; –Birey öğrenmesini bir durumdan diğerine muhtemelen transfer eder. –Öğrenci bilgiyi almada pasiftir - bilginin içine boşaltıldığı bir kaptır. –Öğrenme uyarıcı ve doğru cevaplar arasındaki güçlendirmedir. –Öğrenciler bilginin yazıldığı boş tahtadır. –Yeni durumlara transfer edilecek beceriler ve bilgi içeriğin kullanımından bağımsız olarak edinilebilir. İçerik anlamı verir.

24 Lave’ın Durumlu Öğrenme Kuramı Durum Bağlam Sosyal etkileşim Bilginin transferi Yansıma

25 Bilişsel Çıraklık Öğretmen = Usta, Öğrenci = Çırak –Bilişsel çıraklık, belli bir bağlamda, belirli öğrenme çıktıları için, öğrenciye bilgiye nasıl ulaşacağı, onu nasıl kullanabileceği ve uygulayabileceği konusunda gereksinim duyacağı bilişsel etkinliklerin öğretmenin bir usta gibi yol gösteriliciliği ışığında kazandırılması sürecidir.

26 Öğrenme-Öğretme Kuramları Dr. Şirin KARADENİZ


"Öğrenme-Öğretme Kuramları Dr. Şirin KARADENİZ. 1896 1889 1905 1910 1929 1938 1956 1966 1968 1969 1971 1978 1985 1990 1991 1993 Pavlov Klasik Koşullanma." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları