Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOCUKLAR İÇİN GIDA HİJYENİ HAZIRLAYANLAR ve İLİŞKİ DURUMLARI Cemal HAYTATurgay ALAK Bekar Mühendis Müzmin Bekar Mühendis Ramazan KUL Bekar Mühendis.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOCUKLAR İÇİN GIDA HİJYENİ HAZIRLAYANLAR ve İLİŞKİ DURUMLARI Cemal HAYTATurgay ALAK Bekar Mühendis Müzmin Bekar Mühendis Ramazan KUL Bekar Mühendis."— Sunum transkripti:

1 ÇOCUKLAR İÇİN GIDA HİJYENİ HAZIRLAYANLAR ve İLİŞKİ DURUMLARI Cemal HAYTATurgay ALAK Bekar Mühendis Müzmin Bekar Mühendis Ramazan KUL Bekar Mühendis

2

3 Ya ş amımızı sürdürebilmek, büyümek, geli ş mek ve sa ğ lı ğ ımızı koruyabilmek için yeterli ve dengeli beslenmek gereklidir. Ancak ya ş amımızın temel maddesi olan gıdalar, bazı durumlarda kirlenebilmekte, zararlı hale gelebilmekte ve sa ğ lı ğ ımız için gizli bir tehlike olu ş turabilmektedir. Bu nedenle temiz, yani hijyenik gıdaların tüketilmesi son derece önemlidir.

4 Okula ba ş ladı ğ ınız ilk günleri hatırlıyor musunuz? Artık aile büyükleriniz daha önceden oldu ğ u kadar sizlerle birlikte de ğ iller. Ö ğ retmenleriniz ve arkada ş larınızla birlikte yeni bir ortamdasınız. Okula ba ş ladı ğ ınız ilk günlerden itibaren eskisinden daha fazla ev dı ş ında besleniyorsunuz. Acaba büyüme ve geli ş meniz için gerekli olan gıdaları ve bunların ne kadar sa ğ lıklı, güvenilir oldu ğ unu biliyor musunuz? Severek satın aldı ğ ınız gıdalar ne kadar sa ğ lıklı ve güvenilir?

5 BES İ NLER VE BES İ N Ö Ğ ELER İ Ya ş amımız için gerekli olan gıdaları, elde edildikleri kaynaklara göre iki gruba ayırabiliriz: 1- Süt, yumurta, peynir, et, tavuk balık gibi hayvansal kaynaklı gıdalar. 2- Sebze,meyve,pirinç,mercimek,kuru fasulye gibi bitkisel kaynaklı gıdalar.

6 Bu gıdaların her birinin içinde vücudumuza farklı yararlar sa ğ layan maddeler bulunmaktadır. Bu maddelere besin ö ğ esi denir. Besin ö ğ eleri; protein, karbonhidrat, ya ğ, vitaminler, mineraller ve sudur. Vücudumuzun bile ş imi de bu besin ö ğ elerinden olu ş maktadır

7 Organlarımızın düzenli olarak çalı ş abilmesi ve günlük i ş lerimizi sa ğ lıklı sürdürebilmek için bu ö ğ elerin her birinden her gün almamız gereklidir. Aldı ğ ımız miktarların yetersiz veya fazla olması sa ğ lı ğ ımızı etkiler. Bu nedenle gün boyu tüketti ğ imiz gıdaların türüne, miktarlarına ve en önemlisi de güvenilir (sa ğ lıklı) olup olmamasına dikkat etmemiz gerekmektedir.

8 GÜVEN İ L İ R GIDA NED İ R? Güvenilir gıda; temiz, bozulmamı ş ve içinde sa ğ lı ğ a zararlı maddeler bulundurmayan gıdadır. Gıdaların çe ş itli ko ş ullarda kirlenmesi, gıda güvenli ğ ini tehdit etmekte ve böylece gıdaların sa ğ lı ğ ımızı bozucu hale gelmesine neden olabilmektedir. O halde yedi ğ imiz gıdalar nasıl kirlenmekte ve hangi ko ş ullarda sa ğ lı ğ ımızı bozabilmektedir. Gelin bunları kısaca inceleyim.

9 TEM İ ZL İ K VE H İ JYEN NED İ R? Gıdaların kirlenmesini ve sa ğ lı ğ a zararlı hale gelmesini önlemek tüketimine kadar geçen tüm a ş amalarında temizlik ve hijyen kurallarına uymamız gerekmektedir.

10 Temizlik; gıdanın ve gıda ile temas eden yüzeylerdeki görünür kirlerin ortamdan uzakla ş tırılmasıdır. Hijyen; sa ğ lıklı ortamın korunması ve her türlü hastalık etmeninden arındırılmasıdır.

11 GIDALARIN K İ RLENMES İ NE YOL AÇAN ETMENLER Gıdaların kirlenmesi; gıdada bulunması istenmeyen her hangi bir ş eyin gıdalarda bulunmasıdır. Gıdalarımız 3 ş ekilde kirlenebilir. 1- Fiziksel Kirlenme Fiziksel kirlenmeye gıda olmayan yabancı maddeler, cam kırıkları, saç, sinek vb. neden olabilir. 2- Kimyasal Kirlenme Kimyasal kirlenmeye gıdaların yeti ş tirilmesi sırasında kullanılan tarım ilaçları, yemek yenilen tabak, çatal vs. gibi araçların iyi durulanmaması nedeniyle üzerlerinde kalan deterjanlar, gıda ambalajında kullanılan özellikle renkli plastikler vb. neden olabilir.

12 3- Biyolojik Kirlenme Biyolojik kirlenmeye en fazla neden olan etmen, gıdaları kirleterek gıda aracılı ğ ı ile olu ş an hastalıklara ve gıda zehirlenmelerine sıklıkla yol açan bakterilerdir.

13 BAKTER İ LER VE ÖZELL İ KLER İ Bakteriler gözle görülmeyen mini canlılardır. Her yerde ya ş ayabilirler (gıdaların ço ğ unda, derimizin üzerinde, tırnaklarımızda, saçlarımızda ve her türlü yüzeyde). Ço ğ u bakteri, bize zararlı olmayabilir. Ancak gıdalar ve sa ğ lı ğ ımız için esas tehlike, gıdalara bula ş tıktan sonra uygun ko ş ullarda üreyerek hastalık yapan bakteriler yani patojen bakterilerdir.

14

15 Bakteriler oda sıcaklı ğ ında hızla ürerler. Bu yüzden beslenme saati için bir gün önceden hazırladı ğ ınız yiyecekleri (özellikle et, süt, yumurta ve bunlardan hazırlanmı ş yiyecekleri) hemen buzdolabına kaldırın. Sakın mutfak tezgahı /masasında bırakmayın!!

16 Bakteriler kendi ba ş larına hareket edemezler. Gıdalara bula ş maları için mutlaka bir aracıya gereksinim duyarlar. Ev dı ş ında, yemekhane, kantin,kafeterya gibi topluca yemek yenilen yerlerde, yiyeceklere bakterilerin bula ş ması ve bunların yayılması çok daha kolaydır.

17 B AKTERILER G ıDALARA N ASıL B ULA Ş ıR VE K IRLETIR ? Soframıza gelmeden önce gıdalara çe ş itli kaynaklardan zararlı maddeler bula ş abilir ve böylelikle gıdalarımız kirlenir. Bakteriler, gıdalara bula ş abilmeleri için mutlaka bir aracıya gereksinim duyarlar. Bu aracılar, özellikle insanlar ve hayvanlardır. Sende bakteri ta ş ıyıcısısın Tom ve Jery de

18 Ayrıca toz, toprak, ha ş ere, kemirgen ve di ğ er hayvanlar, çöpler, kirli araç-gereçler, yüzeyler ve giysiler de bakterinin gıdalara bula ş masına yardım eden aracılardandır. İ nsan bir çok zararlı bakterinin kayna ğ ıdır. İ nsanların; - derisindeki ufak yara, kesik ve çatlaklarda, - saç, sakal ve giysilerinde, - sümük ve tükürüklerinde, - tuvalet sonrası yıkanmamı ş ellerinde,çok sayıda bakteri bulunur.

19 Bakteriler gıdalara “çapraz bula ş ma” adı verilen yolla da ula ş abilir. Çapraz bula ş ma temiz bir yiyece ğ e gıda olmayan ve bakteri içeren etmenlerden bakteri bula ş masıdır.

20 Çapraz bula ş ma yolu ile bakteriler; yemek hazırlarken kullanılan kirli araç-gereçlerden, kirli ellerden, do ğ rama tahtalarından, mutfak tezgahı, mutfak önlü ğ ünden, yemek hazırlarken giyilen giysilerden, öksürme ve hap ş ırmadan kaynaklanan damla/tükürüklerden de gıdalara bula ş abilir.

21 G ıDA Z EHIRLENMESINDEN Ş ÜPHELENIYORSANıZ N E Y APMALıSıNıZ ? Gıda zehirlenmesinin belirtileri mide bulantısı, karın a ğ rısı, kusma ve ishaldir. Bu gibi durumlarda ishal ve kusmayı artıracak dü ş üncesiyle hiçbir ş ey yememek yanlı ş bir davranı ş tır. İ shali kontrol altına almanın en iyi yolu: Bol miktarda temiz içme suyu, ayran, taze sıkılmı ş elma suyu gibi içecekleri tüketmek, Yo ğ urt, pirinç lapası, ha ş lanmı ş patates gibi gıdaları yemek ve Dinlenmektir.

22 Bir gıdanın bozulduğundan şüphe ediyorsanız asla o gıdayı yemeyin, tadına bakmayın. Unutmayın: gıda zehirlenmesine yol açan bakteriler gözle görülmez Gıda kaynaklı hastalı ğ a (gıda zehirlenmesi yakalandı ğ ınızı dü ş ünüyor iseniz mutlaka ailenize, ö ğ retmenlerinize bu durumu bildirin.

23 GIDA ZEH İ RLENMELER İ NDEN KORUNMAK İ Ç İ N NE YAPMALIYIZ Gıdaların kirlenmesi ve sa ğ lı ğ ı bozucu hale gelmelerini önlemek için ki ş isel temizli ğ inize, gıdanın temizli ğ ine ve gıda ile temas eden araç gereç temizli ğ ine dikkat etmelisiniz.

24 GIDA H İ JYEN İ Hijyenik bir gıda, temiz, bozulmamı ş ve içinde sa ğ lı ğ a zararlı maddeler bulundurmayan gıdadır. Açıkta satılan gıdalar hem temiz de ğ ildir, hem de uygun ko ş ullarda bulunmadıkları için bozulmu ş olabilirler.

25 Bu nedenle; Açıkta satılan yiyecekleri satın almayın. Etiketinde üretim izni olmayan ürünleri satın almayın. Gıda satın alırken mutlaka etiketindeki son kullanma tarihini okuyun. Son kullanma tarihi yakın olanları ve kullanma tarihi geçenleri satın almayın. Gıdalar uygun ş ekilde saklanmazsa; bozulur, besin ö ğ esi kayıpları olu ş ur ve sa ğ lı ğ ı bozucu hale gelebilir.

26 Süt, yo ğ urt, köfte ve yumurta gibi gıdaları mutfak masası/tezgahının üzerinde bırakmayın ve hemen buzdolabına koyun. Çünkü bu tür protein içeri ğ i yüksek besinler oda sıcaklı ğ ında çok çabuk bozulurlar. Beslenme çantanız ve yiyeceklerinizi kalorifer üstü gibi sıcak yerlerde bekletmeyin.

27 Unutmayın…Süt, yo ğ urt, yumurta gibi gıdalar ve pi ş mi ş yemekler 2 saatten fazla oda sıcaklı ğ ında tezgah ve yemek masasında bekletilmemeli ve derhal buzdolabına kaldırılmalıdır

28 Buzdolabının kapa ğ ını gere ğ inden uzun süre açık bırakmayın! Sebze ve meyveleri bol suda iyice yıkayın. Yemeklerinizin iyice pi ş ti ğ inden emin olun. Çünkü yüksek sıcaklıkta ve iyi pi ş mi ş yemeklerde bakteriler kolaylıkla ölür. Pi ş tikten sonra yemeyece ğ iniz yemekleri veya artan yemeklerinizi 2 saatten fazla oda sıcaklı ğ ı, tezgah veya yemek masasında bekletmeyin ve derhal buzdolabına kaldırın.

29 Yere dü ş en yiyecekleri asla yemeyin. Yere dü ş en çatal, ka ş ık vb. kullanmayın. Çizilmi ş, çatlamı ş veya kırık tabak ve bardakları kullanmayın. Bo ş kutu, paket veya çöpleri mutfak tezgahına yada masasına bırakmayın, çöpe atın. Beslenme çantanızı hiçbir zaman yere koymayın.

30

31 ALI Ş VER İŞ TE KAR Ş ILA Ş TI Ğ INIZ OLUMSUZLUK VE UYGUNSUZLUKLARDA MUTLAKA 174 ALO GIDA HATTINI VE İ LÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜ Ğ ÜMÜZÜ ARAYINIZ 761 20 03-04

32 TE Ş EKKÜRLER. Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü TORTUM 2012


"ÇOCUKLAR İÇİN GIDA HİJYENİ HAZIRLAYANLAR ve İLİŞKİ DURUMLARI Cemal HAYTATurgay ALAK Bekar Mühendis Müzmin Bekar Mühendis Ramazan KUL Bekar Mühendis." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları