Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları"— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı Alerji-İmmünoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 17 Şubat 2015 Salı Ar. Gör. Dr. Hüseyin Güngör

2 ÇOCUK ALERJİ VE İMMÜNOLOJİSİ BÖLÜMÜ OLGU SUNUMU
DR.HÜSEYİN GÜNGÖR 17 ŞUBAT 2015

3 OLGU 10 aylık kız hasta Şikayeti: öksürük, hırıltı

4 HİKAYE 5. aydan sonra başlayan
Ayda bir kez tekrarlayan hırıltı, öksürük (+) Acil başvurularında ventoline cevap (+)

5 HİKAYE Ara dönemlerde (ağlamakla vb.) öksürük yok.
Gece öksürükleri yok. Alerjik rinit semptomları yok.

6 ÖZGEÇMİŞ Prenatal: Annenin 2. gebeliği, düzenli doktor ve USG kontrolü varmış. Gebelik boyunca bir sıkıntı yaşamamış. Natal: NSVY ile miadında 3600 gr olarak doğmuş. Postnatal: Doğar doğmaz ağlamış. Siyanoz ve sarılık öyküsü yok. Hiç hastane yatışı olmamış. Anne sütü alıyor ve 6. ayda ek gıda başlanmış. Büyüme-gelişmesi yaşına uygun Aşıları ayına göre uygun yapılmış.

7 SOYGEÇMİŞ Anne: 33 yaşında, sağ-sağlıklı
Baba: 35 yaşında, sağ-sağlıklı Akraba evliliği yok. 1.Çocuk: Hastamız 2.Çocuk: 7 yaşında, erkek, astım (+) Ailede astım:(+) (abide, ev tozu alerjisi)

8 FİZİK MUAYENE Boy:71 cm (50-75p) Ateş: 36 °C Nabız: 110 atım/dk
SS: 32/dk TA:90/60 mmHg SpO2: %99 Boy:71 cm (50-75p) Kilo:9.5 kg (50-75p) BCG skarı(+)

9 FİZİK MUAYENE Genel durum: İyi
Cilt: Turgor, tonus doğal. Ödem, ikter, siyanoz, peteşi, purpura, pigmentasyon bozukluğu yok. Baş boyun: Saç ve saçlı deri doğal. Kafa yapısı simetrik. Boyunda kitle ve LAP yok. Gözler: Işık refleksi bilateral mevcut. Pupiller izokorik. Konjonktivalar ve skleralar doğal. Göz kürelerin her yöne hareketi doğal. Kulak-burun- boğaz: Bilateral kulak zarları doğal. Burun tıkanıklığı, akıntısı yok. Tonsil dokusu mevcut. Kardiyovasküler: S1, S2 doğal. S3 yok. Üfürüm yok. AFN her iki alt ekstremitede alınıyor.

10 FİZİK MUAYENE Solunum sistemi: Solunum sesleri doğal. Ral, ronküs yok.
Gastrointestinal sistem: Batın normal bombelikte. Barsak sesleri doğal. Palpasyonla defans, rebound yok. Hepatomegali ve splenomegali yok. Traube alanı açık. Genitoüriner sistem: Haricen kız. Anomali yok. Nöromüsküler sistem: Bilinç açık. Koopere, oryante. Ense sertliği, kernig, brudzunski negatif. Babinski, klonus negatif. Kranial sinir muayeneleri doğal. Ekstremiteler: Kas kitlesi ve tonusu doğal. Deformite yok.

11 LABORATUAR WBC:9300mm3 Neu:5980mm3 Hgb:15.2g/dl Hct:%46.2
Lenf:3920mm3 Eos:%5 PLT:259000mm3 CRP:0.54 mg/dl Sedim:13mm/saat (dış merkezde bakılan) IgA:35 (12-99) IgM:45 (34-215) IgG:300 ( )

12 Hastaya dışmerkezde immün yetmezlik tanısı konularak IVIG tedavisi almak üzere tarafımıza yönlendirilmiş.

13 Tartışma IgA:35 (12-99) IgM:45 (34-215) IgG:300 (381-1221)
Tekrarlayan wheezing atakları öyküsü İmmün yetmezlik?

14 Yaşamın ilk iki yılında, özellikle de ilk yılında !
Enfeksiyon tipi Tekrarlayıcı, oral-cilt moniliyazisi, diyare, akciğer enfeksiyonu Enfeksiyonun şiddeti Ağır seyir, komplike gidiş Enfeksiyonun süresi Uzun süren, persistan Enfeksiyon yanıtı Geç ve güç Enfeksiyon ajanı Alışılmışın dışında mikroorganizma ile enfeksiyon, fırsatçı patojenler, virüs, protozoa, mikobakteri

15 İmmün Yetmezlik Düşündüren 10 Klinik Bulgu Yılda  2 sinüs infeksiyonu
Yılda dörtten fazla AOM Yılda  2 sinüs infeksiyonu  2 ay antibiyotik kullanımı Yılda  2 pnömoni Gelişme geriliği Tekrarlayan cilt veya organ abseleri Persistan oral moniliazis IV tedavi gereksinimi 2 derin doku infeksiyonu, Fırsatçı m.o enf Aile öyküsü Jeffrey Modell Foundation

16 ÖNTANILAR..

17 Tanı Hipogamaglobulinemi

18 Hipogamaglobulinemi nedenleri
Bruton agamaglobulinemisi CVID Geçici hipogamaglobulinemi

19 TANI Sütçocuğu geçici hipogamaglobulinemisi Astım

20 SÜT ÇOCUĞUNUN GEÇİCİ HİPOGAMMAGLOBULİNEMİSİ

21 Sütçocuğunun Geçici Hipogamaglobulinemisi
6 aydan küçük çocuklarda altta yatan başka bir neden olmaksızın IgG’nin düşük olması Süt çocukluğu döneminde immünoglobulin sentezinde gecikme İlk 3-6 aydaki fizyolojik hipogammaglobulinemi sürecinin uzaması sonucu

22 Diğer immunoglobulinler düşük olsun veya olmasın IgG değerinin düşük olması ile konulur.
Ig değerleri toplumlar arasında değişiklik gösterir. Her toplumun kendi normallerini belirlemesi gereklidir.

23 Patogenez Fetusta IgG alloantijenlerinin bulunduğu ve anneye geçerek maternal anti-IgG antikorlarının yapımını uyarması Plasentayı geçerek fetusta immünglobulin yapımını baskıladığı Yardımcı T hücrelerinin olgunlaşmasındaki bir gecikme

24 Klinik Bulgular: Sık enfeksiyon geçirebilir ya da asemptomatik olup tarama sırasında tesadüfen tanı alabilirler. Tekrarlayan enfeksiyonları olan olgularda enfeksiyonların ağırlığı ve tipi değişkendir. Enfeksiyonlar tekrarlayan otitten ciddi bakteriyel menenjite kadar değişebilir.

25 Klinik Bulgular: Bazı çalışmalarda hastaların yaklaşık yarısında tekrarlayan otit ve/veya üst solunum yolu enfeksiyonu olduğu belirtmektedir. Hastaların yaklaşık üçte biri en az bir kez pnömoni veya sinüzit geçirmiştir. Tekrarlayan ishal ve üst solunum yolu enfeksiyonu ile başvuranların oranı %8.

26 Klinik Bulgular: Allerjik hastalıklar SGH’de nadirdir.
Hematolojik problemler ise nadir görülmektedir. (Geçici nötropeni, trombositopeni) Hastaların muayenesi normaldir. (tonsil dokusu var) Akciğer filminde timus dokusu görülür.

27 Laboratuar Bulguları:
SGH’de hastaların IgG düzeyi yaşa göre ikinci standart sapmanın altındadır. İlk 1-2 yaş için IgG’nin alt sınırı 488 mg/dl’dir. IgA düzeyleri de düşük olabilir. IgG alt grupları ise genellikle düşüktür.

28 Laboratuar Bulguları:
SGH’de difteri ve tetanoz aşısına karşı gelişen antikor düzeyi genellikle normaldir. İzohemaglutinin titresi de genellikle normaldir.

29 Tanı: SGH tanısı hastanın klinik ve laboratuar bulgularının takibi ve bu bulguların düzeldiğinin görülmesi ile konulur. Bu hastalarda X’e bağlı agammaglobulinemi (XLA) ve erken başlangıçlı sık değişken immün yetmezlik (SDIY) tanısı dışlanmalıdır.

30 Tedavi: Intravenöz immünglobulin (IVIG) tedavisine gerek yoktur. (tartışmalı) IVIG verilmesi immünglobulin sentezinin başlama veya normale gelme sürecini geciktirebilir.

31 Tedavi: Nadiren hayatı tehdit edici ağır enfeksiyonlar geçirebilir veya antibiyotik tedavisine rağmen solunum yolu enfeksiyonu geçirmeye devam edebilir. Bu hastalarda IVIG tedavisi düşünülebilir (3-4 haftada bir).

32 Prognoz: SGH’de klinik genellikle hasta 9-15 aylık olduğunda düzelir.
Fakat immünoglobulin düzeyleri 2-4 yaşına, nadiren de 5 yaşına kadar düşük kalabilir. SGH iyi seyirli geçici bir durumdur. Takip önemlidir.

33 Özellikler Bruton Hastalığı CVID Selektif IGA Eksikliği
Süt çocuğunun Geçici Hipogammaglobulinemisi Başlangıç Kongenital (>6 ay) Herhangi bir yaş (>2 yaş) Her hangi bir yaş 1-2 yaş IgG Düşük/yok Düşük Normal IgA <7mg/dl IgM Normal/Düşük Moleküler defekt B-hücre tirozin kinaz Bilinmiyor Aşıya karşı antikor yanıtı yok var B lenfositler <%2 Normal/%2-10

34 Özellikler Bruton Hastalığı CVID Selektif IGA Eksikliği
Süt çocuğunun Geçici Hipogammaglobulinemisi Tonsil dokusu yok var Hepatosplenomegali sık nadir Büyüme gelişme geriliği Nadir Bronşiektazi Bezen Sık Yok IgG replasmanı Evet Hayır

35 KLİNİK İZLEM Anti HBs: 150 U (+) FLOW SİTOMETRİ: CD 3 %65 CD 4 %40
HLA DR %64

36 KLİNİK İZLEM Hastanın geçirilmiş pnömoni, AOM, sinüzit gibi tekrarlayan enfeksiyon öyküsü olmadığı için ve parenteral antibiyotik ihtiyacı yaşamadığı için ön planda SGHG düşünülüp takibe alındı. Montelukast başlandı.

37 KLİNİK İZLEM Ig A :31 (21-148) Ig M :55 (49-310) Ig G :510 (488-1774)
16. aylık izleminde enfeksiyon öyküsü yok ve atak geçirmemiş saptandı. Bakılan IG değerleri: Ig A :31 (21-148) Ig M :55 (49-310) Ig G :510 ( )

38 Tekrarlayan (4≥)Hışıltısı olan çocukta Astım Tanısında Kullanılan Major kriterler Minör kriterler
Ailede astım hikayesi Atopik dermatit İnhalen allerjenlere karşı Sp IgE pozitiflikleri Allerjik rinit Soğuk algınlığı dışında hışıltılı solunum Eozinofili ( > % 4 ) Gıdaya karşı Sp IgE pozitifliği (Martinez FD et al, 2007)

39 AKILDA KALANLAR Hastada enfeksiyon (otit, sinüzit, pnömoni vs.) ağır, tekrarlayıcı ve persiste etmiyorsa Ig istemek gereksiz. Eğer Ig istendiyse; her toplumun kendi normal (yaşa göre) değerlerine göre bakılmalıdır. IVIG tedavisi ve antibiyotik proflaksisi tartışmalı. (bactrim, amoksisilin)

40 TEŞEKKÜRLER…


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları