Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

+ HIV ve AIDS Dr.Esin DO Ğ ANTEK İ N. 2 A cquired I mmune D eficiency S yndrome Kazanılmı ş Ba ğ ı ş ıklık Eksikli ğ i Sendromu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "+ HIV ve AIDS Dr.Esin DO Ğ ANTEK İ N. 2 A cquired I mmune D eficiency S yndrome Kazanılmı ş Ba ğ ı ş ıklık Eksikli ğ i Sendromu."— Sunum transkripti:

1 + HIV ve AIDS Dr.Esin DO Ğ ANTEK İ N

2 2 A cquired I mmune D eficiency S yndrome Kazanılmı ş Ba ğ ı ş ıklık Eksikli ğ i Sendromu

3 3 HIV Pozitiflik Nedir? Kanında HIV virüsü bulunan ki ş ilere HIV pozitif denir. Bu ki ş iler aynı zamanda kanında antikor bulunan seropozitif (Anti-HIV testi=ELISA testi pozitif) ki ş ilerdir. HIV Nedir? Human Immunodeficieny Virus ( İ nsan Ba ğ ı ş ıklık Yetmezlik Virüsü) kelimelerinin ba ş harfleri ile adlandırılmı ş HIV virüs, ba ğ ı ş ıklık sisteminin içine yerle ş erek, bireyin ba ğ ı ş ıklık sistemini zayıflatan bir virüstür

4 + 4 AIDS A; Acquired – Edinsel ;Çünkü genlerle geçmez, kişi enfekte olur yada edinir. I ; Immun ;çünkü vücudun immün sistemini etkiler. D ; Deficiency –Yetersizlik ; Çünkü immün sistemde yetmezlik oluşturarak gerektiği gibi çalışmasını engeller. S ; Syndrome – Sendrom ; Çünkü AİDS li kişi çok geniş, farklı ve fırsatçı enfeksiyonlara maruz kalır.

5 5 HIV H ; Human- İ nsan ;Çünkü bu virüs sadece insanları enfekte eder. I ; Immuno Deficiency – İ mmün Yetmezlik ; Çünkü virüsün etkisi vücutta immün sistemde yetmezlik olu ş turmak, düzenli çalı ş masını önlemek yönündedir. V ; Virüs ; Bu organizma bir virüstür ve üremek için insan hücrelerine ihtiyaç duyar.

6 + 6 AIDS ’ in bulaşmadığı durumlar Aile yaşantısı, toplumsal yaşam El sıkışma, kucaklaşma, cilt temasları Sosyal öpüşme Yemek ve içki, tabak-kaşık-bardak Yüzme havuzu, banyo, tuvalet Giysi ve çamaşır Böcek ve sinek sokmaları

7 + 7 AIDS Nasıl Bulaşır? Üç şekilde bulaşır. Cinsel ilişki yoluyla Kan yoluyla Anneden bebeğe

8 + 8 Cinsel bulaş açısından riskli davranışlar; *birden fazla partneri olmak *eşcinsellik *hayatını fuhuşla kazanmak *rastgele kişilerle cinsel ilişkiye girmek

9 9 Cinsel ilişki sayısı ile bulaşma riski doğru orantılı olarak artmakla birlikte, tek bir penetratif cinsel ilişkiyle de bulaşma olabilmektedir.

10 + 10 Kan Yoluyla Enfekte kan ve kan ürünleri Organ/sperm nakli Kanla bulaşık delici, kesici aletlerin kullanımı

11 11 Uyuşturucu madde kullananlar ortak enjektör kullanımı nedeniyle HIV riski taşırlar

12 12 Alkol, esrar, eroin, kokain, amfetamin gibi uyuşturucular doğru ve sağlıklı düşünmeyi engelleyerek, cinsel ilişki sırasında olumsuz davranışlara neden olabilir.

13 + 13 Anneden bebeğe Hamilelik sırasında placenta yoluyla Doğum sırasında vaginal sıvılarla Doğumdan sonra anne sütüyle

14 + 14 HIV günlük yaşamda aynı odada, büroda, sınıfta bulunmakla, aynı havayı solumakla bulaşmaz.

15 15 Anti-HIV Testi Nedir? Ne Zaman Yapılır? Nerelerde Yaptırılabilir? HIV vücuda girdi ğ inden itibaren, vücutta bununla sava ş mak için özel antikorlar olu ş ur. Kandaki bu antikorların ELISA yöntemiyle saptanmasına Anti-HIV testi denir. Anti-HIV antikorların ELISA yöntemiyle ölçülebilecek düzeye ula ş ması için 3 aylık bir süreye (pencere dönemi) ihtiyaç vardır. Bu nedenle test, bula ş ma oldu ğ u dü ş ünülen tarihten 3 ay sonra yapılmalıdır. Anti-HIV testinin pozitif olması kanda HIV virusunun olduğunu gösterir.Ancak anti-HIV testinin yalancı pozitif çıkma ihtimali de vardır. Bu nedenle, kişinin HIV pozitif (seropozitif) olduğunu söyleyebilmesi için, Westernblood testi denen doğrulama testinin de yapılıp sonucunun pozitif olması gerekmektedir. Anti-HIV testi, üniversite hastanelerinin mikrobiyoloji laboratuarlarında, devlet hastanelerinin laboratuarlarında ve hıfzısıhha merkezinde yaptırılabilir.

16 + 16 AIDS Hastalığının Belirtileri Nelerdir? Tekrarlayan ateş ve gece terlemesi Nedeni belirsiz hızlı kilo kaybı Boyun, koltuk altı ve kasık lenf bezlerinin şişmesi Sürekli yorgunluk İshal İştah azlığı Ağızda beyaz lekeler Deride değişiklikler Nedensiz kanamalar Geçmeyen öksürük veya nefes darlığı

17 Belirtiler Ateş 1 aydan uzun süreli Kilo kaybı %10’dan fazla İshal 1 aydan uzun süreli İ nfeksiyon Hastalıkları Kanserler

18 + 18 AIDS Tedavisi? AIDS ’ in kesin tedavisi yoktur, bugün için ilaç kullanımı ile yalnızca hastalık belirtilerinin ortaya çıkışı geciktirilmektedir. İlerleyen hastalık ölümle sonuçlanmaktadır. Henüz AIDS ’ ten koruyucu bir aşı bulunamamıştır.

19 19 HIV ENFEKSİYONU BUZDAĞI GÖRÜNÜMÜ TÜM AİDS BULGULARI MEVCUT BİREYLER HIV İLE ENFEKTE OLAN,KENDİNİ HASTA HİSSEDEN ANCAK HASTALIK BELİRTİLERİ TAM OLARAK TANIMLANAMAMIŞ BİREYLER Henüz tanı almamış (HIV POZİTİF ASEMPTOMATİK BİREYLER) 3 YIL İÇİNDE %10’U BUZDAĞININ EN ÜSTÜNE GEÇER %25’İ AIDS RELATED COMPLEKS-ARC (+) HALE GELİR BUZ DAĞININ GÖRÜNEN YÜZÜNÜN HEMEN ALTINDA YER ALIRLAR

20 + 20 HIV/AİDS BUZDAĞI V İ RÜS KANA ULA Ş MAMI Ş -HIV (-) (SERONEGAT İ FLER) KANDA V İ RÜS YÜKSEK- HIV(-) (SERONEGAT İ F PENCERE DÖNEM İ ) KANDA V İ RÜS AZ- HIV (+) TA Ş IYICILAR- SEROPOZ İ T İ FLER KANDA VİRÜS YÜKSEK AİDS HASTALARI SEROPOZİTİFLER A İ DS HASTALARI ÖLENLER EL İ SA + EL İ SA -

21 21 RED RİBBON- KIRMIZI KURDELE Umut İlgi Destek

22 DÜNYA’DA HIV/AIDS DÜNYADA EN FAZLA HASTA GÜNEY AFRİKADA (SWAZİLAND)

23 + 2009 yılında dünyada Bir Günde 7000’den fazla ki ş i HIV/AIDS hastalı ğ ına yakalandı!!!! Bunların arasında Yaklaşık 1000’i, 15 yaşından küçük çocuklar Yaklaşık 6000’i 15 yaşından büyük erişkinler

24 AIDS, günümüzde dünya çapında bir salgın boyutuna ulaşmıştır. UNAIDS tahminlerine göre 2009 itibarı ile 33,3 milyon erişkin HIV taşıyıcısının olduğu, 2009 yılı içinde 2,6 milyon kişinin HIV’e yakalandığı, 1,8 milyon kişinin AIDS nedeni ile öldüğü tahmin edilmektedir. DÜNYA’DA HIV/AIDS

25 TÜRKİYE’DE HIV/AIDS Ülkemizde 1985 ve 2009 yılları arasında 3127 HIV (+) 771 AIDS vakası Toplam 3898 vaka bulunmaktadır. Vakaların %70’ini erkekler oluşturmaktadır. Enfeksiyondan en fazla etkilenen yaş grubu ise 25-39 yaş arasıdır.

26 TÜRKİYE’DE HIV/AIDS

27 Sa ğ lık Bakanlı ğ ı'nın rakamlarına göre alınan önlemlere ve yapılan uyarılara ra ğ men HIV/AIDS vakaları her geçen yıl artı ş gösteriyor.HIV/AIDS vakaları her geçen yıl artı ş gösteriyor. 2011 yılı sonu itibarıyla bildirimi yapılan 5 bin 224 HIV/AIDS vakasının 3 bin 723'ü erkek, bin 501'i kadın. Hastalık yo ğ un olarak 20-45 grubundakilerde görülüyor. Yakla ş ık 2 bin ki ş inin bu hastalıktan tedavi gördü ğ ü tahmin ediliyor. Bakanlı ğ a en fazla vaka bildirimi yapılan bölge Marmara, il ise İ stanbul. Bunu sırasıyla Ankara, İ zmir, Antalya, Mersin, Adana ve Bursa illeri izliyor. Vakaların yakla ş ık yüzde 16'sını olu ş turan yabancı uyruklu hastalar ise Ukrayna, Moldova ve Romanya'dan. Sa ğ lık Bakanlı ğ ı verilerine göre enfekte olanların yarısından ço ğ u hastalı ğ ı korunmasız cinsel ili ş ki yoluyla almı ş.

28 HIV ve AIDS konusunda bilgilendirici etkinlikler yaygınla ş malı, Erken tanı almayı sa ğ layacak ücretsiz ve anonim test imkânlar ısa ğ lanmalı Prezervatif kullanımı özendirilmeli Herkesin tedaviye eri ş imi kesintisiz ve ücretsiz sa ğ lanmalı Sa ğ lık alanında ki ş isel bilgilerin gizlili ğ i garanti altına alınmalı, Nefret ve ayrımcılık kar ş ıtı yasalar olu ş turulmalı.


"+ HIV ve AIDS Dr.Esin DO Ğ ANTEK İ N. 2 A cquired I mmune D eficiency S yndrome Kazanılmı ş Ba ğ ı ş ıklık Eksikli ğ i Sendromu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları