Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

11 KAMU İHALE KANUNU Mehmet Sinan KORALTAN. 2222 Temel İlkeler;  Kamu İhale Kanununun temel ilkeleri şu şekilde sıralanmaktadır; Saydamlık; Saydamlık.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "11 KAMU İHALE KANUNU Mehmet Sinan KORALTAN. 2222 Temel İlkeler;  Kamu İhale Kanununun temel ilkeleri şu şekilde sıralanmaktadır; Saydamlık; Saydamlık."— Sunum transkripti:

1 11 KAMU İHALE KANUNU Mehmet Sinan KORALTAN

2 2222 Temel İlkeler;  Kamu İhale Kanununun temel ilkeleri şu şekilde sıralanmaktadır; Saydamlık; Saydamlık ilkesini hayata geçirebilmek için; 1- İhaleler usulüne uygun olarak ilan edilmelidir. 2- İhale dokümanında, ihale sürecinde izlenecek yöntem hiçbir tereddüde yer vermeyecek bir şekilde açıkça tanımlanmalıdır. 3- İhale işlemleri, daha önce ihale dokümanında açıklandığı şekilde gerçekleştirilmelidir. 4- Gizlilik öngörülen haller dışındaki işlemlerde aleniyet esası benimsenmelidir. 5- İhale sonuçları ile ilgili olarak isteklilere gerekçeli bilgi verilmeli ve ihale sonuçları ilan edilmelidir.

3 3333 KİK, 2007/UM.Z-1055  Ayrıca, idari ve teknik şartnamelerde numune istenmesine karşın, numunelerin nasıl değerlendirileceği ve numunelerin taşıması gereken kriterler hususlarında ihale dokümanında herhangi bir düzenleme yapılmadığı anlaşılmıştır.  Oysa isteklilerce verilen numunelerin idarece değerlendirmeye konu yapılabilmesi için numunelerin hangi kriterleri sağlaması gerektiğinin ihale dokümanında belirtilmesi ve idarenin sunulan numuneleri bu düzenlemeler çerçevesinde değerlendirmesi gerekmektedir.  Bu bağlamda, idarece talep edilen numunelere ilişkin değerlendirme kriterlerinin ihale dokümanında belirtilmemesine karşın, istekliler tarafından bilinmeyen kriterler idarece baz alınarak bu kriterler doğrultusunda bir değerlendirme yapılmasının yine “saydamlık” ilkesi başta olmak üzere 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen temel ilkelere aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

4 4 KİK, 2011/UH.II-2779  İdare tarafından, başvuru sahibinin yazılımının teknik şartnamenin yukarıda belirtilen maddelerini sağlayamadığına ilişkin olarak tutulan tutanağın saydamlık, eşit muamele ve güvenirlik ilkeleri gereğince demonstrasyon yapılırken ve isteklinin huzurunda tutulması, demonstrasyon sırasında sağlanamayan maddelerin demonstrasyon tutanağına yazılması, sağlanmayan maddelerin istekliye bildirilmesi ve tutanağın istekliye de imzalatılması gerekmektedir.

5 5555 Rekabet; İhaleye katılım için öngörülen yeterlik kriterleri ile bu hususların değerlendirilmesine dair hususların açık olması, Azami katılımın sağlanabilmesi, İsteklilerin fiyatta ve kalitede yarışmalarına imkân sağlanması. Temel İlkeler;

6 6666 KİK. 2008/UH.Z-1010  Anılan ihalede 17 adet ihale dokümanı satın alındığı, ihaleye 2 adet teklif verildiği, verilen tekliflerin en düşüğünün yaklaşık maliyetten yaklaşık %5 oranında fazla olduğu dikkate alındığında "rekabetin oluşmadığı" ve ihale komisyon kararı ile ihalenin iptal edilmesinde mevzuata aykırılık olmadığı anlaşılmıştır.

7 77 KİK, 2008/UY.II-4801  İdarece, 17 adet doküman satın alındığı halde ihaleye katılımın az olması nedeniyle rekabetin oluşmadığı belirtilmekte ise de; 6 firmanın ihaleye teklif sunduğu ve açık ihale usulü ile ihalenin yapıldığı dikkate alındığında söz konusu gerekçenin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.  İhaleye yeterli katılımın sağlandığı, tekliflerin üç tanesinin yaklaşık maliyetin altında bulunduğu, yeterli rekabetin sağlandığı, kısaca iptal gerekçelerinin yerinde bulunmadığı görülmüştür.  …tespit edilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle iptal işleminin 4734 sayılı Kanuna uygun olmadığı bu nedenle de iptale ilişkin kararın iptaline karar verilmesi gerekmektedir.

8 KİK, 2011/UM.I-1509  Sonuç olarak, başvuruya konu ihalede kullanılabilir ödeneğin yeterli olması, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin yaklaşık maliyetin altında olması ve iki geçerli teklifin bulunması dolayısıyla rekabetin de sağlanmış olması nedeniyle, ihalenin başvuruya konu kaleminin iptal edilmesinin yerinde olmadığı sonucuna varıldığından, ihalenin ikinci kaleminin iptali kararının iptal edilmesi gerekmektedir.

9 9999 KİK, 2006/UH.Z-2745  İdare tarafından düzenlenen idari şartnameye göre; benzer iş tanımının tek sözleşmeye bağlı olarak birden fazla hizmeti (çevre düzeni planı, nazım imar planı, uygulama imar planı, imar uygulaması vb yapım hizmetleri) kapsayacak şekilde yapıldığı ve benzer iş tanımında sayılan hizmetlerin tamamının tek sözleşmeye ilişkin ibraz edilecek iş deneyim belgesinde yer alması gerektiğinin istendiği anlaşılmıştır.  İdari şartnamede bu şekilde bir düzenleme yapılmasının ihaleye katılacak istekli sayısını sınırlandıracağı anlaşıldığından gerek Kanunun 5 inci maddesine ve gerekse HAİUY’nin 42’nci maddesine aykırıdır. Bu nedenle söz konusu ihalenin iptal edilmesi gerekir.

10 10 KİK, 2003/UK.Z-76  Kanunun 5 inci maddesine göre idarelerin, yaptıkları ihalelerde rekabeti engelleyici katılım kuralları belirlememeleri gerekmektedir. HAİUY’ nin 44 üncü maddesine göre işin yapılması için gerekli olan tesis makine ve ekipmanların isteklinin kendi malı olması şartının aranamayacağının belirtilmiş olması karşısında, idari şartnameye aksine hüküm konulması Yasaya aykırılık teşkil etmiştir.

11 11 Eşit muamele; İdarenin ihale sürecindeki tüm iş ve işlemlerinde, yaptığı değerlendirme ve kullandığı takdirlerde isteklilere eşit davranması, tarafsız olması ve her türlü ayrımcılıktan (ırk, din, mezhep, milliyet, siyasi düşünce, coğrafi bölge, akrabalık ilişkileri v.b.) kaçınması olarak tanımlanır. Temel İlkeler;

12 12 KİK, 2008/UH.III-4754  Buna göre demonstrasyon işleminin ihale tarihinde yaptırılmasında bir aykırılık bulunmamakla birlikte, 500 megabaytlık Hastane Bilgi Yönetim Sistemine ait verinin bilgisayarlarda önceden yüklü halde istenmiş olmasının, halen otomasyon işini yürütmekte olan istekli açısından lehte bir avantaj sağlamasına dolaylı olarak imkan verdiği, eşitlik ilkesinin yerine getirilmesi açısından ilgili istekliye dolaylı olarak sağlanmış olan bu avantajın başvuru sahibi firmaya da sağlanmasının gerektiği belirlenmiştir.

13 13 KİK, 2007/UH.Z-1612  Aşırı düşük tekliflerin sorgulanması sürecinde, isteklilere gönderilen açıklama talep yazılarında farklı maliyet bileşenlerinin belirtilmesi (bir istekliden resmi tatil, dini bayram ve yılbaşında yaptırılacak fazla çalışma için açıklama istenirken, bir diğerinden istenilmemesi) eşit muamele ilkesine aykırılık teşkil eder.

14 14 KİK, 2007/UH.Z-1612  7) Makine Müh. Şakir Yüceer’in başvuru sahibi Birsan Ltd. Şti. ve Anka İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından Anahtar Teknik Personel olarak gösterildiği, ancak Anka İnş. San. Tic. Ltd. Şti. nin idare tarafından aynı durumda olan Aydın Ltd. Şti., Birsan Ltd. Şti. ve Cem İnş Tur. Tic. San. Ltd. Şti.  gibi değerlendirme dışı bırakılmayarak ekonomik açıdan birinci avantajlı teklif olarak belirlendiği, bu durumun 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde yer alan eşit muamele ilkesine aykırı olduğu tespit edilmiştir.  2- 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde yer alan eşit muamele ilkesine aykırı hareket eden idare yetkilileri hakkında değerlendirme yapılarak bu aykırılığın gerçekleşmesinde sorumlu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Adana Valiliği’ne bildirilmesine, …

15 15 Güvenilirlik; İdarenin işlem ve eylemlerinde potansiyel isteklilere ve isteklilere güven vermesi; objektif, hukuka uygun, istikrarlı niyet ve davranışlarda bulunarak, kendisi hakkında olumlu bir kanı oluşturmasını ifade eder. Temel İlkeler;

16 16 KİK, 2010/UH.III-3117  Bu durumda, ihale üzerinde bırakılan ve diğer isteklilerin tekliflerinin açıklama sunmamış olmaları nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği halde, ihalenin açıklama sunmayan bir istekli üzerine bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, bu haliyle, ihalelere teklif veren, idarece yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasına istinaden uygun şekilde açıklamasını sunan bir istekli açısından, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan, "güvenilirlik" ilkesine aykırı işlem gerçekleştirildiği ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

17 17 Gizlilik; İdare tarafından hazırlanacak veya hazırlattırılacak yaklaşık maliyete ihale ilanları ve dokümanlarında yer verilemez, Kamu İhale Kurulu üyeleri ile Kurum personeli, görevlerini yerine getirirlerken vakıf oldukları üçüncü kişilere ait bilgileri, yetkili makamların dışında başka kimselere açıklayamazlar, Görevliler ve danışmanlık hizmet sunucuları, ihale süreci ile ilgili bütün işlemlere, isteklilerin iş ve işlemleri ile tekliflerin teknik ve mali yönlerine ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgelerle işin yaklaşık maliyetini ifşa edemezler. Temel İlkeler;

18 18 KİK, 2006/UY.Z-675  …diğer beş firmanın da; aşırı düşük sorgulamasına vermiş oldukları cevap yazısı ekinde yer alan … (pursantaj tablosu); imalat ve poz sıralamaları, imalat cinsleri ve imalat miktarları ile idarece yaklaşık maliyet belirlenmesinde kullanılan imalatlara ilişkin teklif fiyat cetvelinin aynı olduğu, söz konusu firmaların hepsinin de teknik olarak mahal listesinden ve uygulama projelerinden aynı miktarları hesaplamalarının mümkün olmadığı, isteklilerin fiyat içermeyen imalat miktar tablosunu dosya üzerinden tespiti mümkün olmayan bir usulle temin ettikleri anlaşılmaktadır.  Anahtar teslim götürü bedel ihalelerde idarece belirlenen teklif fiyat cetvelinin (pursantaj tablosu) isteklilerce kullanılması hususunun; 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırı olduğu ve söz konusu ihalede güvenirlik ve "gizlilik ilkesinin" ortadan kalktığı anlaşılmakta olup, bu aykırılık düzeltici işlem ile giderilemeyecek niteliktedir.

19 19  …’ın teklif dosyası içerisinde bulunan, Elektrik tesisatına ve makine tesisatına ilişkin teklif dayanağı ile İdarece hazırlanan yaklaşık maliyette yer alan elektrik tesisatı ve makine tesisatı keşif özetinin karşılaştırılması neticesinde, her iki belgede yer alan miktarların aynı olduğu, idarece isteklilere verilen ihale dokümanında yapılacak işler listesinin, mahal listeleri ve poz numaraları yer almakla birlikte metraja ve miktarlara ilişkin bilgilerin yer almadığı, … tarafından sunulan “Elektrik ve Makine Teklif Dayanağı”nda yer alan miktarların yaklaşık maliyetle birebir aynı olduğu, … diğer isteklilerin teklifleri incelendiğinde her bir teklifteki miktarların farklılık gösterdiği, … ancak birimi metre olan kalemlerin çok büyük ve küsuratlı kalemlerde bile … tarafından sunulan teklifteki miktarların bir iki kalem dışında yaklaşık maliyetle aynı olmasının istekli tarafından yaklaşık maliyetin öğrenilmesi dışında bir nedenden kaynaklanmasının mümkün olamayacağı, yaklaşık maliyetinin gizliliği kalmayan …ihalenin …iptal edilmesi gerektiği anlaşılmıştır. KİK, 2006/UY.Z-2518

20 20 Kamuoyu denetimi; S aydamlığın, şeffaflığın devamı olarak, kamuoyunun ihale süreciyle ilgili işlemleri izleyebilmesi ve ihale sonuçlarını, hatta sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili safhayı izleyebilmesi. Temel İlkeler;

21 21 KİK, 2006/UY.Z-2020  …başvuru sahibinin şikayet dilekçesine verilen cevaptan, söz konusu tutanakların başvuru sahibi adına ihale salonunda bulunan kişi tarafından talep edildiği, ancak noter onaylı vekaletnamesi bulunmaması sebebiyle kendisine verilmediği, … Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer verilen düzenleme (Yürülükte olan Yönetmeliğin ise 57 nci maddesinin 5 inci fıkrası-msk), 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkelerden “kamuoyu denetimi” ve “saydamlık” ilkelerinin gereği olarak yapılmış ve özellikle de istekli olan veya olmayan ayrımı yapılmaksızın bu tutanakların “isteyenlere” verilmesi gerektiğini hükme bağlamıştır.  Bu sebeple, söz konusu tutanakların komisyon başkanınca onaylanmış suretlerinin isteyenlere imza karşılığı verilmesi gerektiği halde, ihale günü salonda başvuru sahibi adına bulunan bir kişi tarafından istendiği halde idarece “noter onaylı vekaletnamesi bulunmadığı” gerekçesiyle verilmemesi mevzuata aykırıdır.

22 22 İhtiyaçların Uygun Şartlarla Ve Zamanında Karşılanması Ve Kaynakların Verimli Kullanılması; İhtiyaçların ekonomik sağlanabilecek zaman diliminde karşılanması ve şartların yine ekonomikliği sağlayacak şekilde tespit edilmesi. Temel İlkeler;

23 KİK, 2011/UH.II-983  İdarelerin, ihaleye çıkabilmeleri için öncelikle ihtiyaç tespiti yapmalarının, yapılan tespite göre yaklaşık maliyeti belirlemelerinin, yaklaşık maliyet hesaplarken ise öncelikle ihale konusu hizmeti oluşturan iş kalemlerini veya gruplarını ve bunlara ilişkin miktarları netleştirmesinin gerektiği, bu işlemleri yaparken ise, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu, … söz konusu düzenlemede, …ihtiyaç durumuna göre şartnamede yer almayan makine ve malzemelerinde temini hususunda da yükleniciye mükellefiyet getirildiği, bu durumun teklif hazırlanması aşamasında tereddüde yol açabileceği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

24 24 KİK, 2009/UH.I-647  7-Teknik Şartnamenin 16.8 maddesi; “Radyoloji Modülü (ihtiyaç olması durumunda ilerinde eklenecektir)” ve 16.19 maddesi; “Kan Merkezi modülü (ihtiyaç olması durumunda ileride eklenebilecektir)” maddeleri gereğince ileride bu modüllere ihtiyaç duyulması olasılığına karşı isteklilerin bu maliyeti teklif bedellerine eklenmesi, ihtiyacın söz konusu olmaması durumunda hazinenin zarara uğratılması ile birlikte 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde düzenlenen “ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması" ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” maddesine aykırılık teşkil ettiği,

25 25 KİK, 2009/UH.III-2759  İhtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması temel ilkeleri göz önünde bulundurularak yapılacak işlemlerde, rekabet ilkesinin tam anlamıyla gerçekleştirilmesinin mümkün olamayabileceği, rekabetin sağlanması adına kamu hizmet gereklerinin göz ardı edilmesinde kamu yararı bulunmadığı,…  Söz konusu ihalede, alınacak hizmetin direk yazılım üreten bir firmadan temin edilmesinin, verilen hizmet kalitesi ve çözüm üretilmesi bakımından önem taşıdığının idare tarafından değerlendirildiği ve HBYS hizmetinin, HBYS yazılımı üreten firmalar tarafından verildiğinin idarece ifade edildiği anlaşılmıştır.  Teklif edilen yazılımın, teklif verenin kendi ürünü olması şartının, idarenin, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ile kaynakların verimli kullanılması ilkeleriyle ilgili ve uyumlu olduğu, yapılan düzenlemenin hizmet gereklikleri açından değerlendirilmesi gerektiği, ihalede 10 adet doküman satın alındığı ve 5 adet teklif verildiği de göz önünde bulundurulduğunda söz konusu düzenlemede rekabeti engelleyen bir hususun bulunmadığı, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

26 26 Aralarında Kabul Edilebilir Doğal Bir Bağlantı Olmadığı Sürece Mal Alımı, Hizmet Alımı Ve Yapım İşlerinin Bir Arada İhale Edilmemesi; Örneğin, yapım projelerine demirbaş niteliğinde olan masa, sandalye veya mefruşat niteliğindeki halı, perde gibi unsurları katılamaz. Çünkü bu gibi alımların proje ile fonksiyonel anlamda bir bütünlüğü yoktur ve proje tamamlandıktan sonra rahatlıkla başka bir tedarikçiden temin edilebilir. Temel İlkeler;

27 27  Ancak, desenli müstakil bir halı, proje ile doğal bir bağlantıyı ifade etmezken, parke veya diğer çeşitli kaplama imalatları yerine ikame edilebilen bir halı işi projenin ve mahal listesinin içerisine girebilecektir.  Yine, kesin proje üzerinden birim fiyat esaslı ihaleye çıktığımızı varsayalım. Eğer uygulama projesi yapmamız gerekiyorsa, uygulama projesinin yapımını da aynı müteahhide, sözleşme çerçevesinde yaptırmanız mümkün.  Bilindiği gibi uygulama projesi yaptırılması işi bir hizmet işi iken, sözleşmeye dahil etmek suretiyle onu da yapım kapsamında yaptırabiliriz. Temel İlkeler;

28 28 KİK, 2009/UH.II-753  2- 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında; “aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez” hükmü yer almaktadır.  İdari şartnamenin 2.a maddesinde, ihale konusu işin adı, “Donanımlı, 25 Veri Giriş Personeli ile HBYS (120 Günlük) Hizmet Alımı” şeklinde belirtilmiştir.  Bu çerçevede; ihale konusu işin, bir “hastane bilgi yönetim sistemi yazılımı ve buna uygun donanım alınması (ve kablolama yapılması)” işini ve “veri hazırlama” işini içerdiği anlaşılmakta olup, her iki alımın aynı ihaleye konu olmasının, katılımı azaltıcı ve dolayısıyla rekabeti engelleyici nitelikte olduğu ve Kanunun 5 inci maddesinde yer alan ve yukarıda belirtilen hükmüne aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

29 29 KİK, 2007/UH.Z-608  İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde işin adının “Küçükçekmece-Sefaköy bölgeleri dahilindeki park ve yeşil alanların bakım ve onarım işi” olduğu, işin miktarının ve türünün ise “toplam 120 adet vasıflı ve vasıfsız personel istihdamı ile 184.685 m² lik park ve yeşil alanların bakım onarımı” olduğu düzenlemesi yer almaktadır.  Birim fiyat teklif cetvelinde yukarıda belirtilen maliyet kalemlerine ilaveten toprak ve gübre temini, oyun grupları gibi maliyet kalemlerine de yer verildiği görülmektedir.  İhale konusu işin esas itibariyle bir hizmet işi olduğu, bu işin kapsamında yapıma ilişkin işlerin de olduğu anlaşılmakla birlikte, aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olduğundan anılan işlerin birlikte ihale edilebileceği bu nedenle de şikayetçinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

30 KİK, 2005/UHZ-2051  Aralarında doğal bağlantı bulunan ilacın temin edilmesi ile temin edilen ilacın havadan uçakla atılması işlerinin aynı ihale kapsamında ihale edilmesi mümkündür.

31 31 Temel İlkeler; Eşik değerlerin ve parasal limitlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez.

32 32 KİK, 2006/UM.Z-2671  İdarece 06.09.2006 tarihinde, saat 10.00’da yapılmak üzere 2006/88759 İKN’li 1 Adet 1675 Kva Jeneratör Alımı, saat 14.00’da yapılmak üzere 2006/88824 İKN’li 1 Adet 1000 Kva ve 1 Adet 800 Kva Jeneratör Alımı ihalesine çıkıldığı…  4734 sayılı Kanun 5 inci maddesinde yer alan “eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez.” hükmü ihalenin yabancı isteklilere de açılıp açılmamasını, ilan sürelerini ve ihalede sunulması zorunlu belgeleri etkilemektedir…  Bu nedenle idarenin 1 Adet 1675 Kva Jeneratör Alımı İhalesi ile 1 Adet 1000 Kva ve 1 Adet 800 Kva Jeneratör Alımı ihalesi işini iki ayrı ihale olarak yapması 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırılık teşkil etmektedir.

33 KİK, 2007/UYZ-3297  Aynı yerde ve aynı nitelikteki tek bir işin iki parça halinde ihale edilmesinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5. maddesinde sayılan temel ilkelere aykırılık teşkil ettiği, ileriki tarihlerde birleştirerek tek ihale şeklinde ihaleye çıkarılması gerektiği…

34 34 Temel İlkeler; Açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel ihale usulleridir. Pazarlık usulü ile ihale yapılması ve doğrudan temin yoluyla ihtiyaçların karşılanması ise ancak Kanunda belirtilen özel hallerde mümkündür.

35 35 2010 YILI 12 AYLIK İHALE İSTATİSTİKLERİ İhale Usulü ve İhale Türüne Göre Sözleşme Bedeli - Yaklaşık Maliyet Oranları (1.000 TL) İHALE USULÜİHALE TÜRÜ SÖZLEŞME BEDELİ (a) YAKLAŞIK MALİYET (b) ORAN % (a/bx100) MAL ALIMI13.063.21115.452.10085 AÇIK İHALEHİZMET ALIMI18.707.15921.486.31187 YAPIM İŞLERİ14.978.83320.694.63072 TOPLAM46.749.20357.633.04181 MAL ALIMI1.6642.01383 BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALEHİZMET ALIMI293.762410.85572 YAPIM İŞLERİ1.946.6362.996.53865 TOPLAM2.242.0623.409.40666 MAL ALIMI1.300.9921.452.22690 PAZARLIK USULÜHİZMET ALIMI2.211.5982.407.59392 İHALEYAPIM İŞLERİ1.787.3311.989.93190 TOPLAM5.299.9215.849.75091

36 36 KİK, 2008/UM.1-4406  4734 sayılı Kanun kapsamına giren ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale husulü temel ihale usulleridir. Diğer ihale usulleri ise Kanunda belirtilen özel hal ve şartlarda kullanılabilir.  … İdare incelemeye konu ihaleyi 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendi gereğince yapmıştır.  …İdarenin gerekçelerine baktığımızda, 2008 yılı Temmuz ve Ağustos ayları için ihtiyaç olan girişimsel malzemelerin temininin acil ve randevulu hastalar için gerektiği ifade edilmiş, fakat ihale tarihinin 28.08.2008 olduğu görülmüştür.  İdarenin gerekçeleri Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendinde yer alan durumların hiçbirisine uymadığı gibi, idarenin bu ihtiyaçlarını karşılamak için daha önceki bir tarihte ihaleye çıkması imkanı da bulunmaktadır.  Bu nedenle ihalenin açık ihale usulü ile yapılması gerekirken pazarlık usulü ile yapılmasının 4734 sayılı Kanuna aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

37 Temel İlkeler;  Açık ihale usulü ve pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde ihale dokümanı,  Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak ihalelerde ise ön yeterlik ve ihale dokümanı  hazırlanmadan ihale veya ön yeterlik ilanı ya da davet yapılamaz.

38 38 KİK, 2003/UK.Z-272  İhale dokümanının bir parçası olan projelerin ilan tarihi olan 27.03.2003 tarihinde henüz tamamlanmamış olduğu, eksik olan projelerin ilan tarihinden sonra tamamlandığı ve ihale dokümanının isteklilerce 01.04.2003 tarihinden sonra görülebildiği, oysa ihale dokümanı hazırlanmadan ilana çıkılamayacağı,

39 39 Temel İlkeler; Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. Ancak ertesi mali yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir.

40 KİK, 2007/UY.Z-3841  4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında “Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.” hükmü yer almaktadır.  İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde; …, ancak ihale onay belgesinin incelenmesi neticesinde ödeneğin yaklaşık maliyetin altında olduğu görülmüştür.  Yapılan değerlendirmede, ihaleye çıkılırken ödeneğin yetersiz olduğu, ancak, itirazen şikayet başvurusunun karara bağlandığı tarih itibarıyla 2007 yılında tamamlanabilecek kısım için 2007 yılı ödeneğinin yeterli olacağı anlaşıldığından, bu husus esasa etkili görülmemiştir.

41 Temel İlkeler;  Getirilen ödenek zorunluluğu, nakit zorunluluğu şeklinde anlaşılmamalıdır.  Amaç, ihtiyaç konusu iş için gerekli olan ödeneğin bütçesinde tahsis edilmiş olmasıdır.  Nakdin daha sonra temin edilecek olması veya ödeneğin bilahare serbest bırakılacak olması gibi hususlar ödenek yokluğu olarak değerlendirilmemeli, şartnamelere bu yönde hükümler konulmamalıdır.

42 KİK,2011/UM.III-1648  İhale konusu işe ait sözleşme tasarısının; “Ödeme Yeri ve Şartları” başlıklı 12 nci maddesinde;  “…  12.2.2. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine Maliye Bakanlığı’nın belirleyeceği ödeme esasları doğrultusunda Fırat Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığınca evrak tanziminden sonra nakit durumuna göre Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.  …”  düzenlemesi yer almaktadır.

43 KİK,2011/UM.III-1648 (devam)  4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında; “ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.” hükmü yer almaktadır.  İhaleye ilişkin ihale onay belgesinde yaklaşık maliyete göre ödeneğin yeterli olduğu görülmektedir. Sözleşme tasarısındaki “nakit durumuna göre” ödeme yapılacağına ilişkin düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.  Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

44 44 KİK, 2004/UY.Z-1885  …İşe ait idari şartnamenin 46.5 inci maddesinde; işin 2004 yılına ait "ödeneğinin bulunmadığı", 2005 yılına ait ödeneğin %100’ünün mevcut olduğu, tespit edilmiştir.  4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde; “Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.” hükmü ile, Anılan Kanunun 62 nci maddesinin (a) bendinde; “Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilmesi amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur. İlk yıl için öngörülen ödenek proje maliyetinin % 10’undan az olamaz ve başlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.” Hükümleri yer almaktadır…  Bu nedenlerle, idarece ihale konusu işe ait 2004 yılında ödenek bulunmadan ihaleye çıkılması anılan mevzuat hükümlerine aykırıdır.

45 45 KİK, 2006/UY.Z-2711  incelenen ihaleye ait ihale onay belgesinde işin yaklaşık maliyetinin 15.450.873,20 YTL olduğunun ve kullanılabilir ödenek tutarının ise 2.938.457 YTL olduğunun belirtildiği, İller Bankasından temin edileceği belirtilen 5.500.000 YTL kredi ile birlikte değerlendirildiğinde bile iş için yeterli ödeneğin temin edilemediğinin açık olduğu ve ihalede verilen en düşük teklifin bile toplam ödeneğin üzerinde olduğu, belirtilen bu nedenle ihale konusu işin yeterli ödeneği olmadığı halde ihaleye çıkıldığı anlaşılmıştır.

46 46 KİK, 2008/UH.II-4531  4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde; “Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz hükmü yer almaktadır.” İdarelerin ihale konusu işin ödeneğini “İhale Onay Belgesi” üzerinde göstermeleri gerekmektedir. İnceleme konusu ihalenin “İhale Onay Belgesi” üzerinde “Kullanılabilir Ödenek Tutarı” belirtilmediğinden bu durum mevzuata aykırılık oluşturmaktadır.

47 Temel İlkeler;  Kurulun uygun görüşü olmadıkça, Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi ve 22 nci maddesinin (d) bendinde yer alan parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı,  idarelerin bütçelerine mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için konulacak ödeneklerin %10’unu aşamaz.

48 Temel İlkeler;  Kanun, parasal limite atıf yaptığı için bu maddenin uygulanmasında 21/f ve 22/d ye göre yapılacak harcamalar parasal limite tabidir.  21. ve 22. maddenin diğer bentleri gereğince yapılan harcamalar limite tabi değildir.  Temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar limite tabi değildir.  21/f kapsamında yapım işi yaptırılması mümkün olmadığından %10 limiti 22/d ye göre kapsamındaki yaptırılan yapım işlerine göre belirlenecektir.

49 Temel İlkeler;  Bu kuralın uygulanmasında; Bakanlıklarda bakanlığın toplam bütçesi, Yerel yönetimlerin meclisçe onanmış toplam bütçesi, Üniversitelerde, üniversitenin toplam bütçesi Döner sermayelerde toplam döner sermaye bütçesi  Esas alınır.

50 Temel İlkeler;  Bir idarenin toplam bütçesi aşağıdaki gibi olsun; Mal Alımı: 45.000.000 TL Hizmet Alımı: 60.000.000 TL Yapım: 95.000.000 TL  Bu durumda, idarenin tüm birimleri için, 21/f ve 22/d kapsamında azami olarak 4.500.000 TL mal, 6.000.000 TL de hizmet alımı yapılabilecekken, 22/d kapsamında 9.500.000 TL tutarında yapım işi gerçekleştirilebilecektir.

51 Temel İlkeler;  Diğer taraftan %10 luk limitler mal, hizmet ve yapım işlerinde ayrılan ödenek toplamları için ayrı ayrı gözetilecek olup, %10 luk limitini doldurmuş bir ihtiyaç grubu için, diğer ihtiyaç gruplarındaki %10 luk limitini doldurmamış (+) limit farkları kullanılamaz.

52 Temel İlkeler;  Kamu İhale Genel Tebliğinin 21.6.’ncı maddesinde;  “Kamu kurum ve kuruluşların bütçelerinde öngörülen ödenek tutarının, mal ve hizmet alımları için Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi ile 22 nci maddesinin (d) bendinde yer alan parasal limitlerin toplamını, yapım işlerinde ise 22 nci maddesinin (d) bendinde yer alan parasal limiti geçmemesi halinde % 10 oranının aşılması için Kamu İhale Kurulundan uygun görüş alınması şartı aranmayacaktır.

53 Temel İlkeler;  Bir (A) Belediyesinin bütçesinde yer alan ödenek miktarları aşağıdaki gibidir; Mal Alımı: 150.000 TL Hizmet Alımı: 100.000 TL Yapım İşleri: 200.000 TL  2012 yılı için 21/f limiti; 144.103 TL ve 22/d limiti 14.403 TL dir. (BŞB sınırları dahilinde değil)  144.103 TL + 14.403 TL = 158.506 TL  Buna göre, 21/f ve 22/d limitlerinin toplam tutarı, (158.506 TL) idarenin mal alımları ve hizmet alımları için ön gördüğü toplam bütçe tutarlarından (150.000 TL ve 100.000 TL) büyük olduğu için bu idarenin %10 limitini gözetmesi gerekmez.

54 54 Yaptırım;  Belirtilen bu ilkeleri gözetmeden ihaleye çıkılmasına izin verenler ile ihaleyi yapanlar hakkında Kanunun 60 ıncı maddesine göre; Disiplin cezası uygulanması Ceza kovuşturması yapılması, Tarafların uğradıkları zararın genel hükümlere göre tazmini için mali sorumluluk tevcihi gibi yaptırımlar uygulanır. Diğer taraftan anılan görevlilerden yargı organlarınca kendilerine bir ceza verilmiş olanlar, kapsama dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihale mevzuatının uygulanması ile ilgili kadrolarına atanamazlar ve bu kadrolarda görevlendirilemezler.

55 55 Dikkat Edilecek Hususlar; Şartnamelerde açık olmayan hükümlere yer verilmemesi, İlanların ihale dokümanına aykırı olmaması, İhale işlemleri ile ilgili düzenlemelerin isteklileri tereddüde düşürmeyecek bir şekilde açık olması, Tekliflerin herkesin huzurunda açılıp açıklanması, İhalelere katılmaktan yasaklı olanlar ile ihale sonuçlarının kamuoyuna duyurulması,

56 56 İsteklilerin lehine ve aleyhine olacak davranışların sergilenmemesi, Rekabet ortamının zedeleyebilecek muamelelerden kaçınılması, İsteklilerin, sözleşmenin uygulanmasında idare ile eşit hak ve yükümlülüklere sahip olduklarının göz ardı edilmemesi, Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünmemesi, Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılmaması Gerekmektedir Dikkat Edilecek Hususlar;

57 57 1- İhtiyacın Ortaya Çıkması  Kamu alımları süreci ihtiyacın ortaya çıkmasıyla başlar. Ancak bu ihtiyaç, idarenin yerine getirmekle yükümlü olduğu görev veya hizmetlerin gerekleri doğrultusunda önceden planlanmış olmalıdır. Böyle bir yaklaşım satın alma sürecinde Kanunda belirtilen temel ilkeleri hayata geçirmeyi de mümkün kılacaktır.  Diğer taraftan, bazı durumlarda ihtiyaç bir planlamaya dayanmaksızın aniden de ortaya çıkabilmektedir. Bu durumlar ise alımın hangi usulle yapılacağının belirlenmesinde önem arz eder. (Örneğin ihtiyaç acilen ortaya çıkmışsa alımın limitler dahilinde 22/d veya 21/f ye göre yapılması, ya da 21/b nin kullanılması gibi)

58 58 2- İhtiyacın ve İhale Konusu İşin Niteliğinin Belirlenmesi  Bu aşama idareler ihtiyaçlarını tam olarak saptayarak, yapılması gerekli işin miktarını ve zamanını belirlerler.  Ayrıca ihale işlemlerine hazırlık yapılması ve ihale işlemlerinin yürütülmesi için işin niteliği (Mal, hizmet,yapım) saptanır.  Çünkü, alımın niteliğine göre katılım koşulları, istenilecek belgeler ve iş deneyim belgeleri farklılık göstermektedir.  İhale konusu işin niteliğinin belirlenmesinde yapılacak bir hata iptal nedeni olabilir.

59 59 Bakım ve Onarıma İlişkin İhaleler  Bütçe tertiplerine bakılmaksızın;  Makine ve ekipmanın bakım ve onarımı ihaleleri hizmet alımı,  Küçük onarımlar da dahil olmak üzere yapıma ilişkin onarım ihaleleri ise yapım işi olarak ihale edilmelidir. (Genel Tebliğ madde 63)

60 60 KİK, 2005/UH.Z-851  Yukarıda açıklandığı üzere, ihale konusu işin yapıma yönelik bakım onarım olması nedeniyle yapım işi olduğu, idare tarafından hizmet işi kabul edilerek buna göre doküman hazırlanıp, hizmet alımı ihalesi şeklinde yapılmasının mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği,…  Açıklanan nedenlerle; 1) İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,…

61 3- Teknik Şartname Hazırlanması

62 62  Her İhalede Teknik Şartname Hazırlanması Zorunlu mudur?  4734 sayılı Kanunun 12,  MAİUY’ nin 14,  HAİUY’ nin 16,  YİİUY’nin 17 ve  DHAİUY’nin 16 ncı maddelerine göre  Her ihalede teknik şartname düzenlenmesi zorunludur.

63 63 KİK, 2003/UK.Z-476  2- İhale Tercih Tutanağında şikayetçinin iddialarına benzer subjektif gerekçelerle ve aynı usulle ihalenin 4, 5, 6, 7, 8, 37, 38, 39, 40, 41, 51, 55, 70, 71, 75, 94, 96, 97 ve 119 uncu kalemlerinde en düşük fiyatlı teklifler değerlendirme dışı bırakılmış olup, ihale ile ilgili teknik şartname hazırlanmadığından bu husus da 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasına aykırıdır.

64 64 Teknik Şartname Hazırlarken Uyulması Gereken İlkeler;  1- Teknik şartnamede yer alacak hükümler; tereddüde, ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine imkan bırakmayacak şekilde, açık ve kesin olmalıdır.

65 65 KİK, 2010/UM.III-3204  Başvuruya konu ihalede, ihale dokümanı arasında yer alan Galvanizli omega profil trafik işaret direği teknik şartnamesinin 1.2 maddesinde uzunluğu 3 mt. kalınlığı 3 mm olan trafik işaret direği miktarının gösterildiği, şartnamede yer alan şekillerde ise 5 mm ve 4 mm kalınlığındaki trafik işaret direklerinin özelliklerinin gösterildiği, C.2 maddesinde de 3 mm ve 5 mm kalınlığındaki trafik işaret direkleri için teslimat şeklinin belirtildiği, teknik şartnamede yer alan söz konusu düzenlemelerin trafik işaret direklerinin kalınlıkları, miktarları ve özellikleri bakımından isteklilerin tekliflerini oluştururken tereddüde düşmelerine sebep olacak nitelikte bir belirsizlik ihtiva ettiği anlaşılmıştır.

66 66 KİK, 20.07.2009/UH.II-1929  Bununla birlikte; teknik şartnamenin 12 nci maddesinde yer alan düzenlemede yüklenici ile idare elemanları arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla yeteri kadar şirket hatlı cep telefonu istenildiği, söz konusu giderin istekli tarafından karşılanacağı ve buna ilişkin maliyetin teklif fiyata dahil edilmesi gerektiği belirtilmiştir.  Söz konusu şartname maddesinde idarenin yükleniciden istemiş olduğu cep telefonu adedine, azami fatura bedellerine ve kimin tarafından kullanılacağına ilişkin olarak açık ve kesin bir düzenlemenin yapılmadığı görülmüştür.  Bu durumun tekliflerin oluşturulması aşamasında belirsizlik yaratacak olması nedeniyle anılan düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

67 67 KİK, 2008/UM.III-4940  … İki farklı teknik şartnamenin olduğu, teknik şartnamelerde de çelişkiler ve yanlışlıkların bulunduğu,  ihalenin var olan sisteme alınacak kitler için mi yapıldığı, yoksa kitle birlikte cihaz da mı alınacağı,  ter testi kitleri teknik şartnamesinin 4 üncü maddesinde “Ter analizörü en fazla 10 mikrolitrelik bir örnek miktarı ile çalışabilmelidir” düzenlemesi yer alırken;  “ter testi direkt ölçüm kiti alımı teknik şartnamesinin 5 inci maddesinde “Ter analizörü 5 mikrolitre veya daha az örnek miktarları ile çalışabilmelidir.” düzenlemesine yer verildiği ve bu iki düzenlemenin birbiri ile çeliştiği görülmüştür.  İhale dokümanında yer alan çelişkiler göz önüne alındığında ihalenin sağlıklı şekilde sonuçlandırılmasının mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır.

68 68 Teknik Şartname Hazırlarken Uyulması Gereken İlkeler;  2- Teknik şartnameler ihale konusu işin her türlü teknik özelliğini belirtir nitelikte ve ayrıntıda hazırlanmalıdır.  Bu yapılırken; basit ve herkes tarafından kolayca anlaşılır kelimeler, karmaşık olmayan, yorumlamaya gerek göstermeyecek kısa ifadeler veya kısa cümleler kullanılır.  Belirlenecek teknik istekler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti önleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

69 69 KİK, 2005/UH.Z-614  Gerek idari şartname, gerekse teknik şartnamenin incelenmesinde ihale konusu işe ait iş analizlerinin yapıldığına ilişkin bir bilgiye rastlanmadığı gibi, araçların günde veya iş süresince kaç km. yol yapacağı hususunda teklif fiyatlarının belirlenmesine ve değerlendirilmesine etki edecek unsurların da belirtilmediği tespit edilmiştir.  İhale dokümanlarında bu unsurların belirtilmemesi, tekliflerin değerlendirilmesi ve istekliler tarafından teklif bedellerinin hesaplanması imkanını da ortadan kaldırmaktadır…  Bu haliyle tekliflerin Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen temel ilkelere uygun olarak değerlendirilmek suretiyle ihalenin sonuçlandırılmasının düzeltici işlem yoluyla düzeltilmesi de mümkün bulunmadığından ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

70 70  3- Teknik şartnameler en az 2 (iki), mümkünse daha fazla üretici firmanın ürününü kapsayacak ve böylece rekabet ortamını yaratacak şekilde hazırlanmalıdır. Belirli bir marka veya modele veya tek firmaya yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez.  Teknik şartnamelerde belli bir; marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün  tanımlanmamalıdır Teknik Şartname Hazırlarken Uyulması Gereken İlkeler;

71 71 KİK, 2008/UY.Z-912  Değişken debili soğutucu akışkanlı klima sistemi şartnamesinin dış üniteler bölümünün 15 inci maddesinde, iç üniteler bölümünün 8 inci maddelerinde “Kesinlikle Çin’de üretilmiş bir ürün olmamalıdır.” düzenlemelere yer verildiği görülmüştür.  Söz konusu ihale konusu işte kullanılacak ürünün üretim yerinin kısıtlanmasına yönelik düzenlemenin yukarıda aktarılan 4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde yer alan belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacağı, rekabeti engelleyici hususlar içermeyeceği ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacağı hükmüne ve anılan düzenlemenin katılımı daraltıcı nitelikte olduğu anlaşıldığından aynı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkelere aykırı olduğu anlaşılmıştır.

72 72 KİK, 2007/UM.Z-1478  İdari şartnamenin “VI – Diğer Hususlar” başlıklı bölümün 5 inci maddesinde; “Araç ve üstyapı ithal menşeli olacaktır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır…  Söz konusu ihale, yerli ve yabancı isteklilerin katılımına açık olarak düzenlenmiş olmasına rağmen, ihale dokümanında yapılan anılan düzenlemenin yerli istekliler açısından 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde yer alan “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmüne aykırılık teşkil ettiği değerlendirilmektedir.

73 73 KİK, 2007/UY.Z-361  3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 12 nci maddesinde “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır. ” hükmünün yer aldığı, bu hüküm uyarınca idarelerin teknik şartnamelerde belli bir marka veya modele yer vererek rekabeti ve fırsat eşitliğini engelleyici bir duruma yol açamayacağı,  İşe ait teknik şartnamenin 6.5.2 ve 6.5.3 inci maddesinde iş istasyonları için dengi de kabul edilmeyerek Intel XEON işlemci istenildiği, dolayısıyla belli bir markaya yer verildiği, bunun ise yukarıda belirtilen mevzuat hükmüne aykırı olduğu tespit edilmiştir.

74 74 KİK, 2004/UM.Z-1312 aynı marka olması  Bu nedenle kişisel bilgisayarlara ait monitörlerin orijinal olarak kişisel bilgisayar ile aynı marka olması ve işletim sistemi tarafından sistem ünitesi ile aynı marka olarak tanınması zorunluluğunun teknik şartnamede yer almasının ihaleye katılımı sınırlayarak rekabeti engelleyeceği, söz konusu düzenlemenin bu haliyle 4734 sayılı Kanunun 5 inci ve 12 nci maddelerine aykırılık teşkil ettiği, başvuru sahibinin bu iddiasının da yerinde olduğu belirlenmiştir.

75 75 KİK, 2006/UH.Z-1445  Teknik şartnamenin “Temizlik İşinde Gerekli Olan Makine-Teçhizat ve Malzeme” başlıklı 6 ncı maddesinde;  “Temizlik Malzemesi: Çamaşır suyu (Ace):18 adet, Cif krem:12 adet, Porçöz 16 adet, Cillit Bang 16 adet,…” şeklinde düzenlenmiştir.  İdare tarafından teknik şartnamede temizlik malzemelerine ilişkin olarak yapılan düzenlemede belli bir marka ismi belirtildiği anlaşıldığından, anılan şartname hükmü yukarıdaki mevzuata hükmüne aykırıdır.

76 76 KİK, 2009/UH.II-734  Anılan Kanun hükmü ve somut olay birlikte değerlendirildiğinde, idarelerin ihale dokümanında yaptığı düzenlemelerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması rekabeti engelleyici niteliğinin bulunmaması gerektiğinden, inceleme konusu ihalenin idari şartnamesinde “Bossa” gibi belirli bir markanın ismine yer verilmemesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

77 77 Kik, 2007/UM.Z-4141  Teknik şartnamenin anılan düzenlemesine ilişkin yapılan itirazlar ve 4734 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen maddeleri birlikte değerlendirildiğinde, yıkama dezenfeksiyon makineleri ve sterilizatörlerin aynı imalatçının imalatı olmasını öngören düzenlemenin rekabeti önleyici ve ihaleye katılımı daraltıcı nitelikte olduğu anlaşılmaktadır.

78 78 Teknik Şartname Hazırlarken Uyulması Gereken İlkeler;  4- Teknik şartnamelerde, ulusal ve/veya uluslar arası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde, “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.  Burada dikkat edilecek husus; alınacak şeyin ulusal veya uluslar arası standardının bulunduğu hallerde, “veya dengi” ifadesine yer verilse dahi marka veya model belirtilemez.

79 79 KİK, 2008/UM.Z-1821  Teknik şartnamenin 13 üncü maddesinde; “Ekli listede bulunan malzemeler, ürünlerin özelliklerinin tam olarak belirtilmesi için Aesculap katalog numaraları ile verilmiş olup bu malzemeler ya da tam uyumlu (+/- 2 ) özellikleri taşıyan muadilleri teklif edilebilir.” düzenlemesine yer verilmiştir.  İdarece, ihtiyaç listeleri Aesculap fabrikasının kataloglarından hazırlanmakla birlikte teknik şartnamede muadil aletlerle ihaleye katılmaya olanak sağlandığından, ihtiyaç listelerinin Aesculap fabrikasının kataloglarının dikkate alınarak hazırlanması 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkelerine ve 12 inci maddesine aykırılık teşkil etmemektedir.

80 80 KİK, 2007/UM.Z-3757  İhale işlem dosyasının incelenmesi ve akademik kuruluştan alınan teknik görüş birlikte değerlendirildiğinde, teknik şartnamede yer alan “WELDOX 700 veya muadili” ifadesinin kullanılmasının yeterli olmadığı, bunun yerine ilgili standartlarda geçen kimyasal ve mekanik özelliklerden gerekli olan değerlere atıfta bulunulmasının uygun olacağı anlaşıldığından, yapılan teknik düzenlemelerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlayacak nitelikte olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  Netice itibariyle, ulusal ve/veya uluslar arası standartlar bulunduğu halde “veya muadili” ifadesine yer verilmesi suretiyle marka veya model belirtilmesinin Kanunun 5 ve 12 nci maddelerine aykırılık teşkil ettiği belirlenmiştir.

81 81  5- Teknik şartnamelerde, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara  uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılabilir.  Diğer taraftan TSE tarafından yayılanmış mecburi standartlar, teknik şartname hükmü haline gelip gelmediğine bakılmaksızın hem idarelerce hem de isteklilerce dikkate alınmalıdır. Teknik Şartname Hazırlarken Uyulması Gereken İlkeler;

82 82  6- Teknik şartnamelerde yeterlik kriteri olarak istenilecek belgelere ve teklif fiyata dahil edilecek unsurlara  yer verilmemelidir. Teknik Şartname Hazırlarken Uyulması Gereken İlkeler;

83 KİK, 2011/UM.I-1263  Yeterlik kriterlerine ilişkin düzenlemelere idari şartnamede, teknik kriterlere ise teknik şartnamelerde yer verilmesi gerekmektedir.  Doğrusu bu olmakla birlikte, bir yeterlik kriteri idari şartnamede değil de teknik şartnamede düzenlenirse ihale dokümanları bir bütün olduğu için artık teknik şartnamede düzenlenen yeterlik kriterini isteklilerin sağlaması zorunludur.  Yeterlik kriterlerine ister idari şartnamede ister teknik şartnamede yer verilmiş olsun, teklif kapsamında teklif zarfı içerisinde isteklilerin sunma zorunluluklarının olabilmesi için yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerin teklif zarfı içerisinde sunulması gerektiğinin açık ve net bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.  Bu şekilde bir düzenlemeye yer verilmeyip, sadece bu belgelere sahip olunması gerektiği şeklinde bir düzenlemeye yer verilmişse, bu belgelerin teklif zarfı içerisinde sunulması zorunluluğu olmayacaktır.  Ancak istekliler bu şekilde yapılan düzenleme gereğince bu belgeleri malın teslimi, muayene ve kabul aşamasında idareye vermek zorundadırlar.

84 84 KİK, 2007/UH.Z-1622  İdarece, ihale konusu işte uygulanması gereken iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranının ilgili sigorta müdürlüğünden alınan bir yazı ile tespit edilmemesi ve prim oranının idari şartnamenin ilgili maddesi yerine teknik şartnamede belirtilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

85 85  7- Teknik Şartnameler gerek tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında katalog incelemesi, numune kontrolü gibi işlemlerde, gerekse de ihaleden sonraki muayene ve kabul işlemlerinde kullanıldığından, bu belgelere; “Tercih Nedenidir”, “Beğenilir Olmalıdır”  gibi somut, kesin ve ölçülebilir olmayan subjektif ve soyut nitelikli hükümler konulmamalıdır. Teknik Şartname Hazırlarken Uyulması Gereken İlkeler;

86 86 KİK, 2007/UM.Z-1654  … idare, anılan maddede “Silopi Merkezde” yer alan malları “tercih edeceğini” belirtmektedir… İdari şartnamenin 36.2 nci maddesinde de ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, “en düşük fiyat esasına” göre belirleneceği açıkça belirtilmiştir… ekonomik açıdan en avantajlı teklifin “en düşük fiyat esasına” göre belirlendiği ihalede böyle bir ibareye yer verilmesinin mevzuata aykırı olduğu ve istekliler bakımından tereddüt yaratacak nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

87 87 KİK, 2007/UM.Z-1956  Teknik şartnamede “..Ürünün EN 1500 Avrupa Standartlarına sahip olması öncelikli tercih sebebidir..” şeklinde bir belirleme yapılması ile mevzuata aykırılık oluşturulmuş olup, ayrıca bu şekliyle yapılan düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine belirtilen rekabet ilkesine aykırılık teşkil edeceği sonucuna varılmıştır.

88 88 KİK, 2003/UK.Z-814  Teknik Şartnamede ihale konusu malın özellikleri belirlendikten sonra her bir kalem için; “cihaz komisyonca beğenilir olmalıdır’’ ifadesi yer almış olup, bu husus objektif değerlendirme kriteri olamayacağından keyfiliğe yol açacağı, ayrıca Teknik Şartnamede belirlenen hususların saydamlığı, eşit muameleyi, güvenirliği sağlaması, objektif kriterler içermesi, gerektiğinden cihaz komisyonca beğenilir olmalıdır ifadesinin 4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

89 89 Teknik Şartname Hazırlarken Uyulması Gereken İlkeler;  8- Teknik şartnamede sayılar ile ifade edilen teknik kriterlere mutlaka tolerans verilmelidir.  Tolerans;  “en az...”,  “en çok...”,  “veya”,  “+/-...”  şeklinde, o özelliğin gerektirdiği hassasiyeti sağlayacak miktar tespit edilerek verilmelidir.

90 90  9- Teknik şartname konu ile ilgili uzmanlar tarafından hazırlanarak imzalanmalıdır.  10- Teknik şartnamelerde ölçü birimleri için Uluslararası Ölçü Birimleri Sistemine uygun birimler kullanılmalıdır.  11- Teknik şartnamelerde; idari,hukuki, v.b teknik olmayan isteklere yer verilmemelidir.  12- Teknik Şartnamede istenilen özellikler maddeler halinde numaralandırılarak belirtilmelidir. Teknik Şartname Hazırlarken Uyulması Gereken İlkeler;

91 91  Alım konusu malın piyasaya arzı için zorunlu olan izin veya benzeri belgeler, ihaleye katılımda yeterlik belgesi olarak istenebilir.  Bu belgelerin yeterlik belgesi olarak istenilmemesi durumunda, teknik şartnamede veya sözleşme tasarısında bu belgelerin muayene ve kabul aşamasında sunulmasına yönelik düzenleme yapılması zorunludur. (Md.54.2/g ve 56.4) Genel Tebliğinin Teknik Şartname Hazırlarken Dikkate Alınması Gereken Hükümleri

92 92 Genel Tebliğinin Teknik Şartname Hazırlarken Dikkate Alınması Gereken Hükümleri  İsteklinin personel çalıştırdığına ilişkin belgeler, ihaleye katılımda yeterlik belgesi olarak istenemez.  Ancak, alımın niteliği esas alınarak yüklenici tarafından çalıştırılması öngörülen personelin sayısına ve niteliğine ilişkin teknik şartnamede veya sözleşme tasarısında düzenleme yapılabilir. (Md.54.2/ı)

93 93 Genel Tebliğinin Teknik Şartname Hazırlarken Dikkate Alınması Gereken Hükümleri  Deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarları veya muayene kuruluşları tarafından üretimin veya malın kontrolünün yapılması, özel imalat süreci gerektiren mal alımlarında sözleşmenin yürütülmesi aşamasında yerine getirilecek bir yükümlülük olarak teknik şartnamede ve/veya sözleşme tasarısında düzenlenebilir.  Bu laboratuvar veya muayene kuruluşunun, isteklinin bünyesinde bulunması hususu, ihaleye katılımda bir yeterlik kriteri olarak düzenlenemez. (Md.54.2/i ve 56.5)

94 94 Genel Tebliğinin Teknik Şartname Hazırlarken Dikkate Alınması Gereken Hükümleri  Yedek parça alımlarında, alım konusu malın tanımının yapılabilmesi için, yedek parçasına ihtiyaç duyulan ana malın marka ve modelinin teknik şartnamede belirtilmesi mümkündür. (Md.55/3)

95 95 Genel Tebliğinin Teknik Şartname Hazırlarken Dikkate Alınması Gereken Hükümleri  İdare tarafından teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümanın yeterlik belgesi olarak istenilmesi durumunda idari şartnamenin ilgili maddesinde bu husus belirtilecek;  İstekli tarafından bu dokümanın nasıl hazırlanacağı ile bu dokümanda açıklanacak hususlar ise idari şartnamenin “Diğer Hususlar” Bölümünde ya da teknik şartnamede düzenlenecektir. (Md.57.3)

96 96 Genel Tebliğinin Teknik Şartname Hazırlarken Dikkate Alınması Gereken Hükümleri  Hizmet alımı ihalelerinde, personele yönelik yeterlik kriteri belirlenemeyecek ve bu kapsamda isteklilerden personele ilişkin herhangi bir belge sunmaları istenmeyecektir.  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi uyarınca, idarece ihtiyaç duyulması halinde ihale konusu işin ifası sırasında istihdamı öngörülen personelin sayısı ve nitelikleri dokümanda belirtilecek, yine idarece gerek görülmesi halinde personelin niteliklerine ilişkin ayrıntılı düzenlemeler ile deneyim süresine ilişkin düzenlemeye teknik şartnamede yer verilecektir.  Teknik şartnamede yapılan personele ilişkin düzenlemede personelin niteliği ve/veya deneyim süresi ile ilgili bazı belgeler istenmiş ise bu belgeler sözleşmenin imzalanmasının ardından işe başlanmadan önce yüklenici tarafından idareye sunulacaktır. (Md.66.1)

97 97 Genel Tebliğinin Teknik Şartname Hazırlarken Dikkate Alınması Gereken Hükümleri  İdarece kalite ve standarda ilişkin belge istenmesi durumunda, standarda ilişkin tanıma (kritere), belgenin teklif kapsamında istenmesi halinde idari şartnamede, yükleniciden istenmesi halinde ise teknik şartnamede yer verilecektir. (Md.74.2)

98 98 Genel Tebliğinin Teknik Şartname Hazırlarken Dikkate Alınması Gereken Hükümleri  İhale konusu hizmetin sadece ilaçlama olmadığı ihalelerde (temizlik ve yemek hizmet alımı gibi); … ilaçlamanın Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirileceği;  Yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından yapılacağı;  Bu izin belgesine sahip olmaması durumunda ise ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara yaptırılacağına ilişkin olarak teknik şartnamede düzenleme yapılması gerekmektedir. (Md.75.2)

99 KİK, 2011/UH.II-983  Önemli maliyet gerektiren giderlerin, teklif fiyata dâhil giderler içinde değerlendirilmesi ve bu giderlerin idari şartnamede açıkça belirtilmesinin, birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilecek ihalelerde ise birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir iş kalemi olarak öngörülmesinin gerektiği, ilaçlamanın da ihale konusu işin önemli bir gider kalemi olduğu, dolayısıyla birim fiyat teklif cetvelinde yer almasının gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

100 100 Genel Tebliğinin Teknik Şartname Hazırlarken Dikkate Alınması Gereken Hükümleri  Yemek hizmeti alımı ihalelerinde, idari şartnamenin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı alt maddesinde, yemek yapımında kullanılacak malzemelerin ve ekipmanların kalite ve standardına ilişkin herhangi bir yeterlik belgesi istenmeyecektir.  Ancak, idarelerce gerek görülmesi halinde, sözleşmenin uygulanmasına yönelik olarak teknik şartnamede bu konuyla ilgili düzenleme yapılabilecek; muayene ve kabul işlemleri sırasında ise gerekli denetimler gerçekleştirilecektir. (Md.75.4)

101 101 Genel Tebliğinin Teknik Şartname Hazırlarken Dikkate Alınması Gereken Hükümleri  İdari şartnamede teklif fiyata dahil olan giderler arasında sigorta giderine yer verilen ve  sözleşme taslağının (21.1.) maddesinde iş ve/veya işyerlerinin sigortalanmasına ilişkin yükümlülüğün yükleniciye ait olduğu belirtilerek  (21.2.) maddesinde sigorta türü veya türleri ile sigorta teminatının kapsam ve limitinin belirlendiği ihalelerde,  isteklilerden ihale aşamasında sigortaya ilişkin herhangi bir belge (taahhütname, sigorta poliçesi vb.) sunmaları istenmeyecektir.  Bu durumda, sözleşmenin yürütülmesi aşamasında yüklenici tarafından sigorta poliçesi sunulacağına ilişkin düzenleme teknik şartnamede yapılacaktır. (Md.76.5)

102 102 Genel Tebliğinin Teknik Şartname Hazırlarken Dikkate Alınması Gereken Hükümleri  İdarelerce sözleşmenin yürütülmesi aşamasında işin yerine getirilmesi için gerekli olduğu öngörülen ve idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemeler ancak teknik şartnamede yapılabilecek ve bu kapsamda yüklenici tarafından hangi belgelerin idareye sunulması gerektiği teknik şartnamede açıkça düzenlenecektir. (Md.77.1)

103 103 Genel Tebliğinin Teknik Şartname Hazırlarken Dikkate Alınması Gereken Hükümleri  Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır. (Md.78.21)

104 104 Genel Tebliğinin Teknik Şartname Hazırlarken Dikkate Alınması Gereken Hükümleri  Sağlık hizmeti veren kuruluşlar tarafından yapılan ihalelerde, ihale dokümanında teklif edilen kitler ile kitlerin tahlilinin gerçekleştirileceği cihazın aynı marka olması gerektiğine ilişkin düzenleme yapılmayacaktır. (Md.60.6)

105 105 Türk Ceza Kanunu Madde 235;  Kamu kurum veya kuruluşları adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara ilişkin ihaleler ile yapım ihalelerine fesat karıştıran kişi, beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  Aşağıdaki hâllerde ihaleye fesat karıştırılmış sayılır:  a) Hileli davranışlarla;  1. İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye veya ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek,  2. İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak,  3. Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olduğu hâlde, sahip olmadığından bahisle değerlendirme dışı bırakmak,  4. Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı hâlde, sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye almak.

106 106 Türk Ceza Kanunu Madde 235;  b) Tekliflerle ilgili olup da ihale mevzuatına veya şartnamelere göre gizli tutulması gereken bilgilere başkalarının ulaşmasını sağlamak.  c) Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle ya da hukuka aykırı diğer davranışlarla, ihaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye, ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek.  d) İhaleye katılmak isteyen veya katılan kişilerin ihale şartlarını ve özellikle fiyatı etkilemek için aralarında açık veya gizli anlaşma yapmaları.

107 107 Türk Ceza Kanunu Madde 235;  İhaleye fesat karıştırma sonucunda ilgili kamu kurumu veya kuruluşu açısından bir zarar meydana gelmiş ise, ceza yarı oranında artırılır. Zararın meydana gelmiş olduğu sabit olmakla birlikte miktarının belirlenememiş olması, bu fıkra hükmünün uygulanmasını engellemez.  (4) İhaleye fesat karıştırma dolayısıyla menfaat temin eden görevli kişiler, ayrıca bu nedenle ilgili suç hükmüne göre cezalandırılırlar.

108 108 4- Yaklaşık Maliyetin Tespit Edilmesi 4734 9 uncu madde MAİUY 7 ve 8 inci maddeler HAİUY 7,8,9 ve 10 uncu maddeler YİİUY 8,9,10 ve 11 inci maddeler

109 109 Mal Alım İhalelerinde Yaklaşık Maliyet  İdare yaklaşık maliyetin hesaplanmasında; Alım konusu malın niteliğini, Miktarını, Teslim süresini, Nakliyesini, Sigortasını ve Diğer özel şartlarını belirterek KDV hariç fiyat bildirilmesini ister.

110 110 Mal Alım İhalelerinde Yaklaşık Maliyet  Ancak, idare, gerçek piyasa fiyatlarını yansıtmayan ve yaklaşık maliyetin hesaplanmasında hatalara sebep olabilecek fiyat bildirimlerini ve proforma faturaları değerlendirmeye almaz.  Yaklaşık maliyetin hesaplanmasında kullanılan her tür bilgi ve belgeye hesap cetveli ekinde yer verilir.  Değerlendirmeye alınmayan fiyat bildirimleri ile proforma faturaların değerlendirmeye alınmama gerekçeleri de hesap cetvelinde belirtilir.

111 111 Mal Alım İhalelerinde Yaklaşık Maliyet  a) İdare, alım konusu malın özelliğine göre kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından fiyat isteyerek yaklaşık maliyeti hesaplayabilir.  b) İdare, piyasada alım konusu malı üreten veya pazarlayan gerçek veya tüzel kişilerden de fiyat bildirimi veya proforma fatura isteyerek yaklaşık maliyeti hesaplayabilir.  c) İdare, alım konusu mala ilişkin olarak Bütçe Uygulama Talimatlarında ve/veya Sağlık Uygulama Tebliğlerinde yer alan fiyatları kullanarak yaklaşık maliyeti hesaplayabilir. Bu fiyatlarda KDV veya farklı nitelikte giderler bulunması durumunda bu giderler fiyatlardan indirilerek yaklaşık maliyet hesaplanır.

112 112  ç) İdare, alım konusu mal ile ilgili daha önceki dönemlerde alım yapmış ise Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan uygun endeksten yararlanmak suretiyle bu alımlara ilişkin fiyatları güncelleyerek yaklaşık maliyeti hesaplayabilir.  Döviz ile yapılmış olan alımlarda ise TCMB döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden fiyatlar güncellenerek yaklaşık maliyet hesaplanabilir. Mal Alım İhalelerinde Yaklaşık Maliyet

113 113 Mal Alım İhalelerinde Yaklaşık Maliyet  d) İdare, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfalarında yayımlanan fiyatları kullanarak yaklaşık maliyeti hesaplayabilir.  İdare, alımın niteliğini ve piyasa koşullarını göz önünde bulundurmak suretiyle, yukarıda belirtilen (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentleri çerçevesinde elde ettiği fiyatların Birini, Birkaçını veya Tamamını  kullanmak suretiyle yaklaşık maliyeti hesaplayabilir.

114 114 Örnek Uygulama  “A” idaresi, 27.10.2011 tarihinde yapacağı ihale ile, 50 adet televizyon satın alacaktır. (Yaklaşık maliyet hesaplama çalışmaları Eylül 2011 ayında yapılmaktadır)  Bu idare 15.11.2008 tarihinde yapmış olduğu ihale ile adedi 1.150.-TL den aynı teknik özelliklere sahip 35 adet televizyon almış idi.  Sanayi ve Ticaret Odasından gelen fiyat: 1.315.-TL  DMO’ nun sanal katalogundan alınan fiyat: 1.425.-TL  X Ltd. Şti.’ den alınan fiyat: 1.500.-TL  Y Ltd. Şti.’ den alınan fiyat: 3.000.-TL  Z Ltd. Şti.’ den alınan fiyat: 3.500.-TL  (Yaklaşık maliyetin tespiti için fiyat veren firmalara ait televizyonların markaları farklı olmakla birlikte, hepsi de teknik şartnameyi karşılamaktadır.)  Yaklaşık maliyeti hesaplayınız.

115 115  Örnek Fiyat İsteme Yazısı X Ltd. Şti.’ ne İdaremizce yapılacak olan 50 adet renkli LCD televizyon ihalesine ait teknik şartname ilişiktedir. Söz konusu ihalenin yaklaşık maliyet hesaplama çalışmalarında kullanılmak üzere, tesliminin 60 gün içerisinde ve nakliyesi ile sigortasının teslim edene ait olması öngörülen televizyonlar için KDV hariç fiyatınızı bildirmenizi rica ederim. İmza İdare Yetkilisi

116 116 Güncelleme;  Yaklaşık maliyeti oluşturabilmek için, öncelikle idarenin 15.11.2008 tarihinde almış olduğu televizyonların bu günkü değerinin hesaplanması gerekir.  Bunu yapabilmek için öncelikle (http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?tb_id=18&ust_id=6) adresindeki link açılır ve buradan da “Sektörlere Göre Endeks Sonuçları” tablosu indirilir.http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?tb_id=18&ust_id=6  Söz konusu tablodan güncelleme yapılacak sektör belirlenerek, işlem yapılan aydan bir önceki aya ait endeks verisi kullanılır.  Örnekte yaklaşık maliyet hazırlama çalışmaları “Eylül 2011” ayında yürütüldüğünden bir önceki ay olan “Ağustos 2011” endeks verisi ile, daha önceki alım “Kasım 2008 de gerçekleştirildiğinden, bir önceki ay olan “Ekim 2008 endeks verisi kullanılır.

117 117

118 118  Ekim 2008 indeksi:56,79  Ağustos 2011 İndeksi:68,47  Güncelleme rasyosu:68,47÷56,79  Güncelleme rasyosu:1,22056  Güncelleme:1,22056x1.150  Güncelleme:1.386,44.-TL

119 119 Gün. Son. Bul. Fiyat Sanayi ve Ticaret Odası DMO Sanal Kat. X Ltd. Şti. Y Ltd. Şti. Z Ltd. Şti. Yak. Mali- yet 1.386,441.315,001.425,001.500,003.000,00 (+) 3.500,00 (+) 1.406,61 (2.021,07)

120 120 Hizmet Alım İhalelerinde Yaklaşık Maliyet  Öncelikle ihale konusu hizmeti oluşturan iş kalemleri veya grupları ve bunlara ilişkin miktarlar tespit edilir. Yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde;  a) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar,  b) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer işlerdeki fiyatlar,  c) İlgili odalarca belirlenmiş fiyatlar,

121 121 Hizmet Alım İhalelerinde Yaklaşık Maliyet  ç) İhale konusu işi oluşturan iş kalemlerine veya gruplarına ilişkin olarak piyasadan yapılacak fiyat araştırması kapsamında elde edilecek fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması alınmak suretiyle ya da konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulan fiyatlar,  d) İhale konusu işe ilişkin olarak Bütçe Uygulama Talimatlarında ve/veya Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan fiyatlardan KDV veya farklı nitelikteki diğer giderler indirilmek suretiyle bulunan fiyatlar,  Esas alınır.

122 122 Hizmet Alım İhalelerinde Yaklaşık Maliyet  İdareler yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde, (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen fiyatların birini, birkaçını veya tamamını herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilirler.  Fiyat araştırması için fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara yazılan yazılarda, fiyatı tespit edilecek iş grubu veya iş kaleminin ayrıntılı özelliklerine yer verilir.  İstenen özellikleri taşımayan veya gerçek piyasa rayiçlerini yansıtmadığı düşünülen fiyat bildirimleri ve proforma faturalar değerlendirmeye alınmaz ve buna ilişkin gerekçeler yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterilir.

123 123 Hizmet Alım İhalelerinde Yaklaşık Maliyet  Yapılan her türlü araştırmaya rağmen fiyatın tespit edilemediği veya tespit edilen fiyatların rayiçleri yansıtmadığının anlaşıldığı durumlarda; idarece resen fiyat belirlenir ve gerekçesi yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterilir.

124 Örnek Uygulama;  … Belediyesi Geneli Çöp Toplama ve Temizlik Hizmet Alımı İhalesi Yaklaşık Maliyeti;  1- Kullanılacak Araçlar 1 Adet 15+1,5 m³ (160 Hp), 2 Adet 13+1,5 m³ (140Hp), 1 Adet 7+1,5 m³ (100Hp) ve 1 Adet 6+1 m³’ lük (100Hp) olmak üzere 5 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu 1 Adet 190 Hp gününde damperli kamyon 1 Adet 140+81 Hp gücünde süpürge aracı 1 Adet 100 Hp gücünde 12 m³ kapasiteli tıbbi atık toplama aracı 1 Adet 70 Hp gücünde binek araç 1 Adet 100 Hp gücünde kanal kazıcı ve yükleyici 1 Adet 7 Hp gücünde sırt pülverizatörü Kullanılacaktır.

125 Örnek Uygulama;  2- Araçların Çalışma Prensipleri Tüm araçlar ayda 26 gün üzerinden çalışacaktır. İşin süresi 12 aydır. Bütün araçların günlük çalışma süreleri 8 saattir. Dolayısıyla tüm araçlar için 8 saat x 26 gün x 12 ay = 2.496 saat çalışma süresi öngörülmüştür. Tüm araç bedellerinin birim fiyatına amortisman değeri, yedek parça, tamir-bakım, montaj demontaj, sigorta ve kasko masrafları, vergi ve harçlar her türlü yatay ve dikey taşıma, mazot, mazot üstübü, malzemeler, nakil..vb giderler dahil olacaktır. Mazot bedeli, yaklaşık maliyetin hazırlandığı tarihte yapılan araştırmaya göre 3,40 TL olarak tespit edilmiştir.

126 Örnek Uygulama;  3- Araçların Satın Alma Bedelleri 15+1,5 m³ Çöp Kamyonu: 100.000 TL 13+1,5 m³ Çöp Kamyonu: 90.000 TL 7+1,5 m³ Çöp Kamyonu: 40.000 TL 6+1 m³ Çöp Kamyonu: 35.000 TL Damperli Kamyon: 95.000 TL Süpürge Aracı: 90.000 TL Tıbbi Atık Toplama Aracı: 60.000 TL Binek Araç: 30.000 TL Kanal Kazıcı ve Yükleyici: 120.000 TL Sırt Pülverizatörü: 750 TL NOT; Araçların satın alma bedelleri, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usullere göre piyasadan ve Devlet Malzeme Ofisinin fiyatlarından yararlanılarak tespit edilmiştir.

127 ARAÇ ANALİZLERİ

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139 Örnek Uygulama;  4-Nakliyeye esas bilgiler; Nakliyeye esas mesafe 6.000 metre olarak dikkate alınacaktır. İlçenin merkez nüfusu 28.326 kişi Mücavir alanlar (Merkezin %40’ı) 11.330 kişi Toplam nüfus 39.656 kişi İstatistiklere göre günlük kişi başına düşen çöp miktarı 1,2 kg Günlük çöp miktarı 1,2 kg x 39.656 kişi üzerinden 47.587,2 kg/gün olarak hesaplanmıştır. Toplam çöp miktarı ise 47.587,2 x 365 gün = 17.369.328 kg = 17.369,33 ton olarak hesaplanır. 2011 yılı “K” değeri 161,00 TL dir. “A” katsayısı “1,00” olarak alınacaktır.

140

141 Örnek Uygulama;  5- Personel Maliyetleri 1 Adet şantiye müdürüne asgari ücretin %200 fazlası 1 Adet Kontrolöre (Formen) asgari ücretin %100 fazlası 1 Adet Operatöre asgari ücretin %70 fazlası 2 Adet bekçiye asgari ücretin %45 fazlası 10 Adet şoföre asgari ücretin % 45 fazlası 30 Adet düz İşçiye de asgari ücretin % 30 fazlası ödenecektir. Bütün işçiler haftada 6, ayda 26 gün ve günde 8 saat mesai esasına göre çalıştırılacak olup, mesailerinin tamamını idare için kullanacaklardır.

142 Örnek Uygulama;  5- Personel Maliyetleri Bu iş ile ilgili iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta primi oranı %2,5 olarak uygulanacaktır. İşin yapılacağı yılda 14,5 gün resmi tatil, dini bayram ve yılbaşı günü mevcut olup, bu günlerde, 1 adet Kontrolör (formen) 2 adet bekçi, 5 adet şoför ve 15 adet düz işçi olmak üzere toplam 23 adet işçi çalıştırılacaktır. Bütün çalışan işçiler için ayda 22 saat fazla mesai öngörülmektedir. Her bir işçi için ayda 26 gün üzerinden 6,00 TL yemek ve 3,00 TL nakdi yol bedeli ödenecektir.

143 Örnek Uygulama;  5- Personel Maliyetleri Bu iş ile ilgili olarak personele 1 yazlık 1 kışlık iş elbisesi verilecek olup, idarece yapılan fiyat araştırmalarına göre işçi başına 200 TL elbise bedeli tespit edilmiştir. Malzeme gideri olarak yapılan fiyat araştırmalarında ise, aylık %20 kar dahil 1.000 TL malzeme gideri olduğu tespit edilmiştir. Firma karı olarak %20 oranı üzerinden hesaplama yapılacaktır.

144

145

146

147

148

149

150

151 GENEL YAKLAŞIK MALİYET İCMALİ  ARAÇ MALİYETLERİ: 1.566.614,40  PERSONEL MALİYETLERİ: 1.381.722,40  NAKLİYE MALİYETLERİ: 44.189,08  MALZEME MALİYETLERİ: 12.000,00  KAR DAHİL YAK. MALİYET: 3.005.059,20

152 152 Personel Çalıştırılmasına Dayalı H.A İhalelerinde Yaklaşık Maliyet  Personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde, personel maliyeti, tarım dışında ve 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş brüt asgari ücret tutarı ile bu tutar üzerinden hesaplanan işveren payı toplamından az olmamak üzere bulunan maliyetler dikkate alınarak hesaplanır.  İhale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek, yol ve giyecek gibi maliyetlerin teklif fiyatına dahil edilmesinin öngörüldüğü hallerde, yukarıda yapılan hesaplamalara; yol, yemek ve giyecek gibi maliyetlerin brüt tutarları da eklenerek işçilik maliyeti bulunur.  Ayrıca personele nakdi olarak ödenmesi öngörülen yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ile söz konusu yemek ve yol bedellerinin bir ayda kaç gün üzerinden verileceği idari şartnamede gösterilir.

153 153 Personel Çalıştırılmasına Dayalı H.A İhalelerinde Yaklaşık Maliyet  İhale konusu işin kapsamında yer alan iş kollarının iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlike sınıf ve derecelerine ilişkin kısa vadeli sigorta kolları prim oranları, işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılır.  Ayrıca ihale konusu işe ilişkin kısa vadeli sigorta kolları prim oranları idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilir.

154 Personel Çalıştırılmasına Dayalı H.A İhalelerinde Yaklaşık Maliyet  29.09.2008 tarih ve 27012 sayılı 2. mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesinin “Tehlike sınıfı ve prim oranı” başlıklı 5 inci maddesinde;  “(1) Tarife eki listede işkolları oniki tehlike sınıfına ayrılmış olup bu sınıfların normal prim oranları, en düşük haddi %1, en yüksek haddi %6,5 olarak belirlenmiştir.  (2) Bir işin normal yüzdelik prim oranı, dahil olduğu tehlike sınıfının 2’ye bölümü sonucunda bulunacak rakama, 0,5 değerinin eklenmesi suretiyle bulunur.”

155 Personel Çalıştırılmasına Dayalı H.A İhalelerinde Yaklaşık Maliyet  “Esas işin fer’i ve mütemmimi olan işlerde prim oranları” başlıklı 6 ncı maddesinde;  “(1) Bir işyerinde yürütülen ve esas işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olan bütün işlerin sigorta primleri, esas işin tabi tutulduğu prim haddine göre hesaplanır. Ancak, esas işin fer’i ve mütemmimi sayılan işler, sigortalıları birbirine karışmayacak şekilde, ayrı ve bağımsız olarak yürütüldüğü ve Kurumda ayrı bir işyeri olarak tescil edilmiş olduğu takdirde her biri kendi tehlike sınıfının prim haddine tabi olur.”

156 Personel Çalıştırılmasına Dayalı H.A İhalelerinde Yaklaşık Maliyet  Aynı işyerinde, aynı işveren tarafından yürütülen işler” başlıklı 7 nci maddesinde;  “(1) Aynı işveren tarafından, aynı işyerinde yürütülen ve mahiyetleri bakımından ayrı özellikler gösteren ve farklı tehlike sınıflarına dâhil olan bütün işler, işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim oranına tabi olur.”  Hükümleri yer almaktadır.

157 157 Personel Çalıştırılmasına Dayalı H.A İhalelerinde Yaklaşık Maliyet  İstekliler tarafından yaşlılık aylığı veya emekli aylığı bağlanmış olan personel çalıştırılacağı belirtilmiş olsa dahi, işçilik hesaplama modülünde yer verilen işveren payları dikkate alınacaktır.  İdarelerce yaptırılacak işin niteliği dikkate alınarak brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak ücret belirlenebilir.  Brüt asgari ücretin işverene maliyetinin (%) fazlası olarak belirleme yapılmayacaktır.

158 158 Resmi Tatil, Dini Bayram ve Yılbaşı Günü Yaptırılacak Çalışma  4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesinde;  “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.  Hükmü yer almaktadır.

159 159  2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanuna göre 1 yılda; 1 Ocak Yılbaşı tatili 1 gün 1 Mayıs Em. Ve Day. Günü1 gün 23 Nisan 1 gün 19 Mayıs1 gün 30 Ağustos1 gün 29 Ekim1,5 gün Ramazan Bayramı3,5 gün Kurban bayramı4,5 gün  Olmak üzere toplam 14,5 gün ulusal bayram ve genel tatil günü mevcuttur. Resmi Tatil, Dini Bayram ve Yılbaşı Günü Yaptırılacak Çalışma

160 160 Resmi Tatil, Dini Bayram ve Yılbaşı Günü Yaptırılacak Çalışma  Dolayısıyla, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işçi çalıştırılması öngörülüyorsa, bu günlerde çalıştırılacak işçilere ödenecek ücretin de yaklaşık maliyetin hesabında dikkate alınması gerekmektedir.

161 161 Fazla Çalışma Ücreti  4857 sayılı İş Kanunun 41 inci maddesine göre, işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir.  Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık 45 saati aşan çalışmalardır.  Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.  Fazla çalışma süresinin toplamı hiçbir şekilde bir yılda 270 saatten fazla olamaz.

162 162 Özel Güvenlik H.A İhalelerinde  5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 21 inci maddesinde;  “Özel hukuk kişileri ve özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır”  hükmü yer almaktadır.  Bu hükme göre idareler yaklaşık maliyeti hesaplarken bu gideri de maliyete eklemek durumundadırlar.

163  Yıllık İzin Ücretleri Yansıtılacak mıdır?  4857 sayılı İş Kanununun 53 üncü maddesinde,  “İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.” hükmü yer almaktadır.  Dolayısıyla işçinin, ancak işyerinde en az bir yıl çalışması halinde ücretli izin ödenmesi söz konusu olabilecektir.  Ancak ihale öncesinde, yüklenici tarafından istihdam edilecek personelden kaç kişinin belirtilen süre çalışıp yıllık ücretli izin hakkını elde edeceği ve bu işçilerden yüklenicinin bünyesinde daha önce çalışan işçiler olması durumunda, çalışma sürelerine göre ayrı ayrı yıllık ücretli izin hakları doğacağından, yıllık izin ücretinin maliyete etkisinin tespitinin net olarak yapılamayacağı açıktır.

164  Yıllık İzin Ücretleri Yansıtılacak mıdır?  Kaldı ki yılık ücretli izin hesaplanarak tekliflerin verildiği ve sözleşmenin bu tutar üzerinden yapıldığı hallerde de sözleşme sonunda yüklenicinin, işçilerden bir kısmının belirtilen süreden önce işten ayrılmaları halinde yıllık ücretli iznin kullanılmaması nedeniyle bir maliyetle karşılaşmaması durumunda, idarenin fazladan ödeme yapması da söz konusu olabilecektir.  Bu sebeplerle yıllık ücretli izin ücreti maliyetinin ihalenin yaklaşık maliyetine dahil edilmesi ve teklif fiyata dahil olacak masraflar içinde gösterilmesi ve böylece aşırı düşük teklif sorgulamasında dikkate alınması mümkün olmayıp, buna ilişkin giderlerin % 3’lük genel sözleşme giderleri içerisinde değerlendirilerek, yüklenici tarafından karşılanması gerekir. (Bkz. 2008/UH.Z-2345 sayılı KİK Kararı)

165  Kıdem Tazminatları Yansıtılacak mıdır?  Bilindiği üzere, Kamu İhale Genel Tebliğine göre, kıdem tazminatları, %3 lük sözleşme ve genel giderler içinde yer almaktadır. Bu nedenle, kıdem tazminatları yaklaşık maliyete dahil edilemez. Bu maliyet kalemleri için işçilere her hangi bir ödemede de bulunulamaz.  Ancak, Yargıtay tarafından verilen çeşitli kararlarda, idarelerin de, bu maliyet kaleminin ödenmesinde alt işverenle birlikte işçiye karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğuna hükmedilmektedir. (Yarg. 9. Huk.Dai. 29.06.2006 tarihli ve E:2006/14408, K:2006/19240 numaralı Kararı)

166  Ne Yapılmalı?  İşçilerin hangi hallerde kıdem tazminatı almaya hak kazanacakları, 1475 sayılı İş Kanununun “Kıdem tazminatı” başlıklı 14 üncü maddesinde hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla ihale konusu işte, ihbar ve kıdem tazminatı ya da iş sözleşmesinden doğan diğer yasal hakların kullanılması ile ilgili olarak İş Kanununda yer alan hükümlerin uygulanacağı muhakkaktır.  Sözleşme tasarısında yer alan, işin kabulünün yapılması ve kesin teminatın iadesi için çalıştırılan personellerin ihbar ve kıdem tazminatı haklarının ödendiğine ilişkin belgelerin idareye sunulmasına ilişkin düzenlemenin, çalışanların özlük haklarının korunmasına ilişkin Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 38 inci maddesine dayanılarak, yüklenicinin yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerinin sağlanması amacına yönelik olduğu anlaşıldığından, ihbar ve kıdem tazminatı haklarının kullanılması ile ilgili olarak da İş Kanununda yer alan hükümlerin uygulanacağı açık olduğundan, başvuru sahibinin bu konudaki iddiaları yerinde görülmemiştir. (KİK, 2011/UH.I-3571 Sayılı Karar)

167 Sözleşme Tasarısı Nasıl Düzenlenmeli?  “İşin yürütülmesine ilişkin kayıt ve tutanaklar” başlıklı 19 uncu madde;  “19.1. İşin yürütülmesi sırasında Yüklenici ile birlikte Kontrol Teşkilatı tarafından tutulacak kayıt ve tutanaklar, Teknik şartnamede belirtilen hususlar çerçevesinde düzenlenecektir.

168 Sözleşme Tasarısı Nasıl Düzenlenmeli?  19.2. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 17. maddesi, Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliğinin 6. maddesi, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 12. ve 26’ncı maddesi ve İhale dokümanları (İdari şartname, Teknik şartname ve Sözleşme) alt işveren işçilerinin alt işverene karşı herhangi bir alacağı veya hakkının olup olmadığını kontrol yükümlülüğünü Muayene ve Kabul Komisyonuna yüklemiş durumdadır.  Bu itibarla, Muayene ve Kabul Komisyonu her dönemin sonunda kıdem tazminatının, İhbar öneli verilmemişse, ihbar tazminatının ödendiğine dair belge ve ibranameleri ister ve bunların temin edilmesi ve varsa tespit edilen diğer eksikliklerin tamamlanması halinde Kesin Teminatı iade eder.

169 Sözleşme Tasarısı Nasıl Düzenlenmeli?  19.3 YÜKLENİCİ;  - SGK işten çıkış bildirgelerini,  - Çalışanların izinlerini kullanıp kullanmadığını,  - İş bitimi izin ücretlerinin verilip verilmediğini,  - İş akitlerinin fesh edileceğinin önceden bildirilip bildirilmediğini,  - İş Kanununa uygun iş arama izninin verilip verilmediğini,  - Kıdem tazminatı ve İhbar öneli ücretinin peşin olarak ödenip ödenmediğini  İdareye belgeleriyle beraber sunacaktır.”

170 Sözleşme Tasarısı Nasıl Düzenlenmeli?  Ödeme yeri ve şartları başlıklı 12 nci Madde;  İşçilerin kıdem tazminatı, ücretleri, yıllık izin alacakları, ihbar ve her nevi tazminat talepleri ve hakları ödenmeden, aylık hakediş ödenmeyecek ve sözleşme bitiminde de “Kabul” yapılmayacaktır.

171 171 ÖRNEK UYGULAMALAR 1- TEMİZLİK HİZMETİ

172 172  İşin adı: X Kuruluşu temizlik ihalesi  İşin süresi : 12 ay (365 gün),  Çalıştırılacak işçi sayısı : 100  1 Ayda işçiye yemek verilen gün sayısı: 26  1 Ayda işçiye verilen yol parası gün sayısı: 26  Günlük brüt yemek bedeli: 7,5 TL,  Günlük brüt yol bedeli : 4,00 TL  Yemek ve yol bedeli nakdi olarak ödenecek  1 işçiye verilen giyim bedeli (1 yazlık, 1 kışlık takım) : 240 TL  Aylık yemek bedelinin primden istisna tutarı : 43,42 TL  Aylık brüt asgari ücret : 837,00 TL,  İş kazaları meslek hastalıkları sigortası primi oranı: %1,50  İşveren sigorta primi oranı : %18,5,  İşveren işsizlik primi oranı: %2  Resmi tatil, dini bayram ve yılbaşı günü olmak üzere bir yılda toplam 14,5 gün tatil bulunmaktadır. Bu günlerde 20 işçi çalıştırılacaktır. (Toplam çalışılacak gün sayısı: 14,5 x 20= 290 gün)  1 işçi için ayda 22 saat fazla mesai yaptırılacaktır.  Aylık temizlik maddesi gideri : 2.000.-TL  Firma Karı: %10 Veriler;

173 173 Fazla Mesai Ücretinin Hesabı  Fazla çalışma ücretinin saat ücreti şu şekilde hesaplanır.  Toplam işveren sigorta prim oranı %22, haftada toplam 6 gün çalışılacak;  Asgari Ücret 837,00 TL x 1,22 = 1.021,14  1.021,14 x 1,03 (Sözleşme ve gen gid.) = 1051,77  1051,77 ÷ 30 (gün) = 35,06 (sigorta primleri dahil 1 günlük ücret)  45 saat (haftalık çalışma) ÷ 6 (gün) = 7,5 saat (günlük çalışma süresi)  35,06 ÷ 7,5 = 4,67 (1 saatlik fazla çalışma ücreti)  4,67 x 1,5 = 7,01 (%50 artırımlı 1 saatlik fazla çalışma ücreti)

174 174

175 175 Genel Tebliğ Son Değişiklik (01.09.2011 den Geçerli)  78.12. İhale konusu işin niteliği dikkate alınarak işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemleri hariç, birim fiyat teklif cetvelindeki işçilik kalemleri için (işçi x ay) üzerinden teklif alınması zorunludur.  Ancak, işin başlama tarihi ile bitiş tarihi arasında, hafta tatili ve genel tatil günleri dahil 30 günden daha kısa süreli çalışma yapılması öngörülen aylar ile takvim yılına göre 29 veya 28 günden daha kısa süreli çalışma yapılması öngörülen Şubat ayı için (işçi x gün) üzerinden teklif alınacaktır.

176 176 Genel Tebliğ Son Değişiklik (01.09.2011 den Geçerli)  Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;  İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden (işçilik hesaplama modülü kullanılarak) % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.  Yukarıda altı çizili ifade yürürlükten kalktı. Dolayısıyla 01.09.2011 tarihinden itibaren idareler sözleşme ve genel giderleri işçilik hesaplama modülü üzerinden hesaplamayabileceklerdir.

177 177 KİK, 2010/UH.II-856  Bununla birlikte, idare tarafında birim fiyat teklif cetvelinde ihale konusu işte kullanılacak olan temizlik makineleri ile ilgili giderlerin iş kalemi olarak belirlendiği, oysa ki, temizlik malzemesi dışında kalan makineler ile ilgili giderler amortismana tabi olduğundan %3 sözleşme giderleri arasında yer almaktadır.  Bu nedenle idare tarafından birim fiyat teklif cetvelinde, %3 sözleşme giderleri arasında yer alan bu gider için ayrı bir iş kaleminin belirlenmemesi gerekmektedir.  Bu durum, ihalede aşırı düşük tekliflerin sağlıklı olarak değerlendirilmesine engel olacağından, incelenen ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

178 178 KİK, 2010/UH.I-1511  Ayrıca, Personel Gideri maliyet hesabında % 3 sözleşme giderleri ve genel giderler hariç fiyatın yanlış bir formülizasyonla çıkarıldığı, bu nedenle de toplamda yaklaşık 86.000 TL fazla maliyet hesaplandığı belirlenmiştir.  (İdarece yapılan hesapta; işçilik modülünden elde edilmiş olan % 3 sözleşme giderleri ve genel giderler dahil fiyattan [bu fiyata D diyelim] söz konusu % 3 oranındaki giderler hariç fiyata ulaşılmak istenmiş ve [D – D x 0,03] formülü uygulanmıştır.  Oysa uygulanması gereken formül [D / 1,03] olmalıdır.)

179 179 Giyim Bedeli Hariç İhaleye Çıkılabilir mi?  Kamu İhale Genel Tebliğinin 78.18 inci maddesinde;  “Yemek, yol ve giyecek gibi ihtiyaçların isteklilerce karşılanmasının öngörülmediği durumlarda ise idari şartnamelerde bunlara ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmayacak ve sözleşmenin uygulanması sırasında yükleniciden çalışanlara ait bu tür giderleri karşılaması istenmeyecektir.”  Hükmü yer almaktadır.

180 180 YAPIM İŞLERİ İHALELERİNDE YAKLAŞIK MALİYET Yaklaşık Maliyet Hesaplanmasına Esas Miktarların Tespiti

181 181 a) Arazi ve Zemin Etüdünün Yapılması;  Uygulama projesi üzerinden anahtar teslimi götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde arazi ve zemin etüt çalışmalarının;  Ön ve/veya kesin proje üzerinden birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde ise, mümkün olan arazi ve zemin etüt çalışmalarının yapılmış olması zorunludur.

182 182 Avan (Ön) Proje;  Kaynak kaybının önlenmesi, ekonomik, sağlam, güvenli, kullanışlı, çevresi ile uyumlu yapıların gerçekleştirilmesi amacı ile uygulama projelerinin hazırlanmasına geçilmeden önce, hazırlık çalışmaları sırasında belirlenmiş ihtiyaç programının, işlev şemasının, arsa, alt yapı, iklim, kadastro, imar durumu doğal yapı, çevre düzeni, işveren istekleri vb. verilerin kesinleşmiş olması gerekir. Avan Proje aşamasında;  Yapının tüm birbirinden farklı planları ile iki adet kesiti ve birbirinden farklı görünüşleri çizilir.  Birbirini tekrarlayan mahallerin (hizmet binası tip odaları gibi), daha ayrıntılı çizimleri yapılır.  Farklı mahallerin tefrişleri gösterilir.

183 183 Kesin Proje;  Kesin projeler onaylanmış ön projelere uygun olarak hazırlanır ve gerçekleştirilecek yapının mimarisi ve yapım tekniği konularında daha ayrıntılı ve kesinleşmiş bilgiler ve etütleri içerir.  Ön proje çalışmaları sırasında yeterince değerlendirilemeyen ya da tasarıma yansıtılamayan veriler ( iklim, coğrafya, hidroloji, jeoloji, Geoteknik, alt yapı, çevre düzeni vb.) kesin proje aşamasında değerlendirilir.  Aynı zamanda Yapı Yaklaşık Maliyetinin belirlenmesinde kullanılır.

184 184 Uygulama Projesi;  Yapının inşa edilebilmesi için, statik hesaplar ve konstrüksiyon projesinin;  Tüm yapım özelliklerini ve ölçülerini,  Yapıda yer alan tüm donatım sisteminin yapıyı etkileyen bütün elemanlarını,  Sitem detaylarının ve imalatlarla ilgili tüm bilgileri ve referansları,  montaj özelliklerini içeren,  gerekli tüm ölçülerin ve malzemelerin yazıldığı,  büro ve şantiyede her türlü imalat aşamasında kullanılabilecek nitelikte ve yeterlilikte, kolayca anlaşılabilir çizim tekniği ile onaylanmış,  Ön Proje yada Kesin Projeye uygun olarak hazırlanmış projelerdir.

185 185  Mimari uygulama projesi, yapıda kullanılan tüm imalat ve malzemelerin kullanıldığı yerleri, birleşme şekillerini, biçimlerini ve özelliklerini yansıtır, ilgili sistem ve montaj detaylarıyla, imalat detaylarının referanslarını içerir. İmalat pozlarını belirtir.  Uygulama projesi, yapının maliyet tavanının belirlenmesi amacıyla yapılan metraj ve keşiflerin esasını teşkil eder.  Yüklenicilerin hiç bir şekilde tereddüt etmeden ve hataya düşmeden tekliflerini hazırlayabilecekleri bilgileri, açıklamaları ve ayrıntıları içermelidir.  Kesin mahal listeleri Uygulama projesinin ekidir. Uygulama Projesi;

186 186  Ön, kesin veya uygulama projelerine dayalı olarak, işin bünyesindeki imalat kalemlerinin adını ve yapılacağı yerleri gösteren ve yaklaşık maliyetin hazırlanmasına esas teşkil eden mahal listeleri hazırlanır. b) Mahal Listesi Hazırlanması;

187 187 ÖRNEK MAHAL LİSTESİ YAPI ELEMANI VE DONANIMLARI YER ADIDÖŞEMEDUVARTAVANKAPIPENCEREAÇIKLAMA GİRİŞKaro Mozaik Blok Tuğla+ Kireç Harçlı Sıva+Macunlu Plastik Badana Kireç harçlı sıva+Kireç badana Tam kasa Kontrapres Tablalı kanat Merdiven kaplaması, dökme mozaik,metal korkuluklar,ahşap küpeşte, SALONAhşap Parke kaplama Blok tuğla+kireç harçlı sıva+Macunlu plastik badana Kireç harçlı sıva+Kireç badana Tam kasa Kontrapres Tablalı kanat Plastik doğrama Salona açılan pencerelere panjur yapılacak BANYO- WC Su yalıtım+karo seramik Asma tavan seviyesine kadar karo seramik Aliminyum panellerle asma tavan Tam kasa Kontrapres Tablalı kanat Ahşap kasalı havalandırm a panjuru Döşemedeki su yalıtımı, banyodaki duvara da tırmandırılacak

188 188 c) Metraj Listelerinin Hazırlanması;  Metraj ölçümlemek ölçmek demektir. Yapı işlerinde ise daha kapsamlı bir tanımla; yapıyı oluşturan elemanların ayrı ayrı ölçülerek uzunluklarının metre, alanlarının m2, hacimlerinin m3, ağırlıklarının kg, sayılarının ise adet cinsinden belirlenmesidir.  Örneğin bir yapıda kaç m3 beton, kazı, duvar, kaç m2 sıva, boya, badana, kaplama, kaç metre tesisat borusu, kaç adet kapı kilidi, ayna, priz, duy, kaç kg inşaat demiri kullanılacağının belirlenmesi metraj olarak tanımlanır.  Bunların gösterildiği listelere de metraj listeleri denir.

189 189  Ön ve/veya kesin projeye dayalı olarak birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde;  İdareler, iş kaleminin adını, yapım şartlarını, ölçü yeri ve şeklini, birimini, birim fiyata dahil ve hariç unsurları ihtilafa meydan vermeyecek biçimde teknik olarak açıklayan birim fiyat tarifleri hazırlar. d) Birim Fiyat ve İmalat Tariflerinin Hazırlanması;

190 190 d) Birim Fiyat ve İmalat Tariflerinin Hazırlanması;  Anahtar teslimi götürü bedel işlerde;  Uygulama projeleri ve mahal listelerine dayalı olarak imalat iş kalemleri veya iş gruplarının teknik tarif ve özellikleri belirlenir.

191 191

192 192

193 193  a) İhaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleştirdiği, ihale konusu işe benzer nitelikteki işlerin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatlar,  b) Kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenerek yayımlanmış birim fiyat ve rayiçler,  c) İlgili meslek odaları, üniversiteler veya benzeri kuruluşlarca belirlenerek yayımlanmış fiyat ve rayiçler,  ç) Yüklenici veya alt yüklenici olarak faaliyet gösteren, konusunda deneyimli kişi ve kuruluşlardan alınacak, ihale konusu işe benzer nitelikteki işlere ilişkin maliyetler,  d) İdarenin piyasa araştırmasına dayalı rayiç ve fiyat tespitleri, esas alınır. Yaklaşık Maliyet Hesabına Esas Fiyat ve Rayiçlerin tespiti

194 194  İş kalemi ve/veya iş grubu şeklinde tespit edilen imalat miktarlarının, Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre belirlenen ve yüklenici karı ve genel gider ihtiva etmeyen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutar KDV hariç olarak hesaplanır ve bulunan bu tutara % 25 oranında yüklenici kar ve genel gider karşılığı eklenmek suretiyle yaklaşık maliyet tespit edilir.  Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin hesap cetveli ve icmal tablosu hazırlayanlarca imzalanmak suretiyle onay belgesi ekinde ihale yetkilisinin onayına sunulur. Yaklaşık Maliyetin Hesaplanması

195 195

196 196

197 197

198 198  4734/5-son; Ödeneği bulunmayan hiçbir için ihaleye çıkılamaz.  4734/62-a; Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilmesi amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur.  İlk yıl için öngörülen ödenek proje maliyetinin % 10’undan az olamaz ve başlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz. 5-Ödeneğin Temini

199 199 5-Ödeneğin Temini  Ödenek dilimleri ihaleden önce idari şartnamede oran cinsinden, ihaleden sonra ise sözleşmede parasal tutar cinsinden gösterilir. Bunun nedeni, ihale aşamasında henüz sözleşme bedelinin belli olmamasıdır.  Bu nedenle idari şartnamede her yıl harcanacak ödenek oransal olarak planlanır.

200 200 Örnek;  Örneğin 2009 yılında başlayıp, 2012 yılında tamamlanması düşünülen bir yapım işinin yaklaşık maliyeti 2,500.000 TL, ilk yıl ödenek diliminin 62/a bendine göre %10, (2009 yılında bütçesindeki ödenek miktarı 400.000 TL), 2010 yılında %35, 2011 yılında %30 ve 2012 yılında da %25 olarak öngörülmüşse, açık ihaleye ilişkin tip idari şartnamenin 46.5 inci maddesi şu şekilde düzenlenecektir;

201 201 Örnek; YILLARÖDENEK % 2009%10 2010%35 2011%30 2012%25

202 202 Örnek;  İhale 2.250.000 TL üzerinden sözleşmeye bağlandıktan sonra, başka bir deyişle sözleşme bedeli belli olduktan sonra, idari şartnamedeki oranlara uyularak, tip sözleşmenin 11.2 nci maddesinde yer alan ödenek dilimleri parasal tutar olarak belirtilir;

203 203 Örnek; YILLARÖDENEK % 2009225.000 TL (2.250.000 x %10) 2010787.500 TL (2.250.000 x %35) 2011675.000 TL (2.250.000 x %30) 2012562.500 TL (2.250.000 x %25)

204 204 Örnek;  Tip sözleşme hükümlerine göre belirlenen yıllık ödenek dilimleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak koşulu ile, yüklenici ile mutabık kalınarak artırılabilir.  Örnekte, ilk yıl için öngörülen ödenek miktarı 400.000 TL idi, bu miktarın 2009 yılı ödeneği olan 225.000 TL üzerinden hesaplanacak KDV ve fiyat farklarını karşıladıktan sonra (+) bakiye vereceği belirlenmişse, 2009 yılı ödenek dilimi yüklenici ile mutabık kalınarak artırılabilecektir.

205 205  4734/62-b; Öngörülen ödeneklerin kullanılmasına imkan verecek süre dikkate alınarak, idarelerce ihalelerin zamanında yapılması, birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde (doğal afetler nedeniyle yapılması gerekenler hariç) ise yılın ilk dokuz ayında ihalenin sonuçlandırılması esastır… 5-Ödeneğin Temini

206 206  5018/20; … kamu idareleri bütçelerinde yer alan ödeneklerinin üzerinde harcama yapamaz…  5018/26; Bütçede yeterli ödeneği bulunmayan işler için yüklenmeye girişilemez.  5018/70; Kamu zararı oluşturmamakla birlikte bütçelere, ayrıntılı harcama programlarına, serbest bırakma oranlarına aykırı olarak veya ödenek gönderme belgelerindeki ödenek miktarını aşan harcama talimatı veren harcama yetkililerine, her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemeler toplamının iki katı tutarına kadar para cezası verilir. 5-Ödeneğin Temini

207 207  4734/60; 5 inci maddede belirtilen ilkelere ve 62 nci maddede belirtilen kurallara aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar hakkında da yukarıda belirtilen müeyyideler (disiplin cezası, adli takibat ve zarar ziyanın tazmini) uygulanır. 5-Ödeneğin Temini

208 208 Yaklaşık Maliyet-Ödenek İlişkisi ve Tekliflerin Değerlendirilmesi  İhale konusu işin yaklaşık maliyeti kadar (yıllara sari inşaat işlerinde en az %10 u kadar) bütçeye ödenek konulmasının tekliflerin değerlendirilmesiyle sıkı bir ilişkisi vardır.  Bu ilişki şu ihtimalleri içerir.  1- Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bütün teklifler yaklaşık maliyetin üzerinde ise ne yapılacaktır?

209 Örnek;  Bir mal alımı ihalesinde, yaklaşık maliyet 1.000.000 TL, Bütçedeki ödenek miktarı 1.400.000 TL ve verilen teklifler aşağıdaki gibidir.  1. Teklif: 1.100.000 TL  2. Teklif: 1.150.000 TL  3.Teklif: 1.200.000 TL  (Not; Alım konusu malın üzerinden hesaplanacak KDV oranı %18’dir) 209

210 210 Örnek;  Kamu İhale Genel Tebliğinin 16.3 üncü maddesinde yer alan “Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” başlıklı kısmında yapılan açıklamalara göre idarelerce;  a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığı,  b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığı,  c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığı,

211 211 Örnek;  Sorgulanarak verilen teklifler yaklaşık maliyete göre mukayese edilecektir. Ayrıca bütçe ödenekleri de göz önünde bulundurulacak, verilen teklif fiyatlarının uygun bulunması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek işin ihale edilmesine veya verilen teklif fiyatları uygun bulunmamışsa ihalenin iptaline karar verilebilecektir.  Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebilir.

212 212 KİK, 2008/UH.Z-3529  Tüm isteklilerce verilen fiyat tekliflerinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu görülen incelemeye konu ihalede, idarece yaklaşık maliyetin üstündeki fiyat teklifi için yukarıda ifade edilen Tebliğ hükmü doğrultusunda işlem tesis edilerek ihalenin karara bağlandığına ilişkin olarak ihale işlem dosyasında herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanılmamıştır.  Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

213 Örnek;  Genel Tebliğdeki söz konusu hükümler mucibince;  1.100.000 TL teklif veren istekli için; ihale bedeli KDV dahil toplam 1.298.000 TL olacaktır. Bu durumda ödenek miktarı 1.400.000 TL olduğundan ihale bu istekli üzerine yapılabilir.  1.150.000 TL teklif veren istekli için; ihale bedeli KDV dahil toplam 1.357.000 TL olacaktır. Bu durumda ödenek miktarı 1.400.000 TL olduğundan eğer 1 inci istekli elenmişse, ihale bu istekli üzerine yapılabilir. 213

214 Örnek;  1.200.000 TL teklif veren istekli için; ihale bedeli KDV dahil toplam 1.416.000 TL olacaktır. Bu durumda ödenek miktarı 1.400.000 TL olduğundan, eğer ek ödenek kullanma veya ödenek aktarma imkanı yok ise ihale iptal edilmelidir. 214

215 215 Yaklaşık Maliyet-Ödenek İlişkisi ve Tekliflerin Değerlendirilmesi  2- Tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda bazı tekliflerin konulan ödeneğin üzerinde, bazı tekliflerin ise altında olması durumunda ne yapılacaktır?

216 Örnek;  Bir mal alımı ihalesinde, yaklaşık maliyet 1.000.000 TL, Bütçedeki ödenek miktarı 1.400.000 TL ve verilen teklifler aşağıdaki gibidir.  1.Teklif: 800.000 TL  2.Teklif: 900.000 TL  3.Teklif: 1.100.000 TL  4.Teklif: 1.150.000 TL  (Not; Alım konusu malın üzerinden hesaplanacak KDV oranı %18’dir) 216

217 Örnek;  Bu durumda öncelikle ihale komisyonları, belgeleri tamam ise yaklaşık maliyetin altında teklif sunan isteklilerin tekliflerini değerlendirmelidir.  800.000 TL teklif veren istekli için; ihale bedeli KDV dahil toplam 944.000 TL olacaktır. Bu durumda ödenek miktarı 1.400.000 TL olduğundan ihale bu istekli üzerine yapılabilir.  900.000 TL teklif veren istekli için; ihale bedeli KDV dahil toplam 1.062.000 TL olacaktır. Bu durumda ödenek miktarı 1.400.000 TL olduğundan, eğer 1 inci istekli her hangi bir nedenle elenmişse, ihale bu istekli üzerine yapılabilir. 217

218 Örnek;  Eğer, yaklaşık maliyetin altında teklif sunan istekliler her hangi bir nedenle elenmişlerse, bu durumda ihale komisyonları şu şekilde davranmalıdır;  1- İhalede yaklaşık maliyetin altında teklif sunan isteklilerin elenme sebepleri basit ve telafisi mümkün ise, kamu yararı gözetilmeli ve düşük teklif sahiplerinin açılacak yeni ihaleye de iştirak edebilecekleri düşünülerek söz konusu ihale iptal edilmelidir.  Örneğimize göre, en düşük teklifle, yaklaşık maliyetin üstündeki en uygun teklif arasında 300.000 TL (1.100.000 TL-800.000 TL) fark vardır. Bu şekilde fahiş teklif farklarının olduğu ihalelerde yukarıda bahsedildiği gibi hareket edilmelidir. 218

219 Örnek;  2- Eğer ihale konusu işte ivedilik ve kamu yararı varsa, bu durumda Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili hükümleri işletilerek, yaklaşık maliyetin üstündeki bir teklif sahibinin üzerine de ihale yapılabilir.  3- Diğer taraftan, yaklaşık maliyetin altındaki teklifler ile üstündeki teklifler arasında çok az farklar var ise, bu durumda da Genel Tebliğ hükümleri işletilerek ihale sonuçlandırılabilir.  Sonuç olarak, idare yukarıda sayılan yöntemlerin hangisinin uygulanacağı hususunda, sorumluluk kendisine ait olmak üzere, takdir hakkına sahiptir. 219

220 KİK, 2011/UM.II-884  Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Mar Tıbbi Cihazlar İth. İml. San. Tic. Ltd. Şti.’nin değerlendirme dışı bırakılması ve geçerli tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu anlaşıldığından Kamu İhale Genel Tebliğinin “yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler” başlıklı 16.3 üncü maddesine göre işlem tesis edilerek bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 220

221 KİK, 2010/UH.I-82  İhale komisyonu tarafından tekliflerin değerlendirmesi aşamasında başvuru sahibinin ilk teklif mektubu ekinde yer alan birim fiyat teklif cetveli ekinde aritmetik hata bulunduğu tespit edilmiş ve bu aritmetik hatadan dolayı başvuru sahibinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır.  Şikayet konusu ihale 10.12.2009 tarihli kesinleşen ihale kararı ile Akgün Bilgisayar Prog. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmıştır. Söz konu isteklinin teklifinin yaklaşık maliyetin üstünde olması nedeniyle, Kamu İhale Genel Tebliğinin 16.3 üncü maddesi uyarınca verilen teklifin piyasa rayiçlerini yansıtıp yansıtmadığı sorgulanarak teklifin uygun olduğuna karar verilmiştir. 221

222 222 6-İhale Usulünün Belirlenmesi  İdare tarafından, Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerindeki hükümler doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir.  Kanunun 20 ve 21 inci maddelerinde belirtilen hallerde belli istekliler arasında ihale usulü veya pazarlık usulü ile ihale yapılabilir.

223 6-İhale Usulünün Belirlenmesi  Açık ihalede 1(bir) teklif çıkması durumunda ihale bu şekliyle sonuçlandırılabilir mi?  Verilen teklif fiyatı idarece uygun bulunuyorsa sonuçlandırılabilir. 223

224 6-İhale Usulünün Belirlenmesi  Açık ihalede ekonomik açıdan en avantajlı kişi ile pazarlık mümkün mü?  4734 Md 30/son; «Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hariç, her hangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.»  4734 Md 41/1; «37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır» 224

225 6-İhale Usulünün Belirlenmesi  Açık ihalede hiç teklif çıkmaması durumunda ne yapılmalıdır?  İhale dokümanı gözden geçirilerek tekrar açık ihaleye çıkılabilir veya 21/a’ ya göre pazarlık usulü ihale yapılabilir. 225

226 6-İhale Usulünün Belirlenmesi  Belli istekliler arasında ihale usulü kullanılarak ihale edilebilecek işler nelerdir?  Yapım işleri, hizmet ve mal alım ihalelerinden işin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı işler (Yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısını aşması gerekmiyor)  Yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısını aşan yapım işi ihaleleri, 226

227 6-İhale Usulünün Belirlenmesi  Kamu İhale Kurulu 2007/UY.Z-3128 sayılı kararıyla, “Tıp Fakültesi Eğitim Blokları İkmal İnşaatı”nın, 2007/UY.Z-1400 sayılı kararıyla da, “Üniversite Hastanesi Tadilat ve Büyük Onarım İşi”nin belli istekliler arasında ihale edilmesini Kanunda öngörülen özel uzmanlık veya ileri teknoloji şartı bulunmadığı gerekçesiyle mevzuata aykırı bulmuştur. 227

228 6-İhale Usulünün Belirlenmesi  Kamu İhale Kurulunun 2007/UY.Z-3208 sayılı kararında “Yapılan incelemede başvuruya konu “Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı” işinin idare tarafından uzmanlık gerektiren ve bir çok mekanik ekipmanı içinde barındıran komplike bir sistem olarak değerlendirildiği ve bu nedenle de ihale usulünün belli istekliler arasında ihale usulü olarak tespit edildiği anlaşılmıştır.” denilerek atıksu arıtma tesisinin belli istekliler arasında ihale edilmesi mevzuata aykırı bulunmamıştır. 228

229 6-İhale Usulünün Belirlenmesi  21/b Ani ve Beklenmeyen Olaylar;  Deprem, heyelan, toprak kayması, yangın, sel baskını, göçük tehlikesi vb. olayların ani ve beklenmeyen olaylar kapsamında değerlendirilerek, bu olaylar sonucunda ortaya çıkan hasar ve arızaların giderilmesi amacıyla yapılacak işlerin veya alınması gereken önlemlerin pazarlık usulü ile ihale edilmesi mümkündür.  İdarelerin bu gerekçeye dayanarak pazarlık usulünü kullanması durumunda, ani ve beklenmeyen olaya ilişkin bilgi ve belgelere ihale işlem dosyasında yer vermeleri gerekmektedir. 229

230 6-İhale Usulünün Belirlenmesi  21/b Ani ve Beklenmeyen Olaylar;  Isıtma, soğutma, elektrik, doğalgaz, su, telefon sisteminde meydana gelen hasar ve arızalar vb. durumların idare tarafından önceden öngörülemeyen olaylar kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.  İdareler tarafından öngörülemeyen olayların kapsamı belirlenirken dikkatli davranılmalı, öngörülmesi mümkün olan ve olağan dışı nitelik taşımayan durumların bu çerçeveye sokulmamasına özen gösterilmelidir.

231 KİK, 2004/UK.Z-634  Süreklilik arz etmeyen ve ihtiyacın gelişim sürecinde de öngörülmezlik şartının oluşmadığı belli olan telefon santrali alımının, yapılan ihalenin iptal edildiği gerekçesiyle 21/b kapsamında ihale edilmesi Kanuna aykırılık teşkil eder.

232 KİK, 2005/UM.Z-840, 2005/UH.Z- 577, 2004/UK.Z-320  İptal edilen ihaleden sonra üç aylık ihtiyacın temini için pazarlık usulü ihale yapılmasında kanuna aykırılık yoktur.

233 233

234 234 7-İhale Dokümanının Hazırlanması  Bilindiği üzere ihale dokümanında; İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler, Yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, Sözleşme tasarısı, Gerekli diğer belge ve bilgiler Bulunmaktadır.

235 235  İdare, ihale dokümanını, Kurum tarafından yayımlanan standart ihale dokümanını esas alarak hazırlar ve her sayfasını onaylar.  Bu asıl nüshanın, ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur.  İhtiyaç duyulması halinde, Kurum tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerinin idarece alınması kaydıyla, ihale dokümanı “compact disc (CD)” ortamına aktarılabilir. 7-İhale Dokümanının Hazırlanması

236 236 KİK, 2010/UH.I-673  Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen CD’nin Kamu İhale Genel Tebliğinin belirtilen açıklamalarına uygun şekilde gerekli güvenlik tedbirleri alınmadan verilmesi işleminin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

237 237  İdare, ihale dokümanını; İlan yapılacak hallerde ilk ilan tarihine, Davet yapılacak hallerde ise davet tarihine kadar hazırlar. 7-İhale Dokümanının Hazırlanması

238 238 KİK, 2008/UY.Z-3459  (İşin Adı:Köy ve Beldelerde Kanalizasyon İnşaatı)  İdarece ihale dokümanının CD ortamında satıldığı, ihale doküman CD’sinin içerisinde sadece 250-500 kişilik fosseptik betorname detay projelerinin bulunduğu, ihale konusu işe ait ön veya kesin projelerin yer almadığı, ihale dokümanında ön veya kesin projenin yer almamasının tekliflerin verilmesinde ve değerlendirilmesinde belirsizliğe yol açacağı anlaşıldığından ihale dokümanının bu haliyle mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

239 239  İhale dokümanının Türkçe hazırlanması zorunludur.  Ancak, yabancı isteklilere açık olan ihalelerde, dokümanın tamamı veya bir kısmı Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanabilir.  Talep edenlere, yabancı dilde hazırlanan doküman Türkçe doküman ile birlikte verilir.  Bu durumda dokümanın anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır. 7-İhale Dokümanının Hazırlanması

240 240 8-İdari Şartnamelerde Bulunması Zorunlu Hususlar  a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.  b) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.  c) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği.  d) İsteklilere talimatlar.  e)İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri. (yazıya klikle)İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.  f) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri.  g) Tekliflerin geçerlilik süresi.

241 241 8-İdari Şartnamelerde Bulunması Zorunlu Hususlar  h) (Değişik: 30/7/2003-4964/18 md.) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği, ihale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyeceği, verilebilecekse alternatif tekliflerin nasıl değerlendirileceği.  i) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil olacağı.  j) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve bu Kanunda belirtilen usul ve esaslar.  k) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken ve bu Kanunda belirtilen usul ve esaslar.

242 242 8-İdari Şartnamelerde Bulunması Zorunlu Hususlar  l) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.  m) Teklif ve sözleşme türü.  n) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar.  o) (Değişik: 30/7/2003-4964/18 md.) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu.  p) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu.  r) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar.

243 243 8-İdari Şartnamelerde Bulunması Zorunlu Hususlar  s) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı ile sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği.  t) (Değişik: 30/7/2003-4964/18 md.) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.  u) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.  v) Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar.  y) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.  z) Anlaşmazlıkların çözümü.

244 244 Alternatif Teklif  MAİUY 3/a Maddesi;  İhale dokümanında hüküm bulunması halinde, bir ihalede aynı aday veya istekli tarafından ihale konusu malın teknik şartnamesinde belirlenen asgari özellik ve şartları sağlamakla birlikte birbirinden farklı teknik özelliklere sahip ürünlerin, asıl teklifin yanı sıra alternatif olarak sunulmasını, ifade eder.

245 245 Alternatif Teklif  Ancak bir kısım ihalelere teklif veren birden fazla şahıs ya da sermaye şirketinin ortaklarından kimilerinin, şahıs şirketlerinde aynı kişiler, sermaye şirketlerinde ise şirketin %50 den fazla hisseye sahip ortağı, yahut şirketi temsil ve ilzama yetkili ortağı oldukları görülebilmektedir.  Böyle bir durumda, tanımdan da anlaşılacağı üzere, söz konusu isteklilerin tekliflerinin yasak fiil ve davranışlarda bulundukları gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılarak, ilgililer hakkında 58 inci madde hükümlerine göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

246 246 KİK, 2010/UH.III-767  4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde, düzenlenmiş olan bir ihaleye alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten sadece bir teklif verilebilmesi kuralının uygulanmasında, şahıs şirketlerinde ortakların şirket üzerindeki hisse miktarına bakılmaksızın 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi uyarınca aynı ihaleye doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekâleten katılamayacakları hususu açıktır. 246

247 247 KİK, 2010/UH.III-767 (devamı)  Sermaye şirketlerinde ise şirket sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortaklar ile şirket sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmasalar bile şirket yönetim ve denetiminde hâkim etkisi bulunan ortaklar ile ortakların ilgili bulunduğu ya da idaresi, murakabesi veya sermayesi bakımlarından vasıtalı, vasıtasız olarak bağlı bulunduğu veya nüfuzu altında bulundurduğu gerçek ve tüzel kişilerin 4734 sayılı Kanunun 17 inci maddesi uyarınca aynı ihaleye doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekâleten katılamayacakları ve katılmaları halinde, bu durumun ihale dokümanında hüküm bulunması halinde dahi alternatif teklif sunma kapsamında olmayıp, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde yazılı yasak fiil ve davranışlar kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 247

248 248 Kısmi Teklif  MAİUY 3/f Maddesi;  Kısmi teklif: Birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde;  Alımın birden fazla kalemden oluşması halinde, Alımın niteliğine uygun olarak belirlenen bir veya birden fazla kısmına;  İhale konusu alımın tek bir mala ilişkin olması durumunda ise, Aynı malın miktarlar itibarıyla belirlenen bir veya birden fazla kısmına,  Verilen teklifi ifade eder.

249 249 Kısmi Teklif  Mal alımı ihalelerinde, idari şartnamelerde, ihalenin kısmi teklife açık olup olmadığı mutlaka belirtilecektir.  İdareler bir ihaleyi kısmi teklife açıp açmamakta takdir hakkına sahiptirler,  Ancak bu takdir hakkı mutlak ve sınırsız olmayıp Kamu yararı ve Hizmet gerekleri ile Kanunun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkelerle sınırlıdır.

250 250 KİK, 2007/UH.Z-2696  ihaleleri kısmi teklife açıp açmama konusunda idarelere takdir yetkisi tanındığı anlaşılmakla birlikte, bu yetki mutlak ve sınırsız olmayıp kamu yararı ve hizmet gerekleri ile 4734 sayılı Kanunun 5 nci maddesinde yer alan temel ilkelerle sınırlıdır.  Nitekim, başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak yedi isteklinin doküman aldığı ve iki isteklinin teklif verdiği belirlenmiştir.  …başvuruya konu ihalede, ihale konusunu oluşturan tetkik ve testlerin niteliği dikkate alınarak kısmi teklif yolu açılarak rekabet ve katılımın artırılması mümkün bulunduğundan başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

251 251 KİK, 2007/UM.Z-560  Yukarıdaki hükümler uyarınca idarelere ihaleyi kısmi teklife açıp açmama yönünde takdir yetkisi tanınmış ise de, bu yetki mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri göz önünde bulundurulmak suretiyle 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde ifadesini bulan “rekabet” ve “ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması” temel ilkelerine uygun olarak kullanılması gerekmektedir.  İdari şartnamede ihalenin tamamına teklif verilebileceği düzenlenmiştir.  Kısmi teklife kapalı olan ihale konusu işin iki ayrı kaleme ilişkin gaz alımı ihalesi olduğu, her iki gaza ilişkin üretim yapan çok az sayıda şirket olduğu dikkate alındığında katılımın ve rekabet ortamının sağlanamadığı ve bu durumun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 5’inci maddesine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

252 252 9-İhale Onayı  İhale konusu işe ilişkin;  Yaklaşık maliyet hesap cetveli,  Şartnameler,  Sözleşme tasarısı,  Teknik şartname ve  Diğer doküman  İhale onay belgesine eklenir ve  bu belge ihale yetkilisinin onayına sunulur.

253 253  Mal, hizmet ve yapım işi ihalelerinde; Dokümanın posta yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde,  Posta veya kargo masrafları dahil edilerek belirlenen doküman bedeli  Onay belgesinde belirtilmelidir. 9-İhale Onayı

254 254 10-İhale Komisyonları  1kişi başkan  2 kişi ihale konusu işin uzmanı olmak üzere ilgili idare personelinden en az dört kişi ve  1 muhasebe veya malî işlerden sorumlu personel, ihale yetkilisi tarafında görevlendirilir.  İdarede yeterli sayıda personel yoksa, kapsamdaki diğer idarelerden personel alınabilir.

255 10-İhale Komisyonları 255 BAŞKAN ÜYE UZMAN ÜYE UZMAN ÜYE MUHASEBE VE MALİ İŞLERDEN SORUMLU ÜYE İDARE PERSONELİ

256 256 KİK, 2011/UH.I-2879  İhalelerde görevli ihale komisyonu üyelerinin, ihale sürecindeki işlemleri mevzuata uygun olarak yürütebilecek donanıma sahip olmaları gerektiği açıktır. Bu nedenle, 4734 sayılı Kanunun anılan hükmünde, bu nitelikteki personele sahip olmayan idarelerin, diğer idarelerden komisyona üye alabilmesine imkan tanınmıştır.  Bu bağlamda, ihalede yaklaşık maliyetin anılan Yönetmelik hükmünde öngörülen yöntemler esas alınarak ve belgelere dayalı olarak hazırlanmamış olduğu ve ihale komisyonunun herhangi bir gerekçeye dayanmadan, takdir yetkisinin sınırlarını aşarak aşırı düşük teklif sınır değerini belirlediği, bu kararın denetiminin mümkün olmadığı, söz konusu kararın, ihale komisyon üyelerinin ihale işlemlerini hukuka uygun olarak yürütebilecek niteliklere sahip olmadığını gösterdiği ve başvuruya konu ihalede, anılan kanun hükmünde belirtilen "saydamlık", eşit muamele, güvenirlik ve kamuoyu denetiminin sağlanması ilkelerinin ihlal edildiği anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

257 257 10-İhale Komisyonları  İhale işlem dosyasının birer örneği, ilan tarihini izleyen üç gün içinde idare tarafından ihale komisyonunun asıl üyelerine verilir.  İdare tarafından gerek görüldüğü takdirde, yedek üyelere de ihale işlem dosyasının birer örneği verilebilir.  Yedek üyenin asıl üyenin yerine ihale komisyonunda görev alması halinde ise ihale işlem dosyasının bir örneğinin yedek üyeye verilmesi zorunludur.

258 258 10-İhale Komisyonları  İlgili idare personeli ifadesinden o idarede kadrolu çalışan kimselerin anlaşılması gerekmektedir. (Anayasa Md 128 ve 657 Md 4)  Belediyelerde ve il özel idarelerinde seçimle iş başına gelen encümen ve meclis üyelerinin ilgili idare personeli olmadığı açıktır, bu nedenle ihale komisyonlarında görev alamazlar.  Ancak encümen üyelerinden fen işleri müdürü/başkanı, yazı işleri müdürü/başkanı, hesap işleri müdürü/başkanı gibi memur kökenli olanlar bu kısıtlamaya tabi değillerdir.

259 259 10-İhale Komisyonları  İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Eksik toplanan ihale komisyonlarınca ihale kararı alınamaz.  Komisyon kararları çoğunlukla alınır.  Kararlarda çekimser kalınamaz.  Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.  Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.  İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

260 260 10-İhale Komisyonları  Her hangi bir makamda yer alan bir komisyon üyesinin, görevinin değişmesi halinde;  O üyenin makamına atanan görevli değil, daha önce komisyonda yedek üye olarak görevlendirilen kişinin komisyonun iş ve işlemlerine katılması gerekmektedir.

261 261 10-İhale Komisyonları  İhale komisyonunun eksiksiz olarak ihaleyi sonuçlandırabilmesi için idarece yeterli sayıda yedek üyenin belirlenmesi gerekmektedir.  Bu çerçevede, yedek üyeler tespit edilirken ihale konusu işin uzmanları ile muhasebe veya mali işlerden sorumlu personelin yerine geçecek yedek üyeler mutlaka belirlenmelidir.  Yedek üyelerin asıl üyelerin taşıması gereken özellikleri haiz olması gerekir.

262 262 KİK, 2007/UH.Z-2818  …ihale komisyonu üyelerinin yedekleriyle beraber belirlenmesi gerekirken, iki üyenin yedeğinin belirlenmemesinin ve … tarihinde yedek üye olmayan bir kişinin ihale komisyonuna üye olarak alınmasının mevzuata aykırı olduğu, yedeği belirlenmeyen ihale komisyonu üyeleri yerine yeni görevlendirmenin yapılması mümkün olmadığından ihalenin bu yönüyle de iptali gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

263 263 10-İhale Komisyonları  İhaleyi gerçekleştiren ihale komisyonu üyeleri söz konusu ihaleye ilişkin olarak yapılan sözleşme sonucunda teslim edilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin muayene ve kabul komisyonunda veya kontrol teşkilatında görev alabilir.  Ancak yapılan bir sözleşme ile ilgili olarak kontrol teşkilatında yer alan görevliler, sözleşme sonucunda hizmet alımları ve yapım işleriyle ilgili muayene ve kabul komisyonunda görev alamazlar.  İhale yetkilisi, ihale komisyonunda görev alamaz.  Kurulların ihale yetkilisi olduğu durumlarda da kurul üyeleri ihale komisyon üyesi olamazlar.

264 264 Y.4.HD. 05.04.1964-2446/1847  İhale komisyon üyelerinin kusurları sonucu doğan hazine zararlarının kendilerinden tahsili gerekir

265 265 KİK, 2003/UK.Z-91  Yeterlik kriterini tespit için, ihale komisyonundan başka bir komisyonun kurulması Yasaya aykırıdır.

266 266 KİK, 2006/UM.Z-1798  İhale yetkilisinin görevlendirdiği komisyon üyelerinden başka birinin komisyon toplantılarına katılması ihalenin iptalini gerektirir.

267 267 KİK, 2003/UK.Z-103  4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre alınan teklifler ihale komisyonlarınca açılır ve tutanağa bağlanır, ancak söz konusu ihalede teklif zarfları ihale yetkilisince açılmış ve bu suretle ihale yetkilisi ihale komisyonunun yerine geçmiştir. Bu durumda ihale kararı ile imzalanan sözleşmenin hükümsüz sayılması gerekir.

268 268 KİK, 2006/UY.Z-1225  Söz konusu ihalede 23.08.2005 tarihli bölge müdür oluru ilk ihale komisyonunun oluşturulduğu, ancak ihale işlemlerinin devam ettirildiği bir aşamada ihale komisyonu üyelerinden bazılarının görevlerinin değiştiği, bu nedenle yeniden ihale yetkilisinden onay alınarak yeni komisyon üyelerinin görevlendirildiği, oysa; mevcut ihale işlemlerinin daha önce görevlendirilen yedek üyeler ile tamamlanması gerektiğinden, anılan ihalede bu aşamadan sonra objektif değerlendirme imkanı kalmadığı sonucuna varılmıştır.

269 269 KİK, 2006/UM.Z-1098  İhale süreci idare hukuku anlamında zincirleme işlemlerden oluşan bir süreçtir. Zincir işlemlerden birindeki bir hukuka aykırılık diğer işlemleri de sakatlar.  Bu bakımdan, en az 5 üyeden oluşmayan ihale komisyonuyla yapılan işlemler Yasanın 6 ncı maddesine açıkça aykırı olduğundan ihalenin iptaline...

270 270 KİK, 2010/UH.III-767  Sonuç olarak, “Daire Başkanı” unvanına haiz ihale yetkilisinin, hiyerarşik amiri ve üstü konumundaki “Genel Sekreter” unvanlı personeli, ihale komisyonu başkanı olarak görevlendirmesi ve bu komisyon tarafından alınan kararın, ihale yetkilisinin onayına sunulması işlemlerinin, idare hukukunun temel ilkeleri, Türk İdare Sisteminin işleyişine aykırı olduğu ve 657 sayılı Kanunun amir-memur ilişkilerini düzenleyen hükümleri ile uyarlığı bulunmadığından, ihalenin iptali gerekmektedir. 270

271 271 KİK, 2006/UY.Z-1605  Söz konusu ihalede ihale yetkilisi konumundaki “Park ve Bahçeler Müdür Vekili”nin amiri konumunda bulunan Belediye Başkan Yardımcısının komisyon başkanı sıfatıyla imzasının bulunduğu bir karar karşısında; İdare Hukukunun Genel İlkeleri ve Türk Kamu Yönetiminin işleyişi ile 657 sayılı Kanunun amir-memur ilişkilerini düzenleyen hükümleri göz önüne alındığında “objektif ve bağımsız” davranabilmesini zorlaştıracağı ve söz konusu görevlendirmenin doğru olmadığı, ihalenin sağlıklı bir şekilde yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engelleyebileceği, ayrıca diğer idareler açısından da emsal teşkil etmesinin önüne geçilmesi bakımından söz konusu ihalenin iptal edilmesi gerektiği açıktır.

272 KİK, 2010/UH.III-166  idarelerce, personel mevzuatı açısından idarenin tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre “daimi statüde” istihdam ettiği personel sayısı yeterli miktarda ise (personel güvenliği, yetki-sorumluluk ve disiplin hükümlerinin işletilmesi açısından) ihale komisyonlarının teşkilinde önceliğin bu statüdeki personele verilmesi, sayı ve nitelik açısından bu statüde istihdam edilen personelinin yetersiz olması durumunda “diğer statüde” istihdam edilen personeli görevlendirmesi daha doğru bir uygulama olacaktır. 272

273 KİK, 2010/UH.III-166 (devam)  Bu çerçevede, ihaleyi yapan idarenin kadro cetvelleri bu açıdan incelendiğinde, toplam: (159) adet 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi dolu kadrosunun bulunduğu ve bu kadrolardan (10) adedi Mühendis-Mimar, (3) adedi Peyzaj Mimarı, (2) Adedi Şehir Plancısı ve diğer unvanlar da çalıştırılanlarla birlikte toplam (34) adedinin Teknik Hizmetler Sınıfına ait olduğu tespit edilmiş olup, söz konusu idarenin bünyesinde nitelik ve nicelik itibarıyla yeterli oranda 657 sayılı Kanuna tabi personel bulunmasına rağmen ihale komisyonu üyelerden birinin geçici işçi statüsündeki personelden oluşturulmasının doğru bir uygulama olmadığı açıktır.  Bu durumun ihalenin sağlıklı bir şekilde yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engelleyebileceği, ayrıca diğer idareler açısından da emsal teşkil etmesinin önüne geçilmesi bakımından ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 273

274 274 11-İhale Kayıt Numarası  İhale konusu iş EKAP ’a girilirken, bir kayıt numarası alınır.  İhale kayıt numarası, ön ilan yapılan haller dahil, her ihale için bir kez alınır.  Her hangi bir standart form düzenlenmez.

275 275 12-İhale İlan Süreleri ve Kuralları

276 276

277 277  İhale tarihinden en az 7 gün önce ilan edilecek ihaleler için;  1- ihale ile işin yapılacağı yerin farklı olması durumunda; İhale ile işin yapılacağı yerde çıkan 2 farklı gazetede birer defa olmak üzere toplam 2 adet ilan yapılması yeterlidir. 12-İhale İlan Süreleri ve Kuralları

278 278 12-İhale İlan Süreleri ve Kuralları  2- İhale ile işin yapılacağı yerin aynı olduğu durumlarda; Farklı gazetelerde olmak üzere toplam iki defa ilan yapılması yeterli olacaktır.  3-İşin yapılacağı yerin birden fazla olduğu durumlarda; İşin yapılacağı her yerde ilan yapılma zorunluluğu bulunmayıp, işin ağırlıklı olarak yapılacağı bir yerde ilan yapılması yeterli olacaktır.

279 279 12-İhale İlan Süreleri ve Kuralları  4- İhale veya işin yapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde; Aynı süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilân tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır.  5- İhale ve işin yapılacağı yerin aynı olduğu durumlara ilişkin olarak söz konusu yerde tek bir gazete çıkması halinde; İhale, aynı süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilân tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile duyurulacak ve bu işlemler bir tutanakla belgelendirilecektir.

280 280 12-İhale İlan Süreleri ve Kuralları  6- İşin veya ihalenin yapılacağı yer; Büyükşehirlerde büyükşehir belediye sınırları, diğer yerlerde belediye sınırları, İşin veya ihalenin yapılacağı yerin belediye sınırları dışında olduğu durumlarda ise mülki sınırlar dikkate alınarak belirlenir.

281 281 13-Düzeltme İlanı  13 üncü maddeye göre ilanın yapılmaması veya ilan sürelerine uyulmaması halleri hariç;  Yapılan ilanın, Kanunun 24 üncü maddesindeki hükümlere uygun olmadığının anlaşılması halinde;  25 ve 40 günlük ilan süresi bulunan ihalelerde, ilanın yayımlanmasını takip eden 15 gün,  Diğer ihalelerde ise 10 gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilanı yapılarak ihale gerçekleştirilebilir.  Bu durumda düzeltme ilanı, ilanın hatalı yayımlandığı yayın organında ve aynı şekilde yayımlanır.  Düzeltme ilanı ile ilgili olarak uygulama yönetmelikleri ekinde yer alan KİK002.6/M, KİK002.6/H ve KİK002.6/Y standart formlar düzenlenirKİK002.6/MKİK002.6/HKİK002.6/Y

282 282 13-Düzeltme İlanı  Kanunun 13 üncü maddesinde belirlenen süre ve kurallara uygun olmayan ilanlar, düzeltme ilanı yapılmak suretiyle düzeltilemeyecektir.  Bu durumda yapılan ilanlar geçersiz kılınarak, 4734 sayılı Kanunun 13, 24 ve 25 inci maddelerindeki hükümlere uygun bir şekilde ilanlar yeniden yapıldıktan sonra ihale veya ön yeterliğin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

283 283 KİK, 2009/UY.II-479  İdarece istenilen yeterlik belgelerinin ve yeterlik belgelerinde aranacak olan yeterlik kriterlerinin ihale dokümanı ve ihale ilanında belirtilmesinin zorunlu olduğu, bu belirlemenin ihale ilanında yapılmaması halinde 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi uyarınca ihale ilanı geçersiz olacağından düzeltme ilanı yapılmadan ihaleye devam edilebilmesinin mümkün bulunmadığı, ihale ilanında değişiklik yapılabilmesinin ancak düzeltme ilanı ile mümkün bulunduğu, ayrıca zeyilname ile değişikliğin sadece ihale dokümanında yer alan hükümler için yapılabileceği, ancak ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili değişiklik yapılabilmesi için mutlaka düzeltme ilanının da yapılması gerektiği, dolayısıyla ihale ilanında değişikliğin düzeltme ilanı yapılmadan mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

284 284 KİK, 2009/UY.II-479 (Devam)  Söz konusu ihaleye ait idari şartnamede iş deneyim belgesinin teklif edilen bedelin %100’ü oranında olması gerektiğine ilişkin düzenleme yer almasına karşın, ihaleye ait ilanda yeterlik belgesi olarak istenilen iş deneyim belgesinin teklif edilen bedelin en az yüzde kaçı oranında olması gerektiğine ilişkin yeterlik kriterinin belirtilmediği görüldüğünden 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi uyarınca ihale ilanının geçersiz olduğu ve düzeltme ilanı yapılmadan ihaleye devam edilmesinin mümkün bulunmadığı, ayrıca idarece düzeltme ilanı yapılmadan zeyilname düzenlenmek suretiyle ilandaki iş deneyim belgesi oranına ilişkin belirleme yapılmasının, dolayısıyla ilan metninde değişikliğin zeyilname düzenlenerek yapılması işleminin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

285 285 14-İhale İşlem Dosyası  İhale İşlem Dosyasında; a) İhale onay belgesi ve eki yaklaşık maliyet hesap cetveli, b) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışı unsurların da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde; fiyat dışı unsurlara, bu unsurların parasal değerlerine veya nispi ağırlıklarına ve hesaplama yöntemine yönelik düzenlemenin gerekçelerinin yer aldığı açıklama belgesi, c) İhale dokümanı ile düzenlenmiş ise zeyilname ve yapılmış ise açıklamalar, ç) İhale dokümanının basım maliyetinin, dokümanın posta yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde ise ayrıca posta maliyetinin tespitine ilişkin belge ve bilgileri içeren tutanak,

286 286 14-İhale İşlem Dosyası d) İlan metinleri, e) Şikayet başvuruları ile bu başvurular üzerine idare tarafından alınan kararlar ve bunların bildirimine ilişkin belgeler, f) İtirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ise başvuruya ilişkin olarak idare ile Kurum arasındaki tüm yazışmalar ve Kurumun verdiği kararların onaylı örnekleri, g) Aday veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler, ğ) İhale komisyonu tutanak ve kararları, h) Sözleşme bedelinin 288.215,00.-TL yi aşması durumunda bu bedelin 0,0005 i kadar KİK payının yatırıldığına ilişkin makbuzun aslı, ı) İhale süreci ile ilgili diğer belgeler.

287 287 15-İhale Dokümanının Görülmesi/Satılması  İhale ve ön yeterlik dokümanı, idarede bedelsiz görülebilir.  Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur.  İhaleye girmek isteyen isteklilere ihale dokümanı belirlenen bedel karşılığında satılır ve satın alanlar bir tutanağa bağlanır.  Dokümanın, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek bir bedelle satılması zorunlu olup, bu dokümanın satış hakkı yalnız idareye aittir.

288 288 15-İhale Dokümanının Görülmesi/Satılması  Dokümanın basım maliyetinin tespitine ilişkin belge ve bilgileri içeren bir tutanak düzenlenerek ihale işlem dosyasında muhafaza edilir.  Doküman bedelinin idarenin bütçesi dışında vakıf, sandık, dernek, birlik gibi kuruluşların hesabına yatırılması istenemez.  İdare tarafından isteklilere doküman satıldığında KİK004.0/M, KİK004.0/H ve KİK004.0/Y standart formları kullanılarak tutanağa bağlanır.KİK004.0/MKİK004.0/H KİK004.0/Y

289 KİK, 2010/UH.III-3185  Buna göre yukarıdaki tespit ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, ihaleye katılmak isteyenlerin, ihale dokümanının idarece her sayfası onaylanmış örneğini satın almaları ve dokümanı elden satın almak isteyenlerin ise, doküman bedelini ödeyerek dokümanı teslim almaları zorunluluğu ön şart olarak belirlenmiş olup, satın alma işleminin kimin tarafından gerçekleştirilmesi gerektiği konusunda ayrı bir düzenlemeye ise yer verilmediği, dolayısıyla ihale dokümanının, ihaleye katılmak isteyen şirket adına herhangi birisi tarafından satın alınmasında bir sakınca bulunmadığı belirlenmiştir.

290 290 16-İhale veya Ön Yeterlik Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması  İlan yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılmaması esastır.  Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve ihale yeniden aynı şekilde ilan olunur.

291 291 16-İhale veya Ön Yeterlik Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması  Ancak, tekliflerin hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi ya da, idareye yazılı olarak bildirilmesi halinde,  zeyilname düzenlenmek suretiyle dokümanda değişiklik yapılabilir.  Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde doküman alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

292 292 16-İhale veya Ön Yeterlik Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması  Ancak, belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.

293 293 16-İhale veya Ön Yeterlik Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması  Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir.  Zeyilname düzenlenmesi halinde; tekliflerini vermiş olan istekli veya adaylara tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı tanınır.

294 294 16-İhale veya Ön Yeterlik Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması  Teklif verme aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edilebilir.  Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmaz.

295 295 16-İhale veya Ön Yeterlik Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması  Açıklama talebinin idarece uygun görülmesi halinde idarece yapılacak açıklama, bu tarihe kadar doküman alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.  İdarenin bu yazılı açıklaması, ihale tarihinden en az on gün önce tüm istekli olabilecekler veya isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılır.  Açıklamada, sorular ve idarenin ayrıntılı cevapları yer alır; ancak açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.  Yapılan yazılı açıklamalar, açıklama yapıldıktan sonra ihale dokümanı alanlara, bu doküman ile birlikte verilir.

296 296 16-İhale veya Ön Yeterlik Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması  Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede;  Tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve,  idarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde,  ihale tarihine on günden az süre kalmış olsa dahi, gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir.bir defa daha  Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.

297 297 KİK, 2003/UK.Z-305  İdari Şartnamenin 21.1. maddesinde; “ihale konusu işe ilişkin olarak kısmi teklif verilmeyecektir.”,  İdari Şartnamenin 21.2. maddesinde; “İhale konusu işe ilişkin olarak isteklilerce verilecek tekliflerde ihale konusu alımın tamamını mı yoksa bir kısmını mı kapsadığı hususu teklif mektuplarında açıkça belirtilecektir.”  hükümlerine aynı anda yer verilmesi, ortaya çelişkili bir durum çıkardığı gibi, Şartnamenin 21.1. maddesi ve 21.2 maddesi arasındaki çelişkinin 4734 sayılı Kanunun 29 uncu ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 28 inci maddelerindeki usul ile zeyilname düzenlenerek giderilmesi gerekirken düzeltme yapılmaması, 4734 sayılı Kanunun 29 uncu ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 28 inci maddelerine aykırıdır.

298 298 KİK, 2009/UH.I-63  Yukarıda belirtilen idari şartname hükmü ve zeyilnamenin birinci maddesinde yapılan düzeltme birbiri ile karşılaştırıldığında, idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde 1 adet diyetisyen anahtar teknik personel olarak istenmiş ve anahtar teknik personele ilişkin mevzuat uyarınca istenmesi gereken belgeler katılım ve yeterlik belgesi olarak sayılmışken, düzenlenen zeyilname ile anahtar teknik personel istenmesi kaldırılmıştır.  Anahtar teknik personele ilişkin bilgiler ilanın 4.3.2 nci maddesinde de aynen idari şartnamenin ilk haliyle yer aldığından idarece ilana yansıyan bir husus ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesinin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

299 299  Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur.belgeler  İsteklilerce geçici teminat olarak “teminat mektubu” verilecekse, bu alımın niteliğine göre mektubun KİK025.1/M, KİK024.1/H ve KİK023.1/Y standart formlarına uygun olması gerekir.KİK025.1/M KİK024.1/HKİK023.1/Y 17-Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması

300 Geçici Teminat Mektupları  İsteklilerce sunulan geçici teminat mektuplarında aşağıda sayılan 7 tane hususun tamamının yer alması zorunludur; 1. Garanti edilen risk: İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması veya ihale sürecinde belli esas ve usullere aykırı hareket etmesi olup, söz konusu risk ihale konusu işin adına bağlanmıştır. 2. Banka: Riski garanti eden kişidir. 3. Lehtar (İstekli): Garanti edilen risk lehtar ile ilgili olduğu için, lehtarın adının teminat mektubunda belirtilmesi gerekmektedir. 4. Muhatap (İdare): Banka tarafından mektubun (irade beyanının) yöneltildiği kişidir. 5. Teminat Sözleşmesi: Muhatabın mektubu kabul etmesi ile birlikte kurulur. 6. Garanti edilen riskin tutarı: İsteklinin teklif bedelinin en az %3 ü kadar olmalıdır. 7. Geçerlilik Süresi: İdare tarafından teklif geçerlik süresine göre belirlenen süre

301 301 17-Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması  Zarfın üzerine isteklinin adı,soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır.  Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.  Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur.

302 302 KİK, 2009/UH.II-750  Kanun hükmünde belirtilen teklif zarfında idarenin açık adresinin yazılı olma şartı, teklif zarflarının ihaleyi yapan idareye ulaşmasını temin etmeye yönelik bir tedbirdir.  İsteklinin sunmuş olduğu teklif zarfı üzerinde, idarenin tam adresi yerine sadece adının yazılmış olması hususunun, 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde belirtilen açık adres niteliğini taşımadığı şeklinde yorumlanması mümkün değildir.  Çünkü, Küçükçekmece Belediye Başkanlığı, bulunduğu il ve yer bilinen bir kurum olup, bu ada sahip bir başka kurum veya kuruluş bulunmamaktadır.

303 303 KİK, 2003/UK.Z-331  Teklif zarflarının teslimi sırasında, ihaleye katılanların huzurunda sadece zarfın üzerindeki imza eksikliğinin firma yetkilisine tamamlatılması, ihalenin kimde kalacağının henüz belli olmaması nedeniyle esaslı bir eksiklik olmadığı gibi mevzuata da aykırı bulunmamıştır.

304 304 KİK, 2004/UH.Z-1622  Bu hükümler çerçevesinde teklif zarfı üzerindeki imza eksikliğinin tamamlatılacak hususlar arasında bulunmadığı ve bu aykırılığın varlığı halinde söz konusu zarfın değerlendirmeye alınmayacağı anlaşılmaktadır.  İncelenen ihalede başvuru sahibi firmanın sunmuş olduğu teklif zarfının yapıştırılan yerinin imzasız olduğu idare tarafından tespit edilmiş ve buna ilişkin belge ve tutanaklar ihale dosyası içinde Kurumumuza gönderilmiş, şikayetçiye verilen 11.10.2004 tarihli cevabi yazıda da bu husus bildirilmiş olduğundan idarenin zarfı açmaksızın firmayı değerlendirme dışı bırakması ve imza eksikliğinin tamamlatılması yönündeki firma talebini reddetmesi şeklindeki uygulamalarının mevzuata aykırı olmadığı anlaşılmıştır.

305 305 17-Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması  Teklif mektubunda İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması, zorunludur.

306 306 KİK, 2011/UY.II-1635  İncelemeye konu ihalede, başvuru sahibinin teklif zarfında, bir adedi teklif bedeli doldurulmuş olan, bir adedi teklif bedeli kısmı boş bırakılmış olan toplam iki adet teklif mektubu sunulduğu görülmüş olup, bu durumun 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi kapsamında değerlendirilemeyeceği anlaşılmıştır.  Bununla birlikte, söz konusu fiilin ihale komisyonunun tereddüde düşmesine sebebiyet verebileceği ve 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan saydamlık ve güvenilirlik ilkelerini zedeleyen bir davranış olarak nitelendirilebileceği anlaşılmıştır. Dolayısıyla anılan isteklinin söz konusu fiilinin 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (b) bendinde yer alan; “ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak” fiili kapsamında bulunduğu sonucuna varılmıştır.  Bu çerçevede, başvuru sahibinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılmasında ve anılan istekli hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama işleminin başlatılmasında mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

307 307 KİK, 2009/UH.III-686  İhale üzerinde kalan istekli tarafından sunulan götürü bedel teklif mektubunun birinci paragrafındaki “... ‘tamamen’ ve ‘işin yapılacağı yer görülmüş olup’ ibareleri kullanılmadan yazıldığı tespit edilmiştir.  İhale üzerinde kalan isteklinin teklif mektubunda “tamamen” ibaresi bulunmamakla birlikte, ihale dokümanının okunup herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edildiği belirtildiğinden, tespit edilen eksiklikler teklif mektubunun taşıması zorunlu olan şartları bakımından aykırılık yaratmayıp, teklif mektubunun bu haliyle kabul edilmesi mevzuata uygundur.

308 308 KİK, 2009/UY.II-879  Başvuru sahibi firmanın birim fiyat teklif mektubunda; KDV hariç toplam 358.865,36 YTL Üç yüz elli sekiz bin sekiz yüz almış beş YTL otuz altı YKR. bedel teklif ettiği ve bu fiyatın en düşük fiyat olduğu tespit edilmiştir.  İdarece teklif edilen bedelin yazı ve rakam ile birbirini tutmadığı gerekçesi ile teklif değerlendirme dışı bırakılmıştır.  Başvuru sahibi firmaya ait teklif mektubundaki yazı her ne kadar rakamın okunuş biçiminden bir kelimesi itibariyle farklı olsa da “almış’’ ifadesinin aslında altmış olduğunun anlaşılabildiği yazılış hatasının kaynağı ne olursa olsun tekliften maksadın anlaşılabildiği, herhangi bir karışıklığa yol açmadığı ve bu nedenle de 358.865,36 YTL rakamının yazı ile yazılışı sırasında Üç yüz elli sekiz bin sekiz yüz almış beş YTL otuz altı YKR biçiminde belirtilmesinin değerlendirme dışı bırakılmayı gerektirmediği anlaşılmıştır.

309 309 17-Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması  Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir.  Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir.  Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir.  Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır.  Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.  Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

310 310 18-Postada Geciken Teklif Zarfları  Posta yoluyla gönderilen ve ihale saatinde idareye ulaşmayan teklif zarfları değerlendirilmeye alınmaz.  Bu durumda KİK007.0/M, KİK007.0/H ve KİK007.0/Y standart formları doldurulur.KİK007.0/MKİK007.0/H KİK007.0/Y

311 311 19-Teklif Zarflarının Şekil Yönünden İncelenmesi  İhale teklif zarfları, hazır olanların önünde incelenerek, usulüne uygun olmayanlar açılmadan değerlendirme dışı bırakılır ve ihale komisyonunca ihalenin şekline göre KİK008.0/M, KİK008.0/H ve KİK008.0/Y tutanaklarından birisi düzenlenir. KİK008.0/MKİK008.0/HKİK008.0/Y  (Değerlendirme dışı bırakılan zarfların ön ve arka yüzlerinin fotokopisi çekilir ve zarf istekliye iade edilir. Genel Tebliğ Md.16.2.1)

312 312 Yaklaşık Maliyetin Açıklanması  (Değişik: 16/07/2011-27996 R.G./6 md.) Başvuru veya teklif zarfları, alınış sırasına göre incelenir.  Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerde teklif zarfları açılmadan önce, pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde ise son yazılı fiyat tekliflerinin verildiği oturumda yaklaşık maliyet açıklanır.  Ancak, isteklilerce sunulan teklif zarflarının hiçbirinin Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olmadığının anlaşılması halinde yaklaşık maliyet açıklanmaz. (Genel Tebliğ 16.2.4)

313 313 20-Tekliflerin Açılarak Kontrol Edilmesi  Tekliflerin alınması ve açılmasına ilişkin işlemler standart formlar kullanılarak gerçekleştirilir.  Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı; Başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerin her biri için ayrı sütun içerecek şekilde düzenlenir. (Alımın çeşidine göre KİK009.0/M, KİK009.0/H ve KİK009.0/Y standart formları düzenlenir)KİK009.0/MKİK009.0/HKİK009.0/Y

314 314 20-Tekliflerin Açılarak Kontrol Edilmesi  İlk oturumda, sunulan zarflardan uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında, aday veya isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğu Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterilir.  Bu tutanağın komisyon başkanınca onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilmeden oturum kapatılamaz.

315 315 20-Tekliflerin Açılarak Kontrol Edilmesi  Başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler idarelerce tamamlatılamaz.

316 316 21-Uygun Bulunmayan Belgelerin Tespiti  Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler KİK010.0/M, KİK010.0/H ve KİK010.0/Y standart formları ile tutanağa bağlanır.KİK010.0/MKİK010.0/H KİK010.0/Y

317 317 22-Teklif Fiyatlarının Açıklanması  İsteklilerin teklif ettikleri fiyatlar duyurularak KİK016.0/M, KİK016.0/H ve KİK016.0/Y numaralı tutanaklar düzenlenerek ihale komisyonunca imzalanacaktır.KİK016.0/MKİK016.0/H KİK016.0/Y  Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz.

318 318 23-Tekliflerin Değerlendirilmesi  Tekliflerin değerlendirilmesinde öncelikle; Belgeleri eksik olan, Teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan  isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

319 319  Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir.  Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak, idare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir.  Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. (5812 Yeni Düzenleme) 23-Tekliflerin Değerlendirilmesi

320 320 KİK, 2010/UM.I-678  Tüm bu tespitler çerçevesinde, ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının özel ortağı tarafından sunulan ve bir sayfası “ilgili vergi dairesi” tarafından onaylanmamış bilançodaki bu onay eksikliğinin bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.  Nitekim idarenin de bu aşamadan sonra ilgili istekliye bilgi eksikliği kapsamında bu eksikliği bildirdiği, isteklinin bu eksikliğini tamamlamasını müteakip ilgili vergi dairesine yazı yazarak durumu teyit ettiği ve ihaleyi isteklinin üzerinde bıraktığı görülmektedir.

321 321 KİK, 2006/UY.Z-1605  3) Başvuru sahibinin elenme gerekçesi arasında yer alan “ISO 9001 belgesinin üzerinde noterin imzasının ve onay tarihinin olmadığı” yönündeki gerekçenin incelenmesi sonucunda, söz konusu belgede noter kaşesinin, mührünün, parafının ve sayısının basılı olduğu ve bu belge üzerinde sadece tarihin bulunmamasının belgenin esasını değiştirecek, önemli bir eksiklik olmadığı ve belge tarihinin 27.08.2005, geçerlik tarihinin ise 25.08.2008 olduğu dikkate alındığında, gerekirse ilgili noterden teyit edilerek tamamlanabilecek nitelikte bir bilgi eksikliği olduğu anlaşıldığından bu hususun da elenme gerekçesi olarak görülmesi mevzuata uygun değildir.

322 KİK, 2011/UY.III-1054  Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre; tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.  Yapılan inceleme sonucunda; istekli tarafından sunulan Ortaklık Durum Belgesinde, düzenlenme tarihi bulunmadığı, belgenin düzenlenme tarihinin bir geçerlilik koşulu olduğu ve tamamlatılamayacağı anlaşıldığından, teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir. 322

323 323  İdarelerce bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde aday veya isteklilerce sunulan belgelerin,son başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgelerin, aday veya isteklinin son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını göstermesi gereklidir. 23-Tekliflerin Değerlendirilmesi

324 324 23-Tekliflerin Değerlendirilmesi  Tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir.  Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

325 325 24-Yeterlik Değerlendirmesi  İsteklilerin ekonomik, mali ve mesleki yeterliliğine ilişkin belge ve bilgilerin değerlendirildiği aşamadır. Yeterlik Belge ve KriterleriYeterlik Belge ve Kriterleri  Öncelikle isteklilerin verdiği iş deneyim belgeleri güncelleştirilir.  Belgeleri tamam olan ve geçici teminatı uygun olan isteklilerin, belirlenen yeterlilik kriterlerine sahip olup olmadığı detaylı bir şekilde incelenir.  Sonuç standart olarak belirlenen tutanağa bağlanır.  Yeterli bulunmayan adaylara bildirim yapılır.

326 326 25- Aşırı Düşük Teklif (ADT) Sorgulaması  Mevzuat;  Kamu İhale Kanununun 38,  MAİUY’ nin 58,  HAİUY’ nin 59  YİİUY’ nin 60 ıncı maddeleri,  Kamu İhale Genel Tebliğinin 45 ve 79 uncu maddeleri  Uygulamalı Açıklamalar Uygulamalı Açıklamalar

327 327 26-Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi  Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; Sadece fiyat esasına göre, Fiyat ile birlikte;  işletme ve bakım maliyeti,  maliyet etkinliği,  verimlilik,  kalite ve  teknik değer  gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir.

328 328 26-Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi  Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir. 328

329 329 Fiyat Dışı Unsur Örnek Uygulama 1 (Tıbbi Cihaz Alımı)  Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin değerlendirilmesinde aşağıdaki unsurlar dikkate alınacaktır. Teklif edilen fiyat: 75 puan (En düşük fiyat 75 puan kabul edilip diğer teklifler ters orantı yoluyla 75 puana göre değerlendirilecektir) Cihazın hızı 110test/saatin üzerinde ise 2 puan HIV Antijen-Antikor birlikte saptıyorsa 6 puan

330 330 Fiyat Dışı Unsur Örnek Uygulama 1 (Tıbbi Cihaz Alımı) Ana cihazın numune yükleme kapasitesi 100 ün üzerindeyse 2 puan HbsAg’ nin bilinen mutantlarını tespit edebiliyorsa 6 puan Cihazın test menüsü 1. ve 2. paneli kapsıyorsa (B.3 maddesindeki bütün testler çalışılabiliyorsa 7 puan Cihazın üzerinde soğutma sistemi mevcut ise 2 puan

331 331 A Firmasının Teklifi Cihazın bedeli12.000 TL75 puan Cihazın hızı110 test/saat0 puan HIV Antigen-AntikorBirlikte saptanmıyor 0 puan Ana cihazın numune yükleme kapasitesi 1122 puan HbsAg’nin bilinen mutantlarıTespit edilemiyor 0 puan B3 maddesindeki bütün testlerÇalışılamıyor0 puan Cihaz üzerinde soğutma sistemiMevcut2 puan Toplam79 puan

332 332 B Firmasının Teklifi Cihazın bedeli15.000 TL60 puan 12.000 TL 75 puan ederse, 15.000 TL kaç puan eder? 12.000 x 75/15.000 = 60 Cihazın hızı120 test/saat2 puan HIV Antigen-AntikorBirlikte saptıyor 6 puan Ana cihazın numune yükleme kapasitesi 1122 puan HbsAg’nin bilinen mutantlarıTespit ediliyor6 puan B3 maddesindeki bütün testlerÇalışılıyor7 puan Cihaz üzerinde soğutma sistemiMevcut değil0 puan Toplam83 puan

333 333 Fiyat Dışı Unsur Örnek Uygulama 2 (Sterilizasyon Cihazı Alımı)  Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin değerlendirilmesinde aşağıdaki unsurlar dikkate alınacaktır. Makine ve teçhizata ilişkin verilen teklif fiyat: %70 Cihazda kullanılacak kartuşun fiyatı : %30 İdari şartnamede günde 5 defa steril işlem yapılacağı ve minimum 1 yıl içinde 270 gün kullanılacağı belirtilmiştir.

334 334 X Firmasının Teklifi  Cihazın bedeli: 1.000 TL  Her steril işlemde 1 kartuş kullanıyor  Kartuş bedeli 3 TL  Günde 3 x 5 = 15 kartuş kullanılıyor  1 Yıllık kartuş maliyeti = 15 x 270 = 4.050 TL  DEĞERLENDİRME  1.000 TL x %70 = 700 TL  4.050 TL x %30 = 1.215 TL  Toplam 1.915 TL

335 335 Y Firmasının Teklifi  Cihazın bedeli: 1.250 TL  5 steril işlemde 1 kartuş kullanıyor  Kartuş bedeli 7 TL  Günde 1 kartuş kullanılıyor  1 Yıllık kartuş maliyeti = 7 x 270 = 1.890 TL  DEĞERLENDİRME  1.250 TL x %70 = 875 TL  1.890 TL x %30 = 567 TL  Toplam 1.442 TL

336 336 Fiyat Dışı Unsur Örnek Uygulama 3 (Büro Malzemesi Alımı)  Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. İşletme ve bakım maliyeti unsurunun ağırlık oranı %65, Fiyat unsurunun ağırlık oranı ise % 35’dir.  Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde aşağıdaki süreç takip edilecektir.  a) İhaleye katılan isteklilerin teklifleri ile birlikte vermiş olduğu numune yazıcılar için 10.000.- sayfa üzerinden isteklilerin bildirmiş oldukları birim sayfa ve bakım maliyetleri ile numune tarayıcıların 1 aylık elektrik tüketim miktarları baz alınarak işletme ve bakım maliyetleri oluşturulacaktır. En düşük işletme ve bakım maliyet değeri 100 kabul edilerek, işletme ve bakım maliyet değerine oranlaması yapılacaktır. İşletme ve bakım maliyetine verilen değerler nispi ağırlık oranı olan 0,65 ile çarpılarak işletme ve bakım maliyeti elde edilecektir.  b) Değerlendirmeye alınan yazıcı, tarayıcı ve yazıcı tarayıcı faks dâhil donanımların fiyatları, en düşük fiyat 100 kabul edilerek, en düşük fiyata oranlaması ile değerlendirilecektir. Fiyatlara verilen değerler nispi ağırlık oranı olan % 35 ile çarpılarak fiyat değeri tespit edilecektir. Toplam değer, İşletme ve bakım maliyet değeri ile Fiyat değeri toplanarak bulunacaktır.  Formül: Toplam Değer =M/M( asgari) * 0,65 + F/F (asgari) * 0,35 336

337 337 Verilen Teklifler Tablosu X FİRMASIY FİRMAZIZ FİRMASI İşletme ve Bakım Maliyetleri 300 TL (275+25) 320 TL (290+30) 325 TL (290+35) Teklif Edilen Fiyat 3.800 TL3.500 TL3.400 TL

338 338 Değerlendirme  X FİRMASI  İşletme ve Bakım Maliyetleri en düşük olduğundan 100 puan alır.  100 x 0,65 = 65  En Düşük Fiyat 3.400 TL olduğundan,  3.400100 puan ederse  3.800 x puan eder  x = 3.400 x 100 / 3.800 = 89,47  89,47 x 0,35 = 31,31  Toplam Puan = 65 + 31,31 = 96,31

339 339 Değerlendirme  Y FİRMASI  İşletme ve Bakım Maliyetleri en düşük maliyete göre oranlanır.  300100 puan ederse  320 x puan eder  X = 300 x 100 / 320 = 93,75  93,75 x 0,65 = 60,94  En Düşük Fiyat 3.400 TL olduğundan,  3.400100 puan ederse  3.500 x puan eder  x = 3.400 x 100 / 3.500 = 97,14  97,14 x 0,35 = 34,00  Toplam Puan = 60,94 + 34,00 = 94,94

340 340 Değerlendirme  Z FİRMASI  İşletme ve Bakım Maliyetleri en düşük maliyete göre oranlanır.  300100 puan ederse  325 x puan eder  X = 300 x 100 / 325 = 92,31  92,31 x 0,65 = 60,00  En Düşük Fiyatı teklif ettiğinden dolayı 100 puan alır.  100 x 0,35 = 35  Toplam Puan = 60,00 + 35,00 = 95,00

341 341 Değerlendirme  Bu durumda söz konusu ihalede teklif ettiği fiyat en yüksek olmasına rağmen (3.800), işletme ve bakım maliyetleri en uygun olan (X) firması değerlendirme sonucunda en yüksek puanı aldığından (96,31) bu ihaleyi kazanmıştır.  Not: Değerlendirmede doğru orantı yöntemi kullanılmıştır. Ters orantı yöntemi kullanılsa da bir şey değişmez, bu takdirde de en düşük puanı alan istekli ihaleyi kazanır.

342 342 27-İhalenin Karara Bağlanması  Komisyonca yapılan değerlendirme sonucu, ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakıldığını ve komisyon üyelerinin imzalarını gösteren KİK019.0/M, KİK018.0/H ve KİK018.0/Y standart formları (ihale komisyonu kararı formları) düzenlenir.KİK019.0/M KİK018.0/HKİK018.0/Y

343 343 28-Yasaklı Teyidinin Yapılması (1. Teyit)  İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce idare, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kurumdan teyit ederek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır.  Her iki isteklinin de yasaklı olduğunun anlaşılması durumunda ihale yetkilisince ihale kararı onaylanamaz ve ihale iptal edilir.

344 344 KİK, 2003/UK.Z-103  7-4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi ihale kararının ihale yetkilisince onaylanmadan önce ihale üzerinde kalan isteklinin Kanunun 58 inci maddesine göre yasaklı olup olmadığının teyit ettirilmesi gerektiğini belirtmektedir.  Bu amir hükme rağmen ihale üzerinde kalanın yasaklı olup olmadığına dair teyit alınmadan ihale kararı ihale yetkilisince onaylanmış ve ihaleye ilişkin sözleşme de imzalanmıştır.  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu aykırı olarak gerçekleştirilen bu işlemler sonucunda onaylanan ihale kararı ile imzalanan sözleşmenin hükümsüz sayılması gerektiği,  ihale sürecinde yapılan işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından ihale işlemlerinin iptal edilmesine,…

345 345 29-İhale Kararının Onaya Sunulması  İhale komisyonunca alınan “gerekçeli” karar ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale komisyonlarınca alınan kararlarda; İsteklilerin adları veya ticaret unvanları, Teklif edilen bedeller, İhalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, İhale yapılmamış ise nedenleri  belirtilir.

346 346 30-İhale Kararının Onaylanması  İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.  İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

347 347 31-Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi  Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere 65 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.  İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.  İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; açık ihale usulüne göre yapılan ihalelerde on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.

348 348 32-Ön Mali Kontrol  Harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından; Mal ve hizmet alımları için birmilyon Türk Lirasını, Yapım işleri için ikimilyon Türk Lirasını aşanlar kontrole tâbidir.  Bu tutarlara KDV dahil değildir

349 349 32-Ön Mali Kontrol  Kontrole tâbi taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, bunlara ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içerecek şekilde bir işlem dosyası olarak harcama yetkilisi tarafından malî hizmetler birimine gönderilir.  Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, en geç on işgünü içinde kontrol edilir.  Yapılan kontrol sonucunda düzenlenen görüş yazısı, işlem dosyası ile birlikte ilgili harcama yetkilisine gönderilir.

350 350 33-İsteklinin Sözleşmeye Davet Edilmesi  Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürelerin bitimini, (ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi) izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye 12 gün ilave edilir.

351 351 34-Kesin Teminat Alınması  Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla İhale üzerinde kalan istekliden; Sözleşmenin yapılmasından önce, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle, % 6 oranında kesin teminat alınır.

352 352 34-Kesin Teminat Alınması  Yapım işlerinde;  Aşırı düşük tekliflerle ilgili değerlendirme yapıldıktan sonra,  Kamu İhale Genel Tebliğinde belirtilen şekilde hesaplanan sınır değerin altında teklif veren isteklilerden biri üzerine ihalenin bırakılması halinde,  Kesin teminat sınır değerin % 6 sı oranında alınır.

353 353 35-10 uncu Madde Belgeleri  İstekli ile sözleşme imzalanmadan önce, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri vermesi istenir.belgeleri 353

354 354 36-İstekli İle Sözleşme İmzalanması  Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının tekrar teyit edilmesi (2.teyit) zorunludur.  Tamamlanan ihale sözleşmeye bağlanır.  Bedeli 288.215,00.-TL.’nin üzerinde olan sözleşmelerden KİK payı kesilir.  Sözleşme idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır.  İhale dokümanında belirtilmedikçe sözleşmelerin notere onaylattırılması ve tescili zorunlu değildir.

355 355 37-İhale Üzerinde Kalan İsteklinin Sözleşme İmzalamaması  İhale üzerinde kalan isteklinin son başvuru ve/veya ihale tarihinde Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda, geçici teminat gelir kaydedilir ve ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilir.

356 356 37-İhale Üzerinde Kalan İsteklinin Sözleşme İmzalamaması  Sözleşmenin imzalanacağı tarihte,ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.  İdare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin son başvuru ve/veya ihale tarihinde Kanunun 10 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı vermesini istemek zorundadır.  Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli de sözleşmeyi imzalamazsa, onun da geçici teminatı gelir kaydolunur ve ihale iptal edilir.  Ayrıca üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayan bu istekliler hakkında, Kanunun 58 inci maddesinin 1 inci fıkrasına göre, altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar yasaklama kararı verilmesi için gerekli işlemler başlatılır.

357 357 38-Geçici Teminatların İadesi  Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminatlar iade edilir.  İsteklinin sözleşmeyi imzalamaması halinde ise geçici teminatı gelir kaydedilir.  Bu durumda İhale yetkilisinin onayı alınarak ikinci istekli sözleşmeye davet edilebilir.  Bunun usulü, birinci isteklinin sözleşmeyi imzalamaya davet edilmesi usulünün aynısıdır.

358 358 39-İhale Sonucunun İlanı  İhale sonuçları, ihale üzerinde kalan isteklinin yasaklı olup olmadığının teyidi için Kuruma gönderilen ihale sonuç bilgileri hariç, en geç 15 gün içinde Kuruma bildirilir.  İhale sonucu, sözleşmenin imzalanmasından sonra Kamu İhale Bülteninde yayımlanır.  İdare, hale konusu işin önem ve özelliğine göre ihale sonucunu, yurt içinde ve yurt dışında çıkan gazetelerde veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme yolu ile de ayrıca ilan edebilir.

359 359 Teşekkürler sinankoraltan@hotmail.com sinankoraltan@yahoo.com sinankoraltan@hotmail.com


"11 KAMU İHALE KANUNU Mehmet Sinan KORALTAN. 2222 Temel İlkeler;  Kamu İhale Kanununun temel ilkeleri şu şekilde sıralanmaktadır; Saydamlık; Saydamlık." indir ppt