Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CİNSİ YOLLA YAYILAN X Ə ST Ə LİKL Ə R Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, Urologiya kafedrası.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CİNSİ YOLLA YAYILAN X Ə ST Ə LİKL Ə R Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, Urologiya kafedrası."— Sunum transkripti:

1 CİNSİ YOLLA YAYILAN X Ə ST Ə LİKL Ə R Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, Urologiya kafedrası

2 TUD HAZIRLIK KURSU. 2009 2 CYKX Genital xoralar Uretrit ve Servisit Epididimit HPV Ektoparazitik infeksiyalar Hepatit Proktit, proktokolit Pelvik iltihabi xəstəlikləri Vaginit HIV Tecavüz ile keçən xəstəlikləri

3 TUD HAZIRLIK KURSU. 2009 3 Genital Xoralar Klinik olaraq genital xoralarla xarakterize olunan cinsi yolla keç ə n x ə st ə likl ə rdir. HSV Sifilis Şankroid Linfagranuloma Venereum Granuloma İnguinale

4 TUD HAZIRLIK KURSU. 2009 4 Genital Herpes Virus infeksiyası (HSV) CYBH içinde en cox yayılandır. Genital herpesin sebebi %85–90 HSV–2, %10–15 HSV-1’dir 1-26 (4) gün inkubasiya dövrüdür HSV–2’li qadınların %80’i asemptomatiktir. HSV-2 residiv genital herpese s ə b ə b olur. Diferensial diaqnozda; primer sifilis, şankroid, crohn, travma, kontakt dermatit, eritema multiforma, reiter sindromu, psoriaz, licken planus ağıla gelmelidir.

5 TUD HAZIRLIK KURSU. 2009 5 Genital Herpes Virus İnfeksiyası (HSV) Klinik Genital nahiy ə l ə rd ə, qasıqlarda, qalçada qırmızı, qaşıntılı, vezikulyar z ə d ə l ə nm ə l ə r Sonrasında nadir hallarda xora ve ağrılı adenopatiya inkişaf ed ə bil ə r. Qadınlar ə sas ə n abrazyon, fissur ve qaşıntı kimi atipik şikay ə tl ə rl ə h ə kim ə g ə lir

6 TUD HAZIRLIK KURSU. 2009 6 Genital Herpes Virus infeksiyası (HSV) Diaqnoz Klinik görüntü tipiktir. D ə qiq diaqnoz PCR ile qoyulur. Müalic ə ; İlk k ə skinl ə şm ə müalic ə si  Asiklovir 400 mg p.o 3x1 7–10 gün veya 200 mg 5x1, 7–10 gün  Famsiklovir 250 mg p.o 2x1, 7–10 gün  Valasiklovir 1 g 2x1, 7–10 gün Basqılayıcı Müalic ə  Asiklovir 400 mg 2x1  Famsiklovir 250 mg 2x1  Valasiklovir 500 mg 1x1 veya 1g 1x1

7 TUD HAZIRLIK KURSU. 2009 7 Şankroid H. Ducrei şankroid töradicidir. Kişilerde 3 qat daha çox rast g ə linir. İnkubasyia dövrü 1–21 gün arasındadır. Klinik  Ağrılı, endurasiya olmayan yaralar  Xora d ə rin ve keskin s ə rh ə dlidir.  Tek t ə r ə fli ağrılı, supuratif inguinal adanopatiya rast g ə lin ə bil ə r

8 TUD HAZIRLIK KURSU. 2009 8 Şankroid Diaqnoz D ə qiq müalic ə z ə d ə nahiy ə sind ə n alınan, smear’da gram boyaması ile ‘balıq sürüsü’ görünümdeki gram negatif kokobasil görülmesi ile qoyuulur. Müalic ə Azitromisin 1 gr veya 250 mg seftriakson tek doza Alternatif müalic ə ler; Ciprofloksasin 500 mgr 2X1, 3 gün. V ə ya eritromisin 500 mgr 4X1, 7 gün boyunca verilir.

9 TUD HAZIRLIK KURSU. 2009 9 Sifilis Sifilis sistem bir x ə st ə likdir. D ə yişik formlarda ve ə lam ə tl ə rl ə özünü göstere bil ə r. Treponema pallidum adlı spiroxet tör ə dicidir. inkübasya dövrü 10–90 gündür. İnfeksiyon yaralarla t ə mas veya vücud mayel ə ri ile t ə mas n ə tic ə sind ə yayılır. Ana qarnında veya kan transfüzyası ile de keçe bilir

10 TUD HAZIRLIK KURSU. 2009 10 Sifilis Primer sifiliz. T ə k, ağrısız indurasiya, 4–6 h ə ft ə davam ed ə n xoralarla xarakterize edilir Ə sas ə n bilateral, ağrısız inguinal adenopatiya ile yanaşı gedir.Öz-özün ə sağalır İkincili Sifilis xora görüldükd ə n sonra 4–10 h ə ft ə sonra başlayır. Mukokutanoz yaralar, töküntü ve ağrısız Linfadenopatiya ile xarakteriz ə edilir. Tersiyer sifilis Müalic ə olunmayan halların 1/3 Tersiyer sifilise keç ə r. Kardiyovaskulyar, skelet ve m ə rk ə zi sinir sistemi ile d ə ri z ə d ə lenir. Latent sifilis Asemptomatik x ə st ə likdir. Seroloji testlerle daqnoz qoyulur.

11 TUD HAZIRLIK KURSU. 2009 11 Sifilis Diaqnoz: Şankr esasından qazıntı nümun ə si alınaraq qaranlıq sah ə mikroskopu il ə araşdırılır Seroloji testler; VDRL (Veneryal x ə st ə lik laborator araştırması) RPR (sür ə tli plazma reaksiya testi) FTA-ABS (Flörasan treponemal antikor emilim testi) MHA-TP (Treponema pallidum için antikor mikroaglutinasyon testi ) Müalic ə : Primer ve Sekonder Sifiliste: Benzatin penisilin-G 2,4 MÜ, tek doza Tersiyer Sifilisde: Benzatin penisilin-G haftada bir 2,4 MÜ, 3 h ə ft ə Latent Sifilisd ə : Benzatin penisilin-G 2,4 MÜ, tek doza

12 TUD HAZIRLIK KURSU. 2009 12 Linfagranuloma Venereum (LV) Tör ə dici C. Trachomatis L1,L2,L3 suşlarıdır. İnkübasya dövrü 3–30 gündür. Primer xora kiçik, s ə rt ağrısız t ə k xora ş ə klindedir. Ə sas ə n ağrılı tek t ə r ə fli supuratif inguinal adenopatiya ile g ə lirl ə r.

13 TUD HAZIRLIK KURSU. 2009 13 Linfagranuloma Venereum (LV) Diaqnoz Ə sas ə n klinikasına gör ə qoyulur. Seroloji testl ə r ile inguinal LAP veya genital xoraların dig ə r s ə b ə bl ə rinin inkarı il ə qoyulur. Müalic ə Doksisiklin 100 mg 2x1 3 h ə ft ə Veya Eritromisin 500 mg 4x1 3 h ə ft ə

14 TUD HAZIRLIK KURSU. 2009 14 Granüloma İnguinale (Donovanozis) Etkeni Calymmatobacterium granulomatis’tir. Hindistan, Yeni Gine ve Avustraliyada daha geniş yayılıb. Ağrısız, ilerleyici ve kanlanması fazla ülser görülür. Nadir hallarda linfadenopatiya il ə özünü göst ə rir Genital sah ə d ə granulomalar inkişaf edir.

15 TUD HAZIRLIK KURSU. 2009 15 Granüloma İnguinale (Donovanozis) Diaqnoz toxuma süprüntüsünde veya biyopsiyasında monositler içinde basillerin (Donovan cisimcikleri) görülmesi ile qoyulur Müalic ə Trimetoprim-sulfametaksazol 2X1, 3 h ə ft ə. Veya Doksisiklin 2X1 100 mg, 3 h ə ft ə

16 TUD HAZIRLIK KURSU. 2009 16 Uretrit  Pürülan üretral axıntı, dizuriya, vulvar irritasya, tezl ə şmiş sidik ifrazı, piuriya ile olan bir x ə st ə likdir  Gonokoksik uretrit  Non-Gonokoksik uretrit

17 TUD HAZIRLIK KURSU. 2009 17 Gononokoksik Uretrit (GU) Tör ə dicisi gram (–) diplokok N. Gonoredir. inkübasya dövrü 3–14 gündür. Kişilerde yoluxmuş partyorla edil ə n tek bir cinsi ə laq ə gonore yoluxma riski %10, qadınlarda bu risk % 40’dır. kişide uretrit, epididimit, proktit ve prostatite ə m ə l ə g ə tir ə bilir. Farinkse x ə st ə partnyorla oral seks yoluyla keç ə bilir.

18 TUD HAZIRLIK KURSU. 2009 18 Gononokoksik Uretrit (GU) uretral axıntı ve dizuriya görülür. Axıntı bol ve pürülandır. Gonoreyalı x ə st ə l ə rin eşlerinde %40–60 asemptomatik G.U rast g ə linir Müalic ə verilmese bile semptomatik gonoreya sağalmagdadır.

19 TUD HAZIRLIK KURSU. 2009 19 Gononokoksik Uretrit (GU) Diaqnoz Kalsiyum aliginatlı çubuğla uretra içine 2–4 mm q ə d ə r girerek alınmalıdır. Gram boyama ile %99 h ə ssaslıq ve %95 ə minlikl ə ile gonoreya diaqnozu qoyulur. Müalic ə İlk müalic ə ; Seftriakson 125 mg I.M tek doz + Azitromisin 1 gr. p.o tek doza Veya Doksisiklin 100 mg. 2x1 p.o 7 gün Alternatif müalic ə : Sefiksim 400 mg. p.o tek doz veya Siprofloksasin 500 mg. p.o tek doza Veya Azitromisin 1 gr. tek doz, Veya Doksisiklin 100 mg. 2x1 7 gün

20 TUD HAZIRLIK KURSU. 2009 20 Non-Gononokoksik Uretrit (NGÜ) NGÜ etiyoloji diaqnoz olmayıb, birçox sebeble ə m ə l ə g ə l ə n bir sindromdur. Sosyoekonomiks ə viy ə si yüks ə k olan erkeklerde daha fazla görülür. %30–50’ sinden C. Trahomatis sorumludur. %20-50’sinden Ureoplazma Üreoliticum sorumludur. NGÜ’li erkeklerde %25–60 üretrada Chlamidya izole edilebilir. Akut üretritli erkeklerin %20-30’unda etken belirlenememektedir.

21 TUD HAZIRLIK KURSU. 2009 21 Non-Gononokoksik uretrit (NGÜ) Diaqnoz İlk Tedavi; Azitromisin 1 gr. p.o tek doz Veya Doksisiklin 100 mg. 2x1 p.o 7 gün Alternatif tedaviler; Eritromisin 500 mg 4x1 7 gün Veya Eritromisin 800 mg 4x1 7 gün Veya Ofloksasin 300 mg 2x1 7 gün Tekrarlayan üretritte; Metranidazol 2 gr tek doz ve Eritromisin 500 mg 4x1, 7 gün Cinsel partnerin aynı ilaçlarla tedavisi gereklidir.

22 TUD HAZIRLIK KURSU. 2009 22 Epididimit 6 haftadan kısa süren ağrı, şişlik ve ödemle giden bir tablodur. Akut başlangıçlıdır ve hemen her zaman tek taraflıdır. Komplikasyonları apse, testis enfarktı, testis atrofisi, kronik ağrı ve infertilitedir. Gençlerde görülen epididimitin en sık nedeni üretrit etkeni mikroorganizmalardır. Nadiren tüberküloz ve brusellada görülebilir. Antiaritmik bir ilaç olan amiadaron epididimit yapabilir. Ayırıcı tanıda testis torsiyonu atlanmamalıdır.

23 TUD HAZIRLIK KURSU. 2009 23 Epididimit Müalic ə Konservatif önlemler; Yatak istirahati, analjezikler, skrotum elevasyonudur. Spermatik korda lokal anestezik verilmesi faydalıdır. Antiyotik Tedavisi; Ofloksasin 300 mg 2x1 10 gün Veya Levofloksasin 500 mg 1x1 10 gün. Partner tedavisinin de yapılması gerekir. Antimikrobiyal tedavi sonrası devam eden şişlik ve hassasiyette testis tümörü, apse, enfarkt, tbc, mantar epididimiti akla gelmelidir.

24 TUD HAZIRLIK KURSU. 2009 24 Genital Ziyill ə r HPV tip 6 ve 11 sıklıkla etkendir. HPV 16.18,31,33,35 squamöz hücreli karsinoma, karsinoma in situ, bowenoid papillozis, queyrat eritropazisi ve bowen hastalığı gibi dış genital neoplastik lezyonlarla ilişkilidirler.

25 TUD HAZIRLIK KURSU. 2009 25 Genital Ziyill ə r Diaqnoz Sıklıkla tanı inspeksiyonla konur. Nadiren biopsi gerekir. Müalicə Tedavide amaç eradikasyon değil, semptomların iyileştirilmesidir. Hasta tarafından uygulanan tedaviler; %0,5’lik podofilox solüsyonu, 3 gün boyunca, günde 2 kez %5’lik imikuimod krem, 16 haftaya kadar haftada 3 kez Hekim tarafından uygulanan tedavi; Sıvı nitrojen veya kriyoprobla kriyoterapi, Cerrahi eksizyon, Elektrokoter, CO2 lazer tedavisi. %10-25’lik podofilin, %80-90’lık trikloroasetik asit, yüzeyel kullanılır.

26 TUD HAZIRLIK KURSU. 2009 26 Molloscum Contagiozum Etkeni DNA pox virüsüdür. Tüm dünyada insidans %2-8’dir. Bulaşması için cilt teması gerekir. Enkübasyon süresi 2–3 aydır. HIV ile yakın birlikteliği vardır. Ciltte küçük, sert, ortası çukur papüller şeklinde, ten renginde lezyonlardır.

27 TUD HAZIRLIK KURSU. 2009 27 Molloscum Contagiozum Diaqnoz Biopsiyada molloscum cisimcikleri deyilen eozinofilik hialin küreler görülür. Müalicə Benign bir zədələnmə, özü-özünü çoxluqla sərhədləyir. Tedavide koter, küretaj ve sıvı nitrojenle kriyoterapi uygulanır. Fenol, cantheridin, podofilotoxin, gümüş nitrat ve trikloroasetik asit ile lokal tedavi de uygulanabilir.

28 TUD HAZIRLIK KURSU. 2009 28 Skabies (Uyuz) Sarcoptes scabiei kenesi etkendir. Şiddetli kaşıntı ile seyreder. Genellikle çamaşır, yatak örtüleri ya da partnerden bulaşır. Diaqnoz Papülden örnek alınıp %10’luk potasyum hidroksit ile muamele edilerek Sarcoptes tespit edilebilir. Müalic ə Permethrin kremin(%5) veya %1’lik lindane losyonu tüm vücuda uygulanır Cinsel partner ve yakın temasta bulunan kişiler de tedavi edilmelidir.

29 TUD HAZIRLIK KURSU. 2009 29 Pedikülozis Pubis (Kasık biti) Ptiriazis qasıq biti tör ə dicidir. Pubiside, uylukta ve skrotumda qaşıntı ile özünü göst ə rir. Diaqnoz Qıl gövd ə l ə rind ə bit yumurtalarının görülmesi diagnostikdir. Müalic ə Permethrin krem veya lindane şampun istifad ə olunur. Cinsi partnyor ve yaxın t ə masda olan kişiler de müalic ə edilmelidir.

30 TUD HAZIRLIK KURSU. 2009 30 T ə Ş ə KKÜRL ə R


"CİNSİ YOLLA YAYILAN X Ə ST Ə LİKL Ə R Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, Urologiya kafedrası." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları