Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE LİNYİT MADENCİLİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE LİNYİT MADENCİLİĞİ"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE LİNYİT MADENCİLİĞİ
Ayhan Kösebalaban Jeoloji Y.Müh TKİ Şubat 2007

2 KÖMÜR NEDİR: Kömür deyimi oldukça geniş bir kavramdır. Genel bir tanımlaması yapılacak olursa, doğal olarak oluşmuş bitkilerin çeşitli jeolojik olaylar sonucu değişiminden oluşan, yanabilen katı kütleler olarak tanımlamak gerekir. Bu nedenle en düşük ısı değerli turba ile en yüksek ısı değerli antrasit de “Kömür” kapsamı içine girmektedir.

3 TARİHÇE: Kömürün tarihi oldukça eskilere dayanmaktadır. Bazı tarihçilere göre kömür ilk kez ticari olarak Çin’de kullanılmıştır. Milattan önce 1000 yıllarında Çin’in kuzeydoğusunda bulunan bir ocaktan üretilen kömürlerin bakır eritme ve döküm işlerinde kullanıldığına dair raporlar vardır.

4 Kömüre yoğun talep 18 ve 19. yüzyıllarda gerçekleşen sanayi
devrimi sırasında ve sonrasında olmuştur. Kömür kullanımındaki bu artışın sebebi 1769 yılında James Watt tarafından icat edilen buhar makinesindeki gelişmelerdir. Sanayi devrimi ile demir-çelik üretiminde, demiryolu taşımacılığında ve buharlı gemilerde kömür kullanımı artmıştır.

5 Yurdumuzda linyit kömürünün ne zaman ve nasıl bulunduğu konusunda
kesin bir tarih bilinmemektedir. Ancak Anadolu’nun pek çok yöresinde linyit kömürünün açıkta bulunmuş olması bu kömürün uzun yıllardan beri bilindiği kanısını uyandırmaktadır.

6 İlkel de olsa madencilik yöntemi ile linyit üretimi 1914 – 1915 (1
İlkel de olsa madencilik yöntemi ile linyit üretimi 1914 – 1915 (1.Dünya Savaşı) yıllarına kadar uzanmaktadır. O tarihlerde başta Soma olmak üzere Anadolu’nun pek çok bölgesinde küçük linyit işletmeleri kurulmuştur.Yüzeyde görülen linyit damarlarından ilkel sayılabilecek yöntemlerle üretim yapıldığı sanılmaktadır.

7 Cumhuriyet döneminde her alanda olduğu gibi maden işletmeciliği
de hız kazanmıştır. Soma, Değirmisaz, Seyitömer, Tunçbilek ve Çeltek İşletmeleri açılarak o tarihe kadar sadece taşkömürü üretimi yapılan ülkemizde linyit üretimi de başlamıştır.

8 Sistematik maden aranması ve düzenli işletmecilik 1935 yılında Maden
Tetkik ve Arama Enstitüsü ile Etibank’ın kurulmasından sonra başlamıştır Yılında Değirmisaz,Tunçbilek ve Soma İşletmeleri birleştirilerek Etibank’a bağlı Garp Linyitleri İşletmesi kurulmuştur.

9 1941 yılında 176.789 ton olan üretim 1945 yılında 523.194 tona, 1950
yılında tona, 1955 yılında tona ulaşmıştır. 1957 Yılında 6974 Sayılı Yasa ile Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü kurularak EKİ (Ereğli Kömürleri İşletmesi), GLİ (Garp Linyitleri İşletmesi) ve KST (Kömür Satış Tevzii) Müesseseleri bu kuruma bağlanmış kömür üretimi böylece Etibank’tan TKİ’ne devredilmiştir.

10 Linyit üretimindeki artış TKİ nin kurulmasından sonrada
devam etmiş 1960 yılında ton olan üretim 1970 yılında tona ulaşmıştır. Linyit kömürü 1970 li yıllara gelinceye kadar büyük ölçüde evsel yakıt ve sanayide kullanılmıştır.

11 1970 li yıllarda tüm dünyada baş gösteren petrol krizi, özellikle enerji
gereksinimini büyük ölçüde petrole bağlayan Ülkemizi de olumsuz yönde etkilemiştir. Enerji gereksinimini güvenli kaynaklardan karşılama düşüncesi linyitin önemini artırmış, arama ve üretim faaliyetleri hız kazanmıştır.

12 1970 li yılların sonuna doğru termik santrallerin kurulmasına ve
özellikle düşük kaliteli kömürlerin termik santrallerde değerlendirilmesine karar verilmiştir. 1978 Yılında çıkarılan 2172 sayılı yasa ile bor tuzları, demir ve asfaltitle birlikte önemli linyit havzalarının devlet eliyle işletilmesi uygulaması başlatılmıştır.

13 Bu tarihe kadar iyi kaliteli linyitler üzerinde yoğunlaşan
arama faaliyetleri genelleştirilerek ülkemiz linyit varlığının ortaya çıkarılması amacıyla tüm havzalarda etüt ve sondaj çalışmalarına hız verilmiştir. Bunun sonucu olarak ta 1970 li yılların başında yaklaşık 500 milyon ton olan linyit rezervi 1990 yılında 8,3 milyar tona çıkmıştır. Etüt ve aramalara paralel olarak üretimde de artışlar olmuş, 1980 yılında TKİ üretimi tona ulaşmıştır.

14 1982 Yılında Afşin – Elbistan projesinin devreye girmesi ile linyit
üretiminde önemli bir artış olmuş 1985 yılında tona ulaşan TKİ üretimi; 1990 yılında tona ulaşmış, 1995 yılında ise ton olmuştur. 1990 lı yıllarda önce Afşin – Elbistan daha sonra Çayırhan İşletmeleri; eski adı ile TEK, yeni adı ile EÜAŞ ne devredilmiştir. 2000 yılında Kamu Kurumlarının linyit üretimi ton ulaşmıştır.

15 TÜRKİYE ‘NİN BİLİNEN KÖMÜR HAVZALARI ve KÖMÜRÜN KULLANIM ALANLARI

16

17 Türkiye Linyit ve Taşkömürü Havzaları

18

19 TÜRKİYE LİNYİT REZERVİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI
Ülkemizde en yaygın enerji kaynağı, 37 ilde ve tüm coğrafik bölgelerde

20 TÜRKİYE LİNYİT REZERVLERİNİN KALİTESİ
· Toplam rezerv içindeki payları dikkate alındığında, linyitlerimiz düşük ısıl değerlidir.

21 TKİ ÜRETİM VE SATIŞ DAĞILIMI
Yıl Üretim(Ton) Satış (Ton) Termik Diğer

22 TÜRKİYE’DE KÖMÜR MADENCİLİĞİ
KÖMÜR REZERVİ TAŞKÖMÜRÜ 1,3 MİLYAR TON LİNYİT 8,3 MİLYAR TON KÖMÜR ÜRETİM DEĞERİ 1,8 MİLYAR YTL 1,3 MİLYAR ABD $ KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN İSTİHDAMI KAMU : ÖZEL : TOPLAM : KAMU HİZMET ALIMI : DOLAYLI ÇALIŞANLAR : GENEL TOPLAM : TOPLAM KÖMÜR İTHALATI 1,3 MİLYAR ABD $

23 Kömürün kullanım alanları ağırlıklı olarak elektrik üretimi, demir-
çelik sanayi, çimento sektörü, ısınma ve diğer endüstri tesisleridir. Diğer önemli kömür kullanıcıları alümina rafinerileri, kağıt fabrikaları, kimya ve ilaç fabrikalarıdır.

24 Kömür diğer birincil enerji kaynakları ile karşılaştırıldığında önemli
avantajlara sahiptir. Kömür rezervleri diğer fosil yakıtlar gibi (petrol ve doğalgaz) Dünyanın belli bölgelerinde değil, Dünyanın her tarafına yayılmış durumdadır ve 70’den fazla ülkede üretilmektedir. Kullanımı, depolanması ve nakliyesi açısından en emniyetli fosil yakıttır. Elektrik enerjisinin rekabetçi fiyatlarla ve güvenilir olarak temini açısından Dünyada yaygın olarak bulunması ve bir çok ülkede üretiliyor olası tedarik güvenirliği sağlamaktadır. Temiz kömür teknolojileri kullanımı ile tüm Dünyada doğayı kirletmeden kullanılmaktadır.

25 Ülkemizde toplam enerji arzında kömürün payı 2004 yılında
% 24,71 olarak gerçekleşmiş, toplam elektrik üretiminin ise % 22,69’lık kısmı kömüre dayalı santrallerde üretilmiştir. Bu oranlar, gelişmiş ve yerli kömür kaynaklarına sahip ülkelerin birincil enerji üretim-tüketimi ve elektrik üretimlerinde kömürün payı ile kıyaslandığında düşük seviyededir. Güvenilir, tedariki ve depolanmasının kolay olması, ucuz maliyet yönünden kömüre dayalı elektrik üretimine ağırlık verilmesi ve ısı amaçlı kömür tüketiminde yerli kömür tüketiminin artırılması yönelik çalışmaların hızlandırılması ülkemiz ekonomisine sağlayacağı katkılardan dolayı oldukça önem arz etmektedir.

26 ELEKTRİK ÜRETİMİNDE KÖMÜR
DÜNYA: EU-25: TÜRKİYE: Kaynak: IEA,2004 ETKB

27 TERMİK SANTRALLERİ BESLEYEN MADEN SAHALARI ve
KURULU GÜÇ Proje Adı Kömür Tüketim Kapasitesi (1000 ton/yıl) Kurulu Güç (MW) Muğla-Yatağan 5.350 630 Muğla-Milas-Sekköy 3.750 420 Muğla-Hüsamlar-Kemerköy 5.000 Çanakkale-Çan 1.800 320 Kütahya-Seyitömer 7.100 600 Kütahya-Tunçbilek 2.450 429 Manisa-Soma 8.000 1.034 Bursa-Orhaneli 1.500 210 Afşin-Elbistan 18.000 1.360 Sivas-Kangal 5.400 450 Ankara-Çayırhan 4.300 620 TOPLAM 62.650 6.703 * 2003 yılında 2*160 MW’lık Akışkan Yataklı Yakma Sistemli Çan Termik Santralı’ nın ve 4*350 MW’lık Elbistan - B Santralı’nın devreye alınması ile termik santralların toplam kurulu gücü MW’a, kömür tüketim kapasitesi ise 80 milyon ton/yıl’a ulaşacaktır

28 TÜRKİYE GENELİNDE KÖMÜRÜN ELEKTRİK ÜRETİMİ AMAÇLI KULANIMI
elektrik üretimi %42 iken 2004 1985 yılında linyite dayalı yılında %15’e düşmüştür.

29 LİNYİTE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİMİNDE KÖMÜRÜN ROLÜ
Toplam Kurulu Güç (2005): MW Türkiye Linyite Dayalı Mevcut Santral Kapasitesi: 6705 Elbistan B (4x360 MW) :8145 MW Linyite dayalı kurulu gücün toplam içindeki payı: %18

30 KÖMÜRLE ÇALIŞAN SANTRALLARIN ÜLKE ELEKTRİK ÜRETİMİNDEKİ PAYLARI (2004)

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 ÇEVRESEL ÖNLEMLER - Maden Sahalarının Yeniden Düzenlenmesi ve İyileştirilmesi
2005 yılı sonu itibariyle yaklaşık 2135 hektar alana adet değişik tür ağaç dikilmiştir.

41 YARARLANILAN KAYNAKLAR: 1- Türkiye Linyit Envanteri MTA 1993
2- Türkiye Tersiyer Kömürlerinin Kimyasal ve Teknolojik özellikleri MTA 2002 3- Linyit Rezervlerimizin Geliştirilmesi ve Yeni Sahalarda Linyit Aranması Projesi MTA, TKİ, MİGEM, ETİ MADEN, EÜAŞ, EİE, TPAO, DSİ TEKNİK ÇALIŞMA GRUBU Mart 2005 4- TKİ Faaliyet Raporları 5- Türkiye Enerji Raporu Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi 6- VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Kömür Raporu TKİ 2005


"TÜRKİYE LİNYİT MADENCİLİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları