Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNDE PROJE ONAY KAPSAMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNDE PROJE ONAY KAPSAMI"— Sunum transkripti:

1 ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNDE PROJE ONAY KAPSAMI
Onur KEMALLİ İnşaat Yüksek Mühendisi Enerji Yatırımları Daire Başkanlığı

2 Elektronik Bildirimler Elektrik Üretim Tesisleri Kati Proje Kapsamı
SUNUM PLANI Elektronik Bildirimler Elektrik Üretim Tesisleri Kati Proje Kapsamı Pafta Albümü Belgeler ve Hesaplar Klasörü Elektrik Üretim Tesisleri Ön Proje Kapsamı

3 ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNDE PROJE ONAY KAPSAMI
ELEKTRONİK BİLDİRİMLER

4 Elektronik Bildirimler
Ön Proje İnceleme Süreci Bildirimleri 2014 yılında 472 adet ön proje onay başvurusu değerlendirilmiştir. Elektronik inceleme süreci devam eden, elektronik inceleme sürecinden geçen veya iade edilen bu ön projeler için ilgili firmalara elektronik ortamda 472 adet inceleme sonucu gönderilmiştir. E-posta ekinde ve Excel ortamında gönderilen inceleme sonuçlarının ön projeler için ortalama 2 sayfa olduğu düşünülürse, bu ön projeler için başvuru sahibi firmalara (472 x 2 sayfalık) toplamda 944 sayfalık inceleme sonucunun bildirildiği görülmektedir.

5 Elektronik Bildirimler
Kati Proje İnceleme Süreci Bildirimleri 2014 yılında 201 adet kati proje onay başvurusu değerlendirilmiştir. Elektronik inceleme süreci devam eden, elektronik inceleme sürecinden geçen veya iade edilen bu kati projeler için ilgili firmalara elektronik ortamda 201 adet inceleme sonucu gönderilmiştir. E-posta ekinde ve Excel ortamında gönderilen inceleme sonuçlarının kati projeler için ortalama 4 sayfa olduğu düşünülürse, bu kati projeler için başvuru sahibi firmalara (201 x 4 sayfalık) toplamda 804 sayfalık inceleme sonucunun bildirildiği görülmektedir.

6 ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNDE
PROJE ONAY KAPSAMI KATİ PROJE KAPSAMI A) PAFTA ALBÜMÜ

7 A.1) Santral Genel Yerleşim Planı
Santral sahası sınırları, Proje onay kapsamındaki tüm yapılar, Elektrik üretimine esas ana ekipmanlar, Yönler, Kotlar ve Koordinatlar gösterilmelidir. A.2) Mimari Görünüşler Yapıların dört cepheden dış görünüşleri verilmelidir.

8 A.3) Kot Planları A.4) Kesitler
Kot planlarının sağ üst köşelerinde "Anahtar Kesit"ler verilmelidir. Kot planları "± .. m Kotu Planı" şeklinde adlandırılmalıdır. A.4) Kesitler Kesitlerin sağ üst köşelerinde "Anahtar Plan"lar verilmelidir. Kesit paftaları "A-A Kesiti", "1-1 Kesiti" şeklinde adlandırılmalıdır.

9 A.5) Temellerin Projeleri
Onay kapsamındaki yapıların ve ünitelerin temellerine ilişkin kalıp projeleri sunulmalıdır. Paftalarda donatı detayları olmamalıdır.

10 A.6) Yangın İhbar ve Söndürme Sistemi Planı
Santral tipine, ilgili yangın mevzuatı ve standartlarına göre santralde bulunması gereken gaz algılama, ısı, alev ve duman dedektörleri ile sulu, köpüklü, tüplü vb. söndürme sistemleri ve elektriksel bağlantıları gösterilmelidir.

11 A.7) YG Tek-Hat Şeması Tesisin ilgili TM bağlantı noktaları,
Ölçü, koruma, senkronizasyon sistemi, kilitlemeler ve hücrelerde kullanılan rölelerin ANSI Kodları, Güç, metraj ve kesitler, Kısa devre hesaplarına göre belirlenmiş primer malzemelerin liste ve karakteristikleri gösterilmelidir.

12 A.8) AG (AC ve DC) Tek-Hat Şeması
AC'de; 0,4 kV panolardan beslenen yükler, DC'de; 110 V - 48 V - 24 Vdc panolardan beslenen yükler gösterilmelidir. A.9) YG/AG Kablo Dağıtım Planı TEİAŞ'ın ve ilgili kurumların şartnamelerine, Elektrik Dağıtım Şebekeleri Enerji Kabloları Montaj (Uygulama) Usul ve Esasları'na uygun olarak sunulmalıdır.

13 A.10) Transformatörlerin Plan, Kesit ve Görünüşleri
EKAT Yönetmeliği'ne ve ilgili standartlara uygun olarak, ilgili firma tarafından yetkilendirilmiş sorumlu mühendis tarafından imzalanmalıdır. A.11) Hücre ve Panoların Plan, Kesit ve Görünüşleri EKAT Yönetmeliği'ne ve ilgili standartlara uygun olarak, ilgili firma tarafından yetkilendirilmiş sorumlu mühendis tarafından imzalanmalıdır.

14 A.12) Topraklama ve Yıldırımdan Korunma Planı
IEEE , Topraklama Yönetmeliği ve Yıldırımdan Korunma Yönetmeliği'ne uygun olarak, Topraklama Prizi, Barası, Bağlantı Elemanları Detayı ve Hesap Özeti gösterilmelidir. A.13) Aydınlatma, Acil Aydınlatma Tek-Hat Şemaları Aydınlatma Yönetmeliği'ne ve ilgili standartlara uygun olarak ilgili İdare (kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, İl Özel İdaresi, vb. yetkili kuruluşlar) tarafından ve/veya sorumlu mühendis tarafından imzalı olmalıdır.

15 ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNDE PROJE ONAY KAPSAMI
KATİ PROJE KAPSAMI B) BELGELER VE HESAPLAR KLASÖRÜ

16 B.1) Tesis Bilgi Formu Bakanlık formatında hazırlanmış Tesis Bilgi Formu, kaşeli-imzalı olarak taratılmalı ve bu klasörde sunulmalıdır.

17 B.2) Yetki Yazısı ve Ekleri
Tesis Sahibi ve/veya Yetkili Temsilcisi için; a. İmza sirküleri sureti Yetkilendirilen Mühendis için; a. Tesis sahibi ve/veya yetkili temsilcisi tarafından imzalanmış Yetki Yazısı b. İmza sirküleri / imza beyannamesi sureti c. Diploma sureti ç. Kimlik belgesi sureti d. PUS Belgesi sureti

18 B.2) Yetki Yazısı ve Ekleri
e. Bir mühendislik ve/veya müteahhitlik şirketinde görevli mühendis için; Ticaret odasından alınmış, şirketin o işle iştigal ettiğini gösteren belge Şirkette mühendis olarak çalıştığını belgeleyen şirketin antetli yazısı Güncel SGK dökümü e. Serbest olarak çalışan mühendis için; Serbest Müşavir Mühendis (SMM) Belgesi e. Önlisans / Lisans sahibi Şirkette görevli mühendis için;

19 B.4) Sistem Bağlantı Görüşü
B.3) Lisans Genel ve Özel Hükümleri ile birlikte taratılmalı ve bu klasörde sunulmalıdır. B.4) Sistem Bağlantı Görüşü TEİAŞ / ilgili EDAŞ tarafından verilen Sistem Bağlantı Görüşü sunulmalıdır. B.5) Sistem Bağlantı Anlaşması Ekleri ile birlikte sunulmalıdır. Lisanssız üretim tesislerinde istenmemektedir.

20 B.6) ÇED Belgesi ÇED mevzuatı kapsamında; tesise ilişkin "ÇED Olumlu Belgesi", "ÇED Gerekli Değildir Belgesi" ya da ilgili kurumdan alınacak ÇED muafiyet yazısı sunulmalıdır. ÇED mevzuatı kapsamı dışındaki tesisler için istenmemektedir.

21 DSİ ile imzalanan anlaşma, varsa ek mukaveleleri ile sunulmalıdır.
B.7) (HES için) Su Kullanım Hakkı Anlaşması DSİ ile imzalanan anlaşma, varsa ek mukaveleleri ile sunulmalıdır. B.8) (RES için) Teknik Etkileşim Analizi (TEA) Görüşü Bakanlık, Genelkurmay Başkanlığı ve MİT Müsteşarlığı tarafından birlikte belirlenen kamu kurum ve/veya kuruluşları tarafından yapılan teknik etkileşim iznine esas teşkil eden analiz kapsamındaki RES'ler için sunulmalıdır.

22 B.10) Jeolojik Etüt Raporu / Zemin Etüt Raporu
B.9) Fizibilite Raporu HES’lerde DSİ tarafından onaylanmış rapor sunulmalıdır. Diğer tesis tiplerinde, sunulacak raporun finansal ve teknik analizleri içermesi yeterlidir. Lisanssız üretim tesislerinde istenmemektedir. B.10) Jeolojik Etüt Raporu / Zemin Etüt Raporu Konutlardaki fotovoltaik ekipman uygulamalarında zorunlu değildir.

23 B.11) Standartlar Listesi
İnşaat, makine ve elektrik-elektronik standartları; standart kodları ve adları ile listelenmelidir. Lisanssız üretim tesislerinde istenmemektedir.

24 B.12) (Elektromekanik Teçhizat) Sözleşme ve Ekleri
Enerji üretimine esas ana ekipman için elektromekanik yüklenicisi ile imzalanmış olmalıdır. Sözleşmenin veya eklerinin, elektromekanik teçhizata ilişkin marka, model, teknik karakteristik ve ilgili standart kodları ile fabrika ve saha test prosedürlerini içeren sayfaların sunulması yeterlidir. Lisanssız üretim tesislerinde istenmemektedir.

25 B.13) Uygunluk Belgesi a. Tip Proje Onay Yazısı
b. Tip (Test) Sertifikası Akredite kuruluşlardan alınmış olmalıdır. Daha önce sunulmuşsa tekrar sunulmasına gerek yoktur. c. Dizayn Sertifikası ç. TSE Kritere Uygunluk Belgesi Sadece lisanssız üretim tesisleri için geçerli olup TSE’den alınmış olmalıdır. Daha önce sunulmuşsa tekrar sunulmasına gerek yoktur.

26 B.13) Uygunluk Belgesi d. Elektromekanik Tasarım Hesapları
Enerji üretimine esas elektromekanik teçhizatın işletme koşullarını ve mühendislik hesaplarını içeren dokümanlar üniversiteler veya akredite kuruluşlarca uygun bulunmuş olmalıdır. Zorunluluk gerektirdiği ilgili Proje Onay Birimi tarafından teyit edilen durumlarda ise Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği'nin 12'nci maddesindeki proje onayına ilişkin süre sınırları aranmaksızın projeye özgü olarak ilgili Proje Onay Birimleri tarafından uygun bulunmuş olmalıdır.

27 B.14) İnşaat Tasarım Hesapları
Mevcut veya yeni inşa edilecek bir yapıya ya da bu yapılara entegre kurulacak olan enerji üretimine esas ekipmanların taşıyıcı yapılarına ilişkin statik, stabilite ve dinamik hesapları ile betonarme, çelik, vb. tasarım hesaplarını içermelidir. TSE, üniversiteler veya akredite kuruluşlarca onaylanmış olduğunun belgelendirilmesi halinde bu hesaplar ayrıca ilgili Proje Onay Birimleri'nin onayına sunulmaz.

28 B.15) (HES için) Hidrolik Hesaplar
Hesaplarda kullanılan yöntem, formül ve kabuller gösterilmelidir. Belgeler ve Hesaplar Klasörü'nün 13'üncü maddesindeki şartları sağlaması halinde ayrıca sunulmalarına gerek yoktur.

29 B.16) (HES için) Kelebek Vana, Türbin, Salyangoz ve GD2 Hesapları
Hesaplarda kullanılan yöntem, formül ve kabuller gösterilmelidir. Belgeler ve Hesaplar Klasörü'nün 13'üncü maddesindeki şartları sağlaması halinde ayrıca sunulmalarına gerek yoktur.

30 B.17) (HES için) Santral Ünitelerinin Performans Eğrileri
Belgeler ve Hesaplar Klasörü'nün 13'üncü maddesindeki şartları sağlaması halinde ayrıca sunulmalarına gerek yoktur.

31 B.18) (BES ve TES için) Baca Hesabı
Hesaplarda kullanılan yöntem, formül ve kabuller gösterilmelidir. Belgeler ve Hesaplar Klasörü'nün 13'üncü maddesindeki şartları sağlaması halinde ayrıca sunulmalarına gerek yoktur.

32 B.19) Kısa Devre Hesapları
İlgili TM' den başlayarak maksimum koşulları baz alarak (50, 31,5 kA, kA veya TEİAŞ tarafından yayımlanmış TM kısa devre güçlerine göre) sistem bağlantı noktasından itibaren üç faz, faz-faz ve faz-toprak arıza analizleri ilgili mevzuata ve IEC standardına uygun yapılmalıdır.

33 B.20) Primer Teçhizat Seçim Hesabı
Tesiste kullanılacak primer teçhizatın seçim hesapları sunulmalıdır. Belgeler ve Hesaplar Klasörü'nün 13'üncü maddesindeki şartları sağlaması halinde ayrıca sunulmalarına gerek yoktur.

34 B.21) Röle Koordinasyon ve Selektivite Hesabı
Rölelerin koordinasyonunu sağlayacak hesapları yapılmalı, eğriler verilmelidir. Selektiviteyi sağlayacak şekilde set değerleri tanımlanmalıdır. Jeneratör koruma rölesine ilişkin fonksiyonların set değerleri Şebeke Yönetmeliği "Üretim Santralleri Tasarım Şartları" bölümüne uygun olarak verilmelidir.

35 Hesaplarda kullanılan yöntem, formül ve kabuller gösterilmelidir.
B.22) Transformatör Gücü, DC-Akü ve UPS Gücü, Kompanzasyon Hesapları Hesaplarda kullanılan yöntem, formül ve kabuller gösterilmelidir. B.23) YG/AG İletken / Kablo Seçim Hesapları YG/AG kablo hesapları ile iletkenlerde güç kaybı, gerilim düşümü, akım taşıma ve kısa devre kontrolü de yapılmalıdır.

36 B.24) Topraklama ve Yıldırımdan Korunma Hesabı
Topraklama Yönetmeliği veya IEEE standardına göre hesaplanmış; toprak özgül direncine göre ve faz-toprak kısa devre hesaplarına göre iletken kesiti belirlenmiş, topraklama direnci, adım ve dokunma gerilimlerinin normal sınırlar içinde olduğunu gösteren hesaplar sunulmalıdır.

37 B.25) Aydınlatma Hesapları
Aydınlatma Yönetmeliği'ne ve ilgili standartlara uygun olarak yapılmalıdır. Lisanssız GES ve RES’lerde istenmemektedir.

38 B.26) (GES için) Panel, Evirici Uyumluluk Hesapları
Her bir MPPT'deki dizilere ait Maksimum dizi gerilimi, minimum dizi gerilimi ve Maksimum MPPT gerilimi ve minimum MPPT gerilimi hesaplarının uygun olduğu gösterilmelidir. Ayrıca her MPPT'ye ait dizi maksimum akımı ve dizi kısa devre akımının uygun olduğu göstermelidir.

39 ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNDE
PROJE ONAY KAPSAMI ÖN PROJE KAPSAMI

40 1) Santral Genel Yerleşim Planı
Santral sahası sınırları, Proje onay kapsamındaki tüm yapılar, Elektrik üretimine esas ana ekipmanlar, Yönler, Kotlar ve Koordinatlar gösterilmelidir.

41 2) Tek-Hat Şeması Tesisin ilgili TM bağlantı noktaları,
Ölçü, koruma, senkronizasyon sistemi, Ünite güçleri, Kısa devre hesaplarına göre belirlenmiş primer malzemelerin liste ve karakteristikleri gösterilmelidir.

42 3) Tesis Bilgi Formu Bakanlık formatında hazırlanmış Tesis Bilgi Formu, kaşeli-imzalı olarak taratılmalı ve bu klasörde sunulmalıdır.

43 4) Fizibilite Raporu HES’lerde DSİ tarafından onaylanmış rapor sunulmalıdır. Diğer tesis tiplerinde, sunulacak raporun finansal ve teknik analizleri içermesi yeterlidir.

44 5) Kısa Devre Hesapları İlgili TM' den başlayarak maksimum koşulları baz alarak (50, 31,5 kA, kA veya TEİAŞ tarafından yayımlanmış TM kısa devre güçlerine göre) sistem bağlantı noktasından itibaren üç faz arıza analizleri ilgili mevzuata ve IEC standardına uygun yapılmalıdır.

45 6) Yetki Yazısı ve Ekleri
Tesis Sahibi ve/veya Yetkili Temsilcisi için; a. İmza sirküleri sureti Yetkilendirilen Mühendis için; a. Tesis sahibi ve/veya yetkili temsilcisi tarafından imzalanmış Yetki Yazısı b. İmza sirküleri / imza beyannamesi sureti c. Diploma sureti ç. Kimlik belgesi sureti d. PUS Belgesi sureti

46 6) Yetki Yazısı ve Ekleri
e. Bir mühendislik ve/veya müteahhitlik şirketinde görevli mühendis için; Ticaret odasından alınmış, şirketin o işle iştigal ettiğini gösteren belge Şirkette mühendis olarak çalıştığını belgeleyen şirketin antetli yazısı Güncel SGK dökümü e. Serbest olarak çalışan mühendis için; Serbest Müşavir Mühendis (SMM) Belgesi e. Önlisans / Lisans sahibi Şirkette görevli mühendis için;

47 8) Sistem Bağlantı Görüşü
7) Önlisans / Lisans Genel ve Özel Hükümleri ile birlikte taratılmalı ve bu klasörde sunulmalıdır. 8) Sistem Bağlantı Görüşü TEİAŞ / ilgili EDAŞ tarafından verilen Sistem Bağlantı Görüşü sunulmalıdır.

48 9) ÇED Belgesi Tesise ilişkin "ÇED Olumlu Belgesi", "ÇED Gerekli Değildir Belgesi" ya da ilgili kurumdan alınacak ÇED muafiyet yazısı sunulmalıdır.

49 DSİ ile imzalanan anlaşma, varsa ek mukaveleleri ile sunulmalıdır.
10) (HES için) Su Kullanım Hakkı Anlaşması DSİ ile imzalanan anlaşma, varsa ek mukaveleleri ile sunulmalıdır.

50 11) (RES için) TEA Süreci Başvuru Yazısı
Bakanlık, Genelkurmay Başkanlığı ve MİT Müsteşarlığı tarafından birlikte belirlenen kamu kurum ve/veya kuruluşları tarafından yapılan teknik etkileşim iznine esas teşkil eden analiz kapsamındaki RES'ler için sunulmalıdır. TÜBİTAK BİLGEM’e sunulmuş olan TEA Süreci Başvuru Yazısı ekleri ile birlikte verilmelidir.

51 12) Elektromekanik Teçhizat Teknik Şartnamesi
Elektromekanik yüklenicisi belirlenmiş projelerde; Yüklenici ile imzalanmış teknik şartname verilmelidir. Elektromekanik yüklenicisi henüz belirlenmemiş projelerde; Önlisans / Lisans sahibi firma tarafından hazırlanarak imzalanmış teknik şartname sunulmalıdır.

52 ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNDE PROJE ONAY KAPSAMI
Onur KEMALLİ İnşaat Yüksek Mühendisi


"ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNDE PROJE ONAY KAPSAMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları