Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Üçüncü yuvarlak masa Avrupa standartlarına göre çevrenin korunması Müstakil Avrupa çevre hukuku : sektör tabanlı mevzuatın bir analizi 1 Ankara, 9-11 Haziran.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Üçüncü yuvarlak masa Avrupa standartlarına göre çevrenin korunması Müstakil Avrupa çevre hukuku : sektör tabanlı mevzuatın bir analizi 1 Ankara, 9-11 Haziran."— Sunum transkripti:

1 Üçüncü yuvarlak masa Avrupa standartlarına göre çevrenin korunması Müstakil Avrupa çevre hukuku : sektör tabanlı mevzuatın bir analizi 1 Ankara, 9-11 Haziran 2010 Prof. Dr. Lorenzo CUOCOLO Bocconi Üniversitesi, Milano, İtalya

2 Çevresel Etki Değerlendirme Direktifi (85/337/EEC): çevre üzerinde kayda değer etkileri olan projeler Stratejik Çevre Değerlendirmesi Direktifi (2001/42/EC): kayda değer çevre etkileri olan planlar ve programlar Çevreye yönelik sonuçlar önceden tespit edilecektir EIA Direktifi: ulusal savunmanın korunmasına yönelik projeler ve bazı durumlarda Ek II’de bahsi geçen projeler Engelleme ilkesi Çevresel Etki Değerlendirmesi (EIA) ve Stratejik çevre Değerlendirmesi (SEA) SEA Direktifi: ulusal savunma veya sivil acil durum, mali veya bütçeye yönelik olan plan veya programlar muafiyetler 2

3 Bir yaşam çevrimi yaklaşımına duyulan ihtiyaç Üretim süreci Yaşam çevrimlerinin her safhasında, ürünlerin çevre üzerinde bir etkisi bulunmaktadır Düzenleme n.1980/2000/EC: tüketicilerin dikkatinin çevre dostu opsiyonlara çekilmesi Atığa dönüşme Entegre ürün politikası Kullanım Dağıtım Çevreci Etiket: belli başlı koşullar altında gönüllü olarak kabul edilmiştir 3 Düzenleme n.1836/93/CE (2001’de değiştirilmiştir) bir Avrupa çevreci yönetim ve denetim planı içerisinde (EMAS) endüstri sektöründeki şirketlerin katılımını sağlar

4 Korumaya değer belli başlı doğal yaşam alanlarının devam ettirilmesi Üye Ülkelerin “özel koruma alanları” oluşturması gerekmektedir Direktif 92/43/EEC, doğal yaşam alanlarının ve vahşi fauna ve bitki örtüsünün korunmasına yönelik Genel olarak biyolojik çeşitliliğin korunması Yaşam alanlarının korunması 4

5 Entegre yaklaşım izinler yoluyla uygulanmalıdır, ancak üye Ülkeler ayrıca genel bağlayıcı kurallar da ortaya koyabilirler Çevre, onu oluşturan parçaların toplamından daha fazlasıdır Direktif 96/61/EC, entegre kirlilik engelleme ve denetimine ilişkin (IPCC, 2008’de değiştirilmiştir) Daha entegre ve yatay bir yaklaşım Çevre korumada geleneksel medya odaklı yaklaşım Hem müstakil hem de izleksel bütünlük gereklidir Hava kirliliği denetimi politikası – IPCC Direktifi Bir alandaki ilerlemeler bir diğerinde aslında çevrenin bozulmasına neden oluyor olabilir 5

6 Direktif 96/62/EC, çevreleyen havanın kalitesinin değerlendirilmesi ve yönetimi hakkında (“çerçeve” veya “ana” direktif) İnsan sağlığı ve çevre üzerindeki ters etkilerin engellenmesi/azaltılması için hava kalitesi hedeflerinin nitelik ve niceliğinin belirlenmesi için ortak bir stratejinin ilkeleri Halka bilgi verilmesi Hava kirliliği denetimi politikası – Çevreleyen havanın kalitesi Hava kalitesi değerlendirmesi Uyarı eşiklerinin belirlenmesi Hava kalitesi hedeflerinin belirlenmesi Değerlendirme metotları ve kriterlerin belirlenmesi Çevreleyen hava kalitesi standartları tanımı ve çeşitli kirleticilerle ilgili uyarı eşikleri 6

7 Emisyon sınırları için göz önünde bulundurulacak zorunlu standartlara göre limit değerler Direktif 1999/30/EC Direktif 2000/69/EC Direktif 2002/3/EC Direktif 2004/107/EC Üye ülkelerin yükümlülükleri (devamı) Yeni standartların ve hedeflerin ortaya konması, hava kalitesinin değerlendirilmesi, halk için bilgi sağlanması, programların geliştirilmesi ve uygulanması Bölgedeki hava kalitesini takip etmek Direktif 2008/50/EC, çevreleyen hava kalitesi ve Avrupa için daha temiz havaya ilişkin Eylem planları hazırlamak Halkı bilgilendir mek Devletlerin limit değerlere uygun önlemler alma konusundaki genel yükümlülüğü Üç durum: -Ara sıra görülen aşma riski - genel ihlal - Uyma 7

8 Ekonomik bir bakış açısından Devletler ayrıca ilk tahsis planının tasarımı konusunda da karar verebilir (Ulusal Tahsis Planı- NAP) Bu direktif emisyonların ilgili kaynaklarını ortaya koyar ancak Devletler emisyon alışverişini genişletme konusunda yetkilidir Kirleticiler ya emisyonları düşürme ya da ek izinler alma konusunda izinlidir Çevre dostu mallar için bir piyasa oluşturma fikri Hava kirliliği denetimi politikası – Emisyon alışverişi Toplamda bir emisyon hacmi tanımlandıktan sonra, miktar emisyon izinlerine bölünür Direktif 2003/87/EC Avrupa sera gazı emisyonu izin alışverişi için bir plan ortaya koyma konusunda Direktif 2004/101/EC (Bağ Direktifi) Kyoto Protokolüne uygun sera gazı izinleri alış verişleri için, hem CER hem de CDM’yi düzenleyici 8

9 9 “Enerji-iklim” paketi Enerjinin yenilenebilir kaynaklardan kullanımının teşviki from renewable sources Direktif 2009/28/EC Directive 2009/29/EC Direktif 2009/30/EC Direktif 2009/31/EC Karar 406/2009/EC Mevzuat 443/2009/EC Nisan 2009’da, “enerji-iklim” paketi olarak bilinen paket onaylanmıştır : Sera gazı emisyonları izinlerinin alışveriş sisteminin geliştirilmesi ve genişletilmesi Petrol, mazot ve gazyağının gözden geçirilmiş kalite şartnamesi Karbon dioksitin jeolojik depolanması Üye Ülkelerin kendi sera gazı emisyonlarını düşürme abaları Yeni binek araçlar için emisyon performansı standartları

10 10 (devamı) Mevzuat paketi genel “20-20-20” hedefleri içerir: Yenilenebilir enerjinin payında yüzde 20’lik artış. Hedefler Devletler arasında değişir ( “yük paylaşımı”) bunun nedeni başlangıç noktaları, potansiyeller ve GSYİH farklılığıdır Enerji tüketiminde yüzde 20’lik bir kesinti Sera gazı emisyonlarında yüzde 20’lik bir kesinti, 2020’ye dek (1990 seviyeleriyle karşılaştırıldığında), ETS’nin işleyişini iyileştirmek amacıyla Endüstri sektörünün ihtiyaçlarına göre bir dizi istisna ve kısıtlama konmuştur; yine de bağlayıcı taahhütler önemli bir çaba olarak gözükmektedir Temel hükümler tek bir AB mutabakatı oluşturmak, yıllık düzeyin düşürülmesi, izin verilen miktarların bedava verilmek yerine açık arttırmaya tabi tutulması ve ETS’nin kapsamının genişletilmesi içindir

11 Direktif 96/82/EEC “Seveso bis” Nesne: tehlikeli endüstriyel faaliyetler ve önemli kazalar Direktif 82/501/EEC “Seveso” Direktif 105/03/EEC “Seveso ter” Çevreye zararlı kazalara tabi olabilecek yüksek riskli şirketler üzerine yüklenen özel görevler Amaç: kamunun ve çevrenin korunması Önemli Endüstri Kazaları İtalya’da, Fransa’da ve Hollanda’da gerçekleşen iki önemli olaydan sonra 11

12 Girift ve parçalı bir mevzuat çerçevesi Direktif 2006/12/EC (Atık Çerçeve Direktifi) Özel atık türleri için ayrıntılı önlemler ortaya koyar Atık: Ekte tanımlanan, elinde bulunduranın bertaraf etmeye niyetlendiği veya kendisinden bu şekilde talep edildiği her türlü madde veya nesne ECJ, Vessoso ve Zanetti, C-206/88 ve C- 207/88 “Atık kavramı, ekonomik anlamda yeniden kullanılmaya müsait madde ve nesnelerin bertaraf edilmesi olarak anlaşılmamalıdır [ve] bir maddeyi tasfiye eden sahibinin nesnenin başkaları tarafından ekonomik anlamda kullanılmasını bertaraf etme niyetinde olması anlamına da gelmez” Atıklara ilişkin mevzuat Atık gibi merkezi bir kavramı tanımlar Atıkların çevre dostu bir biçimde işlenmesi konusunda genel bir görev içerir 12

13 “Atık hiyerarşisi” üye ülkelerin uygun önlemleri alma ihtiyacı Geri dönüşüm veya diğer türlü hammaddelerin çıkarılması yoluyla atığın geri kazanımı Bir dizi direktif, özel meselelere işaret etmektedir (devamı) Atık üretiminin engellenmesi veya azaltılmasının teşvik edilmesi Direktif 91/689/CE, tehlikeli atıklara ilişkin Direktif 75/439/CEE atık yağlara ilişkin Direktif 94/62/CE, atık paketlemeye ilişkin Direktif 2000/53/CE, miadı dolmuş araçlara ilişkin Direktif 2002/95/CE, atık elektrik ve elektronik ekipmanlara ilişkin Direktif 2006/66/CE, atık piller ve akülere ilişkin 13

14 Atık mevzuatının en karmaşık parçalarından bir tanesi AB hedeflerinin atık sektöründe uygulanması AB içinde ve dışında sevkiyat Düzenleme 1013/2006/CE, atıkların sevkiyatıyla ilgili Düzenlemenin ortaya koyduğu ayrımlar (devamı) Bir dizi uluslar arası yükümlülüğün uygulanması Atığın tabi tutulacağı geri kazanım veya tasfiye Özel rejimlerin uygulandığı atık kategorileri 14

15 Direktif 74/440/EC (İçme suyu) Avrupa seviyesinde su hakkında yasama kurumu Su politikası alanında Avrupa’da gerçekleştirilecek eylemler konusunda bir çerçeve arz eder Su hakkındaki mevzuat İki ana dalga Direktif 2000/60/EC Su Çerçeve Direktifi 2000 yılından önce, bir dizi hüküm benimsenmiştir Direktif 80/68/EC (Yer altı suyu) Direktif 91/676/EEC (Nitratlar) Direktif 91/721/EEC (Şehir atık suyu) 15

16 Nehir yatağı yaklaşımı Bileşik yaklaşım (devamı) Direktif 2000/60/EC Su Çerçeve Direktifi Emisyon sınır değerleri Çevresel kalite standartları Tüm yüzey akışlarının gerçekleştiği arazi alanlarında su koruma önlemleri İzleyen mevzuat Direktif 2007/60/EC (Sel riski) Direktif 2006/11/EC (Tehlikeli maddeler) Direktif 2006/7/EC (Yıkanma suyu) Direktif 2006/118/EC (yer altı suyunun korunması) Direktif 2008/105/EC (Kalite standartları) Direktif 2009/90/EC (Teknik özellikler) 16

17 ECJ, Commune de Masquer- Total France, C-188/07) “Kirleten öder prensibinin uygulanması, şayet, atığa neden olan kimselerin, ister atığın sahipleri ister önceki sahipleri olsunlar, hatta ister atığa neden olan ürünün üreticileri olsunlar, direktifte belirtilen kendi mali yükümlülüklerinden kaçmışsa, denize dökülen hidrokarbonların orijini, ki istemeden de olsa kirliliğe yol açmıştır, açıkça ortaya çıkmıştır” Hem çevresel zararın engellenmesi hem de ortaya çıkan zararlara dikkat çeker Yatay önlem, bir dizi çevre sektörünü içine alır Direktif 2004/35/EC, çevreye yönelik yükümlülükler hakkında Koruma altındaki yasal malların bir listesini içerir ve bunların hasarı da çevre hasarı ortaya çıkarır Kirleten öder ilkesine uygundur Çevreye yönelik yükümlülükler Yalnızca “operatörler” ve “mesleki faaliyetlere” dikkat çeker 17


"Üçüncü yuvarlak masa Avrupa standartlarına göre çevrenin korunması Müstakil Avrupa çevre hukuku : sektör tabanlı mevzuatın bir analizi 1 Ankara, 9-11 Haziran." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları