Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KİŞİLERARASI İLETİŞİM Ülkü Doğanay 1 K İŞİ LERARASI İ LET İŞİ M DERS NOTLARI Kaynaklar: Peter Hartley, Ki ş ilerarası İ leti ş im, İ mge kitabevi yayınları,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KİŞİLERARASI İLETİŞİM Ülkü Doğanay 1 K İŞİ LERARASI İ LET İŞİ M DERS NOTLARI Kaynaklar: Peter Hartley, Ki ş ilerarası İ leti ş im, İ mge kitabevi yayınları,"— Sunum transkripti:

1 KİŞİLERARASI İLETİŞİM Ülkü Doğanay 1 K İŞİ LERARASI İ LET İŞİ M DERS NOTLARI Kaynaklar: Peter Hartley, Ki ş ilerarası İ leti ş im, İ mge kitabevi yayınları, 2014 (2. baskı) Nihal Gümrükçü Özdemir, Sanal Topluluklarda İ zlenim Yönetme, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, yayınlanmamı ş yüksek lisans tezi, 2006 Ülkü Do ğ anay, Demokratik Usuller Üzerine Yeniden Dü ş ünmek, İ mge kitabevi yayınları, 2003

2 İletişim nedir? 2 İletişim, çok kanallı etkileşimsel bir süreçtir. Dil ve iletişim olmadan ortak yaşamdan da söz edemeyiz. Rousseau’nun insanların birbirleriyle temas halinde olmadığı, herkesin diğerlerinden bağımsız, yalnız ve özgür bir hayat sürdüğü “doğa durumu” tasavvuru dünyanın iletişimin olmadığı bir evresini varsaymaktadır. Doğa durumunda toplum da yoktur, çünkü bireyler varlıklarını sürdürmek için birbirlerine ihtiyaç duymazlar ve bu ihtiyaçlarını karşılamak üzere “iletişim” kurmazlar.

3 3 Oysa ki toplum durumu, insanların bir araya geldiği, birbirlerine ihtiyaç duyduğu, doğa durumundaki tek başına, diğer herkesten bağımsız ve hiç kimseye muhtaç olmadan yaşamalarından kaynaklanan “özgürlüklerini” kaybettikleri ve birbirleriyle iletişim kurdukları bir evreye gönderme yapmaktadır.

4 4 Rousseau için bütün bunlar tarihte somut karşılığı olmayan dönemlerdir, yani kendi toplum ve siyaset düşüncesini açıklamak için dayandığı varsayımlardır. Bizim için ise bu varsayımların önemi, iletişimin olmadığı bir ortamda “toplumun” da olamayacağı saptamasında yatar. Bu nedenle iletişimi içinde gerçekleştiği toplumsal bağlam içinde değerlendiririz. İçine doğduğumuz toplumun kendiliğinden mevcut toplumsal, kültürel, ekonomik koşulları, paylaştığımız kültürün öğeleri, kuralları ve kodları bizim iletişimimizi de şekillendirir.

5 5 Dolayısıyla iletişim, bizden önce var olan ve bizim de içine doğduğumuz toplumsal koşullar içinde gerçekleşir. Bu, iletişimin gerçekleştiği dilin geçirgen ve yansız olmadığı anlamına gelir. Dil kullanıldığı toplumun koşullarını, değerlerini, anlamlandırma çerçevelerini yansıtmaktadır.

6 6 Dil, ideolojik yönelimlerin, geleneklerin, normların, kültürün, ekonomik ve toplumsal ilişkilerin şekillendirdiği toplumsal bağlam tarafından belirlenir. Bu nedenle, iletişimi yalnızca içinde gerçekleştiği anı dikkate alarak değerlendiremeyiz.

7 7 İletişim, aktarılan/üretilen anlamların, içinde gerçekleştiği toplumsal bağlam tarafından önceden kurulmuş olan “anlamlandırma çerçeveleri” aracılığıyla oluştuğu bir süreçtir. İletişimin bir süreç olması onun yalnızca “anlık” bir edim olmaması anlamına gelir. İletişim geçmiş birikimleri olduğu kadar geleceği de kapsar. İletişimi “etkileşimsel” bir süreç olarak değerlendirmemiz bundandır. Tek yanlı bir mesaj gönderimi değildir. Gönderen ve alıcı arasında süreklilik taşıyan, anlamın her iki tarafın katkısıyla kurulduğu bir “etkileşim”dir iletişim.

8 8 Paul Watzlawick, iletişim kurmamak ya da iletişim kurmayı reddetmek imkansızdır der. Bu, biz böyle bir amaç taşımıyorken bile, çevremizdeki insanlara belli mesajlar gönderiyoruz demektir. Duruşumuz, bakışlarımız, giyimimiz, aksesuarlarımız, toplumsal kimliğimize, ruh halimize dair çeşitli göstergeler yoluyla belli bilgileri aktarırız. Her tutum ve nesne iletişimsel bir anlam taşır. İletişimin hem biçimi, hem de içeriği, bireylerin kişisel, toplumsal karakterlerini gösterir. Rolleri ve ilişkileri tanımlar.

9 Watzlawick’e göre, her iletişim iki bilgiyi ortaya koyar: 9 Mesajın içeriği: İletişim sürecinde aktarılmak istenen bilgi, beklenti, düşünce ya da değer. İletişim sırasında çevremizdeki dünyayla ilgili belli bilgileri aktarır, tasvir ederiz. İlişki boyutu: İletişim süreci iletişimde bulunan taraflar arasındaki ilişkiyi de tanımlamaktadır. Bu, mesajın dile getirilme biçimi tarafından ortaya konulur. Bir bilgiyi belli bir biçimde sunarız ve bu bizim diğer kişiyle olan ilişkimizi de belli bir biçimde tanımlamamıza yol açar. İletişim yalnızca mesaj değiş tokuşu değildir. Rol beklentileri ve kimlik tanımları iletişimin ilişki boyutunu belirler.

10 Neden iletişim kuruyoruz? 10 Genel olarak, kişisel istekler ya da toplumsal kurallar bizi iletişim kurmaya yönlendirir. İletişim kurmamızın nedenleri üç ana boyutta değerlendirilebilir.

11 Kimlik boyutu 11 Kimlik boyutu, bizim amaçlarımızı, gereksinimlerimizi karşılama, kendimizi tanımlama/kim olduğumuzu başkalarına aktarma ve kabul ettirme, birbirimizi anlama, diğerlerini tanımlama gibi beklentilerimizle ilgilidir. Burada kişinin başkalarınca tanınma ihtiyacı etkilidir. Bir yere ait olma duygusu, bir şeye bağlanma ihtiyacı, beğenilme duygusu kimlik boyutuyla ilgilidir.

12 İlişki boyutu: 12 İlişki kurmak, ilişkiyi açıklamak ve kontrol etmek, korumak, sürdürmek, geliştirmek, düzenlemek amacıyla ya da ilişkiyi düzenleme, pazarlık, çatışma, sosyal bilgi edinme amaçlarıyla da iletişim kurabiliriz. Birçok iletişimde diğerini etkilemek, inandırmak, belli bir yönde davranmaya yöneltmek amaçlanır.

13 Güç boyutu 13 İletişim insanlar arasındaki farklılaşmaları, haklılaşmayı ve kurumsallaşmayı amaçlayan açıklamalardan ve ifadelerden oluşur. Süreç içinde egemenlik kurma, ekonomik, kültürel, siyasal üretim ve ilişki düzenlerini sürdürme, baskı ve boyun eğme mekanizmalarını işletme amacıyla iletişim kurabiliriz. O anki kültürel ortam, toplumsal ilişkiler sistemi, tarihsel birikim, insanın insana bakışını da etkileyecektir. İletişim toplumsal rolleri, statüleri, değerleri üretme ve yeniden üretme işlevi de görür.

14 KİŞİLERARASI İLETİŞİM NEDİR? Kişilerarası iletişim disiplinler arası bir alandır: 14 Kişilerarası iletişim sosyoloji, psikoloji, antropolojinin ve linguistik (dilbilim), pragmatik (söz edimleri), kinesik (beden dili), proksemik (mekan-mesafe ilişkisi) gibi disiplinlerin bilgi birikiminden yararlanır.

15 15 Dil, dilin kullanımı, söz dizimleri, mimikler, beden dili, mekanın ve mesafelerin kullanımı, iletişimin içinde gerçekleştiği bağlamın özellikleri, kişilik özellikleri, kimlik tanımları, rol beklentileri, toplumsal normlar ve değerler, tutum ve algılar kişilerarası iletişimi anlamak için gerekli bilgilerdir.

16 16 Kişilerarası iletişimin birbirinden farklı tanımları vardır: Kimi tanımlar iki ya da daha fazla kişi arasında gerçekleşen aracılı ya da aracısız her türlü iletişim biçimini kişilerarası iletişim sayarken, bazı tanımlamalarda sadece yüz yüze ilişkiler kişilerarası iletişimin kapsamına alınır. Bu konuyla ilgili farklı tanımlar için bakınız: Üstün Dökmen, İletişim Çatışmaları ve Empati, s. 23-27

17 17 Biz, genel olarak kişilerarası iletişimi tanımlarken belli öğelere bakarız: Hedefin/dinleyicinin doğası. Kişilerarası iletişimde bazı durumlarda hedef tek bir kişi olurken kimi zaman da kalabalık bir grup olabilir. Ancak hedef bir tüzel kişi olduğu zaman bu kişilerarası iletişim sayılmaz. Örneğin bir gazeteye okuyucu mektubu yazıyorsak, burada kişilerarası iletişim kurmuş olmayız.

18 18 Mesajı gönderenin doğası. Kişilerarası iletişimde mesajı gönderenler gerçek kişilerdir. Yani tüzel kişilerin gerçekleştirdiği iletişim kişilerarası iletişim değildir. Ancak bir kurumu temsil eden bir kişi, diğer bir kişi veya grupla kişilerarası iletişim kurabilir.

19 19 İlişki boyutu: Kişilerarası iletişimde genelde iletişimde bulunan taraflar birbirlerini tanırlar. Ancak tarafların birbirini tanımadığı durumlarda da sözlü veya sözsüz yollarla iletişim gerçekleşebilir.

20 20 İletişim aracı: Kişilerarası iletişim yüz yüze veya araçlı olabilir. Ancak kitle iletişim araçlarının kullanıldığı durumlarda, genel olarak kişilerarası iletişimden söz edemeyiz.

21 21 Kişilerarası iletişim iki ya da daha fazla kişi arasındaki, yüz yüze veya teknolojiyle aracılanmış şimdi veya araçla gecikmiş değişen yakınlıkta, kişisel veya resmi değişen yoğunlukta, dostça veya düşmanca, değişen egemenlik ve mücadele bağlamında, farklı örgütlü yer ve zamanda, farklı nedenlerle ve amaçlarla gerçekleşir.

22 22 Bu ölçütlerden yola çıkarak, en geniş tanımıyla kişilerarası iletişimi şöyle değerlendirebiliriz: İki ya da daha fazla kişi arasındaki karşılıklı anlam aktarımına dayanan, iki yönlü, etkileşimsel bir süreçtir.

23 23 KİŞİLERARASI İLETİŞİMİN ÖZELLİKLERİ: Kişilerarası iletişim yüz yüze veya aracılı iletişimdir. İletişimi başlatan ve/veya mesajı alan (genellikle) gerçek kişi veya kişiler olmalıdır. Kişilerarası iletişim bir ilişkiyi içerir. Bu ilişki farklı rollerle kurulabilir. Resmi/ tanımlanmış ya da gayrı resmi/ tanımlanmamış, uzak ya da yakın olabilir.

24 24 Kişilerarası iletişim iki yönlüdür. Kişilerarası iletişimde anlam mesaj değiş tokuşu değildir. Süreç içinde üretilir. Çok yönlü olabilir. Stuart Hall’un belirttiği gibi anlam üretimi kodlama ve kod açımlamadan oluşan bir süreçtir. Bu nedenle mesajın göndereni kadar mesajın alıcısı da anlamın üretiminde rol oynar. Anlamın oluşumunda iletişimde bulunan tarafların amacı, taraflar arasındaki ilişki ve iletişimin içinde gerçekleştiği bağlam etkileyici olacaktır. (Örneğin komşunuz kapınızı çaldı ve nasıl? Dün akşam iyi eğlendiniz mi diye sordu.)

25 Genel olarak, kişilerarası iletişimin gerçekleşmesi için tarafların iletişim kurma niyeti olmalıdır. Ama bu her zaman için geçerli bir kural değildir. Kimi durumlarda iletişim kurmayı istemeden de iletişim kurarız. Kişilerarası iletişim tek tek olaylardan oluşmaz. Bir süreçtir. Olayın öncesi ve sonrası iletişimi ve iletişim içinde oluşan anlamı belirler. Kişilerarası iletişimde zaman boyutu önemlidir. Yaşanmış olaylar, deneyimler, geçmiş birikimler ve öğrenme, süreci oluşturur. 25

26 26 Ki ş ilerarası ileti ş im sürecini anlamak için ya bir model geli ş tirilir ve sürecin bile ş enleri belirlenir, ya da etkili ki ş ilerarası ileti ş imle özde ş le ş en davranı ş lar belirlenir. Ki ş ilerarası ileti ş im becerileri tanımlanır.

27 Bir kişilerarası iletişim modeli oluşturmak 27 Model: Bir ş eyin ya da olayın küçültülmü ş sunumudur. Model, temel bile ş enleri içermelidir. Bunların birbirleriyle olan ili ş kilerini göstermelidir. Makul derecede ayrıntılı olmalıdır.

28 28 KİŞİLERARASI İLETİŞİMİ ANLAMAK ve BİR MODEL OLUŞTURMAK İÇİN BİR DİZİ SORUYA YANIT VERMEK GEREKİR: 1.Kim, neyi, hangi kanalla, kime, hangi etkiyle söylüyor? Bu soru iletişim hakkında bilgi vermekle birlikte tek başına açıklayıcı değildir. Çünkü tek yönlüdür ve farklı durumlarda ortaya çıkabilecek farklı anlamları içermez. Bu nedenle bazı ek sorular gereklidir.

29 29 2.İletişim ne zaman ve nerede ortaya çıkıyor? 3. İletişim kimi/kimleri içeriyor? 4. Taraflar nasıl iletişim kuruyorlar? 5. İletişim zaman içinde nasıl gelişiyor? 6. Taraflar hangi rolleri benimsiyorlar? 7. Taraflar birbirleriyle nasıl ilişki kuruyorlar? 8. İletişimin gerçekleştiği çevrenin sosyal ve fizik unsurları neler? 9. Taraflar ne söylüyor ve ne yapıyor? 10. Taraflar neye ulaşmaya çalışıyor? Amaçları ne? 11. Taraflar birbirlerinin eylemlerini nasıl yorumluyor? Bu sorulara verilen yanıtlar bizi kişilerarası iletişim sürecini değerlendirmede kullandığımız kapsayıcı bir modele götürecektir:

30 İletişim yaklaşımları 30 CLAMP İ TT yöneticilerin a ş a ğ ıdaki tanımlardan birine inanma e ğ iliminde olduklarını söyler. OK YAKLA Ş IMI: İ leti ş im bir hedefe yöneltilmi ş ok gibidir. Göndericinin becerilerine dayalı, tek yönlü bir eylemdir. Do ğ rusal ileti ş im modelini varsayar. Bu modele göre etkili ifade=etkili ileti ş im’dir.

31 31 DÖNGÜSEL YAKLA Ş IM: İ leti ş im çift yönlüdür. Yanıtın yerine geri bildirimi, içeri ğ in yerine ili ş kiyi, düz anlamın yerine yan anlamı, itaatin yerine anlamayı öngörür. Anlamın anla ş maya yol açaca ğ ını varsayar. Anlamayı ileti ş imin tek hedefi olarak görür.

32 32 DANS OLARAK İ LET İŞİ M: E ş lerin hareketlerini uyumla ş tırmak zorunda oldukları ve nereye gidecekleri konusunda kar ş ılıklı bir anlayı ş geli ş tirdikleri dansla ileti ş im arasında anoloji kurar. Kuralları ve gereken becerileri vardır, ama esneklikler de içerir. Dansçılar hareketlerin içine kendi tarzlarını yerle ş tirirler.

33 33

34 BECERİ OLARAK İLETİŞİM YAKLAŞIMLARI 34 Michael Arglye: Motor beceriler: Fiziksel beceriler (tenis oynamak, bisiklete binmek, araba kullanmak…) Sosyal beceriler: (sohbet etmek) «Her durumda oyuncu belli amaçlar pesindedir (örn. Di ğ erlerini daha çok konu ş turmak), beceri gerektiren hareketler yapar (örn. Kapalı sorular sormak), bunun etkisini algılar (örn. kısa cevaplar) ve düzeltici eylemi gerçekle ş tirir (örn. daha açık uçlu sorular sorar)»

35 35 Argyle’e göre her durumda, i ş i yapan belli amaçlar pe ş indedir. Konu ş macı, belli amaçlar için belli hareketler yapar, bunun etkisini algılar, düzeltici eylem gerçekle ş tirir: Amaç: di ğ erlerini daha çok konu ş turmak Hareket: kapalı sorular sormak Algı: kısa cevaplar (alır) Düzeltici eylem: daha açık uçlu sorular sorar.

36 Argyle’in sosyal beceriler modeli: 36 Fiziksel aktivitelerdeki performans ile sosyal durumlar arasındaki performans arasında benzerlikler vardır. Model, herhangi bir fiziksel aktiviteye uygulanabilir. Örn. Bisiklet sürmek: Amaç: bir yerden bir yere gitmek (genel amaç); bisikletin üstünde kalmak (alt amaç) Algı: kaslardan gelen i ş aretler algılanarak yola yo ğ unla ş ılır Dönü ş türme: ne yapmak istedi ğ iniz fikrini uygun bir davranı ş a dönü ş türmek; do ğ ru eylemi seçmek. Örn. Virajı dönerken ne yapılacak? Motor kar ş ılıklar, tepkiler: Zamanında do ğ ru tepki verilebilecek mi? Geribesleme: dengeniz bozulmaya ba ş larsa zamanında müdahale edebilir misiniz?

37 Argyle’in sosyal beceriler modeli: 37 Motor beceriyi ö ğ rendikçe hareketler rahatlar; otomatikle ş ir.

38

39 Bu modeli kişilerarası iletişime uyguladığımızda, örn. Yeni tanıştığımız biriyle arkadaşlık kurmak için ne yapmamız gerekir? 39 Amaçlar, alt amaçlar nelerdir? Herhangi bir etkile ş imin sonucunda ne istedi ğ imizi tanımlamak, ileti ş imimizi daha iyi nasıl yönetece ğ imizi gösterir. Algı: partide tanı ş tırıldı ğ ınız birisi hakkında nelere dikkat edersiniz? Size nasıl görünür? Hareketlerini nasıl anlamlandırırsınız? Dönü ş türme: Üzgün gibi görünüyorsa, görmezden gelip hiçbir ş ey olmamı ş gibi mi davranırsınız; soru sormaya mı karar verirsiniz? Sorunuzu nasıl sorarsınız? Do ğ rudan mı, dolambaçlı yoldan mı? Davranı ş : Onu rahatsız edenin ne oldu ğ unu sormaya karar verdiniz. Ne yaparsınız? Ne söylersiniz? Geri bildirim: Ondan nasıl bir tepki alırsınız? İ lginizi içten bir davranı ş olarak mı kar ş ılar, red mi eder?

40 Owen Hargie Argyle’in modelini geliştirmiş: 40 Sosyal ili ş kilerle ilgili becerilerin tam olarak motor beceriler gibi açıklanamayaca ğ ını ileri sürer. 1. iki insan etkile ş im içindeyken her ikisinin de amaçları vardır. 2. Sosyal ba ğ lam önemli bir etkendir. 3. Di ğ er insanların tepkilerinden oldu ğ u kadar kendi hareketlerimizden de geribildirim alırız. 4. Duygularımızdan oldu ğ u gibi dü ş üncelerimizden de etkileniriz. Bu nedenle dönü ş türme yerine «aracılanmı ş unsurlar» kavramını ye ğ ler.

41 41 Modelin iyi yanı, 1. ö ğ renme ve deneyim arasındaki ili ş kiye odaklanmasıdır. Motor beceriler gibi sosyal durumlarda nasıl davranaca ğ ımızı da ö ğ reniriz. Deneyimler ediniriz. Zor durumlarla ba ş ederken deneyimlerden yola çıkarız. Bir zamanlar ba ş arması güç olan ama ş imdi daha kolay ba ş a çıktı ğ ımız durumlar vardır. Örn. Kalabalık önünde konu ş mak

42 42 2. Problemleri ve güçlükleri analiz etmeye yarar. İ nsanların sosyal davranı ş larındaki güçlükleri beceri modelini kullanarak açıklayabiliriz. Model herkesin yaptı ğ ı ş eyleri yapmakta güçlük çeken insanlar için uygulanabilir. Örne ğ in X ki ş isi katıldı ğ ı partinin ne ş e kayna ğ ı olmaya çalı ş ıyor, ama ba ş aramıyor. Bu modeli uygulayacak olsak: Amaçlar: ne yapmaya çalı ş tı ğ ı hakkında tam fikri yok, bu yüzden tutarsız davranıyor. Algı: Etrafta olup biteni anlamakta iyi de ğ il. Partinin havasını yanlı ş yorumluyor, Yanlı ş zamanda yanlı ş ş eyleri yapıyor. Davranı ş a dönü ş türme: Ne yapılması gerekti ğ ini anlıyor ama bunu eyleme geçiremiyor. Geri bildirim: Di ğ er insanların ona nasıl tepki verdiklerini açıkça anlayamıyor. Ne zaman durması gerekti ğ ini anlamıyor.

43

44 44 Sosyal beceriler ö ğ renilebilir, ö ğ retilebilir; ancak motor beceriler gibi de ğ il. Daha karma ş ıktır. Sosyal becerilerin bile ş enleri olan davranı ş ları tam olarak belirlemek zordur. Bunun için farklı e ğ itim teknikleri kullanılır. Dü ş ünme, Hissetme, Uygulama (rol oyunları gibi) Ancak e ğ itimin sonuçlarını ölçmek de zordur.

45 Sosyal becerileri motor becerilerden ayıran özellikler: 45 Di ğ er insanların amaçları. Duyguların önemi: kar ş ınızdakinin duygularını, tepkilerini tahmin edemezsiniz. Meta-algı: kendimizi, di ğ erlerinin bizi nasıl algıladı ğ ı hakkındaki yargımıza göre algılama. Di ğ er insanların bizim hakkımızda ne dü ş ündü ğ ü konusundaki algımız, davranı ş larımızı yeniden ş ekillendirmemizi sa ğ layabilir. Durum ve ki ş isel unsurlar: İ leti ş imde oldu ğ umuz di ğ er insanlar ve içinde bulundu ğ umuz durumla ilgili yargılarımız.

46 İletişim becerilerinin unsurları 46 Sözsüz ileti ş im Destekleme (dinledi ğ ini belli eden i ş aretler) Soru sorma Yansı(t)ma Açılı ş ve kapanı ş Açıklama Dinleme Kendini açma Etkileme İ ddia etme Grup etkile ş imi Liderlik

47 47 Soru sorma: açık uçlu veya kapalı uçlu… niyeti ne? Konu ş mayı yönlendirmeyi mi, açıklayıcı olmayı mı amaçlıyor? Yansıma: Konu ş an ki ş inin ne söyledi ğ inin geri bildirimidir. Ayrıntılandırmak ve konuyu geli ş tirmek için kullanılabilir.

48 yansıma 48 a. Anahtar kelimeler: Konu ş macıyı daha fazlasını söylemeye cesaretlendirecek anahtar kelimeler kullanılır. –Dün ö ğ len oldukça erken kalktım. - Erken? - Evet, gece vardiyasında çalı ş tı ğ ım için her zaman ö ğ leden sonra 2’ye kadar uyurum. Dün 12’de kalktım. b. Ba ş ka sözcüklerle açıklama: Dinleyicinin duyduklarını kendi sözcükleriyle özetlemesi. -Demek ö ğ lene kadar uyudun.

49 49 c. Duyguları yansıtma. Dinleyicinin konu ş macının konu ş ma biçiminde gizlenen duyguları belirlemesi. Böylece onun duygularını açmasını sa ğ lar. - Sesinden bundan çok memnun olmadı ğ ın anla ş ılıyor.

50 Açılış ve kapanış 50 Belli bir etkile ş imin ba ş langıcını ve bitirili ş ini kurma yolları. Örne ğ in bir i ş görü ş mesinde: a. Sosyal açılı ş : Sıcak bir kar ş ılama ve bir süre asıl konuya girmeden sosyal konulardan konu ş ma. b. Olaylarla ilgili açılı ş : önemli olayların açıklanması ile, görü ş menin amaçlarını nasıl gördü ğ ünü, daha önce olanları özetlemesi. c. Motive edici açılı ş : Kar ş ısındakini cesaretlendirip motive etme.

51 51 Kapanı ş : Kar ş ısındaki ki ş inin anlamadı ğ ı her noktada aydınlanmı ş ve görü ş me sonucunda ne oldu ğ unu bildi ğ inden emin olarak konu ş mayı kapatma.

52 Dinleme: 52 Dinlemenin önündeki engeller: Dı ş sal müdahaleler. İ lgi yoksunlu ğ u. Söz dala ş ı: di ğ erlerinin ne söyledi ğ ini dinlemek yerine kendi söyleyece ğ ini dü ş ünmek. Olay avı: iddiadaki genel noktaları, ana temayı dinlemek yerine olayların ayrıntılarına takılmak.

53 Dinleme biçimleri: 53 -dinleyici gibi görünenler: Dikkatli görünür; uygun sözsüz sinyaller verirler ancak akılları ba ş ka yerdedir. Sınırlı dinleyici: söylenenlere sınırlı dikkat verir. Kendine odaklanan dinleyici: sadece kendi dü ş ünceleriyle ilgili konuları dinler. Olumlu-etkin dinleme: katılma becerisi, takip etme becerisi, yansıtma becerisi gösterir.

54 Etkin dinleme 54 Dinlemeye hazır oldu ğ unu gösterir. Sözsüz sinyaller gönderir. Göz teması kurar. Dinleme sırasında örtülü sorular sorulmalı: Konu ş macı tarafından ifade edilen temel noktalar ne? Hangi gerekçeler veriliyor? Bunlar nasıl anla ş ılmalı?

55 Kendini açma 55 Di ğ er insanlarla kendimiz hakkında enformasyon payla ş ma. Bir ili ş kiyi ba ş latmak ve sürdürmek için kendini açma gerekir. Önemli olan soru «ne zaman ve ne kadar?»dır.

56

57 57

58 58 Kendimi açtı ğ ımda açık bölümü geni ş letir, di ğ erlerini daraltırım. Di ğ erlerinden geribildirim alırsam açık bölümü artırıp görünmeyeni daraltırım.

59 Sosyal beceri problemleri: 59 Örnek: Fred partilerde birkaç kadehle sarho ş oluyor, insanlara fazla yakın duruyor, fazla heyecanlı konu ş uyor, insanların do ğ rudan gözlerinin içine bakıyor. Erkekler fazla sinirli, ş üpheli, kadınlar fazla ısrarcı oldu ğ unu dü ş ünüyorlar. Fred neden partilerde böyle ba ş arısız oldu ğ unu anlamıyor. Birkaç kadehin güvenini toplamaya yardımcı oldu ğ unu dü ş ünüyor. Kimse gerçekte ne oldu ğ unu söylemiyor.

60 60 Fred’in durumuna sosyal beceri yakla ş ımını uygularsak Ne yaptı ğ ını anlaması, problemin farkına varması için: a. Sözlü olmayan ileti ş im hakkında bilgilenmeli. b. Güven sorunu nasıl çözülecek? Nasıl davranaca ğ ını bilemiyor. Konu ş mayı nasıl ba ş latacak, insanlarla nasıl tanı ş acak?

61 61 Bu tür günlük sosyal durumlarla nasıl ba ş a çıkaca ğ ını bilememe ciddi endi ş e ve yalnızlık yaratır. Bunu çözmek için sosyal becerilerin insanların davranı ş ları ve duygularının çok ayrıntılı analizi gerekir. Bir ki ş inin yaptı ğ ı ş eyin sistematik analizi için gözlem yöntemine ihtiyaç var. Ayrıca birtakım sınıflandırmalara ba ş vurulur:

62 Etkileşim Süreci Analizi (ESA) 62 Robert Bales’in sınıflandırma sisteminde etkile ş im süreci 12 kategoride ele alınıyor. Bir toplantıda ba ş kanın davranı ş larını sınıflamak üzere a ş a ğ ıdaki kategorileri kullanıyor. 1. Dayanı ş ma 2. Gerilimden kurtulma 3. Katılma 4. Öneri sunma 5. Fikir sunma 6. Uyumla ş tırma sunma 7. Uyumla ş tırma sorma 8. Fikir sorma 9. Öneri sorma 10. Katılmama 11. Gerilim yaratma 12. husumet gösterme

63 Etkileşim süreci analizi-örnek 63 Tamam, ama bunun üzerinde biraz durabilir 12 miyiz? Bence çok yava ş ilerlemeliyiz ve Deniz’in ne dü ş ündü ğ ünü dinlemek istiyorum. 3 1. Katılma 2. Öneri Sunma 3. Öneri Sorma (fikir sorma)

64 64 Rackhan ve Morgan ise yeni bir sınıflandırma yapıyor ve farklı ba ğ lamların farklı sınıflamalar gerektirdi ğ ini saptıyorlar: Ba ş latmak Kar ş ılık vermek Berrakla ş tırmak Katılımı kontrol etmek ba ş lıkları altında 13 alt kategori belirliyorlar.

65 65 Ba ş latmak Önermek İ n ş a etmek Kar ş ılık vermek Desteklemek Katılmak Savunmak/saldırmak Engellemek/zorluk çıkarmak Berrakla ş tırmak Açmak Anlamayı sınamak Özetlemek Enformasyon aramak Enformasyon vermek Katılımı kontrol etmek Dı ş arıda bırakmak Kabul etmek

66 66 Bu gözlem ş emasının uygulandı ğ ı bir dizi toplantıdan önemli sonuçlar ortaya çıkmı ş tır. Etkili davrandı ğ ı dü ş ünülen ba ş kan, daha az etkili oldu ğ u dü ş ünülenden farklı davranmaktadır. Etkili ba ş kan, toplantıdaki di ğ er ki ş ilerden de farklı davranmaktadır:

67 67 Anlamayı sınama: tıpkı özetleme gibi, geriye dönük olarak söylenenlerin kontrol edilmesidir. Özetleme: bu rol ba ş kanla özde ş le ş mi ş tir. Usule ili ş kin öneriler Daha az destekleyici davranı ş lar (belli fikirlere kayıtsız kalma veya deste ğ ini belirtmeme) Daha az kar ş ı çıkma Daha fazla enformasyon arama, daha az enformasyon verme.

68 Hemşirenin teşhisi: 68 Uzman bir hem ş ire tarafından doldurulan hasta de ğ erlendirme formu: «Bayan T. 54 ya ş ında, evli ve yeti ş kin üç çocu ğ u olan bir kadındır. Hasta dört ay önce rektum kanseri te ş hisiyle kolostomi ameliyatı olmu ş tur. Torbası ile ilgili sıkıntı ya ş adı ğ ı için klinikte benimle görü ş mek için telefon açtı. Torba akıtıyor ve rahatsız edici bir kokuya neden oluyormu ş. Bu yüzden dı ş arıya pek fazla çıkamıyordu. Bunun dı ş ında durumu iyi görünüyordu. Ona yeni bir torba verdim ve nasıl oldu ğ unu sormak için hafta içinde onu arayaca ğ ım.»

69 69 Bu de ğ erlendirmede bayan T’nin uygulamadan kaynaklanan sorunlarının oldu ğ u anla ş ılıyor. Oysa gerçekte çok daha ciddi sorunları var. Ciddi cinsel sorunlar ya ş amakta Çok mutsuz Uyku problemi var ve enerjisi çok dü ş ük Kendisini hem umutsuz, hem de çaresiz hissetmekte.

70 70 Deneyimli hem ş ire bu noktaları neden kaçırmı ş tır? Aslında pekçok ileti ş im becerisi sorunu ya ş amaktadır.

71 Açılış Hem ş ire ‘ Stomanızda bir problem olup olmadı ğ ına bakmak için buradayım’ ifadesiyle konu ş maya ba ş lamı ş tır. Kendi rolünü açıkça belirtmemi ş tir. Bu biraz ters bir açılı ş tır ve hastaya hem ş irenin sadece torba ile ilgili ya ş anan pratik bir sorunla ilgilendi ğ ini hissettirir. Bunun sonucunda, hasta kendini daha temel problemlerini açıklayabilecek durumda hissetmemi ş tir. Bunun çok zaman alaca ğ ını ve uygun olmayaca ğ ını dü ş ünmü ş tür. Tabii ki hem ş ire bu problemler belirtilseydi, bunları gönüllüce cevaplardı.

72 Soru sorma Hem ş ire, hastayı konu ş maya dahil edecek açık uçlu sorular kullanmamı ş tır, ‘stomanızla nasıl idare ediyorsunuz’ gibi. Bunun yerine, hastayı kısa ve beklenen cevaplar vermeye iten yönlendirici sorular sormu ş tur, stomanız iyi çalı ş ıyordu de ğ il mi? gibi.

73 Dinleme Hem ş ire hastanın yanıtındaki stres ve üzüntü göstergesini anlamakta ba ş arısız olmu ş tur. Örne ğ in, hem ş ire ‘stomanız iyi çalı ş ıyordu de ğ il mi?’ diye sordu ğ unda hasta, ‘Yani sanırım evet, ama bazen üzülüyorum…’ diyerek cevap vermi ş tir. Hem ş ire ‘sanırım evet’ in etkisinde kalmı ş, ve do ğ ruca torbayı ve stomanın durumunu kontrol etmi ş tir. ‘üzülüyorum’ ipucunu gözden kaçırmı ş tır.

74 Sosyal beceri yaklaşıma getirilen eleştiriler: 74 A ş ırı mekanik olabilir. Etkile ş imin karma ş ık do ğ asını dikkate almak gerekir. Nasıl dü ş ündü ğ ümüz ve hissetti ğ imizi göz ardı eder. Gözlemlenen davranı ş a yo ğ unla ş ır. (Ki ş i aslında bir beceriye sahip ama özgüven eksikli ğ i nedeniyle onu kullanamıyor olabilir.) Sosyal ba ğ lam ihmal edilir. (Bir ba ğ lama uygun olan davranı ş di ğ erine uymayabilir) Sosyal beceri yakla ş ımı statükoya katı bir ba ğ lılık sunar. (Önerdi ğ i reçeteler görgü kuralları gibi muhafazakardır).

75 75 Ki ş ilerarası ileti ş im, kendi aralarında ba ğ lantılı bile ş enleri olan, devamlılık gösteren bir süreçtir. İ nsanlar ileti ş im gerçekle ş tirdiklerinde belirli yolları izlerler. Bu yollar amaçlara ula ş makta daha çok veya daha az etkilidir. Bunlar birbirlerini tamamlarlar. Süreç içinde davranı ş ları anlayabilmek için onların ötesine de bakmak gerekir. Etkile ş im belli toplumda, belli zamanda geli ş tirilen belli rol tanımlarını içerir. Belli bir davranı ş ı anlamak için onun meydana geldi ğ i durumun ayrıntılı analizini yapmak gerekir. Sosyal beceriler yakla ş ımı bunu yapmazsa davranı ş bilgisinin mekanik kurallarına dönü ş ür.

76 Kayağa gitmek isteyen öğrenci: 76

77 77 1. Kendi sorusunda üstü kapalı imalar. 2. Soru yaratan soru. 3. Hocanın sorusuna verdi ğ i yanıt. Burada sosyal kimlik de önemli. Dr. Belden nasıl birisi? Ö ğ rencisiyle arasında nasıl bir ili ş ki var? Ö ğ rencisini nasıl birisi olarak görüyor?

78 78 Ö ğ renci, bunun yerine ş öyle demi ş olsaydı: «Korkarım gelecek Pazartesi sabahki dersinizi kaçıraca ğ ım ve dersi nasıl telafi edece ğ im konusunda tavsiyenizi istiyorum.»

79 79 Peter Hartley’in «ki ş ilerarası ileti ş im modeli»

80

81 Konuşma A: Adın ne evlat? B: Dr. Poussaint. Ben doktorum. A: İlk adın ne evlat? B: Alvin

82 82 Sorular Konu ş ma ne zaman ve nerede geçmi ş tir? A ne tip bir insandır? B ne tip bir insandır? Bu konu ş madan sonra, B duygularını anlattı: Heyecandan titrerken çok büyük bir utanç içinde hissettim kendimi… O anda insanlı ğ ımın benden ayrıldı… Hiçbir özgüven duygusu onurumu kurtaramazdı ya da güvenirlili ğ imi koruyamazdı. Kendimden nefret ettim.

83 83 - İ E2.... Yakıt açısından da ş öyle. Uranyumun 2050 yılında petrolle beraber bitece ğ i söyleniyor. -Ali Kırca: Sizin ö ğ reniminiz ne? - İ E2: Ben köyden bir vatanda ş ım. -AK.Ö ğ reniminiz ne? - İ E2: Emekli ö ğ retmenim. -AK: Emekli ö ğ retmensiniz. Ha bunları söylemek çok güzel de onun için soruyorum. Yanlı ş anla ş ılmasın. Gerçekten de bilimsel kimi konularda çevre bilinciyle do ğ rusu olur yanlı ş ı olur ama, ö ğ renerek bilerek konu ş mak, ö ğ rendiklerini aktarmak çok güzel bir ş ey. Onu belirtmek istedim. Buyurun.

84 84 Her hangi bir örnek kişilerarası iletişim sürecini ya da deneyimini bu modeli esas alarak değerlendirebiliriz. Dr. Poussaint örneğinde olduğu gibi. Öncelikle iletişimin gerçekleştiği sosyal bağlamı tanımlarız: İletişim nerede, ne zaman, hangi siyasal, kültürel, ekonomik koşullar altında gerçekleşiyor?

85 85 Daha sonra, tarafların sosyal kimliklerini, sosyal algıları ve kodlama süreçlerini inceleriz. İletişimde bulunan taraflar kendi sosyal kimliklerini nasıl kuruyor, tanımlıyorlar? İçinde bulundukları ve iletişimin içinde gerçekleştiği konumu nasıl algılıyorlar? Hangi rolleri benimsiyorlar ve bu algılamalarını nasıl kodluyorlar? Ayrıca, iletişimde bulunan taraflar karşılarında bulunan kişinin sosyal kimliklerini nasıl kuruyor, tanımlıyorlar? Karşı tarafın hangi sosyal rolleri gerçekleştirmelerini bekliyorlar? Bu beklentilerini ve algılamalarını nasıl kodluyorlar?

86 86 Kod: Belli bir alıcı içi özel bir anlamı olan bir mesajı iletmenin belli bir biçimidir. Bunlar sözsüz/görsel kodlar da olabilir: Üniformalar, jestler, konuşurken yüzüne bakmama vs. Sözlü kodlar da olabilir. Yani hangi sözcüklerin kullanıldığı ve bunların ne anlama geldiği. Yukarıdaki modelden yola çıkarak kişilerarası iletişimin her örneğinde geçerli olan bazı özelliklerden söz edebiliriz:

87 . 87 Sosyal durumla ilgili özellikler bizim sosyal kimliğimizi etiler. Kendimizi nasıl gördüğümüz, diğerlerini nasıl gördüğümüzü etkiler. Bu sosyal algıdır. Bu zihinsel ya da bilişsel süreçler bizim nasıl davrandığımızı, iletişimimizi nasıl kodladığımızı ya da kodları nasıl açımladığımızı belirler

88 88 SOSYAL BAĞLAM Kişilerarası iletişimin içinde gerçekleştiği sosyal bağlam taraflar arasındaki ilişkinin belirlenmesinde ve anlam üretiminde önemli bir rol oynar. İletişim sosyal bir süreçtir. Bir mesaj onun alıcısına, zamanına, nerede gerçekleştiğine, hangi tanımlanmış ilişki biçimi altında gerçekleştiğine göre farklı yorumlanabilir. Bu nedenle klasik iletişim modeli (kodlayıcı→ kanal→ mesaj→ alıcı) kişilerarası iletişimi açıklamada yetersizdir. Bütün insan eylemleri içinde gerçekleştiği topluma göre anlam kazanır.

89 . 89 Farklı kültürler arasında iletişim kurmak için ortak bir anlayış, ortak kodlar ve anlamlandırma çerçeveleri geliştirmek gerekir. Sosyal bağlamın belli başlı unsurları sosyal çevre ve fizik çevre ayrımına başvurularak incelenebilir.

90 90 SOSYAL ÇEVRE: İletişimin içinde gerçekleştiği toplumun yapısı, normları, kuralları, rol ve statü tanımları, değerleri ve kültürü tarafından oluşturulur. Sosyal yapı: Belli bir toplumdaki ekonomik, kültürel, toplumsal ilişkiler bütünüdür. Normlar, stereotipler (kalıpyargılar), gelenekler, değerler, güç ilişkileri, kodlar, ritüeller sosyal yapıyı oluşturur. Sosyal yapı, toplumda belli olayların nasıl örgütlendiğini açıklar. Sosyal yapıya göre belli davranış kodları ve roller benimsenir.

91 91 1. Sosyal Normlar: Birçok durumda diğerlerinin bizden nasıl davranmamızı beklediğine ilişkin bir fikrimiz vardır. Bu, sosyal normlar tarafından oluşturulur. Sosyal normlar grup normlarını ve kültür normlarını kapsar. Grup normları bize grup içinde nasıl davranacağımız konusunda bilgi verir. Diğerleri tarafından kabul edilmek önemlidir. Bu normlar belli bir grubun üyelerine özgüdür. Kültür normları ise bir kültürün tüm üyeleri için geçerlidir.

92 92 2. Sosyal kurallar: Belli durumlarda uygulayacağımız kurallardır. Kurallar genel geçerdir, herkes tarafından uygulanır ve değişmez. Örneğin futbolun belli kuralları vardır. Kaç oyuncu olacak, oyun kaç dakika sürecek gibi. Her takım bu kurallarla oynar. Ama her takımın kendi oyun normları vardır. Bazıları defans oynar, bazıları hücum.

93 93 3. Sosyal ilişkiler: Farklı rollerle bağlantılı olarak farklı ilişkiler kurulur. Bu ilişki yakın ya da uzak, resmi ya da gayr-ı resmi olabilir. Kültürel farklar, cinsiyet farkları, sınıf farkları sosyal ilişkiyi belirler.

94 Sosyal ilişkiyi belirleyen etmenler: 94 A. Sosyal roller: Her sosyal durum bir rol tanımını getirir. Katılımcılardan belli rolleri yerine getirmeleri beklenir. Bu roller, insanların birbirleriyle nasıl iletişim kuracağını ve ne söyleyeceğini de belirler. Rol gereklilikleri insan davranışını belirler.

95 95 B. İlişki tipi ve kalitesi: İlişkinin niteliği ve yakınlık derecesi iletişimin hangi eksende gerçekleşeceğini belirleyecektir. Yatay eksen Dikey Eksen Çatı ş malı Eksen Yatay eksen: Tarafların birbirini eşit algıladığı eksendir. Birbirlerine aynı şekilde hitap ederler. Sen ⇄ Sen Siz ⇄ Siz

96 96 Dikey eksen: Taraflar arasında hiyerarşik bir konumlanma vardır. Birisi diğerinden daha “üst” konumdadır. Hitap şekilleri asimetriktir. Sen ⇄ Siz Siz ⇄ Sen

97 97 Çatışmalı eksen: Tarafların ilişkinin ekseni konusunda ayrı fikirlerde olduğu durumlarda çatışma doğar. Örneğin bir taraf ilişkiyi yatay eksende tanımlarken diğeri dikey eksende algılıyorsa bu çatışmalı eksene yol açar. Siz X Sen Sen X Siz Siz X Siz Sen X Sen Sen X Siz

98 98 C. İletişim becerileri: İlişki kurma kapasitesi, kişilik, yalnızlık gibi kişisel özellikler iletişim sürecini de etkiler. Örneğin yalnız insanlar sözlü olmayan mesajları göndermede yetersizdirler. Ses ve yüzle ilgili mesajlarda zorlanırlar. Çünkü bunlar süreç içinde öğrenilir. İletişim becerileri deneyime ve duygulara bağlı olarak gelişir.

99 99 D. Kurallar ve sosyal bilgi: İletişim becerisinin gelişmesi için kişinin neyi nasıl yapacağının bilgisine sahip olması gerekir. Bu bilgi sosyal kurallar tarafından ortaya konulur.

100 100 E. Kültürel özellikler: Farklı kültürler farklı ilişkilere farklı şekillerde yaklaşırlar. Aynı ilişki biçimi için farklı kurallar vardır. Bu kurallar alt kültürlere göre de değişebilir.

101 101 F. Cinsiyet farkları: Kadınların ve erkeklerin konuşma biçimleri, sözcük seçimleri, algıları, beklentileri sosyalleşme süreciyle bağlantılı olarak farklılaşır. Kadın-erkek iletişiminde güç stratejileri kimi durumlarda önemli bir rol oynar.

102 102 G. Sosyal sınıf farkları: Sosyal davranış sosyal sınıfla birlikte değişir. Davranış ve yaşam biçimi dil kullanımını ve iletişim becerilerini etkileyecektir. İletişim sırasında sınıfa özgü kodlar kullanılacaktır. Farklı maddi koşullarda yaşayan insanların beklentileri ve algıları da farklılaşacaktır.

103 103 Sosyal etki ve uyma: Kişilerin algıları ve davranışları içinde bulundukları sosyal çevre tarafından yönlendirilmektedir. İnsan davranışlarının ve algılarının yönlendirmeye açıklığı üzerine çok sayıda deney yapılmıştır. Bu deneyler arasında Solomon Asch’ın 1951’de üniversite öğrencileri üzerinde yaptığı ve uyma davranışını açıkladığı, Milgram’ın ABD’de 1963’te yaptığı ve boyun eğme davranışını açıkladığı deneylerin önemli bir yeri vardır. Ayrıca Muzaffer Şerif’in “otokinetik etki” deneyi de algının yönlendirilebilirliğini açıklamaktadır. Deneyler hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız: Freedman, Sears, Smith, çev. Ali Dönmez: Sosyal Psikoloji.

104 104 FİZİK ÇEVRE: İçinde bulunduğumuz fizik çevre de bizim iletişim sürecimizi etkileyen, iletişim içinde güç konumlarının oluşumunu ve yeniden üretilmesini belirleyen özellikleri barındırır. Mekanın kullanılmasına ilişkin belli sosyal kurallar vardır. Fizik çevre bazı davranışları kolaylaştırırken bazılarını da zorlaştırmaktadır.

105 105 Fizik çevrenin iletişim süreci üzerindeki etkisi iki başlıkta tartışılabilir: Doğrudan fizik etki: İletişimin gerçekleştiği ortamın fizik özellikleri: Sıcak, soğuk, rahat, rahatsız, aydınlık, karanlık vs. olması gibi. Bütün bunlar gerginlik ya da rahatlama yaratarak iletişimi etkileyecektir.

106 106 Sembolik anlam: İletişimin gerçekleştiği ortamda mesafeler ve mesafelerin kullanımı, mekana ilişkin çeşitli düzenlemeler, aksesuarların, mobilyaların, renklerin kullanımı tarafların kimliğine, rollerine, statülerine ilişkin çeşitli göstergeleri ortaya koymaktadır. Örneğin mobilyalar, masalar, banklar, koltuklar, sandalyeler, bunların yerleşimi ve kullanım biçimi süreç içinde kimin güçlü konumda olduğunu gösterir. Ayrıca, taraflardan birisinin, söz almada zorlanmasına yol açabilir.

107 107 Mesafeye ilişkin unsurlar da iletişimi belirleyecektir. Mesafeye ilişkin unsurlar mahrem alan, kişisel alan, yarı kamusal alan ve kamusal alan olarak ayrılabilir. Mahrem alan kişinin çok yakınlarının girmesine izin verdiği mesafelerdir. Mahrem alanın yabancılar tarafından işgali rahatsızlık duygusu yaratır. Mahrem alan aynı zamanda psikolojik bir alanı ifade eder. Goffman bunu “ben’in ihtiyat kaydı” olarak adlandırır. Özel hayat, mahrem konular, sırlar, kişisel işler kişinin mahrem alanına girer ve bunların izinsiz konuşulması gerginlik yaratır. Temas ve dokunma da tanışıklık derecesiyle ilişkilidir.

108 108 Kişisel alan kişinin arkadaşlarıyla kurduğu iletişimde geçerli olan mesafeleri içerir. Yarı resmi alanda günlük hayat içinde gerçekleşen ilişkiler yer alır. Resmi alan, kurumsal tanımlanmış ortamlarda, konferanslarda, dersliklerde vs. gerçekleşen iletişim biçimleriyle ilgilidir. Ancak bütün bu ayrımlar, sosyal bağlama göre değişebilir. Farklı anlamlar barındırabilir. Mesafelere ilişkin sınıflamalar her durum için genel geçer sonuçlar doğurmaz. Kültürden kültüre ve alt kültürlere göre değişir.

109 Kişilerarası iletişimin sosyo-psikolojik unsurları: 109 Kişilerarası iletişimde iletişim psikolojisi tek başına iletişimde bulunan kişi veya kişileri kapsamaz. Bu bir süreçtir ve özneyi, öznenin motivasyonlarını, bilişsel ve duygusal yapısını olduğu kadar etkileşim ve ilişki dinamiklerini, sosyal bağlamı, normları, rolleri ve ritüelleri de kapsar.

110 110 İletişim psikolojisinde iki temel çalışma alanı vardır. Bunlardan birincisi dilbilim çalışmalarıdır. Konuşma analizlerini ve pragmatik çalışmalarını kapsar. Etkileşimi esas alır. İkincisi ise öznenin psikolojik işleyişi üzerinde durur. Birey psikolojisi odaklıdır. Psikanalitik ya da bilişsel yaklaşımlardır. Biz, kişilerarası iletişimi değerlendirirken bu iki yaklaşımın kesiştiği bir noktada dururuz. Birey psikolojisinin unsurlarını göz önünde bulundururuz ama iletişimi etkileşimsel bir süreç olarak değerlendiririz ve sosyal bağlamından soyutlamadan ele alırız. Böyle bir yaklaşım üç düzeyi birbiriyle ilişkilendirir.

111 . 111 a.İletişimin intrapsişik mekanizmaları: motivasyon duygu temsiller savunma mekanizmaları bilişsel mekanizmalar yorumlama mekanizmaları İlişkisel yapının etkileşim derecesi. İletişim dinamikleri

112 112 b. Normların, ritüellerin, statülerin ve rollerin sosyal derecesi. c. İletişim psikolojisinin temel mekanizmaları üzerinde dururken üç unsuru inceleriz. Konuşmacı Mesaj Alıcı

113 113 KONUŞMACI: Önceden bir takım hesaplar yapar. İçinde bulunulan duruma ve ilişki biçimine göre neyin söylenebileceği ve neyin söylenemeyeceğini kestirir. Bu aynı zamanda konuşmacının diğerini nasıl algıladığıyla da ilgilidir. Konuşmacı, algılardan yola çıkarak ve gözlemlerine, geçmiş bilgilerine dayanarak diğeri hakkında bir yargıya varır ve iletişimini bunun üzerine kurar. Mesajın içeriği ve iletişimin biçimi diğer tarafa ilişkin olarak kurulan bu imaj aracılığıyla şekillendirilir.

114 114 Konuşmacı, aynı zamanda kendisine ilişkin de bir imaj oluşturmaktadır. Bu imaj, kendisini nasıl algıladığıyla, kendi kimliğini nasıl tanımladığıyla ilgilidir. Kendi beklentilerini, güdülenimlerini, isteklerini, korkularını, duyarlılık ve kırılganlık alanlarını tanımlar ve iletişimini bunlara göre kurar. Her ifade, konuşmacının kendi kimliğine, yerine ilişkin bir algılamayı da içerir. Burada kişisel özellikler, kişilik unsurları kadar statüler ve roller de rol oynar. Günlük etkileşimler ve bunların bize yolladığı görüntüler aracılığıyla birbirimiz ve kendimiz hakkındaki temsilleri kurarız.

115 115 Mesaj: Mesajın hem biçimi hem de içeriği konuşmacının kendi kimliğini, sosyal konumunu ve içinde bulunduğu bağlamı algılama biçimi ile kurulur.

116 . 116 Alıcı: Tıpkı konuşmacı gibi mesajın alıcısı da iletişimin nasıl kurulacağını, mesajın içeriğini ve biçimini belirlemede etkin bir rol oynar. Alıcının kendi kimliğini ve karşısındakini, gönderilen mesajı nasıl algıladığı, iletişimin gerçekleştiği sosyal bağlamı nasıl değerlendirdiği, bu bağlamla ilişkili olarak rol beklentilerini ve statü tanımlarını nasıl oluşturduğu, iletişim sürecini şekillendirecektir.

117 117 Birçok iletişim bir etki arayışı üzerine kuruludur. Konuşmacı, diğerini etkilemek, belli bir davranışa yöneltmek, inandırmak, ikna etmek amacını taşır. Bu süreç içinde farklı stratejiler kullanılır. Bunlar güç stratejileri ve ayartma stratejileri olarak sınıflanabilir.

118 118 Güç Stratejileri: taraflar arasındaki güç ilişkileri aracılığıyla işler. Meydan okumak, baskı, karşı çıkmak, utandırmak, ikna etmeye çalışmak güç stratejileri arasındadır. Ayartma Stratejileri: Ortaklık kurma, çekicilik, sempati, yakınlaşma, yönlendirme gibi stratejiler aracılığıyla taraflar birbirlerini etkilemeye çalışırlar.

119 119 SOSYAL KİMLİK: Bir kişinin kimliği yalnızca onun psikolojik özellikleri aracılığıyla oluşmaz. Kimlik aynı zamanda sosyal bir olgudur. Sosyal kimliğin üç unsuru vardır. Kişilik Benlik kavrayışı Roller

120 120 Kişilik: Her birimizin belli bir kişilik özelliği vardır. Bu özelliklerin zaman içinde değişmesi zordur. Kişilik özellikleri, bizim iletişimimizi de etkiler. Örneğin dışa dönük bir kişiliğimiz varsa kendimizi sosyal olarak sevilen, güvenilen bir insan olarak görürüz ve buna uygun rolleri benimseriz. Ancak kişiliğin tümüyle davranışlar üzerinde belirleyici bir rolü olduğunuz söyleyemeyiz. İnsanlar farklı durumlar karşısında her zaman tutarlı davranışlar göstermezler. Sakin ve utangaç kişiler de belli durumlarda dışa dönük davranabilir. Kişilik özellikleri bizim davranışlarımızı etkileyen unsurlardan sadece birisidir.

121 121 Benlik kavrayışı: Kendi davranışlarımız ve tepkilerimiz hakkında ne düşündüğümüz bizim benlik kavrayışımızı oluşturur. Geçmiş deneyimlerimiz, geleceğe ilişkin beklentilerimiz, diğerlerinin bizi nasıl gördüğüne ilişkin fikirlerimiz ve başkaları tarafından nasıl görüldüğümüz benlik kavrayışını belirleyen unsurlardır. Benlik kavrayışı, kişinin “ben” kavramı ile ona atfedilen, onunla ilişkilendirilen değerler arasındaki ilişkidir. İnsanların kendileriyle ilgili bir kavrayış geliştirmelerinde aktör olarak benlik (I) (eyleyen ben) ve bu benlikle ilişkilendirilen değerler, öznenin kendisi hakkındaki düşünceleri (Me) (kendi) arasındaki ilişki öne çıkar.

122 122 Bebekler kendi bedenleri ve çevresindekiler arasında ayrım yapamazlar. Etrafındakileri kontrol eden bir aktör olarak kendileri hakkında bir düşünceleri yoktur. Büyüdükçe çevresindekilerden bağımsız olarak hareket edebileceklerini fark ederler. Bağımsızlık duygusu kazanırlar ve “ben” (I) kavramı böylece doğar. Kendi (me) hakkındaki düşünceleri ise daha sonra oluşacaktır. Kendi hareketlerini değerlendirebilmek için onlara dışarıdan bakmayı, diğer insanların onun hareketlerine nasıl tepki vereceğini, onların duygu ve düşüncelerini anlamayı öğrenecektir.

123 123 (Me), benliğe ilişkin değişen, gelişen tanımdır. Kendi eylemlerimizi geliştirmek için onları dışarıdan değerlendirir, gözlemleriz. Diğer insanların davranışlarımıza nasıl tepki göstereceğini, duygularını ve düşüncelerini anlamak için bu tanımlara başvururuz. Dolayısıyla, benlik kavramı, sosyal etkileşim içinde gerçekleşir. Bireyin diğerlerinin ona karşı nasıl davrandığına ilişkin kişisel yargısının bir ürünüdür. Başkalarının tepkisini yorumlayabilmek için, birey dünyayı diğer insanların algıladığı gibi algılamayı öğrenir. Diğerlerinin belli eylemlere nasıl tepki gösterdiğini gözlemler ve davranışlarını buna göre düzenler. Benlik kavramının gelişmesinde iletişim büyük bir önem taşır.

124 124 Herhangi bir etkile ş imde birbirimize verdi ğ imiz üç tip kar ş ılık, kendilik kavrayı ş ı açısından da belirleyicidir: 1. onaylama: Sizi onaylarsam, sizin söyledi ğ inizi dikkate alırım, dikkat ederim ve söyledi ğ iniz ş eyi dile getirme hakkınız oldu ğ unu kabul ederim. 2. Reddetme: sizi reddedersem söyledi ğ iniz ş eyi kabul etmem ancak kendinizi o ş ekilde ifade etmeye hakkınız oldu ğ unu kabul ederim. 3. Onaylamama: Sizi onaylamazsam aslında sizin söyledi ğ inizi reddetmekle kalmam, bir ki ş i olarak varlı ğ ınızı da reddederim. Sizi görmezden gelebilirim ya da söyledi ğ inizi alakasız bulabilir, hatta kasıtlı olarak yanlı ş yorumlayabilirim.

125 125 Örne ğ in: Ö ğ renci:-Hocam, sınav test olsa… Hoca: a. -Peki, madem test istiyorsunuz, olur. b. -Hayır, bu ders test yapmaya uygun de ğ il. c. -Ne yapaca ğ ıma sen mi karar vereceksin? Ya da: O ğ lan: Bak, anne, salyangoz buldum. Anne: Git ellerini yıka.

126 126 Sürekli onaylamamanın bir sonucu zayıf bir özgüven geli ş tirilmesi olabilir. Ya da tam tersi bir koruyucu kalkan olu ş turmasına yol açabilir.

127 127 Sosyal Roller: Birey her iletişim durumunda belli roller dizisi içinde yer almaktadır. Bunlar birbirleriyle ilişkilidir. Öğretmen olmak için öğrenciler gereklidir. Kişiden o sosyal bağlam içinde beklenen davranış ve tutumlar onunla ilgili rol beklentilerini oluşturur. Farklı rol beklentileri arasında çatışma olduğunda ise rol çatışması doğar.

128 128 Aynı rollere sahip farklı kimseler farklı biçimde davranıyorsa, rol zorunluluklarına ilişkin farklı fikirleri var demektir. Bu zorunluluklar da farklı derecelerdedir: -Yapmak zorunda olduğu -Yapması gereken -Yapabilir olduğu.

129 129 Kimlikle ilgili unsurlar: Konuşmacının o andaki kimliği hem ifade biçimini hem de ifadenin kendisini şekillendirir. Bunun için belli sayıda kimlik göstergesi kullanılır. Konuşmacının kişisel ve toplumsal kimliği bu şekilde açığa çıkar. İfade biçimi, üslup, sözcük seçimi, bir gruba özgü bir kodun kullanılması (giyim, aksesuarlar, konuşma biçimi gibi), aksan, tonlama bu kimlik göstergelerinin arasındadır.

130 130 Kişilerarası iletişimin önemli bir bölümü kendine ait bir imaj oluşturma üzerine kuruludur ve bu imajı diğerlerine kabul ettirme çabası vardır. Erving Goffman kişinin kendisine ilişkin bir temsil oluşturma çabasını “face” / suret ifadesiyle açıklar.

131 131 Suret, bir kişinin belli bir etkileşim durumunda kullandığı, üstlendiği olumlu sosyal değerdir. Kendisiyle ilgili bir imaj yaratma çabasıyla ilgilidir. Bu, çoğunlukla gizli bir çabadır. Bilinçli yapılmaz. Bazen belli sorular aracılığıyla açığa çıkar: -Benim hakkımda ne düşünüyorsun? -Sence ben nasıl biriyim?

132 132 Oluşturmak istediğimiz görünümün, kimlik tanımının, diğerleri tarafından da onaylanması gerekmektedir. Dinleyici bunu kabul etmezse bir uyuşmazlık, kimlik sarsıntısı doğar. Burada diğerinin gözünde varlık kazanma, beğenilme, kabul görme çabası vardır. Bu çabanın riskli yanı suret kaybetmektir. Bu nedenle, bazı insanlar grup içinde sessiz kalmayı tercih ederler. Diğerlerinin onları yargılamasından çekinirler ya da sıkıcı olmaktan, ilgi çekememekten korkarlar.

133 133 Kimlik arayışındaki diğer bir temel güdülenim, kendi bütünlük ve ait olma duygusunun sağlanması ve bunun zaman içindeki sürekliliğinin güvenceye alınmasıdır. Bu nedenle iletişim sırasında çatışma yaratacak ya da içsel bir uyumsuzluk doğuracak durumlardan çekinilir. Konuşmacı “suret”leri arasında bir bütünlük, tutarlılık, denge olmasına dikkat eder.

134 134 Açık: Kendimizle ilgili, herkesin bildiği, bilebildiği bilgilerdir. Öğrenci olduğumuz, bekar olduğumuz, kaç kardeşimizin olduğu, ne işle uğraştığımız gibi... Gizli: Kendimizin bildiği ama diğer insanlara söylemediğimiz şeylerdir. Özel korkularımız, gizli duygularımız gibi.... Görünmeyen: Diğerlerinin bizimle ilgili olarak bildiği ama kendimizin farkında olmadığımız şeylerdir. Örneğin çok konuşan bir insan bunun diğerlerini rahatsız ettiğini bilmeyebilir. Bilinmeyen : Bilinçaltımızda yer alan, kontrol edemediğimiz öğelerdir. Bunları ne biz bilebiliriz ne de başkaları.

135 SOSYAL ALGI 135 Kişinin iletişim sürecindeki diğer insanlar hakkındaki yorumları ve kendi içinde bulunduğu durumu değerlendirme biçimi onun sosyal algısını ortaya koyar. Örn. Yeni gelen öğretmen hakkındaki deney (Harold Kelley): Dersten önce bir grup öğrenciye öğretmeni tanıtan bir broşür dağıtılıyor. Broşürde öğretmenin sosyal bilimlerde yüksek lisans öğrencisi olduğu, üç dönemden bu yana öğretmenlik yaptığı, başka bir okulda psikoloji dersi verdiği, 26 yaşında ve evli olduğu, onu tanıyanların oldukça soğuk, eleştirel, pratik, kararlı bir insan olduğunu söylediği yazıyor. Diğer bir grup öğrenciye ise “soğuk” yerine “sıcakkanlı” yazan aynı metin dağıtılıyor. Dersten sonra “sıcakkanlı” yazan broşürün dağıtıldığı öğrenciler öğretmeni başarılı, popüler, mutlu buluyorlar; “soğuk” yazan broşürün dağıtıldığı öğrenciler ise başarısız ve mutsuz buluyorlar. Sınıf sırasındaki tartışmalara katılımı da etkiliyor bu broşürlerde ne yazdığı. Yani, aslında neyi görmeyi bekliyorsak onu görüyoruz.

136 136 Sosyal algı, önyargılarla, beklentilerle ve grup dinamikleriyle ilgili bir olgudur. Algılarımızı örgütleyen ve birbirinden farklı zihinsel kategoriler vardır. Bunlar bazı insanlarda daha basit, bazılarında ise daha karmaşık olabilir.

137 137 Bu süreç, kendini do ğ rulayan kehanet olarak tanımlanmakta: Birisi belli bir ş ekilde “etiketlenmi ş tir”. Bu, di ğ er insanların ki ş inin belli bir ş ekilde davranmasını beklemesine neden olur. Di ğ er insanlar etiketlenmi ş insana kendi beklentileri temelinde davranırlar. Ki ş i muhtemelen bu beklentilere göre kar ş ılık vermekte ve bunlara göre ya ş amaktadır.

138 138

139 Örtük Kişilik Kuramı 139 A. TUTARLI ALGILAR: İ nsanların belirli ki ş ilik özelliklerinin ne tür algılamalarla birlikte olaca ğ ı yönünde tutarlı dü ş ünceleri var: sıcakkanlı= popüler, mutlu, ba ş arılı … gibi. Bu ba ğ lantıların bazıları daha sa ğ lam… Örne ğ in insanlara bir dizi foto ğ raf gösterir ve bu foto ğ raftaki insanların hangilerinin daha akıllı oldu ğ unu sorarsanız gözlüklü olanlar seçiliyor ilk elde. Ancak bu insanlarla birkaç dakika konu ş unca fikirler de ğ i ş ebiliyor.

140 140 B. ÖRGÜTLENM İŞ ALGILAR: Bizim algılarımızı örgütleyen zihinsel kategorilerimiz var. Kadınlar ve erkeklerde farklı i ş liyor bunlar. Bazı insanlar daha basit, bazıları daha karma ş ık… Daha basit olanlar di ğ er insanlar hakkında oldukça bozulmu ş, yanlı ş yargılara varabilirler…

141 Kişisel inşa kuramı 141 George Kelly’ye göre, örtük ki ş ilik kuramı gibi kuramların tüm insanların bir ş ekilde biricik oldukları ve dünyayı kendi bireysel yolları ile anlamlandırdıklarını görememi ş tir. Hepimizin algılarımızı düzenlemek için kullandı ğ ımız bir dizi ruhsal kategorimiz vardır. Kelly bu kategorilere ki ş isel in ş alar der. Ancak daha çok psikoterapide kullanılan bir teknik oldu ğ u için insanların di ğ erlerini algılamalarına dair daha geni ş genellemeler yapmada sınırlıdır. Ş u türden genellemelere ise uygundur: Kadınlar ve erkekler farklı in ş alar kullanırlar. Bazı insanların oldukça basit, bazılarının ise nispeten karma ş ık in ş a sistemleri vardır. Basit in ş a sistemleri olan insanlar di ğ erleri hakkında çarpık bir izlenime sahiptirler. İ leri a ş amalarda bu onların toplumsal durumlarda etkin bir ş ekilde davranamayacaklarını gösterir.

142 142 Atıf teorisi, sosyal algının işleyiş biçimini açıklamaya çalışır. İnsanların birbirini nasıl algıladığı, kendisinin ve diğerinin davranışının nedeni olarak neyi düşündüğüyle ilgilidir.

143 143 Atıf teorisine göre, bir kişinin eylemlerini ve bunların etkilerini değerlendirirken belli unsurlar üzerinde dururuz. (örneğin A. B’ye bağırdı ve B. ağladı) Bunlardan birincisi bilgidir. Kişinin eylemi ve onun sonucu hakkında bilgisinin olup olmaması, bizim o eylemi değerlendirmemiz açısından da önemlidir. İkinci unsur kabiliyettir. Yani o kişinin bu etkiyi bilerek mi yaptığı, bu etkiyi yapma kabiliyetine sahip olup olmadığına bakarız. Son olarak da amaç, kişinin eylemin sonucunu amaçlayıp amaçlamadığına bakarız. Bu model, aynı olayların farklı insanlar tarafından nasıl farklı yorumlandığını da gösterir.

144 144 Örne ğ in üniversite ö ğ rencisi Arnold, bir aile partisine gidiyor. Arnold Sally ve Peggy teyzeler arasında ho ş olmayan bir etkile ş im gerçekle ş iyor. Peggy teyze, Arnold’un ufak bir ba ş belası oldu ğ unu dü ş ünüyor. Sally ise Arnold’u seviyor. Arnold partide meyve kokteylini fazla kaçırıyor ve sarho ş oluyor. Peggy’ye “ya ş lı aptal bunak” diyor, di ğ er aile üyelerine de hakaret ediyor. Sonunda kapı dı ş arı ediliyor.

145 145 Ertesi gün. Arnold kendi davranı ş ını ş öyle yorumluyor: Çok üzgünüm. Meyve kokteylinin bu kadar yüksek alkollü oldu ğ unu bilmiyordum. Normalde böyle kolay sarho ş olmam. İ nsanları kırmak istemedim, bu benim tabiatıma uymaz. Peggy’nin algılaması: Ne yaptı ğ ını çok iyi biliyordu. Ona bunu yaptıran içkiymi ş gibi davranıyor. Bu sahneyi önceden planladı. O küçük bir ba ş belası. Sally’nin algılaması: Eminim Arnold sarho ş oldu ğ unun farkında de ğ ildi. Böyle bir ş eyi bilerek yapamaz. Bir dahaki sefere dikkatli içmesi lazım.

146 146 Bu örnekte görüldü ğ ü gibi, sorunun nedenini ki ş iye ya da duruma ba ğ layabiliriz. Bir davranı ş ne kadar farklı, ne kadar ayırt ediciyse, onu duruma de ğ il de ki ş iye ba ğ lamamız o kadar kolayla ş ır. Herkes aynı kanaatteyse, zaman içinde sürekliyse, duruma göre de ğ i ş miyorsa yine ki ş iye ba ğ larız. Di ğ er insanları algılayı ş ımız örgütlenmi ş tir. Bazı özelliklerin insanlarda bir arada bulundu ğ una inanırız. Bizim di ğ er insanları algılamamız ili ş kiyi ve ileti ş imimizi etkiler. Bizim algımız, kendi inançlarımızın, di ğ er insanların davranı ş ları ve ki ş ili ğ inden çok bizim dı ş dünyaya ili ş kin açıklamalarımızın ürünüdür.

147 Goffman: Yüzyüze iletişimde etkileşim düzeni: 147 1. Etkileşim göreli olarak zaman ve mekan içinde sınırlanmıştır. 2. Etkileşim düzeni “sosyal yaşamın bazı evrensel koşullarından” türer. Ortak donanımları paylaşmak, mekanı paylaşmak gibi… 3. Sosyal hayatın sözleşmesel/uzlaşımsal karakteri: insanlar yüzyüze davranışa bir anlam yüklerler ve bilinçli ve bilinçsiz davranışları okurlar. Bunu biliriz ve buna göre davranırız. Bu nedenle davranış “semiotik”tir. Sosyal anlamlar için bir araçtır ve kaçınılmaz olarak çok anlamlı ve çok işlevlidir.

148 148 4. Yüzyüze etkile ş im ortak bir ilgi oda ğ ı üzerinde gerçekle ş ir. Bu nedenle de eyleminin “samimi/mahrem” koordinasyonunu içerir. Bu, insanların nasıl birbirlerinin eylem sıralarına saygı gösterdi ğ ini, söz alma sıralarını açıklar. 5. Yüzyüze ileti ş imde insanların birbirlerini bir ya da daha fazla sosyal kategorinin üyesi olarak ve aynı zamanda da bireyler olarak tanımlamaları anlamına gelir. İ nsanlar birbirlerine karma ş ık biçimlerde tepki verirler. Aynı anda hem bu tek “birey” olma durumunu hem de payla ş ılmı ş kimlikleri dikkate alırlar.

149 149 6. Etkile ş imin “mekansal” boyutu: Ki ş isel olan ihtimallerle, bizim hem fizik hem de psikolojik saldırıya/tehdide açıklı ğ ımız ve bunu etkileme gücümüz ile ili ş kilidir. Her etkile ş im böyle bir risk alma bilgisiyle gerçekle ş ir. 7. Bu potansiyel tehlike davranı ş ların temel kullanım ikili ğ inin de parçasıdır. Bu tehdit altında olma durumu hem kibarlı ğ ın, nezaket kurallarının, hem de sevecenli ğ in göstergesidir. 8. Bu alansal/mekana ili ş kin ihtimaller bir dizi sosyal yönetim tekni ğ ini gerektirir. Eylemler bu do ğ al tiyatronun bir parçası olarak gerçekle ş ir ve anlamlandırılır. Davranı ş lara bir anlam yüklenir ve alıcısının özellikleri dikkate alınarak yönlendirilir.(örn. Kar ş ımızdakine bunu dikkate alarak hitap ederiz).

150 150 9. İ nsanlar bir etkile ş ime girerken belli beklentilerini de beraberinde getirirler. Belli davranı ş modelleri geli ş tirirler. 10. Bireylerin kendilerine özgü biyografileri, di ğ erleriyle etkile ş imde bulunmada kendilerine özgü davranı ş biçimleri ve kültürel beklentileri olabilir. Yüzyüze etkile ş imin bu özellikleri bizim günlük ileti ş imimizin do ğ asını ortaya koyar. Etkile ş im düzeni aynı zamanda sosyal düzene de ba ğ lıdır. Ya ş, ırk, cinsiyet, sınıf… ama aynı zamanda kendi mekanizmaları da bulunur.

151 Goffman: İzlenim yönetimi 151 “Gündelik Ya ş amda Benlik Sunumu (1959) İ zlenim yönetimi:Hedef izleyiciyi arzu edilen sonuç do ğ rultusunda yönlendirme amacıyla ona çe ş itli bilgiler iletilmesi. Goffman, bireylerin temel güdüleri ve ki ş ilik özelliklerini anlamak için toplumsal davranı ş lara odaklanmanın daha do ğ ru oldu ğ unu belirtir. Bireyler çevrelerindeki di ğ er ki ş ilerin kendilerine yönelik davranı ş larını kontrol etmek için izlenimlerini yönetirler. İ zlenim yönetimi, bir bireyin di ğ er bireylerin kendisine ili ş kin algılarını etkilemeyi amaçlayan davranı ş larıdır.

152 152 Bireyler, çevrelerindeki di ğ er insanlarla ilgili bilgi arar ve onlarla ilgili sahip oldukları enformasyonu i ş lerler: Sosyo-ekonomik durumu Benlik kavramı/kavrayı ş ı Di ğ erlerine yönelik tutumu Yeterlili ğ i Güvenilirli ğ i

153 153 Kendisi ile ilgili bir izlenim olu ş turuldu ğ unun farkında olan birey, benlik sunumu aracılı ğ ıyla di ğ erlerinin izlenimini kontrol etmeye çalı ş ır. Belli tarzda bir insan oldu ğ u iddiasını gerçekle ş tirmek için mesajlar yayar. İ zlenim yönetimi yakla ş ımının temel kavramları: Performans: belli bir durumda belli bir katılımcının di ğ er katılımcıları etkilemesine hizmet eden tüm etkinliklerdir. Aktör: Performansta bulunan birey bir rol veya rutini sergilemektedir. Yani belli bir eylem kalıbını ortaya koymaktadır.

154 154 Cephe (front): Performansı izleyen bireylere durumu tanımlamak için düzenli olarak genel ve dura ğ an bir ş ekilde i ş leyen, bireyin performansı ile ilgili kısım. Birey tarafından performansı süresince niyetli veya niyetsiz biçimde kullanılan, standart türde, anlamlı donanım. Cephe: dekor (setting); ki ş isel cephe, görünü ş ve tarz’dan olu ş ur. Dekor: donanım ve fiziksel düzen dahil, performansın sergilendi ğ i fiziksel çevre. Ki ş isel cephe: Giysiler, ya ş, cinsiyet, duru ş, konu ş ma ş ekli, yüz ifadesi gibi ö ğ eler Görünü ş : Aktörün sosyal statüsünü gösterme i ş levi olan uyalanlar Tarz: Yakla ş makta olan durumda aktörün oynaması beklenen etkile ş im rolüyle ilgili uyaranlar. Bireyler, bu ö ğ eler arasında tutarlılık ararlar.

155 155 Sahne: Performansın sergilendi ğ i yerdir. Aktör, sahne arkasındayken kendini cepheyi sürdürmek zorunda hissetmez. Oyuncular, performans sırasında görülen ve di ğ er durumlarda da oynanacak olan önceden belirlenmi ş eylem kalıpyarını, yani rutini oynayan ki ş ilerdir. Bu oyuncular, ya ş am sahnesinde arzu edilen sosyal, psikolojik, maddi sonuçlara ula ş mak amacıyla di ğ er ki ş ilerde bir izlenim olu ş turmaya çalı ş ırlar. Goffman, bireylerin kendi izlenimlerini kontrol edebilece ğ ine ve kendisinden beklenen rolleri, norm ve davranı ş ları gerçekle ş tirebilece ğ ine inanır. Bu roller, davranı ş lara dönü ş türüldü ğ ünde izlenim yönetimi olarak adlandırılır.

156 156 Aktörün çevresindeki bireylerin kendisiyle ilgili bilgi ve dü ş üncelerini yönlendirmesidir izlenim yönetimi. Bunu yaparken aktör, kendisini ideal tarzda sunar. Yani birey kendisini di ğ erlerine sunarken, performansını, gerçekteki davranı ş ına göre çok daha fazla, toplumun resmi olarak itibar gören ve arzu edilen de ğ erleriyle birle ş tirme e ğ ilimindedir. İ deal görüntüsüyle uyu ş mayan etkinlikleri gerçekleri ve dürtüleri saklar. örn. Müzik zevkini arkada ş larından gizlemeye çalı ş an ö ğ retim üyesi baba…

157 SURET (face) 157 Bireyin kendisiyle ilgili olarak etkili bir ş ekilde ortaya koydu ğ u pozitif sosyal de ğ erdir. Kabul gören sosyal niteliklere dayalı olarak çizilen, benlikle ilgili imaj. Birey, etkile ş imde bulundu ğ u ki ş ilerin kendi sureti ile ilgili dü ş ündükleri üzerine bir görü ş e sahiptir. Algısı, kendi sahip oldu ğ unu dü ş ündü ğ ü suretten farklı ise ba ş kalarının görü ş lerini de ğ i ş tirmeye çalı ş ır. Önerdi ğ i bu sureti, ba ş kaları kabul etmez, onaylamazsa birey kendi suretini korumaya çalı ş ır.

158 158 Bireylerin çoklu kimlikleri vardır; bir kimlikler repertuvarı içinden, içinde bulundu ğ u durumun gereklerine en uygun kimli ğ i seçer. İ zlenim yönetimi süreci: 1. İ zlenimleri inceleme: Bireyin çevresindeki di ğ er bireylerin kendisine ili ş kin algı ve de ğ erlendirmelerine duydu ğ u ilgi do ğ rultusunda davranı ş ları. Birey, hedef birey ya da bireylerin algı ve beklentilerini, mesajlarını, mesajlara tepkisini, yani geribildirimini de ğ erlendirir. Bu, bir tür kendini de ğ erlendirmedir. Bu a ş amada dört düzlemde tepki verilebilir:

159 159 a. İ zlenime duyarsızlık- Bireyin o anki psikolojik durumu; ya da birey çevresindekilerin kendisi hakkındaki dü ş üncelerini önemsemeyecek derecede zor ko ş ullardadır. b. İ zlenimlerin bilinçsizce incelenmesi: Ba ş ka bir duruma odaklanmı ş ken, dikkat etmeden izlenimlerini inceler. Bu sırada, olumsuz bir bilgi alırsa, dikkatini bu konuya yöneltir. c. İ zlenimlerin farkında olma: Birey izlenimlerin bilincindedir ve di ğ erleri üzerinde olu ş turdu ğ u izlenim hakkında dü ş ünmektedir. d. İ zlenime odaklanma: Tamamıyla di ğ erlerinin kendisine ili ş kin izlenimleri ve bu izlenimlerin sonuçları üzerinde odaklandı ğ ı durumlar.

160 160 2. İ zlenim olu ş turmaya güdülenme: Bireyler, davranı ş larının sosyal açıdan uygunlu ğ una duyarlı oldukları için bireyler arası etkile ş imlerinde uygun sosyal kimlikler yaratma gereksinimi duyarlar. a. Muhatabı memnun etme- ya da korkutma, acındırma- yani muhatap kar ş ısında oynama güdüsü b. Sosyal benli ğ i olu ş turma güdüsü –kendini gerçekle ş tirme: İ nsanlar, kendileriyle ilgili olumlu geribildirim arar ve kendisiyle ilgili olumsuzlukları da ö ğ renmek isterler. c. Ayrıca kendini geli ş tirme ve kendini do ğ rulama güdülerinden de söz edebiliriz.

161 161 3. İ zlenim olu ş turma: Bu a ş amada çe ş itli izlenim yönetimi taktikleri de kullanılır. Bunun için belli bir taktik repertuvarı vardır. Geçmi ş te var olan bir durumla tekrar kar ş ıla ş tı ğ ımızda bu taktikleri yeniden uygularız ya da geçmi ş te ba ş arılı olmadıysa, yeni taktikler ararız. Edward Jones bunları biçimlendirici taktikler ve biçimlendirme sonrası taktikler olarak ayrı ş tırır. Biçimlendirici taktikler. Kendini sevdirme, yıldırma, örnek olma, yardım isteme, niteliklerini övme vb. Biçimlendirme sonrası taktikler. Bireyin yetenek, otorite, çekicilik, dürüstlük, prestij ve statüye ili ş kin izlenimler olu ş turma giri ş imleridir.

162 162 İ zlenim Yönetiminde Davranı ş ların Sınıflanması: (Temel ayrım olumlu izlenimler olu ş turma ve olumsuz izlenimlerden kaçmadır.) Kendine odaklıDı ş odaklı Kendini tanıtma Niteliklerini tanıtma Vurgulama Övgü Örnek olma Görü ş birli ğ i Yardım etme Sempatik davranma KEND İ N İ TANITMAYA YÖNEL İ K Özür dilemeMazeret bildirme me ş rula ş tırma SAVUTMAYA YÖNEL İ K

163 Sosyal kimliğin öğeleri: 163 Erving Goffman, sosyal kimli ğ i açıklarken cinsiyet, etnik kimlik ve sınıf kategorilerine ba ş vurur. Dili etkile ş imsel bir söylem olarak ele aldı ğ ımızda bu unsurların da ileti ş im içinde üretildi ğ ini görürüz. Kimliklerle ilgili konuları ve bunların sosyal, politik, etnik bölünmelerce nasıl etkilendi ğ ini, bunları nasıl etkiledi ğ ini ele alırken bunların ortaya çıktı ğ ı ileti ş imsel süreçlere bakmak gerekir. İ leti ş im izole bir olgu de ğ ildir. İ nsanların ya ş amına etkileriyle birlikte ele alınmalıdır. İ leti ş im nasıl i ş liyor? Karar almayı nasıl etkiliyor? Nasıl yapılanmı ş ?

164 Konuşma analizleri: sözlü ve sözsüz iletişimin kodları 164 Goffman’a göre, ileti ş imin pragmatik ko ş ulları, teoride evrensel olarak belirlense de, bu pratiklerin gerçekle ş mesi kültüre göre de ğ i ş kendir. Bu farklıla ş ma ş u özelliklere göre belirlenir. 1. farklı kültürel kabuller, varsayımlar, onun içinde farklı davranı ş lar ve amaçlar do ğ urur. Örne ğ in nezaket normlarının kullanımındaki farklılıklar. Bu, hangi bilginin vurgulandı ğ ını gösterir. Güç ili ş kilerindeki sosyo-politik de ğ i ş iklikler dil normlarının kullanımında da etki yapar. 2. Konu ş ma içinde bilgiyi bir argüman olarak dile getirmenin, bir argümanla ilgili bilgiyi bir argüman olarak dile getirmenin, bir argümanla ilgili bilgiyi aktarmanın farklı yolları. 3. Konu ş manın farklı yolları. Farklı bilinçdı ş ı, dilsel gelenekleri kullanma (ses tonu gibi). Bu ş ekilde mantıksal ba ğ ları vurgulama, anlamın ve davranı ş ın vurgulanması.


"KİŞİLERARASI İLETİŞİM Ülkü Doğanay 1 K İŞİ LERARASI İ LET İŞİ M DERS NOTLARI Kaynaklar: Peter Hartley, Ki ş ilerarası İ leti ş im, İ mge kitabevi yayınları," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları