Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayan MERYEM GÖKMEN İş Güvenli ğ i Uzmanı KAÇAK AKIM VE MONTAJ ESASLARI İş sağlIĞI ve GÜvenlİğİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayan MERYEM GÖKMEN İş Güvenli ğ i Uzmanı KAÇAK AKIM VE MONTAJ ESASLARI İş sağlIĞI ve GÜvenlİğİ."— Sunum transkripti:

1 Hazırlayan MERYEM GÖKMEN İş Güvenli ğ i Uzmanı KAÇAK AKIM VE MONTAJ ESASLARI İş sağlIĞI ve GÜvenlİğİ

2 Eğitimin İçeriği Elektrik enerjisi ve tanımlar Elektrik çarması ve insana olan etkileri Elektrikten korunma yöntemleri Kaçak akım rölesi Montaj esasları

3 Elektrik Akımı Nasıl Oluşur  Bir İ letkenden birim zamanda geçen elektrik yükü miktarına akım denir.  Elektrik akımı iletkenin atom yapısındaki elektronların hareketiyle meydana gelmektedir.  Bu maddeye elektrik uygulandı ğ ında elektronlar negatif (-) 'den pozitif (+) yönüne do ğ ru hareket etmeye ba ş lar.  Bu harekete "Elektrik Akımı" denir. Birimi ise "Amper" 'dir. İ letkenin herhangi bir noktasından 1 saniyede 6.25*10^18 elektron geçmesi 1 Amperlik akıma e ş ittir. Akımlar "Do ğ ru Akım" (DC) ve "Alternatif Akım" (AC) olarak ikiye ayrılır.

4 “Elektrik Çarpması” nedir? Elektrik akımının vücuttan geçecek şekilde kişinin bir elektrik kaynağı ile teması sonucu yaralanması veya ölümü”dür. Etkileyen faktörler  Elektrik devresinin tamamlanıp tamamlanmadığı  Akımın gerilimi (Voltaj)  Akımın cinsi (ASC, DC)  Akımın şiddeti (Amper)  Akımın geçtiği yol  Akımın dokulardan geçtiği süre  Vücut dokularının direnci

5 İnsan Vücudunun Özellikleri İ nsan vücudunun her yeri ayni iletkenlik veya direnç seviyesinde de ğ ildir. Bu nedenle, alçak gerilime maruz kaldı ğ ında elektrik akımı direnci en dü ş ük yolu tercih etmektedir. Bu yol da dola ş ım sistemi ve kalptir. Kalpten geçen elektrik akımı fibrilasyona ve ş ok sonucu ölüme neden olmaktadır.

6  Yüksek gerilimde elektrik akımı tüm vücutta etkili olmakta, vücuda uygulanan elektriksel alan ş iddetinin daha fazla olması nedeniyle dola ş ım sistemi dı ş ındaki bir çok organ da iletken hale gelmektedir. Yüksek gerilim nedeniyle, vücuda giri ş ve çıkı ş larında, deri dokusunun direncinin daha yüksek olması sonucu a ş ırı ısı olu ş makta ve dokusunda yanıklar meydana gelmektedir. Genellikle alçak gerilime maruz kalan vücutta ş ok, yüksek gerilime maruz kalan vücutta ise a ğ ır yanıklar meydana gelir. İnsan Vücudunun Özellikleri

7 Elektrik Akımının İnsana Etkisi Elektrik akımı iletken cisimler üzerinde hareket eder. Elektrik akımı yalıtkan cisimlerde elektron akımını sa ğ layamadı ğ ı için bu cisimler elektrik akımını iletmezler Elektrik akımı elektronları harekete geçirdikleri iletken cisimler üzerinde etkilerini gösterirler.

8 İ nsan vücudu homojen bir yapıya sahip olmamakla birlikte iletken bir yapıya sahiptir. Yani insan vücudu elektrik akımını iletir. Bu nedenle de elektrik akımının tüm olumsuz etkileri insan vücudunda da meydana gelir. Elektrik Akımının İnsana Etkisi

9  Elektrik akımının iletken cisim üzerindeki geçi ş ini sa ğ layabilmesi için devrenin tamamlanması gerekmektedir.  İ nsan vücudu söz konusu oldu ğ unda, elektrik akımının insan vücudundan çıkarak devresini tamamlaması gerekmektedir.  Bu nedenle, insanların elektrik çarpılmalarında en klasik yöntem elektri ğ in insan vücuduna giri ş ini ya da çıkı ş ını engellemektir. Elektrik Akımının İnsana Etkisi

10 Elektrik kazalarının oransal dağılımı Makina yakınındaki elektrik kaça ğ ı ile madeni kısımlarının elektriklenmesi sonucu olu ş an kazalar:% 26 İ zalasyon hatalarından olu ş an kazalar:% 23 Enerji iletim hatlarıyla temas sonucunda olu ş an kazalar:% 20 Elektrik direkleri üzerinde veya yakınında olu ş an kazalar:% 12 Elektik kısa devreleri sonucu yangın:% 7.6 Patlama sonucu olu ş an kazalar:% 5.9 Gerilim yakınında ki i ş lerde olu ş an kazalar :% 5.5

11 Tanımlar Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri: İ nsanlar, di ğ er canlılar, bitkiler ve e ş yalar için bazı durumlarda (yakla ş ma, dokunma vb.) tehlikeli olabilecek ve elektrik enerjisinin üretilmesini özelli ğ inin de ğ i ş tirilmesini, biriktirilmesini, iletilmesini, da ğ ıtılmasını ve mekanik enerjiye, ı ş ı ğ a, kimyasal enerjiye vb. enerjilere dönü ş türülerek kullanılmasını sa ğ layan tesislerdir.

12 Elektrik Zayıf akım Tesisleri: Normal durumlarda, insanlar ve e ş yalar için tehlikeli olan akımların meydana gelemedi ğ i tesislerdir

13  Ş ebeke: Akım kayna ğ ından tüketim araçlarının ba ğ lantı ucuna kadar olan hava hatları ve kabloların tümüdür  Da ğ ıtım Ş ebekesi : Akım kayna ğ ından tüketici tesisine kadar olan hava hatları ve kabloların tümüdür.  Tüketici Tesisi : Yapı ba ğ lantı kutusunda sonraki yada bunun gerekli olmadı ğ ı yerlerde tüketim araçlarında önceki son da ğ ıtım tablosunu çıkı ş uçlarından sonraki elektrik i ş letme araçlarının tümüdür.

14 Küçük Gerilim : Bir yalıtım hatasında yüksek dokunma gerilimi ba ş göstermemesi için, anma gerilimleri 42 volta kadar olan akım devrelerinin topraklanmadan çalı ş tı ğ ı bir korunma tedbiridir. Alçak Gerilim : Etken de ğ eri 1000 volt yada 1000 voltun altında olan gerilimdir. Yüksek Gerilim : Etken de ğ eri 1000 voltun üstünde olan gerilimdir.

15 A ş ırı Gerilim : Genellikle kısa süreli olarak iletkenler arasında yada iletkenlerle toprak arasında meydana gelen, i ş letme geriliminin izin verilen en büyük sürekli de ğ erini a ş an, fakat i ş letme frekansında olmayan bir gerilimdir. Hata Gerilimi: Aygıtların gövdeleri arasında yada bu gövdelerle referans topra ğ ı arasında hata durumunda meydana gelen gerilimdir.

16  Koruyucu Yalıtma : İş letme yalıtkanlı ğ ına ek olarak yapılan ve gerilim altında olmayan iletken tesis bölümlerinin: i ş letme yalıtımının görev yapmaması durumunda gerilim altında kalmalarını önleyecek yada bunları dı ş tan örtecek biçimde yapılan yalıtmadır.  Üzerinde Durulan Yerin Yalıtılması: İ nsanın, üzerinde bulundu ğ u yer aracılı ğ ı ile topra ğ a ve el ula ş ma uzaklı ğ ı içindeki toprakla temasta olan gerilim altında olmayan iletken tesis bölümlerine ve öteki iletken bölümlere kar ş ı yalıtıldı ğ ı bir koruyucu yalıtma biçimidir.

17 İnsanın elektrik akımından korunmasında temel prensip Elektrik akımının insan vücudundan geçi ş ini önlemekte iki temel ilke vardır. İ nsan üzerinde önlem Sistem üzerinde önlem

18 İnsan Üzerinde Önlem  İ stenmeyen elektrik akımının insan vücudu üzerinden devresini tamamlamaması için, insan vücudunun olası elektrik akımı girebilecek kısımlarının yalıtkan hale getirilmesi prensibine dayanmaktadır.  Elektrik akımı ihtimali bulunan iletken cisimlerle temas etmesi söz konusu olan ki ş ilerin ellerine gerilim gücüne uygun yalıtkan eldiven giymeleri, akımın vücuda giri ş ini engelleyecektir.

19 İzole Eldiven

20

21 Vücudun kontrol dı ş ı elektrik tertibatlarına temas riski bulundu ğ unda, izole önlük veya elbise giyilmelidir. Ba ş ın elektrik hatlarına veya tertibatlarına temas etme riskine kar ş ı, İ zole baret giyilmelidir.

22 İzole Baret

23 İ nsan vücuduna giren akımın devreyi tamamlamasına engel olan ba ş ka bir yöntem de izole çizme veya izole ayakkabı uygulamasıdır.

24 İzole Çizme

25 İzole Ayakkabı

26

27  İ nsan üzerindeki önlemler sadece uygun KKD verilmesi ile sınırlı de ğ ildir.  İ nsan, KKD kullanmadan da elektrik akımından korunabilir.  Elektrik akımının özelliklerinin bilinmesi, nerelerde kaçak akım tehlikesi var ve buna kar ş ı nasıl çalı ş ılması gerekti ğ inin bilinmesi durumunda da elektrik kazalarından korunmak mümkündür. Bu nedenle çalı ş anlara elektrik güvenli ğ i konusunda e ğ itim verilmesi de insan üzerindeki önlemler kapsamında ele alınabilir.

28 Elektrik eğitiminin temel hedefleri Elektri ğ in klasik özellikleri, İ nsan üzerindeki etkileri, Klasik kaza çe ş itleri, Güvenlik önlemleri, Güvenlik alet ve donanımları, KKD ler ve kullanımı

29 Eğitim Eksikliğine Dayalı Hatalı Davranışlar  Elektrikle ilgili kazaların meydana gelmesinde bilgi eksikli ğ inin büyük oranda etkili oldu ğ u görülmü ş tür.  Bu bilgi eksikli ğ ine dayalı olarak bir çok insanın riskli çalı ş ma yaptı ğ ı, bu çalı ş ması sırasında elektri ğ e kapılma tehlikesinin çok yüksek oldu ğ unun farkında de ğ ildir.  Yine bir çok insan bilgi eksikli ğ i nedeniyle, elektrikle ilgili güvenlik donanımlarını, alet ve aparatları kaldırmakta, söküp atmakta veya i ş e yaramaz hale getirmektedir.

30

31

32

33

34

35 Sistem Üzerinden Önlem İ zole etme Uzakta bulundurma Koruyucu Hat İ letkeni İ le koruma (Topraklama, Sıfırlama) Kaçak akım önleme

36 Sistem üzerinde yapılan tüm koruma önlemlerinin ana prensibi bu dört temel yönteme dayanmaktadır. İş yerlerindeki elektrik tesisatı ile ilgili olarak bu temel prensiplerin herhangi birinin devre dı ş ı kaldı ğ ının tespit edilmesi halinde, elektrikle ilgili olarak güvenlik açısından bir sorun var demektir.

37 İzole Etme İ zole Etme yönteminde, elektrik akımını ileten ve üzerinde bulunduran tüm iletken tesisatın yalıtkan malzeme ile izole edilmesi ile bu tesisat ile bilerek veya bilmeyerek temas eden ki ş ilerin korunması hedeflenir.

38 İ zolasyonu bozulan; Elektrik kabloları, elektrik tesisat ve donanımları Seyyar el aletleri, Sabit elektrikli alet, makine ve tezgahlar, Di ğ er elektrikli cihazlar

39 Düzenli olarak kontrol edilmeli, Bu ekipmanların bozuk izolasyon ile kullanılmasına izin verilmemelidir,

40 Yalıtkan kaplaması zarar görmü ş elektrik kabloları İ zole edilmek suretiyle ekleme yapılmı ş kablolar Kırık fi ş ve priz sistemleri Çıplak uçlu kablo ile elektrik alınması

41

42

43

44

45

46

47

48 Çift Yalıtımlı Cihazlar Özellikle seyyar elektrikli el aletlerinde aktif bölümlerin yalıtımından ba ş ka pasif bölümlerin de koruyucu bir kılıfla kapatılarak tamamen yalıtımıdır. Uluslar arası sembolü iç içe geçmi ş iki karede veya (UL) olarak gösterilir.

49 Uzakta Bulundurma  Elektrik akımı insan vücuduna ula ş tı ğ ında tehlikelidir.  E ğ er elektrik akımı daha önceden izole edilmek suretiyle korunmamı ş sa, yani çıplak hat üzerinde ise, bu taktirde hattın insanların ula ş amayaca ğ ı uzak noktalardan geçirilmelidirler.  Enerji nakil hatları bu prensibe göre insanların ula ş amayaca ğ ı yüksek noktalardan geçirilir.

50  Uzakta bulundurma yönteminin de di ğ er yöntemler gibi bazı zafiyetleri vardır. Bunlar;  Enerji nakil hatları yukarıdan geçtikleri için bazı durumda fark edilmezler veya varlıkları unutulur.  Bu durumda beklenmeyen kazalar meydana gelir.  Özellikle fabrika veya i ş yerlerinin bahçesinden, binasının üzerinden, balkon yakınından geçen enerji nakil hatları ciddi kazalara sebebiyet verir.

51

52

53

54

55 Topraklama  Elektrik akımının “direnci en dü ş ük olan yolu tercih etmesi” özelli ğ inden faydalanarak, insan vücudunun direncinden daha dü ş ük bir hat olu ş turarak bu hattı toprakla irtibatlandırmak topraklamadır.  Elektrikli cihazların iletken kısımlarına bazen kaçak akım ula ş abilir. Bu cihaza dokunan ki ş inin vücut direncinden daha dü ş ük bir dirence sahip toprak hattı yoksa, elektrik akımı bu ki ş inin üzerinden devresini tamamlayarak topra ğ a geçti ğ inde elektrik kazası meydana gelir. Toprak hattı bu kaçak akımı kendi üzerinden topra ğ a ileterek insanı korur.

56 Topraklama Elektrikle çalı ş an tüm i ş ekipmanlarının teorik olarak metal aksamlarında kaçak akım riski bulunmaktadır. Hatalı ba ğ lantı, İ zolasyon hatası, Yanlı ş temas, gibi nedenlerle i ş ekipmanlarının metal aksamında kaçak elektrik akımı bulunabilir.

57 Bu durumun her zaman kontrol altına alınması çok zordur. İş ekipmanlarında kaçak akıma kar ş ı güvenilir önlemlerden bir tanesi topraklamadır. Metal aksamı bulunan i ş ekipmanlarında yapılması gereken topraklama, metal gövde üzerinden ayrı bir topraklama hattının çekilmesidir.

58  Topraklama ba ş lıca üç maksatla yapılmaktadır.  1. Koruma topraklaması  İ nsanları tehlikeli dokunma gerilimlerine kar ş ı korumak için i ş letme araçlarının aktif olmayan kısımlarının topraklanması.  2. İş letme topraklaması  İş letme akım devresinin, tesisin normal i ş letilmesi Topraklamanın amaca göre sınıflandırılması

59  3. Fonksiyon topraklaması  Bir ileti ş im tesisinin veya bir i ş letme elemanının istenen fonksiyonu yerine getirmesi için yapılan topraklama. Yıldırım etkilerine kar ş ı koruma, raylı sistem topraklaması, zayıf akım cihazlarının topraklanması. Topraklamanın amaca göre sınıflandırılması

60 Koruma topraklamasının etki şekli  A- Topraklanacak cihaz veya bölüm ile referans toprak (topraklanan nesnenin elektrodundan oldukça uzak, en az 20 m.,bir toprak parçası) arasındaki direncin (toprak elektrodu geçi ş direnci, elektrot yayılma direnci) olabildi ğ ince küçük olmasını sa ğ lamak,  Bu suretle do ğ acak hata akımlarını yeteri kadar büyültmek ve bu sırada temas gerilimini tehlike sınırları içinde tutmak,  B- Cihazların, bina aksamının ve benzeri elemanların aralarında, i ş letme esnasında potansiyel farkı meydan gelmemesini temin etmektir.

61 Koruma topraklamasının etki şekli  Bu maksatla yapılan topraklamaya KORUMA TOPRAKLAMASI  denmektedir.  Koruma topraklaması, alçak gerilim tesislerinde temas gerilimine kar ş ı koruma yöntemlerinden biridir.  Yüksek gerilim tesislerinde ise temas gerilimine kar ş ı korumada kullanılacak tek yöntemdir.

62 İşletme topraklamasının etkisi:  Ş ebekelerde arızasız normal i ş letme durumunda nötr noktasının topra ğ a kar ş ı gerilimi, dengeli yük hali için, sıfırdır. Bir fazda faz-toprak kısa devresi meydana gelmesi halinde nötr noktası topraklanmamı ş ise, nötr noktası gerilimi faz-nötr gerilimine, arızasız fazların gerilimi de topra ğ a kar ş ı faz arası gerilime ula ş ır.Yalıtım bakımından istenmeyen bu durumu önlemek için nötr noktasının topraklanması yoluna gidilir.

63 İşletme topraklamasının etkisi:  İş letme esnasında gerilim altında olabilen noktaların topraklanmasına  İŞ LETME TOPRAKLAMASI adı verilir.

64 Fonksiyon topraklaması: Dönü ş hattı olarak topra ğ ı kullanan ileti ş im tesislerinin çalı ş abilmesi için yapılan i ş letme topraklamasına FONKS İ YON TOPRAKLAMASI denmektedir. Raylı sistem topraklaması, parafudrların topraklaması da bu sınıf içinde dü ş ünülmektedir.

65

66

67

68 Topraklamanın çalışmaması durumunda Topraklamalı aletlerde topraklama devresindeki kesinti halinde aletin elektrik devresini kesen bir kontaktörün bulunması ş ekli de geçerli bir önlem sayılır.

69 Kaçak Akım Rölesi Evlerde, i ş yerlerinde ve sanayilerde elektrikli aletlerin kullanımının artması beraberinde kaçak akımların olu ş ma riskini de artırmaktadır. Bununla beraber, her yıl bir çok ki ş i elektrik kazalarının kurbanı olmakta ve yangınların %40 'ı elektrik enerjisinin hatalı kullanımı sonucunda meydana gelmektedir. Bu yüzden bir çok ülkede ve ülkemizde kaçak akım koruma cihazlarının kullanımı zorunlu hale getirilmi ş tir. Elektrik akımının ve geriliminin insanlar üzerinde ne gibi etkilere sebebiyet verece ğ i ve hangi de ğ erlerin sınır de ğ erler oldu ğ u a ş a ğ ıda verilmi ş tir

70 Kaçak Akım Rölesi Elektrikli cihazlar üzerinden meydana gelebilecek kaçakların tehlikeli akım seviyesine gelmeden önce cihaza gelen elektrik devresini keser

71 Akım büyüklüğünün etkisi: Herhangi bir yalıtım hatası bulunan elektrik cihazına veya direk enerji altındaki iletkenlere temas eden ki ş inin vücudu üzerinden elektrik akımı geçer. Akımın vücuttan geçi ş i ile meydana gelen tehlikenin önemi birçok etkene ba ğ lıdır. Bunların ba ş lıcaları; -Akım de ğ eri -Akımın geçi ş süresi - Vücutta izledi ğ i yoldur.

72 İnsan vücudundan geçecek olan akımın etkileri; 1-10 mA Karıncalanma hissi 10 mA Kasılma ba ş laması (Ki ş i iletkene Yapı ş abilir.) 20-30 mA Diyafram kasılması (Solunum yolu tıkanma riski) 70-100 mA 500 mA Kalbin titremeye ba ş laması ve düzensizle ş mesi Kalbin durması ve ölüm

73 Buradan da görüldü ğ ü gibi akımın çok küçük de ğ eri bile kalbin durmasına ve sonuçta ki ş inin ölmesine sebebiyet vermektedir. Elektri ğ e maruz kalan ki ş inin vücudundan akacak olan 30 mA kaçak akım, Uluslararası Elektroteknik Komisyonu'nun hazırladı ğ ı IEC 60479-1'deki e ğ riye göre solunum ve kan dola ş ımı için sınır de ğ er olarak verilmi ş tir.

74

75 Temas geriliminin etkisi: Temas geriliminin güvenlik e ğ risi, hayat ile ölüm arasındaki sınırı belirler. Bu gerilimin insan vücuduna zarar vermeyecek maksimum de ğ eri, kaçak akımın e ş ik de ğ eri 25 mA kabul edilerek ve ki ş inin bulundu ğ u ortama göre de ğ i ş en iç direncinden hesaplanır. Normal ş artlarda yeti ş kin bir insanın iç direnci 2 k£2 dur. Nemli ortamda bu direnç 1 k£2'a, ıslak ortamda ise 480 £2'a kadar dü ş er. Normal, nemli ve ıslak ortamlar için temas gerilimlerin gerilim-zaman e ğ rileri ş ekil-2'de verilmi ş tir.

76 Temas geriliminin etkisi:

77 Kaçak Akım Rolesi - İ nsanları kaçak akıma kar ş ı korur. Yangına kar ş ı koruma sa ğ lar. - İ nsan koruması için :30 mili amper ve < 0,2 sn. - Yangın koruması için >300 mili amper - Aylık test yapılmalı.

78 K.A.R. İÇ YAPISI

79 Çalışma prensibi Kaçak akım koruma ş alteri ş ekil-3'de görüldü ğ ü gibi faz veya fazlar ile nötr çok hassas bir toroidal nüvenin içerisinden geçirilir. Gelen akım ile dönen akım arasında fark olmadı ğ ı sürece her ş ey normaldir ve açtırma rölesi üzerinde sükunet halinin manyetik akısı akar.

80 Çalışma prensibi Fark akımı olu ş tu ğ unda akım trafosu sekonder sargılarında indüklenen gerilim nedeniyle açtırma rölesinin üzerindeki manyetik akı bozulur. Bir yay ile do ğ al mıknatısa ba ğ lı mandal bo ş alır ve yayın kuvvetiyle açtırma bobinine mekanik olarak açma sinyalini verir. Açtırma bobini ise ana kontakları açarak elektri ğ i keser. Bu i ş lem 30 ms'nin altında gerçekle ş ir. Basit gibi görülen bu mekanizma insan hayatı söz konusu oldu ğ u için yüksek bir teknoloji ürünü olmalı ve ş alter aynı i ş lemi binlerce kez, hatasız yapmalıdır.

81 Tek Faz Ve 3 Fazlı K.A.R.

82 Direkt temas: Bir insanın, i ş letmeye tabi olan gerilim ta ş ıyan parçalara direk temas olayıdır. Bu durumda kaçak akım, insan vücudu üzerinden topra ğ a akarak devresini tamamlar. Temas geriliminin yüksek de ğ erlerinde (AC 50 V'dan büyük de ğ erler için) vücuttan geçen hata akımı ölümcül bir kazaya neden olabilir.

83 Direk Temas Durumu

84 Endirek temas: Gerilim altında çalı ş an bir cihazda yalıtım hatasından dolayı bir kaçak olu ş tu ğ unda, kaçak akım topraklama direnci üzerinden devresini tamamlar. Bu durumda tesadüfen arızalı cihaza temas eden bir insan, paralel olarak hata akımı devresine girer ve kaçak akımın bir kısmı da insan vücudu üzerinden topra ğ a akar. Bu yüzden endirek temas durumlarında topraklamanın nasıl yapıldı ğ ı çok önemlidir

85 Endirek Temas Durumu

86 Montajda dikkat edilecek hususlar: Kaçak akım koruma ş alterinin do ğ ru ve güvenli bir ş ekilde koruma yapabilmesi için montajda dikkat edilecek hususlar ş öyle özetlenebilir; Ana panolarda yangın koruma, sayaç kolon devrelerine ise hayat koruma e ş ikli, amper de ğ erleri yeterli büyüklükte olan kaçak akım koruma ş alterleri kullanılmalıdır. Nötr iletken izole olarak çekilmeli ve hiçbir yerde ( ş alter ile yük arasında) topraklanmamalıdır.

87 Montajda dikkat edilecek hususlar: 2 kutuplu kaçak akım koruma ş alterinde faz ve nötr iletkeni, 4 kutuplu kaçak akım koruma ş alterinde tüm fazlar ve nötr iletkeni ş alter ile irtibatlandırılmalıdır. Kaçak akım koruma ş alterinden geçen akım, ş alterin nominal akımını a ş mamalıdır.

88 Montajda dikkat edilecek hususlar: Topraklama direnci, 30 mA'lik kaçak akım koruma ş alteri için max 2160 ohm, 300 mA'lik kaçak akım koruma ş alteri için de max 216 ohm olmalıdır. Tesisata ba ğ lı kaçak akım koruma ş alterinin çalı ş masını kontrol etmek için, test "T" butonuna basınız. Cihaz devreyi açmalıdır. Cihazı test etmek için faz-nötr iletkenleri kesinlikle kısa devre edilmemelidir.

89 Uyarı Kaçak akım koruma ş alteri mutlaka besleme geriliminden ba ğ ımsız olmalı, yani elektronik olmamalıdır. Elektronik kaçak akım koruma ş alterleri besleme gerilimine ihtiyaç duydukları için nötr hattında bir kopukluk olması durumunda çalı ş amazlar ve koruma yapamazlar. Bu nedenle elektronik tip kaçak akım koruma ş alterlerinin Türkiye'de kullanımı, Bayındırlık ve İ skan Bakanlı ğ ı ve TSE tarafından yasaklanmı ş tır

90 Gerilim Sınıfları  Gerilim kademeleri a ş a ğ ıdaki ş ekilde kabul edilmi ş tir. Küçük Gerilim : 0 - 50 Volt arası (Dokunma gerilimi) Alçak Gerilim : = 1000 Volt arası

91 Alınacak güvenlik önlemleri açısından 1000 voltun üzerindeki gerilimler Yüksek Gerilim sayılacaktır. Etkin de ğ eri 50 Voltun üzerinde olan gerilim insan için Tehlikeli Gerilimdir.

92 Elektrik tesisleri ve topraklama tesisleri yılda bir defa yetkili bir teknik eleman tarafından kontrolü ve direnç ölçümleri yapılarak bir rapor düzenlenmelidir.

93 Mevzuat  Elektrik İ ç Tesisler Yönetmeli ğ i  Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeli ğ i  Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeli ğ i

94 İş yeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sa ğ lık ve Güvenlik Önlemlerine İ li ş kin Yönetmelik İş Ekipmanlarının Kullanımında Sa ğ lık ve Güvenlik Ş artları Yönetmeli ğ i Mevzuat

95 Hazırlayan MERYEM GÖKMEN İş Güvenli ğ i Uzmanı Teşekkürler İş sağlIĞI ve GÜvenlİğİ


"Hazırlayan MERYEM GÖKMEN İş Güvenli ğ i Uzmanı KAÇAK AKIM VE MONTAJ ESASLARI İş sağlIĞI ve GÜvenlİğİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları