Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİYO 303 Bitki Fizyolojisi,. Modern Bitki Fizyolojisi: Disiplinlerarası yapısı  Fizyoloji  Biyokimya  Genetik  Moleküler Biyoloji  Biyoteknoloji.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİYO 303 Bitki Fizyolojisi,. Modern Bitki Fizyolojisi: Disiplinlerarası yapısı  Fizyoloji  Biyokimya  Genetik  Moleküler Biyoloji  Biyoteknoloji."— Sunum transkripti:

1 BİYO 303 Bitki Fizyolojisi,

2 Modern Bitki Fizyolojisi: Disiplinlerarası yapısı  Fizyoloji  Biyokimya  Genetik  Moleküler Biyoloji  Biyoteknoloji  Yapısal Biyoloji-Anatomi  Gelişme Biyolojisi

3 Bitki …? Yeşil alglerden çiçeklere kadar geniş yelpazeye sahip canlı topluluğu. Bu derste genelde karasal bitkiler, eğreltiler, koniferler, yaprak dökenler veya otlar gibi… Bitkiler Ökaryotik Ökaryotik Çok Hücreli Çok Hücreli Fotosentetik, Fotosentetik, Dölalmaşı görünür Dölalmaşı görünür Hücre duvarı selülozdan Hücre duvarı selülozdan Gülibrişim (Albizia julibrissin)

4 Bitkiler …? I.Atmosfer gazı ayarlayıcı A. Atmosferdeki Oksijen fotosentezin bir sonucudur

5 Bitkiler …? I.Atmosfer gazı ayarlayıcı B. Atmosferdeki oksijen gazı (O 2 ) stratosferde ozona (O 3 ) dönüşerek UV ışığını absorbe eder. Dünyaya gelen UV ışığının %99 absorbe ederek yeryüzüne ulaşmasına engel olur. Böylece UV ışınlarının zararlı etkisinden canlılar korunmuş olur.

6 Bitkiler …? C. CO 2 Kullanımı. Bitkiler fotosentezde C-asimilasyonu yoluyla şeker üretirler. Bunun için atmosferde “sera etkisi” gibi bazı zararlı etkilere sebep olanCO 2 ‘yi alırlar.

7 Bitkiler …? II.Glikoz ve polimerleri A. Bitkiler glikoz ve bundan da nişasta gibi birçok kompleks molekül üretirler. Bu moleküller diğer birçok canlı için enerji kaynağıdır. Bunun dışında diğer hayvansal besinlerin de kaynağı (otoburlar) bitkilerdir.

8 Bitkiler …? B. Fiber-- 1. Pamuk 2. Kağıt 3. O dun fiberleri

9 Bitkiler …? III.Diğer faydalar A. İlaç hammaddesi Bunları dışında aspirin, kinin, ginkgolide ve milyonlarcası ……… Madagaskar’da yetişen Cezair Menekşesi ( Vinca rosea ) iki tip kanserde kullanılmaktadır. Taxol pacific porsuk ağacı ( Taxus bacata ) anti-kanser ilaç yapımı. Yüksük otunun ( Digitalis purpurea ) Ürettiği dijitalis, kalp hastalıklarında kullanılmaktadır..

10 Bitkiler …? B. Baharatlar C. Yağlar D. Amino asitler -- Üretemediğimiz 8 amino asiti baklagil ve tahıl gibi bitkilerden sağlarız. E. Kömür, petrol ve doğal gaz gibi birçok fosil yakıtta bitki kaynaklıdır.

11 Bitki Yaşamı: Birleştirici İlkeler 1. Bitkiler birincil üreticiler-güneş kollektörü 2. Bitkiler hareketsizdir-Sesil 3. Büyüdükçe yapıları kuvvetlenir 4. Su kullanım stratejileri vardır 5. İ letim demetleri vardır. Su-mineral-organik madde

12 Bitki ihtiyaçlarına bağlı Birleştirici ilkeler Temel Bileşenler  Su  Işık  CO 2 ve O 2  Mineral besinler Büyüme Bileşenleri Enerji veren bileşikler Primer ve sekonder Metabolitler Yapı bileşenleri Kontrol ve düzenleyici bileşenler

13 Bitki Çeşitliliği’ne Genel Bakış

14

15 Küçük (nadiren 4 cm den yüksekli ğ inden fazla), karasal Bitki, Küçük (nadiren 4 cm den yüksekli ğ inden fazla), karasal Bitki, tür sayısı ve populasyon çok az. tür sayısı ve populasyon çok az. Bryophyteler- kara yosunları, likenler, ci ğ erotları bu gruptandır. Bryophyteler özellikle üreme dönemlerinde olmak üzere hayat evrelerinde suya ihtiyaç duyarlar. Su döllenme, gametlerin bölünmesi ve diploid zigot oluşumunda gereklidir. Bryophyteler alglerde oldu ğ u gibi gerçek kök ve yapraklara sahip de ğ illerdir. İ letim demetleri (vascular system) de yoktur. Şekillerinin dik durmasını sa ğ layan yapılara sahip de ğ illerdir. Karasal yaşamda bu yapıların yoklu ğ u Bryophytelerin yaşama ve yayılış alanlarının daha kısıtlı olmasına sebep olmuştur. Bryophyte

16 Eğrelti Otları Sporla üreyen Vaskular- İ letim Demetli- bitkilerin en geniş grubudur. Bryophytelerin tam aksi, e ğ relti otları kök, yaprak ve iletim demetlerine sahiptirler ve destek için sert doku oluştururlar. Bu özellikler e ğ reltilerin küçük a ğ aç boylarına ulaşmalarını sa ğ lar. E ğ reltiler bryophytelere nazaran karasal ortama daha dayanıklı olmalarına karşın, üreme için suya ihtiyaç duyarlar. Hayat evrelerinin önemli bir bölümünde suya ba ğ ımlı olan e ğ relti otlarının nemli alanlarla sınırlanmasında etkili olmaktadır.

17 Karasal ortam bitkileri. Tohumlu bitkiler karasal ortamlarda yaşarlar. Embriyo tohum içerisinde korunur ve beslenir. Bu canlının kuraklık gibi istenmeyen durumlarda hayatını sürdürmesini sa ğ layan dormant-uyku-halidir. Tohum da ğ ılımı da embriyonun ana bireyden uza ğ a gitmesinde rol oynar. Tohumlu bitkilerde üreme “polen”in rüzgar, böcek ve su yardımıyla erkek üreme organından dişi üreme organına taşınması ile olur. Tozlaşma adı verilen bu olay için suyun zorunlu olmaması bitkilerin karasal ortamlarda en avantajlı oldukları durumdur. Ço ğ u tohumlu bitki odunsu doku oluşturarak dik ve yüksek bir görünüme sahip olmaktadır. Bu özellikler tohumlu bitkilerin daha geniş alanlarda yayılmalarının en önemli sebeplerindendir. Tohumlu Bitkiler

18 Gimnosperm (Greek “-Açık Tohumlular”)  Gymnosperm; bilinen yaklaşık 700 türü vardır. İ çerisinde ekonomik önemi olan çam, köknar, ladin, sedir olan Koniferler (“kozalaklılar"), en geniş grubudur.  İ ki çeşit Kozalak vardır: Polen üreten erkek kozalak, Ovul veren dişi kozalak, Ovul yüzeyde bulunan kozalak pulları içerisinde yeralır. CYCAD-Ceratozamia mexicana Tohumlu Bitkiler:

19

20

21 New Jersey’s native Pitch Pine, for example, will remain closed on the tree for years until exposed to temperatures over 130 o F. The strategy here is that the tree will not release seeds until after a forest fire has burned the twig and leaf debris from the forest floor, making the site suitable for seedling germination and growth.

22 Angiospermler; (Greek “kap içerisindeki tohumlar” 250,000 bilinen tür, daha fazlası tanımlanmamış Angiospermlerde en önemli özellik çiçek : çiçekli bitkiler İ ki ana grubu vardır; Çift çenekliler-Dicotyledons (dicots) Tek çenekliler-Monocotyledons (monocots)

23 Anatomik Yapı a) Yapraklar İletim Dokusu Kütikul Mezofil tabaka Stoma ve Bekçi hücreleri b) Gövde İletim demetleri c) Kök Yanal Kökler Kazık Kök Saçak Kökler

24 Hücre Çeperi Bitki ve hayvan arasındaki temel fark Hücre çeperleri “Orta Lamel” ile birbirine ba ğ lanmıştır. 1. Primer Hücre Çeperi (1 µm); genç ve büyümekte olan hücrelerde 2. Sekonder Hücre Çeperi; büyümüş hücrelerde, dayanıklılı ğ ı “Lignin” sa ğ lar. Karasal bitkilerde dayanıklılık için önemlidir.

25 Meristem Lokalize olmuş hücre bölünme bölgeleri  Apikal meristemler 1. Gövde uç kısımda (dikey büyüme-yukarı) 2. Kök uç kısımda (dikey büyüme-aşa ğ ı) 3. Nodyumlarda (yanal tomurcuk-dal sürgünleri)  Lateral Meristem 1. Vesiküler demet kambiyumu 2. Mantar Kambiyumu  Periskl 1. (Kökde içsel meristematik doku-Lateral kökler) Meristematik dokularda meydana gelen uzama ve büyüme sonrası hücreler özelleşerek farklılaşır.

26 Bitkilerde Doku Sistemleri A) Örtü (Dermal) Doku;  Epidermis; primer büyüme gösteren genç bitkilerin örtü dokusudur (Şekil 1.3).  Bitki yüzeyini saran özelleşmiş (yassılaşmış- poligonal) hücreler  Sürgün yüzeyi genelde mumsu kütikula ve tüysü çıkıntılarla örtülüdür.  Yapraklarda bulunan mikroskobik açıklıklar (Stoma) “Bekçi Hücreleri” adı verilen bir çift özelleşmiş epidermal hücre ile çevrelenmiştir.  Kökte bulunan epidermis su ve mineral alımına özelleşmiştir. Kökteki çıkıntılar kök tüylerini oluşturur.

27

28

29

30 B) Temel (Ground) Doku; Bitkinin çoğunluğunu oluşturan doku, 1. Parankima (Şekil 1.3B); Bitkide fotosentez ve depolama gibi önemli fonksiyonların gerçekleştiği, ince çeperli, metabolik olarak aktif hücrelerden oluşan doku. 2. Kollenkima (Şekil 1.3 C); kalın primer çeperlerle çevrili dar ve uzun hücrelerden oluşmuştur. Bitki büyümesi sırasında özellikle sürgünlerde bulunan kalınlaşmış çeperleri yapısal destek sağlar. Demet, Gövde ve petiollerin etrafını sarar. Bitkilerde Doku Sistemleri

31 3. Sklerenkima (Şekil 1.3 D); Kalın sekonder çeperli ölü veya olgunlaşmış hücrelerdir. Başlıca fonksiyonu Özellikle çok uzun olmayan bitki bölümlerinin mekanik olarak desteklenmesidir. 1. Sklerid; küresel veya dallanmış şekillere sahip bitki içinde dağılmış hücreler 2. Lifler; çoğunlukla iletim demetleriyle birleşmiş dar ve uzun hücrelerdir.

32

33 Gövdede bulunan Korteks ve Öz temel doku hücrelerinden oluşmaktadır. Öz; İletim demetlerinin ortasında bulunan, hücre arası hava boşluklarıyla dolu süngerimsi yapıdadır. Özde bulunan hücreler gelişmediği takdirde gövdede boşluklar oluşur. Kökte öz bulunmaz. Korteks, epidermis ile iletim demetleri arasında, gövde ve kökte bulunur. Kök ve gövdede temel doku ve iletim dokusu arasında kalan sınırda bulunan özelleşmiş korteks “endodermis” olarak adlandırılır (Şekil 4.3). Bitkilerde Doku Sistemleri

34 Yapraklar iç yapılarında “mezofil” olarak adlandırılan iki tabaka temel doku vardır. 1. Palizat Parankiması; sütunsal hücrelerden oluşan boşlukları az, üst epidermisin altında sıralanmış temel doku hücreleridir. Genelde tek tabaka olarak sıralanan hücreler, fotosentezin gerçekleştiği, kloroplastça zengin hücrelerden oluşur. 2. Sünger mezofil; Palizat parankimasının altında farklı şekillerde hücrelerden oluşmuş dokudur. Aynı zamanda kloroplasta da sahip olan hücrelerden oluşan bu doku, geniş hava boşluklu yapısı sayesinde yapraklarda karbondioksit difüzyonunda rol alır. Ayrıca bu yapı gaz hareketleri ve rüzgara karşı yaprağa esneklik sağlar.

35 İletim (Vascular) Doku Başlıca iki iletim sisteminden oluşur (Şekil 1.1B ve C);. Ksilem; köklerden bitkinin geri kalan kısımlarına su ve mineral iyonların taşınmasını yapan iletim demeti. Trakeid ve Trake elementleri ksilemin taşıma hücreleridir (Şekil 1.3E). Olgunlaşmış hücrelerde sekonder çeper kalınlaşması görülür. Sitoplazma bu hücrelerde kaybolmuştur. Bu hücreler ölüdürler. Floem; kalburlu hücre (gimnosperm) ve Kalburlu Boru elemanı (Angiosperm) fotosentez ürünleri ve di ğ er bazı çözünmüş maddelerin yapraklardan bitkinin di ğ er kısımlarına taşındı ğ ı iletim demetidir (Şekil 1.3E). Kalburlu boruyu oluşturan hücrelerin hücre çekirde ğ i, büyük vakuolleri ve ço ğ u organeli yoktur, ancak canlıdırlar. Floemde ayrıca mekanik destek sa ğ lamak için depo parankiması ve lifler bulunur.

36

37 Bitki Hücresi

38 Bitki Hücresinin Farkları  Bitki Hücresi  Hücre çeperi  Plastidler  Tonoplast  Bölünme orta lamelle  Plasmodesmata  Modüler yapı  Kök hücre kapasitesi  Totipotent özellik  Hayvan Hücresi  Hücre çeperi yok  Plastidler yok  Tonoplast yerine lisozom  Bo ğ umla bölünme  Gap junction  Modüler yapıda de ğ ildir  Kök hücre kapasitesi az  Totipotent özellik yoktur

39

40


"BİYO 303 Bitki Fizyolojisi,. Modern Bitki Fizyolojisi: Disiplinlerarası yapısı  Fizyoloji  Biyokimya  Genetik  Moleküler Biyoloji  Biyoteknoloji." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları