Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Isı Transferi Temel Bağıntıları DEN 322. Isı Transferi Isı, sıcaklık farkından dolayı hareket halinde olan enerjidir. Sıcaklık farkı olan her ortamda.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Isı Transferi Temel Bağıntıları DEN 322. Isı Transferi Isı, sıcaklık farkından dolayı hareket halinde olan enerjidir. Sıcaklık farkı olan her ortamda."— Sunum transkripti:

1 Isı Transferi Temel Bağıntıları DEN 322

2 Isı Transferi Isı, sıcaklık farkından dolayı hareket halinde olan enerjidir. Sıcaklık farkı olan her ortamda veya ortamlar arasında ısı transferi gerçekleşir. Isı transferi prosesleri üç değişik tipte olur: T 1 > T 2 Hareketsiz bir ortamda sıcaklık gradyeni mevcutsa ısı transferi prosesi için iletim (kondüksiyon) terimi kullanılır. Ortam akışkan veya katı olabilir. T1T1 T2T2 q”

3 Isı Transferi Farklı sıcaklıklarda olan bir yüzey ve hareketli bir akışkan arasında olan ısı transferi prosesi taşınım (konveksiyon) terimi ile tanımlanır. Sonlu sıcaklığa sahip tüm yüzeyler elektromagnetik dalgalar halinde enerji yayarlar. Farklı sıcaklıklardaki iki yüzey arasında net ısı transferi, yüzeyler arasında engelleyici bir ortam olmadığında gerçekleşir. Bu ısı transferi prosesi ışınım (radyasyon) olarak tanımlanır. TSTS q” Hareketli akışkan T  T s > T  T2T2 T1T1 q1”q1” q2”q2”

4 Isı Transferi – İletim (kondüksiyon) Isının iletildiği ortam içinde atom veya molekül gibi mikroskopik parçacıkların etkileşimi yoluyla yapılan ısı transferidir. Zamana bağlı eşitliklerle ısı transfer proseslerini miktar olarak ifade etmek mümkündür. Böylece, birim zamanda transfer edilen enerji miktarı hesaplanabilir. İletim için zamana bağlı eşitlik Fourier Kanunu olarak bilinir. T(x) fonksiyonu ile gösterilen bir sıcaklık dağılımı olan bir duvardan bir boyutlu ısı transferi için: yazılır. T2T2 T1T1 T(x) L qx”qx” T x

5 Isı Transferi – İletim (kondüksiyon) Isı akış veya iletim miktarı, q” x (W/m 2 ) transfer yönüne dik birim alan için x doğrultusundaki ısı transferidir. Bu miktar, bu doğrultudaki sıcaklık gradyeni dT/dx ile orantılıdır. Orantı katsayısı, k (W/mK) ısıl iletkenlik katsayısı olarak bilinir. Negatif işaret ısının azalan sıcaklık yönünde transfer edileceği gerçeğinin bir sonucudur. Zamanla değişmeyen sıcaklık dağılımı lineer olduğunda sıcaklık gradyeni: ve ısı akış miktarı: veyaşeklinde ifade edilir. Birim zamanda iletilen ısı miktarı için ısı akış miktarı transferin gerçekleştiği alan ile çarpılmalıdır: W

6 Problem Isıl iletkenlik katsayısı 1.7 W/mK olan 0.15 m kalınlığındaki ısıl tuğlalardan endüstriyel fırının duvarı yapılmıştır. Duvarın iç yüzey sıcaklığı 1400 K ve dış yüzey sıcaklığı 1150 K olarak ölçülmüştür. 0.5 m x 3 m boyutlarındaki bir duvardan ısı kaybı ne kadardır? T 2 =1150 K T 1 =1400 K k=1.7W/m K 0.5 m 3 m 0.15 m x W/m 2 Duvardan ısı kaybı: W

7 Isı Transferi – Taşınım (konveksiyon) Taşınımla ısı transferinde iki makenizma etkilidir. Rastgele moleküler hareketten dolayı olan enerji transferiyle birlikte akışkanın makroskopik hareketinden dolayı enerji transferi gerçekleşir. Akış, bir fan, pompa veya rüzgar gibi araçlarla sağlandığı zaman Cebri Konveksiyondan, yoğunluk farkları nedeniyle sephiye kuvvetleri tarafından sağlandığı zaman Doğal Konveksiyondan bahsedilir. U(y)T(y) yy TT UU q” sıcaklık dağılımı hız dağılımı ısıtılmış yüzey akış yönü TsTs Taşınım ile ısı transferi Newton Soğuma Kanunu ile formüle edilir. Burada, q” (W/m 2 ) taşınım ısı akış miktarı, T S : yüzey sıcaklığı, T  : serbest akışkan sıcaklığı, h (W/m 2 K) taşınım ısı transfer katsayısıdır. h, ısı transfer katsayısı akışkan özelliklerine ve akışkan hızına bağlıdır.

8 Taşınım (konveksiyon) – Boru içi akış h ısı transfer katsayısı akış koşullarının laminar veya türbülanslı olmasına göre farklılık gösterir. Boru içindeki akış koşullarını tanımlamak üzere aşağıdaki boyutsuz sayılar tanımlanır: Reynolds Sayısı Burada  akışkanın yoğunluğu, u m boru kesit alanında ortalama akışkan hızı,D boru çapı ve  akışkanın viskozitesidir. Reynolds sayısı atalet ve viskoz kuvvetlerin oranı olarak tanımlanır. Re 10000 türbülanslı akış için gösterge kabul edilir. Bu limitler arasında geçiş bölgesi tanımlanmıştır. Prandtl Sayısı Burada c p sabit basınçta özgül ısı ve k ısı iletim katsayısıdır. Prandtl sayısı momentum ve ısıl dağılımların oranı olarak tanımlanır.

9 Nusselt Sayısı Burada h ısı transfer katsayısıdır. Nusselt sayısı yüzeydeki boyutsuz sıcaklık gradyenini gösterir. Laminar akışta Nu sayısı sabittir, ancak türbülanslı akışta Reynolds sayısı ve Prandtl sayısının bir foksiyonu şeklinde ifade edilir. Taşınım (konveksiyon) – Boru içi akış BağıntıKoşullar Laminar, sabit q”, Pr>0.6 Laminar, sabit yüzey sıcaklığı, Pr>0.6 Türbülanslı, 0.6 10000, L/D>10, ısıtma için n=0.4, soğutma için n=0.3

10 Taşınım (konveksiyon) – Boru içi akış Dairesel olmayan borulardaki akış probleminde karakteristik uzunluk olarak efektif çap tanımlanmalıdır. Hidrolik çap değeri: olarak tarif edilir. Burada, A c akış kesit alanı ve P ıslak çevre uzunluğudur. Türbülanslı akış için dairesel kesitli borulara ait bağıntı kullanılabilir. Laminar akış için Nu D değerleri tablo halinde verilir. Kesitb/aSabit q”Sabit yüzey sıcaklığı b a 1.0 1.43 2.0 3.0 4.0 4.36 3.61 3.73 4.12 4.79 5.33 3.66 2.98 3.08 3.39 3.96 4.44

11 Taşınım (konveksiyon) – Boru içi akış Eşmerkezli borulara ısı transfer uygulamalarında çok rastlanılır. Borunun iç ve dış yüzeylerine ait Nu sayıları tanımlanır. DiDi DoDo q” i q” o T s,i T s,o TmTm Karşılık gelen Nu sayıları: Hidrolik çap değeri: Türbülanslı akış için Nu sayısı, hidrolik çap kullanılarak dairesel kesitli boru için bağıntılardan tesbit edilebilir. Laminar akış için tablo değerleri okunur. D i /D o Nu i Nu o 0 0.05 0.10 - 17.46 11.56 3.66 4.06 4.11 D i /D o Nu i Nu o 0.25 0.50 1.00 7.37 5.74 4.86 4.23 4.43 4.86

12 Karma ısı transferi – (iletim + taşınım) Pratikte iletim ve taşınım vasıtasıyla ısı transferi birçok halde birlikte olur. İki farklı sıcaklıktaki akışkanı ayıran bir duvar halini düşünelim. A akışkanından duvara yapılan ısı transfer akışı duvardan iletilen ve duvardan B akışkanına yapılan ısı transferi akışına eşittir. Böylece: yazılabilir. Bu denklemler sıcaklıklar cinsinden yazılıp yeniden düzenlendiğinde: Karma ısı transfer katsayısı, U tarif edilerek: T1T1 T2T2 q” TATA TBTB k xx A akışkanıB akışkanı

13 Problem 10 mm duvar kalınlığındaki çelik bir tankta 90 o C sıcaklıkta su bulunmaktadır. Dış ortam sıcaklığı 15 o C ‘dır. Çeliğin ısıl iletkenlik katsayısı 50 W/mK’ dir. Tankın dışı ve içi için ısı transfer katsayıları 2800 ve 11 W/m 2 K’ dir. tank yüzeyinin birim alanından olan ısı kaybını tankın dış yüzey sıcaklığını hesaplayınız Karma ısı transfer katsayısı: T1T1 T2T2 90 o C çelik 10 mm SuHava 15 o C Birim yüzeyden ısı transferi miktarı: W/m 2 T 2 sıcaklığı: oCoC

14 Kompozit duvar – Elektrik analojisi Farklı malzeme tabakalarından oluşturulmuş bir duvar, kompozit duvar olarak isimlendirilir. Üç farklı malzemeden oluşturulmuş bir duvar göz önüne alınsın: T1T1 T3T3 TATA TBTB k1k1 x1x1 A akışkanıB akışkanı k2k2 k3k3 x3x3 x2x2 Birim zamandaki ısı transferi miktarı: Elektrikte Ohm kanunu: Isı transferiAnalog terim q x (T A -T B ) 1/UA IVRIVR

15 Kompozit duvar – Elektrik analojisi R, direnç bileşenleri: Kompozit duvar seri bağlanmış dirençler ile temsil edilebilir. TBTB TATA RARA R1R1 R2R2 R3R3 RBRB R için: qxqx

16 Problem Endüstriyel bir fırının duvarı 125 mm genişlikteki seramik tuğla ve 125 mm genişlikteki ısı tuğlası arasında hava boşluğundan oluşmaktadır. Dış duvar 12 mm kalınlığında sıva ile kaplanmıştır. Duvarın iç yüzey sıcaklığı 1100 o C ve dış ortam sıcaklığı 25 o C ‘dir. Dış yüzeyden havaya ısı transfer katsayısı 17 W/m 2 K ve ısı geçişine hava boşluğunun direnci 0.16 K/W’ dır. Seramik tuğla, ısı tuğlası ve sıvanın ısıl iletkenlikleri: 1.6, 0.3 ve 0.14 W/mK’ dir. duvarın birim yüzey alanından olan ısı kaybı miktarını her duvar elemanının yüzey sıcaklıklarını duvarın dış yüzey sıcaklığını hesaplayınız. 1100 o C T4T4 25 o C fırınhava T3T3 T2T2 T1T1 seramik tuğlahava boşluğu ısıl tuğla sıva

17 Problem R, direnç bileşenleri: R, seramik tuğla R, ısıl tuğla R, sıva R, hava R, hava boşluğu Toplam direnç: K/W Birim zamandaki ısı transferi miktarı: W

18 Problem Duvar elemanlarının yüzey sıcaklıkları: oCoC oCoC oCoC oCoC T4 sıcaklığı dış duvardan havaya yapılan ısı transferi miktarından bulunabilir: oCoC

19 Isı değiştirgeçleri Farklı sıcaklıklarda rijit bir duvarla ayrılmış iki akışkan arasındaki ısı değişimi prosesleriyle mühendislikte birçok uygulamada karşılaşılır. Bu ısı değişimini temin eden cihaza ısı değiştirgeci denir. Isı değiştirgeci analizi Bir ısı değiştirgeci dizayn edilmek veya performansı tahmin edilmek istendiğinde, birim zamandaki toplam ısı transfer miktarını – akışkan giriş ve çıkış sıcaklıkları, karma ısı transfer katsayısı ve toplam yüzey alanı ile ilişkilendirmek gerekecektir. Sıcak akışkan Soğuk akışkan

20 Isı değiştirgeçleri Enerji dengesi bağıntısı sisteme uygulanarak böyle bir bağıntı elde edilebilir. sıcak akışkan soğuk akışkan burada h akışkan entalpisini göstermektedir. Sabit özgül ısılar kabülü ile: sıcak akışkan soğuk akışkan yazılabilir. Diğer faydalı bir ifade birim zamandaki toplam ısı transferini, sıcak ve soğuk akışkan sıcaklıkları farkı T’ ye bağlı olarak veren bir ifade olabilir. Bu halde: Bu ifade Newton soğuma kanununun uygulandığı bir durum olmalıdır. Tek bir transfer katsayısı, h yerine bu durumda karma ısı transfer katsayısı, U kullanılacaktır. T ısı değiştirgecinde bulunulan pozisyon ile değişeceğinden dolayı ortalama bir sıcaklık farkı gözönüne alınmalıdır. q için geliştirilen bu iki ifade yardımıyla ısı değiştirgeci analizi yapılabilir. T m için uygun bir şekil geliştirilmelidir.

21 Isı değiştirgeçleri Logaritmik ortalama sıcaklık farkı ile ısı değiştirgeci analizi Isı değiştirgeçleri sıcak ve soğuk akışkanların aynı yönde (paralel akış) ve zıt yönde (karşıt akış) hareketlerine göre temel olarak sınıflandırılırlar. Paralel akışlı ısı değiştirgeci T sıcaklık farkı başlangıçta büyüktür, ancak x’ in artmasıyla hızlı bir şekilde düşer ve asimptotik olarak 0’ a yaklaşır. Bu tip bir ısı değiştirgeci için soğuk akışkanın çıkış sıcaklığı sıcak akışkanın çıkış sıcaklığını aşamaz. Burada:

22 Isı değiştirgeçleri T m için sıcak ve soğuk akışkanların diferansiyel elemanlarına enerji dengesi uygulanabilir. Her elemanın uzunluğu dx ve ısı transfer yüzey alanı dA olsun. c p,c, c p,h ve U için ortalama değerler alınırsa: yazılabilir. Burada C h ve C c sıcak ve soğuk akışkan ısı kapasiteleridir. dA yüzey alanından ısı transferi için: yazılabilir. Lokal sıcaklık farkı: olmak üzere, enerji dengesi ifadeleri yerine konursa:

23 Isı değiştirgeçleri C h ve C c değerleri için: olduğundan bulunur. Sonuçlar özet halinde verilirse:

24 Isı değiştirgeçleri Karşıt akışlı ısı değiştirgeci Bu tip bir ısı değiştirgeci için soğuk akışkanın çıkış sıcaklığı sıcak akışkanın çıkış sıcaklığını aşabilir.

25 Problem Zıt akışlı, eşmerkezli bir ısı değiştirici bir gaz türbininin yağlama yağını soğutmak için kullanılmaktadır. İç borudan (D i =25 mm) akan soğutma suyunun debisi 0.2 kg/s’ dir. Boru dışından (D o =45 mm) akan yağlama yağının debisi 0.1 kg/s’ dir. Yağ ve suyun giriş sıcaklıkları 100 o C ve 30 o C’ dır. Yağ çıkış sıcaklığının 60 o C olması için boru uzunluğu ne olmalıdır? yağ su D i =25mmD o =45mm Verilenler: 80 o C’da yağ: c p =2131 J/kgK, =3.25x10 -2 Ns/m 2, k=0.138 W/mK 35 o C’da su : c p =4178 J/kgK, =725x10 -6 Ns/m 2, k=0.625 W/mk, Pr=4.85 T h,i =100 o C T h,o =60 o C T c,i =30 o C m h =0.1 kg/s m c =0.2 kg/s T c,o

26 Problem Birim zamanda gerekli ısı transfer miktarı: oCoC W Gerekli ısı değiştirgeci uzunluğu için:

27 Problem Reynolds sayısı, Akış türbülanslıdır. W.m 2 K Yağ boru dışından aktığı için hidrolik çap değeri göz önüne alınır. m

28 Problem Akış laminardır. İç yüzey sıcaklığı sabit ve dış yüzey izole edilmişse, sabit Nu D değeri tablodan okunur. W.m 2 K İletime ait terim genellikle ihmal edilir, bu durumda karma ısı iletim katsayısı: Gerekli boru uzunluğu: W.m 2 K m


"Isı Transferi Temel Bağıntıları DEN 322. Isı Transferi Isı, sıcaklık farkından dolayı hareket halinde olan enerjidir. Sıcaklık farkı olan her ortamda." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları