Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SEMİNER 4734 Sayılı Kanun ve Yapım İhaleleri Mevzuat Eğitimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SEMİNER 4734 Sayılı Kanun ve Yapım İhaleleri Mevzuat Eğitimi"— Sunum transkripti:

1 SEMİNER 4734 Sayılı Kanun ve Yapım İhaleleri Mevzuat Eğitimi
AMP Yazılım Ltd. Şti. © 2011

2 KAMU İHALE SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ
Kamu İhalesi; idari görevleri yerine getirmek ve halka hizmet sunmak için gerek duyulan yapım işleri de dahil olmak üzere mal ve hizmetlerin satın alınmasıdır. 2886 sayılı Yasanın uygulamasında ortaya çıkan problemler, Türkiye’deki Kamu ihaleleri alanındaki mevcut düzenlemelerin, AB müktesebatı ile uyumlu olmadığı, Kamu ihaleleri alanındaki uygulamaları yönlendirecek ve denetim sürecine etkinlik kazandıracak bağımsız bir otoritenin bulunmadığı, 4734 sayılı KAMU İHALE KANUNU, 4735 Sayılı KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU ile birlikte; tarihinde TBMM’de kabul edilmiş, tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış, tarihinde yürürlüğe girmiştir.

3 Amaç 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Amacı :
* Kamu hukukuna tabi olan * Kamu kaynağı kullanan veya * Kamunun denetimi altında bulunan Kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir. 1

4 Temel İlkeler İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez. Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez. Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir. Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. 1

5 İhale İşlem Dosyası Kanun Madde 7- İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilân metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur. 1

6 EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
Kanun EK MADDE 1- (Ek: 30/7/ /41 md.; Değişik: 20/11/ /26 md.) Kanun kapsamında yapılan ihalelerde; bu Kanunun 13 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, ilan, ihale dokümanının hazırlanması ve verilmesi, katılım ve yeterliğe ilişkin belgelerin sunulması, tekliflerin hazırlanması, sunulması ve değerlendirilmesi, ihalenin karara bağlanması ve onaylanması, kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi ve sözleşmenin imzalanması gibi ihale süreciyle ilgili aşamalar ile her türlü bildirimler kısmen veya tamamen, Kurum tarafından oluşturulan Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gerçekleştirilebilir. https://ekap.kik.gov.tr/

7 EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)

8 EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)

9 EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)

10 EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)

11 EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)

12 EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
İdari Şartname oluşturulur.

13 EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
Sözleşme Tasarısı oluşturulur.

14 EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
Teknik Şartname ve işe ait bütün projeler yüklenir.

15 EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
Hazırlanmış olan bilgiler ile uyumlu olarak program tarafından ilan hazırlanmış olur.

16 EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)

17 EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)

18 EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)

19 EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
İhale komisyonu üye bilgileri yedekli olarak hazırlanır.

20 İhale Komisyonu İhale yetkilisi görevlendirmesi ile, 1 Başkan 2 Uzman
1 Muhasebe veya Malî işlerden sorumlu Üye 1 Üye En az 5 ve tek sayıda olmalıdır. (Değişik ikinci fıkra: 30/7/ /5 md.) İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir. İhale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen 3 gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir. 1

21 Yaklaşık Maliyet KDV hariç olmak üzere idarece belirlenir.
İdarece hazırlanması mümkün değilse, teknik şartnamenin danışmanlık hizmeti alınarak hazırlattırılması durumunda, aynı danışmanlık hizmet sunucusuna hesaplattırılabilir. Sınırlama olmaksızın her türlü fiyat araştırması yapılabilir. Dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir ve onay belgesi ekinde sunulur. İhale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez. İsteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz. 1

22 Yaklaşık maliyetin kullanıldığı bazı yerler
İlan süreleri ve kuralları 21 f (pazarlık usulü ) ve 22 d (doğrudan temin) kapsamındaki alımlar Yeterlik kriterleri Aşırı düşük tekliflerin tespiti 1

23 Yaklaşık maliyetin cetveli
1

24 İhale Onay Belgesi 1

25 Yaklaşık Maliyet : Anahtar Teslim
1

26 Uygulanacak İhale Usulleri 20

27 İhale Usulleri İdarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır: a) Açık ihale usulü. b) Belli istekliler arasında ihale usulü. c) Pazarlık usulü.     d) (Doğrudan Temin) (Mülga: 30/7/ /12 md.) 1

28 Açık İhale Usulü- Madde 19
Uygulanacak ihale usulü belirlenirken öncelik Açık İhale Usulü’ne verilir. Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Teklifler kapalı zarflar içinde sunulur. 10. maddeye uygun olarak belirlenen ve ihale dokümanında belirtilen değerlendirme ölçütlerine göre yeterliği tespit edilenlerin teklifleri değerlendirmeye alınır. 1

29 Belli İstekliler Arası İhale Usulü- Madde 20
Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İhale; ön yeterlik aşaması ve ihale aşaması olmak üzere 2 aşamalıdır ve her aşama için ön yeterlik dokümanı ve ihale dokümanı olmak üzere 2 ayrı doküman hazırlanır. Her 2 aşama için farklı değerlendirme kriterleri belirlenebilir. Ön yeterlik ilanında ve dokümanında belirtilmek kaydıyla; yeterlikleri tespit edilenler arasından dokümanda belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda istekli veya yeterli bulunan isteklilerin tamamı teklif vermeye davet edilebilir. 1

30 Pazarlık Usulü- Madde 21 a) Açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması.             b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.             c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.             d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması.             e) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi.             f) İdarelerin yaklaşık maliyeti TL’ye kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları.  1

31 Doğrudan Temin- Madde 22 Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temin usulüne başvurulabilir: a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.        b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.              c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.          1

32 Doğrudan Temin d) Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin TL’Yİ (İdare merkezi esas alınır), diğer idarelerin TL’Yİ aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar (herhangi bir parasal limite bağlı olmaksızın).            e) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması.            f) (Değişik: 20/11/ /8 md.) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları. g) Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, Kanun kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları.            1

33 Doğrudan Temin h) 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanunun 22 ve 36 ncı maddeleri uyarınca Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan hizmet alımları ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde tescilini sağlamak için gerçekleştirilen hizmet alımları.           ı) Türkiye İş Kurumunun, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerinde sayılan görevlerine ilişkin  hizmet alımları ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin yedinci fıkrasında sayılan görevlerine ilişkin hizmet alımları, Seçim dönemi bitmeden önce seçimlerin yenilenmesine veya ara seçime ya da Anayasa değişikliğinin halkoyuna sunulmasına karar verilen hallerde; Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılacak filigranlı oy pusulası kağıdı ve filigranlı oy zarfı kağıdı alımı ile oy pusulası basım hizmeti alımı, mahalli seçimlerde ise İl Seçim Kurulu başkanlıkları tarafından alınacak oy pusulası basım hizmeti alımı.             Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir. 1

34 İdari Şartnamenin Hazırlanması 20

35 İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar
I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR IV- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR V- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

36 Yapım İşleri İhalelerinde Yeterliğin Belirlenmesi İçin İstenecek Belgeler
Yaklaşık maliyet ile eşik değerin oranları Mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge İş deneyim belgesi Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler Anahtar teknik personel Kalite ve Çevre Yönetim Sistem Belgesi Makine, teçhizat ve diğer ekipman 5/3/2011 tarihine kadar 5/3/2011 tarihinden itibaren Yaklaşık maliyeti eşik değerin onda birine kadar olan işlerin ihalelerinde İstenilmesi zorunludur İstenilemez Kendi malı olma şartı aranmaması esastır Yaklaşık maliyeti eşik değerin onda birinden eşik değerin yarısına kadar olan işlerin ihalelerinde İstenilebilir En fazla bir kişi Yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısı ile eşik değer arasındaki işlerin ihalelerinde İstenilmesi zorunludur En fazla iki kişi Yaklaşık maliyeti eşik değerin üzerinde olan işlerin ihalelerinde En fazla üç kişi

37 İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar
ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı. b) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.            c) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği.            d) İsteklilere talimatlar.            e) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.            f) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri.            g) Tekliflerin geçerlilik süresi.    h) (Değişik: 30/7/ /18 md.) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği, ihale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyeceği, verilebilecekse alternatif tekliflerin nasıl değerlendirileceği.            i) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil olacağı. 1

38 İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar
j) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken usul ve esaslar.            k) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken usul ve esaslar.            l) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.            m) Teklif ve sözleşme türü.            n) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar.            o) (Değişik: 30/7/ /18 md.) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu.            p) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu.            r) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar.            s) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı ile sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği. 1

39 İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar
t) (Değişik: 30/7/ /18 md.) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.  u) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.            v) İş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar.            y) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.            z) Anlaşmazlıkların çözümü. 1

40 Ekonomik ve Mali Yeterlik Belgeleri
20

41 Ekonomik ve Mali Yeterlilik Belgeleri
1) Bankalardan temin edilecek isteklinin malî durumu ile ilgili belgeler 2) (Değişik: 30/7/ /7 md.) İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri, 3) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler.   1

42 Banka Referans Mektubu YİİUY Madde 34
Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde; isteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, teklif edilen bedelin % 10’undan az olamaz. Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde; aday veya isteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, yaklaşık maliyetin % 5’i ile % 15’i aralığında idare tarafından belirlenecek parasal tutardan az olamaz. Bu Kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 1

43 Banka Referans Mektubu
İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. Konsorsiyumda ise bu belgelerin her bir ortak tarafından, kendi kısmı için belirlenen yeterlik kriterini sağlayacak şekilde sunulması gerekir. Dikkat ! Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur. 1

44 İsteklinin İş Hacmini Gösteren Belgeler
İş hacmini gösteren belgeler, aday veya isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalardır. 1

45 Mesleki ve Teknik Belgeler 20

46 Mesleki ve Teknik Yeterlilik Belgeleri
Kanunun 10.madde b.fıkrası 1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler 2) İş Deneyim Belgeleri 3) İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,       4) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler, 5) İhale konusu hizmet veya yapım işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler, 1

47 Mesleki ve Teknik Yeterlilik Belgeleri
6) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler,                7) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar,            8) İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları. 1

48 Mesleki ve Teknik Yeterlilik Belgeleri
Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler YİİUY-MADDE 38 – (1) İhalelerde aday veya isteklilerden; a) (Değişik:08/09/ R.G./1 md.) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin, b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin, c) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin, ç) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin, istenilmesi zorunludur. 1

49 Mesleki ve Teknik Yeterlilik Belgeleri
Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur. İş ortaklığında, iş ortaklığı beyannamesinin ve iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Konsorsiyumda ise konsorsiyum beyannamesinin ve konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 1

50 İş Deneyimi Gösteren Belgeler
YİİUY-MADDE 39 – (1) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur. 1

51 İş Deneyim Belgeleri (2) Aday veya istekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için; a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan, b) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen, c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen, ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen, d) (Değişik:03/07/ R.G./6 md.) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan, işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgeler sunulur. 1

52 İş Deneyim Benzer İş Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlerin belirlendiği tebliğde belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği idarece tespit edilir ve ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilanda veya davet mektubunda belirtilir. 1

53 İş Deneyim Belge Tutarı
(5) İş deneyim belge tutarlarının; a) Kanunun 19 uncu maddesi ile 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ve yaklaşık maliyeti eşik değerin; 1) İki katına kadar olan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 50’sinden az ve % 100’ünden fazla, 2) İki katı ile bu değerin üzerinde olan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 50’sinden az ve % 80’inden fazla, olmamak üzere idarece belirlenecek orandan az olmaması yeterlik kriteri olarak aranır. b) Kanunun 20 nci maddesi ile 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ve yaklaşık maliyeti eşik değerin; 1) İki katına kadar olan ihalelerde, yaklaşık maliyetin % 50’sinden az ve % 100’ünden fazla, 2) İki katı ile bu değerin üzerinde olan ihalelerde, yaklaşık maliyetin % 50’sinden az ve % 80’inden fazla, olmamak üzere idarece belirlenecek tutardan az olmaması yeterlik kriteri olarak aranır. 1

54 Anahtar Teknik Personel
İdarece yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personele ilişkin belgelerin istenildiği hallerde, öngörülebilecek mimar veya mühendis anahtar teknik personelin sayısı, yaklaşık maliyeti eşik değerin; a) Onda biri ile eşik değerin yarısına kadar olan işlerde en fazla bir, b) Yarısı ile eşik değer arasında olan işlerde en fazla iki, c) Üzerinde olan işler ile yeterlikleri tespit edilenler arasından belli sayıda adayın davet edilmesinin öngörüldüğü belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerde en fazla üç, olarak istenebilir. 1

55 Makine ,Teçhizat ve Diğer Ekipman
YİİUY MADDE 41 – (1) İşin yapılabilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verilir. Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. (2) Ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede, aday veya isteklinin kendi malı olması istenen ve teknik kriterlerine yönelik düzenleme yapılan, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur. (3) Adayın veya isteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir ve mali müşavir raporu ile tevsik edilir. 1

56 Makine ,Teçhizat ve Diğer Ekipman
(4) Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır. (5) İş ortaklığında, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır. Konsorsiyumda, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ilişkin belgeler her bir ortağın kendi kısmı göz önünde bulundurularak ortaklardan ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir. 1

57 Sözleşme Tasarısının Hazırlanması 20

58 Sözleşme Tasarısı İşin yapılması ile ilgili bilgiler sözleşme tasarısında yer alır. Bunlardan bazıları: İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı Sözleşmenin dili Sözleşme bedeline dahil olan giderler İşe başlama ve bitirme tarihi Teminata ilişkin hükümler Ödeme yeri ve şartları Avans verilmesi şartları ve miktarı Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım onarım, yedek parça ait şartlar Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar Sözleşmede bulunmayan işlere ait birim fiyat tespiti Sözleşmenin imzalanması 1

59 Sözleşmenin Türü ve Bedeli
Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli Anahtar teslimi götürü bedel Birim Fiyatlı Karma 1

60 Ödeme yeri ve şartları Madde 11 - Ödeme yeri ve şartları
11.2. Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Yapım işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir. Hazırlanan hakedişler raporları İdarece onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş gün içinde ödenir. [1] Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 20.. Yılında ………………………………..……. ödenek tespit olunmuştur.Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına uygun şekilde imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır. 1

61 Ödeme yeri ve şartları [1] İdare tarafından bir ay içinde birden fazla hakediş raporunun düzenlenebileceğinin öngörülmesi durumunda madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir; “11.2. Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Yapım işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir. Ancak ödenek durumunun uygun olması halinde bir ay içinde birden fazla hakediş raporu düzenlenebilir. Hazırlanan hakedişler raporları İdarece onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş gün içinde ödenir.” 1

62 İş Programı Madde 12 - İş programı
12.1. Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden bir günde yapılması gereken iş tutarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar. Bu programda ayrıca; …………… [1] yıllık ödenek dilimleri ve bunların aylara dağılımı gösterilir ve iş programı en az dört nüsha hazırlanarak onaylanmak üzere İdareye teslim edilir. 12.2. İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere……… gün içinde onaylar. 12.3. İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. [1](1) Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde maddeye, “iş kalemlerini ve iş gruplarını, aylık imalatı ve iş miktarlarını,” ibaresi yazılacaktır. (2) Birim fiyat sözleşmelerde maddeye “iş kalemleri, aylık imalat ve iş miktarları, (ihzarat ödemesi öngörülen işlerde ihzaratı,)” ibaresi yazılacaktır. (3) Karma sözleşmelerde maddeye, “iş kalemleri ve iş gruplarını ile aylık imalat ve iş miktarları, (ihzarat ödemesi öngörülen işlerde ihzaratı,)” ibaresi yazılacaktır.

63 Avans verilmesi ve şartları
Avans Verilmesi Durumunda : 13.2. Yer teslimi yapıldıktan ve iş programı onaylandıktan sonra yüklenicinin yazılı isteği üzerine verilecek avansla aynı miktar (iş programında öngörülen hakediş ödemeleri üzerinden hesaplanan avans mahsubunun bitiş tarihine süreli) teminat mektubu (Avans teminat mektubu; Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen kapsam ve şekle uygun olacaktır.) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler karşılığında; a) Şantiyenin kurulması, lüzumlu makine ve ekipmanın nakli, b) Makine, ekipman, malzeme ve cihazların satın alınması ve siparişe bağlanması, “[c) Taahhüdün ifası için gerekli ihzarat malzemesinin temini, ] teklif birim fiyat ve karma sözleşmelerde bu ibare eklenecektir” gibi işler için gerekli giderleri karşılamak üzere sözleşme bedelinin yüzde ….. (sözleşme bedelinin 1/3 ünden fazla olmamak üzere bir oran belirlenecektir)….. tutarında avans verilecektir. 1

64 Fiyat Farkı Ödemesi Madde 14 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları Fiyat farkı verilmesi ön görülmesi durumunda , 14.2. Sözleşmenin yürütülmesi sırasında yükleniciye fiyat farkı verilecektir. İbaresine yer verilmelidir. Verilecek fiyat farkı ilan /davet tarihinde yürürlükte bulunan fiyat farkı esasları uyarınca fiyat farkının hesabı ve ödenmesine ilişkin hükümleri madde metnine dahil edecektir. 1

65 Alt Yükleniciler Madde 15 - Alt yükleniciler 15.1………………………………..[1]
[1] (1) İsteklilerden tekliflerinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmelerinin istenmemesi durumunda aşağıdaki metne yer verecektir: “15.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.” (2) İsteklilerden tekliflerinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmelerinin istenmesi durumunda aşağıdaki metne yer verecektir: “15.1. İdarenin onay verdiği alt yükleniciler ve yapacakları iş bölümleri: Alt Yüklenici Yapacağı iş …………… ……………………. …………… …………………….” 1

66 Montaj, işletmeye alma bakım ve onarım
Madde 16 - Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar 16.1……………………[1] [1] Bu Sözleşme kapsamında, yapım işiyle birlikte ifası istenen montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait teminat ve/veya garanti sürelerini de belirten şartlar, varsa bu maddeye ayrıntılı olarak yazılacaktır. 1

67 Teknik Personel Madde 23 - Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması 23.1.  Yüklenici, maddesi uyarınca, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır. Adet Pozisyonu Mesleki Unvanı Mesleki Özellikleri [1] 1-. 2-. 3-. [1] İdare öngörülen teknik personelin adet ve unvanı ile bu personelde aranacak nitelikleri bu maddeye yazacaktır. 1

68 Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması
23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde; (Mesleki unvanı) için TL/Gün, için TL/Gün, Ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir. 23.4.  Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına uygun olarak iş yerinde bulundurmak zorundadır. Cinsi Çeşidi Adedi Kapasitesi 1- 2- 3- 1

69 Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar
25.2.  Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin ………(rakam ve yazıyla) ……..[1] oranında gecikme cezası uygulanır [2] [1] İdareler; sözleşme konusu işin sözleşmesinde öngörülen sürede tamamının bitirilememesi halinde, gecikilen her gün için, sözleşme bedelinin onbinde üçünden (%0,03) az, onbinde altısından (%0,06) fazla olmamak üzere gecikme cezası oranı belirleyerek madde metnine yazacaktır. [2] İdare, kısmi kabul öngörülen ihalelerde madde metnini aşağıdaki şekilde düzenleyecektir. “25.2.Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işin müstakil kullanımına elverişli kısmının zamanında bitirmemesi halinde İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak aşağıdaki oranlarda gecikme cezası uygulanır: İşin Kısımları Bitirme TarihleriKısmi Gecikme CezalarıI.Kısım :...../…/……….kısmın bedelinin onbinde üçünden (% 0,03) az, onbinde altısından (% 0,06) fazla olmamak üzere belirlenecektir.II.Kısım:...../…/……….kısmın bedelinin onbinde üçünden (% 0,03) az, onbinde altısından (% 0,06) fazla olmamak üzere belirlenecektir.…………… 1

70 Sözleşme Tasarısında Diğer Hususlar
Madde 33 - Diğer hususlar[1] 33.1……………………………………………………………………………..  [1] İdarelerce, bu Tip Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, ihale dokümanına, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine ve bunlara ilişkin Kamu İhale Kurumu tarafından yayınlanan Yapım İşleri Genel Şartnamesi ile diğer düzenleyici mevzuata ve emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak ve bu Tip Sözleşme hükümlerinde değişiklik yapmamak veya sonuçlarını ortadan kaldırmamak üzere, işin özelliğine göre sözleşmelerde bu başlık altında bir veya birden fazla maddeyi içerecek şekilde madde numaraları teselsül ettirilerek başka düzenlemelere yer verilebilir 1

71 İLAN 20

72 İlan İhale ilan süreleri 4734 sayılı kamu ihale kanunun 13. maddesinde yer verilen miktar ve sürede bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle gerçekleştirilir. DİKKAT ! İhale ve/veya ön yeterlik dokümanı hazırlanmadan ilan yayımlanamaz. İhale/ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilmez. Yerel gazete ilanı ile ilgili olarak, işin yapılacağı yer birden fazlaysa, işin ağırlıklı olarak yapılacağı yerde ilan yapılması yeterlidir. İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde ilân, aynı süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilân tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. 1

73 İlanın Uygun Olmaması 13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz. Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, 25 ve 40 günlük ilan süresi bulunan ihalelerde ilânların yayımlanmasını takip eden 15 gün diğer ihalelerde ise 10 gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir. Düzeltme ilanının geçerli olabilmesi için, hatalı ilanın yayımlandığı yerde yayımlanması gerekmektedir. Aksi biçimde yapılan düzeltme ilanları geçerli sayılmaz. 1

74 İlan Limitleri Eşik Değerin Altında Olan İhalelerde İlan Limitleri
1

75 İlan Limitleri Eşik Değer ( ) ve Üzeri İhalelerde İlan Limitleri 1

76 Parasal Limitler 14.403 43.228 1

77 Tekliflerin Hazırlanması ve
Sunulması 20

78 Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması
Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Verilen bu teklif “Teklif Zarfı” olarak adlandırılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir/kaşelenir. Bu bilgilerdeki eksikliklerin sonradan düzeltileceğine dair bir hüküm yoktur. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez. 1

79 Tekliflerin Geçerlilik Süresi
Tekliflerin geçerlilik süresi idarece belirlenip ihale dokümanında belirtilir. Tekliflerin geçerlilik süresi, isteklilerin verecekleri tekliflere ne kadar süre ile bağlı kalacaklarının bir göstergesidir. Bu sürenin başlangıç tarihi ihale tarihidir. Tekliflerin geçerlilik süresi en fazla  ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir. Bu durumda geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre kadar uzatılır. !!! İstekli uzatmayı kabul etmezse, ihaleden çekilmiş sayılır ve geçici teminatı iade edilir. 1

80 Geçici Teminat İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla, danışmanlık hizmeti ihalelerinde geçici teminat alınması zorunlu değildir. 1

81 Teminat olarak kabul edilecek değerler
a) Tedavüldeki Türk Parası. b) (Değişik: 30/7/ /21 md.) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları. c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri (Devlet Tahvili, Hazine bonosu) ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler. Teminat mektupları komisyonca teslim alınır. Mektup dışındaki teminatlar saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırılır ve makbuzları teklif zarfı içinde sunulur. 1

82 Teminat Mektupları Önemli Bilgiler
Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir. Tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. 1

83 Tekliflerin Alınması ve
Açılması 20

84 Tekliflerin alınması ve açılması
Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Kanunun 30 . maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar (Zarfların Şekil Yönünden İncelenmesi) bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz (açılmaz). Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. 1

85 Tekliflerin alınması ve açılması
İstekliler ve teklif fiyatları ile işin yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı ile İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlar Form’nun onaylı suretini almak isteyenlere de komisyon başkanı tarafından onaylanmış suretleri verilir. !!! Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır. 1

86 Tekliflerin Değerlendirilmesi 20

87 Tekliflerin Değerlendirilmesi
Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde “bilgi eksikliği” bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır. 1

88 Tekliflerin Reddedilmesi 20

89 Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali
İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İptalin tekliflerin çok yüksek olması, ödenek yetersizliği veya temel ilkelere aykırı durumların ortaya çıkması gibi bir gerekçesi olmalıdır. 4734 Sayılı Kanun: Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali Madde 39- İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. (Değişik son cümle: 30/7/ /24 md.) Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir. 1

90 İhalenin Karara Bağlanması 20

91 İhalenin Karara Bağlanması
Yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. (Değişik ikinci fıkra: 20/11/ /13 md.) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç 5 iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır. 1

92 Yasaklılık Teyidi İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir. 1

93 Kesinleşen İhale Kararı 20

94 Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi
İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç 3 gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde 5 gün, diğer hallerde ise 10 gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz. 1

95 Sözleşmeye Davet 20

96 Sözleşmeye Davet Şikayet sürelerin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren 3 gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen 10 gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur. 1

97 Kesin Teminat Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır. 1

98 Sözleşmenin İmzalanması 20

99 Sözleşmenin İmzalanması
İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. !!! Mücbir sebep halleri hariç, usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında, protesto çekmeye gerek kalmaksızın geçici teminatı gelir kaydedilerek, kanunun 58. maddesi gereğince 6 aydan az olmamak üzere 1 yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir. Ancak, diğer yasal yükümlülükler yerine getirildiği halde, kanunun 10. maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere idareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi nedeni ile sözleşmenin imzalanamaması halinde, ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir, ihalelere katılma yasağı verilmez. Bu durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de kanunda belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir. 1

100 Dikkat ! Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır.
Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.  İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez. Sözleşmenin yapılmasına ait vergi, resim ve harçlarla diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir. Sözleşme bedeli 4734/53(j)(1) numaralı alt bendinde belirlenen tutarı ( TL ) aşan sözleşmelerde, Kamu İhale Kurumu payı (Sözleşme Bedeli x 0,0005), sözleşme imzalanmadan önce yüklenici tarafından kurum hesabına yatırılacaktır. 1

101 Bu sonuçlar Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanır.
Sonuç Bildirimi Yaklaşık maliyeti ve türü ne olursa olsun, ihalenin sonuçları kuruma bildirilir. Bu sonuçlar Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanır. 1

102 Teşekkürler… Sorular…


"SEMİNER 4734 Sayılı Kanun ve Yapım İhaleleri Mevzuat Eğitimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları