Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Design based research. Tasarım tabanlı araştırma; kuramsal temele dayanan e ğ itim tasarımlarının biçimlendirici olarak araştırılması ve tasarım, kuram,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Design based research. Tasarım tabanlı araştırma; kuramsal temele dayanan e ğ itim tasarımlarının biçimlendirici olarak araştırılması ve tasarım, kuram,"— Sunum transkripti:

1 Design based research

2 Tasarım tabanlı araştırma; kuramsal temele dayanan e ğ itim tasarımlarının biçimlendirici olarak araştırılması ve tasarım, kuram, uygulama üçlüsünün etkileşimini bir üst noktaya taşıma ihtiyacı sonucunda çıkan bir araştırma yöntemidir.

3

4 Tasarım tabanlı araştırma ilk olarak Brown (1992) ve Collins (1992) tarafından tasarım deneyleri adıyla ortaya atılmıştır. Tasarım deneyleri; keşfetme, açımlama, do ğ rulama ve yayma gibi bilimsel süreçler ile araştırmacının ö ğ retme-ö ğ renme etkinliklerine aktif katılımının söz konusu oldu ğ u bir araştırma yöntemidir (Kelly, 2003)

5 Tasarım tabanlı araştırma Wang ve Hannafin (2005) tarafından şöyle tanımlanmıştır: tasarım tabanlı araştırma; döngüsel olarak yapılan analiz, tasarım, geliştirme ve uygulama süreçlerinin araştırmacılar ve katılımcılar ile işbirli ğ i içinde ve gerçek uygulama ortamında yapıldı ğ ı, ba ğ lama duyarlı tasarım ilkelerinin ve kuramlarının geliştirilmesi yönelik, e ğ itim uygulamalarını iyileştirme amacıyla yapılan sistematik ve esnek bir araştırma yöntemidir.

6

7 Tasarım tabanlı araştırma için alan yazında farklı isimlendirmeler kullanılagelmiştir. Farklı isimlerle ifade edilen bu yöntemler aslında birbirlerine çok benzemekle birlikte küçük farklılıklar gösterdikleri söylenebilir.

8 Tasarım tabanlı araştırma – Design based research (Design Based Research Collective, 2003) Tasarım deneyleri - Design experiments (Collins, 1992) Tasarım araştırması - Design research (Edelson, 2001) Geliştirme araştırması - Development research (Van den Akker, 1999) Gelişimsel araştırma - Developmental research (Richey, Klein ve Nelson, 2003) Biçimlendirici araştırma - Formative research (Reigeluth ve Frick, 1999)

9 Faydacı Tasarım tabanlı araştırma kuram ve uygulamayı ayırır. Kuramın de ğ eri uygulamaya olan katkısıyla belirlenir (Cobb ve di ğ erleri, 2003). Belirli bir temeli olan Tasarım kuram temellidir ve ilgili araştırma, kuram ve uygulamaya dayalı olarak yapılır (Cobb ve di ğ erleri, 2003).

10 Bütünleyici Araştırmanın güvenirli ğ ini arttırmak için karma araştırma yöntemleri kullanılmaktadır. Kullanılan araştırma yöntemi araştırmanının farklı aşamalarında ortaya çıkabilecek ihtiyaca göre de ğ işebilir. İ çeriksel Araştırma süreci, araştırmanın bulguları ve ana plan üzerinde yapılan de ğ işikler doküman haline getirilir. Araştırma sonuçları tasarım süreciyle ba ğ lantılıdır.

11 Etkileşimli, kendini tekrarlayan, esnek Tasarımcılar tasarım sürecinde yer alırlar ve katılımcılarla birlikte çalışırlar. Kendini tekrarlayan analiz, tasarım, uygulama ve yeniden tasarım süreçleri vardır. Ana plan yeteri kadar detaylandırılmaz, böylece tasarımcılar de ğ işiklikler yapabilirler.

12 Genellikle tek bir ortamda uzun süreli araştırma yapmayı gerektirir. Tasarım, karar verme, analiz ve yeniden tasarım süreçlerinin yinelenen döngüsü mevcuttur. Ba ğ lamsal müdahaleler (interventions) yapılır. Gelişimsel süreç ve çalışmanın geçti ğ i özgün ortam yazıya dökülür ve sonuçlarla ilişkilendirilir. Araştırmacılar ve katılımcılar arasında işbirli ğ i vardır. Uygulamada kullanılabilecek bilginin ortaya çıkması hedeflenir.

13

14 Brown, A.L. (1992). Design experiments: Theoretical and methodological challenges in creating complex interventions in classroom settings. Journal of the Learning Sciences, 2(2), 141– 178. Collins, A. (1992). Towards a design science of education. E. Scanlon ve T. O’Shea (Eds.), New directions in educational technology içinde (15–22). Berlin: Springer. Kelly, A.E. (2003). The role of design in educational research. Educational Researcher, 32(1). Kuzu, A. Tasarım Tabanlı Araştırma ve Ö ğ renme Ortamlarının Tasarımı ve Geliştirilmesinde Kullanımı

15 AYSEL KAYA 1130137001 E Ğİ T İ M TEKNOLOJ İ LER İ


"Design based research. Tasarım tabanlı araştırma; kuramsal temele dayanan e ğ itim tasarımlarının biçimlendirici olarak araştırılması ve tasarım, kuram," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları