Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Oyun Geli ş tirme Dökümantasyonu (Game Development Documentation) 26.10.20141E ğ itsel Bilgisayar Oyunları Tasarımı Muhittin Ş AH İ N.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Oyun Geli ş tirme Dökümantasyonu (Game Development Documentation) 26.10.20141E ğ itsel Bilgisayar Oyunları Tasarımı Muhittin Ş AH İ N."— Sunum transkripti:

1  Oyun Geli ş tirme Dökümantasyonu (Game Development Documentation) 26.10.20141E ğ itsel Bilgisayar Oyunları Tasarımı Muhittin Ş AH İ N

2 Sunum Akı ş ı Dökümantasyon Nedir? Oyun Geli ş tirme Dökümantasyonu Oyun Geli ş tirme Dökümanları Dökümantasyonun Faydaları 26.10.2014E ğ itsel Bilgisayar Oyunları Tasarımı2

3 Dökümantasyon Nedir?  Bir çalı ş ma için gerekli belgeleri arama ve sa ğ lama, belgelere dayandırma. 26.10.20143E ğ itsel Bilgisayar Oyunları Tasarımı

4 Oyun Geli ş tirme Dökümantasyonu  Geli ş tirme dökümanlarını yazmak zordur.  Oyun yaratmak için önemlidir.  Dökümanların etkili kullanılması için de önemlidir. 26.10.20144E ğ itsel Bilgisayar Oyunları Tasarımı

5  Oyun geli ş tirme takımındaki di ğ er ki ş iler fikir ve hikayelerden haberdar olurlar.  E ğ er bir geli ş tirme firmasında çalı ş ıyorsanız ya da bir yayıncıysanız, profesyonel bilgisayar oyunlarında dokümantasyon ş arttır. Oyun Geli ş tirme Dökümantasyonu 26.10.20145E ğ itsel Bilgisayar Oyunları Tasarımı

6  Sadece dökümantasyon ile ilgilenip di ğ er oyun geli ş tirme a ş amalarını gerçekle ş tirmemek de uygun bir yakla ş ım de ğ ildir.  Oyun tasarımcısının yapması gereken ilk i ş i tasarım dökümanlarını geli ş tirmektir. Bu konu di ğ er bölümlerde açıklanacaktır. Oyun Geli ş tirme Dökümantasyonu 26.10.20146E ğ itsel Bilgisayar Oyunları Tasarımı

7 Oyun Geli ş tirme Dökümanları Oyun Teklif Belgesi Rekabet Analizi Tasarım Dökümanı Akı ş Ş eması Hikaye Kural Kitabı Senaryo Sanat Kural Kitabı Oyun AnıStoryboard Teknik Tasarım Dökümanı İş Takvimi / Pazarlama Dökümanı 26.10.20147E ğ itsel Bilgisayar Oyunları Tasarımı

8 Oyun Teklif Belgesi (Pitch Document or Proposal)  Kavram dökümanları oyun geli ş tirmede ilk yazılacak bölümdür. Bu bölümde;  İ leri düzey tasarım konuları,  Bu oyunun di ğ er oyunlardan farklılı ğ ı ve benzersizli ğ i  Oyunun hikayesi hakkında bilgiler  Okuyanları proje hakkında heyecanlandıracak ve harekete geçirecek ögelerden söz edilir. 26.10.20148E ğ itsel Bilgisayar Oyunları Tasarımı

9 Oyunun pazarda nasıl yer alaca ğ ı, bütçe ve geli ş tirme takvimi, hangi teknolojinin kullanılaca ğ ı, oyun için çalı ş ması olası ki ş ilerle ilgili kısa bilgi, gameplay’le ilgili bazı açıklamalar 26.10.2014E ğ itsel Bilgisayar Oyunları Tasarımı9  Oyun Teklif Belgesi (Pitch Document or Proposal)

10  Bu bölüm;  Oyun komitesi,  Oyun üreticileri,  Tasarım liderleri  Program liderleri tarafından yazılır. Oyun Teklif Belgesi (Pitch Document or Proposal) 26.10.201410E ğ itsel Bilgisayar Oyunları Tasarımı

11 Rekabet Analizi (Competitive Analysis)  Oyununu satmak için yapılması gereken belgelemelerden birisidir.  Oyun önerisinin kısa bir özetini içerir.  Geli ş tirecek oldu ğ unuz oyunun daha önce geli ş tirilen oyunlardan farkları yazılır.  Ekran görüntülerine ihtiyaç vardır. 26.10.201411E ğ itsel Bilgisayar Oyunları Tasarımı

12 Tasarım Dökümanı (Design Document)  Bazı kaynaklarda i ş levsel özellikler (functional specification) olarak da adlandırılmaktadır.  Oyunun gameplay’iini açıklamak ve detayları hakkında bilgilerin verildi ğ i belgelerdir.  Geli ş tirme takımı için birinci öncelik de olan belgelerdir. 26.10.201412E ğ itsel Bilgisayar Oyunları Tasarımı

13  Tasarım dokümanında oyuncuların oyunda;  Ne (oyuncuların hangi eylemleri yaptıkları)  Nerede (oyunun ayarları)  Ne zaman (oyuncuların ne zaman ve hangi sırayla farklı eylemler gerçekle ş tirdi ğ i)  Niçin (oyuncuların motivasyonu)  Nasıl (oyunu kontrol etmek için hangi komutları kullandıkları) ili ş kin bilgiler yer almalıdır. 26.10.201413E ğ itsel Bilgisayar Oyunları Tasarımı Tasarım Dökümanı (Design Document)

14 Akı ş Ş eması (Flowchart)  Akı ş ş emasının oyunda iki görevi bulunmaktadır.  Oyun alanı dı ş ındaki menülerde oyuncuyu takip etmek  oyuncunun gideceği yeri ya da geldiği yeri grafiklendirmektir. Özellikle düzey tabanlı oyunlarda yapılmaktadır. 26.10.201414E ğ itsel Bilgisayar Oyunları Tasarımı

15 Hikaye Kural Kitabı (Story Bible)  Birçok oyunda hikaye gereklidir.  Hikayenin detayları ve evrenin özelk bir bölgesinde geçiyor ise bu yer ile ilgili bilginin verilebilece ğ i en iyi yer bu bölümdür.  Oyunda karakteri seslendirecek ki ş i de bu bölümden yararlanır. Bu da hikayenin tutarlılı ğ ını sa ğ lar. 26.10.201415E ğ itsel Bilgisayar Oyunları Tasarımı

16 Senaryo (Script)  Oyunda e ğ er hikaye varsa oyuncular; hikayeleri dinlemek, karakterlerin konu ş malarını duymak ya da gelecek görevler ile ilgili bilgileri okumak isterler.  E ğ er oyunun hikayesi bir filmden alınmı ş sa, diyalogların geçti ğ i yerlerin de film sahnelerine uygun olması gerekmektedir.  Oyun senaryoları; oyun yapımcısı, tasarımcı, sanatçı tarafından yazılabilir. 26.10.201416E ğ itsel Bilgisayar Oyunları Tasarımı

17 Sanat Kural Kitabı (Art Bible)  Bu bölüm tasarımcılar tarafından de ğ il de ba ş sanatçı ve ekibi tarafından olu ş turulur.  Ba ş lıca kavram ve di ğ er kaynaklar temel alınır.  Oyunun hikayesi ve karakterleri ile uyumludur.  Oyunun tüm detayları ile tanıtıldı ğ ı yerdir.  Ayrıca sanatçıya oyun içerisinde varlıkları çizmesi içinde teknik bir rehberdir. 26.10.201417E ğ itsel Bilgisayar Oyunları Tasarımı

18 Oyun Anı (Game Minute)  En erken yazılan dökümalardan bir tanesidir.  Bu döküman takım ile ya da üst yönetim ile ileti ş im kurma için kullanılabilir.  Düzyazı ş eklinde yazılır ve oyuncuyu an be an nelerin bekledi ğ ini içerir.  Oyun henüz yazılmamı ş ken çok kullanı ş lı bir dökümandır.  “Is that all the player can do” sorusuna yanıt aranır. 26.10.201418E ğ itsel Bilgisayar Oyunları Tasarımı

19 Storyboard  Storyboardlar, tv ya da filmlerin çekilmeden önceki tasla ğ ı olarak tanımlanabilir.  Storyboardlar birileri sorun ya ş amadan önce geribildirim ve düzeltme imkanı sa ğ larlar.  Oyun motorunun hazır olmadı ğ ı durumlarda kavram tasla ğ ı ya da model olarak kullanılabilirler.  Faydalı olabilirler fakat, bilgisayarda gameplay prototipi ile yer de ğ i ş tirilemezler. 26.10.201419E ğ itsel Bilgisayar Oyunları Tasarımı

20 Teknik Tasarım Dökümanı (Technical Design Document)  Tasarım dökümanı i ş levi nasıl olacak konusuna odaklanırken, teknik tasarım dökümanı; fonksiyonelli ğ in nasıl i ş e ko ş ulaca ğ ına odaklanır.  Lider programcı tarafından yazılır ve programlama takımı tarafından ferans olarak alınır.  Bu döküman tasarımcıya, programlama ekibinin do ğ ru yolda oldu ğ una dair bilgiler verir. 26.10.201420E ğ itsel Bilgisayar Oyunları Tasarımı

21 İş Takvimi / Pazarlama Dökümanı (Schedules and Business/Marketing Document)  Tasarım dökümanı oyunun fonksiyonel tasarımı ile ilgilidir. Oyunun pazarlama ya da satı ş ı ile ilgili de ğ ildir.  Tasarım dökümanı ile pazarlama dökümanları bu noktada ayrılır.  İş in takviminin ve pazarlamasının yapıldı ğ ı dökümantasyondur. 26.10.201421E ğ itsel Bilgisayar Oyunları Tasarımı

22 Standart Dökümantasyon Yoktur  Oyun tasarımına rehberlik ya da yardım etmek için farklı ş irketler farklı standartlar kullanırlar.  Farklı tasarım grupları farklı dökümanlar tutabilmektedirler.  Önemli olan, tasarım ekibinin yayıncılara iyi bir oyun geli ş tirdiklerine dair kanıtlar sunmalarıdır. 26.10.201422E ğ itsel Bilgisayar Oyunları Tasarımı

23 Dökümantasyonun Faydaları  Dökümantasyon daha iyi bir oyun geli ş tirilmesine katkı sa ğ lar,  Bazı oyun geli ş tiriciler wiki gibi web tabanlı ortamları dökümantasyon amacı ile kullanmaktadır.  Ula ş ma  De ğ i ş tirme  Güncelleme 26.10.201423E ğ itsel Bilgisayar Oyunları Tasarımı

24  Senaryo, hikaye ve gameplay birbirleri ile uyum içerisinde olmalıdır. Bu tamamen tasarım liderinin sorumlulu ğ undadır.  Oyun tasarımcısının dikkat etmesi gereken en önemli nokta; dökümanların oyunun focusu ve vizyonu ile aynı çizgide olmasıdır. 26.10.201424E ğ itsel Bilgisayar Oyunları Tasarımı Dökümantasyonun Faydaları

25 Dinledi ğ iniz için te ş ekkürler. 26.10.2014E ğ itsel Bilgisayar Oyunları Tasarımı25


" Oyun Geli ş tirme Dökümantasyonu (Game Development Documentation) 26.10.20141E ğ itsel Bilgisayar Oyunları Tasarımı Muhittin Ş AH İ N." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları