Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yaklaşık Maliyet-1 İhale onay belgesi düzenlenmeden önce, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre ihale konusu malın.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yaklaşık Maliyet-1 İhale onay belgesi düzenlenmeden önce, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre ihale konusu malın."— Sunum transkripti:

1 5812 sayılı Kanunla Yapılan DEĞİŞİKLİKLER KAPSAMINDA MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

2 Yaklaşık Maliyet-1 İhale onay belgesi düzenlenmeden önce, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre ihale konusu malın KDV hariç olmak üzere yaklaşık maliyeti hesaplanır ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir İdarelerce ihtiyaç duyulan malların en uygun fiyatla temin edilebilmesi, tedarik edilecek malın bedelinin doğru tahmin edilmesine bağlıdır Yaklaşık maliyetin hesaplanmasında kullanılan her tür bilgi ve belgeye hesap cetveli ekinde yer verilir Değerlendirmeye alınmayan fiyat bildirimleri ile proforma faturaların değerlendirmeye alınmama gerekçeleri de hesap cetvelinde belirtilir Alım konusu malın niteliğini, miktarını, teslim süresini, nakliyesini, sigortasını ve diğer özel şartlarını belirterek KDV hariç fiyat bildirilmesini ister Gerçek piyasa fiyatlarını yansıtmayan ve yaklaşık maliyetin hesaplanmasında hatalara sebep olabilecek fiyat bildirimlerini ve proforma faturaları değerlendirmeye almaz.

3 Yaklaşık Maliyet-2 İdare yaklaşık maliyeti;
Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından fiyat isteyerek, Piyasada alım konusu malı üreten veya pazarlayan gerçek veya tüzel kişilerden de fiyat bildirimi veya proforma fatura isteyerek, Bütçe Uygulama Talimatlarında ve/veya Sağlık Uygulama Tebliğlerinde yer alan fiyatları kullanarak, Daha önceden alınmış olan aynı malın fiyatının TUİK tarafından yayımlanan endekslere göre güncellenerek, Döviz cinsinden alınan malların fiyatının Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden güncellenerek, hesaplayabilir Bu fiyatlarda KDV veya farklı nitelikte giderler bulunması durumunda bu giderler fiyatlardan indirilerek yaklaşık maliyet hesaplanır

4 Yaklaşık Maliyet-3 Yaklaşık maliyetin idarelerce hesaplanması esastır
Ancak, işin özelliğinden dolayı, idarelerce hazırlanmasının mümkün olmaması sebebiyle teknik şartnamenin danışmanlık hizmeti alınarak hazırlatılabilir Bu durumunda, aynı danışmana yaklaşık maliyet de aynı danışmanlık hizmet sunucusuna hesaplatılabilir

5 İstenecek Belgeler-1 Yaklaşık maliyetine bakılmaksızın her türlü mal alımı ihalelerinde, mesleki faaliyetin sürdürüldüğüne ilişkin belgelerin istenilmesi zorunludur. Belli istekliler arasında ihale usulü (B.İ.A.İ.U.) hariç, Kanunun 13/b-(2) üst limit tutarına eşit ve altında olan ihalelerde iş deneyim belgesi istenemez Yaklaşık maliyeti bu bedelin üzerindeki ihalelerde iş deneyim belgesi istenilmesi idarenin takdirindedir B.İ.A.İ.U. hariç, eşik değerin altındaki ihalelerinde, ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler istenemez Eşik değerin üzerindeki ihalelerde ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerin istenilmesi idarenin takdirindedir

6 İstenecek Belgeler-2 Alım konusu malın piyasaya arzı için zorunlu olan izin veya benzeri belgeler ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak öngörülebilir Özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde, iş deneyim belgesi istenilirse alım konusu işe ilişkin üretim kapasite raporunun da istenilmesi zorunludur Aday veya isteklinin, bu iki belgeden birini sunması yeterlidir Makine-teçhizat ve ekipmana ilişkin belgeler ile kapasite raporu, kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, imalat yeterlik belgesi, imalâta yeterlilik belgesi ile hizmet yeri yeterlilik belgesi sadece özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde istenebilir

7 İstenecek Belgeler-3 Personel çalıştırıldığına ilişkin belgeler, yeterlik kriteri olarak istenemez Ancak, sözleşmenin ifası sırasında yüklenici tarafından çalıştırılması öngörülen personelin sayısı ve niteliğine ilişkin teknik şartnamede ve/veya sözleşme tasarısında düzenleme yapılabilir Özel imalat süreci gerektiren mal alımlarında deney-analiz-kalibrasyon laboratuarları veya muayene kuruluşları tarafından üretimin veya malın kontrolünün yapılmasına ilişkin sözleşme tasarısına hüküm konulabilir Ancak, laboratuar veya muayene kuruluşunun, aday veya isteklinin bünyesinde bulunması hususu, yeterlik kriteri olarak öngörülemez

8 İstenecek Belgeler-4 Alım konusuna göre satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine yönelik düzenleme yapılabilir İhaleye katılımda yeterlik belgesi olarak taahhütname istenemez Özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde, imalat yeterlik belgesi ile imalâta yeterlilik belgesi birlikte istenmek zorundadır Aday veya isteklinin, bu iki belgeden birini sunması yeterlidir İdare tarafından bu iki belgeden birinin alım konusu mala ilişkin olarak düzenlenmediğinin yetkili kurum ve kuruluşlardan alınan yazı ile belirlenmesi durumunda sadece ilgili belge istenebilir

9 İstenecek Belgeler-5 Alım konusu malın piyasaya arzı için zorunlu olan izin veya benzeri belgeler, ihaleye katılımda yeterlik belgesi olarak istenebilir Bu belgenin ihaleye katılım aşamasında istenilmemesi durumunda teknik şartnamede veya sözleşme tasarısında bu belgelerin muayene ve kabul aşamasında sunulmasına yönelik düzenleme yapılması zorunludur Kısmi teklifte istenecek belgeler işin tamamının yaklaşık maliyeti dikkate alınarak belirlenir Ancak aday veya isteklinin yeterlik değerlendirmesi; başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği her bir kısım için ayrı ayrı yapılır. B.İ.A.İ.U. İle Kanunun 21/(a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde kısmî teklif verilmesine imkan tanınması durumunda; istenecek belgeler işin tamamının yaklaşık maliyeti dikkate alınarak belirlenir. Ancak, parasal tutarlar her bir kısım için ayrı ayrı düzenlenir

10 Banka Referans Mektubu
Mali durum bildirimi kaldırılmıştır Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek belge sadece banka referans mektubudur BRM nin ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur İsteklinin kullanılmamış nakdi yada gayri nakdi kredisi veya üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı; 1) Açık ihale usulü ve 21/ (b) ve (c) kapsamında yapılan ihalelerde teklif edilen bedelin % 10’dan az olamaz 2) Belli istekliler arasında ihale usulü veya 21 inci maddenin (a), (d) ve (e) bendi kapsamındaki ihalelerde ise yaklaşık maliyetin % 5 ila % 15 aralığında belirlenir Kriterler bir veya birkaç banka referans mektubu ile karşılanabilecektir

11 İş Hacmini Gösteren Belgeler
İş hacmine ilişkin belgelerin istenildiği ihalelerde; - İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun, - Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların, her ikisinin de idarelerce istenilmesi zorunludur Aday veya isteklinin bu belgelerden birini sunması yeterlidir Açık ihale usulü ile 21/(b), (c) ve (f) ’de toplam cironun teklif edilen bedelin % 25’inden az olmaması Devam eden mal alımı gelirinin teklif edilen bedelin % 15’inden az olmaması, B.İ.A.İ.U. İle 21/(a),(d) ve (e)’de toplam ciro yaklaşık maliyetin % 25’i ile % 35’i aralığında, Devam eden mal alımı gelirlerinin parasal tutarı yaklaşık maliyetin % 15’i ile % 25’i aralığında idarece belirlenecek

12 Bilanço veya Eşdeğer Belge-1
Bilanço veya eşdeğer belgeler: - İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri ile bu belgelere eşdeğer belgelerin her ikisinin de idarelerce istenilmesi zorunludur Aday veya isteklinin bu iki belgeden birini sunması yeterlidir Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması Gerekir Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

13 Bilanço veya Eşdeğer Belge-2
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır

14 Teknik Şartnameler-1 Daha önceki düzenlemeden farklı olarak teknik şartname düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir Alınacak malın teknik kriterleri ve özellikleri, ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamede düzenlenir Teknik kriterlerin ve özelliklerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat eşitliğini sağlaması zorunludur Teknik şartnamede, varsa ulusal standart ve dengi uluslararası standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenleme yapılabilir Ancak ulusal standardın bulunmaması durumunda sadece uluslararası standart esas alınarak düzenleme yapılabilir Teknik şartnamede, belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmadığı veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmadığı hallerde, “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

15 Teknik Şartnameler-2 Alım konusu malın ambalajlanması ve etiketlenmesi ile kullanım kılavuzuna yönelik düzenleme yapılabilir Malın montajı ve satış sonrası servisi ile yedek parçasının sağlanmasına yönelik düzenleme yapılabilir Teknik şartnamede yapılacak düzenlemelerin, ihale dokümanındaki diğer düzenlemelerle uyumlu olması gerekir Teknik şartnamenin ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunca yapılacak inceleme ve değerlendirmelerde tereddüt oluşturmayacak şekilde açık olması gerekir Özel imalat süreci gerektiren mal alımlarında, yüklenici tarafından öncelikle malın prototipinin idareye sunulmasına ve bu prototipin kabulünden sonra üretiminin yapılmasına yönelik teknik şartnamede düzenleme yapılabilir Yüklenicinin personel çalıştırmasının öngörülmesi halinde, personelin sayısı ve niteliği Tek. Şart. veya sözleşme tas. belirtilir

16 Kalite ve Standart Belgeleri
Özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde, kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi istenebilir Kalite ve standarda ilişkin belgelerin TURKAK tarafından teyit edilmesi halinde, belge teyit tarihinden itibaren 1 yıl süre ile geçerlidir İş ortaklığında ortaklardan birinin bu belgeleri sunması yeterlidir Konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısmına teklif veren ortak tarafından bu belgelerin sunulması zorunludur Alım konusu malın ulusal ve uluslararası standarda uygunluğunu sağlamaya yönelik düzenleme yapılabilir Ulusal ve uluslararası standarda ilişkin belgeler ihaleye katılım aşamasında istenilebileceği gibi bu belgelerin muayene ve kabul komisyonuna sunulmasına yönelik düzenleme yapılabilir

17 Numune, Katalog ve Fotoğraflar
Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf ayrı ayrı veya birlikte istenebilir Numunenin sunulma yöntemi ile ihale komisyonunca numunenin değerlendirilmesine yönelik düzenleme, ayrıntılı bir şekilde ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yapılır. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınır. Bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilir İş ortaklığında ortaklardan birinin bu belgeleri sunması yeterlidir Konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısmına teklif veren ortak tarafından bu belgelerin sunulması zorunludur

18 Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde Puanlama
Belli sayıda isteklinin davet edilmesi öngörülmüş ise idari şartnamede 5’ten az olmamak üzere davet edilecek aday sayısı belirtilir. Aday seçimine ilişkin sıralama kriterleri ile puanlama yöntemine yer verilir Puanlama ve değerlendirme yüz tam puan üzerinden yapılır Eko. ve Mali Yeterlik toplamı; asgari 10, azami 40 puandır Mes. ve Teknik Yeterlik Kriterlerinin toplamı; asgari 60, azami 90 puandır Yeterlik kriterlerinden her birine en fazla yirmibeş puan verilebilir. En yüksek puandan başlanarak liste oluşturulur. Puanların eşitliği halinde, eşit puana sahip adayların tamamı listeye alınır Dokümanda öngörülenden daha az sayıda adayın yeterli bulunması durumunda, yeterliği tespit edilen tüm adaylar teklif vermeye davet edilir.

19 Yeterliğin Belirlenmesi
B.İ.A.İ.U. İle Kanunun 21/(a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde; bankalardan temin edilecek belgeler, iş hacmini gösteren belgeler ve iş deneyimini gösteren belgelerde aranılacak yeterlik kriterleri, parasal tutar olarak belirlenir İş deneyimini gösteren belgeler dışındaki parasal tutar ihtiva eden yeterlik belgelerinin yabancı para birimi üzerinden düzenlenmiş olması halinde, bu belgelerdeki parasal tutarlar, ilk ilan veya davet tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Yabancı para birimi cinsinden teklif verilebilecek durumlarda ise ilk ilan veya davet tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çapraz kuru üzerinden tekliflerin değerlendirilmesinde esas alınacak para birimine çevrilerek değerlendirilir

20 Yeni Düzenlemeler Birden fazla mal kaleminden oluşan ihalelerin, birim fiyat teklif almak suretiyle gerçekleştirilmesi zorunludur İdarelerce alım konusu mala ilişkin olarak Bütçe Uygulama Talimatlarında ve/veya Sağlık Uygulama Tebliğlerinde yer alan fiyatları kullanarak yaklaşık maliyet hesaplanabilir Bu fiyatlarda KDV veya farklı nitelikte giderler bulunması durumunda bu giderler fiyatlardan indirilerek yaklaşık maliyet hesaplanır Aday veya isteklinin ve/veya teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını tevsik edici belge veya belgeler yeterlik kriteri olarak öngörülebilir

21 İş Deneyim Belgeleri Açık ihale usulü ile Kanunun 21/(b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 10’undan az ve % 40’ından fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, B.İ.A.İ.U. İle Kanunun 21/(a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde, yaklaşık maliyetin %10’u ile % 40’ı aralığında, idarece belirlenecek parasal tutardan az olmamak üzere, iş deneyimini gösteren belgeler istenebilir İş ortaklığında pilot ortağın iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması ve pilot ortağın iş deneyiminin diğer ortakların iş deneyimden fazla olması gerekir Pilot ortak iş deneyim tutarının tamamını sağlarsa diğer ortaklar iş deneyim belgesi sunmayabilir Konsorsiyum ortağının, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği kısım için istenilen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması zorunludur 21

22 İş Deneyim Belgesinin Düzenlenmesi
Bedel içeren bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ve kesin kabulü gerçekleştirilen işler için, tamamlanan işin parasal tutarının sözleşme bedeline oranına bakılmaksızın yükleniciye iş bitirme belgesi düzenlenir. Devirlerde, devir öncesinde veya sonrasında sözleşme bedelinin en az % 80’lik kısmını gerçekleştiren yükleniciye, iş bitirme belgesi verilir İş ortaklığında ortakların biri veya birkaçı tarafından sözleşmenin devredilmesi halinde, sözleşme bedelinin en az % 80’lik kısmında bulunan ortak iş deneyim belgesi alabilir Kısmi kabulü yapılan alımlarda, işin tamamı bitirilmeden iş bitirme belgesi düzenlenmez Kısmi teklife açık ihalede, kısımlar farklı yükleniciler tarafından yerine getiriliyor veya her bir kısım için ayrı sözleşme düzenlenmiş o kısmın kesin kabulünün yapılması şartıyla iş bitirme belgesi verilir Mal alımlarında alt yüklenicilere iş bitirme belgesi düzenlenemez.

23 İş Deneyim Belgesinin Düzenlenmesi
İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortak sayısı kadar iş bitirme belgesi düzenlenir Bu belgede, tüm ortakların hisse oranı ile ortakların iş deneyim tutarı gösterilir. Konsorsiyumlarda her bir ortağa, o ortak tarafından gerçekleştirilen iş kısımlarını ve tutarlarını gösteren, iş bitirme belgesi düzenlenir. Mal alımlarında yüklenicilere iş durum belgesi düzenlenemez Geçici kabule dayanılarak iş bitirme belgesi düzenlenemez

24 İş Deneyim Belgesinin Düzenlenmesi
İş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından Kanuna tabi olmadan gerçekleştirilen alımlarda; alımın niteliği sebebiyle birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan ancak süresi belli olan bir sözleşme kapsamında yapılan alımlara ilişkin olarak, sözleşme süresi ve bu dönemdeki alımın toplam tutarı esas alınarak iş bitirme belgesi düzenlenir. İş bitirme belgelerinde türlü fiyat farkları ve katma değer vergisi hariç, varsa iş artışları sözleşme bedeline eklenmek suretiyle belge tutarı belirlenir İş eksilişlerinde ise gerçekleşen sözleşme tutarı esas alınır İş bitirme belgesinde belge tutarı, alımı gerçekleştirilen işle ilgili tutarlar, herhangi bir güncelleştirmeye tabi tutulmadan belirlenir Yabancı para birimi cinsi üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde; iş bitirme belgesinin tutarında, sözleşmenin bağıtlandığı para birimi esas alınır Belgenin düzenlenmesi aşamasında bu para birimi, başka bir para birimi cinsine çevrilmez.

25 İŞ Deneyimini Gösteren Belgeler-1
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile vakıf yükseköğretim kurumlarına gerçekleştirilen işler ile Özel sektöre gerçekleştirilen işler ve alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerde iş deneyim belgesi düzenlenmez Bu durumda iş deneyimi, işe ilişkin sözleşme ve fatura örnekleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları birlikte sunularak belgelenir Fatura örnekleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları yerine bu örnek veya nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri sunulabilir Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifleriyle birlikte sunar Bu tür işler için iş bitirme belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınmaz.

26 İŞ Deneyimini Gösteren Belgeler-2
Yurt dışında gerçekleştirilen işlerde; O ülkenin resmi kurumları tarafından düzenlenen iş deneyimini gösteren belgeler, Sözleşme ve bu sözleşmeye bağlı olarak düzenlenen fatura örnekleri veya bu örneklerin yetkili makamlar tarafından onaylı suretleri ya da fatura dengi belgeler iş deneyimini gösteren belge olarak kullanılabilir Sunulan belgelerin o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi gerekmektedir Sözleşmede; iş sahibinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, işin yapıldığı yer ve niteliği, yüklenicinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, sözleşme bedeli ve tarihi ile işin bitirilme ve/veya kabul tarihinin gösterilmiş olması zorunludur


"Yaklaşık Maliyet-1 İhale onay belgesi düzenlenmeden önce, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre ihale konusu malın." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları